ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΔΡΜΟΓΥΝΑΜΙΚΗ

Ολνκαηεπώλπκν

: ……………………………………………………………

Ζκεξνκελία

: ……………………………………

Bαζκόο

: ……………………………………

ΘΔΜΑ 1Ο
Για κάθε µια από ηις προηάζεις 1 έως 4 να γράψεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης και,
δίπλα, ηο γράµµα ποσ ηη ζσμπληρώνει ζωζηά

1. Θαηά ηελ ηζόζεξκε αληηζηξεπηή εθηόλσζε ηδαληθνύ αεξίνπ:
α.
β.
γ.
δ.

ε εζσηεξηθή ηνπ ελέξγεηα κεηώλεηαη
όιν ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απνξξόθεζε ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθό έξγν
ε πίεζή ηνπ απμάλεηαη
ε ζεξκνθξαζία ηνπ απμάλεηαη.
ΜΟΝΑΓΔΣ 4

2. Τεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηδαληθνύ αεξίνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ ππθλόηεηά ηνπ. Ζ
ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ ζα:
α. δηπιαζηαζηεί
β. ηεηξαπιαζηαζηεί
γ. ππνδηπιαζηαζηεί.

ΜΟΝΑΓΔΣ 4

3. Σην δηπιαλό δηάγξακκα βιέπνπκε δύν ηζνβαξείο
εθηνλώζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ
ίδησλ ηζόζεξκσλ.
Πνηα από ηηο ζρέζεηο ηζρύεη;
α) W1-2 > W3-4

β) W1-2 = W3-4

γ) W1-2 < W3-4

P

1

2
3

4

V
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
4. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;

α. Σηελ ηζόζεξκε εθηόλσζε επεηδή όιν ην έξγν κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα παξαβηάδεηαη ν
2νο Θεξκνδπλακηθόο λόκνο.
β. Γελ ππάξρεη κεηαβνιή πνπ λα έρνπκε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ρσξίο πξνζθνξά
ζεξκόηεηαο
γ. Υπάξρεη κεηαβνιή πνπ έρνπκε πξνζθνξά ζεξκόηεηαο ρσξίο ζέξκαλζε.
δ. Μνλάδα ηνπ ζπληειεζηή απόδνζεο e είλαη ην joule.
ΜΟΝΑΓΔΣ 4

Γεώξγηνο Θαηζηθνγηώξγνο
Φπζηθόο

Σειίδα 1
Φξνληηζηήξην Αζηξνιάβνο

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΔΡΜΟΓΥΝΑΜΙΚΗ
5. Γλσξίδνληαο όηη έλα αέξην θάλεη ηηο αθόινπζεο κεηαβνιέο λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ

πίλαθα, αθνύ γξάςεηε ην είδνο ηεο θάζε κηαο κεηαβνιήο.
(Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα κε (+) ή (-) ή (0) αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηνπ θάζε
κεγέζνπο.

P
Μεηαβολή
ΑΒ:
ΒΓ:
ΓΓ:

B

A

ΓΤ

ΓV

ΓP

Q

W

ΓU

Γ

V
ΜΟΝΑΓΔΣ 5

6. Να γίλεη ε αληηζηνίρεζε :
Στήλη Α΄

1. Ηζόζεξκε Μεηαβνιή
2. Δλεξγόο ηαρύηεηα
3. Ηζνβαξήο Μεηαβνιή
4. Μέζε Θηλεηηθή Δλέξγεηα
5. Ηζόρσξε κεηαβνιή
6. Θαηαζηαηηθή Δμίζσζε

Στήλη Β΄
α. Γελ αιιάδεη ζε ηζόζεξκε
κεηαβνιή
β. Υπεξβνιή ζην δηάγξακκα PV
γ.

P
 σταθερό
T

δ. Ο όγθνο αλάινγνο ηεο
ζεξκνθξαζίαο
ε. Σπλδέεη πίεζε, όγθν θαη
ζεξκνθξαζία

ΜΟΝΑΓΔΣ 4

Γεώξγηνο Θαηζηθνγηώξγνο
Φπζηθόο

Σειίδα 2
Φξνληηζηήξην Αζηξνιάβνο

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΔΡΜΟΓΥΝΑΜΙΚΗ
ΘΕΜΑ 2Ο
1. Γύν δνρεία Α θαη Β ίζνπ όγθνπ πεξηέρνπλ ηδαληθό αέξην κε αξηζκό mol nΑ θαη nΒ
αληίζηνηρα, όπνπ nΑ>nΒ .
α. Αλ ην αέξην ηνπ θάζε δνρείνπ ππνζηεί ηζόρσξε αληηζηξεπηή κεηαβνιή, πνην από ηα
παξαθάησ δηαγξάκκαηα είλαη ζσζηό;

5

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
2. Να απνδείμεηε ηε ζρέζε Cp=CV + R κε ηε βνήζεηα κηαο ηζνβαξνύο κεηαβνιήο

ΜΟΝΑΔΕΣ 5
3. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ εθηνλώλεηαη αληηζηξεπηά από όγθν V1 ζε όγθν
V2 κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα.
α. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ε ζσζηή;
Α) W1>W3>W2

B) Q1>Q2>Q3

Γ) ΓU1> ΓU3> ΓU2

ΜΟΝΑΔΕΣ 3
β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3

4. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ εθηνλώλεηαη αληηζηξεπηά όπσο θαίλεηαη ζην
παξαθάησ ζρήκα. Γίλεηαη γ=5/3.
P
α. Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν VΒ.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

β. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν

A

WAB
QAB

P0
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Γεώξγηνο Θαηζηθνγηώξγνο
Φπζηθόο

B

3P0

V0

V

Σειίδα 3
Φξνληηζηήξην Αζηξνιάβνο

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΔΡΜΟΓΥΝΑΜΙΚΗ
ΘΔΜΑ 3Ο
Μηα ζεξκηθή κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηδαληθό αέξην ιεηηνπξγεί κε ηνλ αληηζηξεπηό θύθιν
ηνπ ζρήκαηνο. Σηελ αξρηθή θαηάζηαζε Α ε πίεζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη ίζε κε PA,ελώ
θαηαιακβάλεη όγθν VA.
α) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα P-V ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο κε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο
(δειαδή ζε ζπλάξηεζε κε ηα PA, VA. Σην δηάγξακκα λα θαίλνληαη θαη νη ηζόζεξκεο θακπύιεο
πνπ δηέξρνληαη από ηηο θαηαζηάζεηο Α, Β, Γ θαη Γ).
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
β) Να ππνινγίζεηε ην σθέιηκν έξγν πνπ παξάγεη ε κεραλή ζε θάζε θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 6

V
Δ

Α

TA

Γ

Β

2TA

Τ
4TA

γ) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή απόδνζεο ηεο ζεξκηθήο κεραλήο.
ΜΟΝΑΓΔΣ 7
δ) Να ππνινγίζεηε ηνπο ιόγνπο

 (  )
 (  )

θαη

K()
K(B)
ΜΟΝΑΓΔΣ 6

Γίλεηαη: γ =5/3,
ΘΔΜΑ 4Ο
Ηδαληθό κνλαηνκηθό αέξην βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο Α κε όγθν VA θαη πίεζε
PA=106N/m2. Από ηελ θαηάζηαζε Α, ππνβάιιεηαη δηαδνρηθά ζηηο παξαθάησ αληηζηξεπηέο
κεηαβνιέο:
(α) Ιζοβαρή εκηόνωζη κέρξη ηελ θαηάζηαζε Β κε όγθν VB=4VA, θαηά ηελ νπνία ην
αέξην παξάγεη έξγν WAB  3 10 3 Joule .
(β) Αδιαβαηική εκηόνωζη κέρξη ηελ θαηάζηαζε Γ κε όγθν VΓ θαη πίεζε PΓ.
Γεώξγηνο Θαηζηθνγηώξγνο
Φπζηθόο

Σειίδα 4
Φξνληηζηήξην Αζηξνιάβνο

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΔΡΜΟΓΥΝΑΜΙΚΗ
(γ) Ιζόθερμη ζυμπίεζη κέρξη ηελ θαηάζηαζε Α.
Εεηείηαη:
1.
Να παξαζηήζεηε πνηνηηθά ηηο κεηαβνιέο ζε δηάγξακκα P-V
ΜΟΝΑΓΔΣ 4
2.

Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ όγθνπ VA

ΜΟΝΑΓΔΣ 4

3.
Να βξείηε ην ιόγν υενΒ/υενΓ όπνπ υενΒ και υενΓ , νη ελεξγέο ηαρύηεηεο ησλ
αηόκσλ ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Β θαη Γ αληίζηνηρα.
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
4.
Να βξείηε ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ απνδίδεηαη από ην αέξην ζην πεξηβάιινλ
θαηά ηελ ηζόζεξκε ζπκπίεζε Γ-Α, όηαλ ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ζεξκηθήο κεραλήο πνπ
ιεηηνπξγεί δηαγξάθνληαο ηνλ παξαπάλσ θύθιν είλαη e=0,538.
ΜΟΝΑΓΔΣ 6
5.
Να ππνινγηζηεί ε κέγηζηε απόδνζε κηαο ζεξκηθήο κεραλήο πνπ δνπιεύεη κεηαμύ
ησλ ίδησλ αθξαίσλ ζεξκνθξαζηώλ.
ΜΟΝΑΓΔΣ 5
Γίλνληαη Cp=5/2R

,

CV=3/2R

Θαιή Δπηηπρία !!!!

Γεώξγηνο Θαηζηθνγηώξγνο
Φπζηθόο

Σειίδα 5
Φξνληηζηήξην Αζηξνιάβνο