1

TARTALOMJEGYZÉK 1. Elôszó helyett / 3 2. A felderítés elvei és szempontjai a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat részére a Magyar Köztársaság kikiáltásáig / 11 3. A Katonai Hírszerzô Szolgálat szervezeti felépítése, az egyes szolgálati ágak feladatai / 23 4. Mozsik kémeket derít fel a Magyar Katonai Hírszerzô Központban / 38 5. Az ezredesek szerettek lövöldözni és mértéktelenül inni / 50 6. Mozsik beszervezi Belovait a Központi Hírszerzô Ügynökségbe / 62 7. Belovai az éhenhalás küszöbén, pályafutása mindmáig fehér folt Mozsik részére / 69 8. Mozsik beiskolázza Belovait a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolára ahol Belovai soha életében nem járt / 90 9. Mozsik Szolnokra, majd a Hadmûveleti Osztályra helyezi Belovait, ahová Belovait a valóságban nem helyezte soha senki / 100 10. Leteszem az érettségit, angol és olasz nyelvbôl felsôfokú államvizsgát teszek / 116 11. 1970-1973 között elvégzem a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát, pályám további alakulása / 128 12. Belovai alezredes kijelentette, hogy át fog állni az amerikai hírszerzéshez, fônökei mégis kiküldik Londonba katonai attaséhelyettesnek / 138 13. 1982 ôszén megkezdem kémtevékenységemet Londonban, a vezérkari fônök dícséretben részesít / 146 14. Londonban BALDA felfigyel rám és jelent központjának / 152 15. Két tippkutató beszervez a CIA állományába, de ez csak Mozsik hagymázos képzeletében igaz / 162 16. Kapcsolatom kezdete a kémektôl érkezô titkos és kozmikus szigorúan titkos amerikai és NATO anyagokkal / 171 17. Külszolgálatra való felkészülésem, epizódok londoni életünkbôl, a Katonai Attasé Hivatal es a Rezidentúra szervezete, a feladatok / 178 18. Ki adott elsôként tájékoztatást a CIA részére a Conrad kémbanda tevékenységérôl? / 217 19. A CIA megkezdi kiképzésemet, majd ”öngyilkossági kényszer” tör ki rajtam / 225 20. Bányász Rezsô londoni nagykövet írásos feljelentést tesz ellenem

2

Szücs altábornagynál, vádjai azonban hazugságoknak bizonyulnak / 216 21. Néger ôrmester, aki a katonai hírszerzés ügynöke akar lenni / 249 22. Inkvizíciós vizsgálat ellenem Bányász nagykövet feljelentése miatt / 267 23. Két helyen vagyok egyszerre, pofoz a párttitkár, pofoz a honvédelmi miniszter de nem engem / 283 24. Kapcsolatba lépek Londonban a CIA képviselôjével. A Conrad kémbanda által szolgáltatott anyagok, a személyi állomány bemutatása / 296 25. Conrad ôrmester letartóztatása Németországban. Horn Gyula hadbíróság elé akarta állítatni Szücs altábornagy kémfônököt / 335 26. Szeptemberi agyviharok. Az elhárítás letartóztat, de nem ott, nem úgy és nem akkor, ahogy Mozsik írja / 343 27. Letartóztatás alatt a Belügyminisztérium Gyorskocsi utcai hírhedt Vizsgálati Osztályának ”vendégeként” / 359 28. Hadbíróság elé állítanak, a katonai ügyész halálomat követeli / 398 29. Halálra ítélt jelôlt vagyok / 411 30. Rab vagyok 1985. január 13-tól 1990. szeptember 7-ig / 426 31. Életem fôbb eseményei 1990. szeptember 7-tôl 1990. december 24-ig / 534 32. Mozsik nem érti 1995-ben azt, amit Belovai már 1978-ban értett. Könyve szakmailag hiteltelen, életmûnek hitvány, kémparódiának szórakoztató / 549 33. Epilógus / 575 34. Könyvemben elôforduló eseményekkel kapcsolatos idôpontok / 588

3

1
ELÔSZÓ HELYETT

Az orosz hadsereg leverte 1849-ben Segesvár térségében a magyar forradalmi sereget. Az orosz hadsereg megszállta 1945-ben Magyarországot és bevezette a világtörténelem legocsmányabb politikai rendszerét a bolsevizmust. Az orosz hadsereg leverte 1956-ban a magyar nép forradalmát, fegyveres biztosítást nyújtott a hazaáruló Kádár pufajkás, kommunista fegyveres különítményeinek a magyar nép ellen végrehajtott véres megtorlásokban. Az elsô világháború után, a franciák lelkes közremûködésével, a gyôztes hatalmak körülmetélték Magyarországot, így területének kétharmada, lakosságának fele a környezô országok martaléka lett. A második világháború után a gyôztes hatalmak ismét lecsíptek néhány területet az országból, így területe ismét kisebb lett. Ezekben az országcsonkító mûveletekben Franciaország mindig élen járt elsôsorban Románia javára. Nem tudjuk mi hajtotta a francia politikai vezetést, hogy Románia javára szorgalmazta Magyarország megcsonkítását, mert azon kívûl, hogy mindkét nép a latin nyelvcsalád egy-egy változatát beszéli, történelmileg az égvilágon semmi közük nem volt és nincs egymáshoz. Magyarország legalább elmondhatja, hogy a Rákóczi szabadságharc leverése után Franciaországban menedéket kapott Bercsényi huszárok ott is megállták a helyüket, sôt a Bercsényi huszárezred napjainkban is élô alakulat. Nekünk legalább voltak és vannak történelmi múltra visszatekintô kapcsolataink Franciaországgal. Hol tud Románia valami hasonlót felmutatni? Sehol! Franciaország mégis ellenünk döntött. Csak egy dolog hajthatta Franciaországot: nem akarta, hogy Európa közepén egy erôs Magyarország létezzen. Franciaország! Hiszen sem az elsô, sem a második világháborúban nem volt képes arra, hogy saját országát megvédje. Mindig vereséget szenvedett. Csak az angol és amerikai fegyveres erôknek köszönhette, hogy területérôl kiûzték az ellenséget. Franciaország, amely ebben az évszázadban eddig soha nem volt képes arra, hogy megvédje határait, miután az angol-amerikai fegyveres erôk ismét helyreállították területi integritasat és állami létét, két alkalommal is hatalmas diplomáciai erôfeszítéseket tett, hogy

4

Magyarországot megcsonkítsák. Mint ismeretes, ez sikerrel járt. Nos, ez a francia szabadság, egyenlôség, testvériség de nem a magyar nép részére. Trianonról megszületése óta mindenki tudja, hogy Magyarországra nézve az országcsonkító döntés igazságtalan. Errôl a döntésrôl Lenin a nagy bolsevik vezér is elítélôen nyilatkozott, pedig hát Lenin nem egy olyan típusú vezér volt, aki lelkiismereti problémát csinált abból, hogy egy országot megcsonkítanak, elfoglalnak és erôszakkal, az adott néptôl idegen bolsevik rendszert vezetnek be. Tehát a világ vezetôi tudták és tudják, hogy a trianoni döntés igazságtalan, de a legcsekélyebb lépést sem tették és teszik, hogy a megtorló döntést eltöröljék és helyreállítsák Magyarország törvényes határait. Helyreállítani Magyarország törvényes határait? A rendszerváltozás után az Antall- kormány, amely önmagát népi-nemzeti-keresztény- szittya magyar gerincû kormánynak nevezte, azonnal megkezdte a jelenlegi határon túl élô magyarság elárulását. Antall, aki 1990-ben miniszterelnökké történô beiktatásakor kijelentette, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekinti magát, szerzôdésben elajándékozta Kárpátalját a Vereckei-szorossal együtt. Most már bármely nagyhatalom hiába követelné, hogy Kárpátalja az ôsi Magyarország határán belül legyen. Nem lehet! Antall lemondott róla. Az Antall- kormány által megkezdett, országrészekrôl való lemondás politkáját a Horn-kormány töretlenül tovább folytatta. Deák Ferenc a haza bölcse mondta a következôt: ”Azt, amit erôszakkal elvettek tôlünk, az még visszaszerezhetô, de amirôl önként lemondunk, annak visszaszerzése felettébb kétséges.” Tisztelt olvasó! A fent említett orosz és francia kapcsolatokat, Magyarország egyes területeirôl való lemondás politikáját azért említem, hogy érzékeltessem: mennyi, de mennyi nyomor nyomta és nyomja Magyarországot ebben az évszázadban. Nem volt szándékom, hogy megírjam emlékiratomat, de ezt az elgondolásomat megváltoztattam. Kezembe került Mozsik Imre nyugállományú katonai hírszerzô tiszt könyve (együtt szolgáltunk a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálatnál), amelynek címe: Washingtoni Emberünk- hírszerzô voltam Amerikában. Kiadó: Más Könyvek, 1995. Mozsik könyvecskéje 302 oldalt tartalmaz, 63 oldalon kizárólag velem foglalkozik, ez az egész könyv 20.86 %-át teszi ki. A Mozsik könyvecskébôl megtudhatjuk (sôt még én is megtudom), hogy milyen mûveleteket követtem el, sajnos az igazság teljes elferdítésével. Úgy tûnik, ha Mozsik ebben a fércmûben nem ír rólam, akkor ô hiába adta volna ki emlékiratát, azt a kutya sem vette volna meg. Erôsíti ezt a véleményemet

5

az is, hogy több személytôl származó vélemények hasonló megítélésben részesítik Mozsik ”mûvét.” A könyvecske elolvasása után az a határozott véleményem alakult ki, ha Mozsik nem szólalt volna meg, akkor ”bölcs¨ maradt volna. Nem így tette. Mozsik mûvében személyemet érintô csipkelôdései különösebben nem zavarnak, annál zavaróbb viszont az, hogy a velem kapcsolatos eseményeket az igazságtól teljesen eltérôen adja elô, valóságtartalmait pedig meghamisítja. Elemzô írásom kicsit hasonlít Arany János Toldi c. trilógiájának írásmódszeréhez, amikor is Arany elôször idézi Ilosvait, pl. ”Nyomó rúdat félkezével kapta vala, Buda felé azzal utát mutatja vala.” Arany errôl a Toldi Elsô Énekében 14 szakaszban fejti ki mondanivalóját. Ilosvai igazat írt, Mozsik viszont nem. Nos, arányaiban én sokkal rövidebben fejtem ki véleményemet a hazugságról, közben feltárom életem újabb és újabb epizódjait. Könyvemben nemcsak Mozsik eltévelygéseit teszem helyre, de leírom pályafutásomat is. Részletesen ismertetem a Conrad kémbanda személyi állományát, tevékenységük eredményeit, lebukásuk okait és a kimért büntetéseket. A könyv végére érve, az olvasó teljes képet kap arról, hogy milyen okok vezettek a CIA-jel történô együttmûködésemhez, milyen szuper titkos anyagokat szolgaltatott ki Conrad. Magamról kijelenthetem, azáltal, hogy 1984. május 19-én gyakorlatilag kapcsolatba léptem az amerikai kormánnyal, jelképesen én lettem a NATO elsô magyar katonája. Hírszerzô pályafutásom során három fedônevem volt. A kémszakmában fedônévre azért van szükség, mert ílymódon lehet a legegyszerûbben fedni valakinek a személyazonosságát, a fedônév azonosítja az információ küldôjét, a Központtól a feladat fedônévre érkezik. Az elsô BULCSU volt, ezt a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat adta Londonban végzett kémtevékenységem idôszakára. Jelentéseimet, távirataimat BULCSU fedônévvel kellett aláírnom. Bulcsu a kalandozó magyar vezérek egyike volt. Az augsburgi ütközetben a németek Lehel vezérrel együtt elfogták és 955-ben kivégezték. A második fedônevem SCORPION-B volt. Ezt a kódnevemet magam választottam Londonban, amikor munkakapcsolatba léptem a CIA ögynökével, Johnnal. A kódnév arra szolgált volna, ha megkezdem jelentéseim adását a CIAnek, akkor a SCORPION-B aláírást használtam volna. A Skorpió a csáprágós ízeltlábú pókszabásúak osztályának egyik rendje. A skorpió nem támad, kivéve ha ingerlik. A harmadik fedônevem HOMÉROSZ volt. Ezt a BM elhárítása adta annak az ismeretlen személynek, akirôl feltételezték, hogy Budapesten a CIA által

6

rejtekhelyen elhelyezett konténer felvételére érkezik. A konténerért én mentem, így lettem HOMÉROSZ. Homérosz, aki i.e. kb. 8. században élt, a görög és egyben az európai irodalom elsô nagy költôje. Életérôl semmi bizonyosat nem tudni. Két remekmû, a Iliász és az Odisszea fûzôdik nevéhez. Elovastam Mozsik könyvét egyszer, kétszer, háromszor, na nem azért mert annyira lebilincselô volt, hanem azért mert nem akartam hinni a szememnek az összehordott rengeteg sületlenség olvastán, így elhatároztam, hogy a Mozsik által összehordott hazugságokra válasz adok. Az a gondolat is felvetôdôtt bennem, ha Mozsik fércmûvét Magyarországon elolvasták a katonai hírszerzés aktív és nyugállományú tiszjei és tiszthelyettesei, polgári alkalmazottai, akik szorgalmas munkával, külszolgálatok nélkül sok éven át a Hírszerzô Központban teljesítettek vagy teljesítenek szolgálatot (nem valutáért, hanem forintért), hát mégis, milyen gondolatok támadnak bennük? Világosan láthatjuk, hogy Mozsik egy analfabéta volt a hírszerzés területén és csak azért jutott elôre, mert hasonszôrû kollégái támogatták, személyében a szûk körben hozott személyügyi politika döntésének egyik selejtjét ismerhetjük meg. Mozsik a kommunista rendszerre jellemzô antiszelkció kiváló terméke. Talán sokan emlékeznek a ”Ház a sziklák alatt” c. filmre, amelyben Psota Irén játszik kiváló alakításban egy olyan szerepet, amelyben púposként van maszkírozva. A TV-ben egyik alkalommal portréfilmet sugároztak Szemes Mari színésznôvel, és a beszélgetés során szóba jött, hogy Szemes Mari faluról származik, ott él édesanyja, meg az összes rokonsága, akik nagy figyelemmel kísérik pályafutását, szerepeit. Szemes Mari elmondta, hogy neki is felajánlották azt a szerepet, amelyben púpos nôt kellett volna alakítani, de nem vállalhatta el, mert falujában senki nem értett volna egyet ezzel a szereppel és még meg is szólták volna érte. Nos, most én is úgy vagyok ezzel a Mozsik-féle könyvvel, amelybôl információim szerint 1-2 példány eljutott szülôfalumba is, mint Szemes Mari az el nem vállalt szerep erkölcsi, esztétikai megítélési oldalával. A különbség csupán annyi, hogy Szemes Mari a púpos nôszerep falujában történô várható negatív megítélése miatt nem vállalta el a szerepet, tehát ott nem került a ”falu szájára,” én meg elvállaltam egy ”szerepet,” de az igaz történetet Mozsik hazug és rágalmazó formában adja elô, és falumban minden bizonnyal nagyon elcsodálkoztak azok, akik a Mozsik-féle, rólam írt történetet elolvasták. Azt már tudom, hogy mit mondott a Köztársasági Elnök, aki szabadlábra helyezett, elismerve, hogy elévülhetetlen érdemeket szereztem hazám javára. Tudom mi a véleménye annak a hadbírónak, aki szabadulásom után, a hivatalában tett látogatásomkor kijelentette: ”István, ma már tudjuk, hogy önnek igaza volt.”

7

Ismerem vezetô politikusok véleményét rólam, akik rengeteget tettek azért, hogy kiszabaduljak a bilincsekbôl. Azt is tudom, hogy amikor Csanádapácán az emberek értesültek a TV Panoráma c. mûsorából, hogy börtönben vagyok, kiszabadításom érdekébe aláírásgyûjtési akcióba kezdtek, hogy azt felterjesszék a Köztársasági Elnöknek. Csak azt nem tudom, vajon mit mond rólam a ”falu szája” Csanádapácán a Mozsik-féle pocskondiázás után? Vajon elhiszik-e, amit összehordott rám? Rokonságom tagjaitól származó információim szerint, ôk egyszerûen nem hiszik azt, amit Mozsik rólam összehordott, mert ismernek engem. Nekik van igazuk. De, nemcsak tisztelt falumbeliek véleményérôl van szó, hanem azokéról is, akik munkatársaim, barátaim voltak, rengeteg katonatisztrôl és másokról, akik jól ismertek engem. Nem úgy ismertek engem az emberek, ahogy Mozsik leír engem. Mint ahogy nem is vagyok olyan. Ha Magyarországon élnék, akkor sokszoros rágalmazásért és becsületsértésért beperelném Mozsikot és biztos vagyok abban, hogy a bíróság igen súlyos büntetést mérne rá. Igaz, a per gondolatát nem vetettem el. A Mozsik által felsorolt hazugságokat pontról-pontra, szóról - szóra megcáfolom, feltárom azokat az igazságokat, valós tényeket, amelyek eddigi életemre, az általam véghezvitt eseményekre vonatkoznak. Mozsik nagy ”ellenálló” lett 1989-ben Washingtonban, szinte olyan színben tünteti fel magát, mintha ô döntötte volna meg a kommmunizmust Magyarországon. Ezzel szemben a valóság az, hogy nála hûbb, szovjet vazallus kevés akadt a Vezérkar 2.Csoportfônökségén, a Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálatnál. A magyar katonai hírszerzô közösség ismeri nagyon jól Mozsikot, a történelmi tényeket és nagyon remélem, hogy Mozsikot hazudozásai miatt egyszerûen kiközösiti soraiból. Hazudni csúnya és erkölcstelen dolog, gondolom ebben mindenki egyetért. Bizony, a Mozsik áltanulmány publikálása után jó lett volna személyesen találkozni volt hírszerzô kollégáimmal, hogy megtudjam mi a véleményük a Mozsik által írtakról. Sajnos erre nem volt lehetôségem, pár év elteltével lehet, hogy lesz majd alkalom erre is. Mozsik nyugállományú ezredes engem pocskondiáz (nem találok szalonképesebb kifejezést) - teheti, hiszen ô leninista kommunista - könyvembôl viszont mindenki megtudhatja, hogy a magyar hazát nem az a sok egyszerû, a Katonai Hírszerzô Központban dolgozó polgári alkalmazott, tiszthelyettes és tiszt árulta el - én meg fôleg nem - hanem Révész Géza, Sárközi Sándor, Szücs Ferenc, Nagy Lajos Kovács János tábornokok , továbbá Mozsik Imre, Lacházi László, Nagy Béla, Pászka Géza, Demtsa Pál, Schneider Pál, Tóth G. János, Ráncsik József, Török Árpád, Koczián Vince, Végh Máté, Kalmár József( nem a tüzér), Vicz József, Béres Ferenc, László József,

8

Gyémánt József, Csapó Viktor ezredesek és még jó páran, egymást külszolgálatokra küldô társaik, ôk voltak a szovjeteket hûen kiszolgáló vezetô ügynökök. Ezek a személyek sok dollárt, márkát és más valutát kaptak zsebükbe, a Hírszerzô Központban dolgozó többiek pedig kapták a magyar forintot és soha nem mentek külszolgálatra, pedig nagyon sok tisztnek és tiszthelyettesnek magasabb volt a képesítése és tudásszintje, mint az említett szovjet ügynököknek. Ez az igazság! Mozsik figyelmébe ajánlom, hogy hazudni csúnya és erkölcstelen dolog. Persze lehetséges, hogy Mozsik errôl sem gyermekkorában, sem élete késôbbi szakaszában senkitôl sem kapott nevelést vagy tájékoztatást, így hát hazudik, mint egy jó bolsevista politikai tiszthez illik. Amint késôbb olvasható, Mozsik hazugságait rendre, pontos adatokkal megcáfolom, feltárom a hazugság mögött levô igazságot. A fércmûbôl kiolvasható, hogy visszaemlékezéseiben igencsak részrehajló a maga javára, önmagát hôsnek mutatja be. Az is igaz, hogy 20 éves külszolgálata során már azt sem tudta pontosan, milyenek a magyar belpolitikai viszonyok, milyen gondokkal küzd a magyar nép. Persze hogy nem tudta, hiszen Mozsik a ” kapitalizmus vad körülményei között” vidáman és kényelmesen élt családjával együtt hol Washingtonban, hol Londonban. Azt az egyetlen feladatot, hogy teljesítse a szovjet katonai felderítés által részére meghatározott kémfeladatokat, azt kiválóan végrehajtotta. Mozsik 1995-ben meglovagolta azt a témát, hogy a magyar könyvkiadásban egy ” hiteles személy ” szólal meg, aki hírszerzô tiszt volt. Érthetô, hogy minden magyar polgárt érdekel, hogy valójában mi is történt a katonai hírszerzés területén? Mozsik könyvébôl csupán féligazságok derülnek ki, gyártott egy sorozat legendát, de mi akik a hírszerzô szolgálatnál teljesítettünk szolgálatot, nagyon jól tudjuk, hogy mi volt a valóság. Errôl olvasóim képet kaphatnak. Emlékiratomban azokat a névbetûket, amelyeket Mozsik konspiratív okokból nem ír le, én nyíltan megírom, mert ezek semmiképpen nem titkok. Ha Magyarország biztonságát érintenék, akkor én sem írnám le. Ezek a nevek csak Magyarországon voltak ”titkosak”, hiszen az adott NATO országban ezek a nevek nyíltan szerepeltek, fényképpel kiegészítve a Diplomáciai Közleményekben. Mozsik legendákat gyárt, azt gondolja, hogy ezeket senki sem fogja cáfolni. Nos, én cáfolom, én az igazságot írom, nem kell attól tartanom, hogy ezért megtorlást kapok Magyarországon. Igaz, Mozsiknak sem kellett tartania bármiféle megtorlástól, mégsem az igazat írta. Vajon miért hazudott? Mozsik több esetben emlékezetkihagyásban szenved. Így például összekeveri az én jugoszláviai utazásom adatait, letagadja, hogy Kanadában a Rátkai István nevû magyar származású ügynök a Magyar Katonai Hírszerzésnek

9

dolgozott, sorolhatnám még, de késôbb az olvasó ezekre a kérdésekre válaszokat fog kapni. Mozsik saját fércmûvében önmaga múltbeli tevékenységét próbálja igazolni, de ez nagyon gyengén sikerült. Hazudik. Most, hogy ez a könyvem megjelent, vajon mit fog érezni Mozsik? Eképzelhetô, hogy egy pillanatra elgondolkodik önmagáról és leírt hazugságaíról? Mozsik végre összeszedte minden bátorságát és 1989-ben, amikor a Kádár rendszer minden ízében az utolsókat rúgta, amikor már megvoltak a demokratikus választások és Magyarországról azt a parancsot kapta (ekkor katonai attasé volt Washingtonban), hogy a szovjetekkel való hírszerzési együttmûködést szakítsa meg, akkor Mozsik ezt a parancsot végrehajtotta (ha végrehajtotta). Tehát Mozsik nem azért szüntette meg a szovjetekkel való együttmûködést, mert benne feltámadt a ”szovjetek elleni lázadás szelleme”, hanem azért mert a Központtól erre parancsot kapott. Jó, ha ezt tudjuk, mert Mozsik úgy tünteti fel magát mintha önmagától vált volna ”ellenállóvá” Washingtonban. Mozsiknak eszében sem járt, hogy a magyarországi politikai események elemzése és a Szovjet Birodalom helyzetének elemzése alapján bármiféle ellenállásra vetemedjen. Nem tett ilyet, mert nem is rendelkezett azzal a képességgel, hogy elôrelátó következtetéseket tudjon levonni. Ô csupán sodródott az árral és amikor valamilyen nagyhorderejü politikai esemény történt, akkor addig csûrte-csavarta, hogy önmagát az esemény elôrelátó felismerésében elôtérbe tolta, és voltak olyan fônökei, akik ezt be is vették. Én már az 1970-as években ”láttam”, hogy mire fog jutni az egész szocialista világrendszer tákolmány, meg is tettem minden tôlem telhetôt, hogy pusztulását elôsegítsem. Elérte Mozsikot is az szellem, hogy amikor az oroszlán döglött, akkor jó nagyokat belerúg abba. Tette ezt 1989-ben amikor erre parancsot kapott a Központtól. Tehát nem önmagától, azt nem merte megtenni. Csak akkor, amikor erre parancsot kapott. De mi volt elôtte? Mozsik hûen és nagyon hûen maximálisan kiszolgálta a szovjeteket. Ismeretes, hogy a felderítési adatokra alapvetôen nem a Magyar Néphadseregnek volt szüksége, hanem a Vörös Hadseregnek. Mozsik belerúg azokba a magas beosztású hírszerzô vezetôkbe is, akik már meghaltak. Pedig nekik köszönhette, hogy ôt állandóan külszolgálatra küldték, mert ô olyan ”értékes” hírszerzô tiszt volt. És ezt még el is hitte önmagáról. Hát igen, ilyenkor már lehet hôsködni, csak egy kicsit bûzlik.

10

2
A FELDERÍTÉS ELVEI ÉS SZEMPONTJAI A MAGYAR HADÁSZATI KATONAI HÍRSZERZÔ SZOLGÁLAT RÉSZÉRE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁIG

Emlékiratomban érthetô módon nagyon sok felderítéssel, hírszerzéssel, kémkedéssel kapcsolatos kifejezés szerepel, az információ gyûjtésének különbözô területei is szóba kerülnek, ezért úgy vélem, nem lesz haszontalan, ha igen röviden ismertetem azokat az elveket, amelyek alapján hírszerzôi feladatainkat végeztük a vizsgált idôszakban. Ez a vizsgált idôszak a Magyar Köztársaság kikiáltásáig tart. Jó lesz ez abból a szempontból is, hogy a hírszerzésben, kémkedésben nem járatos olvasó ”közelebb kerül” az egyes ”kémmozzanatok” jobb megértéséhez, képet kap arról, hogy a szóban forgó eseménynek, dolognak hol a helye, mi a szerepe a hírszerzés rendszerében. A hírszerzôi tevékenységet az 1980-as évekre kialakult, majd ezt megvalósító gyakorlat alapján tekintem át. A magyar hírszerzést, amelyet részünkre meghatázoztak a szovjet megszállók, olyan szempontból elemzem, mint amelyik pontosan úgy viselkedett és tevékenykedett, mintha egy erôs nagyhatalom hírszerzése lett volna. Könyvemben olvasható, hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat tevékenysége a mélytengeri kutatástól a kozmikus térig, Hegyeshalomtól egészen a kanadai Nova Scotia-ig terjedt. Minden hozzánk tartozott. Rajta tartottuk újjunkat a világ pulzusán. A szovjetek érdekében hírszerzésünk kiterjedt mindenre, szinte az utcán eldobott villamosjegy összegyûjtéséig, mert ez is ”operatív anyag” lehetett volna egy majdani mûvelet végrehajtása során. Minden NATO országban voltak katonai attaséink (a szocialista országokkal nem foglalkozom), ha nem egyenruhában, akkor fedôfoglalkozással, de ott voltak

11

ôk Mozambiktól Dél-Jemenig és Etiópiáig, vagyis mind azon helyeken, ahol a szovjet imperialista terjeszkedésnek érdekei voltak. A nem magyar érdekekért folytatott kémtevékenység horribilis összegeit a magyar nép fizette. Könyvemben szerepel néhány összeg, amelyet a katonai hírszerzés fizetett ki, az információra meg nem is nekünk volt szükség, hanem a távárisoknak. Persze, könyvemben szereplô összegek eltörpülnek ahhoz képest, amit a szovjetek érdekében folyatatott kémkedésre költöttek a fô elvtársak. Így ment ez annak idején, szólni ellene senki sem mert, holott mindenki látta, hogy amit mi mûvelünk, az NEM a nemzet célját szolgálja. Az ismertetett elvek tulajdonképpen nem is a magyar hírszerzés elvei abból a szempontból vizsgálva, hogy az elérendô célok a szovjetek céljai voltak, de mi úgy tettünk, mintha azok magyar célok lettek volna. Az 1980-as évek elejére kialakult helyzet Marxista-Leninista értékelése azt mutatta ki, hogy az imperialista tábor, élén az Amerikai Egyesült Államokkal, az új világháború fokozott ütemû elôkészítése során a fô figyelmet a váratlanul végrehajtott hadászati atomtámadással kezdôdô általános háború feladataira összpontosította. Az imperilisták rendelkezésére álló korszerô hadászati támadó eszközök lehetôvé tették, hogy hosszabb idôt igénylô elôkészítés nélkül, váratlanul mérjenek csapást a szocialista tábor országaira. Ebbôl a célból, csapásmérô erôinek zömét állandó, igen magas fokú harckészültségben tartották. Az 1980-as évek elején a Nyugat rendelkezésére álló csapásmérô erôk mennyisége és képessége nagy veszélyt jelentett, sakkban tartották a Szovjet Uniót. Az Amerikai Egyesült Államok és a NATO kb. 3,500 atomhordozó eszközzel rendelkezett, amelyek egy részének alkalmazása hatalmas pusztítást eredményezett volna a szocialista tábor országainak. Mi ismertük a NATO erôket, de nem ismertük saját atomcsapásmérô erôinket és képességeinket. Ez nem volt illô. A Conrad anyagból tudtuk, hogy a kis Magyarország NEM atomcélpont a NATO részére, mégis a legvadabb módon folytattuk a kémkedést ellenük. Magyarország csak akkor lett atomcélpont a NATO részére, 1985 után, amikor a Nyugat tudomást szerzett arról, hogy Kádár engedélyezte a szovjeteknek atomfegyerek telepítését hazánk területére. A háború váratlan kirobbantása, ha az imperialistáknak sikerült volna és a megelepést így elérni, rendkívül nehéz helyzetbe hozta volna a szocialista országokat. A meglepésszerûen végrehajtott hadászati atomtámadás, a szinte felmérhetetlen pusztító hatásán túlmenôen olyan elônyökhöz is juttathatta volna a Nyugatot, amely döntô lehetett volna a háború további menete, kimenetele szempontjából.

Amint késôbb e könyvben olvasható. azok gyenge és erôs oldalairól. mindent meg kell tenniük saját biztonságuk megvédése érdekében. Minket ezen elveknek megfelelôen szorítottak feladataink végrehajtására. a felderítés helyének és szerepének jelentôsége és fontossága a rakéta és tömegpusztító fegyverek korában folyamatosan növekedett. hogy az agresszióra való felkészülés és készenlét. A váratlansági tényezô fenntartására irányuló imperialista szándék miatt. de háborúban sem szakadt volna meg. elhárítása és a szükséges ellentevékenységek végrehajtása céljából. a háború kirobbantására. hadmûveleti és harcászati felderítésre tagozódik. sôt ha lehetséges lett volna.felismeve az imperialisták részérôl fenyegetô veszélyt. a Conrad kémbanda a döntô téren.12 A Marxista-Leninista ukáz kimondta. megsemmisítése megakadályozhatja .benne Magyarországnak . Szokolovszkíj marshall a Hadászat c. amelyek az ellenség tervezett atomtámadásának idôbeni felderítéséhez lehetôséget nyújtanak és amelyek leküzdése. hogy a Szovjetunió és a vele szövetségben álló szocialista országok . illetve koalícíó fegyveres erôi lehetôségeirôl. értékelésére és elsôdlegességi sorrendbe sorolására. a háború megvívásának hadászati jellemzôi nem a Nyugat sajátossága volt. még intenzívebb lett volna. A hadászati felderítés során folyamatosan tanulmányoztuk az ellenséges államok kül. hadipotenciálját és mind ezekrôl folyamatosan tájékoztattuk a politikai és katonai felsôvezetést. várható szándékáról. Ebbôl kiindulva. Megjegyzem. a Szovjet Birodalomé. a szocialista országok már békében különbözô aktív és passzív mószereket dolgoztak ki az ellenség támadásának idôbeni felfedése. Én csak a hadászati felderítéssel foglalkozom. tanulmányában az 1960 évek elején megírta. A magyar katonai felderítés koalíciós szempontok figyelemnbevételével tervezte és vitelezte ki a feladatokat. A felderítés hadászati. A hadászati felderítés adatokat szerzett a valószínû ellenséges állam.és belpolitikáját. Az utóbbi kettôt a csapatfelderítés gyûjtôfogalmával szoktuk kifejezni. Pontosan azon forgatókönyv alapján tervezték (és ennek megfelelôen is készültek) az atomfegyverekkel általuk indított háború megvívására. amint azt a kiváló szovjet hadtudományi szakember. az az fegyveres erôk területérôl. a háború kirobbantásának gondolata és terve. Felderítést szervezett azon objektumok. a tervekrôl minden igényt kielégítô adatszolgáltatást végzett. a hadászati atomtámadás végrehajtására irányuló elgondolásáról és elhatározásáról. mert a katonai hírszerzés tevékenysége hadászati jellegû volt. alkalmazásuk tervezett módjairól. A vizsgált idôszakban a hadászati felderítés békében folyt. hanem éppen fordítva. Fô feladat a politikai és katonai vezetés idôbeni tájékoztatása az ellenség helyzetérôl. vagy objektumcsoportok felderítésére.

hogy Moszkvában a Varsói Szerzôdés Egyesített Fegyveres Erôi Legfelsôbb Fôparancsnoksága reálisan tudja megtervezni és kiviteleztetni saját atomcsapásait. intenzíven mûködô és összehangolt hadászati felderítésének adatai alapján az 1980-as években a Szövetséges Legfelsôbb Fôparancsnokság képes lett volna olyan megelôzô katonai intézkedéseket tenni. hogy a korszerû. a koordináták meghatározása. a jelentések elkészítése az egyes objektumokról és ezek elküldése a Szovjet Katonai Felderítô Szolgálat részére. Kiemelkedô feladatként határozták meg részünkre. A fent említett objektumok alapos felderítésére azért volt szükség. Gondoljunk csak bele. vagy jelentôsen csökkenthetô lett volna a szocialista államok ellen meglepésszerûen kitobbantott háború veszélye. amelyek bevezetésével elhárítható. A Szovjet Birodalom vezetôi meglepésszerû támadásra készülôdtek a Nyugat ellen. mert nyomta ôket a kommunizmus építésének általános kudarca és . igaz még nem voltak olyan pontosak. az ellenség hadászati objektumai pontos helyének felderítését és a koordináták meghatározását. amelyek elemzése alapján a Legfelsôbb Fôparancsnokság szervei az adott célok megsemmisítéséhez szükséges valamennyi elemet kidolgozhatják. amelyek találati pontossága nagy volt. A szovjetek azt igényelték. mint az ameriakaiaké. illetve a vonatkozó eredeti vagy másolt dokuntumok megszerzését. amerikai hadtest sávjában telepített 128 db atomaknazár minden adatának pontos ismerete. mert a szovjetek is kezdtek rendelkezni olyan atomtöltet célbajuttató eszközökkel.13 az ellenség atomtámadását. hogy olyan részadatokat szerezzen meg a magyar katonai hírszerzés. Az 1970-es években ilyen munkában én is résztvettem Az egyes objektumok ellenállóképességének felderítésére pedig azért volt szükség. A szocialista országok jól megszervezett. mert az ”imperialista” hatalmaknak eszük ágában sem volt katonai támadást intézni a ”béketábor” országai ellen. Ivasutyin tábornoknak címezve. mivel lesznek olyan jelek. illetve a megszerzett eredeti koordináták térképre vitele. milyen hadászati értékkel bírt az V. amelyeknek tanulmányozása és elemzése lehetôvé teszi a közelgô támadás veszélyének felismerését. A Katonai Hírszerzô Szolgálat Tájékoztató Csoportján történtek meg az atomcélpontok értékelései. kiváló technikai eszközökkel rendelkezô hadászati felderítés elôl szinte lehetetlen teljes mértékben elrejteni a váratlannak tervezett háború elôkészítését. Természetesen ilyen intézkedésekre nem került sor. A szovjet befolyás alatt álló magyar hírszerzés vezetôi úgy vélték. Az 1980-as évek elején a szovjet vezetés minôségében új feladatként határozta meg részünkre a hadászati objektumok atomcsapásokkal szembeni ellenállóképességének felmérését.

aki 1975-1985 között vezérkarifőnök-helyettesként szolgált. Önként árulták el saját hazájukat. A szovjetek katonai doktrínájukat nyíltan nem publikálták ugyan. hogy a Nyugat agressziójára nemigen lehetett számítani. hogy miért ôk mérték az elsô tömeges atomcsapást. ha területüket agresszió érné. a szocialista országok vezetôi rábégettek. . hogy nem a Nyugat készül agresszióra. Becsületére legyen mondva. különösen az 1980-as években állandóan ugrásra készen állt. 3) A Honvédelmi Minisztérium és a vezérkar által meghatározott felderítési feladatok. de nem szóltak. Ezt a meglepésszerû támadást és az elsô tömeges atomcsapást a szovjetek egyszerûen ráfogták a Nyugatra. amelyek végrehajtását a magyar katonai felderítéstôl igényelték. Damó a Népszabadság 1990. hogy nem így van az egész.14 válsága. Csoportfônökség) tevékenységének alapját a következôk képezték 1) A Szovjet Katonai Felderítô Fôcsoportfônökség (GRU) által minden év januárjában megküldött Felderítési Doktrína. de azt is odamondhatta volna Damó. de mi. Van azért nekünk egy magyar tábornokunk. akkor egyből élesebben látta a korábbi helyzetet. 4) A Varsói Szerzôdés tagállamai politikai és katonai vezetése által kért felderítési feladatok. a háború kirobbantásával magyarázták volna (ha maradt volna valaki) azt. hanem a Kelet. vagyis a Szovjetunió. A Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat (Vk. A magyar tábornoki kar egyetlen tagja sem emelte fel szavát és nem hívta fel a figyelmet. csupán védelemre. hogy a Szovjetunió és szövetségesei támadó doktrínát vallottak magukénak arra az esetre. az igazság kimondatott. na meg a szovjet elvtársak is igencsak pakolták dolgaikat. 2) A Magyar Szocialista Munkáspárt (Kommunista Párt) Adminisztratív Osztálya által meghatározott felderítési feladatok. aki ugyan aktív szolgálati ideje alatt ugyanúgy nem szólt egy szót sem és nem állt ellen mint tábornok társai. katonapolitikája pedig mindig egy várható nyugati agresszió elhárítására épült. hanem továbbra is kiszolgálták a szovjet vezetôket és még nen is kényszerítette ôket senki. a hírszerzés vezetôi tudták. mert a Nyugat nem készült támadásra. amint ezt tette vastagon Sárközi Sándor vezérôrnagy és Szücs Ferenc altábornagy is.” Nos. professzionális katonák tudtuk. A Szovjetunió pedig. hogy ő legalább végre kimondta az igazságot. de miután elment nyugdíjba és a Köztársaságot is kikiáltották már. nem ellenkeztek. december 12-i számában a következôket írja: ”A Szovjetunió külpolitikája.2. A nyugalmazott tábornokot Damó Lászlónak hívják. amely azokat a felderítési feladatokat tartalmazta.

az ügynöki hálózat személyi állományának egy részét a magyar elvtársak átadták a szovjet elvtársaknak. aki a szovjetek kiszolgálására bármikor készen állt. hatalmas ügynöki hálózatokat tartott fent. vagy tartalékba helyezték. azaz a feladatokat. amíg létezett. akik ugye mindíg jobb elvtársak voltak mint a katonai hírszerzô elvtársak. Kovács János vezérôrnagy. Nyíltan csupán azért nem tette. Ezt követôen a katonai hírszerzés szolgálati ágai kidolgozták az egyes rezidentúrák részére a felderítési feladatokat. Ôket úgy vezették félre a régi katonai és felderítési szakemberek. Erre szerencsére nem került sor. A felsorolt alapokból a hírszerzô szolgálat szolgálati ágai (operatív. már holtbiztos az élen járt volna. a tábornoki kar egy része még mindíg a Szovjetunióban végzettek közül való volt. 6) A Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat által meghatározott felderítési feladatok. akkor ez az ember. és még az ügynöki hálózatokat is megtartották. a belügyes elvtársak. A Magyar Köztársaság kikiáltása után a honvédelmi tárca élére került Für Lajos honvédelmi miniszter és Raffay Ernô honvédelmi államtitkár sem a honvédelemhez nem értettek. hogy önállóan egy ilyen lépést meg merjen tenni. ahogy csak akarták és tudták. amely ismét a szovjet orientációt helyezte volna elôtérbe. A katonai felderítés vezetôje 1993-ig olyan személy volt. tájékoztató. Ez az . hiszen a Szovjetunió 1991-ben összeomlott. mert ahhoz gyáva és koncepciótlan volt. Feltételezem. Feltételezhetô. sem az alárendeltségükbe került hadászati felderítés szakmai kérdéseihez. Mielôtt még teljes mértékben kitört volna Magyarországon a demokrácia. De. hogy bizony ôk gondoltak a jövôre.15 5) A szocialista országok hadászati felderítô szolgálatai által kért felderítési feladatok. hogy a rendszerváltozás után az Ausztriában és Olaszországban telepített és mûködtetett ügynökök egy részét vagy aktív állományban tartották. A Magyar Hadászati Katonai Felderítô Szolgálat. Dzerzsinszkij utódainak. hát ôk is átadták ügynöki hálózatuk egy részét a szovjet elvtársaknak. mert a katonai hírszerzô fônök továbbra is Kovács János vezérôrnagy volt. Az 1990-es évek elején azért tartottam elképzelhetônek ilyen intézkedés megtételét. az ország érdekeinek elárulásában. Az írásos formában készült évi felderítési feladatokat az Operatív Szolgálat fônöke rendszerint június-július hónapokban küldte el a rezidentúráknak diplomáciai futárok útján. ha a politikai helyzetben olyan változás állt volna be. majd az igényeket figyelembe véve kidolgozták az évi felderítési tervet. egy esetleges politikai visszarendezôdés esetén ezek boldogan jelentették volna szovjet elvtársaiaknak. rádiófelderítô) lebontották maguknak a rájuk vonatozó részeket.

16

összeomlás meg nem jelentette azt, hogy az orosz hírszerzô szolgálat nem folytatat külföldi hírszerzést. Folytat, az azóta az USA-ban letartóztatott személyek bizonyítják, folytatnak hírszerzést. A Katonai Hírszerzô Szolgálat feladatait a legfelsô politikai és katonai vezetés határozta meg, figyelembe véve azokat a szompontokat, amelyeket korábban felsoroltam. A katonai felderítés szervezeti felépítését és munkarendjét a feladatokból kiindulva azok az anyagi lehetôségek szabták meg, amelyeket a a legfelsô vezetés erre a célra rendelkezésre bocsátott. Mint ismeretes, erre a példák sokasága szolgál könyvemben is, ezen a téren a csillagos ég volt a határ. A Varsói Szerzôdés államai hadászati felderítô szolgálataival szorosan együttmûködve, 1980-ra lehetôvé vált, hogy a feladatokat egymást közt célszerûen megosztva, széles körû, nagy hatékonyságú felderítô tevékenységet lehetett folyatatni a NATO ellen. A Varsói Szerzôdés tagállamai közötti együttmûködés, a területek és feladatok elosztása, valamint az 1970-es évek közepétôl fokozódott kölcsönös tájékoztatás kiszélesítésének eredményeképpen, még jobban lehetôvé vált, hogy mind azokat a feladatokat végrehajtsuk, amelyeket a legfelsô politikai és katonai vezetés a hadászati felderítés részére meghatározott. Rá kell mutatnom arra, hogy a kölcsönös tájékoztatás a szovjetek részérôl csupán abban merült ki, hogy leggyakrabban olyan felderítési adatokat adtak, amelyrôl tudták, hogy a magyarok amúgy már úgyis tudják, vagy egyszerûen semmitmondóak voltak. Vagyis, lényeges információt nem adtak, kérni viszont kértek. Olyan volt ez a Szovjet Katonai Felderítô Szolgálat mint a mesében a Kisgömböc, mindent felfalt, ami csak útjába került, végül ki is pukkadt. A Katonai Hírszerzô Szolgálat erôit és eszközeit elsôsorban Ausztria, Olaszország, a Német-Szövetségi Köztársaság, Franciaország hadászati felderítésére összpontosította. Ennek oka az volt, hogy a magyar politikai és katonai vezetés szerint, a fent felsorolt államok területén csoportosított NATO és nemzeti fegyveres erôk azok, amelyek ellen a magyar fegyveres erôket elsôsorban be fogják vetni. Ezek az államok nemcsak azért kerültek Magyarország ellenségképébe, mert csupán a magyar vezetôk gondolták így, hanem azért is, mert a szovjet elvtársak így határozták meg a magyarok részére. A magyar katonai hírszerzés természetesen nem hagyta figyelmen kívül a NATO vezetô nagyhatalmát, az Amerikai Egyesült Államokat sem, intenzív felderítést folyatatott más NATO tagállamok ellen, így Nagy-Britanniában és a Benelux államok területén, sôt Izlandon is.

17

A katonai hírszerzés adatszerzô tevékenysége két, egymást szorosan kiegészítô adatszerzô területre épült. Az egyik a technikai hírszerzés, a másik a személyi hírszerzés volt. Figyelembe véve Magyarország földrajzi helyzetét, és azt hogy az ország nem volt közvetlenül határos egyik NATO országgal sem, továbbá figyelembe véve azt, hogy a hírszerzési feladatok egy részét a VSZ tagállamokkal együttmûködve, a munkamegosztás alapján hajtottuk végre, a hadászati hírszerzés nemeit a fenti sajátosságokat figyelembe véve szervezték meg és fejlesztették. A technikai hírszerzés terén Magyarország nem rendelkezett légi-kozmikus felderítô eszközökkel. Ebben a tekintetben a rádiófelderítés volt az az eszköz, amelyet jól fel lehetett használni. A rádiófelderítés folyamatosan derítette fel az európai potenciális háborús térségben csoportosított NATO és nemzeti haderôk állományát, ezek vezetési rendszerét, a fegyveres erôk harckészültségi és kiképzési rendszerét. A Rádiófelderítô Szolgálat Csehszlovkiába és Lengyelországban telepített részlegei lehallgatás és iránymérés útján sikeresen tisztázták a NATO haderôk csoportosítását, vagy a csoportosításban bekövetkezett változásokat. A rádiófelderítésben mind jobban akadályozták az eredményes munkát az olyan nehézségek, mint a NATO haderôkben az új fajta, gyorsított adásmódokra való áttérés, a széles körû rejtjelzés és a nagy mértékben irányított híradórendszerek bevezetése. Mind ezek a tényezôk, a rádiófelderítés technikai eszközeinek nagy ütemû fejlesztését tették szükségessé. 1980-ban a tapasztalatok azt mutatták, hogy a NATO erôknél a rejtett adásmódok és az újabb típusú rádiótechnikai eszközök széles körû alkalmazásának következtében a magyar katonai hírszerzés Rádiófelderítô Szolgálata a váratlanság tényezôjének felderítésében nem fog tudni jelentôs szerepet játszani, vagyis a rádiófelderítés nem rendelkezett azzal a technikai képességgel, hogy lehallgassa a hadmûveletek szervezésére és vezetésére vonatkozó hírközleményeket. Ugyanakkor, 1980-ban, a Rádiófelderítô Szolgálat képes volt a NATO haderôk harckészültségi rendszerében bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérni. Ezen utóbbi, a változásokra vonatkozó információkból következtetni lehetett mind a politikai, mind a katonai készültség alakulására. Az 1980-as évek elején a Rádiófelderítô Szolgálat már rendelkezett néhány olyan, a Conrad kémbandától jövô dokumentummal, amely alapján hatalmas lépést tettek elôre az Európában állomásozó amerikai fegyveres erôk katonai híközlésének ”megértésében”, a korábban lehallgatott és archívált közlemények értelmezésében. A rádiófelderítés ezen képessége, a Conradtól jövô anyagok mennyiségének függvényében évrôl évre növekedett. A Conrad anyag alapján, a

18

rádiófelderítôk 1984-ben már szinte kívülrôl tudták az amerikai atomfegyverek bevetési kódjait, hogy melyik közlemény mit jelent. A másik adatszerzô tevékenység a személyi hírszerzés. A Katonai Hírszerzô Szolgálat vezetése, élén Szücs altábornaggyal, úgy foglalt állást (a szovjet elvtársak igényeinek megfelelôen), hogy a személyes hírszerzésre továbbra is nagy szükség van. Az 1980-as években is, mind a szovjet, mind VSZ tagállamok politikai vezetésének az volt a kényszerképzete, hogy a NATO meg akarja támadni a Varsói Szerzôdést. Mind a szovjet, mind a VSZ politikai vezetése tudatosan figyelmen kívül hagyta azt a reális tényt, hogy a NATO sem politikailag, sem katonailag nem tervez támadó mûveleteket a VSZ országok ellen. Tudatosan figyelmen kívül hagyták, hogy a NATO fegyveres erôinek európai csoportosítása eleve nem alkalmas nagy mélységû, támadó hadmûveletek végrehajtására, ilyenekre nem is készült soha. Ezt a magyar katonai szakemberek világosan tudták, mégsem igyekeztek meggyôzni a magyar politikai vezetôket arról, hogy nagyon nem valószínû a NATO támadó szándéka. Ismét idézem Damó vezérôrnagyot, aki a Népszabadság 1990. december 12i számában a következôket írta: ”... ha bekövetkezik a legrosszabb (azaz az atomháború- a
szerzô megjegyzése), akkor nálunk sem maradt volna kô kövön, s hogy a magyar honvédeknek ebben a világháborúban is azt a szerepet szánták, mint az elôzô kettôben: idegen földön haljanak meg idegen érdekekért.” Szép felismerés, csak hamarabb kellett volna hirdetni.

Egyébként a magyar katonai felsôvezetés tagjai közül sokan ismerték, a szovjet katonai doktrínát, tehát világosan tudták, hogy a ”Világ Proletárjai Egyesüljetek” jelszó értelmében szerkesztett szovjet katonai doktrína minden kitétele és betûje a támadó hadmûveleteket helyezte elôtérbe. A szovjet katonai doktrínát 1981-ben én is tanulmányoztam. Való igaz, támadó, agresszív elveket tartalmazott. A szovjet és a VSZ tagállamok bolsevik elveken mûködô vezetôi még az 1980-as években sem vették észre hogy fô ellenségük nem a NATO, hanem maga a Marxizmus-Leninizmus, amely lassan de biztosan felôrli a kommunista berendezkedésû államok társadalmát, gazdaságát. A Marx-Engels-Lenin által kidolgozott kommunista elvek és ezek gyakorlata nagyobb kárt és pusztítást okozott mind a Szovjetunió államainak, mind a megszállt országoknak, mintha több atomcsapás érte volna ôket. Az is teljesen világos, hogy a a kommunizmus bukása nem az imperialisták mûve, hanem ez a kommunizmus törvényszerû velejárója és azon személyek tevékenységének mûve, akik segítették és sietették bukását. A kommunizmus bukását az elvtársak magának Marxnak-EngelsnekLeninnek köszönhetik. Már akkor tény volt, hogy az egész kóceráj meg fog bukni,

19

amikor megjelent a Kommunista Kiáltvány, csak az egész kissé hosszú ideig tartott. Fontosnak tartom a fenti gondolatokat megemlíteni, hiszen a politikai felsôvezetés folyamatosan azzal tartotta nyomás alatt a hírszerzô szevezeteket, hogy állandóan készen kell állnunk, mert az imperialisták meg akarnak támadni bennünket. Az is igaz, hogy ezzel kapcsolatban a katonai hírszerzésnél sokunknak ellenkezô volt a véleménye, de nyíltan senki sem merte hangoztatni. Nos, a személyi hírszerzésrôl 1980-ban a hírszerzô szolgálat vezetése úgy foglalt állás, hogy a személyi hírszerzés folytatására továbbra is nagy szükség van. Az elvek szerint, az imperialisták váratlan támadása elôkészítésének jeleit csakis a jól megszervezett, telepített és mûködô személyi hírszerzés, ezen belül is fôleg az ügynöki hírszerzés képes megállapítani. Láthatjuk azt is, hogy az ügynöki hírszerzés egyik jelentôs tagja, Clyde Lee Conrad ôrmester, hiába szolgáltatta tömegesen azokat az adatokat, amelyek csakis azt bizonyították, hogy a NATO nem tervez háborút a VSZ ellen, a szovjet és magyar kommunista vezetés nem állította le korábbi, a háborúra felkészülô politikáját. Nem, mert nem is akarták. A szovjetek mindenképpen háborút akartak. Az ügynöki hírszerzés fontos része volt a ”METRO MÛVELET”, amely a NATO országok politikai-katonai felsôvezetésébe és speciális szolgálataiba való behatolást tûzte célul. A Rezidentúra Jelentések egyik pontja minden esetben a METRO MÛVELET részére volt fenntartva, de ezen a téren a katonai hírszerzés eredményt elérni nem tudott. A Köztársaság kikiáltásáig a Katonai Hírszerzô Szolgálat képtelen volt felmutatni akár egyetlen olyan ügynököt is, aki a NATO országok valamelyikében, a felsôvezetésben dolgozva szolgáltatott volna adatokat a magyaroknak. Arról már nem is szólva, hogy az ellenség speciális szolgálatainak még közelébe sem kerültünk. Persze, a kisérletre, a kiszemelt célszemély ”körölnyaldosására”, vagyis ebédekre, vacsorákra történô meghívások, nagy értékû ajándékok juttatása mind kárbaveszett, mert senki nem akarta elárulni saját felsôvezetését a magyaroknak. A METRO MÛVELET is falta a pénzt. Az Egyesült Államok ellen folytatott hírszerzésen túlmenôen, aktív kémkedést folyattunk Nagy-Britannia, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország ellen, habár ez utóbbi nem is volt tagja a NATO katonai szervezetének. Igen intenzív felderítô tevékenység folyt Ausztria területén, annak ellenére, hogy Ausztria semleges ország volt és politikai szándékai szerint nem akart belekeveredni egy következô háborúba. A katonai hírszerzés folyamatosan derítette fel Ausztria területén a: - hadszintéri berendezési tárgyakat;

20

- hadmûveleti objektumokat; - a Bruck-i erôdrendszert. Az 1980-as évek elejére Ausztria felderítettség foka olyan volt, hogy a magyar fegyveres erôk támadó mûveletéhez elegendô adatok álltak rendelkezésre a katonai mûveletek elsô napjaira. Az Ausztriára vonatkozó felderítési adatokat, mint a hadmûveletekhez szüksége azonnali felderítési adatokat, a Budai Vár alatt települt Magyar Néphadsereg Fôharcálláspontján tartották nyilván, illetve vezették folyamatosan térképen. Szóltam már arról, hogy egy háború esetén, az Ausztriába bevetésre tervezett magyar csapatok a hadmûveletek második-harmadik napján megsemmisültek volna. Tudták ezt a magyar tábornokok is, mégsem szóltak semmit a tervek ellen. Egyedül Damó vezérôrnagy veti fel a katonai kudarc lehetôségét, de mint olvastuk csak öt évvel nyugdíjba vonulása után. Eleget téve a szovjet elvtársak óhajainak, magyar katonai hírszerzésnek dolgozó ügynökök sokasága figyelte Nyugat-Németországban az 56. Pershing rakétadandár települési körletét, az atombomba hordozására alkalmas repülôtereket, az atomraktárakat, az Aviano-ban (Olaszország) települt amerikai atomcsapásmérô repülôszázadot. Ügynökök figyelték Németországban és Ausztriában a fegyveres erôk prancsnokságait, a csapatok esetleges mozgását. Az ügynökök egy része el volt látva rádiótávíró készülékkel, ez a kétoldalú kapcsolatot biztosította, egy része pedig csak vevôkészülékekkel volt ellátva. Ezeken meghatározott periódusokban közleményeket kaptak az ügynökök. Ez utóbbi rendszerben vették a Központ üzeneteit a Conrad kémbanda futárai is, a Kercsik testvérek.

21

3
A KATONAI HÍRSZERZÔ SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, AZ EGYES SZOLGÁLATI ÁGAK FELADATAI
A Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat közvetlenül a honvédelmi miniszternek és a vezérkari fônöknek volt alárendelve. A hírszerzô szolgálat a Magyar Néphadsereg hadrendi szervezetében a Vezérkar 2. Csoporfônökség megnevezéssel szerepelt. Rövidítése VKF.2. CSF. volt. Postai címe PF: 112/117 volt. Települési helye: Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 26.sz. Telefonszáma: 134-690 volt. A katonai hírszerzés, amint már az elôzô fejezetben is szóltam róla, hadászati jellegû volt, mert a felderítési feladatok is hadászati jellegûek voltak, a beszerzett adatok, más adatok mellett, hadászati értékûek voltak, persze elsôsorban a szovjetek részére.

22

A Katonai Hírszerzô Szolgálat felépítése 1990-ig a következô volt. - Parancsnokság, törzs -Együttmûködési Alosztály a szovjetek közvetlen kiszolgálására. - Operatív Csoport; - Tájékoztató Csoport; - Rádiófelderítô Csoport; - Rejtjelzô Osztály; - Katonai Csoport az MTI-nél; - Személyügyi Osztály; - Pénzügyi Osztály; - Belsô Biztonsági Osztály; - Hírszerzô Iskola; - Elektronikai Igazgatóság; - Hadtáp-gazdasági ügyek Osztály. Fontos része volt a felderítô szervezetnek a 24 órás szolgálatot ellátó Felderítô Ügyeleti Szolgálat, amely folyamatos kapcsolatot tartott a szocialista országok katonai hírszerzô szolgálatai szintén 24 órás ügyeleti rendszereivel. Ez a szolgálat készítette a magyar politikai és katonai felsôvezetôk részére (16-18 fô) a Napi Felderítô Jelentést. A jelentés a reggeli munkakezdéskor ott volt Kádár és a többiek asztalán. A Katonai Hírszerzô Szolgálat élén megalakulásától az utolsó kommunista vezetôig a következô személyek voltak. Révész Géza altábornagy Fehér Lajos ezredes Szücs Ferenc ezredes Sárközi Sándor vezérôrnagy Szücs Ferenc altábornagy Kovács János vezérôrnagy 1949-1953 1953-1956 1956-1962 1962-1977 1977-1989 1989-1993

Fôpárttitkárok voltak: az 1960-as évek közepétôl Lukács György ezredes, akit a hírszerzô szolgálat állománya korábban nem ismert és a pártberkekben szokásos módon, kivülrôl ültették a párttagság nyakába. Végül 1982-ben pártmunkásságának elismeréseképpen kiküldték Jugoszláviába katonai attasénak. Nem tudom milyen nyelvet tudott, ha tudott. 1982-tôl Molnár András ezredes lett a

23

fôpárttitkár, nem tudom korábban hol volt, de a házon belül én soha nem láttam. Rövid ismerettségünk során, Molnár András velem szemben segítôkész és korrekt volt. A Katonai Hírszerzô Szolgálat feladatai a következôk voltak: 1) Politikai, katonapolitikai felderítés: a NATO országok és Ausztria politikai pártjai tevékenységének figyelemmel kísérése, az egymással rivalizáló pártok tevékenységének elemzése, az országban mûködô, egymással ideológiai ellentétben álló szervezetek tevékenységének felderítése, a kommunizmus céljainak megfelelô szervezetbe való beszivárgás, vagy az ezzel szemben álló szervezet bomlasztása. Figyelemmel kísérni a NATO kormányok katonapolitikai döntéseit, ezek hatását a NATO szövetségi rendszerére. Fontos feladat volt felfedni azokat a politikai döntéseket, amelyek a SZU ellen irányultak. 2) Katonai felderítés: fô feladat információk szerzése a NATO országok és Ausztria fegyveres erejérôl. Ezek közé tartozott a személyi állomány, a kiképzési rendszer, fegyverzet és felszerelés, a bázisok, a fegyveres erôk hadmûveleti képességei, állomáshelyek és gyakorlatok, harckészültségi rendszer, a csapatok ütôképességének és hatékonyságának felderítése. 3) Gazdasági felderítés: a NATO országok és Ausztria termelési kapacitásának felderítése, különös tekintettel a javak termelésére, elosztására, a szolgáltatások rendszerére. A fent említett országok természeti erôforrásai, a hadiipar termelési képességei, a munkaerô, a pénzügyi rendszer, a hírközlés és közlekedés felderítése. A szovjetek nagy figyelmet fordítottak valamely NATO ország gazdasági erejének felderítésére, mivel ez döntôen kihatott a katonai potenciál milyenségére. 4) Technológiai felderítés: technológiai téren az adatszerzés nemcsak a katonai technológiákra irányult, hanem a polgári életben található legkorszerûbb technológiákra, illetve termékekre. Hangsúlyozott feladat volt a legújabb fegyvertechnológia, új anyagok, lopakodó fegyverek (repülôgép) gyártástechnológiájának megszerzése, vagy anyagminták, alkatrészek gyûjtése. Fontos feladat volt a legkorszerûbb polgári és katonai hírközlési eszközök, számítógép programok megszerzése. A szovjetek igényt tartottak minden olyan új technológiai információra, amely arra utalt volna, hogy a NATO a Szovjetunióval szemben átütô technológiai elônyre tett szert. 5) Rejtjelmegfejtés: ezen a téren fô feladat a NATO országok és Ausztria állami és katonai rejtjel rendszereinek megfejtése.

24

Ez az öt fô terület volt az amelyen a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat felderítést folytatott a Vörös Birodalom érdekében, a magyar nép pénzén. Az alábbiakban röviden vizsgáljuk meg a katonai felderítés egyes szolgálati ágainak feladatait, az ágak alá tartozó egyes osztályokat. OPERATÍV CSOPORT Alapvetô feladata a legális és illegális hivatásos hírszerzôk kiképzése, feladataiknak meghatározása, a Rezidentúrák feldatainak meghatározása, tevékenységeinek irányítása. Személyek toborzása ügynöki feladatok végrehajtására. Jelentések továbbítása a szovjet katonai felderítés részére. Ügynöki hálózat és ezeket kiszolgáló futárszolgálat megszervezése, mûködtetése. A beérkezô felderítési adatok és anyagok továbbítása a feldolgozó csoportoknak. Fedôfoglalkozással utaztatott felderítô tiszticsoportok feladatainak meghatározása, tevékenységük eredményeirôl való beszámoltatás. A szovjet Felderítési Doktrínából lebontotta maga részére a szovjet felderítési igényeket és gondoskodott az ezekbôl fakadó feladatok végrehatásáról. Az Operatív Csoport személyi állományának kiképzettségi, mûveltségi szintje nagyon vegyes volt. Néhány nagy tudású, magasan mûvelt tiszttôl eltekintve az állomány zömére a középszerûség, vagy ennél alacsonyabb szint volt a jellemzô. Sok magas rendfokozatú hírszerzô tiszt volt az állományban, azonban a magas rendfokozatok mögött az esetek többségében silány ember és tudás volt jelen. Ez a kommunista rendszerrel együttjáró antiszelekciós személyügyi politikai szerves velejárója volt. Az Operatív Csoport vezetôi: Demtsa Pál ezredes Csapó Viktor ezredes Tóth G. János ezredes 1967-1970 1970-1975 1975-1987

Az Operatív Csoport alárendeltségébe a következô erôk tartoztak: Dokumentum Nyilvántartó Osztály: azokat az anyagokat tárolta és dolgozta fel, amelyek arra szolgáltak, hogy a külszolgálatra menô hírszerzô tiszt kiképzéséhez, a célországra vonatkozóan minden tájékoztató anyagot biztosítsa. Feladata volt az Operatív Csoport titkos ügyviteli anyagjainak kezelése, mikrofilmre vitele és dokumentálása. Amikor 1982-ben külszolgálatra mentem, én

25

is ezen az osztályon ”készültem fel Angliából”, olvastam el a londoni attaséhivatal korábbi években készített Katonai Attasé Jelentéseit és más jelentéseit. Szocialista Attasék Osztály: szervezte és irányította a szocialista országokban szolgáló katonai attasék ügyeit. A szocialista országokban nem folytattunk hírszerzést. Operatív Tevékenységek Osztály: irányította az arcvonalak (alosztályok) munkáját. Az osztályon készültek a rezidentúrák évi felderítési feladtai, ide érkezett be minden felderítési adat, felderítô jelentés és anyag. Az osztály szervezte meg a diplomáciai futárok feladatait, akik a Központból vitték az utasításokat a rezidentúráknak, illetve hozták a Központba a felderítô jelentéseket. Az osztály egyik alosztálya volt az USA-Anglia Alosztály, külszolgálatra való felkészítésemet ez az alosztály végezte, illetve külszolgálatom alatt szakmailag közvetlenül ehhez az alosztályhoz tartoztam. Ennek az osztálynak volt a vezetôje 1981-1985 között Mozsik Imre ezredes, aki külszolgálatom alatt fônököm volt, mégsem tud rólam semmit tisztességesen és ô az aki könyvében engem széltébenhosszában kritizál. Illegális Osztály: kutatta, beszervezte azokat a magyar állampolgárokat, akiket kiképzésük után külszolgálatra küldtek a magyar követségekre, a gazdasági kirendeltségekre, ENSZ szervezetekhez, az MTI vagy valamelyik lap tudósítójaként valamilyen fedôbeosztásba. A szóban forgó személyek csak akkor kerülhettek külszolgálatra, ha vállalták az együttmûködést a katonai hírszerzéssel. Természetesen, ez zsarolásnak számított, de ha valaki ki akart kerülni, akkor kénytelen volt vállalni az ”önkéntes együttmûködést.” Ez az osztály kutatta azokat a külföldi állampolgárokat, vagy magyar származású de külföldi állampolgárokat, akiket alkalmasnak vélt beszervezésre, fôleg zsarolás útján. Az osztály szervezte az ügynökök által szerzett kémanyagok futárokkal Magyarországra történô eljuttatását. A Conrad kémbanda szupertitkos anyagainak Magyarországra juttatását ezen osztály ügynökei végezték, a Kercsik testvérek futárként történt alkalmazásával. Szervezte az ügynökök egymás közötti találkozóit, mint például Angliában a Magyar Konzulátuson kémkedésre jelentkezô néger amerikai ôrmesterrel való találkozást Cambridgeben, az osztály által küldött ügynökkel, habár ez a találkozó nem jött létre. Az osztály szervezte a már beépült ügynököktôl a kémanyagátvételt, amint ezt példázza a kanadai Nova Scotia-ban történt eset, amikor Rátkai István több alkalommal kémanyagokat vett át Donna Greiger haditengerész hadnagynôtôl, akirôl aztán kiderült, hogy nem is kémkedett, hanem egyszerûen csalétekként szolgált, amelyre az Illegális Osztály ráharapott, Rátkait meg letartóztatták. Az osztály alárendeltségébe tartozott két kutatócsoport. Az egyik csoport Gyôrben, a másik Szombathelyen települt. Állománya hírszerzô tisztekbôl tevôdött össze. A kutatócsoportok feladata volt

26

olyan személyek felderítése, akik elsôsorban osztrák, másodsorban német állampolgárok voltak és valamilyen szempont alapján megfoghatók voltak, majd szorosabb tanulmányozás után kisérletet tettek beszervezésükre. A beszervezési kisérlet több alkalommal sikerrel járt, de gyakori volt az olyan eset is, amikor a ”beszervezett ügynök” otthon Ausztriában elmondta az elhárításnak, hogy mi történt vele, majd az osztrákok megbízták az illetô személyt, hogy tegyen úgy továbbra is, hogy vállalja a kémkedést, közben megbízták felderítési feladattal. Ezek mindíg nagy veszteségek voltak az Illegális Osztálynak, ugyanakkor felfedték a magyarok intenzív kémtevékenységét, amely a semleges Ausztria ellen irányult. Az osztály szervezte a közeli hadszíntér és a távoli hadszíntér ügynökeinek mûködését és tevékenységét. Szoros együttmûködést folytatott a Belügyminisztérium Külföldieket Ellenôrzô Országos Hivatalával (KEOH), továbbá a külföldi hírszerzés szerveivel (III/I. Csoportfônökség). Fontos feladat volt hírszerzô tisztek, vagy ügynökök beépítése valamelyik nyugati céggel létrejött vegyesvállalatba. A beépülés különösen akkor volt fontos, amikor a vegyesvállalat nem Magyarország területén mûködött, hanem valamelyik jelentôs NATO országban. Technikai Hírszerzés Osztály: szervezte és irányította az ipari és katonai technológiák és anyagok, leírások, anyagminták megszerzésének feladatait, a mûvelet végrehajtását. A megszerzett COCOM (azon termékek listája amely a Nyugat részérôl embargó hatálya alá esett) listából egy másolt példányt küldött a szovjeteknek. Az osztály hírszerzô tisztjei képezték ki a technikai felderítésre bevetett ügynököket, akik zöme külföldi állampolgár volt, gyakran magyar származású, de idegen állampolgárságú személyek. Technikai Szolgáltatás Osztály: készítette a hamis dokumentumokat a célországba telepített ügynökök számára. A rezidentúrákról beérkezett eredeti dokumentumok tanulmányozása és mintaként való felhasználása a hamis dokumentumok készítéséhez. A rezidentúrák feladatai közé tartozott a konzulátusokra beérkezô útlevelek és más támogató dokumentumok évente 2-3 példányának eltüntetése, és az osztály részére történô küldése. Az angol német vagy olasz állampolgárnak azt mondták, hogy sajnos valami félreértés során a dokumentum elveszett, vagy egyszerûen letagadták, hogy valaha is beérkezett volna a konzulátusra. A domunetumok meg már rég Magyarországon voltak. Az osztály mechanikai mûhelyeiben készültek az ügynöki rádiók, adattovábbító elektronikai eszközök, az anyag rejtett szállítására szolgáló eszközök, mint például egy duplafenekû kávétermosz. Itt készültek azok a kisebb, nagyobb befogadóképességû konténerek, amelyekben a külföldi ügynökök részére utasításokat, pénzt helyeztek el különbözô rejtekhelyeken. Az osztály mûködtette azt az automatikus adatvevô elektronikai központot, amelyre a NATO országokban

Módszerét tekintve. mégis felvitte az Isten a rangjukat egész az ezredesig. hogy a másolatok reggelre készen legyenek. illetve a rezidentúrák hírszerzô tisztjei a SILENT elnevezésû gyors adattovábbító készülékkel küldték jelentéseiket telefonvonalon. a többi kockára vonatkozó információt hosszú. A Tájékoztató Csoport vezetôi: Oszetzky Tamás ezredes Gombos Károly ezredes Demeter György ezredes Kovács János ezredes 1946-1980 1990. értékelése és a hírszerzési feladatok meghatározása. amelyeket a Szovjet Katonai Hírszerzô Szolgálat részére el kellett küldeni. mint egy nagyon bonyolut keresztrejtvény megfejtése. Az Együttmûködési Alosztálynak átadta azokat az értékelt. A Tájékoztató Csoport készítette a különbözô felderítési és témaköri jelentéseket. egy-egy hírszerzô tiszt több idegen nyelvet tudott. A szovjet Felderítési Doktrínából minden év elején feldolgozta a maga részére azokat a részeket. A másolatokat készítô tisztek gyakran éjszaka is dolgoztak. a katonai rendfokozatok mögött tényleges tudás rejlett. Természetesen itt is voltak olyan személyek.” A csoportnak voltak mûszaki rajzolói. mind a térképrajzokat készítették. A Tájékoztató Csoport személyi állománya magasan mûvelt volt.27 telepített ügynökök. mert a sok forrásból beérkezô nyers hírszerzési adatok értékelése itt történt meg. amelyekre felderítési feladatokat kellett kidolgozni. Az osztályon készültek a Conrad kémbandától származó mikrofilm felvételekrôl a másolatok. vagyis ennek a csoportnak a munkája képezte a ”tükröt” a katonai hírszerzés egészérôl mind azok részére. feldolgozott anyagokat.1983 1983-1985 1985-1989 A Tájékoztató Csoport alárendeltségébe a következô erôk tartoztak: . Évente Összefoglalaló Felderítô Jelentést készített a NATO és Ausztria fegyveres erejérôl. akik összesen egy érettségivel rendelkeztek (ez legalább megvolt nekik). szorgos munkával kellett ”kikaparni” a beérkezô nyers hírszerzési anyagokból. sokszor csak egy kockára ismertük a választ. TÁJÉKOZTATÓ CSOPORT Alapvetô feladata az Operatív Csoporttól érkezô nyílt és titkos anyagok feldolgozása. míg végre sikerült a ”keresztrejtvényt megfejteni. az értékelô munka olyan volt. akik a kiadványok útján kapcsolatban voltak a hírszerzéssel. akik mind a technikai rajzokat. A Tájékoztató Csoportnál végzett értékelô munka nagy jelentôséggel bírt.

témaköri kiadványokat készített egy-egy ország haderejére. katonai potenciáljára. A kitöltött kartonok számítógépes feldolgozásra a REVA-ra (REVA=Rendszerszervezési és Vezetési Alosztály) kerültek. a francia és benelux államok valamint a NATO hadszíntéri alosztály. Az osztály kiemelkedô része volt a NATO alosztály. a brit-amerikai-kanadai. ezen 15-20 soros rövid tartalmi kivonat is szerepelt. amely évente készítette a NATO és Ausztria haderejére vontakozó felderítô jelentést. az osztrák. de esetenként témaköri jelentéseket is készített a felsôvezetés részére. Alárendeltségébe tartozott a nyugat-német. Vezette. Ezen az osztályon történt a rezidentúrákról jövô felderítô jelentések feldolgozása. Az alosztály a NATO gyakorlatok idejére 24 órás gyakorlat figyelô és értékelô csoportot hozott létre. majd én kaptam feladatul a lezajlott gyakorlat . szervezte a hadszíntéri alosztályok munkáját. Az osztály dolgozta fel a rejtjelmegfejtôk által megfejtett olasz és török táviratok politikai témáit és vitte be a Napi Felderítô Jelentésbe. A rezidentúrák részére elkészítette az évi politikai felderítési terveket. végre aktívan hasznosíthattam angol és olasz nyelvtudásomat. A szovjet Felderítô Doktrína alapján kidolgozta a felderítési feladatokat a rezidentúrák részére. Katonapolitikai Elemzô Osztály: elsôsorban a rezidentúrákról beérkezett politikai és katonapolitikai témájú táviratokat dolgozta fel a Napi Felderítô Jelentésbe. Az információkat a REVA Napi Információs Tájékoztató formájában visszajuttatta a Tájékoztató Csoport értékelô és feldogozó rendszerébe. hadszíntéri objektumaira vonatkozóan. 1985-ben magam is résztvettem a WINTEX-CIMEX gyakorlat eseményeinek figyelemmel kísérésében. az olasz. Résztvett a külszolgálatra menô hírszerzô tisztek és ügynökök kiképzésében.28 Adatfeldolgozó Osztály: az osztály személyi állománya rendszerezte és dolgozta fel témakörök szerint a Tájékoztató Csoporthoz beérkezett összes nyílt és titkos anyagot. A NATO 1985-ben tartott WINTEX-CIMEX (katonai-polgári téli hadgyakorlat) gyakorlata során a NATO alosztály felhasználta a Conrad kémbandától a gyakorlatra vonatkozó naprakész írásos anyagokat és térképeket. A nyílt vagy titkos anyag értékelésre és dokumentálásra érdemes cikkérôl egy karton lett kitöltve. Ez felmérhetetlen segítséget nyújtott a gyakorlat eseményeinek figyelemmel kíséréséhez és az értékelés végrehajtásához. Az Adatfeldolgozó Osztályon magam is dolgoztam. Haderô és Hadszíntér Nyilvántartó Osztály: ez volt a legerôsebb osztály. ahol a nagy tömegû adatot feldolgozták. A gyakorlat idejére meghatározta a rezidentúrák részére a gyakorlattal kapcsolatos felderítési feladatokat és a jelentések megtételének rendjét. ezekrôl évi jelentést készített. a hadszíntéri objektumokat. Összefoglaló. Nyilvántartotta Ausztria és a NATO fegyveres erôit. ahol ezt követôen az értékelô tisztek elvégezték az adatok feldolgozását.

erôl érékeléseket készített jelentés formájában. A csoport vezetôje hosszú idôn át a Kommunista Párt és Czinege hû szolgája. az új hadianyagok megjelenését és a haditechnikai kutatások eredményeit. A csoport nagy sikerrel alkalmazta a Conrad kémbandától érkezett. Fegyverzet-technikai Osztály: az Operatív Csoporttól beérkezô haditecnikai. A csoporton belül különbözô osztályok voltak. Napi Katonapolitikai Tájékoztató formájában jelentés készítése. KATONAI CSOPORT AZ MTI-NÉL A Magyar Távirati Irodánál trelepült katonai csoport feladata volt a hírügynökségi jelentések katonai és katonapolitikai híreinek figyelemmel kísérése. megfejtése és feldolgozása. amelyek a felderítési feladatoknak megfelelôen tagozódtak és specializálódtak. technológiai nyers hírszerzési adatokat dolgozta fel. ha tudott. A csoport naponta készített Rádió és Rádióelektronikai Felderítô Jelentést négy példányban. ebbôl egy példányt a Tájékoztató Csoportnak küldött. rögzítése. különösen az atomfegyverek harckészültségére vonatkozó kódrendszereket. a hírközlemények elfogása. Csak oroszul tudott. Folyamatosan figyelemmel kísérte az osztrák határ mentén telepített rádiófelderítô eszközökkel az osztrák fegyveres erôk híradását. RÁDIÓFELDERÍTÔ CSOPORT Alapvetô feladata a NATO országok és Ausztria polgári és katonai hírközlésének lehallgatása. letartóztatásom elôtt ez volt az utolsó munkám. mintha csak a Népszabadságot olvasták volna. a NATO atomfegyvereire vonatkozó kozmikus szigorúan titkos ”könyvében” úgy olvastak. Figyelemmel kísérte és tanulmányozta a NATO fegyveres erôkben rendszeresített új fegyverfajtákat. a tábori evôeszköz készlettôl az árokásó gépekig és a hídvetô harcskocsiig. Ugrai Ferenc nyugalmazott altábornagy volt. Szervezte és vezette a Csehszlovákiában és Lengyelországban telepített rádiófelderítô és iránymérô állomások tevékenységét. Az egyik osztály feldata volt az Ausztriába és a NATO országokba telepített ügynökök részére szóló utasítások sugárzása. Állományába több nyelvet tudó hírszerzô tisztek és polgári alkalmazottak. Résztvett a külszolgálatra tervezett hírszerzô tisztek és ügynökök kiképzésében. A rádiófelderítôk. Jelentéseket készített a NATO haderôkben rendszeresített fegyverzetekrôl.29 értékelésének írásos formában történô elkészítését. amit elkészítettem a Katonai Hírszerzô Szolgálat tagjaként. néhány arra ”méltó” nyugdíjas ezredes tartozott. mint például a Kercsik testvéreknek Svédországba. Így. a pisztolyoktól a hadászati bombázógépekig. továbbá . híradásra vonatkozó anyagokat.

vagy az ügynök feladatkészségének ellenôrzésére. egy pedig Lengyelországban települt a NATO erôk és Ausztria egyes rádiójelet kisugárzó objektumainak bemérésére. Résztvettek a Földközi-tengeren települt 6. értelmezhetô formába való áttétele. elsôsorban a Tájékoztató Csoporthoz. rendszerint minden tisztnek volt legalább egy felsôfokú nyelvvizsgája. A dandár készítette a napi Rádió és Rádióelektronikai Feldferítô Jelentést. A rejtjelmegfejtôk zömében matematikusok voltak. NATO vagy osztrák gyakorlatok során jelentéseket készített a gyakorlat híradásáról. REJTJELZÔ OSZTÁLY . A megfejtett táviratok eljuttatása a felhasználókhoz. Rádióiránymérô Csoportok külföldön: egy csoport Csehszlovákiában. a valószínûségszámítás professzora. az értékelések elkészítése.30 az Ausztriában levô ügynökök részére fonikus adásmódban sugárzott közlemények eljuttatása feldatok végrehajtására. amikor sikerrel fejtette meg az olasz és török kódrendszereket. a gyakorlaton résztvevô erôk csoportosításáról. elsôsorban a szovjeteknek volt szükségük. valamint Vadász Iván ezredes. Kiemelkedô vezetô és ”fej” volt Rheimann József ezredes. Az osztály kiemelkedô munkát végzett az 1970-es és 1980-as évek során. aki Rheimannt követte az osztály élén. USA Flotta hajóegységei helyeinek megállapításában. A Rádiófelderítô Csoport személyi állománya technikailag és katonailag magasan képzett volt. Ezekre az adatokra is. Szervezte és vezette Magyarország nyugati részén (Kôszeg és Keszthely) települt rádiófelderítô zászlóaljak tevékenységét. A Rádiófelderítô Csoport vezetôi: Pászka Géza ezredes Schneider Pál ezredes Kapcsos Zoltán ezredes Lakatos József ezredes 1957-1970 1970-1980 1980-1983 1983- A Rádiófelderítô Csoport alárendeltségébe a következô erôk tartoztak: Rádiófelderítô dandár: a Budakeszi úton települt dandár feladata volt az összes NATO és osztrák polgári és katonai hiradás lehallgatása. Rejtjelmegfejtô Osztály: az elfogott táviratok rejtjelzett szövegének megfejtése.

hiszen csak tudni kellett valamit. Az utánpótlás módszere az 1960-as évek elejére jelentôsen megváltozott. A táviratok szövegének rejtésére a kódoló könyvet használják. majd hadnagyi rendfokozatot kapva. A londoni rezidentúrán. hogy a rezidentúrák is rendelkezzenek a kódoláshoz és a dekódoláshoz szükséges legkorszerûbb elektronikai eszközökkel. a személyi utánpótlás biztosítása. hanem elsôsorban kiválogatás útján toborozták az állomány új tagjait. hogy az osztályra bejôvô és onnan kimenô táviratok mégis. a rejtjelmegfejtô saját eszére és számítógépére van hagyatkozva. szolgálati idôm alatt. annak kódjának megfejtésén fáradoznak. rejtjelmegfejtés (ismeretlen adatok) nem azonos a rejtjelmegoldással (ismert adatok). amelynek ismert a kódrendszere.31 Az osztály feladata volt a rezidentúrákra kimenô táviratok rejtjelzése. feleségem volt a rejtjelzô. így a táviratokat manuálisan kellett megoldani. amellyel mind a Központ. Széles körû személyügyi kutatómunka indult be az egyetemeken. SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY Alapvetô feladata volt a Katonai Hírszerzô Szolgálat személyi állománya ügyeinek intézése. Az 1980-as években nem volt megoldott az. a világ melyik táját érintik. hogy kiérdemelje az ezredesi csillagokat. A Rejtjelmegfejtô Osztályon sikerrel alkalmazták a számítôgépet a bejôvô táviratok megoldásában. hogy megtalálják azokat a fiatal férfiakat és nôket. hogy legalább legyen valami fogalma arról. Az sem lehetett mellékes. Megemlítem. a kimenô táviratok rejtjelzésében. így Londonban tudtam ilyen munkát is végezni. A rejtjelmegoldó olyan táviratok megoldásán. A rejtjelzésre és a rejtjelmegoldásra engem is kiképeztek. mind a rezidentúrák rendelkeznek. A Rejtjelzô Osztály vezetôje az 1980-as évek elején Nagy Péter ezredes volt. vagy rejtjelezni. Ilyen toborzó munka eredménye volt a Kercsik testvérpár. mert hírszerzô tiszteknek nem a KISZ és pártapparátusból hozták és küldték a kádereket. akivel 1968-ban együtt tanultam az olasz nyelvet és akkor még nem tudta felsorolni a világrészeket. amely mûveletek nagyon idôigényesek voltak. honvédségi ösztöndíjjal folytatták tanulmányaikat. mind az adott rezidentúra. a bejövô táviratok megoldása. Azóta biztos megtanulta. amellyel szintén rendelkezik mind a Központ. akiket beszerveztek a Katonai Hírszerzô Szolgálat részére. A távirat szövegének megoldásához a rejtjelmegoldó könyvet kell használni. amely Svédországba települve . Tehát semmilyen segédeszközük nincs. Tehát. ha erre szükség volt. A rejtjelmegfejtôk a részükre ismeretlen rejtjelrendszerû táviratok szövegének. ”kinyitásán” fáradozik. hogy a fogalomzavar elkerülése érdekében tudnunk kelle a következôt.

A tanulókat elsôsorban a hadsereg 24-28 éves korú tisztjei közül válogatták. Az osztály személyi állományának talán egyetlen komoly megmozdulása volt. majd a holmijaimat elvitték lakásomra.32 futárszolgálatot látott el a Conrad kémbanda és más ügynökök részére. hogy 1977-ben korrupció miatt leváltották Sárközi Sándor vezérôrnagyot. akinek pénzt kellett kiutalni. Azért került a választás Török Árpád ezredesre. melyik országban volt az az ügynök. BELSÔ BIZTONSÁGI OSZTÁLY Feladata a hírszerzô tisztek belföldi és külföldi biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása. amelyeket a Conrad kémbandára költöttek. beleszólhatott a Katonai Hírszerzô Szolgálat minden biztonsági ügyébe. ELEKTRONIKAI IGAZGATÓSÁG . aki saját londoni tapasztalatom szerint abszolúte nem foglalkozott a Rezidentúra tagjainak biztonsági kérdéseivel. illetve fedezték a mindenkori kiadásokat attól függôen. Az osztály vezetôje. Az osztály feladata volt személyi állomány toborzása a Hírszerzô Iskola részére. ezekbôl államvizsgát tettek. Czinege miniszter és Szücs altábornagy a Kádár vadásztársaság tagjai voltak. Az osztályt azt követôen hozták létre. A hallgatók különbözô nyelveket is tanultak. majd az utolsó évben egy konspirációs objektumon kapták a hírszerzési kiképzést. Az osztály szerezte be a Nemzeti Banktól azokat a dollármilliókat. helyette szószátyárkodott. A hallgatók a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián elôször parancsnoki és törzstiszti kiképzést kaptak két éven át. A tanulmányi idô 3 év volt. Közvetlenül a honvédelmi miniszternek volt beszámolási kötelezettsége. Feladata volt a külföldön szolgálatot teljesítô hírszerzôk és családtagjaik valutával történô ellátása. amelyet hallgatni egy idô után igen fárasztó volt. Török Árpád ezredes volt. amikor engem letartóztattak. mert benne volt a vadászkörben és mint ismeretes. PÉNZÜGYI OSZTÁLY Fô feladata a személyi állomány pénzügyeinek intézése. HÍRSZERZÔ ISKOLA Évente 10-15 fô kezdte meg tanulmányait az iskolán.

ott elvette az egyik szovjet tábornok lányát. való igaz George Orwell Állatfarm c. Kizárták a Kommunista Pártból. a Német Demokratikus Köztársaság. mert így nem kellet havonata 600 forintos párttagdíjat fizetnie. Csehszlovákia és Magyarország naponta Felderítô Tájékoztatót küldtek . Fô. vagy külszolgálatot befejezô tisztek költöztetését. Ez abban az idôszakban volt.” HADTÁP-GAZDASÁGI ÜGYEK OSZTÁLY Feladata volt a Katonai Hírszerzô Központ és az alárendeltek hadtápügyeinek intézése. kerületben levô Hidász utcai objektum területén. Schneider. Szíriából való fiatal tiszteket a rádió. ikonokat csempésztek be Magyarország területére. a felesége és a Moszkvában élô tábornok após triót alkotva hatalmas mennyiségû aranyat. szovjet katonai szállítógépeken. Itt képezték ki az Irakból. de ezzel is csak jól járt. A feleség Magyarországon a Szt. A Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat az 1970-es évek kezdetétôl. Az osztályhoz tartozott a külszolgálaton levô hírszerzô tisztek lakásberendezési tárgyainak beszerzése.és rádióelektronikai eszközök kezelésére. a Szovjet Katonai Hírszerzô Szolgálat kezdeményezésére bekapcsolódott a Varsó Szerzôdés egységesített 24 órás felderítô ügyeleti rendszerébe. természetesen vezetô beosztásban. Intézte a külszolgálatra menô. amelyek Tököl szovjet kézen levô repûlôterén landoltak. de ebbôl a beosztásából korrupt tevekénysége miatt leváltották. de jelentôs piaci lehetôségek kínálkoztak az arab országokban is. A feleséget elbocsátották a bizományitól (börtönbe nem került). Izraelt Magyarország ádáz ellenségének tekintette.33 A szevezetet az 1980-as évek elején hozták létre Budapesten a II. de egyes állatok egyenlôbbek a többieknél. követve a szovjet külpolitikát. Ez azt jelentette. Schneider elôzôleg. Schneider a Szovjetunióban tanult. hogy a Szovjetunió. amikor a ”független” magyar kommunista külpolitika. kiszállítatása. Valaki aztán feljelentette a triót. így például Nigériának. 1980-ig a Rádiófelderítô Csoport vezetôje volt. Bulgária. István körút és a Néphadsereg utca sarkán levô Állami Bizományi Vállalat antik bútorokkal foglalkozó üzletében dolgozott. Indiának. Láthatjuk. Az igazgató Schneider Pál ezredes volt. Lengyelország. Schneidert büntetésképpen leváltották a Rádiófelderítô Csoport vezetôi beosztásából és ”büntetésképpen” kinevezték a Rádióelektronikai Igazgatóság vezetôjének. feladata a magyar gyártmányú rádióelektronikai harceszközök eldadása a fejlôdô országok részére. remekmûvében levô jelszó:” Minden állat egyenlô.

a Szovjet Katonai Felderítô Szolgálat fônöke. stb. Ivasutyin tábornok. így német.34 egymásnak. 1977 elôtt Sárközi Sándor vezérôrnagy. Flotta néhány repülôgépe csapást fog mérni Magyarország területén levô célpontokra. Nem volt nekünk szükségünk a 6. Románi. különutas politikája miatt. naponta érkezett a VSZ felderítô szolgálataitól. . 1977 után pedig Szücs Ferenc altábornagy írta alá.a rezidentúrákról beérkezô táviratok anyagai. . Így nézett ki a ”kölcsönös információcsere” a szovjet elvtársakkal.információk a ”Kód Jelentés”-bôl. hogy a 6.Felderítô Tájékoztató. hogy a ”kölcsönös tájékoztatás” rendszerében. soha nem küldött nekünk olyan felderítési adatot.. A Katonai Hírszerzô Szolgálat 24 órás Felderítô Ügyelete naponta készített Feldetítô Tájékoztatót. hogy egy gép honnan szállt fel. Mi meg azért küldtük meg a 6. amelyekre nekünk semmi szükségünk nem volt. angol. Megjegyzem. mi csak adtunk. akkor is teljesen mindegy lett volna a magyar légvédelemnek. Nekik ezek nyilvántatása szükséges volt. Tény.napi információ a Tájékoztató Csoport egyes arcvonalaitól. A szovjetek minden nap megküldték a Földközi-tengeren hajózó 6. Ez a jelentés tartalmazta az olasz és török kódok megfejtéseit. Flottára vonatkozó felderítési adatokat a szovjeteknek. A Napi Felderítô Jelentés alapját a következô hírszerzési anyagok képezték. Flotta repülôgépeire a légicélok leküzdésére vonatkozó erôviszony számvetéshez sem. nem vett részt a kölcsönös tájékoztató rendszerben. . hogy ôk pontosítsák nyilvántartásukat. hogy háború esetén a magyar katonai vezetés úgy számolt. 16-18 példányban a magyar politikai és katonai felsôvezetôk részére. mind a légicélok leküzdésére rendelkeztek megfelelô eszközökkel. ahogy már ez szokásban volt. mert mind a vízicélok. vagy pedig az olaszországi Avianó-ból.Napi Rádió és Rádióelektronikai Felderítô Jelentés. . semmit sem kaptunk. de ha ez így lett volna. olasz. amelyet nagyra értékelhettünk volna. . A célfelderítô lokátor nem tesz különbséget aszerint. de kapni. amelyet a Rádiófelderítô Dandár készített. . A jelentést naponta. géptávírón keresztül. . hogy a gépek valamelyik repülôgép-anyahajóról szálltak-e fel. USA Flotta tartózkodási helyének koordinátáit.napi információ az Operatív Csoporttól.

35 4 .

A szovjetek nem bíztak semmit a véletlenre. a hírszerzô központban is voltak. hogy olyan tisztek mentek be hozzá az irodájába. hogyan és milyen hangsúllyal a felderítés évi tervébe. Elovasta minden betûjét és füzetébe jegyzetelt. hogy a híszerzô fônökök értekezletén elfogadott irányelvek és feladatok bekerülnek-e. amig a táviraton nincs feltüntetve fedônevének kezdôbetûje ( azt ô jellegzetes módon helyezte el a táviratokon). Az éves összefoglaló jelentések elkészítése. Ilyenkor én is adtam a tájékozatlant. a következô év terveinek összeállítása idôszakában meglátogatott. Az általa kiválasztott jelentéseket oroszra lefordítva. és azt sem. hogy Moszkvának mire van szüksége. sejti. akik rendszeresen. A magyarul jól beszélô és olvasó szovjet összekötô ideje jelentôs részét a hírszerzô központban töltötte. a dokumentációkat másolatban küldték Moszkvába. Mondtam. azt ellenôrzi. Szabály volt. akiknek arra nem volt joguk és indokuk sem. hogy addig.a betekintési jogot csak saját magának fenntartva . és arról érdeklôdött: hogyan mennek a dolgok.” Belovai: Mi az igazság? . mire megy ki a játék. A szovjet összekötô pedig. így rövid ü-vel) altábornagy nagyon gondosan vigyázott azonban arra.lerakatta a rejtjelzô iroda titkos irattárába. és kijelölte. Persze az ilyen helyzetekre is volt megoldás. Rendszerint odaadtam neki a már elkészült. a nagykövet tudta nélkül informálták a szovjet külképviseleti vezetôket a magyar nagykövetségek dolgairól. de még jóvá nem hagyott terv egy példányát. és órákon keresztül intenzíven faggatott. és mindenütt ott voltak. a magyar vezetôkkel foglalkoztak vagy olyan magyar vonatkozásokat tartalmaztak. A távirati jeletések persze sorszámmal voltak ellátva. hogy Moszkva mit fog szólni. de vigyáznom kellett. amikor látta hogy ezzel vagy azzal a sorszámmal ellátott távirattal még nem találkozott. ezredesi rendfokozatban. Sajnos besúgok még a legbizalmasabb helyek egyikén. Gyakran bejött hozzám és kezét széttárva reklamálta: nem látni ezt vagy azt a sorszámú táviratot. amelyek a Magyar Népköztársasággal. Gyanítottam. Nem hitt nekem. Nem tudni mi van benne. Biztosan valaki megint ráült a táviratokra. hogy azok a táviratok. lepecsételtette. ahol érdekeik azt megkívánták.(Szücs Ferenc. A szovjet összekötô gyakran meglátogatott engem. Egyiket-másikat én is ismertem. Több esetben észrevettem. mû 290-292. sôt gyanítottam. még én sem láttam egyiket sem. Feltételezésem szerint a külképviseleteken is voltak olyan diplomaták. nem lehet azokat irattározni. Látszott rajta. és . A mi esetünkben az összekötô a Budapestre akkreditált katonai attasé elsô helyettese volt. Sz. Feltételeztem. amelyek kompromittálhattak volna bennünket a szovjetek elôtt. Mindenen rajta tartották a szemüket. és tulajdonképpen betekintési joga volt szinte mindenbe. hogy a hírszerzô központ néhány tisztje besúgó volt. Az ilyen táviratokat külön borítékokba záratta. elkezdte keresni. ne kerülhessenek a szovjet összekötô kezébe. a rezidentúráktól beérkezô jelentéseket.36 MOZSIK KÉMEKET DERÍT FEL A MAGYAR KATONAI HÍRSZERZÔ KÖZPONTBAN Mit ír Mozsik? (Id. oldal) ”A szovjet katonai hírszerzés összekötôket tartott a baráti országok katonai hírszerzô szervezeteinél. Átnézte az ügynökök útján megszerzett dokumentációkat.

Mozsik valamiféle elvtársi. Mocoroghat a kisördög! Vajon Krasznyikov alkalmazott-e valamilyen felderítô mûszert a közös falon keresztül. hogy a Conrad kémbanda által szolgáltatott anyagokról neki jelentést tegyek.Tudott arról. Átnézte az ügynökök útján szerzett dokumentumokat és a rezidentúrákról beérkezô jelentéseket. hogy Krasznyikov ezredesnek betekintési joga volt szinte mindenbe. hogy egy magyar katonának jelentenie kell egy szovjet tisztnek. a költségek a magyar nép bôrére mentek. Szücs altábornagy általános helyettese csak Miklósnak szólított). a budapesti Szovjet Nagykövetség Katonai Hivatalának légügyi attaséhelyettese volt. amikor mégis jelentést kellett tennem nem egy alkalommal a szovjet Krasznyikov ezredesnek. 1978-1980 között több alkalommal kaptam parancsot. késôbb katonai attasé Bulgáriában) és mások. köztük Krasznyikov ezredes irodája is. az eredményeket a szovjetek élvezték. hiszen Nagy ôrnagy volt az Együttmûködési Alosztály vezetôje. hogy errôl a Conrad kémbandáról tájékoztatni fogom az USA kormányát. mintha a költségeket a szovjetek fedezték volna. Mozsik tehát tudott arról. Ez volt az egyik példája a ”magyar nemzeti függetlenségnek.” A BM és a katonai hírszerzés nyakára ültetett szovjet összekötôk a véres torokig kutattak a magyar hírszerzô szervek munkájában. A Belügyminmisztérium hírszerzésénél egy Koszov nevû szovjet belügyi tiszt látta el az összekötôi feladatot. a szovjet megszálló hatalom. Ekkor erôsödött meg bennem véglegesen az az elgondolásom. mit hozhat még a sors . Sôt. A katonai hírszerzésnél a szovjet összekötô tiszt Mihajlovics Krasznyikov ezredes (akit Nagy Lajos vezérôrnagy. Szücsöt? . hogy mégis alaposabban megismerje elvtársát.37 Mozsik valamilyen figyelmetlenség folytán az igazat írta. Ezt az alosztályt direkt a szovjetekkel való együttmûködés céljából hozták létre és helyileg Szücs altábornagy mellett levô helyiségekben voltak a hozzátartozó irodák. hiszen ezt a parancsot kaptam. Így a gyomrom háborgott. Valóban. Kik? Nagy László ôrnagy (majd gyorsan ezredes. internacionalista konspirációs meggondolásból nem írta ki könyvében Karasznyikov nevét. mind a katonai hírszerzésnél. Nem. Az 1970-es években a magyar katonai szabályzatok egyike sem tartalmazott olyan utasítást. hírszerzô összekötôket tartott Magyarországon mind a Belügyminisztérium hírszerzésénél. akik Nagy alárendeltségébe tartoztak.gondolta Mozsik! Krasznyikov ezredest személyesen ismertem. hogy a kiválasztott jelentéseket oroszra fordították. vagyis ô diktált. Ki tudja. A jelentéseket megtettem. Krasznyikov irodájának fala közös volt Szücs altábornagy irodájának falával. feladatokat szabtak meg.

a Mozsik irodája pedig a második emeleten. hogy ha ez így történt volna. Errôl késôbb még szó lesz. hogy miként leshette ki Mozsik ezeket a tiszteket. ha a táviratok tényleg el lettek volna zárva. mert a Krasznyikov irodája az operativ csoport épûletében (Bartók Béla út felôli épület) a harmadik emeleten volt. hanem leselkedi is csúnya dolog. amelyek tartalmazták a felderítendô feladatok teljes listáját.” Ismervén Mozsikot. hogy a szovjet katonai felderítés (GRU) Ivasutyin tábornok felderítô fônök aláírásával minden évben megküldte a magyar katonai felderítésnek azokat a témaköröket és témákat. nagy játékos ez a Mozsik. én meg azt tudom biztosan elképzelni. akkor minden további nélkül bemószerólta volna Szücs altábornagyot Krasznyikovnak. akár nem. ha lett volna tudnék róla. Ez a ”joguk és indokuk” nem tudom mint jelent. hogy a felderítô fônökök értekezletén elfogadott felderítési feladatok belekerültek-e a magyar felderítô szolgálat éves tervébe. Ezt a szovjetek által küldött Évi Felderítési Doktrínát minden fônök megkapta és akár akarta volna a Mozsik. kérve a magyar elvtársakat ezen feladatok végrehajtására. persze konspiratív módon. úgy tûnik. hát nem tehetett volna ellene semmit. sem indokot szerezni. és Szücs tábornok a kádári parancsokat mindíg. Láthatjuk. mert ez Kádártól jövô parancs volt. hogy a szovjet összekötô órákon át intenzíven faggatta ôt és fôleg az érdekelte. hogy belevegye-e vagy ne vegye bele az éves felderítési tervbe. hogy Mozsik ezt hogyan vette észre. sôt még együttérzôen mondja is Krasznyikovnak. hogy saját karrierje érdekében. Mozsik pedig nem tud semmit az elzárt táviratok sorsáról.38 Szücs altábornagyban is ébredezett az ”ellenállás” szelleme. hogy kik mennek be Krasznyikov irodájába? Ismerem a harmadik emeleten levô irodák elhelyezési rendjét és hiába gondoltam végig többször. maradéktalanul . akkor a Szücs altábornagyot két lábbal rúgják ki a Felderítô Csoportfônökség élérôl. Nos. hogy ”biztosan valaki ráült a táviratokra. Persze nemcsak hazudni. hát sehogy nem megy a fejembe. hogy miket állít. mert Krasznyikov ezredesnél többször megfordultam. hanem ennél többet. mert a tényeket nem ismerô embereket egyszerûen megtéveszti. hiszen rossz emlékei voltak Szücsre vonatkozóan. Vajon a szovjet ügynököket felderítô Mozsik hogyan leste ki. Tehát nem az évi értekezleten elfogadott néhány témát. hiszen nagy bátorságról tett bizonyságot. mert ilyen tudomásom szerint soha nem volt. Erre a mószerolásra meg is volt minden oka Mozsiknak. Mozsiknak kiment a fejébôl. Mozsik az állítja. Mozsik ” nyomára” akadt a szolgálatnál a szovjeteknek dolgozó besúgó ügynököknek (ezek magyar hírszerzô tiszek). Figyelni kell arra. A Mozsik féle állításnak csak az a szépséghibája. ugyanis 1956-ban Mozsikot Szücs vetette be az ország keleti felében beözönlô szovjet erôk felderítésére. Nem tudom. de elôtte nem kellet sem jogot. hogy több esetben olyan tisztek mennek be Krasznyikov ezredes szobájába. amikor ”elzárta” Krasznyikov elôl a rezidentúrákról érkezô táviratok egy részét. akiknek nem volt joguk és indokuk. megfigyelte.

Ha összeszámlálnánk. Persze hogy sok olyan diplomata teljesített szolgálatot külföldön. míg le nem telt a szolgálati ideje Washingtonban. Ismervén Mozsikot. Ilyen szovjet Felderítési Doktrína az én kezemben is volt többször. mert én is dolgoztam belôle. Sok magyar diplomatának a felesége gyönyörû szovjet (orosz. hogy saját hazája ellen kémkedjen és tegyen jelentéseket. Mit is állapíthatunk meg? Mozsik igazat ír. hogy ez ellen az arcátlan beavatkozás ellen valamit is tegyen. a rezidentúrák felderítô jelentéseit.39 végrehajtotta. a nemzetközi szakon végzettek közül nagyon sok személyt beszervezett a KGB. több órán át tájékoztatja szovjet elvtársát és fel sem merült benne. amikor Magyarországon 1989-ben megtörténtek a szabad választások és parancsot kapott Budapestrôl. hogy azt írjam: mindaddig. nagyon sok év fegyházzal jutalmaznák tevékenységét. akik rendszeresen. Mozsikon a szovjetek elleni ”ellenállás” csak akkor tört ki. Mozsik inkább vállalta. akkor Mozsik az elsôk között lenne. addig titokban folytatta együttmûködését a szovjet hírszerzôkkel. Nem vagyok biztos abban.a szovjet (már nincs) megszállók visszatérnének Magyarországra. minden okom megvan arra. átnézte az ügynökök által küldött anyagokat. Krasznyikov ezredes magyar hírszerzô tiszteket besúgó ügynökökként alkalmaz. Mozsik a Sztálin Akadémián végezte el a politikai tisztiiskolát. hogy Mozsik saját írott vallomása alapján is. akik a Szovjetunióban végezték el az egyetemet a nemzetközi szakon. aki abból szorgalmasan jegyzetelt. Mind ezeket Mozsik tudta és mégsem tett semmit. aki jelenkezne náluk szolgálattételre. Azt meg mindenki tudja. akkor bizony. hogy a magyar külképviseleteken is voltak olyan diplomaták. hogy a Magyar Katonai Felderítô Szolgálatnál dolgozó idegen hatalom nyilvánvaló egynökérôl jelentést tegyen a Katonai Elhárító Szolgálatnál. hogy Washingtoni szolgálati helyén szüntesse be az együttmûködést a szovjet hírszerzôkkel. igaza van Mozsiknak. hány rendbelileg árulta el hazáját egy idegen hatalomnak. még gondolatban sem! Jó bolsevik politikai tiszthez méltóan feltétel nélkül kiszolgálta Krasznyikov ezredest. hogy intenzíven. a hazánkat megszállva tartó hatalom egyik oszlopos képviselôjét. elolvasta a táviratokat. hogy a Szovjetunióban. Gondolom most nem a katonadiplomatákra gondolt Mozsik úr. Mozsikot több alkalommal intenzíven kikérdezte az éves felderítési tervrôl. internacionalista-kommunista elkötelezettségét. a nagykövet tudta nélkül informálták a szovjeteket. ha bíróság elé kerülne az ügy. Mozsik rendszerint átadta a még jóvá nem hagyott évi felderítési terv egy példányát a szovjet összekötônek. Ne feledjük. hogy a szovjet összekötô minden titkos anyagot látni akart. Igen.csak úgy elméletileg . Ne feledjük azt az ôsi magyar közmondást: kutyából nem lesz szalonna!! És ha . hogy Mozsik valóban beszüntette-e Washingtonban szovjet elvtársaival a hírszerzési együttmûködést. . Mozsik azt írja ”mûvében”.

). a szovjet belügyi hírszerzés szervezetének. sokszor még a külszolgálatra tervezett személyekrôl is oroszok döntöttek Moszkvában. mû 237-238. hanem azért hogy végre kiszabaduljon a saját hazájában levô kommunista nyomorból. mert úgy vélték.” Tehát. göthös. Mozsik nagyon szorgalmasan együttmûködött szovjet elvtársaival külszolgálatai során. hogy ezek a személyek folyamatosan kémjelentéseket adtak át a külképviseleteken a szovjet KGB rezidensnek. ôket viszont soha nem küldték külszolgálatra. és ha ismételt kiküldetése szóba jött (vagy megfelelô helyen éppen a szovjetek vetették fel az illetô nevét). Szépen hangzott volna Mozsik könyvében. több idegennyelv tudással. akiket ott kínoznak. sz. amint már említettem. Pedig. Mûködött a kontraszelekció és a korrupt elvtársi öszefonódás. akik szorgalmasan jelentettek a szovjet katonai hírszerzés vezetôjének. a férj meg igen gyakran olyan vézna. hogy ”szovjet elvtársnô volt a felesége. A forradalmi tömeg meg akarta ostromolni a katonai hírszerzés laktanyáját (Zalka laktanya a Bartók Béla út 26. (Id. október 23. A forradalmi tömegbôl egy bizottság átvizsgálta a cellákat. hogy a követségeken levô Katonai Attaséhivatal beosztottjai közül kik voltak azok. de . Ezeknek a nôknek csak akkor engedélyezték az illetô magyar férfival a házasságot. milyen intenzitással szolgáltatott felderitési adatokat. mondjuk a követségen levô belügyes rezidensnek? Errôl nincs hírünk. akkor az biztos. hogy az épület alatt levô cellákban még mindig vannak politikai foglyok. hány magyar nagykövet volt ügynöke a szovjet KGB-nek? Ha Mozsik tudott errôl. ha elôzôleg elkötelezte magát a KGB-nek. hogy két azonos feltétellel rendelkezô jelölt közül a szovjetek kegyeltjét részesítették elônybe. Mozsik részére is eljött 1956. hogy a szovjet szépség nem az elôbb felsorolt ”vonzó” jegyek miatt kívánt midenképpen férjhez menni a magyarhoz. Mozsik ügyesen kilépett és bement a laktanyába. aki kémjelentéseket adott át külszolgálata során a szovjet KGB-nek. Parancsra elment a Mûszaki Egyetemnél összegyûlt hatalmas tömeghez. Ki tudja.) nô volt. ott elvegyült a tömegben. tadzsik. hogy helyettese tegyen jelentést. Így mûködött ez. esetlen és csúnya volt. Mozsik is jelentett. ezt mindig önmagának tartotta fenn. hogy melyik NATO országban. milyen volt a magyar katonai attasé együttmûködési készsége. vajon jelentette-e valakinek. Majd amikor a tömeg a Parlament felé ment. alatt). mert ismételt kiküldésére mindíg sor került. de sokkal magasabb katonai és polgári mûveltséggel rendelkezô hírszerzô tisztek. A magyar férfinak nagyban javította káderlapját az a tény.o. netalán ismert olyan személyt. ugyanis így készítette elô következô külszolgálatának feltételeit.40 ôrmény. stb. voltak a felderítô csoportfônôkségen Mozsiknál sokkal. ha arról írt volna. nincs mit csodálkoznunk azon. A szovjet katonai felderítôk nagyon is nyilvántartották azt. méghozzá azt sem engedte meg.

amíg a hírhedt Katonapolitikai Osztály székelt az épületben. Fôcsoportfônökséget. amikor Sárközi Sándor vezérôrnagy hírszerzô fônök megbukott. ô lett ismét a hírszerzés fônôke. Mint tudjuk. Mozsik. A katonai hírszerzés a Honvédelmi Minisztérum irányítása alatt maradt és megalakították a HM IV. Mozsik is megírta az igazságot (tudta mit kell írni. mind Mozsikot a Kádár-kormány felakasztatja. november 4-én az apja reggel azzal ébresztette.2. milyen erejû és jellegû szovjet erôk vonulnak fel Magyarország ellen a forradalom leverésére.o. miután meghallgatta az apjától származó híreket ( Id. Szücs ezredes tehát azt a feladatot határozta meg Mozsik és más tisztek részére. A korszerû hadseregekben a Vk. Szücs Ferenc ezredesnél.) visszatért a laktanyába. hogy Szücs ezredes a katonai felderítô szolgálat fônöke adott utasítást a beözönlô szovjet csapatok felderítésére. Mozsik tehát nem hajtotta végre Szücs parancsát és nem végzett felderítô tevékenységet a szovjetek ellen. ahol jelenkezett Szücs ezredesnél. akkor mind Szücs ezredest.) október 30-án jelentkezik a csoportfônöknél. Persze. aki késôbb altábornagyig vitte és 1977-tôl.Csf.mû. hiszen annyiszor volt külszolgálaton és más luxusutazásokon. miután megkapta a feladatot. szépen hazament az apjához és ott békésen szundikált. hogy az oroszok másodszor is lerohanják hazánkat. A Katonapolitikai Osztály 1950 elején elköltözött az épületbôl és az Államvédelmi Hatóság kötelékébe került. Szücs Ferenc ezredes kijelentette: ha Mozsik életrajzában bennemaradnak a tények. aki azonban látni sem akarta. El tudom képzeli. 241. Mozsik. de azt követôen már nem. 1956. Mozsik új önéletrajzából kiderült. a magyar haza érdekében. Valamit tenni a szovjet invázió ellen! Élete során talán ez volt az egyetlen tiszteséges lépése. Mozsik (Id.o. ô meg mint Sztálin Akadémiát végzett politikai tiszt. aki az akkori fogalmak szerint kulák származású volt és szüleit emiatt megtagadta. de Szücs ezredes nekitámadt. Az 1956-os forradalom után létrehozták a Vezérkar 2. ezzel egyetértett.41 ott nem találtak politikai foglyokat. vagy netalán a . Neki nyílván az tetszett.). mû 243. hiszen bôrérôl és karrierjérôl volt szó). Késôbb nyilván jól jött ez a parancsmegtagadás. Szücs. hogy annyiszor senki más a felderítô szolgálatnál. ezzel a katonai felderítés végre helyére került a hadsereg szervezetében. addig voltak ott politikai foglyok. 1950 februárjáig. 1957 februárjában minden hírszerzô tisztnek új életrajzot kellett írnia. Mozsik azonnal átírta önéletrajzát. hogy egyszer csak jelentkezik az 56-os Szövetségnél. hogy végezzenek felderítô tevékenységet az ország keleti térségében és jelentsék. hogy a szovjet csapatok nagy erôkkel támadják Budapestet. szervezet mindíg a hírszerzéssel foglalkozott és foglalkozik. most elemében érezte magát . vagyis a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálatot. Csoportfônökségét (Vk. Mozsik igen nagy játékos a helyezkedésekben.2.

hogy archívumból. vagy visszamenôleg több napra is. gondoltam azt is. a hír érdekes. Az attasét a vizsgálat idejére hazarendelték Magyarországra. aki Magyarország elsô és eddigi egyetlen ûrhajósa. Ekkor már mindenki világosan látta. vendégeim hangszalagról meghallgatták a fenti hírt. Természetesen mindenféle vélemény kialakult. hogy ezt a hírt megmondom . hogy a Magyar Rádió érdemesnek tart bennünket arra is. a Magyar Rádió úgy csinálja hírmûsorait. semmi baja nem történt. ” A Honvédelmi Minisztérium vizsgálatot rendelt el a washingtoni magyar légügyi attasé. A diplomatától. ûrt is megjárt ûrhajósunk légügyi attasé lesz Washingtonban. aki szeptember óta teljesít szolgálatot Washingtonban. egy a Washington Postban ebben a témában megjelent hírt. Nosza. Kádárnak mindíg a legjobb falatokat juttatta a kondérból. egyetlen. mit gondolnak a hírrôl.” Pár nap múlva baráti összejövetel volt nálunk. mintha szabadságharcos lett volna 1956-ban. ahol ô katonai attasé volt. Kádár megbocsátott neki. az amerikai rendôrök egy évre elvették jogosítványát. Úgy tûnik. Az INTERNET-en már van arra lehetôség az USA-ban. aki megtagadta szüleit ( ezt hiteles forrásból tudom. nyomtatott formában is elolvasható a két említett rádió mûsora plusz a Bartók Rádió hírmûsora is vagy azon a napon amikor az adás elhangzott. ha a Magyar Rádió érdemes hallgatóknak tartott bennünket 1996 nyarán. Bartók Rádió archív hírmûsorait. ezt Oszetzky Tamás ezredes. Petôfi. hogy élôadásban lehessen hallgatni a Kossuth és a Petôfi Rádió adásait. mert ittasan vezetett. hogy közöljék velünk a hírt: Farkas Bertalan dandártábornok. az égvilágon semmi hírt nem találtam Farkas Bertalanról. Nem az számít. hogy ott hogyan adják elô ezt a hírt. hogy Farkas biztos nagyon be lehetett rúgva. ahogy Kádár alatt is csinálta.42 Politikai Foglyok Orszszágos Szövetségénél is támogatást keresve. 1962-ben kinevezték a Magyar Néphadsereg Mozgósitási Fôcsoportfônôkség vezetôjévé. Végig kutattam a Magyar Rádió Kossuth. hogy hír van. A fenti sorok írása közben hallgattam az INTERNET-en a Szülôföldünk magyar nyelvû adását 1997. amikor Szücs lett a fôszakács. hanem az van. a Katonai Hírszerzô Szolgálat Tájékoztató Csoportjának vezetôje mondta el 1980 tavaszán) az 1956-os forradalom után nem került hadbíróság elé. Farkas Bertalan ellen. Aztán megmutattam a társaságnak. Szücs ezt soha nem is felejtette el és a Kádár-féle vadásztársaságban. Remélem az említett szövetségek nem dôlnek be a hamis prófétának. többen mondták. január 18-án. gondoltam megnézem a Magyar Rádió adásait. hogy tájékoztasson bennünket arról. hogy mi is az igazság. mi is történt valójában Farkas Bertalannal. amikor is a hírek között a következô is szerepelt. kérdeztem. Gondoltam. nos kedves olvasóim. de arra is van lehetôség. Egyébként Szücs ezredes. Ebben a fejezetben többször szó volt Washingtonról és Mozsikról. és képes lesz elôadni magát úgy. mert nekem és Zsíros Imre ôrnagynak.

a Szülôföldünk magyar nyelvû adása sem azt emelte ki. azt a hírt meg nem mondom meg nektek. újság achívumát. hogy Farkas egy esti követségi fogadásról volt visszatérôben amikor tévedésbôl egy részére nem jó kilépônél lépett ki az autóútról. Hogy ezt honnan tudom? Egyszerû. oldalon a következôket írja . Egy magyar követségi hivatalnok szerint az incidens Washingtonon kívül történt egy fô közlekedési úton. közlik hivatalos személyek. hogy egy hírt ennyire ”leszigeteljenek”. hogy megpróbáljon újra visszatérni az autóútra. A Külügyminisztérium ezt követôen értesítette a követséget. Én is ezt a módszert követtem és elsôként megnéztem a Washington Post c. nemkívánatos hírt leadták a Petôfi adón úgy éjfél körül. hogy egy hírt valamelyik országban eltitkolnak vagy ködösen adják elô. mert az un. A magyar honvédelmi miniszter egy bizottság összehívását rendelte el. ” Cím: Magyarország visszahívja attasésát Virginiában elkövetett ittasvezetése miatti jelentéstételre. Farkas és három szovjet ûrhajós hat napot töltött az ûrben egy szovjet ûrhajóban 1980-ban. A vonatkozó dátumra elolvastam a Népszabadságot. majd ezt követôen szabálytalanul átlépett egy záróvonalon. az INTERNET-bôl. A hivatalnok elmondta. A közlekedési szabály megszegése után a magyar kormány visszautasította a Külügyminisztérium kérését a diplomáciai védettségrôl való lemondásra. hazaküldték ahol fegyelmi vizsgálatnak néz elé. akkor azt nem is fogják közölni. hogy a szóban forgó hírt meghallgassátok. . ha pár hónappal ezelôtt azt akartam. 47 éves. közölték amerikai és magyar hivatalos személyek. A Washington Post 1997. aki azzal szerzett hírnevet. október 31-én a rendôrség megállította és alkoholellenôrzést végeztek rajta. Ilyen viszont még a Kádár rendszerben sem volt. akkor biztos találok hírt az INTERNET-en olvasható magyar újságokban. az újságcikk amit az ”ittas vezetés” esetérôl írtak.január 18-i száma a C03. miután megidézték ittas vezetés miatt. Azt viszont megállapítottam. családja az Egyesült Államokban tartózkodik. Döbbenetes!! Semmi hír a mi elsô ûrhajósunkról. csak kutatni kell utána és meg is lehet találni. Farkas Bertalan dandártábornokot. hogy ha valamit nem akarnak az illetékesek közölni a néppel. de az alkoholszint éppen hogy csak elérte a megengedett alkoholszínt felsô határát. A cikk teljes tartalma: A Magyar Követség egyik attaséja. hanem az eset azonnal elítélendô pontjait. hogy Farkas gépkocsivezetôi jogosítványát egy évre felfüggesztették. a Népszavát és a Magyar Hírlapot. Nincs tovább hadova. hogy értékelje a fegyelmi ügyet. ha más országok hírközlô szervei széltében-hosszában közlik a szóban forgó hírt.43 nektek. pillanatokon belül megjelent Farkas Bertalan neve. még akkor sem. De leadták!! Most meg nem!! Pedig hát nincs mit szégyenkeznünk Farkas Bertalan dadártábornok. Egy magyar hivatalnok szerint Farkas magyarországi tartózkodása ideiglenes lesz. légügyi attasé által elkövetett cselekményen. amit a tények szerint illet volna kiemelni. Tehát Farkas Bertalanról hír egy kukk sem! Nem rátok tartozik! Najó. még akkor sem. Csodák csodája. mert a különbözô országok demokratikus hírközlô szervei megírják a hírt. ugyanis az egyetlen hírforrás. ha nincs hír Farkasról a rádióban. hogy Magyarország egyetlen ûrhajósa. amikor már mindenki aludt.

aki szintén ”ittasan” vezette jármûvét. Elcsodálkozom. és érdekes módon. mint a Farkas Bertalan esete. akkor máris haza lehetne küldeni minden diplomatát saját országába. Régebben nem ment ez az azonnali megtorlás ilyen gördülékenyen.44 Egy rendôr megállította Farkast és alkoholszondával megmérte az alkoholszintet. ha több alkohol ivott. hogy Magyarországon az elhárítás rövid idôn belül ”véletlenszerûen” talált egy amerikai. mint a törvényben megengedett mennyiség. így mindenki iszik. még az amerikai külügyminisztériumban is. Megjegyzem. Persze mindenkinek illik tudni hol a határ. amirôl mi nem tudunk és az USA Külügyminisztériumának megvan az alapos oka. mint most vagy még jobban. mert aztán amerikai bíróság elé akárták volna állítani. hiszen fél gyomrát azért vették ki mert elsô külszolgálata során mértéktelenül sok alkoholt fogyasztott. hogy a továbbiakban tartsa távol magát a gépkocsivezetéstôl.” Látjuk tehát. Persze felhívják az éritett személy figyelmét. Nem világos. mert az alkohol fogyasztása (mértékkel) a diplomáciai élet szoros velejárója. . Naponta olvasom az amerikai újságokban. mivel katonai attaséról van szó. hogy a magyar diplomaták isznak. így teszik ezt az amerikai diplomaták is külszolgálaton. egy olyan esetben. (még a muszlimokat is. holott ugyanúgy ittak. netalán elôforduló eseteknek mindíg az volt a folytatása. vagy más nemzetiségû diplomatát. Aztán. Olvashatjuk. Úgy látszik. de ez nem is lehet mentség. amikor soha nem voltak olyan gondok. hogy az elsô esetben elôforduló. hogy miért kellett volna Farkasnak lemondania diplomáciai védettségérôl? Gondolom azért. Eszembe jutnak ” azok a régi szép idôk”. amikor még Mozsik is Washingtonban teljesített szolgálatot. igen alacsony alkoholszintet mutatott ki a szonda. hogy Farkas Bertalan is tudta.mondja a hivatalnok. mint ittas vezetést. hogy a diplomáciai fogadásokon a meghívott diplomaták szeszes italt szoktak fogyasztani. amíg Magyarország és az USA egymás ellen dolgozott. hiszen alig érte el az alkoholszintje az felsô határt. hogy egy jelentéktelen. balesetet nem okozó közlekedési szabálysértés miatt és az elhanyagolható alkoholszint miatt Farkas diplomatát bíróság elé akarták állítani. amikor egymással baráti viszonyban vannak. Igen. a bíróság 100-150 dollár büntetést szab ki és ezzel be van fejezve az ügy. Hát. mindenki tudja. ugyanis esetükben külszolgálaton Allah gyakran félrefordítja fejét). ha a világon minden országban szigorúan vennék a diplomaták ”ittas” vezetését. sokkal türelmesebbek voltak egymás iránt mint most. hogy milyen közlekedési szabálysértések fordulnak elô. a mûszer ittasságot állapított meg. ezt is megértük! Végül. Késôbb már nem annyira. Magyarországon ezt a szintet nem is jegyzik. hogy a teljes valóság az. mert az ilyen. de az alkoholszint nem volt durván magas. Errôl Mozsik Imre többet tudna mesélni. lehetnek olyan vetületei az ügynek. a diplomatának a fogadó ország törvényeit be kell tartania.

De ha nem emlékezett volna hûséges vazallusára. Mit ír Mozsik? (Id. amely legjobban megvilágítja az esetet. én meg megmutatom azt a hírleírást. helyette Tóth Tamás ezredes teljesít szolgálatot Washingtonban. Ha a Magyar hírközlô szervek leadták volna azt a hírt. elvtársi beszégetésük során egyszer csak Mozsik azt vette észre. hiszen az agyérelmeszesedés eleve egészségének rombolását végezte. Micsoda nagy bejelentés! Hiszen Szücs altábornagy a fôszakácsa a fô elvtársi vadásztársaságban. aki ugye egy nagyon igazi elvtárs volt. Nem tették meg. hogy az INERNETen is szereplô magyar katonadiplomaták névjegyzékén 1997 augusztus havában már nem található Farkas Bertalan neve. parancsára meggyilkolt ártatlan ember. akkor ott a túlvilágon Kádár igen nagy bajban lehet. akinek megbocsátott és nem ítétette halálra 1956-os ideiglenes eltévelygéséért. amikor én már letartóztatásban voltam.oldal) Mozsik azt írja. hogy Kádárnak azért adnak 5 darab cigarettát tartalmazó csomagot naponta. ugyanis washingtoni külszolgálatra ennek az évnek az ôszén ment. mert mindennap Szücs aláírásával kapott egy példányt a Katonai Hírszerzô Szolgálat Napi Felderítô Jelentésébôl. Baráti. Ez viszont már nem tartozik ránk. hanem az a sok száz. köztük a törvényes magyar miniszterelnök. hogy agyérelmeszesedése ne menjen egészégének rovására. akkor is ismerte volna. Ha van menyország és pokol. aki Mozsiknak tudomására hozta. hogy kiküldetése elôtt körbe kellett járnia a párt. Jó nagy ökörség. hogy ismeri ám Szücs altábornagyot és az egész katonai hírszerzô szervezetet. Vajon kikkel találkozik a túlvilágon? Vajon megismeri-e Nagy Imrét? Mit mond neki? . Nagy Imre emléke kísérte és pusztította folyamatosan Kádárt. Nos.és kormányhivatalokat.45 hogy úgy járjon el ahogy eljárt. hacsak nem közlik velünk. akkor senkiben nem lettek volna ilyen meg olyan feltételezések.mû 277. hogy a szobába belépett Kádár János. Kótai azt is elmondta Mozsiknak. hogy mi is történhetett. Ezek szerint az ügy így oldódott meg. amely az eset valóságos körülményeit írja le amint azt a Washington Post teszi. Vajon melyik évben kellett ezt megtennie? Csak sejtem. nem az az öt darab cigaretta ment Kádár egészségének rovására. az a Szücs. hogy ezt a látogatást 1985 nyarán tette meg. Végül azzal zárom a Farkas Bertalanra vonatkozó hírt. Mozsik látogatást tett a Kommunista Párt Központi Bizottságának épületében és ott találkozott Kótai Gézával a párt külügyi bizottságának vezetôjével.

ugyanezen Akadémián az egyéves Hadmûveleti Tanfolyamot. ôt megvédték hasonszôrû elvtársai. akiket az Operatív Szolgálat szûk baráti köre alkalmasnak talált. Az Operatív Szolgálatnál megvolt a szûk ”baráti kör” és ez döntött a hasonszôrû elvtársak külszolgálatra történô küldésérôl. hogy a hírszerzô szolgálatnál egy meghatározott csoport a maga önös érdekeiért szervezett minden külszolgálatot. mint a védett állományba tartozó egyén. hogy ha 1957 elején Szücs ezredes utasítására nem írja át önéletrajzát. Undorító volt és mindenki tudott róla. vajon eszébe jutott-e. a magyar nép eddigi történetének legnagyobb mészárosával. Mozsik talán azóta sem mosott kezett. hogy személye nagyon jó benyomást tett Kádárra és Mozsikot rokonszenvesnek találta. János és más hasonszôrû elvtársi csoport nem támogatott külszolgálatra. Vagyis. semmi baja nem eshetett. amikor kiderült. mert a a pártszervezetekben minden szinten ott volt képviselôjük. ahol a többi forradalmárt is felakasztották. Mozsik. Mozsikot akkor sem érte bántódás. ha az egész így megtörtént. csak azok mentek külszolgálatra a ”zsíros helyekre”. engem a Mozsik-Lacházi-Béres-Tóth G. Nem. milyen ”huncut manôvereket” követtek el. hogy a katonai hírszerzésnél kik. hogy így megy ez a külszolgálati kiküldetés. hiába végeztem el a Zrinyi Miklos Akadémia hároméves nappali tagozatát. Nem akarom itt felsorolni. hogy lopott. hogy Mozsik milyen boszorkányperekben vett részt a katonai hírszerzésnél jó pár hírszerzô tiszt ellen. Nem tudom. Mozsik azóta is nosztalgiázik a Kádár által mondott üzeneten. mert hogy a magyar nemzet legnagyobb tömeggyilkosával fogott kezet. hát neki soha. hogy amikor Mozsik Kádár kezét szorongatta. Vagyunk páran. Nekem hiába volt meg az angol és olasz nyelvbôl a felsôfokú államvizsgám. Erre aztán büszke lehet! Másnap Kótai Géza ”K” vonalon felhívta Mozsikot és elmondta neki. Neki mindíg igaza volt. Nem rajtuk múlott. Nekem mindenenért meg kellett vívnom a magam harcát. akik tudják. hogy mégis külszolgálatra mentem. de azt nyílvánvalóvá akarom tenni. minden más emberrel szemben és ehhez hasonszôrû társaitól mindíg megkapta a támogatást. de semmit nem lehetett tenni ellene.persze. alkamazva az örök igazságot: többet ésszel mint erôvel! .46 Mozsik 1985-ben találkozott Kádár Jánossal. és boldogan szorongatta kezeit. akkor ennek az embernek a parancsára akasztották volna fel a Kôbányai Gyûjtôfogház Kisfogházában. csalt és hazudott.

hiszen az esetek régen történtek. Kapás Budapest egyik sûrûn lakott területén a fiatalember megfélemlítése céljából. hogy ne udvaroljon lányának. de nem adta . Az ezredes a pincérekkel folytatott küzdelmében kiszorult a szálloda elé. Nézzük tehát. Az eset után a fiatalember nemhogy annak rendje és módja szerint megijedt volna. persze emiatt senkinek sem lesz bántódása. így nem érte károsodás a hivatásos katona szolgálati viszonyát. mit tettek ”hôseink ?” Kapás Pál híszerzô operativ tiszt egyik alkalommal pisztollyal fenyegetett meg egy fiatalembert. hogy a hivatásos katonák által elkövetett fegyelemsértések bizonyos esetei és amelyek fegyelmi büntetése nem több mint egy év. A katonai bíróság kilenc hónap katonai fogdában letöltendô szabadságvesztésre itélte az ezredest. automatikusan megfosztotta rendfokozatától és kizárta a hadsereg állományából. Czinege és elvtársaik) is szabad lábon vannak. élvezik összerabolt javaikat és a kádári nyugdíjat. Aggódnia senkinek sem kell.47 5 AZ EZREDESEK SZERETTEK LÖVÖLDÖZNI ÉS MÉRTÉKTELENÜL INNI Feltárok néhány kalandos esetet. hiszen az 1956-os tömegmészárlások vezetôi (Biszku. Egy másik ezredes a budapesti Feneketlen-tónál levô szállodában került összeütközésbe a pincérekkel. Azt a hivatásos katonát. Itt jegyzem meg. Az ezredesek nagyon szerettek lövöldözni. akit a katonai bíróság egy évnél hosszabb ideig tartó szabadságvesztésre ítélt. az 1989-es rendszerváltozás elôtti Fegyelmi Szabályzat úgy rendelkezett. a büntetést katonai fogdában kellett letölteni. alkoholtól kissé kótyagos fejjel a levegôbe lövöldözött. hanem elment a katonai ügyészségre és feljelentette Kapás Pál ezredest.

végül mindenkinek elege lett Novák ezredesbôl és jóval szolgálati idejének lejárta elôtt végleg hazarendelték Magyarországra. Ekkor derült ki. mert a pincérek már úgy ismerték Szászt és Csörgeit mint a rossz pénzt. csupán néhány minden lében kanál kommunista fejtette ki pocskondiázó. kedves olvasóim ha hiszik. és ezen személyeken így. hogy miért kellett Novák ezredesnek megszakítania külszolgálatát Bécsben. de igencsak erkölcstelen életvitelt valósított meg. Tény viszont.48 fel a harcot. mert fegyelmezetlen. Nos. vagy legalább is nem tudtunk róla. nem szóltak hozzá az ilyen. továbbra is osztályvezetô maradt és szép lassan sorbavette. közben kiérkezett a katonai rendôrség és megbilincselték az önmagán uralkodi nem tudó hírszerzô ezredest. a büntetés ideje lejárt. a követségen dolgozó nôket állandóan molesztálta (pedig hát volt felesége). az ilyen szigorúan személyes családi ügyben és a lövöldözésben kellett a párttaggyülésnek pártbüntetést kiszabnia. aki nem volt legalább ezredes és nem volt vele legalább olyan szintû beosztásban. felesége többször kereste munkahelyén telefonon. akit Novák Zoltánnak hívnak. hogy kik is szóltak hozzá az ô pátfegyelmi tárgyalásán az ô fegyelmi ügyéhez. aki a Katonai Hírszerzô Szolgálat rezidense volt Bécsbe. tulajdonképpen semmi közünk hozzá ügyhöz. katonai attasénak. akinek mindíg észnél kellett volna lennie. hogy nem ivott mértéktelenül alkoholt. ezt a Novákot az elvtársai külszolgálatra küldték Bécsbe. önmagán sem tudott uralkodni. Szintén pisztolyos elôadást tartott a Feneketlen-tónál levô étteremben a pincéreknek Szász Dénes ezredes a Katonai Hírszerzô Szolgálat Hadmûveleti Osztályának vezetôje és Csörgei József ôrnagy a Személyügyi Osztály vezetôje 1964 ôszén. erkölcstelen életmódot folytatott. nemhogy mások vezetésére lett volna alkalmas. Szerecsére nem találta el a pincért. ellenük . kiderült. Nos. hogy Novák elvtárs nagyon gyakran kimaradozott otthonról. ahol nekünk erkölcsileg el kellett ítélni Novák elvtárs fegyelmezetlen és erkölcstelen magaviseletét. Természetesen a párttagság zöme. most nem lövöldözött. a kommunista erkölcsi normák szellemében bosszút állt. vagy úgy. Novák Zoltán ezredest tehát elítélte a katonai bíróság. aki hírszerzô szervezetet vezetett. A Novák ezredes. elítélô véleményét Novák elvtárs erkölcstelen tettérôl. hanem elôvette önvédelmi pisztolyát és az egyik pincérre lôtt. Novákot a katonai bíróság kilenc hónap katonai fogdában letöltendô szabadságvesztésre ítélte. Persze. ha nem. Novák elvtárs visszatért beosztásába. akik jobb érzésû emberek voltak. Ebben az esetben nem került sor a katonai ügyészség vizsgálatára. Nagy dôreség volt ezredes pártfegyelmi ügyéhez hozzászólni elítélôleg olyan személynek. amikor még este 11-kor sem érkezett haza. elítélte a pártszervezet. Na. Gondolom az olvasó már kikövetkezteti. Persze Novák ezredes placcra került a Tájékoztató Szolgálat pártszervezetének gyûlésén is.

vagy félötkor a munkahelyén van és dolgozik. Ennek elenére vállakozott. hogy amikor dél körül bementem a helyiségbe. Na persze. hogy igen nagy munkateherbírású elvtárs. Mindíg mórés volt. aki elérte az ezredesi rendfokozatot. Talabér pedig itta a whiskyt. Londoni külszolgálatom alatt történt 1982 kora tavaszán. Szász ezredesrôl elterjedt a hír. Talabér már . mert ekkorra már minden étterem és kocsma bezárt. de olyan szertelenül. netalán felvenni. Talabér ezredes szívbetegsége miatt mûtét elôtt állt. természetesen hasonszôrû elvtársai támogatásával. hogy Londonba utazzon a szerelési munkálatok miatt. a munkaidô kezdetére megborotválkozott. aki már hajnali négykor. hiszen szinte minden este ott züllöttek mindketten az étteremben.és falra történô felszerelésén. Mint a Személyügyi Osztály vezetôje egymaga döntött és tett javaslatot tisztek. tiszthelyettesek. illetve polgári alkalmazottak sorsáról. Aztán kiderült a valóság.49 nem tettek feljelentést. hogy a Központból megérkezett Talabér Antal ezredes és egy technikus polgári alkalmazott. Persze napközben irodájában alukált még egy-kettôt. hogy estére már újra készen álljon az éjszakai élet újabb kalandjaira. ezzel szemben háta mögött mindenki köpött egyet. hogy lássam milyen ütemben halad a szerelési mûvelet. hol másikára vitték. hogy milyen erkölcstelen a magánélete. hogy Etiópiába utazzon a Katonai Hivatal valamilyen szerelési munkálatai miatt. hogy a Katonai Hivatal rejltjelzô szobájában üzembe helyezzenek egy mikrofilmfelvevô készüléket. a személyi állomány elôtt mintaképként kellett volna állnia. hogy éjszaka szolgálati ügyben benn kell maradnia a laktanyában. A rejtjelzô szobában fôleg a technikus dolgozott a gép össze. Talabér ezredes arra soha nem törte magát. Vagy nézzük Csörgei ôrnagyot. már olyan úrhatnám módon viselkedett. aztán Londonban kibontakozott Talabér ezredes. rekamiéval kényelmesen berendezett irodájába. neki azt mondta. aki ugye már kora hajnalban bemegy dolgozni. amelyekbe nôk is beletartoztak. Haza nem mert menni a felesége miatt. A rekamién aludt egy keveset. Gondoljunk csak bele! Szász ezredes a Felderítô Fônökség egyik igen fontos beosztásában teljesített szolgálatot. rendbeszedte magát és fônökei elôtt ô volt a szolgálat mintapéldánya. Gondolom mindenki el tudja képzelni. London azért mégsem Adis Abeba! Na. Szász ezredes meg Csörgei ôrnagy a nôket a szolgálat konspiratív lakásainak hol egyikére. A Katonai Hírszerzô Szolgálatnál. így egészségi állapota nem volt éppen stabil. Szász azért járt be már kora hajnalban a munkahelyére. Azért jöttek. hiszen a Szász ezredessel együtt végigdáridózott éjszakákat szinte soha nem tudta kipihenni. szinte élete kockáztatásával is. mert tudták. hogy rangon alulinak tartották akár egy szalmaszálért is lehajolni.

illetve tegyek nekik javaslatot különbözô programokra. stb. de ôk mindketten a legnagyobb közömbösséget tanúsították a szép és érdekes látnivalókkal szemben. amint abban elôzô nap megegyeztünk. Ez aztán alapos ”pénzügy ellenôrzés” volt. hasonlóan mint Talabér ezredesnek szívbetegsége volt. hogy Lenczet és a vezérôrnagyot londoni tartózkodása alatt elvigyem mindazon helyekre. hány magyar embernek teljesülhetetlen vágya. a Külügyminisztérium futárszolgálatának rendszerében periódikusan indítottak diplomáciai futárokat a külföldi rezidentúrákra (London. 1984 februárjában diplomáciai futárként érkezett Londonba Lencz József ezredes a felderítô szolgálat Pénzügy Osztályának vezetôje és egy vezérôrnagy (sajnos a nevét elfelejtettem) a Honvédelmi Minisztrériumból. ezek tagjai természetesen ismét ezredesek voltak. nem tartotta megalázónak. sem a vezérôrnagy nem tartotta rangon alulinak. így ô volt a legilletékesebb arra. A Rezidentúra vezetôje Esztergomi Ferenc ezredes részemre határozta meg azt a feladatot. aki a Pénzügyi Csoportfônökség vezetôje volt. Hozták a tervet. Gondoltam is magamban. Talabér ezredes volt az Operatív Technikai Szolgálat vezetôje. meg a vezérôrnagy csak egy valami után voltak igen érdeklôdôk: . megkérdeztem a portástól. Amikor reggel 9 órára elmentem abba a szállódába ahol a két személy lakott. hogy körbejárt a nappali szobában. hogy egyszer alaposan körülnézhessen Londonban és a környezô településeken található történelmi helyeken. Lencz ezredes feladata volt (lett volna) a Rezidentúra pénzügyi számvitelének ellenôrzése a vezérôrnaggyal együtt. Talabér ebben az esetben. megtapogatta a falakat. Elvittem a két személyt a Londonban és vonzáskörzetében található híres és nevezetes helyekre. Nos. Hát igen. Bonn. Végül a szálloda bárjában találtam meg mindkettôt. hogy a bár lehet az az egyetlen logikus hely ahol fellelhetôk lesznek. hogy az összesen 50-60 kg-os csomagot cipeljék. már jó pityókás állapotban voltak. Annyi eszük volt mint egy hintalónak. hogy hol található a bár? Úgy gondoltam úgyanis. ahova menni kívánnak. más a miliôje a szalmaszálnak Magyarországon és más Londonban vagy Tokióban. Washington. aztán kijelentette: nálam a brit elhárítás nem helyezett el lehallgató készüléket. Hát ilyen egyszerû ez az egész! A Felderítô Szolgálat Központjából. Lencz. néhány esetben alezredes. A technikus nem ivott. Lencz ezredesnek. amikor Londonban kellett lehajolni a ”szalmaszálért”. ahol kellett volna lenniük. Róma. ezt 15 perc alatt elvégezték. hogy megállapítsa: van-e lehallgató készülék valamelyik katonadiplomata lakásában.50 alig tudott folyamatosan beszélni. Mivel szobájukban nem voltak és már 10 perccel elmút 9 óra. Ezt a feladatot Talabér az én lakásomon úgy oldotta meg.). így el kezdtem keresni ôket. sem Lencz ezredes. persze ott nem találtam meg ôket.

51 hol lehet piát kapni! Megtaláltam nekik hol az egyik. hogy fantomtáviratait és fantomkapcsolatait (ezekrôl késôbb részletesen írok) kedvezô színben tüntesse fel a Központ számára. hogy megszabadulhatott a két szeszkazántól. mögötte a boronával. Ne hagyjuk. miközben a jelentésírás munkájának 95 %-át én végeztem. arra hivatkozva. Tiszai ôrnagy. na meg Belovai alezredes volt feltüntetve. hogy a mindennapi feszített ütemben néha egy kis feloldódás legyen? A londoni Felderítô Rezidentúrán én húztam az ekét. ahol Esztergomi ezredes. amelynek során társával együtt érintették a finn fôvárost is. hogy Esztegomi ezredes vállairól levegyük a munka terheit. nagyon vigyázzunk Esztergomi ezredesre. hogy neki halaszthatatlan találkozója van egyik ”kapcsolatával”. hogy a kéthavonként jövô futárposta közötti idôben Esztergomi a hivatalban idejének 90 %-át azzal tölti. hogy 1981ben Szilágy István alezredest küldték futárútra. Fônököm úgy rendelkezett. Esztergomi és Tiszai Gyula ôrnagy attasétitkár a jelentés tartalmának csupán 5 %-át írták. Így történt. Nem tudta azt sem Lencz ezredes. Esztergomi ezredes örült. Ennyi történt az említett ezredes és vezérôrnagy futárkodása során Londonban. majd egy kis idô elteltével Lencz szívfájdalmakra kezdett panaszkodni. Amikor a gépbe való beszállás elôtt búcsuztunk egymástól. aki mértékkel fogyasztott szeszesitalt. mindent megteszünk. Lencz arra szólított fel. ezeknek ugyanis súlyos pénzügyi vonzataik voltak. hogy ez a munkalevétel már régen megvalósult a londoni rezidentúrán. csakhogy errôl a Központban senki sem tudott. mert a Rezidentúráról kimenô jelentések tartalmának 95 %-át én írtam. hogy diplomáciai futárútra nemcsak ezredeseket. jól megitatta ôket whiskivel és konyakkal. szépen átpasszolta nekem a két futárt. amelyik Brüsszelbe indult. Az elutazás napjának reggelén Lencz ezredest és a vezérôrnagyot gépkocsival beszállítottam a követségre. A Rezidentúrán készült jelentések készítôjének Esztergomi ezredes. Igen. ahol szeszelhettek. Említettem. ki veszi le a nagy munkaterhet vállunkról. hogy vigyázzunk. mondtam Lencznek. Naná. a pénzek pedig szépen Esztergomi zsebébe vándoroltak. hol a másik pub-ot (kocsma). de néha alezredeseket is küldtek a Katonai Felderítô Szolgálattól. hiszen napok óta vedelte a tömény szeszt) és csak egy újabb konyaksorozat tudta lecsillapítani szívgörcseit. hogy aztán rólam meg a titkárról ki gondoskodik. A két futár Londonból Brüsszelbe (vagy valamelyik más nyugat-európai fôvárosba) ment tovább repülôgépen. (nem csoda. hogy a két személyt én vigyem ki a repülôtérre és kalauzoljam ôket annak a járatnak a gépére. ne hagyjuk Esztergomit túl sokat dolgozni. Szilágyit a katonai attasé meghívta . Helsinkit. Nem akartam neki ott mondani. A munkákat én meg a titkár végezzük. hogy sokat dolgozzon. Nem akartam Lencztôl megkérdezni.

hogy: ügyes! Végül Czinege is megtudta. de katonai fogdába nem került. ahol aztán gyorsan jutott elôre. aki elmesélte szomorú sorsát és esetét Czinegével. Tordait 1972-ben a felderítô szolgálat állományába vették. de külföldi kiküldetésre nem kerültek. Szóltam tehát Szôlösi István alezredesnek. aki pár évvel korábban a honvédelmi miniszter. a Tordai tud oroszul. Amikor 1970-73-ig az akadémián tanultam. ha a felderítô szolgálathoz kerülne. hogy szóljak már az érdekében a Katonai Felderítô Szolgálat Személyügyi Osztályán annak a tisztnek. miután részegen össze-vissza beszélt Tordainak. biztos megállja a helyét. Nem úgy ám Tordai! Szinte foghegyrôl beszélt velem. Hát. majd az eset után ôt elhelyezte a Zrínyi Akadémiára. ebben a vendégségben Szilágyi úgy berúgott. A katonai attasé. hogy már nem is tudta miket beszélt. Tordai viszont mindenkit megelôzött. Czinege Lajos egyik segédtisztjeként teljesített szolgálatot a Honvédelmi Minisztériumban. Történt egyszer. Tordai Tíbor. hogy csôbe akarják húzni. hogy vigye be ôt is a szolgálathoz. Szilgyi alezredest megfenyítették. beiskolázták intenzív angol nyelvtanfolyamra. hamarosan találkoztam Tordaival. ha a folyosón vagy máshol nagyritkán összetalálkoztunk. kérve vizsgálják ki az ügyet. aki tud oroszul és nagyon szorgalmas lenne. Késôbb ezredes lett. majd rövid idôn belül Finnországba küldték katonai attasénak. Gombos Károly ezredesnek volt a csicskása (tartalmát tekintve ilyen feladatokat . így inkább jelentette a Központba az esetet. Visszatérve Szilágyi István alezredesre. hogy Tordai a felderítô szolgálatnál van és úgy rendelkezett helyben hagyja. a felderítô ügyeleten szükség volt oroszul tudóra. mert valami miatt nem volt megelégedve Tordai tevékenységével. hogy itt van Tordai Tíbor ôrnagy. hogy Czinege megpofozta Tordait. ahol a könyvtárban kapott beosztást. Tordai úgy érezte. ezt csinálja valaki utána! Mások 20 év óta teljesítettek szolgálatot a katonai kémközpontban. Lett aztán nagy hajcihô és felfordulás az ügybôl. a Tájékoztató Szolgálat Katonapolitikai Osztályára került.52 vacsorára. Gondoltam. Erre mondják. karrierje továbbra is felfelé ívelt. Tordai Tíbor alezredes volt. hogy újra látom és annak. Amikor 1973ban végeztem az akadémián és szeptemberben újra kezdtem dolgozni a régi munkahelyemen. sok olyan pletykát mondott el neki. panaszkodva arra kért. ismeretségbe kerültem Tordaival. ami sok személyt érintett. hogy a szolgálatnál van. hogy vajon én is a felderítô szolgálatnál teljesítek-e szolgálatot? A meglepetéstôl majdnem hanyatt estem! Ezt követôen szinte meg sem látott. aki ekkor már alezredes lett. már-már majdnem azt fírtatta. örültem. semleges Finnországba attasénak. hogy a pofonok fájdalomdíjáúl valahová küldjék ki attasénak. Ez a Szilágy István alezredes 1979-tôl a Tájékoztató Szolgálat vezetôjének. aki az akadémiára jár ki embereket toborozni a szolgálathoz. Így került a katonai szövetségekhez nem tartozó.

Ezt akartam. így például Török Árpád ezredes. Gombos ezredes meg elnézte neki. naponta hozom neki az újabb palack pálinkát. hogy majd rám is sor kerül a felderítô szolgálatnál eltöltött 19 év után külszolgálra. Célom elérésére maradt a korrupció. hogy mennyi pálinkát viszek az illetékes elvtársnak. Amikor Szilágy beérkezett a munkahelyére. így ennek a csicskási beosztásnak kiválóan eleget tett. hogy Szilágyi alezredes mindennap iszik. telefonon felhívtam és kérdeztem. Török futártársa egy ezredes volt. hogy Angliába vagy Olaszországba akarok menni katonai attaséhelyettesnek. Sokba került nekem ez az italmûvelet. Nosza azonnal meghúzta az üveget és máris jött az irodámba (áradt belôle a barack ”illat”). Azt is megmondtam neki: italra a jövôben ne legyen gondja. Én nem estem a döntéshozó ezredes elvtársak szûk társaságának vonzáskörébe. hogy milyen magasan képzett hírszerzô tiszt vagyok. Szilágy alezredes érdekemben végzett tevékenysége eredményes volt. mert külszolgálatra kerültem Londonba. akkor fog menni engedély nélkül! És ment. hogy vállalhasak fordítási munkát. aki a BM Rejtjelkészítô Központhoz tartozott. hanem az. Láttam. Nem az számított. hogy ott a hétdecis barack. Naponta ivott. hogy megköszönje és megérdeklôdje. de nem volt neki mindig innivalója. hogy elég volt a szerény várakozásból. persze jobban érte a meleg. amikor egyik reggel korábban mentem be munkahelyemre mint Szilágyi és az irodájában az ablak és az iróasztala közé odatettem egy hétdecis barackpálinkát. . Szilágyinak más hasznát nem lehetett venni. Ebbôl futotta Szilágyinak az alkoholra. mit tehet értem? Megmondtam neki. nem tudok jobb kifejezést találni. Errôl a különjövedelmemrôl senki nem tudott a munkahelyemen. hogy feljelentsen. Ilyen egyszerû volt az egész. Ha nem ment egyenes úton. Gyakran bejárt egyes tisztek irodájába innivalót kikönyörögni. mindenki ennek tekintette). Jöttek persze Londonba más diplomáciai futárok is. Egyszer kértem engedélyt. megtalálta-e az üveget az iróasztal mellett? Akkor vette észre. Miután 1981 nyarán befejeztem a Hadmûveleti Tanfolyam egy éves nappali tagozatát. egyszerûen nem tehettem mást. Elfogadta ajánlatomat. miközben közel volt a tûzhöz. ez volt az a lélektani pillanat 1981 kora ôszén. mint azt Ráncsik József ezredes és baráti köre tette. de ha el akartam érni célomat. de könnyedén bírtam a költségeket. mert volt egy engedély nélküli fordítási munkám. Én nem jártam rendszeresen minden este munkaidô után kocsmázni. de kérelmemet elutasították. Undorodtam ettôl a módszertôl. aki a felderítô szolgálatnál a Belsô Biztosági Osztály vezetôje volt. Nem ment el senkihez. amit otthon végzek. úgy döntöttem. Ez volt az egyedüli és célravezetô út. amellyel többet kerestem évente. Nos. de egy idô után már mindenki unta és nem adtak neki italt. mint amennyi a tisztifizetésem volt.53 látott el.

Vajon hol. mi meg tovább sétáltunk. Török. Elekezdtem mondani a válaszokat a feltett kérdésekre. hogy londoni tartózkodása alatt folytasson rövid beszélgetéseket a rezidentúra hírszerzô tisztjeivel biztonságuk helyzetérôl és a brit elhárítás általuk észlelt tevékenységérôl. ahol felragasztható cipôsarkokat akart vásárolni. Végre megvoltunk mindhároman. nekem nem szólt. hogy már csak magamnak beszélek. kész kínszenvedés volt látnom a totális érdektelenséget a nagymúltú kastély és a történelmi nevezetességû épületek iránt.” A másik ezredes. és nem sokkal késôbb visszaszállítottam ôket . milyen a brit elhárítás tevékenysége? Véleménye szerint ez a kisvárosi utca a legalkalmasabb arra. ezt a feladatot is végrehajtottam. Erre én is rábólintottam. de minden jelzés nélkül lemaradt. Nem írom végig a procedúrát. Na jó. aki a BM-tôl volt valahová eltûnt. Elvittem ôket több nevezetes helyre. Így fulladt kudarcba a brit elhárítás tevékenységérôl való ”beszámolóm. így többek között az angol királynô. ha ilyen komolytalanul bohóckodik az ilyen témákkal. A futárutakon résztvevô személyeknek különbözô feladatokat határoztak meg a Központban. melyik üzletben lehet? Egymás között felosztottuk a mögöttünk levô üzleteket. akkor én be is fejezem magam részérôl. Török ezredesnek. beszámoló oda. Pár lépés után észrevettem Török cselezését és visszamentem hozzá megnézni azt a valami érdekes dolgot. Beszélgetésünket az utcán a brit elhárítás nem tudja lehallgatni. hogy amikor egy Rezidentúrára megérkeznek. hogy az ilyen jellegû kérdéseket feltegye én meg választ adjak rájuk. ô szépen megállt. azokat hajtsák végre. de negyedóra múlva az egyik cipôüzletben találtuk meg. Séta közben mindketten a kövezetet nézték. Török. mint a Hadászati Katonai Felderítô Szolgálat Belsô Biztonsági Osztály vezetôjének azt a feladatot határozták meg. én meg a továbbiakban nem mondtam semmit a témával kapcsolatban. Korábban mögöttünk ballagott.mondta Török. az egyikbe én mentem be. Gondoltam. Török nem is kisérelte meg. de egyszer csak azt vettem észre. mintha nem is tette volna fel a kérdéseket. II.54 Feladatom volt Török és belügyes futártársa londoni programjának megszervezése. higgye el. így biztonságban vagyunk . a város érdekességeinek megmutatása. Erzsébet London közelében levô windsori kastélyába. hogy ha nem néznek oda. az utcán feltette nekem kérdéseket: milyen a biztonsági helyzetem. hogy biztasson a kérdésekre való válaszadásra. én meg tovább haladtam. bement egy üzletbe. nem méltatták figyelemre sem a kastélyt. a továbbiakban minden figyelmét a kiratoknak szentelte. akár Lencz és a vezérôrnagy. sem annak környezetét. azonban a két ezredes. akkor hasraesnek. mert Török ezredes az egyik kirakatban valami érdekeset láthatott és beszámoló ide. Kedves olvasóm. minha attól féltek volna. miközben bevásárlásokat végzett az egyik London közelében levô kisvárosban. a másikba Török és elkezdtük keresni az ezredest.

mert az 1970-es években katonai attaséként szolgált Brüsszelben. csak az nem tetszett. nevezetesen azt. milyenek a körülményeik és biztonságuk Londonban. Demeter ezredes 1983 ôszén a Tájékoztató Szolgálat vezetôje lett. Ezt az embert Demeter György ezredesnek hívták. tehát rá ugyanúgy kellett volna vonatkoznia a Magyarországra való telefonálás tilalma mint a Hírszerzô Rezidentúra többi tagjaira. amellyel a Katonai Felderítô Központban megbízták. mert pontosan hasonlított a Mupett Show Röfikéjére. mert nem akartuk. Ebben az esetben nem voltak korlátozó operatív rendszabályok. amit akart. Esztergomi ezredes saját törvénye alapján korlátozta azt a jogunkat. Na jó. hogy érdeklôdje meg a rezidentúra tagjaitól. Így aztán Török ezredes soha nem tudta meg. Londonban töltött külszolgálatom során a futárok közül egy ember volt. mint a követség többi dolgozója. Londoni külszolglatom során Esztergomi ezredes megtiltotta. mi is telefonálhassunk Magyarországra. Ezt azzal magyarázta. hogy a telefonomat lehallgathatják. Persze volt amit nem mondtam el Demeter ezredesnek. és a feleségem nem telefonálhattunk Magyarországra közvetlen rokonságunknak sem. Demeter ezredest is megbízták. csak esetlegesen jöhetett szóba olyan. beleértve a család életkörülményeit is. Esztergomi ezredes felesége hetente kétszer is telefonált Magyarországra nôs fiának és saját édesanyjának. Demeter ezredessel a Hyde Parkban hosszú sétát tettünk (elkerülve az esetleges lehallgatást a lakásomon) rövid.én és a feleségem viszont soha nem hívtuk háta mögött Röfinek. hogy milyen volt a biztonsági helyzetem Londonban és milyen tevékenységét észleltem a brit elhárításnak. hogy Bányász nagykövet felesége (akit háta mögött csak Röfi-nek becéztek. aki tisztességesen látta el azt a feladatot. Több alkalommal tanúja voltam annak. majd 1985 ôszétôl (ekkor én már letartóztatás alatt voltam) katonai és légügyi attasé lett Londonban. én már terveztem kapcsolatom a CIA-jel. aki nem lövöldözött (csak a lôtéren) és nem vedelte mértéktelenül az alkoholt. akár a feleségem telefonon bárkit is felhívjon Magyarországon. Ez viszont nem így volt. ô volt a nagykövet felesége és azt tehetett. Nem is találtam én ebben semmi elítélendôt. mint ezredes társai. Ebben az esetben nem volt tiltó operatív rendszabály. hogy ugyanúgy. de részletes beszámolót adtam neki a Londonban végzett munkámról és életkörülményeimrôl. Persze ez nem volt igaz. Én tehát. Esztergominé nem a nagykövet felesége volt. hogy valaki visszamondja neki) a követség kapuügyeletén levô telefonról hosszas beszélgetést folytatott Magyarországon élô gyerekeivel. hogy a brit elhárítás lehallgatja a telefononomat. Demeternek sem ez volt az elsô külszolgálata. hogy ebben az idôszakban (1984 elejétôl). hogy akár én.55 Londonba. hanem a katonai attaséé. .

hogy. hogy a követség dolgozói nem a nyíltan folytatott telefonbeszélgetések során adják le kémjelentéseiket Magyrországra és nem nyíltan. majd két hónap múlva jött a futárposta. Arról nincs információm. . Még jó. ahonnét telefonálni nem lehet. hanem Magyarországon. csakhogy nem Angliában. Arról volt tehát szó. hogy az elhárítás a telefonokat lehallgatja és a leveleket felbontja és elolvassa.56 A szerencsétlenül kitalált operatív rendszabályok értelmében nem írhattunk levelet sem a posta rendszerében Magyarországon élô közvetlen rokonainknak. katonai fogdában nem volt. fékezzék meg Ráncsikot. otthon veri a családot. de volt ennél kacifántosabb is. mind Esztergomi ezredes és felesége rendszeresen telefonáltak Magyarországra. mert ugye a brit elhárítás elfoghatja és elolvashatja a leveleket. Az már igazán a csúcs. Egy idô után rájöttem. Mind a követség dolgozói. a Brit Kitályi Posta rendszerében küldött levelekben küldik kémjelentéseiket Magyarországra. nehogy gyanús legyen neki. ugyanis mint tudjuk. hogy Esztergomi nem követelte. benne a nekünk szóló levelek. Ráncsikot ezredesi baráti köre megvédte nyílvános helyen elkövetett randalírozásaiért. mint a koncentrációs táborokban szokták. megrögzött alkoholista lett a Katonai Felderítô Szolgálat Hírszerzô Iskolájának vezetôje!! Ráncsikot 1978-ban beiskolázták a Zrínyi Akadémia Hadmûveleti Tanfolyamára (habár érettségin kivül semmilyen más iskolája nem volt) és olyan ”kiválóan” szerepelt az akadémiai órák után. Abban igaza volt Esztergomi ezredes katonai attasénak. Ez egyik része a londoni katonai kémrezidentúra életének. A brit elhárításnak nyilvánvalóan volt annyi esze. az ezredesek nagyon szerettek lövöldözni. Esztergomi ezredes egyszerûen visszaélt hatalmával és minden módon beavatkozott életünk minden területére. hogy alkoholos önkívületi állapotában pisztolyhasználatra sor került-e. errôl késôbb fogok írni. hogy a kéthavonta menô futárpostába kellett tenni a leveleket. Természetesen ezen a hûbérúri rendeletek általam történô felrúgásáról Esztergomi nem tudott. levelet meg csak úgy lehetett írni. hogy Ráncsik József ezredes. hogy az Esztergomi által kitalált rendszabályok egy nagy handabanda része és feleségemmel mi is telefonáltunk Magyarországra rokonságunknak és mi is küldtünk leveleket és kisebb csomagokat Magyarországra és kaptunk leveleket Magyarországról. mintha börtönben vagy koncentrációs táborban lettünk volna bezárva. mert randalírozik a kocsmákban. a családi leveleket. hogy nem kapunk és nem írunk levelet. hogy tegyenek már valamit. hogy a leveleket leragasztás elôtt el akarja olvasni. fenntartottuk a futárpostai levelezést is. hogy a felesége hetente telefonált a hírszerzô szolgálat Személyügyi Osztályára. Néha olyan érzése volt az embernek. rendszeresen küldtek és kaptak leveleket Magyarországról a posta rendszerében.

aki egyben a bécsi Hírszerzô Rezidentúra vezetôje is lett. Sok akció eredménye Bécsbe futott be. hogy a bécsi katonai hivatal a korrupciónak olyan központja volt. akkor az illetônek haza kell mennie és magyar egészségügyi intézményben kell a mûtétet elvégezni. mert egyszercsak eltûnt. hátrahagyva állapotos feleségét. Ráncsikhoz tartozik még. Gondolkodom azóta is. mert a hivatal italkészletébôl annyit ivott amennyi belefért. Bécsben igen széleskörû és intenzív kémtevékenységet folytattott a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat. hogy ha bármilyen egészségügyi gondja van valakinek. Ez a megoldás annál is inkább célszerûbb lett volna. Micsoda bôdületes sületlenség volt: Ráncsik alkoholistát küldik ki a bécsi kémrezidentura vezetésére! Igaz viszont az is. hogy amikor Ráncsik kómában volt. A külszolgálatra menô. mert arra is központi tiltás volt. Végül 1984-ben már annyira elhatalmasodott rajta a hosszú idôn át folytatott italozás miatt bekövetkezett hasnyálmirigy gyulladása. mert az adott ország elhárítása azonnal a nyakukon lesz és netalán alvás közben ”leszívják” az agyából a titkokat. férjhez ment egy derék cigányifijúhoz. mert a hasnyálmirigygyulladás miatt már eszméletét vesztette és így teljesen logikusan azonnal el kellett végezni rajta a mûtétet. vajon az osztrák elhárítás milyen titkokat ”szívott le” az agyából? Milyen titkokat kotyogott ki az osztrák elhárításnak? Ráncsikkal 1984-ben találkoztam. Persze ez a figyelmeztetés csak a kapitalista országokban szolgálatot teljesítô fent említett személyekre vonatkozott. szinte csak a bôre tartotta össze. de itt már pénzébe sem került. habár a távolság Budapest és Bécs között nem olyan nagy. Lehet. hogy Ráncsikot azért nem hozták Magyarországra. Ráncsik kórházba került Bécsben. . Elôdje Novák Zoltán ezredes volt.57 Ráncsik József ezredest 1983-ban kiküldték Bécsbe katonai attasénak. hogy ha valakin mûtétet kell végezni. hogy kisebbik lánya. illetve Bécsbôl indult ki. A fiatal házaspár Bécsben lakott a katonai attaséi villában. katonai attasénál alacsonyabb beosztású személyeket mindíg arra figyelmeztették. totálisan le volt épûlve. az ne menjen befeküdni a kórházba. akinek ugyanolyan szép ébenfekete haja volt mint édesanyjának. Sajnos az ifjú férj nem sokáig volt hûséges. akit erkölcstelen magatartásáért leváltottak beosztásából és hazarendelték. hogy oda Ráncsik valóban megfelelt. hogy képtelen volt munkáját ellátni és kórházba került. Bécsben is folytatta italozási szokásait. hogy mentôautóval vagy helikopterrel ne hozhatták volna Budapestre a mûtét végrehajtására.

58 6 MOZSIK BESZERVEZI BELOVAIT A KÖZPONTI HÍRSZERZÔ ÜGYNÖKSÉGBE .

Aki pedig akar. de ez is jól van így. hát gondolkozzon el. Az esküvôi szertartást követô vacsora és vigadalom az egyik mûvelôdési házban volt. szeptember 7-én kiszabadultam a börtönbôl. beleértve Mozsik Imre ezredest is. hogy családi érzelmeim elvakítják biztonsági gondolkodásomat és meg fogok jelenni az esküvôi szertartáson vagy az ezt követô vacsorán. Mint ismeretes mind a politikai. A Magyar Néphadseregben én voltam az egyedüli. fôleg az évtized végén. hogy a Magyarországra menô és onnan jövô leveleim gondos tanulmányozása után a biztonsági szolgálatnál tudtak arról. életfogytig tartó fegyházat kaptam ”jutalmul” (nem beszélve arról. Feltételezték. a magyar haza ellen elkövetett gaztetteikért és hazaárulásukért soha nem fognak lakolni. azoknak semmi. Késôbb persze ezt megtudták. A magyar hagyományok szerint a keresztapa szokott lenni a násznagy. akkor eltakarodtak. aki már évekkel korábban.59 Az 1980-as években. a kádárista vezetô katonai hírszerzôk fejébe nem fért bele. mind a katonai vezetés folyamatosan elárulta Magyarország nemzeti érdekeit a Szovjet Birodalomnak. hogy Belovait akár hôsként is ünnepelhetnék. hogy együttmûködtem a CIA-vel. és kiszolgálták Szovjetuniót. mindenkinél elôbb felismerte. meg láthattak és hallhattak engem a TV-ben is. a magyar nép kifizette a számlát. És aki akar gondolkozzon el azon is. aki a hazáért tettem. rövid idô elteltével beszélgettem néhány volt kollegámmal. hogy én nem valósítottam meg semmiféle kémkedést és amit tettem. hogy bizony nagyon egyetértettek abban. Be nem mutatkoztak és amikor már mindenki feltûnôen ôket nézte. Na. persze az ezredesek és tábornokok nem így vélekedtek. Ez persze nem jött össze nekik. Sajátos körülmények miatt az esküvôn nem tudtam résztvenni. egy idegen hatalmat. Amikor 1990. de semmi bajuk és gondjuk nincs! Megemlítek még egy kis csekélységet. Ezek a vezetô hírszerzôk. hogy én. aki elôrelátó módon hatékony és eredményes lépéseket tettem a Szovjet Birodalom agyrendszerének rombolására. A Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat vezetôinek a Szovjetunióhoz való szolgai kapcsolataik sokak szemébe mentôkörülménynek számítanak tetteik értékelésekor. az egyenesen és kizárólagosan a Szovjet Birodalom ellen irányult. akik elmondták nekem. 1995-ben keresztlányom Budapesten férjhez ment. A zártkörû rendezvényre belopakodott két személy és gondosan végigmustráltak minden férfivendéget. mert megírták az újságok. de gyanították. hogy majdnem meggyilkoltak a magyar elvtársi kezek). akik pedig valójában kémkedtek. Ezek valamelyik biztonsági szolgálat emberei voltak. . hogy keresztlányomnak mikor lesz az esküvôje. gyengítésére. hiszen ô volt az. hogy mint tisztességes magyar katonatisztnek melyik oldalon van a helye. Feltételezem. pedig igaziból nem is tudták.

. milyen jellegû és titkossági fokozatú anyagokat szállít a magyar katonai hírszerzés számára egy általa nem ismert amerikai katona. A beszervezéshez ismerni kellett volna engem és jellememet. mert ô rólam az idézett sorokban úgy ír. hogy a beszervezési kitaláció a magyar beszervezési logika szerint megy a Mozsik fejében. Engem a Magyar Haza megtagadott. Ha pedig észre sem vettem a kisérletet (mert nem volt). Engem nem lehetett beszervezni. hogy halálbüntetés szabjanak ki rám. Végül is nem más mint ”Mozsik szervezett be engem a CIA állományába. de még magyar követség területére sem. ugyanis ilyen kisérlet nem történt. mert nem volt mivel. vagy ha igen. aki a hazáért tett. nem leszek ! Írom itt. nekem mindíg. a Központi Hírszerzô Ügynökség londoni rezidentúra által beszervezett Belovai István alezredes az amerikaiak tudmására hozta. nem lehetett kényszeríteni.. a hivatalokban azok a régi elvtársak. hogy engem ismét rács mögött lássanak. pedig a Vörös Birodalom már nem uralkodik a magyar földön. akkor meg minek kisérleteztek volna? Látjuk tehát.” Belovai: Mi az igazság? A Központi Hírszerzô Ügynökség londoni rezidentúrája engem soha be nem szervezett. akkor olyan végtelenül tapintatosan történt az eset. amit Mozsik ír az én ”beszervezésemrôl” akkor ez a hazug állítás maradna meg az emlékezetben. Kivéve azt az esetet. de még az izraeli Mossad sem akart beszervezni. hogy Magyarország területére lépek (pedig szeretnék. nem próbáltak megkörnyékezni. akkor letartóztassanak. milyen örömmámorban úszna. aki 1985-ben a Gyorskocsi utcai BM Vizsgálati Osztályon egyik fô szorgalmazója volt. hiszen magyarok vagyunk! Mit ír Mozsik? ( Id. Így kell ezt csinálni. engem nem lehetett zsarolni. ismét azt üldözik. Az a Zalai Péter. minden alkalommal megvolt és megvan a magam . hogy azt észre sem vettem. sem az amerikai CIA.mû 11. Ez ugyan nem számít Mozsiknak. ha Magyarország területére lépek. akik pedig elárulták a Hazát. hogy a CIA engem Londonban beszervezett. akiknek érdeke. ha mindenoldalú biztonságom legmagasabb szinten garantálva lesz. El tudom képzelni. No. Engem külszolgálatom során sem a brit MI-6. Életem hátralevô részében nem hiszem. Láthatjuk tehát. Ott vannak viszont a kulcsminisztériumokban. ha ismét ”vendége” lennék. mert szeretem hazámat). azok élnek mint Marci Hevesen. hogy az érdeklôdés irántam lankadatlan. oldal) ” .” Ha szó nélkül hagynám.60 A magyar határôrség határállomásain le van adva nevem és fényképem arra az esetre. hogy mindenki tudjon róla. most már ezredesi rendfokozatban ugyanezen osztály vezetôje. él a régi szellem.

Valaki hazudik mert. hogyan kerültem kapcsolatba az USA kormányával és a CIA-vel. hogy jelentsek neki sorkatona társaimról. Ez a túlfûtött hasznosítás akkor sem csillapodott.61 döntési akaratom. más valaki (Mozsik) hazudik. hogy én ilyen tevékenységet nem vagyok hajlandó végezni. biztos talált magának valaki mást.sz. Persze ha nem fenyegette volna feleségemet és fiamat a letartóztatás veszélye. Az az állítás. aminek semmi köze nem volt a valósághoz és az én ügyemhez. hogy én ott a Vizsgálati Osztályon hazudtam az engem kihallgató leninista kérdezgetô elvtársaknak. Mozsik és még sokan mások nagyon szeretnék tudni. hogy ezt követôen engem nem zaklatott. Pedig alapvetô szabály. megmondtam neki egyenesen. Tudom. hogy hazudni csúnya és erkölcstelen. Amikor erre az aljas besúgó tevékenységre Juhász felkért. Most láthatjuk. hát akkor sem tudtak kikényszeríteni belôlem semmi olyan ”beismerô” vallomást.ezredes nyugdíjazása után Conrad hasznosítása a tájékoztató szolgálat szükségleteihez képest indokolatlanul felgyorsult. hogy amikor A BM Gyorskocsi utcai hirhedt kihallgató központjában tartottak bilincsben 1985. Írtam korábban. miután nyilvánvaló lett. mû 11. aki azt akarta. hogy mi volt a valóságtartalma a ”beismerô vallomásnak.” . Az olvasó most megtudja. hogy ilyen helyzetekben az esetlegesen veszélyeztetett ügynököt idôlegesen vagy tartósan a saját biztonsága érdekében *pihentetni*. oldal) ”S. ez nem sikerült neki. hogy a hazugságnak két oldala van. a Központi Katonai Kórházzal szemben volt) elhárító tisztje. erre a lehetôségekhez képest legjobb tudásom szerint választ fogok adni. Megemlítem azt is.” Ott én sok mindent ”bevallottam”. akkor is hazudtam volna az elvtársaknak. habár amint késôbb olvashatjuk. hogy a Központi Hírszerzô Ügynökség londoni rezidentúrája által beszervezett Belovai István alezredes az amerikaiak tudomására hozta. az megint más kérdés. a feleségem és a fiam a letartóztatás árnyékában volt. jó értelembe vett érdekeket véd. milyen jellegû és titkossági fokozatú anyagokat szállít a magyar katonai hírszerzés számára egy általa nem ismert amerikai katona. Muszáj volt így tennem. vagyis hasznosítását szüneteltetni kell. alakulat (Ôrezred. július 10-tôl több mint 5 hónapon át. hogy engem a CIA beszervezett. mert engem akar befeketíteni. amit nem én akartam önként. a Róbert Károly körúton. Megemlítem. hogy sorkatona koromban. Muszáj volt. csupán Mozsik fantáziadús képzeletében leledzik. mert a családomat fenyegették. akaratom ellenére nem tudott besúgó ügynöknek beszervezni 1960-ban Juhász Ferenc ôrnagy a 7015. feleségemet le is tartóztatták rövid idôre. Mit ír Mozsik? (Id. Való igaz. így olvasóim elôtt tiszta kép fog állni a valóságról.

aki a Tájékoztató Szolgálaton keresztül ”rendelte meg a kívánt anyagokat” (tudom mert én is végeztem ezt a munkát). hogy megbízójuk. akkor sokoldalú lépéseket tesznek. hanem a magyar származású Kercsik testvéreket is. amint leírtam. a szovjet összekötôhöz? A katonai hírszerzés igen aljas módon CSERBEN HAGYTA ÜGYNÖKEIT. az országnak nem kell olyan hírszerzést folytatnia mint a szovjet uralom alatt. akkor lebuknak. egyszerûen hagyta ôket a sorsukra. hogy ügynökök dolgoznak a Magyar Katonai Hírszerzés részére. Ki figyel oda! Gondolom. jobb is ha Magyarország belép a NATO-ba. és akkor nem irogatna arról. akik értették is azt. se nem vonta ki ôket az adott országokból. Krasznyikov ezredeshez. Ha Mozsik olyan szuperagyú OPERATÍV tiszt volt.62 Belovai: Mi az igazság? A Conrad kémbandától (ekkor még nem ismertem a nevét) származó rengeteg. Megjegyzem. hogy a Conrad kémbanda tevékenységét korlátozza. hogy Conrad hasznosítása a Tájékoztató Szolgálat szükségleteihez képest indokolatlanul felgyorsult. a szovjet összekötônek. a világ meg majd lassan elfelejti. ha pedig egy ügynök lebukott és börtönbe kerül és nem végzik ki. a maguk tekintélyére adó hírszerzô szolgálatok. akik végül is a Szovjetunió világhatalmi törekvéseit segítették elô. hogy milyen aljas módon hagyták a magyar kommunisták cserben ügynökeiket. hanem a Szovjet Hadseregnek volt szüksége rájuk. mert az USA kormánya és a CIA. sôt nem is a Magyar Néphadseregnek. Volt viszont igénye Krasznyikov ezredesnek. ugyanis a Tájékoztató Szolgálatnál dolgoztak azok a fejek. Ezt illene tudni Mozsiknak. a helyzet olyan volt. Ugyanis. az FBI a nyugatnémet elhárítás már tudja. nagyon magas titkossági fokozatú anyagokra nem a Tájékoztató Szolgálatnak volt szüksége.ki az. akkor miért nem szorgalmazta ezredesi elvtársi körében. vagy éppenséggel leállítsa. amint fent olvashattuk. hogy milyen információt hordoznak a Conrad kémbandától származó dokumentumok. hajlandó lesz a magyar hírszerzés részére dolgozni? Azt hiszem. hogy bajba . ha lebuknak. Fordult-e Mozsik aggodalmával Szücs Ferenc altábornagyhoz. Tehát itt a Tájékoztató Szolgálatnak semmiféle igénye nem volt. aki a világon bárhol. hogy a katonai hírszerzés az én 1985-ben történt letartóztatásom után sem tett semmit. Ezek után . nagyon sokan ismerik a Conrad kémbanda ügyét és azt is tudják. se nem figyelmeztette ôket. Igaz Mozsik azon állítása. vagy netalán kedves elvtársához.csak úgy gondoljunk bele . nemcsak az amerikai állampolgárságúakat. ügyökeiket veszély esetén mentik. a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgalat egyszerûen cserben hagyta ôket. akik szintén börtönbe kerültek. hogy mindenképpen le kell állítani a Conrad kémbanda tevékenységét.

Ugyanis. de azt nem mondtam. hanem azt mondtam. az a személy lehetett volna polgári alkalmazott is. aki hozzáférhetett az USA Európában állomásozó szárazföldi erôinek szupertitkos anyagaihoz. 1997-ben megjelent Hírszerzési Enciklopédia 133. mert legjobb tudomásom szerint az 1970es években még nem volt meg neki az érettségije. menjen tanulni! Tanulni nem szégyen. hogy miért erôsködik amellett. hogy engem a CIA beszervezett. Nem késô.” Tisztelt olvasóm. ezen írásom segít neki. Az USA-ban. az fel sem merült benne. holott erre neki semmilyen bizonyítéka nincs !? Mozsik fejében csak ez az egy fogalom megy bele. Mint hithû kommunistában.63 jutott ügynöküket kimentsék a rácsok mögül. hogy ” Conrad mintegy 5 millió dollárt kapott. amely nagyon komoly tényezô. hogy végre leérettségizett már. szófordulataiban és hasonlataiban erôsen érzôdik iskolázatlansága. aki a leninizmussal felvértezve csak hazudozáshoz ért. Nem tudni valamit. a magyar nyelvet lehet tanulni bármilyen korban. Az információkra meg nem is nekünk. oldalán (is) komoly szakmai hibák fordulnak elô. Az újszülöttek a rossz gyártmányú levegôszabályzó készülékek miatt sorozatban vakultak meg az oxigén túladagolása miatt! Errôl több riportot hallottam a Magyar rádióban az 1980-as évek vége felé. de ahhoz kiválóan. A magyar kórházakban a koraszülött csecsemôknek az inkubátorba kellett volna egy 18-20 dolláros levegôszabályzó készülék. tájékoztattam az USA képviselôjét Londonban. nagyértékû javak adományozása. Így ment ez! Igen. hanem a valóságos életben is. stb. Középiskolába is lehet járni bármilyen korban. az szégyen! Megállapítható. erre nem volt dollár. Amint olvashatjuk. nem beszélve az idôrendi sorrendrôl. lakások fenntartása. Értékelésem szerint a Conrad kémbandára (ügynökök fizetése.oldalon is hazudik. Egyébként írásának stílusában. Nem értem. Ez nemcsak kalandfilmekben van így. ugyanis Mozsik teljes év. lehetett volna katonanô is. hogy Mozsik ”mûvében” a 11. Errôl az idôrendi tényezôrôl még olvashatunk késôbb. Remélem. Azt is remélem. hogy az anyagokat egy amerikai katona szolgáltatja. A Conrad kémszervezet részére 5-7 millió dollár volt. akirôl nincsenek adataim.) a katonai hírszerzés 5-7 millió dollárt fordított. Nosza. hogy . hanem a Szovjet elvtársaknak volt szükségük. utaztatások. hogy egy személy. merthogy Mozsik egy megrögzött hazudozó kommunista. amit valakinek illene tudni. hogy tájékozódjon és végre legyen már képben a történéseket illetôen. gondoljon csak bele a következôkbe.oldalán az olvasható. a kritika alá esô ”Mozsik mû” 11. hogy milyen mennyiségû és titkossági fokozatú anyag áramlik a magyar katonai hírszeréshez. évszak és hónap zavarban van. jutalmazások.

akinek elôbbrevaló saját hazájának sorsa mint a Szovjet Birodalomé. erre a feladatra én. Hangsúlyozom ismételten. hanem a brit hírszerzéssel(MI-6). hogy az amerikai. aki az egész kommunista rendszert tagadja. hogy NyugatNémetországban. Ami pedig az én CIA által történô beszervezésemet illeti. illetve 1985 tavaszán voltak információim arról. mert az az elhatározásom. német és olasz szárazföldi csapatoknál titkosirat ellenôrzéseket végeztek.64 a katonai felderítô központban lehet valaki. saját akaratom szerint döntöttem úgy. de errôl késôbb majd részletes említést teszek. hogy az USA kormányát mindenképpen értesítem a már említett ügynöki tevékenységrôl. nem szüneteltette az ügynökök kémtevékenységét. Ennek ellenére a katonai hírszerzés. Tehát. Olaszországban és más nyugat-európai országokban a Magyar Katonai Hírszerzésnek dolgozó ügynökök jelzéseket adnak kapcsolattartójuknak. hogy az USA kormányát mindenképpen értesítem az USA haderôre vonatkozó rengeteg titkos anyag beáramlásáról. 1978-ban. már 1978-ban megérlelôdött bennem. . az nem történhetett meg Londonban. ”önmagamat szerveztem be” és nem kellett londoni külszolgálatra várnom. 1984 ôszén. Londonban elôször nem is az USA kormányának képvidelôivel terveztem a kapcsolatfelvételt.

Itt kristálytisztán áll a képlet: . katonai attaséhelyettesi beosztásba.mû 13. a katonai hírszerzô központban a Tájékoztató Szolgálathoz volt beosztva. ugyanis akkor történt a döntés.65 7 BELOVAI AZ ÉHENHALÁS KÜSZÖBÉN.oldal) ” Belovai István alezredes felderítô szakképzettségû tiszt volt. 1982-ben. hogy Mozsik még csak azt sem tudja. hogy én A Tájékoztató Szolgálatnál milyen beosztásban voltam 1981 ôszén. és a brit haderôvel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott.” Belovai: Mi az igazság? Igencsak csodálkozom. PÁLYAFUTÁSA MINDMÁIG FEHÉR FOLT MOZSIK RÉSZÉRE Mit ír Mozsik? (Id. mielôtt Londonba került volna külszolgálatra. hogy Londonba küldenek külszolgálatra katonai és légügyi attaséhelyettesnek. amelyben Mozsik is résztvett.

így hazudik nekem egy beosztást. hogy ô is ér annyit. Ebben az idôszakban a Varsói Szerzôdés csapatai mintegy 30-35 ezer harckocsival rendelkeztek a Nyugat ”felszabadítására. mert elvégzett minden magasabb katonai iskolát. szinte *güzü módon* végezte munkáját és sajátította el azokat az ismereteket. hogy a Mozsikot pártfogolják. Bizonyítani. fáj Mozsiknak. hogy mi volt az utolsó beosztásom.” Nos.mert én most egy egér vagyok . hogy a NATO milyen páncélelhárító erôkkel.” Belovai: Mi az igazság? Minôsít engem Mozsik. amennyit az.66 Mozsik nem tudja mi volt a beosztásom. és nehéz körülmények közül küzdötte fel magát a fôtiszti rendfokozatig. hogy a brit-kanadai arcvonalon végzett munkám elôtt az olasz arcvonalon is dolgoztam. mint ”GÜZÜT. Igen sajnálatos. ahol feladatom volt a NATO Központi Hadseregcsoport sávjába esô erôk páncélelhárító képességének elemzése. hogy nincs tisztában alapvetô szolgálati dolgokkal.nagyon szorgalmas állatka. de akkor azt úgy hívták. hiszen ezredesi rendfokozatát nem azért kapta.” Fontos volt annak elemzése. de menjünk tovább. . Talán az játszott ebben szerepet. hanem csupán azért. amelyek feladatai ellátásához szükségesek voltak. eszközökkel és képességgel rendelkezik a VSZ támadásra tervezett páncélos alakulataival szemben. hogy én valóban dolgoztam a Tájékoztató Szolgálatnál a brit arcvonalon. ez az egérfajta . hogy Mozsik. Mindíg és minden körülmények között bizonyítani akart. Miután 1980-1981-ben elvégeztem a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia egyéves hadmûveleti-hadászati tanfolyamát. ha már rólam ír és külszolgálatom során Magyarországon ô volt az elsô számú fônököm. Mozsik azt is elfelejti említeni. Mozsik a tanulás területén mindíg lusta volt mint a lajhár. és ez még 1963-1965-ben volt. hogy brit-kanadai arcvonal. Rontja Mozsik hitelét. Mind magatartásában. a világról való tudása a 8. hogy hol volt a beosztásom a Tájékoztató Szolgálat rendszerében. hogy igen szegény családból származott. akkor tudnia kellene azt. Téjékoztatásul leírom. már ha ennyire velem foglalkozik. mielôtt az ô alárendeltségébe kerültem. pedig mindketten ugyanannál a felderítô szolgálatnál teljesítettünk szolgálatot. Tudom. Egyébként ha Mozsik. 1981 ôszén a Tájékoztató Szolgálat NATO Alosztályán kaptam beosztást. és ez így megy mindvégig kis fércmûvében. elôrelátó módon gondoskodik fennmaradásáról. mert a kommunista pártban és ezredesi elvtársi köreiben úgy döntöttek.oldal) ” Belovai szorgalmas tiszt volt. Mit ír Mozsik? (Id. Na. azzal sincs tisztában. hogy ôt nem lehet a güzühöz hasonlítani.mû 13. mind munkájában mintha szüntelenül kompenzálni akart volna valamiért.

akik este jártak iskolába. akkor Mozsik szerint hogyan kellett volna tennem? Igen. rossz a megközelítés! Nekem a Mozsik által említett kompenzálási kényszerem soha nem volt. pedig csak egy egyszerû veréb volt. minek annyit tanulni. hogy mind polgári.67 általános iskola szintjén megakadt. mind munkámban azt akartam bizonyítani. Mozsik szerint én kompenzálási kényszerben voltam. A pártalapszervezet oszlopos tagja. mind katonai mûveltségem magas szintû legyen. hogy szemben más hírszerzô tisztekkel. mert igen jó elvtársak voltak valahol. érdektelen és munkaidôben is lumpenkedô. Kárpáti Tíbor ôrnagy nekem rontott. tanultam. Minôsítésemmel Mozsik azt is kimondja. Az is igaz.persze az idô függvényében . minden téren . hogy a verebek nem tudnak szárnyalni. hogy ô sas és szárnyal. hogy beosztásommal járó feladataimat a követelményeknek megfelelôen el tudjam látni. hogy ez a törekvésem miért pejoratív elôjelû a Mozsik gondolkodásában. stb. még akkor sem. Osztálytársaim mindegyikének volt érettségije. Tehát nem voltam lusta. 1963 ôszén. márpedig tudjuk. mind magatartásomban. hogy én is képes vagyok arra. amikor a Tájékoztató Szolgálathoz kerültem (1963 nyara). aki közül sokan még érettségivel sem rendelkeztek. nem jártam kocsmázni mint az Operatív Szolgálat tisztjei. Arra törekedtem. Néha. munkahelyi vezetôm elrendelte. több elvtársat idegesített. hogy ezek az operatív tisztek. még nem volt meg az érettségim. izzadtak. amire a másik tájékoztató tiszt. kiváló eredménnyel. amikor már az engedély nélkül végzett fordítási munkámmal többet kerestem. vagyis mindig. Én meg csak ”keményfejûsködtem” és még nagyobb szorgalommal tanultam. hogy az úgy nem jól van. akik szorgalmasan jártak esti iskolába. de a szolgálathoz kerültek. minden körülmények között. Tudom. Igen. csupán ugrándozni. mint a fizetésem. gyakran heherésztek azokon. Nem értem. Nos. én szorgalmasan végeztem munkámat. ahová Mozsik is tartozott. hanem szorgalmasan dolgoztam. én munkaidô után. hogy a Belovai az Istenért sem akarja megérteni. amit ma sem szégyellek. hogy az olasz nyelv helyett az angolt kell tanulnom. sem idôm nem volt. hogy minél rövidebb idôn belül. suk-sük-jüktôl szinte zengett az épület. 1962-ben tisztté avatásom után szeptemberben azonnal beiratkoztam az Eötvös Gimnáziumba és tanultam. különösen az operatív szolgálatnál levô tiszteket illetôen. De volt bennem akarat. hogy én . célratörôség. hogy nem kell annyira hajtania. mert nekem erre sem vágyam. pedig törvény biztosította a kedvezményeket azoknak. A heherészôk pedig küldték egymást külszolgálatra sorozatban. ugyanis érettségi nélkül végeztem el az Egyesített Tisztiiskolát. csavargó. tanultak. nem hogy az adott ország nyelvén. még az érettségit sem tette le.minél magasabb szakmai színvonalat érjek el. igaz magyarul sem tudtak tiszteségesen. Mozsik beképzelte magáról. Ha ezt a munkámat nem így teszem. ráérünk azzal a tanulással.

68 gimnáziumba járok és még nyelvet is tanulok. mert külszolgálatuk alatt szertelenül fogyasztottak alkoholt. gondoltam talán szükség van rám valahol külszolgálatra. Azt írja Mozsik. voltak külszolgálaton és szolgálati idejük letelte elôtt mindkettôt azért rendelték haza Magyarországra. sikeres vizsgát még nem tudtak tenni. vagy idôsebbek voltak. azok igen szorgalamasan vágták alattam a fát. és büszke vagyok szüleimre. Ez nem nagyon tetszett a minden lében kanál Kárpáti elvtársnak. hogy egyes buzgó kommunisták jogot formáltak az ember magánügyeibe való beavatkozásra. ez a kommunista mentalitás. Kijelentettem. pályám késôbbi szakaszában mint pártcsoport bizalmi. hanem a . 1975ben egyszer mertem érdeklôdni. a tisztek szinte kivétel nélkül 35 évesek. de nem a ”jó apa” elve alapján. Nem volt sok ocsmánykodó a Tájékoztató Szolgálatnál. Nôtlen voltam. így én a magam 25 évével szinte ”gyereknek” számítottam. elvégeztem a Zrínyi Akadémia hároméves nappali tagozatát. Kritizálni tudtak. amint az Mozsik írja. hanem úgy. hajtottam! 1963-ban kerültem a Tájékoztató Szolgálathoz és 10 év elteltével 1973-ban már rendelkeztem a fent említett eredményekkel. akik elôzôleg az Operatív Szolgálat állományába tartoztak. Nos. akik már 10 éve tanultak egy nyelvet. bizony sokszor keresztbe tett nekem. idôm volt. A hely. hogy valamelyiket hagyjam abba. mert ugye leérettségiztem. mind Gabrovszki. sem bárók. Bizony igaz. de a segítség az elmaradt. de akik voltak. aki lusta volt tanulni. Tudom. de nem is éltünk olyan szegénységben. letettem angolból és olaszból a felsôfokú államvizsgát. ha az 1960-as években és késôbb is nem az antiszelekció érvényesült volna a magyar katonai hírszerzésnél. mind Kárpáti. ittasan randalíroztak a fogadó országban. van-e valami esélyem külszolgálatra. hogy kompenzálási kényszeremben az játszott szerepet. Jellemzô. Felszólított. szüleim nem voltak sem grófok. a beosztás másnak volt fenntartva. Így is viselkedtek velem szemben. Nem volt szükség rám. hogy igen szegény családból származtam és nehéz körülmények között küzdöttem fel magam a fôtiszti rendfokozatig. Igen. figyelmen kívül hagytam Kárpáti Tíbor pártcsoportbizalmi és Gabrovszki József aljas oldalvágásait és mószerolásait. hogy ott én csak egy statisztikai adat voltam az állományban. pedig még vetélytársai sem voltam egyiknek sem. A nehéz körülmények pedig könnyebbek lette volna részémre. kritizálni. idegesítô volt ez azokra nézve. pocskondiázni viszont a kommunista párt palástja alatt kiválóan tudott. Ezekre én nem értem rá! Amikor a Tájékoztató Szolgálathoz kerültem. mentem a magam útján elôre. Ilyen pocskondiázó volt Ráncsik József. hogy továbbra is járok gimnáziumba és ezzel egyidôben tanulom az angol nyelvet is. de errôl majd késôbb említést teszek. a párttitkár és megrögzött alkoholista. nem jártam kocsmákba az operatív és tájékoztató tisztekkel. Megjegyzem. De errôl csak az a személy tehetett.

akik benne voltak az Operatív Szolgálat által uralt döntéshozói körben. tudtak 2-3 nyelvet. rövid idôn belül rájöttek arra. Ennél az alakulatnál alapvetô volt az ejtôernyôs kiképzés. amikor egyidôben került 4-5 tiszt az egyik. sokan közülük 2-3-4 nyelvet is tudtak. hogy ”megengedjük”. Egy idegennyelv ismerete természetesen mindenki számára alapvetô követelmény volt. az olasz arcvonalra osztottak be. Mezítlábasok nemigen kerültek külszolgálatra. A több nyelvet tudó tájékoztató vagy rádiófelderítô tiszt maradt az iróasztalánál. a nagy handabandázó operatív tisztek meg szépen mentek a jó zsíros falatokat nyújtó kapitalista országokba. mégsem kerültek külszolgálatra. Valahogy a sors mindíg úgy hozta. azok maradéktalanul eleget tettek az elképzelésekben vázolt feladatoknak. mert az élet késôbb ôket igazolta. Vajon mi volt az oka ennek a nagy különbségnek? Az ok egyszerû! Akik az Operatív Szolgálathoz kerültek. akik viszont a Tájékoztató Szolgálatnál kaptak beosztást. 4-5 tiszt a másik szolgálathoz. csak 1-2 fônek sikerült az alapfokú vagy középfokú nyelvtudásról a felsôfoku vizsgát letennie az ELTE Rigó utcában mûködô Idegennyelvi Továbbképzô Központjában. Ezt követôen 1963 nyarán kerültem a hírszerzô szolgálat Tájékoztató Szolgálatához. még akkor sem. az alakulat a Katonai Hírszerzô Szolgálat alárendeltje volt. már sikeresen letettek két nyelvvizsgát. a késôbbiek során nem váltották be a hozzájuk fûzött elképzeléseket. akik nyelvvizsga nélkül is teljesítettek már külszolgálatot).69 személy tudására és mûveltségére alapozott döntés érvényesült volna. mintsem vagy az iskolapadot nyûni. hogy azok az emberek. hogy . Ez volt a rendszer! 1963 nyarán kerültem a Katonai Hírszerzô Szolgálat belsô körébe. Sokszor igazuk is volt. azok a tisztek. de a zömre nem a nyelvismeret volt a jellemzô. mivel az olasz nyelvet tanultam. Ugyanezen nyelvismereti szint nem volt jellemzô az Operatív Szolgálat tisztjeire. Ennél a szolgálatnál a személyi állomány magasan képzett tisztekbôl állt. ezt megelôzôen a 7000-es jelzésû Mélységi Felderítô Diverziós Század állományába tartoztam. sajnos egészségügyi okok miatt ebben a programban nem tudtam részt venni. Pár év múlva. akik pedig az Operatív Szolgálathoz kerültek. ha mindenki részére kötelezôvé tették. hogy sokkal célravezetôbb az együtt iszogató és nagy külföldi szolgálatról ábrándozó tisztek csoportjához tartozni (akik között voltak olyanok. illetve akikrôl ez a kör úgy döntött. Volt olyan eset is. Természetesen ott is voltak több nyelvet ismerô tisztek. A Tájékoztató Szolgálatnál. vagy naponta éjfélig idegen nyelvet tanulni. akik az Operatív Szolgálathoz kerültek. De ez nem valósulhatott meg. szakmai felkészültségük magas volt. akik a Tájékoztató Szolgálathoz kerültek. hogy nyelvtanárhoz járjon valamilyen nyelvet tanulni. mert külszolgálatra való jutás a házon belül csak azok részére volt lehetséges. hogy külszolgálatra menj.

hanem egy olyan operatív tiszt mondta nekem. Mit ír Mozsik? (Id. az még jobb elvtárs.természetesen tisztelet a néhány kivételnek.oldal) ” Belovai Csanádapácán született. A község Magyarország délkeleti részén. akik tagjai a pártnak. vagyis egy gyenge tudásszinttel rendelkezô állományból. Gondoljunk csak bele. Ilyen politikai tiszt volt Mozsik is. Ezek az emberek voltak az igazi kommunisták. Az Operatív Szolgálat hírszerzô tisztjeinek mûveltségi színvonala. Igen. hogy ilyen ôsi multú községben születtem. január 4-én. hogy milyen jó elvtársak voltak az elvtársak. Sokan még azt is letagadják. Békés megye közepén fekszik. az jó elvtárs. hogy Csanádapácán születtem és apám kötélverô volt. azaz. Orosházától pedig 17 kilométerre van. Láttuk aztán. valamint a hadsereg politikai tisztjei közül válogatták ki. de a belügyes elvtársak még jobb kommunisták.mû13. sôt némelyik már ”ellenállóvá” is vált. A katonatisztek. Az elôbbi megállapítást nem én találtam ki. Békéscsabától 25 kilométerre. apja kötélverô volt. így büszke vagyok arra is.” 0 Belovai: Mi az igazság? Végre egy helytálló adat. amikor 1989-ben kikiáltották a Magyar Köztársaságot. hogy politikai tisztek azok lettek a hadseregben. összevetve a felderítô szolgálatnál levô többi hírszerzô tiszttel. Az operatív tisztek zöme 8-10 évig tanult egy idegen nyelvet. egy rendôrségi fogalmazó átlagszínvonalával volt egyenlô . Valahogy úgy volt ez.70 felderítsék az imperialisták ”gonosz” szándékait. de aki a Szovjetunióban végezte el a Frunze Katonai Akadémiát. Köztudott. Nem rossz szándékkal mondta. hogy megóvja a családot az éhenhalástól. az a tiszt. Egyébként az Operatív Szolgálat tisztjeinek jó részét a Kommunista Párt. mint a belügyi állomány megítélése. Vagy a másik hasonlítási alap. Jövedelme csak arra volt elegendô. a KISZ szervezeteibôl. akik másra már nem voltak alkalmasak. aki több évet teljesített a szolgálatnál. hogy közük lett volna a kommunista párthoz. azok jó kommunisták. Csanádapácán születtem 1938. aki Magyarországon végezte el a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. . csak egyszerûen megállapította a tényt. lásd Mozsikot. a már csak politikai tisztnek alkalmas tisztek közül válogatták ki a hírszerzô szolgálathoz az embereket. alapvetôen az érettségi hiánya miatt. Csanádapáca elsô írásos emléke 1488-ból származik.

igen kemény és szorgalmas munkával elérte. hogy 1951-ben már mintegy 40 ezer forint volt a szalmazsákban. Igen szép pénzeket is kapott a kötelekért. Apám a községben levô egyetlen kötélverô mestertôl tanulta meg a kötélverô mesterséget. ebbôl tartotta el családját. volt vagy hét szilvafája. a könyvek tiszteletét. egy rövid összefoglalót adok arról. Szüleim házasságából két lány és én születtem. hogy más kötélverô mestereknél is szerezzen ismereteket és jártasságot a szakmában. az pedig közismert. mert hol is lehetett volna máshol tartani. az 1800-as évek végén és e század elején dohánykertészetet tarott fenn Csanádapácán.oldal) ” Jövedelme csak arra volt elegendô. én vagyok a középsô. ennek arányában csökkent azon gazdák száma. Dédnagyapám gazdálkodó volt Hódmezôvásárhelyen. csak úgy maguktól. hogy Apám milyen sok pénzt hoz haza. 1948 után döntôen megváltozott a helyzet a községben. késôbbi nagyapám ebbôl a városból költözött Csanádapácára. Szüleim házában Anyámtól megtanultam a magyar nyelv szeretetét. mert kezdetét vette az emberek behajtása a termelôszövetkezeti csoportokba. köztük az én apám is. 1948-ig nagyon jól ment Apám üzlete.71 Apai üknagyapám perzekútor volt Szegeden. akik korábban Apámtól vásárolták a kötelet. hogy milyen is volt ez az ”éhenhalás” dolog. Ez akkor nagy pénz volt. hogy megóvja a családot az éhenhalástól. De nekünk gyerekeknek nem volt szabad arról beszélni senkinek. Apám feleségül vette Zlehovszky Erzsébetet. mert akkor jött a kommunista rendôrség és házkutatást tartottak. hogy ha valamit el akarok érni. országjárásra indult.” Belovai: Mi az igazság? Nos. mint ahogy azt megtették többször is. Anyám. Mit ír Mozsik? (Id. . házasságukból hét gyerek született. akiknek gazdaságában szükségük volt kötélre. ahol feleségül vette Fodor Annát. idôrôl-idôre hatalmas mennyiségû kötelet szállított egy-egy Földmûves Szövetkezetnek. Anyai nagyapám Zlehovszky Pál. voltak a községben gazdák.mû 13. majd az akkori idôk szokása szerint mint segéd. Apámtól megtanultam a munkához való tisztességes hozzáállást és azt. hogy perzekútor csak nemes ember lehetett. mind a nyolc gyermekét tisztességben felnevelte. Gondolom. akinek három fiú és négy leánytestvére volt. Apám nem adta fel. Apám. elment a környezô és távolabbi településekre és ott szerzett megrendeléseket kötélárú készletére. felesége Boros Ágnes. akkor azért keményen meg kell dolgozni.

de ez nem járt sikerrel. mert az 5 hold föld. Nem tudjuk hogyan történt Mozsik felvétele. vagy éppenséggel fordítva. lehet hogy letagadta valós családi körülményeit. Az 1950-es évek elejére kialakult belpolitikai helyzetben úgy alakult. tájékoztatom az olvasót. avagy letagadta a személyügyi elvtársak elôtt? Ahogy ismerem az akkori viszonyokat. mert így akart minél több pénzt kivasalni Apámból. Ez hát az ”éhenhalás” néhány körülménye. Szüleim még a háború elôtt vettek 5 hold földet.” Persze ezt a minôsítést azért ragasztotta Apámra a Községi Tanács kommunista vezetése. de erre a témára még visszatérek. hogy amikor . hogy nagyapja milyen birtokkal rendelkezett. honnét vette Mozsik az én szüleim gazdasági helyzetére vonatkozó adatait? Avagy nem is vette sehonnan.oldal) ” Debrecenben születtem. hanem csak úgy hazudik megint? Mit ír Mozsik (Id. nyolcgyermekes parasztember negyedik fia volt. Érdekes lenne tudni. . örök szégyenére az aljas kommunista rendszernek. 1931 március 2-án. Vajon annak idején. Apám Komádi környékén gazdálkodó. Apám és Anyám 1951 tavaszára elérték. de jól jövedelnezô libahízlalásból (100-120 liba volt a portán) olyan mennyiségû pénzt hoztak össze. Az olvasó eldöntheti. Ami pedig az én családom ”éhenhalását” illeti. amelyet nôvérem nevére írattak. mert Apám mindíg talált kiskaput a kommunista zsarolás elôl.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik 7 évvel idôsebb mint én. Mozsik egy 30-40 holdon gazdálkodó nagyapa kulákcsemetéje volt. hogy az ilyen birtokkal rendelkezô tisztességes parasztembereket Rákosi pajtás egybôl internálótáborba zárta. így a magyar társadalomra ”veszélyes.72 Egy katonatisztnek a fizetése ekkor kb.. vagyis már ott is hazudott. Ismeretes. az már kitesz egy kulákot. a szüleim által végzett munka arányában jól éltünk. élményekben és azok megítélésben azonban gyökeres különbségek vannak. Mi is a helyzet ezzel a kulákkérdéssel. amely a magyar parasztságot mélységesen megnyomorította és megalázta. hogy Apám kuláknak számított. Nem volt könnyû gyermekkorom. hogy miként nem haltunk éhen. meg az ipar együtt. ez nem volt rossz fizetés. hogy az éhhalál szélén volt-e a családunk. mû 221.. 800-900 forint volt havonta. amikor jelentkezett a Sztálin Politikai Akadémiára. bizony ilyen ”kompromittáló nagyapai háttérrel” nemigen vettek fel senkit a Sztalin Akadémiára. hogy a kötélverô iparból és a nagy munkát igénylô. tehát tudásunk és tapasztalataink az akkori és késôbbi társadalmi viszonyokról azonosak lehetnek. akkor beírta-e Mozsik elvtárs az életrajzába.

Miután elment nyugdíjba. ahol Zsíros Imre ôrnaggyal ketten voltunk. A Katonai Hírszerzô Szolgálat vezetôje 1962-1977 között Sárközi Sándor vezérôrnagy volt. hogy az ok az volt. amely felügyelte a fegyeveres erôket. kínzások és akasztások az ô nevéhez kapcsolódnak. egybôl tudta hogy hívnak. az új beosztással magasabbra került volna. Megkérdeztem Oszetzkyt. se farka kiselôadást. gyakran bejött az én irodámba is. Sárközi makacskodott. azonnal elrohant Kádárhoz és feljelentette Sárközi vezérôrnagyot. Biszku Bélát 1957 februárjában Kádár belügyminiszternek nevezte ki. azt teljesen berendezték. természetesen a Katonai Hírszerzô Szolgálat égisze alatt. mert az elvtársak a Tanácstól. amikor megtudta a hírt. Igen sok volt a fejében. de csak mint egy statisztikai adatot tartott nyilván. hol van az irodám. egyben javasolta neki. de mivel továbbra is csillapítatlan vágyat érzett a munka után. aki ebben az idôben az Adminisztratív Osztályt vezette mondván. verések. visszajárt dolgozni (persze jó fizetésért. hogy mi is történt valójában. Ha már itt tartunk a ”kulákkérdésnél”. megemlítem. Sárközi hírbe hozta Biszku Bélát. amiért semmit sem kellett csinálni. hogy 1977-ben miért helyezték kényszernyugdíjba Sárközit . Biszku. Egy idô után úgy gondoltam. érdemes volt ” kicsalogatni” belôle. csak fecsegett. nem fogadta el Kádár javaslatát. feltartva azokat. Lám. hogy Sárközi egyik korrupt tisztje által hatalmas mennyiségû aranyat hozatott be illegális módon Londonból. hogy kedvencétôl végleg megszabaduljon. Az . az Adóbehajtási Hivatal azonnal rácsapott volna a házra és az akkori szokásoknak megfelelôen szocializálta (elrabolta) volna ellenszolgáltatás nélkül. Ez sikerült is. mint korábban volt. munkidô kezdés után néhány perccel.73 nôvérem 1952-ben férjhez ment Bajára. majd én felteszem neki a kérdéseket és arról fogom beszéltetni. Oszetzky elmondta. mi a rendfokozatom. Reggel. Amikor a mindenütt jelenlevô besúgok ezt a hírt eljuttatták Kádárnak. az felháborodott és Sárközit azonnal felmentette beosztásából. természetesen nôvéremnek megvolt a stafírungja is. akkor Baján vettek nekik egy szép sarokházat. Oszetzky ezredes engem 1963 óta ismert.ugyanis nem volt tiszta képünk arról. amikor Oszetzky Tamás ezredes. Nem lett volna szerencsés dolog a házat a községben megvenni. akiknek viszont dolguk volt). hogy fogadja el a KB Adminisztratív Osztályának vezetését. a Tájékoztató Szolgálat 1948-óta örökös fônöke nyugdíjba ment. hogy Biszku is széleskörû aranycsempészést folytat saját zsebére. vagy valamelyik irodában tartott szószátyár módon valamilyen se füle. szinte naponta bejött az irodánkba és mindenféle témáról csak fecsegett. hogy 1980-ban. akkor finoman visszatereltem az eredeti témára. hogy Sárközi mivel vádolja. így a forradalom megtorlásával járó letartóztatások. ha pedig eltért az általam kért téma kifejtésétôl. Kádár felháborodása azért nem volt olyan mély. csak olvasgatott a könyvtárban.

így Biszku feljelentését elküldte Kádárnak. akkor Kádárt is menesztik és akkor ô kerül Kádár helyére. Hát hiába. internálótáborokban pusztultak el. hogy Magyarországon az elvtársak hogyan lopnak. fegyverek is szerepeltek. hogy ô milyen ”tisztakezû kommunista” (mintha ilyen lenne a világon) készített egy kimutatást az uralmon levô elvtársak korrupciós ügyeirôl és a listát eljuttatta Brezsnyevnek Moszkvába. Ellenállásaim során. Biszku azt remélte. a párt azt a feladatot határozta meg részére. holott munkájukkal a nemzetet építették. ezt . hogy majd Brezsnyev megbotránkozik azon. hogy voltam én ellenálló is Magyarországon. volt egy ilyen alak a mi községünkben is. így ”fegyveres ellenálló” voltam. akinek fia a Szücs Ferenc. Micsoda naivitás! Brezsnyevnek jó volt Kádár. ugyanis bizonyítandó. jó volt hogy elmondattam vele. mert kettô volt. hogy Szücs egy ”piszkos nagy kuláknak a fia” és szüleit megtagadta az 1950-es évek elején. Nincs ebben semmi új. a falu lakosságának közutálatára. leváltani nem akarta. csak tisztelni lehet. akiket kuláknak nyílvánítottak. sokan küzülük a tortúrákban. Biszku sem maradt sokáig magas beosztásában. mert pályáját a kommunista pártban veszélyeztették. Olvastam egyszer egy magyar elvtárs munkásmozgalmi visszaemlékezését és abban olyan szerepelt. Abban a pillanatban eszembe jutott az én ellenállásom a Szálasi féle csendôrségnek. vagyis annál a parasztnál. hiszen Brezsnyev elvtársék és környezete pédamutatóan valósították meg a javak saját maguk hasznára történô ellopását. Gondoljunk csak bele Biszku Béla primitív gondolkodásába amikor azt feltételezte. hogy munkásmozgalmi multját 6 éves korától ismerték el. tartalmát tekintve komolyabb szintû és tartalmú ellenállás volt. hogy a Magyar Partizán Szövetség titkáraként tevékenykedjen. Oszetzky tehát így ismerte ezt a Sárközi ügyet. akkor közkinccsé teszem . hiszen sok paraszt gyerek vetemedett erre az aljas tettre. Azokat a gazdákat. szóval a lényeg az. sok mindent el kellett tûrniük. aki 1978-ban természetesen azonnal kirúgta hûtlen alvezérét a Központi Bizottság Adminisztratív Osztálya vezetôi beosztásból. csalnak és tömik saját zsebüket a nép pénzébôl és majd odacsap.74 erôsebb Biszku volt. hogy ô már hat éves korában illegális munkát végzett. Ugyan kérem. hogy ellenállásomat több mint hat és félévesen valósítottam meg. a világ már csak ilyen kicsi! Az ötvenes évek elején Apám meg egyik sógora Makóra jártak duggatnivaló hagymáért és a fô beszerzô helyük Szücs gazdánál volt. mint amit Mozsik 1989-ben Washingtonban valósított meg. Persze a ”kulák” jelzôt ma már nem használják Magyarországon. persze ezt proletár öntudattal. Sárközit idô elôtt nyugdíjazták. de annak ellenére. ha a szovjetek elkezdenek tisztogatni. Ha már annyiszor szóba kerültem a Mozsik ”mûben”. Oszetzky véleménye Szücs vezérôrnagyról 1980-ban az volt.

hogy legközelebb majd ügyesebben viszem el a csendôr puskáját. Amikor hivatásos katonai pályára kerültem és tagja lettem a kommunista pártnak is. azt hiszem jobb is. mert ha elôadtam volna a történetet azzal hogy én így akarok munkásmozgalmi múltat elismetetni. házunknál megjelent Institorisz Ernô a falu jegyzôje és két kakastollas csendôr a község hintóján. már idôsebb fejjel hallottam a jegyzô háború elôtti tevékenységérôl. . Apám kényszermunkán. Anyám sírva szabadkozott. amikor erôteljes hang emlegette a nevemet. hogy várjam meg. elvette a puskát. Hat és féléves voltam. Így csöndben maradtam. Nevetséges. nem akartam ”munkásmozgalmi tôkét kovácsolni” abból. mert a népharag lehet. hogy behajtsák az adóhátralékokat.” Nem akartam. most azért elsorolom. amint említettem korábban. és mindketten békésen visszaballagtunk az udvarba. olvastam olyan történetet. hogy hamarosan jönnek majd ismét az adópénzért én meg titokban készültem. A kert lugasa alatt haladtam. ezt már biztos nem fogadták volna örömmel. hogy elhagyta a községet. hosszú csíkot karcolva a földön magam után. amikor az oroszoknak álltam ellent. akik éppen ott voltak. 1944 nyarán a község hatósága központi utasításra elrendelte. hamarosan le kellett tenni a puska egyik végét mert cipelni nehéz volt és hordszíjánál fogva vonszoltam. Azonnal megfogalmazódott bennem a ”bosszú. hogy szalad felém az egyik csendôr.75 jegyezték volna. hogy a munkaképes férfi lakosságnak arató munkát kell végeznie a környezô nagybirtokokon. Institorisz jegyzô pedig már azzal foglalkozott. hogy ítélkezett volna. hogy miként tud családjával nyugat felé elmenni. hogy én ”ellenálltam a Szálasi féle nyilas. amibôl az adót ki tudná fizetni. hogy az Anyámat sírni láttam és ezt azok okozták. már majdnem elértem a kert végét.” A szobából szép lassan kilopakodtam a gangra. Nagyon meghatott. de aztán eszembe jutott a másik ellenállásom. Anyámmal a nôvérem és én voltunk otthon. nem lesz semmi bántódásom. hogy a csendôrök a sarokba támasztották puskájukat. mindkét csendôr bent maradt. a jegyzô megígérte. de ezt írták róla. hogy az illetônek a kommunista párt 6 éves korától ismerte el munkásmozgalmi multját. korábban láttam. hogy nincs othon annyi pénz. A jegyzô agresszív módon követelte az adópénzt. nyilván akinek a puskája hiányzott majd szépen. Bántódásom nem esett. Amint utólag. Persze utolért. hát úgysem bírtam volna ki nevetés nélkül. Erre aztán nem került sor. barátságosan nevemen szólított és mondta. De. hátranéztem és látom. Júliusi hónap volt. hogy mik történtek velem 1944 nyarán és kora ôszén. mert az oroszok bejövetele mindennap várható volt. fasiszta rendszernek és ezáltal a hitleri nácizmusnak is. aki nem volt katona. mert már akkor ellenállt. Apám. én megfogtam az egyik puskát és elindultam a kertünkben lefelé. szintén erre a kényszemunka sorsra jutott.

meg olyan rongyos ruhát. hogy az oroszok már ott vannak a sarkon. hogy a Battonya térségében elôre törô szovjet csapatok elôl tömegesen visszavonuló magyar katonák egy része a mi utcánkban haladt el (a mi utcánk a község keleti részén való gyûrûben volt) és csak a mi házunkban három katonának adtak szüleim ilyen. hanem a Magyarországra erôszakolt bolsevik politikával. talán saját gyermekükre gondoltak. Nézzük. Amikor szeptember elején az egyik verôfényes napon az egyik szovjet elôörs elérte a község keleti szélét. 1919ben hadifogolyként ottragadt Oroszországban. hogy engedjenek el engem. fegyvereket otthagyták. Ezek az egyszerû orosz katonák más szegény népeket igáztak le a világ legocsmányabb rendszerének. de az utolérte ôket. hogyan történt a második ”ellenállásom?” Ez már veszélyesebb volt. hogy az ”oroszok fogságába estem. akik nagy ovációval fogadtak. 1944 szeptemberében a 3. de ezt megelôzte az. hogy bizony ott. gyerekeivel együtt hazatért Magyarországra. nem ezekkel a katonákkal volt a baj késôbb sem. az egyik katona elvette a kannámat és hozott nekem vizet. Utólag. hogy honnét került hozzánk. mert nagyon félt. mert majdnem Anyám azonnali kivégzését okozta. de volt. hogy ne merészeljek még egyszer elmenni az orosz katonákhoz. az engedélyt megkaptam.” Nem mert teljesen közel menni. megnôsült és feleségével. Naná. Aztán meglátta Csepregi bácsit. Az utcán. Voltak ott persze idôsebb emberek is. nekünk gyerekeknek volt egy Vécsey típusú. hogy a kisebbik kannával elmegyek az ártézikútra ivóvízért. Szóval sok minden kavaroghatott ezen katonák lelkében. akik ölelgettek engem. A katonaruhákat. hogy valahogy menekülni tudjanak. a bolsevizmusnak bevezetésére. Mondtam Anyámnak.Budapest irányba Tolbuhin marshall parancsnoksága alatt törtek elôre. a katonák adtak nekem valamiféle ”süteményt”. szóval jól elvoltunk ott egymással. Azt nem említettem Anyámnak. mert volt ott egy oroszul tudó falubeli ember. azok az orosz katonák. hanem kiabálta. oda mert jönni és aztán haza irányított engem. lelkemre kötve. . Ukrán Front csapatai Battonya-OrosházaSzolnok. hogy mi történik a békéscsabai mûút és a mi utcánk sarkán. Csepregi István. Mielôtt az oroszok bejöttek volna községünkbe.76 Néhány hónappal késôbb ”ellenáltam” ismét. 48-as mintájú gyakorló. talán arra. Egy idô elteltével hiányoztam Anyámnak. Bizony. támadó típusú gránátunk. hogy lehet. már felnôtt fejjel megértettem. akik beszélgettek az orosz katonákkal. utánam jött és látta. Menekült a szovjet rendszer elôl. gyermekük már nincs is az élôk sorában. ott páncéltörô lövegekkel azonnal tüzelôállást foglaltak a falu központja felé nézve. azt senki sem tudta. Én az egész eseményt az utcán a házunk elôl figyeltem. Apám ásta el ôket a kertben. mi gyerekek versenyeztünk. mert már régen meg kellett volna érkeznem a vízzel. elôször is odamentem az oroszokhoz.

hirtelen azt vettem észre. Anyám és a szomszédasszony között elôrefurakodtam. amelyiket akárhányszor eldobtunk. de ezek engem szabadon hagytak tovább menni. Én azonnal csatlakoztam Anyámhoz. október 6-a után a harcoló szovjet csapatok túljutottak községünkön. Futásomban hazafelé láttam én. ezek elég sok szilánkot kaptak. hogy a kézigránát meg éles volt és nem az a gyakorlógránát. hiszen soha nem volt részem ilyen élményben. hogy a sekély árokban szép. Ezen a napon a nôvérem és a szomszédban az egyik kislány. mert házunk elé megérkezett egy szovjet dzsipp és engem kerestek. hogy az utcasarkokon géppisztolyos katonák állnak. akik az épületben voltak. már majdnem közelharcra került sor. hazafelé szaladtam. Ukrán Front Parancsnoksága volt. a felnôtteket viszont megállították. Gyorsan felkaptam egyet. Az utcán levô katonák közül némelyik csak rövid nadrágban napozgatott. bumm!” Ezt a gránátdobást én is többször gyakoroltam. Apám megvizsgált.77 hogy ki tud beletalálni az egyik nagy eperfán levô oduba. akkor holtbiztos mindhármunkat azonnal kivégezek volna kérdezgetés nélkül. mert ha az lett volna. hogy majd én is segítek a keresésben. nemkülönben a tábornokok. amely a község éttermének nagytermében települt. hogy a két lány hova ment. hogy elvigyenek. piroscsíkos kézigránátok tömege van szétszórva. a katonai mûveletek logikája szerint megérkezett a faluba a hadmûveleteket vezetô parancsnokság és annak törzse is. Nagy rémülten hazaérkeztem. Nem akartam hinni a szemeimnek. elkiáltottam maga: ” Vigyázz! Repül a kézigránát! Bumm!!” Volt is nagy bumm! Mert akkor derült ki. hogy megtalálják ôket. 1944. mellem véres volt. hogy mi történt velem. Amikor Anyám és a szomszédasszony megtudta. de nem volt idôm kifejteni véres mellem okát. A robbanás után rémületemben otthagytam Anyámékat és uccu neki. akik amikor jöttünk nem voltak ott. Ukrán Front Parancsnokságán riadót rendeltek el. hogy ennyi gyakorlógránát van és még senki nem gyûjtötte össze ôket játszani. Én is kaptam egy pár szilánkot. azonnal utánuk indultak. A 3. soha nem robbant fel. Mentek az anyák a fôutcán és meg mögöttük ballagtam. a biztosító szeget kirántottam. amelyek még most is láthatóak a mellemen a bôr alatt. Még szerencse. amikor megérkezett egy másik . hogy ” vigyázz. Ez a 3. hogy ez a fajta gránát nem repeszgránát volt. Persze Apám nem hagyta. Késôbb az is kiderült. A jelenség rettenetesen megrémített. hogy a két lány nem is ment el a fôutcára nézelôdni. félmeztelenül. hogy mi újság a község központjában. akik békésen napozgattak a parancsnokságnak kijelölt étterem falának tövében. ugyanis az étterem hatalmas kirakatszerû ablaka is betört. a szülôk tudta nélkül elmentek megnézni. repül a kézigránát. De megrémültek azok a szovjet katonák is. hanem az egyik háznál leragadtak az ottani lányoknál. amit én ismertem. elôtte mindenkinek azt kellett kiáltani.

hanem én! Csak nem akarta elhinni. hogy rólunk elterelôdött a figyelem. hogy nem az Anyukám dobta a gránátot. azt én tettem! A felnôtt ész abban a helyzetben pedig azt diktálta. de milyen kemény tud az lenni. mert nem ô dobta el a gránátot. akkor ártatlanul kivégezték volna. a tábornok engem odaengedett az Anyámhoz és mondta. akik a Szovjet Hadseregre támadtak. amit én modtam. Nem is szóltam. hogy a két asszonyt. rámütni már nem tudott. Az oroszok elengedtek mindhármunkat. én gyorsan át tudtam kúszni a drótok alatt. Csepregi bácsi fordította a tábornokoknak. kivégzik. de az oroszok ezt megakadályozták. hogy a gránátot valaki az étterem mellett levô kert kukoricásából dobta a pihenô katonák közé. de nem úgy Apám. azon volt Csepregi bácsi. hogy nem kellett volna annyira sietni. Persze a lábnyomok gazdáját sohasem találták meg. meg azt is. de mindenáron meg akart fogni. ezen meg én akkorát nevettem.78 dzsipp. Több sor szôlô volt a kertben. Én úgy állapítottam meg. egy katonát otthagytak ôrködni. hogy én ”gyanúsított” voltam a gránátügyben. hogy tévedés történt. ekkor a Csepregi bácsi megintett. hogy semmi bántódásom nem lesz. hiszen a gránátot én dobtam el játékból. már tudják honnét dobták a gránátot tolmácsolta Csepregi bácsi. hogy engem engedjen el. de a fôtábornok nem akarta elhinni. Az udvaron volt egy farakás. Felvett a karjába de én vadul nekiestem és csak üvöltöttem. hogy nem bántsák Anyukámat. mert a gránátot én dobtam. ahol úgy gondoltam nyugalomban leszek. megvannak az odavezetô és visszavezetô lábnyomok is. ott volt Anyám és a szomszédasszony. én azonnal kaptam Anyámtól egy nyakleves. addig egy szót se merészeljek szólni. ezen a napon már másodszor. hatalmasat csattant rajtam egy nem régen készült új kötél. ott akartam elbújni a további ütlegek elôl. Megígérte. Aztán nagy igyekezetében az egyik drótba beleakadt a lába és elesett. Ezt a tábornokok megnézték. hogy már azt is . hogy ez sem igaz. Apám is jönni akart. Persze bennem csupán az igazságérzet dolgozott. hogy elfogadják. amit én tettem. hanem én voltam. Aztán hirtelen megváltozott a helyzet. aki tudott oroszul és mondta Apámnak. mint veszélyes egyéneket. mert az orosz parancsnok akar velem beszélni. szóval amikor beléptem házunk kapuján. én eszeveszetten rohantam le a kertbe. Visszajutottam tehát a tett színhelyére. nem sejtve. Anyám és a szomszédasszony elkerülte az azonnali kivégzést. hogy ott Anyámat bántják és rettenetes üvöltözésbe kezdtem. bizony nagyon sok katona be volt kötözve a kapott sérülések miatt. drótok voltak kihúzva a szôlôsorok tartására. Na. én is megnéztem. de ekkor ismét állítottam. aztán ha megtalálják. ugyanis az Apám már tudta a hírt. de Apám utánam vetette magát. hogy örüljünk. Bevittek a kitört ablakú nagy terembe. hogy amíg haza nem érek. hogy az Anyám és a szomszédasszony milyen veszélyben volt. ott készítették elô a helyet. Azt mondták. nekiindultam futni hazafelé.

A zsidóknak volt és van saját temetôjük. A románok 1919-1920-ban a franciák támogatásával dúltak és gyilkoltak Hazánkban. Így ”álltam én ellent” a Magyarországra beözönlô szovjet csapatok ellen. Amikor a 3. A románok aztán randalíroztak. rövid idôn belül Auschwitz gázkamráiban haltak meg. rongyosan és éhesen tértek vissza Csanádapácára. még vadabbul mint 1919-1920-ban. hogy ellenállási éremért folyamodjak valamelyik tiszteletreméltó szervezethez. amikor az egyik randalírozó szovjet katonát a katonai rendôrség megbilincselte és elvitte valahová. A románok ezt kiválóan csinálták. mert az elkövetôket a szovjet katonai rendôrség minden esetben megtatalálta és megbüntette. Aztán elmondtam neki. Csanádapáca lakossága a háború után is a legjobb véleménnyel emlékezett rájuk. de nem sok sikerrel. A Bécsben levô láger kapuit 1945 áprilisában nyitotta ki a szovjet hadsereg. hogy az ország más részében is bemutatkozzon. Láttam. menni kellett Budapest felé. akiket nem Bécsbe vittek. A 2. 1945-ben hasonló mûveletet végeztek a szovjetek biztatására. egyszóval piszkosul viselkedtek. Nem is bántott. összesen hatan. erôszakoskodtak a nôkkel. mert azok veszélyesek az emberre. Sajnos. Wallenstein néni az 1960-as évek közepén kivándorolt fiához Izraelbe. Ukrán Front csapatai elvonultak. Persze megígértem én. A harcoló csapatok után beérkezô hadtáp és egyéb kiszolgáló alakulatok katonái néhány esetben randalíroztak. csak kapcsolatba kerültem néhány katonai dologgal. Természetesen nem dicsekedtem én ezzel sehol és most sem azért írtam le az esetet. hogy ne nyúljak soha többé semmilyen katonai dologhoz.79 elfelejtettem miért is futok Apám elôl. hogy a németek ellen harcoljanak hanem azért. hogy mi is történt ott a fûutcán. megérkeztek a román vezetést eláruló és a szovjetek oldalára átállt román katonák siserahada. Ide 12en kerültek Csanádapácáról. Nekem személyes élményem az 1950-1960-as években Wallenstein nénivel volt. Megintett. de azért késôbb. Szerencsére néhány nap múlva ez a gyilkos. azok az izraeliták. evangélikus és zsidó vallású lakosai között soha nem volt ellentét. szüleim tudta nélkül. hogy a magyar lakosságot. akivel többször találkoztam és mindíg nagy szerettel volt irántam. nem fog bántani. Mind ezeket 6 éves és 6-7 hónapos koromban vittem véghez! Községünkben a szovjet katonák nem végeztek szertelen rablást és pusztítást. Ezek a románok nem azért jöttek Magyarországra. Akik életben maradtak. rabló horda tovább vonult. Világháború elôtt községünkben 29 izraelita vallású ember élt. hogy én nemcsak Szálasinak és Hitlernek álltam ellent. Apám mérge elszállt. kínozzák és megalázzák. de Sztálinnak is és az egész Vörös Hadseregnek. mondta menjek oda hozzá. . mert erre nem volt idejük. A község római katolikus. raboltak.

az is 6700 Ft. mert fárasztó és unalmas. ez pedig nem az éhenhalás szimptómája. Mozsik megint nem írt igazat! De nézzük csak tovább a történetet.mû 13. mind az állam. hogy legyártott köteleinek piacot találjon. 1952-ben szüleim házat vettek Baján a lányuknak. volt. hogy megóvja a családot az éhenhalástól. hogy nemcsak Apámnak. hogy a családot megmentse az éhenhalástól. (ne feledjük 1954-et írtunk. amilyennek Mozsik leírta . Falunkban rajtunk kivül még a kovácsmesternek volt motorja. Aztán ismét kiváltotta az iparengedélyt és tovább ügyeskedett. senki másnak. ezzel már gyorsabban el tudta érni azokat az üzleteket. ott nôttem fel. volt. mert Mozsik szerint már ennivalónk is alig volt.oldal) ” Jövedelme csak arra volt elegendô. már a gatyáját is le akarta húzni róla adó fejébe. szinte éheztünk. Alig fejezte be átalános iskolai tanulmányait. de szólnom kellet néhány szót magamról. Cirkuszi szereplésének azonban hamarosan véget vetett. a kommunista terror kemény éveit éltük) a családi házban mindenem . Szüleimrôl is. hogy 1958-ban behívták katonának. mert mind a KIOSZ. elszegôdött egy cirkuszhoz. Igaz.80 Kissé kitértem szeretett falumra. azonban foglalkoznom kell Mozsik további kitalációival.nem tudni milyen források alapján? Azt viszont ismét megállapíthatjuk. nem voltak az én Szüleim olyan élhetetlenek. Apám 1954-ben vett magának egy Csepel-125-ös motorkerékpárt. ahol porondmesteri címig vitte. Apám 1952-tôl egy ideig szüneteltette iparengedélyét. ahol megvették a köteleket. Most tehát látható. hogy.oldal) ” Belovai mindenképpen ki akart törni ebbôl a nyomorúságos helyzetbôl. Apám 1955-ben vett nekem is egy motorkerékpárt.” Belovai: Mi az igazság? Hát mit mondjak? Ha az nyomorúságos helyzet. A motor ára 6700 Ft.” Belovai: Mi az igazság? Amint korábban írtam. Kíváncsi lennék hogyan tudná Mozsik bebizonyítani hogy Apám jövedelme csak arra volt elegendô. Budapestre került az ôrezredhez. Mit ír Mozsik? (Id. de nekem is volt egy Csepel-125 köbcentis motorkerékpárom. Mit ír Mozsik? (Id. Nem is foglalkozom tovább ezzel az éhenhalással.mû 13.

mert ilyen munkára nem tartotta illetékesnek önmagát. idônként színházba. az elôírt beszolgáltatásokat teljesítsük. volt-e nyomorúságos helyzet? Volt bizony! Az 1950-es években. volt idôm elmenni az adott város múzeumába. Ahogy szokták mondani. a paradicsomot. Mozsik írása szerint én porondmesterig vittem. A bér nem volt magas. Jó ki volt ez találva. Persze nagyon büszke lette volna. a búzát és még mi mindent. ahol segédmunkásként tevékenykedtem. Mozsik persze elszökött falujából. megismertem a város környezetét. de a porondmesteri cím sajnos nem tartozik hozzám. mert szedni kellett a krumplit és a termés döntô részét. A vállalatnál két évet töltöttem. az nem normális dolog. gyorsan megtanultam minden csínját-bínját a sátorépítésnek és 1957 tavaszán már sátormesterhelyettes voltam egy másik hatalmas utazó cirkusznál. akinek semmi köze nem volt Magyarország Második Világháborús jóvátételének okaihoz. mint a sátrak felhúzásának szakértôjét elismertek. ha ezt a címet és beosztást valaha is elértem volna. Igen. nekem. Mozsik. hogy milyen nyomorúságos helyzetrôl beszél Mozsik? Milyen nyomorúságos helyzetbôl akartam én kitörni? Nézzük csak. hanem Magyarország támadta meg a Szovjetuniót. be kellett adni a kijelölt helyen az állami begyûjtôhelyen. Már az elsô évben kiváló munkát végeztem. már gyerekfejjel keményen kellett dolgoznom földünkön és gyakran segítenem kellett Apámnak a kötélkészítésben. Mivel a cirkusz egy-egy városban 3-5 napig tartózkodott. meg a hazáért való munkálkodás? Dehogy.81 megvolt. voltam Magyarország minden városában. akkor most nem értem. nem a Szovjetunió támadott meg minket. fizettek érte szinte semmit. ez azonban már megint nem felel meg a valóságnak. mint a mesében a sokféle adó. de azt is levonták az adóba. a burgonyát. amelyek . amit a királynak kell fizetni. egyszóval faltam az ismereteket. hogy nagy vonzerejû. Elôször a Gdansk nevû utazó cirkuszhoz tartoztam. Engem. Így elmentem dolgozni a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalathoz. 1956 tavaszán döntöttem úgy. ”dolgoztam mint egy állat”. csak nem dolgozik Magyarországért? A ránk rótt büntetést ki kellett fizetni a Szovjetuniónak. és mind jobban érlelôdött bennem a felismerés. hogy nekem elég a beadási rendszerbôl. csillogó külföldi mûsorokat vettek meg. hogy a ránk is kirótt adókat befizessük. hogy az ami velünk történik. ahol mi csak dolgozunk de pénzt nem kapunk. neki ”volt esze”. az uborkát. hiszen egyik hajtómotorja volt a magyar érdekek kémkedés útján történô kiszolgálásának a Szovjetunió részére. A forradalom leverése után a Kádár-féle ”szórakoztatási politika” része volt. mert egyelni kellett a répát. mert kapálni kellett az uborkát. 1952-tôl 1956ig szinte egész évben a földön kúsztam. ahol segédmunkás lettem. mert hogy ne feledjük el. de a tisztességes megélhetési minimumhoz elegendô volt.

Az emberek körül vették a harckocsikat. hogy a cirkuszsátorban jégrevüt kell csinálni Miskolc lakosságának. A jégpálya megépítésével a Népstadion Vállalat jégpályával foglalkozó szakemberei végeztek kiváló munkát és október elejére a jégpálya készen állt. Az alakulat Romániából jött. 1956. a Párizsi Jégrevû bemutatkozott Miskolcon. egy új élet kezdete. Nagy esemény történt 1957. A tisztek azt válaszolták. 1956 ôszén. Szeptemberben nem mentünk vissza Budapestre. Amikor vissza akartam utazni. hogy hova is mennek. hatalmas sikerrel. amelyet Magyarország ismételt elfoglalására rendeltek.82 bemutatásával is felejtetni akarták a néppel 1956 forradalmi eseményeit. mert ott . hogy valami bajom esik. hogy a Szuezi-csatornához tartanak. mert nem kellett 4-5 naponként ”szedni a sátorfánkat”. A falu keleti szélén. majd részemre elérkezett a katonai behívás idôpontja. de aztán életem másként alakult. hogy cirkuszsátorban jégpályát hoztak létre. Pedig de szerettem volna ott lenni Budapesten. a Szputnyikot. itt is hatalmas sikerrel. október 4-én. de a miskolci újságokban nagyobb volt a jégrevû híre. hanem maradtunk Miskolcon. amely szintén cirkuszsátorban megépített jégpályán lépett fel Magyarország nagyvárosaiban. mint 1944-ben az akkori szovjet katonák megálltak. A magyar cirkusztörténetben elsôként fordult elô. fizetésem is jelentôsen megemelkedett. most a páncélososzlop állt meg. Én 1957 nyarán egy hatalmas. így létrehozták a Magyar Jégrevût. aki tudott oroszul és nagy nehezen kiszedte a tisztekbôl. próbáltak a tisztekkel és sorkatonákkal beszélni. a jeges részleghez. mert akkora volt az érdeklôdés. féltettek. majd jött Csepregi bácsi. Átkerültem a Népstadion Vállalat állományába. mûsor. Terveztem. hanem néha két hétig is egyhelyben maradtunk. a szovjetek fellôtték a világon az elsô mesterséges égitestet. Szüleim nem engedtek visszautazni Budapestre. hallottuk a hírt a forradalom kitörésérôl. Én ezzel a jégrevüvel utaztam 1958-ban. hogy katonai szolgálatom után visszamegyek a Népstadion Vállalathoz. 3500 fôt befogadó utazócirkusszal voltam. csinálni a forradalmat az oroszok ellen. A Párizsi Jégrevû ötletet adott a Népstadion Vállalat vezetôinek. Így a Budapesti Nagycirkuszban a porond helyén jégpályát hoztak létre és ezen futott francia jégtáncosokkal a Párizsi Jégrevû c. mint a Szputnyiké. Ez jobb volt mint a cirkusz. utolsó állomáshelyünk Miskolc volt. szintén hatalmas sikerrel. egy héttel Rajk László újratemetése elôtt haza mentem szabadságra a falumba. mert a Párt Budapesten eldöntötte. hogy ôk is felejtsék 1956-ot. október 30-án községünkbe Békéscsaba felôl megérkezett egy páncélos menetoszlop. az utolsó állomáshelyrôl visszautaztunk Budapestre. Amikor ôsszel vége lett a szezonnak.

Horváth Lajost a pufajkások úgy ösze-vissza verték. Házából becipelték Horváth Lajost a községházára. Dr. Ez a Szuezi ”beidegzôdés” természetesen nem azt jelentette. az jó megtaposta a holttestet. hogy a szovjet kommunista vezetés azzal a propagandával fedte a magyarországi második inváziót. nem ismerték a térképet és nem tudták. a ”Kádár-kolbász” idôszaka.83 imperialista aggresszió folyik. hogy már megérkeztek a Szuezi-csatornához. hogy támogassa a forradalmi Budapest lakosságát. A sorállomány és tisztek egy része így tudta. Meglocsolták pálinkával. hogy a szovjet tisztek. a vörös terorr kezdete. azt minden módon támogatta. szentül meg voltak gyôzôdve. magyar anya szülte ôket. Ezeknek a katonáknak mi csak köszönettel tartozunk. hogy a magyarok forradalmát mennek leverni. hogy hol vannak. akinek az volt a ”bûne”. hanem mennek Szuezbe. nehezen kezelhetô. Szilárd (Szlavcsev-bolgár származású volt) Gyôzôt és megparancsolták neki. együtt éreztek velünk. ahol volt egy hatalmas. együtt harcoltak a forradalom gyôzelméért a magyarokkal. Nosza a pufajkások bevitték Horváth holttestét a községháza lóistálójába. legtöbbjüket pedig a szibériai munkatáborokba zárták sok évre. Több katonát kivégeztek. ezek magyar emberek voltak. Nem tévedés. akik közül nem egy ezen az útvonalon már egyszer végig ment a Második Világháború alatt. Csepregi bácsi mondta nekik. hogy a Szuezi-csatorna nem ebbe az irányba van és jobb lenne ha visszafordulnának. Nem törôdtek ôk ezekkel az információkkal. Elôállították a falu orvosát. hogy a forradalom alatt valamilyen tisztséget viselt a Forradalmi Bizottságban. csak ilyen önmagukból kivetkôzött vörös banditák voltak. tanulmányaim során azt is megtudtam. hanem arról. Muszáj volt fedni a szovjet sorállományú katonák elôtt az igazi célt. valaki hozott egy világtérképet és azon mutatták. hogy amikor egy szovjet alakulat elérte Szegeden a Tisza folyót. mentek Budapest felé. Késôbb. hiszen erre az idôpontra nagyon sok szovjet sorkatona és tiszt átállt Budapesten a forradalmárok oldalára. hogy állítsa . majd valahogy kihúzták a ló lábai küzül. vad fehér muraközi ló és a holttestet a lovak lábai alá dobták. Csanádapácán a lakosság döntô része a forradalom mellett volt. A mi községünkben fôleg éjszaka megjelentek a pufajkások és ittas állapotban rettenetes randalírozást csaptak. Falunkban a forradalom idején a lakosság nagy mennyiségû élelmiszert küldött Budapestre. hogy a csapatok nem Budapest ellen vonulnak fel. november 4. Aztán eljött 1956. elvitték Szibériába és ott rettenetes megtorlásokat követtek el velük szemben. hogy szegény az ütlegelésekben belehalt. mennek oda háborúba. hogy merre van Szuez. A forradalom leverése után a magyar forradalom oldalára átállt katonákat a szovjet hadvezetôség kivonta Magyarországról. Nem errôl van szó. az amúgy is vad lovat még jobban megvadították.

áramszünet lett. a drótok leszakadtak a földre. Leírnám ide a nevét. Barátaim közül Fehér Lászlót és öccsét Fehér Istvánt a Kádár-huszárok úgy összeverték. hogy némelyik az ajton alig tudott betántorogni. zöldes és már nem is tudom milyen foltokat. hogy mirôl van szó. mert volt neki egy csôdudoros pici pisztolya. amivel még egy verebet sem lehetett volna lelôni. Az egyik pufajkás. a gyilkolásra. Tudom. Rideg Károlyt 15 évre ítélte a nép bírósága. hogy Horváth részegen a község lova alá esett. Írom ezt annak ellenére. szóval mindent részletesen elmondott nekem. hogy tudok róla: a salgótarjáni sortûz ügyében a gyilkosok egy részét végrejhajtandó szabadságvesztésrte ítélték 1997 januárjában. A pufajkások randalíroztak még 1956 Szilveszter estéjén is. én azt hittem. az meg agyontaposta. Na. ez szerencsétlen módon eltalálta az utcai villanyvezetéket. Szabadon élhetett Csanádapácán. de olyan részegek voltak. A doktor kiállította a halotti bizonyítványt. holott tudta és látta. de milyen nyögvenyelôsen ítélték végre el a teljesen nyilvánvaló gyilkosokat! A mi falunkban a ”Kádár-kolbászból” jól kijárt sok fiatal és idôsebb férfinak. hogy meg fognak halni. mert táncolni akartak. napközben én is többször mellettük voltam. Szerencsére az 1962-es amnesztiával kiszabadult a fegyházból és ôt nem is vitték vissza mint nagyon sok más forradalmárt. A nép egyszerû gyermekét. nem volt okom kételkedni az elmondás valódiságában. lila.84 ki a halotti bizonyítványt. hogy ezt nem fogják túlélni. 1962-ben mint tisztitiskolás növendéket Bajára vezényeltek csapatgyakorlatra. amikor a szilveszteri bálterembe éjfélkor betódult 4-5 pufajkás. ahová beosztottak egy századoshoz tanulni. az öl! Van Horváth Lajos meggyilkolásának egy másik vetülete is. majd végre mindenki el tudott menekülni a bál és környékének . Igaz. Az utcán maradt pufajkás elvtársak közül valaki ismét leadott egy sorozatot a levegôbe. nem valószínû. hogy tagja volt annak a pufajkás csapatnak.mondanák az illetékesek. de mi mást tehetett volna a ”Kádár-kolbász” árnyékában? A terrornak nincs logikája. hogy nyomatékot adjon saját ”személyiségének” davaj gitárjából eleresztett egy rövid sorozatot a menyezetbe. A két fiatalt az Édesanyjuk 2-3 napig vizes lepedôbe csavarta és éjjel-nappal melletük volt. a századossal való beszélgetés során kiderült. a nép a bezárt ajtókon (mert csak egy ajtó volt nyitva) áttörve rohant ki a terembôl. Úgy hozta a sors. mert ugye az ügy elavult. hogy amikor megláttam a testükön a fekete. Kitört a pánik. a fehér lóra. aki gyilkosságban társtettes volt. Ez a százados kiválóan emlékezett az esetre. A Kádár banda elítélte Rideg Károlyt is. halál okának tüntesse fel. hogy az egyik irodában. láttam mindent. amelyek szinte mindenhol beborították testüket. hogy bármilyen felelôsségrevonásban is részesülne. Így beszéltem egy olyan emberrel. a sötétben tovább fokozódott a pánik. ha tudnánk is a nevét. amelyik meggyilkolta Horváth Ljost. mert ott voltam. de sajnos elfelejtettem.

a tôle el nem várható módon a valóságot írja. hogy én mindenképpen be akartam vonulni katonának. AHOL BELOVAI SOHA ÉLETÉBEN NEM JÁRT Mit ír Mozsik? ( Id.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik. az Ôrezredhez kerültem. mert tervem az volt. mû 13.85 helyszínérôl. Budapestre került az ôrezredhez. Így és még csúnyábbul mutatkozott be a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány és a Magyar Szocialista Munkáspárt Csanádapáca népének. 8 MOZSIK BEISKOLÁZZA BELOVAIT A KOSSUTH LAJOS KATONAI FÔISKOLÁRA. . Megemlítem. hogy 1958-ban behívták katonának.oldal) ” Cirkuszi szereplésének azonban hamarosan véget vetett. Budapestre. mivel minden vonatkozásban megfeleltem azon fizikai feltételnek amely az Ôrezrednél követelmény volt. hogy a 2 év leteltével valamilyen szolgálati formában tovább maradok a hadseregben. 1958-ban tényleg behívtak sorkatonai szolgálatra.

Kiváló tanulmányi és kiképzési eredményeim alapján a Tisztesképzô Iskolára osztottak be kiképzônek. mi nem vagyunk olyanok. akkor felmostam ismét. azon a folyosón. mert aki tehette. mi emberségesen bánunk alárendeltjeinkkel. ahol az én körletem is volt. de legalább enyhítettem a . mert eredményeim kiválóak voltak. ha kellett. akkor bizony mindnyájan nagyon morogtunk a bánásmód ellen. Ellenkezéssel nem adtam okot arra. mind katonáimhoz. sôt igyekeztem erôsen csillapítani a Tisztes Iskolán azt a gyakorlatot. a folyosó soha nem lett kétszer felmosva egymás után csak azért. az uj sorállomány kiképzésére. Nagyon kemény voltam mind magamhoz. amelynek fedôszáma 7015 volt. A szakaszban természetesen nekem is volt egy rajom. én is megkaptam az elsô csontcsillagot. szakaszomban velem együtt 30 katona volt. mossam fel újra. Az Ôrezrednél eltöltött sorkatonai idômre csak a legjobb emlékekkel tudok visszagondolni. Igaz engem is molesztáltak a nagyhatalmú ôrvezetôk azzal. hogy ismét kitaláljanak valami szórakozást akár nekem. akikbôl 8 hónap után szintén ôrvezetôk lettek. amikor velünk csinálták a mi tiszteseink a megalázó kitolásokat. hogy nem fogok úgy bánni katonáimmal. A keménykedô ôrvezetôk velem szemben nem mertek nagyon ellenkezni. a számat is ki tudtam nyitni. fizikailag erôs voltam. hogy a folyósó nem tiszta. ôrvezetô lettem.86 Az Ôrezrednél. hogy bebizonyítsuk. de különösen tiszteseitôl. Amikor csak mi. most hát itt az alkalom. 10 fôbôl állt. Ezt a 8 hónapos iskolát kiváló eredménnyel végeztem el. az alárendeltségünkbe tartozó sorkatonák elleni durva bánásmódot csillapítsam. nem egyszer megemlítettem társaimnak. aztán a gyakorlatban valóban nem kínozta katonáit. aki azonnal támogatott is. hogy emlékezetem szerint. tisztesek voltunk jelen. Kineveztek szakaszparancsnok helyettesnek. Nehéz volt csillapítani a vad szellemet. mint elôdeink. ahogy velünk bántak az elôzô tisztesek az iskolán és katonáimat soha nem fogom emberi méltóságukban megalázni. az alapkiképzés után a Tisztesképzô Iskolára osztottak be. Szó nélkül felmostam és ha azt mondta még most sem tiszta. mert valamelyik ôrvezetô éppen szórakozni akart. emberi méltóságukban nem is aláztam meg ôket soha. persze csak magunkban. Ez a három tényezô elegendônek tûnt hogy sok. nagyhatalmú ôrvezetô. akik majd a következô évben az ujonnan bevonuló sorálllomány alparancsnoki állományát képezték. a raj tagjai részére a kiképzési elôírások alapján igen magas követelményeket határoztam meg. Társaim jó része hallgatott is rám és persze volt. Amikor aztán én is tisztes lettem. Azt is elhatároztam. akár másnak. Teljesen megakadályozni képtelen voltam. amit kapott az elôzô korosztály öregkatonáitól. mindenképpen tovább akarta adni azt a sok kitolást. velem együtt 12 fô. Itt képezték ki azokat a sorkatonákat. hogy a tisztesek a náluk alig egy évvel késôbb behívott emberekkel a katonai rend betartatására hivatkozva mindenféle megalázó gyakorlatokat végeztessenek.

újságban a ” Belovai Raj Kulisszatitkai” címen egy terjedelmes cikk jelent meg fényképekkel illusztrálva. mert a Budakeszi úton levô Rádiófelderítô Ezred álományából néhány tiszt és tiszthelyettes éjszakai. a Katonai Hírszerô Szolgálat épületeinek és még sok más objektum fegyveres ôrzése. hogy nem jó a kaja. Egyszóval ki lehetett bírni azt az étkezést nagyon jól. Sorkatonai szolgálatom alatt az Ôrezrednél szép pályát futottam be és katonáimmal együtt szép eredményeket is értem el. mert az ”a sötétben bújkáló ellenforradalmár ” ott lapul minden kilométerkônél és bokor mögött. ebbôl kb. Pestiesen szólva. Katonáimat szerettem. Az egész egy nagy humbug volt. a Haditechnikai Intézet. de tejet sem adhattak mindennap. ízletes és tartalmas volt. hogy legyünk éberek. Ez a kiváló eredmény az én nagyon kemény. a Térképészeti Intézet. hogy ez a lövöldözés egy nagy hazugság és ennek megfelelôen értékeltük. senkire sem lôttek rá. szarvasokra és ôzekre történô orvvadászattal próbálta változatossá tenni családja és barátai étrendjét. Ez egy kommunista lélektani hadmûvelet volt ellenünk. Nos. senki sem halt meg a 7015 állományából ilyen okból eredôen. Jó volt! Az Ôrezred feladata volt díszegység kiállítása valamely magas rangú külföldi személyiség fogadása alkalmából. Rajom 10 katonáiból 5 fô elérte a Kiváló Katona címet. hogy a budai hegyekben még mindíg ”ellenforradalmi erôk garázdálkodnak” és éjszakáként rálônek az objektumot ôrzô katonákra. Nagyon kevés katonát ismertem az én környezetemben. Az Ôrezrednél a napi háromszori étkezés mindíg változatos. de emberséges kiképzési módszeremnek volt köszönhetô. Fizetésem 20 forint volt. de mondja meg valaki. így rajom az akkori Kiváló Raj Mozgalom keretében elérte a Kiváló Raj címet. gondoskodtam róluk. ez nem semmi! Arról az eseményrôl. illetve néhány társammal tettük a katonák amúgy is nehéz életét. A napi kétszeri húsféle biztosítva volt. munkájukkal meg is hálálták azokat az erôfeszítéseket. aki húzogatta volna a száját. Katonáim rólam mind a szememben. mind hátam mögött (és ez a fontosabb) tiszteletre méltó elismeréssel szóltak.87 sokszor megalázó bánásmódon és elviselhetôbbé tettem. hogy rajom kiváló lett. éjszakánként tényleg volt lövöldözés a Budkeszi környékén levô erdôkben. Ami igaz. hogy az én 10 fôs rajommal ilyen szép . A forradalom leverése utáni években szokás volt annak a hisztériának a keltése. 5 doboz cigarettát lehetett vásárolni. Igen. hát mi lett volna helyette? A tea sem tetszett sok embernek. Ez volt a lövöldözés egyetlen reális háttere. Mi aztán rájöttünk egy idô után. az igaz. Persze a napi reggeli pocsék kávétól itt sem tudott megszabadulni a katona. Ezek közé tartozott a Honvédelmi Minisztérium. büszke voltam arra. Hetenként kaptunk egy alkalommal kakaót is. 1960 tavaszán a Néphadsereg c. néha háromszor is egy nap. amelyeket értük tettem. továbbá a kommunista párt által nagyon fontosnak tartott objektumok ôrzése.

de ô ilyen ”bugyuta” katonai szabályzatokkal nem foglalkozott. rangon alulinak tartotta magas operatív tiszti beosztásához. mert abból nézte ki. habár késôbb még visszanyúlok az Ôrezrednél eltöltött szolgálatomra. mivel a Magyar Néphadsereg tiszti utánpótlása egyre nehezebbé vált. csak akarni kellett. aki nem tud arabusul. azt a Hazáért tesszük. Rajom katonáitól soha nem követeltem többet. Lenne még sztorim bôven. az ne beszéljen arabusul!” Aki mégis megszólal ezen a nyelven. amely az Ôrezrednél fordult elô. hogy átnézze személyügyi lapomat és adataimat. Belovai élt ezzel a lehetôséggel: a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolára került.mû 13-14. ketten tiszthelyettesi iskolára jelentkeztek és ott felvételt is nyertek.oldal) ²” Mire letöltötte katonaidejét. a részünkre meghatározott feladatokat végre kell hajtani. Ezekre a kérdésekre késôbb még kitérek.” Belovai: Mi az igazság? Bevezetésképpen ide tartozik. most nézzük. Mi ott az Ôrezrednél egyszerû katonák voltunk. ôket nem kényszerítettem soha megalázó helyzetekbe és ezt katonáim igen nagyra értékelték. Én a londoni külszolgálatom alatt a Katonai Felderítô Központban Mozsik ezredes alárendeltségébe tartoztam. hogy katonáim nem utálták meg a hadsereget. Ez a legjobb bizonyítéka annak. de úgy gondolom ez nem közvetlenül tarozik könyvem tartalmához. hogy egyáltalán tisztában legyen azzal. Mozsiknak az akkor érvényben levô katonai szabályzat elôírásai szerint ismernie kellett volna engem. milyen nyelvvizsgáim vannak. Arról már nem is beszélve. lehetôsége nyílott arra. akkor azt csak azért tette. Ha pedig mégis arra kényszerült. Egyszóval. hogy érettségi nélkül tiszti iskolára jelentkezzék. így is lehetett csinálni. hogy valamelyik beosztottjának milyen fenyítést adjon. hogyan alakult életem sorkatonai szolgálatom alatt. mint amit én is teljesíteni tudtam. hanem abban aktiv szolgálatra jelentkeztek. Rajomból 1960-ban hároman tisztiiskolára. szívünk szerint úgy gondoltuk. hogy szolgálatunkkal a hazaáruló Kádár és bandája uralmát erôsítjük. hogy: ”Aki nem tud arabusul. azt az emberek kinevetik. hogy milyen katonai.. hogy kezébe vegyen egy katonai szabályzatot. Azt tettük! Mit ír Mozsik? (Id.. milyen beosztásokban dolgoztam londoni külszolgálatom elôtt. ha a fiatalokat a katonatiszti pályára akarta csábítani. esetleg más iskolákat végeztem. . azt az emberek megmosolyogják. Hát. amit ô maga sem ismer.88 eredményt tudtunk közösen elérni. Mi akkor nem gondolkodtunk azon. még pedig joggal. és a vezetésnek átmeneti engedményeket kellett tennie. Mozsik annyi fáradságot sem vett. ha Mozsik oktatni akarja azt.

Négy fô közül kettô kiesett a Belügyminisztérium rostáján. van-e még hely azon a hitelességen. de kiváló rajt neveltem. hogy a Kormányôrség a BM alárendeltségébe tartozik. amelybe engem is beosztottak. ez pedig a felvételihez erôsen beszámított. hogy én a Kormányôrséghez akarok menni. kijelentette: egy Belovai nem lehet ajtónyitogató! Felajánlotta. ahogy mások sem az elsô évfolyamban. Azonnal kaptam 1200-1300 forint kürüli havi próbaidôs fizetést és minden jel arra mutatott. hogy ott mint kormányôrök teljesítsünk szolgálatot. A szakaszban mindenkinek volt érettségije. lakást ígért. hogy én az Ôrezrednél továbbszolgáló állományba kerülök. közeledett a leszerelés idôpontja. Igaz. néhány társammal körül néztünk. Pár nap gondolkodás után elfogadtam a felkínált lehetôséget és mint próbaidôs szakaszvezetô megkezdtem tölteni idômet. Velem együtt négyen jelentkeztünk a Kormányôrséghez. Növendéki szakaszomban kezdetben 18 fô volt.89 1960 nyara volt. továbbtanulási lehetôséget biztosítottak volna mind katonai. . Amikor Mezei György ôrnagy. mire az avatáshoz értünk maradt 14 fô. az Ôrezred parancsnokhelyettese meghallotta a hírt. csak azt követeltem meg növendék társaimtól. mind polgári vonalon. már nem is tudom. hogy a tisztiiskola sikeres elvégzése után a legrövidebb idôn belül leteszem az érettségit. más néven osztályelsô lettem. hogy legyek továbbszolgáló az Ôrezrednél. hogy ez hány hónap is lett volna. tehát nekem tisztiiskolára kell mennem. Az elôírt orvosi vizsgálaton egészségesnek találtak a tisztiiskolára és 1960 szeptemberében megkezdtem tanulmányaimat az Egyesített Tisztiiskolán (ETI). ahol a tanulmányi idô 2 év volt. és csendes lázadás tört ki ellenem. nem volt érettségim. amely az Üllôi út és a Könyves Kálmán körút keresztezôdésésben volt.” Kiváló katonai tulajdonságaim híre megelôzte tisztiiskolára történô érkezésemet és Labancz György százados. habár a tisztiiskolán még nem bizonyítottam semmit. hanem az Egyesített Tisztiiskolát. amit magam is teljesítettem. Paréj Lajos fôhadnagy azt mondta: engem az Isten is katonának teremtett. hol tudnánk kedvezô szolgálatot taláni a fegyveres erôk kötelékében. Lám Mozsik hitelességén megint csorba esett. ahol a tanulmányi idô négy év volt. Kiváló szakaszparancsnokom. A sors azonban közbe szólt. Ez a beosztásom nem tartott sokáig. Aláírattak velem egy kötelezvényt. ahol az akkori viszonyoknak megfelelôen jó fizetést. Egyébként beosztásommal járó kötelezettségeimet írásban határozták meg az iskolán. ekkor tudtuk meg. akiket elfogadtak szolgálatra. Tehát. mert mint kemény katona. én nem a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolát végeztem el. mert könyvemnek ugyan még csak az elején tartok és már ennyi csorba tompítja Mozsik sosem volt ”csillogását. kivéve engem. így ketten maradtunk. de már elfelejtettem. a gépkocsizó lövész növendéki század parancsnoka kinevezett annak a növendéki szakasz parancsnokhelyettesének. ugyanúgy.

pedig nagyon sok parancsnokkal és tanárral voltunk kapcsolatban. de megvédtem döntéseimet. nem jelentem senkinek. Engem nem azért vettek fel a tisztiiskolára. hogy ha valamit meg kellett csinálni. Mivel a helyzet így alakult. Itt kell megemlítenem Mozsik azon félrevezetô információját. akkor minek jött a tisztiiskolára! Nem akarom megnevezni ezt a beszóló növendék társamat. ahogy Mozsik elôadja. akit sokan már a Rákóczi Katonai Középiskolából ismernek. Késôbb ez a társam aztán bocsánatot is kért tôlem az akkori beszólásáért. a Fegyelmi Szabályzat elôírása szerint jelentettem az esetet a szakasz. panasz ellenünk nem érkezett sehonnan. laktanyából való eltávozásuk engedélyezése tôlem függött. Ahogy eddig sem. Nem éltem vissza hatalmammal. hogy ezekben az emberekben egyszerûen a lustaság szónokol. amikor szakaszomban csendes lázadás zajlott le ellenem. Az egyik növendék beszólt: ha nincs érettségije. Labancz százados elfogadta érvelésemet. Az volt a gondjuk. meg hülye. erôsen letompítva az egész ügyet. akinek nem kellet valamilyen szolgálat miatt bennmaradnia. végül úgy döntöttem. hogy növendék társaim mind elméleti. Egyébként az Egyesített Tisztiiskolán (kivéve a határôr osztályt. ezt pedig nem akartam. egyszóval ne én legyek az osztályelsô. mint amit magam is teljesítek és elviselek). ahol engem megbecsülnek és nem sértegetnek. hanem meghallgatom növendék társaimat. hanem a párthoz való hûség) az 1960-as évben indult évfolyamon rajtam kívül mindenkinek volt érettségije!! Csak nekem nem volt! Növendék társaim túlnyomó része budapesti lakos volt. mind gyakorlati téren a feladatokat maximálisan végrehajtották. hogy a katonai szabályzat elôírásai szerint keményen megtorlom ezt a csendes lázadást. azt meg kellett csinálni és én a feladatok végrehajtását mindíg számon is kértem. nagyon sokat követelek tôlük (nem többet. annak engedélyeztem a szombati kimaradást. Elôször arra gondoltam. miszerint engem azért vettek fel a tisztiiskolára. hogy . mert a hadseregnek engedményeket kellett tennie. mert méltónak sem tartom a lázongókat. a vasárnapi egynapos eltávozást. ahol ugye BM-es emberek voltak és nem az érettségi számított. hogy nem vagyok-e túl lágyszívû és adakozó. hogy jó tiszt válhat belôlem. hogy én túl kemény vagyok. hogy mi a kifogásuk ellenem. bizonyítván.és századparancsnoknak. hanem azért mert fantáziát láttak bennem. mert engedményt adtak. mert láttam. Növendék társaim elpanaszolták.90 nekem nem volt. Eljött a pillanat. ugyanis ebbôl nagyon könnyen lehetett volna hadbírósági tárgyalás is. Egyszer kérdezte is Labancz százados. mert a tiszti utánpótlás egyre nehezebbé vált. hanem Gyuricza Béla. de a késôbbiekben tanulmányi szinten minden téren vertem. Magam személyesen elégtételt nem akarok venni az engem ért sérelemekért. most sem úgy van. tekintve az addigi eredményeimet. az érettségijével együtt. hogy engem mentsenek fel osztályelsôi beosztásomból és helyezzenek vissza az Ôrezredhez. Kértem a parancsnokokat.

” Keményen. Nehéz telük volt a ”lázadóknak”. meg a kimaradás. amikor nem adott kimenôt senkinek sem. maga kiváló katona. hogy ha Gyuricza lesz az osztályelsôi beosztásban. állandóan ellenôrizte a szekrényeket. Be akartam bizonyítani. mindent a legszabályosabban végeztem. hogy ha el akarom hagyni a laktanyát. Senkinek. Másnap délután jelentettem Labancz századosnak.91 velük foglalkozzam. mondván. sehol sem volt nyugodalma Gyuriczától. mert nagyon fontos lenne neki valakivel beszélni. ezt viszont részére a szakaszparancsnok. hajlott kérésemre és eltávozást adott a szóban forgó növendéknek. Ami pedig engem illetet. durván bánt minden osztálytársával. javára legyen mondva. Az egyik növendék társam. vagy kimaradást kapjon. mert mindíg. vagy feljebbvalóim kritikáját vonta volna maga után. hogy maradok a tisztiiskolán. Állandóan sarkában volt mindenkinek. Labancz százados kihirdette a parancsot. De megszüntek a vasárnapi egy napos eltávozások is. amely szerint én saját kérésemre felmentésemet kértem beosztásomból és helyettem Gyuricza Béla növendéket nevezték ki az osztályelsôi feladatok végrehajtására. mert azt nem tartottam olyan tényezônek. de Gyuricza nem engedi ki már két hónapja. igaz nem is volt miért. hogy valaki kimenôt. Gyuricza csak nagyon ritkán adott engedélyt néhány esetben. hogy visszamenjen az Ôrezredhez. hogy kérek egy nap idôt a válaszadásra. mert nem értem rá! Tanultam. de én megköszöntem segítôkészségét. amikor a növendékek ismét ”fellázadtak”. ez 1961 tavaszán történt. Az igaz. akkor szépen el is lehet búcsúzni a kimenôktôl. nem mentem ki. amikor növendék társaim dolgairól döntöttem. Eljött az idô. Megkaptam. hogy érettségi nélkül el fogom végezni a tisztiiskolát. Gyuricza nem foglalkozott ”szívkérdésekkel. soha nem mart belém. mert ”nem találta méltónak a jutalmazásra”. mert amit én korábban rugalmasan elnéztem. hogy Gyuricza vagy szombaton. amely megrendítené a szakasz minôségi szintjét. engem nem izgatott a kimenô. állandóan rajta volt a szeme mindegyik növendéken. azt Gyuricza nem hagyta szó nélkül. vagy vasárnap minden héten elhagyta a laktanyát. Méghozzá kiválóan! Ez így is töretént. hogy szóljak már egy szót az érdekében. Egyszerûen azért nem mentem ki. magának tisztté kell válnia! Maga nem hátrálhat meg! Nem támogatom. Labancz György századparancsnok kijelentette: Belovai. Beszéltem Gyuriczával. Aztán jöttek a szombatok. azt kérte tôlem. hogy inkább Belovait akarják mégis szakaszparancsnok . mert ugye senkit nem talált érdemesnek a jutalmazásra. akkor engedélyezi és intézkedik a kimenôpapírról. Veréb Tivadar fôhadnagy helyénvalónak tartotta. aki egyébként igen szolidan viselkedett és meg is mondta elôre. Jött a fekete leves! Én a szívemmel gondolkodtam. kivéve engem. Gyuricza fel is szólított. Önnek itt kell maradnia! Jelentettem. késôbb írok róla.

amelyre minden évben bevésik azok nevét. amikor nevem ismét visszakerül arra a táblára. Gyuricza tovább szorongatta növendék társait. kivéve az orosz nyelvet. hogy az elsô hónapban dupla illetményt kaptam. Az osztályból többen kijelentették. hogy immár tisztek vagyunk. hogy a 14 . ahova Mozsik is tartozott. hogy miért hajtok annyira. Vajon mi a helyzet a Szovjetunióban végzett azon tisztek és tábornokok neveivel. mi lett az eredménye Gyuricza osztályelsôi tevékenységének. mert más mindenki menekült tôle. hiszen versenytársként jelentem meg a nálam idôsebb hírszerzô tisztek részére. hogy tanuljak minél jobban. minek nekem annyit tanulnom? Érthetô volt. érjek el magas tanulmányi eredményeket! Pár évvel késôbb a Katonai Felderítô Szolgálatnál minduntalan azért ”vertek orrba”. Labancz százados bölcs döntése az volt. Biztos vagyok abban. tanulmányi eredményeim alapján az elsô naptól kezdve csak 5-ös érdemjegyeket kaptam. Lám. hogy oda. mielôtt mint igen értékes elvtársat bevitték a hírszerzô szervezethez. Végül úgy alakult az esti összejövetel. akik még nem voltak külszolgálaton és erre sorban álltak. Az avatás napja elôtt megegyeztünk. abból négyes osztályzatom volt. ahol a Gyuricza ott van. 1962 szeptemberében volt a tisztavatás. közútálat tárgyává vált. órájáig.92 helyettesnek. viszonyunk korrekt volt. hogy a hadseregben a Politikai Fôcsoportfônökség. hogy bármikor elhagyhattam a laktanyát az adott nap 24. eljön egyszer az idô. A szakaszban szinte egyedül én voltam vele beszélô viszonyban. most az egész így marad!” Úgy maradt. hogy nevem lekerüljön a tábláról. Nos. hogy ” Önök akarták Gyuriczát. akik közül jó páran jeleskedtek a magyar érdekek Szovjetunió részére történt kiszolgálásával? Az ô nevük vajon ott díszeleg-e a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia egyik dísztermében a falon levô márványtáblán? A tisztiiskolán hagytak tanulni. az 1961-1962-es tanév ismét szeptemberben kezdôdött. könnyen elképzelhetô. amely azzal is járt. nevem felkerült arra a márványtáblára. a tisztiiskolát kiváló eredménnyel végeztem el. gondoskodott arról. akik az iskolát kiválóan végezték el. Nem tudom mi a helyzet napjainkban a nevemet tartalmazó márványtáblával? Miután hazámért végzett tevékenységemért az elvtársak 1985ben különösen veszélyes politikai bûnözônek nyilvánítottak. eltelt az 1960-61-es tanév. Tanulmányi eredményeim alapján megkaptam a kiváló növendéki címet. hogy az avatást követôen este összejövünk egy étteremben. Engem az együtt eltöltött két év alatt soha nem sértett meg. hogy nevemet törölték a márványtábláról. A kiváló eredmény magával hozta azt is. Remélem. sôt biztattak parancsnokaim. ahol jogos helye van. oda ôk nem mennek. hogy megünnepeljük az iskola sikeres befejezését.

nem úgy mint Gyuricza és társai. Persze most nincs az életrajzában se csendôr. hogy Gyuriczát az emberek nem szeretik. hogy így legalább nem kell vele szakmai-kiképzési feladatokban együtt dolgozni. Azt írja. Avatás után mindketten a VKF. a többiek elmenekültek Gyricza Béla hadnagy elôl. pár hónap múlva az alakulat elköltözött Szolnokra. A tisztiiskolán Gyuricza is én is párttagok voltunk. mert mint párttitkár még jobban belekontárkodott mindenbe. ezt elsôsorban annak köszönhette.93 végzett fiatal tisztbôl összesen voltunk öten. még mindíg Lukács elvtárs párttitkársága alatt. hogy a II. Miután letelt a tanulmányi idô. A Központban a pártbizottság minden módon támogatta Gyuriczát. így gyökeresen megoldották a kérdést. Lukács György ezredes a fôpárttitkár a Központban tudta. sem az. pályakezdô hadnagyokként. amit tanítottak nekünk. és függetlenített párttitkárt is csináltak belôle egy idôre. mert szívizomgyulladásom következtében kórházba kellett mennem. Majd néhány év múlva. Ez hogyan lehetséges? Koránál fogva csak 1959-ben érettségizhetett (mint ahogy akkor is érettségizett) volna. hogy édesanyját Endrôdön. vagy környékén egy aratósztrájk alkalmával csendôrsortûz érte és így félárván maradt. hogy életrajzába belevette. Sokan örültek. akkor gyorsan beszerezték a Zrínyi Akadémia legfontosabb hadmüveleti oktatási anyagait és elolvasták. Korábban hiába töltött három évet a nagy Szovjetunióban. hogy végül is tudják már: mit is tanultak(volna) a nagy Szojuzban. kinevezték a Szolnokon állomásozó Diverziós Zászlóalj parancsnokának. beiskolázták a Szovjetunióba kétéves hadmûveleti tanfolyamra. hogy mik szerepelnek Gyuricza életrajzában. azaz a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Központ alárendeltségébe tartozó. akik miután visszatértek Mgyarországra. Ezt követôen Gyuricza szép. hogy pici korában (ami igen tragikus) elveszítette édesanyját. de tévedtek. Budapesten állomásozó Mélységi Felderítô Diverziós Századhoz kerültünk. mert ezt az iskolát 1956ban megszüntették. mindenféle elôzetes nyelvtanfolyam nélkül egy év alatt végeztük el és meg is értettük. az osztályban csak mi ketten.Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában érettségizett. beiskolázták a Szovjetunióba 3 éves akadémiára. Olvasom az INTERNET-en lehívható Magyar Országgyûlésre vonatkozó információk közül a képviselôk életrajzi adatait és nem akarok hinni a szemeimnek. 2. az újabb tanfolyam elôtt ismét beiskolázták orosz nyelv tanulására egy év idôtartamra. de nem az általa említett Katonai Középiskolában. Gyuricza pályafutása nagyon gyorsan ívelt felfelé. Csoportfônökség. Az alakulatnál nem szerették tiszttársai és nem azért lett párttitkár mert elvtársai megválasztották. majd 1994-ben altábornagyként nyugállományba helyezték. se sortûz. Az sincs benne . Itt csak pár hónapig voltunk együtt. magas beosztásokban fordult meg. Mi a hadmûveleti tanfolyamot Magyarországon. hanem azért mert párttitkárt csináltak belôle.

mert képessége alapján az életben nem jutott volna ki a Szovjetunióba tanulni. az legyen jelen. de Gyuriczát mindenképpen kerülték. Jelenleg az FIDESZ katonapolitikai szakértôje. hogy akit valamilyen ok nem akadályoz. hogy a hazát megvédjem a ”gaz imperialista hatalmak aggressziója ellen. hogy nála talán senki sem tudta nagyobb átérzéssel szájon csókolni a minket megszálló orosz elvtársakat. Az sincs benne életrajzában. Amikor 1962-ben végeztünk. ez így volt tisztességes részemrôl. Az iskolát együtt végeztük. akik aztán ismerik ôt. hogy az egész szocializmus egy nagy hazugság és a magyar (korrupt) kommunista vezetés az orrunknál fogva vezet bennünket a semmibe! 9 . Gyuricza a kommunista rendszer antiszelekciós politikájának terméke. de késôbb mind világosabbá vált számomra.94 önéletrajzában. megegyeztünk abban. Istenem! Vajon miket mondhat nekik? Hiszen élete során soha nem volt egy önálló. A katonai pályát élethivatásnak tekintettem. Erre a kérésemre nem hajlottak. ha akar. hogy igazságos célért dolgozunk. mert a tisztiiskolán életemnek része volt és a már korábban említett osztályelsôi beosztásomban ô lett az utódom. teljes erôbedobással készültem arra. eredeti gondolata.” A belénk vert ideológiát elfogadtam. nem volt bennem semmilyen rebellis gondolat a szocializmus rendszerével szemben. Ekkor még nem. hogy milyen lelkes pártmunkás volt és milyen sokat kapott a kommunista párrtól. így én sem mentem el a találkozóra. akkor úgy láttam. akkor én sem megyek el a találkozóra. Szerettem a tisztiiskolán tanulni. hogy Gyuriczát kihagyták a meghívottak közül. Elsô alkalommal a végzett 14 fôböl 5-7 fô jött el. Én megmondtam a bizottság tagjainak: ha Gyuriczát nem hívják meg. A következô alkalommal a szervezôk úgy rendezték meg a találkozót. Gyuriczát csak azért említettem kissé részletesebben (és még lenne róla rengeteg írnivaló). Gondolom. hogy ezt követôen minden négyedik évben tartunk egy osztálytalálkozót. a találkozót is tartsuk úgy. Vajon mit szólnak ehhez azok a volt növendék társai.

ahogy Mozsik írja. pedig nagyon szerettem volna. keménykötésû katona. habár ejtôernyôs ugrásra továbbra sem javasoltak az orvosok. Hihetetlen szorgalma eredményeként. Fellépése és szorgalma magára vonta Sz. szinte tanár nélkül sajátította el az olasz nyelvet. hogy reumás lázzal egybekötött szívizomgyulladást kaptam. de nem abban az olvasatban. ez a vége. sôt még a területén sem jártam soha. Amint az elôzôekben írtam én soha nem tanultam a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolán. fizikailag is felkészült. Errôl késôbb írok. az ne beszéljen arabusul. Ekkor az angol nyelv tanulását kezdte el. a katonai felderítés alárendeltségébe tartozó lédidesszant századhoz helyezték. . Nézzük tehát mi is a valóság? Csak emlékeztetôül írom. és Szolnokra.a szerzô) ezredesnek.mû 14. hogy kész mûvészet az egészet egy logikus rendbe rakni.” Belovai: Mi az igazság? Hû! A fenti néhány sorban Mozsik annyi sületlenséget hordott össze. életemben soha egyetlen ejtôernyôs ugrást sem hajtottam végre. fizikailag is jól felkészült katona maradtam. AHOVÁ BELOVAIT A VALÓSÁGBAN SOHA NEM HELYEZTE SENKI Mit ír Mozsik? (Id. Nem voltam ejtôernyôs tiszt. hogy amilyen hiteltelen Mozsik eddigi írása rólam. majd leérettségizett egy esti gimnáziumban. a katonai hírszerzés hadmûveleti osztályvezetôjének figyelmét. olyan hiteltelen mind az. Ejtôernyôs tiszt volt. hihetetlen szorgalommal elsajátítottam (vagyis megtanultam) az olasz nyelvet. Igaz.oldal) ”Négy évvel késôbb hadnaggyá avatták. Betegségem szerencsére nem bizonyult veszélyesnek. amit a késôbbiekben is ír. Ennek oka az volt. aki kezdeményezte. így 3-4 hónapos kórházi ápolás után egészségesen távoztam a kórházból. A fiatal tisztet a 60-as évek második felében Budapestre helyezték: a hadmûveleti osztály beosztottja lett. következésképpen ”négy évvel késôbb” nem avathattak hadnaggyá. Jó megjelenésû. Lám. A kórházi kezelés után is jó megjelenésû. így egészségi okból ejtôernyôs ugrásra alkalmatlanná váltam. Ugye írtam korábban. hogy Belovait helyezzék a hírszerzô központba. de az alaklulathoz már nem kerültem vissza. MAJD A HADMÛVELETI OSZTÁLYRA HELYEZI BELOVAIT. hogy aki nem tud arabusul.(Szász Dénes .95 MOZSIK SZOLNOKRA. amibôl két év múlva sikeres vizsgát tett. Nem helyeztek soha Szolnokra a katonai felderítés alárendeltségébe tartozó légideszant (így egy sz-szel) századhoz sem.

vagyis más néven a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat két képviselôje.köztük engem is. engem soha nem javasolt sehova. hanem az angol nyelvbôl. Az Egyesített Tisztiiskolán 1962 nyarán. akkor úgyan hogyan volt ô képes egy operatív osztály vezetésére. aki kezdeményezte. ajánlataik nem voltak rosszak. Engem nem helyezhettek a hatvanas évek második felében Budapestre. köztük engem is. Csoportfônökség (MN VK. hogy a . 1962. pontatlan és felelôtlen írást jelentet meg. Árvai Zoltán ôrnagy a Hadmûveleti Osztály vezetôje és Szôlôsi István százados.mi errôl ismét nem tudtunk és részükre szintén adtak egy listát. hogy velem együtt 5 fô maradt alkamas ejtôernyôs ugrásra. ezzel párhuzamosan tanultam az angol nyelvet. Sz. nem sokkal a végzés elôtt. Soha nem voltam beosztva a Katonai Felderítô Szolgálat Hadmûveleti Központjának állományába. és legalább néhány pontos adattal eltakarhatta volna általános tájékozatlanságát. Az orvosi vizsgálat után megmaradt 5 fô mindegyikével beszélgetést folytattak. hogy az 5 fôbôl 4-et alkalmasnak találtak.CSF-ség). hogy ” Fellépése és szorgalma magára vonat Sz. Hogyan vezette? Hát úgy! Vezették az osztályt hozzáértô beosztottjai. a Személyügyi Osztály munkatársa. Erre a célra 10 fôt válogattak ki .96 Azt írja Mozsik. hogy Mozsik minden adatot összekever.. A végsô döntés eredménye az lett. Pályafutásom során nem az olasz nyelvbôl tettem államvizsgát elôször. már a Hadtörténeti Levéltárban levô anyagaimhoz bármikor hozzáférhetett volna. hanem nagyon sokra.2. Gimnáziumi tanulmányaimat 1962-1966 között Budapesten végeztem az Eötvös Gimnázium Esti Tagozatán. ahol nem csak egy személyre kellett figyelnie. aki megrögzött alkoholista volt és Budapest éjszakai életének hirhedt alakja. hogy Belovait helyezzék a hírszerzô központba. hogy ha Mozsik ilyen rettenetesen szétszórt.(Szász Dénes) ezredes. a rám vonatkozó. A továbbiakban igyekszem részletesen bemutatni magam az adatok reális tükrében. amely a legjobb 10 fôt tartalmazta.figyelmét. ezredesnek . a BM egyik személyügyi csoportja kutatómunkát végzett olyan személyek után. okát ennek nem tudtuk. akik tanulmányi eredménye kiváló. vagy legalább négyes átlagú és akiket az avatást követôen a BM katonai elhárítás állományába akartak átvenni. A fenti mûvelettel párhuzamosan a Magyar Hadászati Katonai Felderítés Személyügyi Osztályáról is végeztek kutatómunkát . csak találgattunk kettô közt.. Most azt is elképzelheti az olvasó.mi persze errôl még nem tudtunk semmit . mert mindíg Budapesten teljesítettem szolgálatot. pedig hát Magyarországon él. Láthatjuk. vagyis a listán mindkét esetben ugyanazok a nevek voltak.” Nos. augusztus közepén velem együtt 10 fôt repülôorvosi vizsgálatra rendeltek. A vizsgálat után kiderült. Másnap megjelent az iskolán a Magyar Néphadsereg Vezérkara 2.

hogy mint kiválóan végzett tiszt. hanem a második lépcsôbe tartoztak. Megjegyzem. A tisztiiskolán. olyan tiszteket helyeztek ilyen beosztásba. Csak emlékeztetôül írom. nagyon rövid idôn belül önmagukból kifordult. Állományilag kikerültek a HM alárendeltségbôl és BM alárendeltségbe kerültek. Társaim mondták. A négy fô a következô volt: Árvai Zoltán hadnagy. akik a tanulásban és a kiképzésben élen jártak és a további elômenetelhez ezred. de micsoda nagy erkölcsitartalmi különbséggel. Mind ezek igazak is voltak. hogy beszélgetés folytasson a kiválasztott tíz fôvel.97 Katonai Felderítés alárendeltségébe tartozó Mélységi Felderítô és Diverziós Század állományába kerüljünk. Ezek az emberek azonban már nem a végzôs hadnagyok krémje volt. legalább is négyünké már sínen volt. hiszen tényleg nagyon sok tábornok mint segédtiszt kezdte és vitte egész tábornokig. vagy hadosztály szinten gyakorlatra akartak szert tenni. mindkét esetben karriersegítô beosztás volt. Gyuricza Béla hadnagy és Belovai István hadnagy. hogy a részükre kiválogatott 10 fô már nincs meg. pályám is sokkal gyorsabban ívelne felfelé. mert a Katonai Felderítô Szolgálat elszippantotta ôket. akik az alakulatoknál az ellenség állandó keresése során olyan közútálatra tettek szert. inkább választottam a kemény embert követelô diverziós századot. Nos. mindenhez hamarabb hozzájuthatok. Bánki Imre hadnagy. Mi négyen 1962 október 1-étôl a katonai hírszerzés állományába kerültünk. hogy mindenki elzárkózott elôlük. hogy jobban járnék a segédtiszti beosztással. ha flottillás volt. Nem éltem ezzel a ragyogó lehetôséggel. amit fent írtam. Ha az alakulat páncélos volt. ahol szolgálni akartam volna. hogy kávét fôzzek és felszolgáljam az alkoholt. helyileg pedig az akkor még meglevô Osztyapenko szobor környékén levô Kinizsi laktanyában állomásoztunk. ahol mindíg annak az alakulatnak az egyenruháját és fegyvernemi jelzését kellett viselniük. ebbôl a beosztásból 1962-re a Magyar Néphadseregben az lett. jött a BM személyügyi csoport. gyorsan kerítettek újabb 10 fôt. Tanfolyam elvégzése után a hadsereg alakulataihoz vezényelték ôket. sôt lehettem volna segédtiszt valamelyik hadosztálparancsnok mellett. és az lett volna a feladatom. Aztán valahogy az is érdekes jelenség volt. Mit lehetett tenni. amikor a mi sorsunk. hogy akik a BM elhárításhoz kerültek. akkor páncélos ruhát. nem hogy segítettek volna megtalálni az . jogom volt megválasztani a helyôrséget. ahol természetesen ejtôernyôs ugrásokat is végre kellett hajtani. mert ott közel lehetek a tûzhöz. hogy a segédtiszti beosztás a háború elôtt a hadseregben a ranglétrán elôremenetelnek számított. akik közül 4-6 fô a BM Katonai Elhárító Szolgálatához került. Kiderült. akkor flotillás ruhát kellett viselni. Igaz. amilyen jellegû az alakulat volt. más szemüvegen látó emberekké váltak.

98 ellenséget. hogy én még ágyban alhatok. Elôször azt hittem. mit látok? Vékonyabb-vastagabb rétegben friss hó borította takaromat és itt-ott engemet is. kinyitottam szemeimet. még mielôtt a tisztiiskola épületét elhagyta volna. Három társamnak voltak rokanaik Budapesten. hogy nem vagyok egy nebántsvirág fajta. ha nem voltunk kint terepen. A századparancsnok többször ígérte. hogy ez nem vicc volt. Én meg maradtam lakni az irodában. Én a lakásomon pizsamában dideregve. Aztán kitántorgott a lakásomból és végre magam maradtam. Nem errôl volt szó. három társammal együtt. Némelyik BM állományba átkerült hadnagy jelleme. hogy egymást ököllel verték. Lehetôségem lett az olasz nyelv tanulására. hogy amikor ô fiatal tiszt volt. de náluk nem volt lehetôség laknom. Csak egy epizód. meg matracokat. Olvasóim ismernek már. ahol napközben négyen dolgoztunk. Egyszóval. erôsen ittas állapotban és arról érdeklôdött. Pedig tejföl volt mindenkinek annyi. Fûrdôszobám természetesen a legénységi mosdó volt. nem azért szorgalmaztam. Én ideiglenesen kaptam egy lakást. mert így ez sehogy sem jó. jelentettem. amennyit kért. majd késôbb a XI. ahol reggel katonáimmal együtt mostuk fogainkat. mert már összeroppantam az irodában történô alvásokban. október 1-jén megkezdtem szolgálatomat a Mélységi Diverziós Felderítô Századnál. vagyis legyek megelégedve. mert rettenetes hideg volt az irodában. aztán rájöttem. Nekem is voltak ugyan rokonaim Budapesten. ô az íróasztalon aludt és nem ágyban mint én. mint amikor a tisztiiskolán tanultam. hogy és mint vagyok. 1962 december elején egyik éjszaka megjelent ”lakásomon” Szász Dénes alezredes. a szél meg a friss havat . ezt azonnal megkezdtem. December közepe után egyik reggel arra ébredtem. Szász alezredes azzal vígasztalt. adjanak nekem egy szobát a nôtlen tiszti szálláson. igyekeztem aludni. kértem ôt. ez az áldatlan helyzet. hogy nagyon fázom. valaki megviccelt és azért vagyok hóval betakarva. ideiglenesen a laktanyában. mert már közeledett a reggeli munkakezdés. ôk ott laktak. de ez csak igéret maradt. hogy szükségem volt a normális életütem felvételéhez magánéletre is és nem egész nap a laktányában lenni. Alig tudtuk ôket szétválasztani. mintha háború lenne. Kinéztem az ablakon. az éjszaka nagy hó esett. eközben odáig jutottak. Béres és Pálfy hadnagyok 1962 augusztusának vége felé az étkezdében összevesztek egy csupor tejfölön. már erôsen torzult. hogy fognak adni nekem egy szobát. a Hadmûveleti Osztály vezetôje. kerületben a Tas Vezér utcai nôtlen tiszti szállón. rosszabbak lettek a körülményeim. 1962. hogy amint látja. hanem arról. ez az az irodahelyiség volt. Hoztak nekem egy vaságyat. Kitört rajtuk máris a belügyes elvtársi szeretet. Legfôbb elhárítási területük a gatyaügyek voltak. mint magatartási forma. hanem valóság. hogy utaljanak ki végre egy szobát nekem. meg ami kell és megvolt az ágyam is.

Ezt én örömmel és köszönettel elfogadtam. Amig kórházban voltam. így kórházba kellett feküdnöm 2-3 hónapra. akik már 1963-ban is kemény ívóknak számítottak. egyik osztálytársam meglátogatott és tájékoztatott. Jankát olaszországi külszolgálatra tervezték. a hírszerzô központ Személyügyi Osztályának munkatársai elintézték. Dideregtem. Kezdett teli lenni a hócipôm! 1963 január elején szív és ízületi panaszokkal elmentem a Tisztikórházba. de szinkronban tudtam haladni velük. az apja is katonaorvos volt) megállapította. gimnáziumi tanulmányaimat nem szakítottam meg. ahol zászlóaljjá alakították át. Amikor a Tájékoztató Szolgálathoz kerültem. Ráncsik József százados és még mások. hogy szolgáljak a Magyar Katonai Hírszerzô Központban. Az is igaz. a szívem gyorsan vert. hogy mik az új tanulnivalók. hogy részt vegyek az ejtôernyôs kiképzésben. 25 éves voltam. 1963 június elsején megkaptam új beosztásomat. hogy a Csárdáskirálynô híres zenéjére. de a jég beszakadt alattam én meg derékig merültem a jéghideg vízben. ahol a Belgyógyászaton Kennedy doktor (a fiatalabb. így szerencsésen megúsztam az egészet. emiatt aztán igen megkeseredett ember lett. hogy utaljanak ki nekem egy szobát a Tas vezér utcai nôtlen tiszti szálláson. tehát álltak a sorban. Már szinte el is felejtettem. Közben alakulatomat.99 behordta az ablak résein pontosan rám. az olasz arcvonalra helyeztek. szó szerint beugrott a nagybôgôbe. tiszttársaim 35 évesek. Ebben a beosztásomban nagyon szorgalmasan megkezdtem tanulmányozni minden olyan anyagot. Szerencsére az egész reumás lázzal járó betegséget legyôzte szervezetem. amibôl aztán nagy ribillió lett. így ha az osztálytól távol is. hogy reumás lázam van. rosszul éreztem magam. hogy néhány hónapig milyen ízületi és szív gondjaim voltak. Itt. ami kihat és zavart okoz szívmûködésemben is. Most a lakásomon minden összejött. a gimnázium elsô osztályát sikeresen befejeztem. Amíg a kórházban voltam. amikor a személyügyrôl felkeresett két tiszt és felajánlották. Az olasz arcvonalon szolgált Janka József százados. a ruha rám fagyott. A Katonai Felderítô Szolgálat Tájékoztató Csoportjába osztottak be. Már betegszabadságon voltam az új lakásomon. Kimásztam a csapdából. de az öröm felett tartott búcsúesten a Tisztiklubban Janka úgy berúgott. a diverziós századot Szolnokra helyezték. Jankát pedig nem küldték Olaszországba külszolgálatra. Korábban egy gyakorlat során egy kis tó vékony jegén akartam átmenni. hogy késôbb Janka elérte az . csak több órával késôbb tudtam leszedni magamról. vagy idôsebbek voltak. amely az olasz hadszíntér felderítettségére vonatkozott. Nyáron. mivel elôzôleg az olasz nyelvet tanultam. Sokan közülük soha nem voltak még külszolgálaton. illetve soha nem küldték külszolgálatra. Végre volt lakásom! A kórházi kezelés után az orvosok nem javasolták. amikor a laktanyába visszaérkeztünk.

hogy mindenkinek meg kell kapnia a feket himlô elleni védôoltást. hogy olaszt tanulom. Janka ivászataival sokszor elterelte a figyelmet sok más aktuális problémáról. hanem a Róbert Károly körúti katonai . szinte törtzúzott. Nos. beosztottakat. Érveltem. illetve a folyadék kijött az ajkaim között. hogy holnaptól angol nyelvet fogok tanulni. osztályvezetôm megkérdezte. de nálunk elrendelték. hogy holnap jelenkezzek ismét a kórházban. mert nem tudtam zárni ôket. Janka a késôbbi évek során volt parancsnokom is. Lazán vette az esetet. hogy mint a birkák mentünk azt a védôoltást megkapni. Hétvége volt. Nem tudom. aztán hazaküldött. mert amikor a fiam valamilyen betegséget kapott az óvodában. a dörzsöltebbek kibújtak a ”kötelezô” oltás alól. Miután megkaptam a ”védôoltást” három nap múlva a bal fülem mögött egy erôsen látható vörös csík jelent meg. Egyik nap Fenyô Tíbor alezredes. adott egy B12-es injekciót. Nosza. amire semmi szükség nem volt. a számat csak félig tudtam kinyitni. Jelentettem. annál magasabb beosztásba helyezték. hanem Janka újabb kalandjaival. 1963 augusztusában történt. hogy reggel tudjunk neki ital adni. mentem egybôl a Tisztikórház Idegosztályára. hogy ezt a parancsot melyik alakulatnál milyen mérvben hajtották végre. még rendesen szófodadó tiszt maradt annyira balek. a Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata elrendelte. Nikodémusz volt ügyeletben. Ez volt Oszetzky Tamás ezredes a Tájékoztató Csoport fônökének oszd meg és uralkodj politikája. mert arcom bal oldalán az idegek nem mûködtek. hogy értettem és másnaptól megkezdtem az angol nyelv tanulását. mer hát az élet úgy hozta. de jól kijöttem vele. Csak egyet mondhattam. de nem tudtam. amely a nyakam bal oldalán levezetett a mellem irányába. ahol Dr. A hónom alatti nyirokcsomó megdagadt. hogy a Royal Szállodában volt egy vendég. naponta összedobtunk annyi pénzt. akinek fekete himlôje volt. ô közölte velem. de ezt nem vette figyelembe. csak néhány.100 alezredesi rendfokozatot is. hogy milyen nyelvet tanulok? Beosztottja voltam. Elôadtam neki panaszomat. a tisztek nem a szakmaimunkahelyi problémákkal foglalkoztak. vasárnap reggel fogat akartam mosni. hogy Budapesten be kell oltani a katonákat és a polgári alkalmazottakat. amelynek tüneteit egyébként az orvos jól láthatott az arcomon. Mintha egész Budapesten tombolt volna a fekete himlô! Persze a mi részlegünknél is. aztán szépen békében hagyott bennünket. Nekem személy szerint nem volt semmilyen gondom Jankával. mert amikor már hó vége felé nem volt pénze innivalóra és emiatt rettenetes ideges volt. sôt csak hálával tudok rá gondolni. az évek során pedig minél jobban ivott. hogy az olasz nyelv tanulásában már szépen haladok elôre. szabadságom terhére éltem is sokszor ezzel a lehetôséggel. Aztán másnap mégsem a Tisztikórházba mentem. tartalékba hagyva az olaszt. de nem tudta milyen nyelvet tanulok. akkor elengedett mindig a munkából hogy hazavigyem a gyereket.

akik már voltak külszolgálaton. hogy egy olcsó gépkocsit vegyen magának. A dátum 1963. Ebben a kórházban több hónapig tartó áldozatos munkával. november 22.101 kórházba. hogy a mûtét nem fog sikerrel járni. Tisztességesek voltak mert megmondták az igazat. a lényeg az. Ragaszkodtam az 1 %-os esélyhez. hogy újra ismét egészséges lettem. hogy 1963-at írtunk és egy orvos ezredesnek a katonai kórházban nem futotta arra. Kállai professzor megvizsgált és Alpári doktorral közösen abban foglaltak állást. hogy a mûtét 99 %-osan sikerrel járt. Megjegyzem. Végül arra kértem az orvosokat. mert úgy véltem ott nagyobb tapasztalattal rendelkezô orvosok vannak az Idegosztályon. de sikertelenül. rendszeresen jártam esténként a gimnáziumba. hogy a mûtét sikerrel járt. 1964 januárjában ismét jelentkeztem szolgálatra és nagy szorgalommal tanultam az angol nyelvet. . Az angol nyelv tanulásának köszönhetôen új beosztást kaptam. amelyek korábban nem mûködtek. volt. Amikor délután az altatásból felébredtem. ha ebbe továbbra is beleegyezek. Mondta. A bal fülem mögötti területen egy idegszál volt bedagadva csatornájában. így az Idegosztályról áthelyeztek a Fül-. hogy Kennedyt. 1958-ban tért vissza Magyarországra. mert a gyerekekre és más költségekre kell a pénz. aki 4 éven át a londoni Katonai Attaséhivatal titkára volt. kezelésekkel próbálták megszüntetni arcom bénulását.és Gégeosztályra. Hálás vagyok Alpár és Kallós orvosoknak. Másoknak autóra nem tellett. hogy végezzenek el rajtam mûtétet. amely tartalmazta felelôsségvállalásomat. a brit-kanadai arcvonalra helyeztek. Orr. nagyon örült ez alkalommal is. Alosztályvezetôm Lacházi László százados volt. Alpár ezredessel 1985 januárjában találkoztam Hévizen a Katonai Gyógyüdülôben. több mint ötórás mûtéttel szabadították fel a nyomást a bedagadt idegszál köröl. Itt nekiláttam minden anyag gondos tanulmányozásához. azonnal megismert. A mûtét után napról-napra jobban tudtam akaratom szerint mozgatni azokat az arcizmokat. hogy a mûtétnek önként vetem alá magam. a rádióból azt a hírt hallottam. Emlékezetes nap. ahol az osztályvezetô fôorvos Alpár ezredes volt. a Katonai Hírszerzô Szolgálatnál is csak azoknak volt kocsijuk. ha ez lehetséges. Igaz. hogy mûtéttel próbálják megszüntetni az idegbénulást. ahol bemutatott Kállai professzornak. aki az ilyen arcbénulási esetek szakértôje volt. Az orvosok kijelentették. hogy olyan nagy szakértelemmel végezték a mûtétet. alpvetôen megismertem a brit-kanadai arcvonal minden dokumentumát. az USA elnökét meggyilkolták. hogy 99 %-os esélyem van arra. Alpár doktor saját oldalkocsis motorkerékpárján elvitt a Heim Pál Gyermekkórházba. Természetesen beleegyeztem és aláírtam azt a dokumentumot. hogy nem bír venni.

az elôzô napi sportesemények megbeszélése és hát a mindennapi pletykák nyomon követése. pipógya viselkedést ki nem állhattam. hogy amikor 5 órakor mindenki hazaindult. ezredes lett és jó megtömte zsebeit dollárral. hogy a mellete levô irodában én is bent maradtam. majd a jelentést átadta Oszetzky ezredesnek jóváhagyásra. Lacházi tudatosan elíratott a gépírónôvel egy-két hadrendi számot. hogy a hibákat javítsák ki! Lacházi mélyen . Meg kellett tanulnom. Reggelenként közös kávézás. Néha-néha persze érthetô. Hallottam. háromszor küldték külszolgálatra. aki nagyon igazi elvtárs. Lacházi nem végzett tisztiiskolát. akkor Lacházi még ottmaradt az irodájában. megtalálta a nem helyes hadrendi számokat és pirossal kijavította a hibákat. úgy hozták be valahogy a pártelvtársak a céghez. De nem szóltam egy szót sem. önmagát nagyon tudta tálalni. Szóval. és ebbôl a nyilvántartásból ellenôrizte. Lacházi alkalmazott egy nagyon jó trükköt. mert szép karriert futott be. aki az ilyen nyálas. hallgattam az egészrôl és inkább szemlélôdtem. el kellett fogadnom az ott honos viszonyokat. Naná. sok mindent meg kellett tanulnom. Gyakori volt. Lacházi százados nagyon ügyes fiú volt. hogy ha valaki nem képes munkaidô alatt elvégezni a munkáját. hogy ne dolgozzon már olyan sokat. de errôl senkinek nem illett tudni. az osztályvezetô kérte Lacházi elvtársat. Orosz nyelv tanulására többször próbálták beiskolázni. korábban mindig a terepen akadt tennivalóm. hogy ki az osztályon az. de elôtte feltûnôen kinyitotta ajtaját. akkor ott baj van. még jó pofát is kellett vágnom az ilyen mártítromkodáshoz. Persze nekem. hogy látni lehessen. ô még nem ér rá hazamenni. de késôbb letette a felsôfokú nyelvvizsgát is. ha valaki maradt még munkaidôn túl. na de ebbôl rendszert csinálni és még sajnáltatni is érte magát. életemben soha nem dolgoztam irodában. ahol az alalkulatok hadrendi számok szerint voltak felsorolva. de minden évben. Jó volt ez a mártíromkodó politikája. most magamra kellett szednem az irodai élet szokásait is. Amint kedves olvasóim már az eddiekbôl tudják. Errôl az oroszvonzódásról késôbb még szó lesz. Lácházi nem tudta. A Havi Felderítô Jelentés brit részénél. menjen haza pihenni. mint senki más! Egyébként is az volt a véleményem. amikor már mindenki elment. mert én ott tanultam egy ideig.102 Emlékezetem szerint angol nyelvbôl középfokú nyelvvizsgája volt. 5 óra után 10 perccel már úgy húzta a csíkot hazafelé. amikor Fenyô alezredes. hogy kedvenc beosztottja milyen pontosan készítette el a jelentést. neki még sok dolga van. Oszetzkynek volt egy eredeti Brit Haderô Nyilvántartás. és hallottam. szinte már az anyja úgy szülte. hogyan is mennek a dolgok. az már visszatetszô volt. mint a kígyó csúszott ki az orosz tanfolyamokról. sokszor égre meredô mártírarcot vágott és a gyengébb idegzetûek szinte meghatódtak szegény Lacházi elvtárson. Visszaadta Lacházinak a jelentést.

mert ô tanítóképzôbe is járt (amit soha nem fejezett be). Lacházi azonnal felfigyelt a ”helytelen” írásmódra és kihúzta az ellenôrzése fônevet és helyette piros ironnal beírta leellenôrzése szót. azt én megköszöntem. ami hirtelen új nekem a magyar nyelvben. ha rájövök valamire. hogy ô aztán megtalálja a hibákat. hogy hivatkozni mertem Lôrincze Lajos professzorra. Tanulni nem szégyen! Már közel 60 éves vagyok. Ha ott maradt volna. hogy lemenni a pincébe helyes kifejezés. A katonai szabályzatok olyasmit is emlegettek Lacházi uralkodása idején. soha nem felejtette el. hogy se írásban. nem tudom hány millió magyar szót írtam le életemben. három éven keresztül. hogy milyen hatalmas magyar nyelvismerettel is rendelkezik. talán megtanult volna rendesen magyarul. boldogsága határtalan volt. mint ellenôrizni a malacok számát. amelyben az a fônév is szerelt. de leellenôrizni a malacok számát nem helyes kifejezés. hogy az alárendeltek vegyenek példát feljebbvalóikról. nem butulni! Lacházi többször volt párttitkár a Tájékoztató Szolgálatnál és többször beiskolázták.103 hajlongva. természetesen ezt a passzust Lacházira vonatkoztatva nem vettem figyelembe. hogy tanulja az orosz nyelvet. Lôrincze professzor hangsúlyozta. hangzatosan ígérte Oszetzkynek. de még ma sem tartom szégyennek. minden tanévkezdés elején elment az orosz órárákra (az oktatás az épületben . a londoni Rezidentúra menô utasítást mutattam be Lacházinak jóváhagyásra. látta nem veszett kárba rám fordított oktatási energiája. hiszen nyelvünk egy rendhagyó nyelv. Oszetzkynek meg sikerélmény volt. Amikor ezt követôen bármilyen általam készített irományt bemutattam neki. milliónál több oldalt olvastam életemben. majd átírtam Lacházi által szertelenül használt nem oda illô igekötôkkel. hogy a jövôben is mindig az a helyes. mert semmivel sem jelent többet. amíg élünk tanuljuk. hogy az ilyen meg olyan objektum ellenôrzése során stb. Kioktatott. Az persze eszében sem járt. Így tehát Lôrincze megbukott Lacházinál. ”sük”-kel. megspékelve egy-két ”suk”. Azt is mondta. Az viszont igaz. hiszen Lacházi állítólag tanítóképzôbe is járt. illetve javítja a jelentéseket és kövessem példáját. Egyszer aztán megmutatta Lacházi. Lacházi nem olyan volt mint én. elôször megírtam rendes magyarsággal. ha írásban vagy beszédben valamilyen hibát elkövettem és azt valaki kijavította. aki abban az idôben a legjobban ismerte a magyar nyelvet. aki nem volt elég figyelmes és többet nem fog elôfordulni ilyen hiba. Tanulni akartam én. aki elemzô könyvében világosan megmagyarázta.. hogy körmére fog nézni Slimbarszki Károly századosnak. aki mindennap dolgozik a brit haderôvel. Hivatkoztam Lôrincze Lajos országos hírû magyar nyelvtanárra. ahogyan ô írja. hogy odadja a nála levô anyagot annak. Mit ad Isten. se beszédben ne használjuk feleslegesen az igekötôket. hogy én ôt ne oktassam ki a magyar nyelv helyesírásáról. Egyik alkalommal egy.

hogy valamivel 1970 elôtt. amikor összetalákoztunk. akkor itt van autó az utakon millió számra. hogy amikor én 1970-1973 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nappali tagozatán tanultam. kiszállt. hogy a bejárati ajtótól 10 méternyire szép Mercédesz autójából éppen száll ki László ezredes. ezek az elvtársak piszkosabb urak mint akik a háború elôtt voltak. hogy repül az idô. Még a hatalmas kamionok soffôrjeinél sem láttam. ô nélkülôzhetetlen a szolgálatnál. Váltottunk néhány udvarias szót. hogy kesztyûbe bújtatott kézzel vezetnék hatalmas gépüket. Mit is mondhatnék? Igaza volt! Mióta itt élek az Egyesült Államokban. miután a proletáriátus egyik tagjaként magához ragadta a hatalmat. egyik reggel ballagok az udvaron az egyik bejárati ajtó felé. majd bezárva kocsiját. A proletárból lett úrak aljasabbul viselkedik mint a régi urak. hogy autóskesztyûvel vezetnék autójukat. a Tájékoztató Csoportnál volt László József ezredes. Lám. de az orosz nyelvet utálta! Ide tartozik még. éppen szállt be ragyogó Mercédesz autójába (elôtte Trabantja volt neki). Késôbb már esernyôre is tellett a proletáriátus ”szerény” gyermekének. a szülôi házban 12-en voltak testvérek. A kesztyû leggyakrabban hozzátartozik a gonoszokhoz. elporzott szép kocsijával. lám a proletáriátus egyszerû gyermeke. meg az oroszokat. de úgy ám. ugyanis 1971-ben járt le neki Washingtonban töltött 4 éves külszolgálata. Sok ”kesztyûs film” az 1970-es években készült. Esôbôl néhány csepp itt-ott leesett.” László József eredeti foglalkozása kárpitossegéd volt. Micsoda ”büszkeség” öntött el. milyen hatalmas ”elôrehaladásra tett szert. hanem a finom kesztyûé. ismerôseim körében egyetlen családnál nem láttam. kimaradozott. Akkor döbbentem rá. Akkor engem nem is a Mercedesz látványa fogott meg. se száma amerikai krimifilmekben. hogy ô is az akadémián tanul. hogy itt valahogy esônek kellene esni. látom. hogy nagyon siet (lerázott). hogy Lacházi nagyon szerette Lenin elvtársat. Az viszont igaz volt.104 folyt). Lacházit 1971-ben beiskolázták az egyéves Hadmûveleti Tanfolyamra (igaz. Ez jutott eszembe a kesztyûk láttán. és ha valahol a világon. arra hivatkozva. aztán ô hivatkozva arra. Persze mindebbôl semmi sem volt igaz. Nem tudtam arról. hogy belépjek az épületbe. de többször volt külszolgálaton. Eszembe jutottak Apám szavai is. de alig múlt el néhány hét. Láttam viszont rengeteg alkalommal kesztyûs gépkocsivezetôket a TV-ben se szeri. sose feledd el. nehogy felsértse kezeit a korménykerék. hogy ”esik az esô. akinek most pályafutására nem térek ki. aki azt mondta: fiam. még tisztiiskolája sem volt). akkor talán soha nem veszem észre. Kezén finom szövésû autóskesztyû volt. hogy elôtte a kocsiból kinyúlva kinyitotta esernyôjét. amikor Lacházi az .” A kesztyûröl meg azonnal az az epizód jutott eszembe. távolléte alatt szinte leáll alosztályán az élet. így váratlanul ért. gyorsan bement az épületbe. hogy a fônökök állandóan keresik. de ha nem figyelek annyira az esernyôs jelenetre. Nos.

majd a moszkvai kaland után ismét Washingtonban volt négy éven át. Demeter György ezredes. . Ezek a tisztek nem alkoholizáltak. mert Lacházi elvtárs gyomra nem bírta a moszkvai konyhát.A nyugati államokban külszolgálat során gyomra bírja a kosztot. Ady Zoltán ezredes és mások. Nos. Furcsa. Csak nem ezektôl a bûnözôktôl vette az ötletet. hogy valójában mi történt Moszkvában. miként kell szovjet elvtársait. pedig nincs is hozzá megfelelô elôképzettsége. iskolázottságuk magas volt. Ezért nem feleltek meg az ETALON-nak. mert gyomra nem bírja az orosz kosztot. de csak Magyarországon és nyugati külszolgálaton. A Katonai Akadémiát levelezô tagozaton végezte el. Pár hét elteltével Moszkvában ”gyomorpanaszaira” hivatkozva kérte.Bögre Lajos ôrnagy. soha. (Stein Ferenc ôrnagy. de soha nem voltak gyomorpanaszai. jó páran. Szovjetunióból viszont. Az orosz nyelvet utálja. de a katonai hírszerzésnél pályafutása ETALON-ként jön számításba. A szûk csoport többször kiküldi külszolgálatra. több nyelvet tudtak. azt is gyengén. Nem volt hosszú életû ez a tanulási idô. Kôszegvári Tíbor ezredes. amikor Washingtonban volt négy évig. Nagyon szereti Lenin elvtársat. még jobban és alaposabban kiszolgálnia. Tisztiiskolát nem végzett. engedélyezzék visszatérését Magyarországra. gondoljunk bele mit értett meg az ott oktatott anyagból. habár akkor még nem is tudtuk. Lacházit az 1970-es évek közepe táján beiskolázták Moszkvába. Hadmûveleti tanfolyamra beiskolázzák. amely uralta a Katonai Hírszerzés felsô és belsô körét. Idegen (nyugati) nyelvet csak egyet tanul meg. Kéri György ezredes. A fent leírt okokat késôbb mesélték el azok a tiszttársaink. nem lövöldöztek. hogy tanulja meg a legújabb utasításokat. mert oszlopos tagja volt annak az antiszelekziós politika útján kiválogatott szûk csoportnak. Lacházi nagyon szerette Lenin elvtársat . Az is igen zavarta ”proletár egyszerûségében”. és mások) akik ezzel a Lacházi csoporttal tolmácsok voltak Moszkvában. gyakori a 4 és 8 általános iskolai végzettség. hogy neki is kell ilyen kesztyû? Már igazán nem akarok Lacházi elvtárssal olyan sokat foglalkozni. nyugati cigaretták és sok palack whisky támogatásával. már engem is untat.105 USA-ban teljesített szolgálatot. visszatérése után mindenki megmosolyogta. akármilyen rövid idôtartamú iskoláról megszökik. Az ETALON-nak eleget tesz az aki: Mint kiemelt párthû elvtársat bevitték a katonai hírszerzéshez. Nem feleltek meg az ETALON követelményeinek a következô hírszerzô tisztek: Reiman József ezredes. a katonai hírszerzést. Érettségije nincs neki. hogy amikor Londonban volt négy évig. Sarkadi Sándor ezredes. hogy a szobában ketten laktak és a falon is csak egy árva Lenin kép volt. Cs. És még sorolhatnám az ETALON azonosító jeleit. Vadász Iván ezredes.

Tehát. hogy Lacházinak igekötôszálka lettem a szemében. mire mi odaérkeztünk busszal. Nos. Naná. akkor segítsek neki. hogy a gyakran felszolgált füstölt halat Lenin kedvéért megegye. Ennyire hiú volt. hanem Belovait és feleségét is. amikor a börtönben nagyon gyakran orosz gyártmányú füstölt halkonvervet szolgáltak fel igen puritán módon berendezett lakosztályomban. hogy semmilyen szolgálatot nem kért tôlünk. Lacházi édesanyját a Tájékoztató Csoport gépkocsivezetôje Volga típusú gépkocsival hozta az üdülôbe. jól érezte magát és a Volga jobb egészégben vitte vissza. mint ahogy az üdülôbe érkezett. e kettô együtt lakozott Lacháziban. Nekem ebben az új beosztásban az lett volna a feladatom. Miután összeismerkedtünk Lacházi édesanyjával. Lacházi édesanyja nem volt a Katonai Hírszerzô Szolgálat állományában. hogy ilyen esetben segítséget nyújtsak. de én busszal utaztam feleségemmel a katonai üdülôbe. ô már ott volt. való igaz. mi meg utaztunk vissza busszal. hogy még jobban nekivetettem magam az angol nyelv tanulásának. hogy a hiúság legjobb barátja a butaság. 1964 decemberében nôsültem. Igaz.106 Magyarországon. Azt viszont már a klasszikus gondolkodóktól tudjuk. engem átvezényeltek a Rádiófelderítô Csoport alárendeltségébe tartozó Gépi Adatfeldolgozó Alosztály állományába. . de ez már az utolsó. ugyanis 1965 tavaszán beindult a számítógépes láz és engem .mint fiatal zöldfülût . de megettem.azonnal nélkülözni tudtak. sokszor eszembe jutott Lacházi elvtárs. hogy az amerikai hadtápcsapatok által a Második Világháborúban alkalmazott BULL típusú lyukkártyagép kezelését elsajátítsam. hogy hamarosan kiküldenek titkárnak Londonba. habár Lacházi pár hónappal korábban azt emlegette. Lacházi elmondta. én tagja voltam a fent említett szervezetnek. Feleségem és én busszal utaztunk Mátraházára. annyira nem hatódott meg. de a szolgálat gépkocsijával vitték a katonai üdülôbe. de különösen külszolgálaton. mert túl akartam élni az egészet. Bizony. hiszen a legtermészetesebb. ennek parancsnoka Gyürk Ottó alezredes volt. hogy édesanyja pontosan ebben a turnusban fog ugyanebben az üdülôben üdülni és megkért. nem tudta magát túltenni az igekötô epizódon. Természetesen megígértem. Az élet ment tovább. a Tájékoztató Szolgálatnál elsô pályafutásom nem volt hosszú életû. illetve hívjam fel ôt telefonon. kaptam egy beutalót Mátrtaházára a katonai üdülôbe. hiszen a szolgálati kocsival nemcsak Lacházi édesanyját lehet szállítani Mártaházára. hogy ha netalán segítségre lenne szüksége édesanyjának (idôs és beteg). közbejött az a szerencsétlen igekötô és érthetô. hogy szorgalmas munkával elérhetem. Moszkvában ez már valahogy nem ment! Hiába volt olyan közel szeretett Lenin elvtársához. Az senkinek eszébe sem jutott (mert nem akarták). hogy a hatalmas Volgában hely van bôven és lám milyen szerencsés egybeesés. Még egy epizód Lacháziról.

hogy a kezemen átmenô sok USA vonatkozású anyagok között találtam jó és érdekes cikkeket az USA hírszerzô szolgálataira. mert kisérletti jelleggel a témákat gépileg fogják feldolgozni. Egyik délelôtt az egyik ajtóban összefutottunk. Nem úgy ám Pászka Géza ezredes. Gyürk nem küldött vissza a Tájékoztató Csoporthoz. Aztán felvilágosított. megírtam. míg a fônökök felfigyelnek. amíg be nem zárlak? Így letegezve. Ez a munka már tetszett. hogy ott valami munka folyhat. Nekiláttam. aláírás nem volt. akinek a Tájékoztató Csoportnál volt a munkahelye. Pászka ezredes fia hadnagyként. udvariasan elôre engedtem. egybôl rájöttem arra. lesz egy periódikus kiadvány. minden téren rendben volt a szénám. aki a Rádiófelderítô Csoport fônöke volt és így az én fônököm is. mert látni akarja! Ha nem így teszem.107 Amikor felismertem. mert ilyen témáknál ez így volt szokásban. hogy én ”antitehetség vagyok a BULL géphez”. hogy fordításom nem felel meg a valóságnak. merô véletlenségbôl éppen a Katonai Hírszerzô Szolgálatnál teljesített szolgálatot és amikor 1984-ben találkoztam vele. hogy milyen jó kis összefoglalót tudnék írni ezen cikkek alapján valamelyik katonai szakfolyóiratnak. hiszen nem is dolgozom egyik arcvonalon sem. külszolgálatra meg pláne nem fogok számításba jönni. hogy a Tájékoztató Szolgálat könyvtárában levô angol nyelvû folyóiratok fontosabbnak ítélt cikkeirôl készítsek 20-25 soros tartalmi kivonatot. szívvel csináltam. Adódott. ez magamban nagy örömmel nyugtáztam. mert tudomásom szerint nem követtem el semmit a katonai fegyelem ellen. Ezt akartam elérni. nem félek. majd elküldte a Honvédségi Szemlének kiadásra. ugyanis így naponta. akkor én az életben nem fogok ettôl az egésztôl megszabadulni. Hajma cenzorálta a tanulmányt. azonnal rettenetesen nem értettem meg semmit a BULL géppel kapcsolatban. hogy ezt a kis cikkecskét kinyomtatták. Gyürk részemre azt határozta meg. de nem ment ám. hogy mi az. munkaidô alatt legálisan tanulhattam az angol nyelvet. A rövid kis tanulmányt átadtam a munkahelyi cenzornak. amelyben a rövid tartalmi kivonatok megtalálhatók lesznek. Egy idô után Gyürk alezredes kijelentett. Hajma Lajos ôrnagynak. ha megtanulom ennek a BULL gépnek a kezelését. . Nosza. hanem megállt és megkérdezte: Nem nyugszol addig. hanem velem is építette saját kis ”szemétdombját” Parkinson törvénye szerint. mert félpertuban voltunk. Jelentettem neki. akkor bezár a fogdába! Ez világos beszéd volt. Nagyon örültem és büszke voltam. Az elsô idôkben Gyürk az általam fordított munkát valakivel lektoráltatta. hogy cikket vagy bármit írok. A szemle egyik 1966-os számában megjelent a tanulmány. hogy ha legközelebb arra vetemedek. de valójában nem érdekli ôket. vagyis addig-addig gyûjtögetni az alosztályon az embereket. akkor elôször neki mutassam be. de kifogás nem érkezett arra. hogy mirôl is van szó és rájöttem.

ismét letegezett. se jutalmat. mintha szolgájuk lett volna. Persze tudjuk azt is. helyettese nem volt. a szép görög fôvárosban volt katonai attasé. Mint tudjuk. végül 45-50 oldalnyi kis tanulmányt produkáltam. hogy legalább háromszor tegeztem. ha legközelebb ilyen jellegû cikket írsz. nem kaptam én se dícséretet. Volt nekem még egy kalandom Pászka ezredessel (mert ugye csak nem tudtam csomót kötni az agyamra). hiszen nem tehet ô róla. Célom az volt. hogy L-407 volt az eredeti elnevezése. (A 407-L rendszerrôl szóló tanulmányt 1966-ban írtam már nem emlékszem pontosan. nem így történt. vagy Pászka magától döbbent rá lehetetlen magatartására.108 bizony nagy kedvem lett volna egyoldalúan letegezni. Pászka aztán az ajtóban kijelentette. én alezredes. a cenzorral és elmondtam neki. gyere hozzám. Nem tudom. Ennek neve: ”407-L Globális Hirközlési Rendszer. mert engedélye nélkül cikket írtam és az meg is jelent egy folyóiratban. nyugodtam megtehettem volna. mert nem mertem. hogy a . hogy amíg Pászka látószögében voltam. Csak hát az én jellemem nem olyan mint Pászka ezredesé. engem mindíg kihúzott a listáról. de úgy fordítottam a rövidke társalgást. hogy meg fog fenyíteni. hiszen nagyon megtorolta volna. nem volt ugyan mirôl beszélnem vele. Hát ha már akkor nem tettem meg. Nem akartam a fiát macerálni. ha tudok segítek. úgy félpertuban azt mondta volna: Belovai nagyra értékelem munkálkodásodat. Gál Imre volt. pedig ekkor még az elvtársi világ volt. Ô hadnagy volt. hogy az elvtársnál nincs pocsékabb viselkedésû úr. akkor ott az ajtóban. ahogy apja tette velem és legalább ugyanolyan nyeglén beszélni vele. Örülök. Ugyancsak 1984-ben találkoztam Pászka ezredessel. mint ahogy az apja tette velem. de azok sem merték visszategezni. Azonnal beszéltem Hajma Lajos ôrnaggyal. kétszer is. Minden elképzelhetô módon kiszolgáltatták magukat az attasé titkárral. amelynek világméretû kiépítése éppen folyamatban volt. de volt egy titkára. ugyanis az egyik automatizálással foglalkozó folyóiratban felfigyeltem egy híradó rendszerre. de ez nem döntô abban. elmondta. Másodszorra Athénben. Egyébként Pászka letegezte a Rádiófelderítô Csoportnál levô többi tisztet is. Az attasé titkár. századosi rendfokozatban.) Nagy szorgalommal nekiláttam felkutatni más nyílt folyóiratokban is található. hogy Hajma közbenjárására-e. Ez történt Athénban. megtettem 1984-ben. Ilyen volt a feudális függôségi viszony! Pászka Géza ezredes volt külszolgálaton. mert gondolkodni merészeltem! Gondolkodás! Ha Pászka ezredesben van egy kis ”spiritusz” (nem volt benne). így lehet. ahogyan az esemény értékelése lezajlott. hogy Pászka és felesége úgy viselkedtek vele szemben. ha ott az ajtóban történt találkozáskor visszategeztem volna. hogy mi a helyzet. de nem kaptam katonai fenyítést. hogy ilyen képességû tiszt is tartozik alárendeltségembe. Más kérdés az. ehhez a témához kapcsolódó írásokat és híreket. Fenyített. hogy az apja olyan bunkó volt.

a ” 407-L” tanulmány egy példányát (nem mondtam meg. hogy a tudományos munka pályázatra a tanulmánnyal indulhassak.109 hírszerzô szolgálatnál meghírdetett tudományos munka pályázaton ezzel a kis tanulmányommal 1967-ben én is benevezek. ezt a munkát nagyon szerettem. a maradékot visszaküldte. csak nyelvtudás és logikus gondolkodás a mozaikok összerakásához. amelyet más nem írt meg. egyszerûen nem foglalkoztak vele. mit kell csinálnom és meddig terjedhet tevékenységem határa. hogy ez az USA globális híradó rendszerét érintô tanulmány olyan téma volt. Azt is megüzente Gyürk alezredessel. akirôl már tettem említést korábban néhány sorban. de vagy nem tudott angolul. Hagytam magam. hogy mások bugyuta módon megmondják. Mind többet és többet akartam tudni és ez a beosztás erre kiváló volt. hogy nem engedélyezi az anyagot átadni a Tudományos Bizottságnak elbírálásra. de szívós munkával csak vissza küzdöttem magam a Tájékoztató Csoporthoz. A Tájékoztató Csoporttól Lacházi odaadott engem a Rádiófelderítô Csoporthoz. így végül is eljutottam oda. Az értékelés nagyszerû volt! Pászka az anyagból kiemelte a legjobb részeket ( kb. amellyel a rádiófelderítôknél valakinek kellett volna foglalkozni. Ehhez nem kellett híradó szakképzettség. és nem gondoltam.30 oldal). Új beosztásomban nyílt és titkos dokumentumok feldolgozásával és rendszerezésével foglalkoztam. mert igen széles körû rálátást adott a Központba beérkezô dokumentumok sokaságára. Tanulván az elôzô esetbôl és mert nem akartam véteni a Pászka által kitalált ”elôírás” ellen. vagy nem figyeltek fel a témára. hogy mûvem 14 év múlva is idôtálló lesz. hogy maradjak már nyugodtan. megírtam a tanulmányt. ugyanis 1980-ban kollegáim biztatására benyújtottam a Tudományos Minôsítô Bizottságnak és az díjazásra is alkalmasnak tartotta. 10 . hogy ilyen helyzetbe kerüljek? Nagy lépésre szántam el magam. új fônököm Janka József ôrnagy lett. hogy a rádiófelderítôk épületében volt az elhelyezésem. ekkor 1967 ôsze volt. Én . akinek annyi köze volt a híradás témához. A kis tanulmányban szereplô adatok még mindíg korszerûek voltak. hogy két példányban gépeltem) átadtam Gyürk alezredesnek. hogy továbbítsa Pászkának és kérem engedélyét. A 407-L rendszerrôl írt tanulmányom második példányát eltettem. mert elôbb-utóbb mégis bezár a katonai fogdába! Kaptam megint a képemre! Hát kell nekem gondolkodni? Kell nekem észrevenni az új dolgokat? Hát kell nekem. Elhatároztam. hagyom magam. ahova akartam. Megemlítem még.

hogy az olasz nyelv tanulásában elôre kell haladnom. majd meg akartam kezdeni az olasz nyelv tanulását. még csak gartulációt sem. ha engem máris beiskoláznak az olasz nyelv tanulására. hogy az angol nyelvvizsga után azonnal kezdjem meg az olasz tanulását. hogy mi lesz itt. megvettem az angol-magyar. de feleségem is úgy gondolta. ne legyen már nekem meg a következô nyelvvizsgám. Persze szép pénzjutalmak jártak azoknak. Menjek el talán az Angol Nagykövetségre. Mint késôbb megtudtam Lacházi volt a a fô ellenzôje annak. lett volna millió helye a pénznek. így támogatott engem. ôk ilyenre . ugyancsak ezen a nyáron letettem a felsôfokú államvizsgát a Rigó utcában. hogy a hírszerzô szolgálatnál senki sem tudott róla. és most emlékiratom gépelése közben megnéztem az 1964-es árát. de nem azoknak. Bizony. Egyesek attól is megrémültek. de erre nem adtak engedélyt. hogy nincs. hogy engedélyezik az olasz nyelv tanulását. azt viszont nem mondta. akik angolt tanultak. hogy ott társalogjak az éppen ráérô angolokkal? Egyszóval. Lám. az ár a szótár hátlapjában be van mélyen nyomtatva. mint fiatal házasok. már régen nem volt fônököm. akik valahogy a sokadik év után letették a középfokú vagy felsôfokú nyelvvizsgát. amikor az USA-ba költöztem. Azt mondta Fenyô ezredes. és nagyon szorgalmasan tanultam. illetve a magyar-angol Országh László féle nagyszótárakat. nem akartak engedni tanulni. akik olyan rövid idô alatt tették le mint én vagy más jófejû kollégáim. Anyagi okok miatt csak 5 hónapig jártam saját pénzemen olasztanárhoz. de rosszakarata utolért a másik osztályon is. hogy vane nekik angol-magyar és fordítva nagyszótáruk.110 LETESZEM AZ ÉRETTSÉGIT. amikor az elvtársak jó része már 8-10 éve tanul egy nyelvet és még nincs nekik semmilyen nyelvvizsgájuk. hiszen angolból az elôírt 5 év helyett így is alig három év alatt értem el a felsôfokú szintet. Amikor az angol nyelv tanulását megkezdtem. Minden héten kétszer mentem nyelvórára Takács professzorhoz. 450 Ft. Végül 1968 ôszén az illetékes elvtársak úgy döntöttek. Mi nem kaptunk semmilyen hivatalos jutalmat. vagy voltak már külszolgálaton. fogtam magam és igen szerény fizetésembôl magántanárhoz jártam. Az egész tanulást úgy csináltam. hogyan képzeli ezt a mélyítést. volt. azt felelték. ez 1967-ben történt. Szép finoman megérdeklôdtem a menô elvtársaktól. ANGOL ÉS OLASZ NYELVBÔL FELSÔFOKÚ ÁLLAMVIZSGÁT TESZEK 1966 nyarán érettségiztem. hogy most egy évig mélyítsem az angol tudásomat. Nem kaptam meg az engedélyt az olasz nyelv tanulására. ezeket a szótárakak is magammal hoztam.

hogy Bajor tanár ne sokat kérdezzen tôlük. a megbeszélések tárgyait. ezeknek a tiszteknek az volt az érdekük. akkor nem lehetek kiszolgáltatva annak. Ez az eltévelygésem nem múlt el akkor sem. A mindenütt jelen levô BM III/III. hova fognak külszolgálatra küldeni. ahol Bajor László kiváló olasznyelvi professzor tanított minket. Amikor megkezdtem Bajor tanárnál a nyelvtanulást. Voltak persze kollegáim. azonnal vágtam rá a helyes válaszokat a lehetséges 140 valahány variáció közül. mint fiatal kezdô tiszt. majd csak elmúlik az a 2-3 óra idô. Ezt a napot is túéltük. Úgy tûnt. azokat a híreket. hogy szótárakat vásároljon. Más következménye nem lett az ügynek. aki saját szerény fizetésébôl még arra is szorított pénzt. csak én voltam olyan eltévelyedett. hogy majd vagy találok valahol egy szótárt a munkahelyemen. hogy a jövôben az elvtársak nyílvános helyen tartózkodjanak a meggondolatlan kijelentésektôl. hogy leültem és megtanultam ôket! Nem a kocsmákba jártam inni és álmodozni. felhívták a figyelmet. aztán mindenki mehet. és szórták pénzüket italra. Az volt ugyanis az álláspontom. mert hogy a fenébe tudom én ezeket a rendhagyó igéket?! Hát úgy. hogy szótárakat vásárolok. amikor az olasz nyelv tanulásakor azonnal megvettem a nagyszótárakat. ki merre lát. akkor megvettem az orosz nagyszótárakat is. hogy mire költöm megtakarított pénzemet.111 nem költenek pénz. Csoportfônökség besúgói egyik alkalommal részletes jelentést készítettek a fent említett hírszerzô tisztek kocsmai munkaértekezletérôl. Kárpáti Tíbor százados. Balogh Gábor ôrnagy Vári Sándor ôrnagy Tóth András ôrnagy (nem a fiatalabb Tóth András az Operatív Szolgálatnál) és még sorolhatnám. hogy a fônökök közül név szerint ki. meg egyéb kiadások is adódtak ilyen esetekben. Pedig hát semmi közük nem volt hozzá. hogy kit. lett nekem ebbôl is elég bajom. Na. hogy ugyanezek a tiszttársaim egyszer sem kritizálták azokat. amikor megkezdtem tanulni az orosz nyelvet. rendfokozatát. A felsorolt elvtársak aztán ”ráfáztak” egyszer a kollektív kocsmázásra. szótárakra és nyelvkönyvekre vertem el fizetésem egy részét és nem másra. vagy nem. akik minden nap. munkaidô után valamelyik kocsmában tartották gyülekezôjüket mint Janka József ôrnagy. milyen hülye a Katonai Hirszerzô Szolgálatnál. Az olasz nyelvórák az épületben levô Nyelviskolán voltak. nem helyeselték. valami hasonló áruk volt mint az angol szótáraknak. hanem tanultam! A mi tanulócsoportunkban 6-7 fô volt. addigra kivülrôl tudtam az olasz nyelvben összesen elôforduló 873 rendhagyó ige ragozását. .sóhajtottak fel. A BM jelentés tartalmazta a kocsmai munkaértekezleten résztvevôk neveit. ha én komolyan veszem egy nyelv tanulását. Érdekes. A BM jelentés tartalmát ismertették a személyi állománnyal. Sôt. Ráncsik József százados. akik ebbe is beleszóltak. Így mulattam én. Amikor Bajor tanár megkérdezte valamelyik rendhagyó ige ragozását. A jelentésbôl az is kiderült.

Amikor én bekerültem ebbe az olasz nyelvcsoportba. Én azt hittem (naív). Mondtam. hogy a tanár értékelje. hogy Bajor tanár az elsô napon letegezett. Nem volt szokás. mert a csoportba történt bekapcsolódásom felborította azt a jó kis nyugodt pocsolyás állóvizet. Aztán bekövetkezett a robbanás. úgy letegezve valahová. hogy minden alakalommal egy fordítást olaszról magyarra. Bajor tanár. persze nem olaszul. de amint késôbb kiderült. Aznap elvi okból nem mentem. Nem így volt. Miért is volt ideges Bajor tanár rám? Azért. Felszólította a csoport tagjait. egy fordítást magyarról olaszra vittem neki és ezeket illett kijavítani. Tanulótársaim közül az óra után. kölcsönösen vissza is kérte. úgy döntöttem. hogy a Bajorhoz járó tanulótársaim már magas szinten mûvelik az olasz nyelvet és én hozzájuk viszonyítva nagyon le leszek maradva. hogy ma nem hoztam javítanivaló való fordításokat? Majdnem leestem a székrôl! Bajor kéri tôlem a fordításokat! Természetesen voltak nálam ismét fordítások. Na. csûrték-csavarták. aztán azt a témát elôlrôl és hátulról. javítsa ki. meg a többieket. Jó! Ha nem . nekem rontott néhány. készüljenek az államvizsgára. Aztán ”csoda” történt! A fenti eset után 2 héttel. ugyanis rajtam kivül a csoportban már mindenki 3-4 év óta tanulta a nyelvet. Bajor elküldött valahová messzire és hogy engem látni sem akar többé! Az óra közepén történt az eset. hogy a tanítványok közül bárki is. Ettôl aztán Bajor tanár nagyon ideges lett. ez csak arra volt jó. csak a következô alkalommal. majd keresztül-kasul megtárgyalták. Késôbb. bármilyen házifeladatot vigyen a tanárnak. én rettenetesen szenvedtem ilyenkor. úgy az óra közepe felé. hogy magán úton fogom tanulni az olasz nyelvet. hogy miért kellett . Idegesítette Bajort. az idô meg haladt. megkérdezte Bajor tanár. az olasz nyelvcsoport tagjai közül egy háromtagú delegáció keresett fel azzal. amikor Bajor tanár elment. hogy kövessék példámat és készítsenek ôk is fordításokat. akkor nem! Munkahelyemen nem szóltam senkinek errôl az incidensrôl. mert ezen a téren javíthatatlan voltam. hogy a jövôben csak hozzak minden órára fordításokat és azokat majd közösen kijavítjuk. de most már menni fogok. amely a nyelvórákat jellemezte. hogy elküldjön. összedtem dolgaimat és otthagytam Bajort. Az is igaz. igen barátian üdvözölt és érdeklôdött hogylétem iránt. majd mindenki füle hallatára kijelentette. így tehát okosabb tiszt. amelyben elôtte leledzettek.112 Szerettek valami témát bedobni a tanárnak. hogy olaszul semmit sem tanultunk. hanem a tanulók mindegyikét-ha olyan hangulatban volt. Ezzel aztán vége is lett annak a régi csendéletnek. miért nem megyek az olasz órákra. a 3-4 éve Bajorhoz járók álltak nagyon gyenge színvonalon. rendfokozatban magasabb. hogy ”beteg voltam” és azért nem tudtam menni. az elsô napon máris kész fordításokat vittem magammal. mintha mi sem történt volna. Persze nemcsak engem. hogy Bajor tanár érdeklôdik. az eredmény meg az lett.

hogy Bajor tanár miket gondolhat rólunk. Se magyarul. most aztán tanulhatunk. hiszen ezek mind ôrnagyok voltak. a végén engem tartottak felelôsnek azért. hogy ennyire sehol sem álltak általános mûveltségi szinten. hozzám fordult és megkérdezte: Pista! Most mondd meg.113 felébresztenem az ”alvó oroszlánt”. mert a tanár ilyen kérdéseket tesz fel. hogy olaszul kéri a felsorolást. vagy olaszul kell felsorolni a világrészeket. az asztalt majdnem ráborította a három ”földrajztudósra”. hogy most magyarul kelle-e felsorolni. hogy így biztos tudják a kérdezettek. hogy a három operatív tanulótársamat próbáltam segíteni és kimagyarázni Bajor tanár elôtt. se olaszul! Bajor tanár felszólította Klucsai Henrik ôrnagyot. mint a bolond! Szerencsére voltak a csoportban olyan tisztek is. meg Amerika még csak valahogy eszébe jutottak. Voltak aztán humoros (de szomorú) kalandok is. kifejezték azon nézetüket. Klucsai ôrnagy a felsorolásban eljutott egész Amerikáig. amikor ilyen sötétséget tapasztal egyikmásik tiszt esetében? . szintén az Operatív Csoport tisztjét. Természetesen hibátlanul felsoroltam. Tóth ôrnagy nagy gondolkodásba esett. Pedig. jobb lett volna önmagukba nézni és gyorsan venni egy általános iskolásoknak szóló Földrajzi Atlaszt és legalább fô vonalakban megismerkedni a világgal! Blamázs volt az operatív tisztek részére. Akik valóban tanulni akartak. Egyébként Bajor is tudta. hogy sorolja fel a világrészeket. hogy összekeverték. akik nagyon örültek Bajor szemléletváltozásának és végre elkezdhették intenzíven tanulni az olasz nyelvet. mondván. Na sebaj. Nagy ôrnagy sem jutott tovább Európánál és Amerikánál. Én meg magamban szégyenkeztem. Gyorsan felsoroltam a világrészeket magyarul. hát el lehet ezt normális ésszel viselni?! Én nem mertem állást foglalni. felszólította Nagy Péter ôrnagyot. Bajor tanár kirobban megint. Bajor tanár végül engem szólított. azok gyorsan elismételték utánam a földrészeket és Bajor tanár kissé megnyugodott. de Ausztráli és Óceánia az Istenért sem jutott eszébe. mert magatartásommal sikerült más nézetre sarkallnom Bajor László tanárt az olasz nyelv oktatása terén. hogy sorolja fel ô a világrészeket. Tóth ôrnagy azonban olaszul sem jutott tovább a korábban említett földrészeknél. annak ellenére. Európa. majd utána olaszul. hogy ugyan tegye már helyre ezt az egész felsorolást. az Operatív Csoport jeles tagját. hogy valószínûleg az történt. Bajor tanár felszólította Tóth Ferenc ôrnagyot. hogy a legbátrabb én voltam. a Rejtjelmegfejtô Osztály beosztottját (aki késôbb osztályvezetô és ezredes lett). nem beszélve a hatodik világrésznek is nevezett Antarktiszról. hogy ezek a tisztek valóban nem tudják felsorolni a világrészeket!! Ez volt a színvonal ebben a csoportban 1968 tavaszán. hogy soroljam fel a világrészeket még egyszer magyarul. inkább rugalmasan azt magyaráztam Bajor tanárnak. sokat tudtak volna ártani nekem. Mondanom sem kell. a tanár közbe szólt.

Azt mondta. egymással mert mindíg külszolgálaton volt. Már hogy követelhetett volna a fônök. hogy még el is hitték önmagukról. nyíltan szemembe mondta. . olasz nyelvbôl felsôfokú államvizsgát tettem. akik csupán azért jártak az olasz órákra. hanem az angol nyelv játszotta a fôszerepet. Zsák a foltját megtalálta. angol nyelvbôl középfokú államvizsgát tettem. Az olasz nyelv tanulására is a szokásos 5 év volt biztosítva. éppen azért. angol nyelvbôl felsôfokú államvizsgát tettem. aki két külszolgálata között ideiglenesen éppen Magyarországon tartózkodott és ekkor rövid idôre osztályvezetôm volt. mert szükség van a munkaerômre a szolgálatnál. mert általános mûveltségünk és szakmai tudásunk magas szinvonalú volt.1966 nyara. hol Washingtonban áldozta . . miden alkalommal nagyon gondosan kijavította dolgozataimat. hogy évek óta nem kérték számon. Elértem hát. hogy abból a nyelvbôl. Mindíg. azért nem javasol. a csoport többi tagjaiból csak azokkal foglalkozott. de nekem elgendô volt a 2 év. pályafutásom során mégsem az olasz. Micsoda önzés. Béres hol Londonban. Mi.1966 nyara. mert soha nem voltunk közvetlen munkakapcsolatban. nagyon intenzív tanulás után 1970 nyarán olasz nyelvbôl felsôfokú államvizsgát tettem. alig 2 éves. habár ezen nem is nagyon csodálkoztam. A nyelvtanfolyam hátra levô részében Bajor professzor engem különös figyelemben részesített. hogy engem nem javasol az akadémiára. . hogy munkahelyükrôl ellógjanak. Köszönhetô Bajor László olasznyelv tanárnak. 1963 júliusától 1970 júliusáig az alábbi tanulmányi eredményeket értem el a Katonai Hírszerzô Szolgálatnál töltött 7 évem alatt. csak 10 év alatt.114 Persze. mindíg szerények voltunk. gimnáziumi érettségit tettem. fônökeik pedig olyanok voltak.1965 nyara. Béres nem is ismert engem.1970 nyara. hogy milyen eredményt is értek el a tanulásban. mert Lacházinak puszipajtása volt. A Tájékoztató Szolgálatnál töltött éveim alatt törekedtem arra. akik akartak is tanulni. felsôfokú államvizsgám lett. aztán az volt a szomorú. Voltak a csoportban olyan személyek. tájékoztató tisztek. mert operatívéknál ez így ment. akik azért ”ismertük már a betûket is”. amelyet elôször kezdtem tanulni. . hogy katonai mûveltségem színvonalának emelése céljából beiskolázzanak a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nappali tagozatára. Ezen ismét nem kell csodálkoznunk. ezzel megvolt a második nyelvvizsgám is. az operatív tisztek mindíg okosabbak voltak másoknál. mert az okosság jogát maguknak tartották fent. Mit hoz a sors? 1970-ben Béres László ezredes. amikor ô sem volt képes egy nyelvet megtanulni.

mert beiskoláztak a tanfolyamra. aki szintén nem végzett tisztiiskolát és valahonnét pártelvtársai hozták be a katonai hírszerzéshez. az általa adott munkahelyi ”fogadáson” tanulmányi távollétem miatt nem voltam jelen. Béres ezredes megint megpróbálta akadályozni beiskolázásomat.” Nos. de ha ott lettem volna. Más tisztek 13 és fél éves szolgálat után még Soroksárra sem jutottak el. tilos a feleségnek munkát vállania! Amikor Béres ezredes már második külszolgálatát töltötte az USA-ban. hogy dollárral tömje zsebeit.115 fel igen értékes idejét. hogy miért volt ez és még sok más történés úgy. az angolt. mert Béres és hozzá hasonló ezredesek megakadáyozták. hogy Béres feleségét beszervezi az amerikai elhárítás? Miért voltak Béresék immunisabbak az elhárítás tevékenysége ellen. Egyébként Béres nyugdíjazásának hivatalos kihírdetése után a tisztek és polgári alkalmazottak zöme elhagyta a fogadás helyszínét. sem az Operatív Szolgálatnál Béresnek hasznát venni nem tudták. aki kutatóorvos volt. a Tájékoztató Csoport idôsebb tisztjeinek elmondása alapján. hogy Béres majdnem zokogva mondta a hallgatóságnak. Vagyis. ezért volt! A sors úgy hozta. soha nem tudta senki hasznát venni. hogy mások is bekerüljenek a külszolgálati rendszerbe. mint más tisztek feleségei? Tudjuk persze. igen. Aztán többet ésszel mint erôvel. a felesége. mert az nagyon veszélyes. igen nyomatékosan felhívták az illetékesek figyelmünket. engem viszont tovább tanulni nem engedett. Nos. Valamilyen titokzatos oknál fogva. még a felszolgált pezsgôt sem fogyasztották el. de egyes állatok egyenlôbbek a többinél. ugyanis a imperialista-kapitalista elhárítás azonnal megkörnyékezi és beszervezi a feleséget. Mivel sem a Tájékoztató Szolgálatnál. az egyik USA egyetemen állásban volt és kutatómunkát végzett. Munkálkodása megint nem járt sikerrel. Béres László ezredes. amikor készültem. Milyen érdekes. hogy a Zrínyi Akadémiára kerüljek a nappali tagozatra. lendületesen haladt felfelé a katonai rendfokozatokban. Amikor én és más hozám hasonló egyszerû tisztek külszolgálatra mentünk. remekmûvében olvasható kis tétel:” Minden állat egyenlô. ebben az esetben nem kellettt attól tartani. Kollegáim elmondásából ismerem. minden polgári vagy katonai iskola nélkül jóval 1970 elôtt már ezredes volt. nehogy a feleség valamilyen munkát vállaljon az adott nyugati országban. hogy 1980-ban. így kiküldték külszolgálatra. más úton elintéztem. éppen azért. Összesen egy nyelvet tudott. hogy ô 13 és fél évet töltött külszolgálaton és hogy ez milyen nagy áldozatokat követelt tôle és családjától. hogy tanulmányokat fogok folytatni a Hadmûveleti Tanfolyamon. Érvényesült George Orwell Állatfarm c. akkor sem mentem volna el. ahogy volt. Igy . hogy Belovait nem szabad tovább engedni! Béres 1981ben ment nyugdíjba. Most sem tudom mi volt az oka? Talán Lacházi elvtársával eldöntötték.

Hogy a sors miért üldözött Béres ezredessel. hozzánk való csatlakozása végtelenül bosszantott. feleségemmel. mert így megfordultam a Katonai Hirszerzô Szolgálat minden irodájában. milyenek az irodák. hogy mit csinálnak. senki nem volt ennyiszer. 1970-ig a Tájkoztató Csoportnal nagyon sokat tanultam szakmai téren. fiammal többször mentünk oda filmvetítésre. mert a továbbiakban csak az utolsó percben érkeztünk meg a filmvetítésre. amit fontosnak . Sok olyan szigorúan titkos iratot olvastam. mintha hosszú idô óta legjobb puszipajtás haverok lennénk. Béres. Belovai hadnagyot! Más mindenkinek nagyon fontos munkája volt. akik ismerték Bérest. Ezt a rovancsolást mindenki utálta! A Tájékoztató Szolgálattól kit jelöljenek ki erre a munkára? Egyszerû. de azok ügyesen elmenekültek a környékérôl. aki még nem volt. hárman együtt ôk nagyon jól tudták. mi meg mint ”kis birkák”csak bámultunk. hiszen semmi kellemes emlékem nem fûzôdött Béreshez. Béres elkezd bájcseverészni velem. A Katonai Felderítô Szolgálat Tájékoztató Csoportjától minden évben kijelöltek valakit. csak én voltam egyedül. akinek részt kellett vennie a szolgálat Titkos Irodájának évi ügyviteli ellenôrzésében (rovancs). minden megragadt az agyamban. hogy harmadik alkalommal is megtalált bennünket Béres. ez kész rejtély?! A Tisztiklubban gyakran vetítettek jó filmeket. Ment más. én nem vagyok hajlandó negyedszerre is csinálni a rovancsot. nézelôdtünk. Ezt is elvégeztem tisztességesen. tudtam ki hol található. Pályafutásom során soha többé nem vettem részt rovancsolási munkában. amelyrôl másnak nem volt tudomása. Az elôadás kezdése elôtt gyanútlanul álldogálltunk. akit nélkülözni lehetett. Élveztem ezt a munkát. Voltak ott mások is. Nekem viszont tetszett ez a rovancsolás. ezek mint Szentháromság egymáshoz tartoztak. szinte faltam az új ismereteket. nem lett negyedik alkalom. de megérlelôdött bennem. Aztán jött a harmadik év. A gond ott kezdôdött. hogy a nyakunkra essen. szigorúan önöztük egymást. pedig úgy kívántam látni mint a hátam közepét. hogy ez az utolsó év. így kizárt volt. egyszer csak szemben áll velünk a nyugdíjas Béres ezredes és felesége (a feleségét akkor ismertem meg). hogy a következô évben ismét engem osztottak be erre a rovancsolási munkára.116 értékelte Béres Ferenc ezredes személyét a Tájékoztató Csoport kolektívájának zöme. Másik alkalommal ismét megtalált minket Béres. Mondanom sem kellene. de megmondtam: én már voltam három alkalommal. Mondanom sem kellene. ezt is elvégeztem tisztességesen. csak kellemetlenek. Bizonyos esetekben ennyire léleltelenül tudtak egyes vezetôk foglalkozni beosztottjaikkal. Na. de a negyedik évben ismét engem akart már nem is tudom melyik fônök kijelôlni erre a rovancsra. Lacházi meg Mozsik. megint engem osztottak be rovancsolni. hogy én két hónapon át a titkosiratok ellenôrsével foglalkozom.

úgy döntöttem. olyanná akar válni mint példaképe. mert kollegáival és beosztottjaival szembeni magatartása kiszámíthatatlan. régebbrôl ismert. kollegáim gyerekei már középiskolába vagy egyetemre jártak. vagy óvodás korban volt. de az egész dolog nem tetszett nekem. meg katonai iskolája. parancsnokára. Egy irodában voltam elhelyezve Slimbarszki Károly századossal. nem érdekelte ôt olyan piti kérdés. arra aztán igazán nem! Természetesen voltak nagyon rendes. meg is mondta nekem Slimbarszki. aki fônökei elôtt önmagából nap mint nap mártírt csinált. akinek volt érettségije. akikre . hogy gondosan ki kell alakítanon rövid. mert így jobb pozicióba került céljai eléréséhez. amikor várt otthon a gyermekem. Aljas oldalvágásait nagyon gyakran meg tudta valósítani. mégpedig a kommunista párt köntösébe bújva. Én még nagyon fiatal házas voltam. akikkel nagyon jól megtaláltuk a közös témát. de az élet beigazolta. amikor nekem tanulnom kellett. Mondtam Slimbarszkinak. hogy Lacházi ilyen jellem lenne. aztán volt olyan kollegám is. sem katonai iskolája. Szóval nem ment ez a kocsmázás. Hogy lett volna nekem ilyen lehetôségem? Kire nézhettem volna fel? Talán Lacházira. csakis saját pályájának egyengetésével foglalkozott. hogy mikor szúrhatja hátba azt. csak az alkalomra vár. Szorosabb baráti-családi kapcsolataim nem alakultak ki senkivel. vagyis nem járok el a többiekkel a kocsmába! A fiatalabb katonatiszt ôsi idôk óta fel szokott nézni elôljárójára. mint példakép nyújtás fiatalabb beosztottjának. Nem értem én rá arra. ezen a téren késôbb is kaptam megróvást. Sok területen nem voltunk azonos hullámhosszon. gyermekem bölcsödés. mert kollegáim nálam 10 vagy több évvel idôsebbek voltak és így ez valahogy nem jött össze. hiszen azért vállakozott állandóan a párttitkári funkcióba.és hosszútávú elgondolásaimat. hogy nem illeszkedek be kellôen a kollektívába. Baráti társaságomat a nôtlen tisztiszállón lakó. levontam a következtetéseket. stb. hasonkorú fiatal tisztekkel alakítotam ki. hogy Slimbarszkinak volt igaza. köztük elsôsorban a lányokat! Munkahelyi kollegáim egy részével tarthattam volna a szoros barátságot. Kollegáim között volt olyan. aki valamilyen módon is veszélyezteti vagy akadályt képez pályáján való elôrehaladásában. de az csak a kocsmázásokban merült volna ki. én nem hiszem. nagyon segítôkész kollegáim is. akinek nem volt érettségije. amikor várt otthon a feleségem. de tudása és szakmai tapasztalata egyenlô volt a nullával. hogy Lacházitól semmi jóra nem számíthatok.117 tartottam. hogy ott a kocsmában töltsem drága idômet. de nagy szakmai tapasztalattal rendelkezett. terveimet a jövôre vonatkozóan és ezek szerint kell munkálkodnom. aki Lacházi után volt attasétitkár Londonban. Egyszer-kétszer elmentem velük a munkaidô utáni rendszeres ivászatok egyikére-másikára. Értékeltem helyzetemet. ô jól ismerte Lacházi jellemét. Nem számíthattam ”elvtársi segítségre”. igyekszik követni példáját.

ez 1970-ben történt. a fônököm volt. Szívem szerint kedvem lett volna nem átvenni a piti 300 forintot. hogy nincs olaszos. Azt is mondták. 1970-ig a fô elvtársak . akit ki tudnának küldeni Olaszországba akár attasétitkárnak vagy más fedôbeosztásba. hogy megelôzöm ôket és akkor mások nem mennek külszolgálatra. várjak. Fenyô ezredes. Elôzménye pedig a következô.118 mindmáig szeretettel és tisztelettel emlékszem vissza. akiket a szûk baráti kör elôttem akart kiküldeni. hogy biztos jó érzés lehet jutalmat kapni. hogy ”ledózeroljanak a pályáról. de én nem voltam jó elvtárs a szûk döntéshozó körnek. Rövid 7 év alatt azt is megfigyeltem. Kalmár József (tüzér) százados. A Katonai Hírszerzô Szolgálatnál 1963-1970-ig terjedô idôszakban szakmai tudásban nagyot léptem elôre és hét év alatt olyan tanulmányi eredményeket értem el. Egyszer kaptam 300 forint jutalmat. Ekkor modtam az ott levôknek. hogy újabb személyek keveredtek volna az értékes elvtársak közé. nem alkoholizált. ahol jelen volt osztályvezetôm. hogy munkámat hosszú idôn át szorgalamasan végeztem. (Fenyô nem lövöldözött. Idegesítô voltam sokak számára. Fenyô Tíbor ezredes is. felfigyelt arra. olyan csendes hivatalnok-féle volt. akik már igen közel voltak a kondérhoz. Elért eredményeimért soha nem kaptam sem szóban. hogy április 4-én jutalmat fogok kapni. ritkán fordult elô. de az odavezetô út több ösvényen történt. Nem. hogy én még soha nem kaptam se dícséretet. Így aztán tényleg kaptam 300 forintot azzal a szöveggel. az arra érdemes elvtársak részére 1500 forintnál kezdôdtek 1970-ben. Szabó Gyula (olaszos) százados Slimbarszky Károly százados és még sokan mások. sem írásban. de nem akartam Fenyô ezredes jóindulatát ílymódon kritizálni. van idôm bôven. Nekem volt olasz felsôfokom. én még fiatal vagyok. Hányszor hallottam a szinte sápítozásba csapó hangokat. én nem tudom milyen mert soha nem kaptam. anyagiakban meg fôleg nem. mert elôttem a sorban sokan álltak. hogy az ünnepeken kitüntetésekre és pénzbeli jutalmakra felterjesztettek köre szinte mindíg ugyanaz volt. 32 éves voltam. mint egy sorbanállást egy nagy húsoskondérhoz. miért is tudta volna?) és ott a jelenlevôk füle hallatára megígérte. aki a fônököm volt. A szokásos pénzbeli jutalmak. Néhányan mindent megtettek. hogy szóba jöttek a jutalmazások. egyetlen elismerést sem. mert rövid idôn belül elért eredményeim alapján veszélyeztettem mások pozicióját.) A társalgás úgy alakult. se jutalmat (igen. hogy ilyet elôttem még senki sem produkált. hiszen lehet. . sokat segítettek pályámon való elôrehaladásomban. Ilyen segítôkész kollega volt Balassa Laszló százados.kiváló tanulmányi eredményeim ellenére külszolgálatra nem jelöltek.” Úgy tudom plasztikusan leírni a hírszerzô tisztek pályán történô elôrehaladásának folyamatát. Egyik alkalommal többen beszélgettünk egy csoportban.

Miután 1989-ben megtörtént a rendszerváltozás. és megkezdôdött a gumicsont rágása. hogy milyen tudásfeltételekkel lehet pályázni katonadiplomáciai pályára valamilyen beosztásra. Elôszôr: Oszetzky hogyan és mivel tudta megindokolni a felsôvezetésnek. a Honvédelmi Minisztérium meghírdeti minden évben. mint szerencsétlen antiszelekciós személyügyi politikája. Ha pedig fedôbeosztással járó külszolgálatról van szó. a húsoskondért velem együtt pár kollegámmal sikerült elérnünk. ki olyan csel alkalmazásával. Amikor Janka József alezredes már másodszor jött vissza az alkoholelvonó kúráról.119 azok szövetséget és megnemtámádási szerzôdést kötöttek egymással. Amikor Balogh Gábor alezredes az alkoholizmusa miatt már a napi munkáját sem tudta elvégezni. akkor Oszetzky beiskolázta a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia egyéves Hadmûveleti . aztán taggyûlés elé vitték az adott ügyet. akkor kinevezte osztályvezetônek. külszolgálaton soha nem volt. Persze ezek mindíg csináltak valami balhét. A Tájékoztató Szolgálat vezetôje. akik az odavezetô ösvények valamelyikén ügyesebben voltak képesek elôrehaladni. Elôzôleg természetesen ô nevezte ki osztályvezetôhelyettesnek is. lehet. tehát részükre ideális vezetô volt. hogy az illetô alkoholista tisztet elôléptetésre javasolta? Másodszor: lehet. sem Nyugaton. hogy utána nem maradt más emlék. az uralkodó szemlélet. Ezek az elôléptetések minden esetben nagy pénzekkel is jártak. Oszetzky nem tartozott a lövöldözô és ivós ezredesek közé. Leggyakrabban olyan tiszteket léptetett elô. Drága idônket este a taggyûlésen töltöttük. akik már az alkoholizmus utolsó szakaszában voltak. Így legalább több pénz jutott az ivásra. akkor azt a dolog sajátos természeténél fogva nem hírdetik meg sem Keleten. Oszetzky Tamás ezredes igen ravasz személyügy politikát folytatott. egész nap ivott az irodájában. és ügyesen elgáncsolták azokat. Megemlítek néhány példát Oszetzky ezredes ”nagyszerû” személyügyi döntéseirôl. katonai mûveltsége alacsony szintû volt. végül is a felsôvezetés utasításainak soha nem mondott ellent. már akinek volt gyomra ilyesmikkel foglalkozni. 34 éven át ugyanabban a beosztásban úgy eltöltenie idejét. Ez így is van rendjén. hogy Oszetzkyben valamiféle bosszúállás és kigúnyolás féle indulatok dolgoztak és így akart bosszút állni ”azon az egész bagázson?” Oszetzkyt a kommunisták a Horthy rendszer hadseregébôl vették át. Ez tiszta beszéd. Ez volt a jellemzô. Ki ilyen. holott mindenkinek lett volna ennél fontosabb dolga is. túlélte a Rákosi pajtás által szorgalmazott és az 1950-es években igen dívó csengôfrász korszakot. Sikerült is neki 1946-1980-ig. vagyis emiatt lett dolga a kommunista pártvezetôségnek. ebben hamarosan bele is haltak. irodájában páncélszekrényét sem nyitotta ki. Bennem mindíg két kérdés vetôdött fel. hogy így pusztított.

majd elôléptették ezredessé és kiküldték Bécsbe katonai attasénak. Holtan találták lakásán. Akár ennél. Amikor Ráncsik József alezredesen az alkoholizmus igencsak eluralkodott. majd hamarosan elvitte az alkohol. Thürmer Gyula ôrnagyot és ismét sorolhatnám a neveket.120 Tanfolyamára. fônökei tudták az alezredesrôl. mert a szakmával sokszor naponta velejárója volt az alkohol legális fogyasztása. Ott odáig jutott. felesége még nem utazott ki hozzá. hogy már igen fiatalon elitta gyomrát. hogy kemény alkoholista. Folytathatnám még a felsorolást. hanem csak úgy szépen. hanem az Operatív Szolgálatnál is. Az Operatív Csoportnál kétszer annyian haltak meg alkoholizmus miatt bekövetkezett különbözô betegségekben mint a Tájékoztató vagy a Rádiófelderítô Szolgálatnál. aki elsô washingtoni külszolgálatán olyan mértékben fogyasztotta a töményszeszt. . nem azért mert a szakma ezt követelte tôle. ennek ellenére kiküldték India fôvárosába Delhibe katonai attasénak. A példák felhozatalánál maradjunk csak régi ismerôsünk Mozsik Imre eseténél. Kiemelkedô alkoholista eset volt az Operatív Csoport állományába tartozó Smidth József alezredes. Ugyancsak az alkohol vitte el Nyersbakó ôrnagyot. aki nem tudta hol a határ. koprsó lett a vége. Oszetzky beiskolázta a Hadmûveleti Tanfolyamra. így mûtéttel fél gyomrát eltávolították. hogy mértéktelen ivászatában alkoholmérgezésben meghalt. így csak napok múlva tûnt fel a követségi dolgozóknak. hogy Smidthet nem látják. Több operatív tiszt alkoholistává vált. akár annál a szolgálatnál. Az alkoholizmus nemcsak a Tájékoztató Szolgálatnál pusztított. naponta önmagától haladt elôre a koporsó felé. Kollegái. Nemsokára nyugdíjazták. de azt hiszem a tendencia bemutatására a fent felsoroltak is elgendôek. sôt itt még súlyosabban.

Mivel az Akadémiára történô beiskolázásom .1973 között elvégeztem az Akadémiát. mû 14. hogy 1970 . Az Akadémia elvégzését követôen helyezték a Tájékoztató Szolgálathoz. PÁLYAFUTÁSOM ALAKULÁSA AZ AKADÉMIA ELVÉGZÉSE UTÁN Mit ír Mozsik? (Id.121 11 1970-1973 KÖZÖTT ELVÉGZEM A ZRÍNYI MIKLÓS KATONAI AKADÉMIÁT. a fenti idézet többi része nem igaz.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik írásában az igaz.oldal) ”1970-1973 között nappali tagozaton elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát is.

megismertem milyen kiadványok. hiszen még nyelvvizsgám sincs oroszból. Izgalmas ovasmányok voltak. hogy én ilyen feladatot nem láthatok el. hogy tudok olaszul. Eleinte nem zavart az orosz anyagok íróasztalomra történô áramlása. egyszer csak a Tájékoztató Csoport Titkosirodájáról kezdték hozni a nekem kijelôlt orosz nyelvû anyagokat feldolgozásra.122 elôtt is a Tajékoztató Csoportnál teljesítettem szolgálatot. hogy ha sikeres államvizsgát teszek oroszból. hetenként három alkalmommal esténként. a NATO-ra és Ausztriára vonatkozóan. nem tudták. Miközben a Zrínyi Akadémiára jártam. akkor kiküldenek Moszkvába katonai attasétitkárnak. kedves fônökeim nem tudták. saját költségemen résztvettem a Tisztiklub szervezésében. hogy be akarnak osztani a Felderítô Ügyelet 24 órás szolgálatába orosz fordítónak. Bosztásommal járó feladatomat tisztességgel elláttam. Egyik kollegámtól hallottam a hírt. 1974 elején. hanem visszatértem korábbi munkahelyemre a Tájékoztató Csoporthoz. Szép tanulmányi eredményeket értem el. Ezt parancsnokaim jóváhagyták. 1973 ôszén engedéyt kaptam arra. hiszen sokat tanultam az anyagokból. Mivel az orosz nyelv tanulását is komolyan vettem. hogy idegi kimerültségre hivatkozva kértem felmentésemet az orosz nyelv tanulása alól. továbbá hogyan foglalkoznak a NATO erôkkel. hogy alaposan megismerjem az USA honi és Európában állomásozó erôinek teljes rendszerét. mit tudnak az oroszok a NATO-ról. teljesítôképes tudásom még nincs ebbôl a nyelvbôl. de feladatot már megszabnak részemre. Mivel nyelvvizsgám sem volt oroszból. így tanulmányaim befejézése után nem helyezhettek a Tájékoztató Szolgálathoz. Lám. hogy a hírszerzô szolgálat házon belül mûködô nyelviskolájára beíratkoztam az orosz nyelv tanulására. egy kezdôknek indított orosz nyelvtanfolyamon. hogy már az orosz nyelvû anyagokat is feldolgozzam. most is megvettem az orosz-magyar és a magyar-orosz nagyszótárakat. mert hogy én tudok oroszul! Dehogy tudtam én azon a szinten. A Varsói Szerzôdés felderítô ügyeleti rendszerében a tagországok hírszerzô szervezetei (kivéve Románia) naponta küldték egymásnak a legfrisebb felderítési adatokat tartalmazó táviratokat orosz nyelven. arra törekedtem. hogy tanulom az orosz nyelvet. mint elôzôleg az angolét és az olaszét. Nagyon szerettem volna Moszkvát látni. Ettôl a hírtôl úgy megrémültem. de azt egybôl tudták. Aztán felröppent a hír. Ekkor már tiltakoztam. Így kerek a történet. így nyelvpótlékot sem kaptam orosz nyelv után. nem is osztottak be orosz fordítónak. ahol az USA arcvonalra helyeztek. . mivel foglalkoznak és mit tartalmaznak. Na. megalapoztam orosz tudásomat a nyelv további tanulásra. de nem külszolgálaton. hogy tudok angolul.

azt a felhördülést. Igaz.123 Moszkvában az attaséhivatal tiktárának fô feladata a következô volt: nagy átérzéssel tudja szájbacsókolni azokat a szovjet elvtársakat. elvégeztem a Zrínyi Akadémiát. hogy attasétitkárnak terveznek Moszkvába. 6-8 tiszt jelenlétében ott ültem teljesen megszégyenítve. Na. az orosz diplomata kollegákkal kicsit tudtam beszélni oroszul. amikor az a hír járta. de ez csupán udvariassági gesztus volt részükrôl. ha erre gondolok! Aztán a titkár feladata volt a Magyarországról nagy számban és gyakorisággal Moszkvába látogató magas beosztású fôtisztek és tábornokok fogadása a repülôtéren. holott nem is nekem kellett volna szégyenkeznem és nem is volt min szégyenkeznem. gondoskodni arról. hogy egy magyar katonadiplomata hazaszökik Moszkvából! A mókuskerék forgott tovább. amit Ráncsik József alosztályvezetôm kifejezésre juttatott. Mint statisztikai adat és hatékony munkaerô csak arra voltam jó. mélyen sértô hangsúllyal feltette a kérdést: Mééér?? Igérte neked valaki is.Természetesen minden tiszteletem azon tiszteké. 1975 nyarán. miközben azon síránkoztak. Azért csak úgy halkan mégis . amikor idekerültél a szolgálathoz. akit Olaszországba lehetne küldeni. akik ellátták a fent ismertetett feladatokat. vagy pályaudvaron. azt hallani kellett volna. a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság szellemében dugig tömje vodkával és magyar barackpálinkával. annyi orosz tudásom azért maradt. hogy van olasz felsôfokom. de mégsem akartak tudomást venni róla. hogy moszkvai tartózkodásuk alatt jól érezzék magukat. A Titkos Irodáról már nem hozták nekem az orosz nyelvû anyagokat. ôk megértôen bólogattak. hogy ”milyen jól beszélek oroszul”. hogy külföldre fogsz menni??! Való igaz. Tudták. Ezt persze nem lehetett megtenni. egy alosztályértekezleten. hiszen hogy nézett volna ki. Igen fontos feladata volt. ezekrôl tudtam. senki nem ígért (de másoknak sem). van két nyelvvizsgám. Csúnyán kizsákmányolták ezeket a tiszteket. igen halkan és szerényen megemlítettem. hogy nincs olaszul tudó. akikkel hivatali kapcsolatot tartott. nem tudok oroszul. A szôr még most is feláll a hátamon. hiszen nem tanulom a nyelvet. ô maga is igyon velük az összerogyásig. Nagyon durván. esetleg szóba jöhetnék valamelyik NATO országba külszolgálatra. Érdekes volt a helyzet. A külszolgálatról döntô elvtársak azonnal megtalálták nekem Moszkvát. hogy a szolgálatnál az angol és olasz nyelvû anyagok feldolgozásában résztvegyek. nem kívántam egyik feladatot sem ellátni. hogy a Katonai Attaséhivatallal kapcsolatot tartó szovjet elvtársakat. pedig nagyon szerettem volna megtanulni ezt a nyelvet is. Nos. Így lett vége orosz nyelvtanulásomnak. fizetésük igen alacsony volt. hogy amikor Londonban teljesítettem szolgálatot. ilyet nekem soha. elmondásuk szerint nagyon sokszor pocsékul érezték magukat és legszívesebben gyalog is hazajöttek volna Moszkvából.

amikor csak saját élvezetére és nyalakodására gondolt. Kálmáncheyt a rendôrség ôrizetbe vette. De így. 1973-ban (1974?) Kálmáncheyt kiküldték Vietnamba az akkor ott mûködô békefenntartó erôk magyar kontingensének egyik tagjaként. hogy kinek a kije a szolgálatnál. hogy Kálmáncheyt szorult helyzetébôl kiszabadítsák. Végül a Magyar Nagykövetség közbenjárására volt szükség. aki szintén rokona volt valakinek az Operatív Szolgálatnál és ráadásul biszexuális is volt. Néha csak néztünk nagyokat. akkor majd én is sorra kerülhetek. Kálmánchey úgy állította be az esetet. késô este egy nyilvános illemhelyen Kálmánchey ajánlatott tett egy angol férfinak hogy létesítsenek buzi kapcsolatot. Igen. Londonban egyik alkalommal.124 megemlítettem. A hír természetesen eljutott a Hírszerzô Központba is és a Központ jelentést kért az esetrôl. hogy ô békésen sétált hazafelé (vajon hol volt késô éjszaka egyedül?). Bizony alig telt el . Micsoda bárgyú helyzetbeállítás és magyarázat! Kalmánchey jól számított. Így volt ez Kálmánchey Pál ôrnagy esetében is. hogy milyen széleskörû nepotizmus uralkodott a Katonai Hírszerzô Szolgálatnál. Kálmánchey szolgálati ideje lejárt Londonban. Errôl az emberrôl az is eszembe jut. Választ nem kaptam. ez nem illett bele a normális képbe. még becsülni is lehetett volna tettéért. Ez az ember azonban nem hajlott a buziságra és rendôrt hívott. hanem a Tájékoztató Csoporthoz helyezték a brit arcvonalra és pártcsoportbizalmit csináltak belôle. természetesen mindegyik jó. imperilista angol ügynök provokációja volt a legvalószínûbb . Ha majd ôk voltak külszolgálaton. hogy így szigorúan titkos hírszerzési adatokhoz jusson. tehát itt csakis a gaz. akik valamelyik külszolgálatuk után csak 1-2 évet töltöttek Magyarországon és máris küldték ismét valamelyik jó zsíros helyre újabb 4-5 évre. a Központban elfogadták ezt a sületlenséget és nem foglalkoztak tovább az üggyel. mint ahogy nem is illhetett bele. zsíros állásban.rokanai szerint a Központban. Nagyon sok vezetônek rokonai és családtagjai is a szolgálatnál dolgoztak. visszatérése után nem került vissza az Operatív Csoporthoz. Az is hátráltatta néhányunk külszolgálatra való jutását. Volt ugye felesége is. amikor a szóban forgó nyílvános illemhelyen a brit elhárítás egyik ügynöke nyílt provokációt hajtott végre ellene azzal a céllal. hogy annyi tanulás után én is alkalmas lehetnék külszolgálatra. Persze ha Kálmánchey ôrnagy a homoszexuális fegyverét és bájait azért vetette volna be.1972 között teljesített szolgálatot Londonban Kálmánchey Pál ôrnagy mint a Katonai Attaséhivatal titkára. ha addig el nem érem a nyugdíjkorhatárt. amikor kiderült valakirôl. Nos. célszerûbb volt hallgatnom. Ezek voltak az egyenlô elvtársak között az egyenlôbbek. gyakori külszolgálatokkal tetézve. hogy voltak olyan tisztek. Ez volt a rendszer! 1968 . hogy megfélemlítés útján beszervezzék. még mindíg sokan álltak a sorban elôttem.

hogy van egy buzeráns munkatársunk. Ôk az Operativ Csoport állományába tartoztak és a statisztikát javítandó 3-4 fiatal tisztet látványosan ”bedobtak” erre a célra és még propagandát is csináltak abból. hiszen az USA arcvonalon korábban nem dolgoztam. ha lehet. és arra törekedett. Mit ír Mozsik? (Id. hogy a buzifelállásban ô a fiú volt.” Belovai: Mi az igazság? Valóban. ha villamoson halad el az épület elôtt. El kellett volna gondolkodni a vezéreknek. És amint az elôzôekben részletesen leírtam. nem lehetett ráfogni a nemzetközi imperializmus ügynökeinek provokációjára. hogy az alosztályhoz beosztott többi tiszthez képest viszonylagos lemaradását minél elôbb ledolgozza. akkor elfordítja a fejét. mert nem volt buzi. hanem a másik oldalon és amint elhaladnak. hogy a hírszerzô szolgálat tisztjei (sokan azok közül is. a már alezredes Kálmáncheyt hazaküldték Magyarországra.mû 14. amikor piros alapon fehérpettyes kis kendôt kötött nyaka köré és így libegett be a Katonai Hírszerzô Központba kora tavasszal a reggeli munkakezdéskor. Az is igaz. Ebben az esetben már nem volt mit kitalálni. új beosztásban voltam. Egyébként igen hercigen mutatott. még nagyobb erôfeszítéssel végezte tájékoztató munkáját. amelyiken a hírszerzô szolgálat épülete van. Máig sem tudom. Errôl a megkeseredettségrôl jut eszembe. bizalmas beszélgetések során azt mondták: ha nyugdíjba mentek.125 néhány hónap. Más azt mondta. . az meg nem akart. hogy az 1970-es évek vége felé mind jobban kezdett elharapódzni az a szemlélet. a hírszerzô szolgálatnál mindenki megtudta. ez az új beosztásom nem azért új. vagy a lány? Az igazsághoz az is hozzátartozik. majd évekkel késôbb megkeseredett emberekké váltak. mert még soha nem teljesítettem szolgálatot a Tájékoztató Csoportnál. szolgálatuk letelte után nem kaptak jó minôsítést fônökeiktôl. hogy lám a fiatal tiszteknek milyen korlátlan lehetôségeik vannak külszolgálatra menni . mert egyik tiszttársával buziskodni akart. egy nagyot köpnek az épület felé. hogy ne is lássa az épületet. Nem tették meg. hogy ezek a tisztek.oldal) ”Új beosztásában Belovai. nem gyalogolnak azon az oldalon. így különbözô beosztásokban elfektették ôket. akik már voltak külszolgálaton). hogy mi lehet az oka az ilyen kiábrándult szemléletnek. hogy az én ”évjáratomból” küldtek azért külszolgálatra tiszteket. és ha a Bartók Béla úton vezet a útjuk.

A Katonai Hírszerzô Központban. hogy hetenként legalább egyszer meglógjon a feleségétôl és elmenjen mulatozni.fôleg nyáron. hanem konkrét lemaradását behozni hozzám viszonyítva és elérnie arra a tudászszintre. Résztvettem minden olyan rendezvényen.126 hanem azért új mert elôtte soha nem dolgoztam az USA arcvonalon. S bár nem volt az. Mit ír Mozsik? (Id. kiránduláson és mókákon. mindenki tagja volt valamilyen sportkörnek. hogy minden szerda délután sportnap volt. A Katonai Hírszerzô Szolgálat munkarendjébe tartozott. volt két nyelvbôl felsôfokú államvizsgám. Nagyon sokan . Tehát semmilyen módon nem lógtam ki a sorból. . de a kevés tiszteletre méltó kivételtôl ilyenek nem voltak. csak Mozsik nem. Akkor meg mit kellett volna behoznom? Legfeljebb jó néhány. Szívesen felnéztem volna a nálam magasabb tudásszinttel rendelkezô tiszttársaimra. de szûkebb környezetemben a Tájékoztató Csoportnál is mindenkivel normális kapcsolatom volt. és pohárból ittam a vizet.hogy tiszttársaival normális.a szórakozóhelyek kerthelyiségeiben folytattak egykaros súlyemelôversenyt. mû 14-15. hogy munkaidô után a fôbb hangadó italozó tisztekkel elmenjek rendszeresen a kocsmákba. ahol tiszttársaim is jelen voltak. Ez aztán sokaknak abnormális volt. mintha egy kereke hiányzott volna. mégis olyan benyomást keltett. Nekem nem kellett semmiféle viszonylagos lemaradást ledolgoznom. Különcnek tartották. Ezt mindenki tudja. hogy minél hamarabb hazaérjek a feleségemhez és fiamhoz.oldal) ” Nagy igyekezetében egyre zárkózottab lett. Ezt a benyomást az idônkénti italozásait követô agresszivitása csak erôsítette. Sok tiszt arra törekedett. amelyen én 1973-ban álltam . beleértve Mozsikot is. illett volna nem viszonylagos. Én is kanállal ettem a levest.” Belovai: Mi az igazság? Az Akadémia elvégzése után nem voltam semmiféle nagy igyekezetben. volt katonai akadémiám. munkatársi viszonyt alakítsonn ki. A szerdai sportdélutánokon a tisztek elsöprô többsége nem sportolni ment hanem máshová. Mire nem maradt idô? Arra. olyan mint a többieknek egymással. hogy valahogy én is sorra kerülök külszolgálatra. Én meg minden nap arra törekedtem. nálam 10 évvel idôsebb tisztnek. és nem maradt ideje arra. Én az úszást választottam. mint ahogy Mozsiknak is az. vártam a kedvezô szerencsés alkalmat.ha már Mozsik ilyen megvilágításba helyez engem az Akadémia elvégzése után ebben az évben. mert volt érettségim. az éjszakai életbe hajtani a nôket. mert minek? Iskoláim megvoltak. vagyis emlegették a .

Felvetôdik a kérdés. munkaidôben és munkaidô után. akkor rég eltávolítottak volna a hírszerzô szolgálattól. mert józan ésszel ilyet nem írt volna le. hogy nekem egy kerekem hiányzik. szépen tudott úszni. akkor ezek szerint egy kerék híjával voltam (csak a katonai pályám idejét tekintve) élenjáró sorkatona. azért tudta mindazokat az iskolákat elvégezni olyan rövid idô alatt. hogy naponta. pedig tôlük elvárható lett volna ilyesmi. hogy Mozsik nem azt írja. hogy nem jártam esténként rendszeresen kocsmázni a hangadókkal. Ebben a felállásban viszont csak Mozsiknál van valamiféle ”kerékbaj”. hogy munkaidô után vagy sportdélutánt követôen a szórakozóhelyekre járjak és csatagonljak a budapesti éjszakában. hogy szerettem a feleségemet. a Belovai egy ôrült zseni volt. Ha ilyen különcféle ember lettem volna. ha ez a Mozsik féle ”kerékügy” valóság lett volna. Csak egy nem várható el Mozsiktól. Mire fiam elérte az iskolás kort. kik tartottak engem különcnek. Jobban szereti a hazugságot. mint ahogy azt másokkal megtették. 7 év alatt leérettségiztem. Na. mintha ”hiányozna egy kerekem. fôleg a pocskondiázó. hogy Mozsik miért állítja azt. meg oda mentek. mint Mozsik és társai számtalanszor . Mások ide. aztán milyen idônkénti italozásom volt nekem ? Még jó. amely alapján eltértem volna az átlagtól. Ha pedig úgy lenne. egyszóval családcentrikus voltam. Ezzel a ”különc” témával tehát nem tudok mit kezdeni. Az ellenôrzés egyenlô volt a nullával. de ilyet még ôk sem emlegettek. Egyébként. hogy Mozsik azt fogja mondani: ja. kivéve a tanulásban történt elôremenetelem és az. a gyerekemet. hogy nekem hiányzott egy kerekem? Hiányzó keréknek számított az. késôbb az óvodába és elvittem magammal az uszodába. de rajta kívül ezt senki nem vette észre és senki nem hiányolta azt az egy kerekemet. sem idôm arra. akiknek tényleg valami idegbajuk volt. ha nem voltam különc. rendszeresen fogyasztottam alkoholt és esténként Budapest bárjaiban töltöttem az idômet. hát valaki csak megemlítette volna. hithû kommunista elvtársak egyike-másika. ezek után lehet. kiváló növendék a tisztiiskolán. hogy családcentrikus vagyok. Én minden sportdélutánon elmentem a fiamért a bölcsödébe. mert errôl mindaddig nem tudtam. akkor olyan benyomást keltettem.127 söröskancsókat. Semmi olyan magaviseletet nem valósítottam meg. tanítottam úszni. ameddig bírták. amíg Mozsik ”mûvében” nem olvastam errôl. Nos. mint kedvenc kollegái közül sokan és ô maga is. Személyügyi minôsítésemben már-már fekete pontnak számított. Nos. hogy az általa írt valótlan állítást visszavonja. a mószerolókkal. letettem két nyelvbôl a felsôfokú államvizsgát és elvégeztem a Zrínyi Akadémiát. mint Mozsik írja.” Hát ez jó! Nem tudom Mozsik mikorra teszi. azt. de nem sportolni. Nem tudom. Tehát nem volt sem kedvem.

mi a valóság. de annak mértéke soha nem érte el azt a szintet. hogy így szabaduljon meg valamilyen munkahelyétôl. akkor úgy rúgtak volna ki két lábbal a katonai hírszerzéstôl. adatokkal bizonyítva. Most. vagy beosztásától. munkájától. Most sem tudom honnét veszi a rám vonatkozó valótlan adatokat és állításokat. amikor szélsôbalosként szólalt meg. de nem kellett volna azt sem írni. nagyon sok könyvet. De más sem engedhetett meg magának ilyen kijelentést. hogy utáltam az egész rendszert. Mozsik szemenszedett hazugságait eddig sorra cáfolom. hogy a lábam se érte volna a földet. természetesen én is fogyasztottam különbözô alkalmakból alkoholt. Kedves olvasóim tapasztalhatják. Mozsik engem 1982-ben külszolgálatomra történô kiutazásom elôtt pár hónappal ismert meg.oldal) ”Hajlamos volt a szélsôségekre is. hacsak nem az volt a célja. ilyet nem ír. ezekre viszont idônként volt pénzem és idôm. Fiatal hadnagyként. milyen agresszivitásom erôsödött? Kivel szemben? Mikor? Amint korábban írtam. most errôl is tájékoztatást kaphat. hogy mennyire utálom a kommunista rendszert és mi mindent megtennék pusztításáért.” Belovai: Mi az igazság? Kezdetnek csupán egy rövid megjegyzést teszek. idônkénti italozásra. Nem. akkor nem írhatom meg. aki bizalmi állásban volt. mint amit .mû 15. Ezt azért már illene tudnia Mozsiknak. hogy ilyen kijelentést egy katonatiszt nem engedhetett meg magának. Önök el tudják dönteni. míg más esetben azon véleményének adott kifejezést. Mit ír Mozsik? (Id. de nem hiányzott egy kerekem (Mozsik szerint igen). Az igaz. helyesebben hazugságait. sem idôm sem volt ilyesmire! Örültem. Nem ittam mértéktelenül soha alkoholt és most sem teszem. hogy mennyire utálja a kommunista rendszert és mi mindent megtenne elpusztításáért. Könyvem további részében hasonló módszert követek. Ha én kijelentettem volna. hogy meg tudtam venni a nagyszótárakat. hogy abból eredôen nekem bármilyen gondom lett volna. Mindenki tudja Magyarországon. nyugodtan megírhatnám azt is. különösen politikai megnyilatkozásaiban. Az élet valósága nem igazolja állításait.128 tették. ha a Mozsik féle italozást megvalósítottam volna. amit rólam írt mert nem igaz. Ami pedig az alkoholfogyasztásomat illeti. mint ahogy én sem. Volt. de ha eddig nem tudta. hazudni csúnya dolog és felettébb erkölcstelen. fiatal házasként (nem gazdag lányt vettem el feleségül) hol lett volna nekem pénzem a Mozsik féle. hogy ilyen ökörséget mondjak. aztán sem kedvem. Aztán. akik végig élték a szocializmus építésének dicsô idôszakát. de ha nem történt ilyesmi. már elég nagy távlatból.

de ezt nem olyan naiv és közönséges módon végeztem. miután letartóztattak.és szovjetellenességem. akkor minket kommunistákat a népharag lábunknál fogva felköt a villanyoszlopokra! Mozsik szerint talán ez lenne a ”balos” megnyilatkozásom? Akik ezt a megnyilatkozásomat hallották. mert ha egyszer innen kivonulnak. nézzük csak mit mutat a Mozsik féle minôsítés elemzésének eredménye? Mozsik minôsítésében én hajlamos voltam a szélsôségekre. hogy 1985-ben letartóztatásom után nem sokkal. Vajon azok. hogy fejjel menjek a falnak. nem ment el az eszem. nehogy elszólja magát az iskolában vagy máshol. azt nem ismerte az akkor még tizenéves fiam. hogy a megfogalmazás korrekt. hát kötelességszerûen leadták az demagógszöveget. de tartalma mögött éppenséggel a kommunisták uralmának gyengeségére utalok. Kommunista. amíg a szovjetek a nyakunkon vannak. innen merítheti Mozsik az általa írtakat a ”jobbos” változatra. Megint az ô beteges alapgondolata. Nem tettem ”jobbos” kijelentést sem. mert soha nem voltam én olyan elbódúlt a kommunizmus mételyétôl. mi kommunisták addig legyünk nyugodtak.volt amikor szélsôbalosként szólaltam meg. mert ezzel óvtam attól. hogy valami balos lelkesedés kitörjön rajtam. mert nem akartam sem feleségem. mint ahogy Mozsik volt politikai tiszt írja. hanem .” Politikai megnyilatkozásaimban . honnnét szedték az egészet? Nem tudhatták belsô érzéseimet. mindent megtettem a kommunizmus pusztításáért. eszembe jut. hogy én aztán kommunista. Most. Nos. a BM Vizsgálati Osztályon Zalai Péter rendôrôrnagy nagy hévvel azzal rontott nekem. hogy munkahelyemen széles körben ismert kommunista.most sem tudom mikor. Vajon mi lehet ez a szélsôbalos megszólalás? Talán az a néha eleresztett szövegem. mert ugye abból beláthatatlan következmények származtak volna. Egyébként letartóztatásom után már nem volt nehéz kitalálni.és szovjetellenes voltam. hogy ”hiányzik egyik kerekem. amíg a szovjet elvtársak ideiglenesen itt állomásoznak Magyarországon. azok nagyon is tisztában voltak azzal. Ha feleségem ismerte is néhány keményebbnek számító nézetemet. Más balos kijelentést nem tettem. Vagyis. akik ezt az információt adták rólam. csak idôben csúsztat egy nagyot. hogy Mozsik írja a kommunista-ellenességemet. mert mint már fentebb ismertettem. hanem ellenkezôleg! Gondolom.és szovjetellenes kijelentéseket még családon belül sem tettem soha. mert nem mondtam el soha senkinek! Ja. Igen. ”mi kommunisták” a közútálat miatt akár az akasztófa alá is kerülhetünk. arra hogy az elvtársi uralom csak addig valósul meg. hogy nem a Szovjetunió iránti forró szeretetem miatt kerültem kapcsolatba az USA kormányával. sem fiam fejét megkeverni. hol követtem el . hogy: elvtársak.129 Mozsik nekem akar tulajdonítani.

például Bondor János alezredest. akkor ez az ember azonnal jelentette a felsôbb pártszervezet vezetôjének. hogy nem olyan ember ô. . ahogy egy jó képességû hírszerzô tiszthez egy ilyen mûvelet illik. az épülô szocializmusra vonatkozó negatív megjegyzés hangzott el. vagy Kiss Károly ôrnagyot és másokat. hiszen még a katonai lakótelepen vele együtt lakó tiszttársait is feljelentette a munkahelyen. A Tájékoztató Csoportnál. akkor nem pisil. de így történt.130 ésszel és intelligenciával. Undorító. köszönhetô Kárpáti Tíbor pártcsoportbizalmi áldásos tevékenységének. ô volt a besúgó! Mi ezt tudtuk. Mi meg Kárpáti jelenlétében soha nem politizáltunk. aki ha kakil. Magyarul. ha bármilyen. mert tudtuk. Errôl késôbb részletesen írok.

Jelentette volna azt is. a két világrendszer közt folyó küzdelem ismeretében. ez azt jelentette volna. Ez szinte tréfának hatott. oldal) ” Több volt munkatársa szerint Belovai idônként azt is megengedte magának. az elsô alkalommal át fog állni az amerikai hírszerzéshez. Olyannyira. hogy külszolgálatom alatt az elsô alkalommal át fogok állni az amerikai hírszerzéshez. de nem ellenzô véleményével hamarosan ismét elôterjesztette Belovait kihelyezésre.a szerzô megjegyzése) a Tájékoztató Szolgálat fônöke kihelyezésre javasolta Belovait. hogy G.131 12 BELOVAI ALEZREDES KIJELENTETTE.ezredes. hogy politikailag totálisan tájékozatlan vagyok a világ állásáról a Vörös Birodalomban. hogy a parancsnoki javaslat mellett legyen ott a pártszervezet támogatása is. és Sz. hogy olyan naiv szinten állok az akkor dúló. hogy amikor munkatársai tudomást szereztek arról. G ezredes viszont. hogy a javaslatot káderhatáskörileg eggyel magasabb pártszervezet támogatta. altábornagy azonban így sem fogadta el. hogy a Szolgálat MSZMP-alapszervezetének vezetôsége nem is támogatta a javaslatot. akkor disszidálni fogok! Ha én ilyet mondtam volna több munkatársamnak (persze ha elôtte fejreestem volna). lett volna. igen erôs volt körükben az ellenérzés. némi módosítással és a pártvezetôség. (G = Gombos Károly ezredes. A pártvezetôség támogatása hiányában Sz. ha nem is támogató. hogy mint hírszerzô tiszt nyíltan híreszteltem volna. Sz. hogy feljelentsen. ha nem több.” Belovai: Mi az igazság? Ha én bárkinek azt mondtam volna. aki azonnal elmegy minden lehetséges fórumra. hogy kijelentse: ha ô külszolgálatra kerül. altábornagy (Sz = Szücs Ferenc altábornagy. akkor a munkatársak között legalább egy. azt kívánta. FÔNÖKEI MÉGIS KIKÜLDIK LONDONBA ATTASÉHELYETTESNEK-ÍRJA MOZSIK Mit ír Mozsik? (Id. Ezt végül úgy hidalták át. . ahova Magyarország is tartozott.a szerzô megjegyzése). altábornagy ezt terjesztette fel a vezérkar fônökének jóváhagyásra. mû 15. hírszerzôfônök visszautasította az indítványt. HOGY ÁT FOG ÁLLNI AZ AMERIKAI HÍRSZERZÉSHEZ. de azért teljesen érthetô volt. hogy ha kiküldenek külszolgálatra.

Márpedig. azok bûntársak és az akkor hatályos Bûntetôtörvénykönyv szerint igen súlyos fegyházzal rendelték büntetni. élükön az olyan szovjetbarát ügynökkel mint Horváth István. mindazok a személyek. Nem. idônként azt is megengedhette magának. hogy kijelentse: ha egyszer ô külszolgálatra kerül. hogy az amerikaiakhoz átálljak? Senkit nem tartóztattak le! Sôt. de nem jelentették a bûnüldözô hatóságoknak. a kérdés megint áll: feljelentett-e valaki is ebben az ügyben? Nem. Nos. a kommunista rendszert legcsekélyebb mértékben is veszélyeztetô kijelentést azonnal jelentették a pártvezetôknek. akik minden. az elsô alkalommal át fog állni az amerikai hírszerzéshez. letartóztatott-e valakit is a rendôrség. ha nem teszi meg. akkor az átállás tényének napvilágra kerülésekor (mint ahogy ez napvilágra is került). az már igen csak veszélyeztette volna a szocialista világrendszer biztonságát és valamelyik engem ”imádó” munkatársam csak úgy internacionalista hazafiságból már csak feljelentett volna! Nos. hogy át akarok állni az amerikaiakhoz. ugyanis a Katonai Hírszerzésnél is ki volt építve a BM besúgó hálózata és tudtak minden érdekesebb. hogy mit jelent Mozsik elôadásában az. Nem értem azt sem. mert a nekem tulajdonított bugyuta kijelentés csak a Mozsik fejében kavarog.. ha olyan kijeletést tettem volna (vagy bárki más ugyan ilyen kijelentést tett volna). házon belüli esetrôl. a demokratikus ellenzék felvonulását is karhatalommal szétveretô belügyminisztert. Errôl is tudott a BM besúgó szolgálat vezetése. Ha én a Mozsik által nekem tulajdonított kijelentéseket megtettem volna. hogy én átállok az amerikaiakhoz. hogy az egyik polgári alkalmazott meg akart fojtani egy ezredest. Nekik az ügynökeik mindenhol ott voltak.132 Ugyanis. senkit sem kérdeztek ki. de ezen már nem csodálkozunk. akik tudtak tervemrôl. Ismerjük a magyar leninista-kommunista BM-es elvtársakat. ilyen feljelentés nem történt! Most már csak az van hátra. hogy ”. Pont az én ”átállási szándékomat” nem dolgozta volna fel a BM? Hihetô ez józan ésszel? Amikor még azt a témát is feldolgozták. akik tudták. meg kijelentésekrôl. De ha az eddig leírt variációk szerint valahogy nem figyeltek volna fel a Mozsik által nekem tulajdonított kijelentésre. amit Mozsik nekem tulajdonít. akkor már az általam nyíltan hírdetett ”amerikai oldalra történô átállás bûncselekmény” hallgatólagos támogatásában társtettes lett volna és (csak úgy játszunk tovább a gondolattal) ha én átálltam volna az amerikaiak oldalára (mint ahogy át is álltam). hogy Mozsik már megint nem mondott igazat (hazudott).” . egy olyan kijelentés. Egyébként a BM elhárítás tudott volna arról. de ezt a tényt nem jelentették. mert tervem elhallgatásával hozzájárult ahhoz. mert a madarat már ismerjük tolláról. akkor letartóztatásom után a nyomozóknak meg kellett volna találni azokat is. amelynek megvoltak a külön igazi elvtársai. akkor még ott volt a kommunista pártszervezet..

amikor végre az alezredesnek sikerült kijuttatnia egy írást a munkahelyén levô egyik kollegájának. mint amit ô tett. még egyszer már nem merték eljátszani elôttünk ezt a piszkos magatartást. az csakis bolond lehet. leírva azt. alatt levô épületkomplexum egyik épületében volt elhelyezve a Csapatfelderitô Szolgálat. ennek állományába tartozott egy olyan munkatárs. aki nagyon is tudta. mert elôbb-utóbb tényleg meg fog bolondulni és akkor igaza lesz azoknak. mint aki megbolondult. ahol mindenki nyíltan elolvashatta. Mindenképpen úgy kezelték. az alezredest beutalták a Róbert Károly körúti Katonai Kórházba. álljon itt példának a következô ismét igaz történet. Beindult a gépezet. ott az Idegosztályon bezárták az egyik ráccsal ellátott ágyba. nem jutott volna idô még egy alkalomra. akik valamilyen ”veszélyes” kijelentést tettek. akinek a Katonai Fegyelmi Szabályzat szerint is szinte csak jelentési kötelezettsége volt. ennek a tisztnek a neve nem jut eszembe).133 Hát ki voltam én a Tajékoztató Csoportnál? Egy mezítlábas beosztott voltam. úgymond szokásosan. Szégyene ez a beutalás a hírszerzô szolgálat vezetô orvosának. A Katonai Hírszerzés Köpontjának Bartók Béla út 26. Észrevételét írás formájában kifüggesztette az étkezde folyosójára. . Én nem voltam fônök. ismétlôdôen. mégis bevitette az Idegosztályra. Az alezredest késôbb sem macerálták a kommunista gonoszok. mindenféle szérumokkal oltották. akik ôt oda bezáratták. semmi más. egy alezredes (igen sajnálom. Szabó János orvosalezredesnek is. mert ugye.” Annak érzékeltetésére. És mi az. aki olyan kijelentést enged meg magának. hogy mennyire nem volt semmiféle tolerancia azokkal szemben. hogy miket mûvelnek vele és kérte. aki tudta. sz. de akárhogyan törtem a fejem. talán még naponta is megtettem? Bizony. kényszergyógykezelésnek vetették alá. Nem tudtak a gonoszok mit tenni. hogy a szóban forgó kijelentést megtegyem. ki kellett engedniük a rácsos ágyból az alezredest. hogy az alezredes nem bolond. Már a legjobb úton voltak a ”gyógykezeléssel”. határozott lépéseket tettek az alezredes érdekében és követelték. mint amit Mozsik nekem szignál. hogy ”idônként?” Mozsik szerint tehát a fent említett kijelentéseket többször. aki valami kritikai kijelentést tett a Magyarországi politikai viszonyokra és néhány vezetô elvtársra. hogy katonai bíróságra került volna az ”ügy. mert már az elsô kijelentés után rúgtak volna ki a Katonai Hírszerzô Szolgálattól és még az is nagyon könnyen elképzelhetô. Becsületére legyen mondva a csapatfelderítôk tisztikollektívájának. szabadítsák ki ôt abból a rabságból. hogy mit írt arra a papírra és nem volt bolond. én nem engedhettem meg magamnak olyan kijelentést. hogy segítsenek neki. hogy azonnal engedjék szabadon az általuk becsült tiszttársukat.

Hogyan került a nevem a kiküldendôk listájára? Korábban említést tettem Szilágyi István alezredesrôl. Szilágyi a Tájékoztató Csoportnál több évig ”vezette” a mûszaki-fegyverzeti alosztályt. Szilágyit az 1970-es évek közepén hozták be a Katonai Felderítô Szolgálathoz az MN Mûszaki Fônökségérôl. hogy az én állítólagos kijelentésemet hogyan díjazta volna a katonai hírszerzés vezetése. és ebbôl nagy bonyodalmak keletkeztek. Igen. hogy rövid idôn belül felsôfokú nyelvvizsga papírja lett. mint sokan azok közül. Szilágyi nem értett ahhoz a munkához. Szilágyi alezredes közben még jobban megszerette a szeszesitalt. Ez volt a rendszer. sôt nagyon sokan. nyugodjon békében) a Tájékoztató Csoport fônöke külszolgálatra jelölt és állítólag munkatársaim körében nagy volt az ellenérzés. Mind magatartásban. mint apa igen nagyra becsülendô. hogy azt az ô vezetésével készítették beosztottjai. élén Szücs altábornaggyal és megtámogatva a kommunista pártvezetéssel. beiskolázták a német nyelv tanulására. túl sokat tudtam! Lehet. helyette beosztottjai mondták meg. hogy mit és hogyan kell csinálni. A fentiekbôl sejthetô. de németül szinte egy kukkot sem tudott. Erre az idôre a már korábban említett iskolákon és nyelvvizsgákon túlmenôen elvégeztem az egyéves Hadmûveleti Tanfolyam nappali tagozatát is. na meg persze még egy jó páran nem. Külszolgálatra való jelölésem 1981 decemberében történt. hogy valami ”bibi” esete forog fenn Szilágyi német nyelvvizsga papírjának hitelessége körül. Túl sokat tanultam. végül elkerült ebbôl a vezetô beosztásból és így lett Gombos ezredes csicskása. hogy orvos létére a pribékek hû kiszolgálójává aljasult. amelynek vezetésével megbízták. eljött az idô. így amint korábban említettem. mert már a kiskukták is voltak külszolgálaton. A várható eredmény kikövetkeztetését az olvasóra bízom. hogy bizony én nem vettem észre semmilyen jelét ennek az ellenérzésnek. hogy végre én is külszolgálatra megyek. Így erre az idôre már háromszor több ismerettel rendelkeztem.134 Szabó orvosalezredesrôl pedig mindenki megtudta. Ez sokak számára idegesítô volt. akik már nagyon régen megértek a külszogálatra. több tiszttársam füle hallatára örömüket és elismerésüket fejezték ki. hogy volt ellenérzés munkatársaim körében. hogy mint mûszaki szakember vezesse a NATO mûszaki csapatai felderítést. mert . csak én nem. Valahogy kiderült. amikor Gombos Károly ezredes (már meghalt. nem volt nehéz ”beszerveznem” a magam javára. aztán olyan ügyesen forgott. mert külszolgálatra jelôltek. de ezt olyan ügyesen palástolták. de semmi írásos nyoma nem maradt valamelyik kiadványon. hogy kijárja Gombos ezredesnél külszolgálatra való küldésemet. Nyelvet nem tudott. mind társalgásban senki nem juttatta kifejezésre ellenérzését. Így kerültem tehát a listára! Szilágyi. akiket korábban küldtek külszolgálatra. aki Gombos Károly ezredes ”segédtisztje” és bizalmasa volt.

hol tudok valamilyen pénzkereseti forrást találni. Természetesen igen óvatosan kellett eljárnunk. Az 1970-es évek közepén ismét helyzetelmezést végeztem és nagyjából arra a következtetésre jutottam. mert amikor megkérdezte valaki. könnyedén meg tudtam engedni magamnak. amely részére angol és olasz nyelvû katonai folyóiratok szemlézését végeztem. mint a fizetésem. két telket. Aztán mind a feleségem. reggel fél hatkor keltem. ahol mint számítógépes szakembert a REVA-hoz helyezték. Ebbôl a fordítási pénzbôl vettem a használt gépkocsit. A munkát odahaza végeztem. hogy OTP bankkölcsönt vettem fel. Mind . A nem engedélyezett másodállásomból származó jövedelmembôl igen megugrott kis családunk életszínvonala. hadnagy lett belôle. Az engedélyt részemre nem adták meg. de volt rá pénzem. Nem vagyok benne a ”körbe. Találtam egy helyet. ahol volt rengeteg fordítanivaló. utazásaink költségeinek magyarázatát. hogy folyóirat szemlézéseket végzek a HM Dokumentációs Osztálya részére. hogy ezzel takarjuk különbözô vásárlásaink. nagy erôfeszítést követelt tôlem. Honnét volt pénzem? Ennek története a következô. számitógépes tudományt tanulni. de eredményeként volt pénzem bôven. a vonatkozó elôírás szerint engedélyt kértem munkahelyemen a Személyügyi Osztályon. tehát onnan is van jövedelmem. Korábban említettem azt is. hogy az elvtársak engem nem fognak engedni külszolgálatra. mind én állandóan vettük fel a kölcsönöket egymás után. mert a kerületi tanács adóosztálya az említett összeg felett olyan durván magas adólevonást írt elô. apja bevitte a Katonai Felderítô Szolgálathoz. hogy 1997 augusztusában Szilágyi Szabolcs ôrnagy katonai attaséhelyettes Washingtonban.135 bizony kijárta ô azt is. akkor mondtam. Évente csak 110 000 forintig mentem el a fordításban. bizony igen sokba kerültek a neki hordott italok. Volt egy szerény pénzforrásom a HM Dokumentációs Osztályától. Ezt követôen engedély nélkül megkezdtem a fordításokat és annyit kerestem vele. hogy a fiát honvédségi ösztöndíjjal kiküldjék Lengyelországba egyetemre. vagyis éjjel 2 óra körül. hogy miután felkértem Szilágyi István alezredest külszolgálati jövôm útjának egyengetésére. megvettem a kempingezéshez szükséges legjobb sátrat és a kiegészítô berendezéseket. hogy évente több volt. egyszer Bulgáriában. Szilágyi fia az 1980-as évek elején elvégezte az egyetemet. hogy az már a további kereset ellen hatott. családommal voltunk háromszor Jugoszláviában. Azt is mindenki tudta. leggyakrabban mindíg ”ma” feküdtem le aludni. Olvasom az INTERNET-en megtalálható a magyar katonadiplomaták névsorát és azt találtam. Ezt a ”gyilkos”rabszolgamunkát nem kívánom senkinek. Így öröklôdik a szakma apáról fiúra.” Tájékozódtam. hogy mibôl tudtam megvenni egy használt Volga típusú személygépkocsit. hogy fordítást vállalhassak és azt természetesen munkaidô után lakásomon végezzem.

akkor ennek a szervezetnek tagja volt Tóth Béla alezredes. hogy engedély nélkül többletbevételem van. hogy én saját lakásomon este mit csinálok? Fordítok. hogy ha külszolgálatra megyek. Mozsik ”mûvébôl” tudom meg. amikor nagy hangon üvöltötte: ”amíg én vagyok a párttitkár. egyszóval életszínvonalunk jelentôsen emelkedett. szép dolog! Na. és miért nem javasolt külszolgálatra? Ismerjük a kommunista kollektíva egyhangú döntéshozatali rendszerét. amelynek eredménye a Szovjetunióba jutott. Elgondolásom volt. de így kell értelmezni) bizottsági tag szívósan követelt. mind magamnak vettünk szép ruhákat. Nem tudom miért. nehogy valakinek több legyen mint az átlagtisztnek. aki valamilyen meg nem határozható oknál fogva gyûlölt engem. Ha kiderült volna a munkahelyemen. hogy menjek! Angliába mentem. Ismerjük. hogy engem a Tájékoztató Szolgálat kommunista szervezete nem javasolt külszolgálatra. szigorú titoktartás fogadalmával. hanem az. vagy az USA-ba küldenek külszolglatra. hogy külszolgálatra kerüljek. hogy Angliába. akkor szigorúan megfenyítettek volna. a lényeg az volt. az udvaron haladva halottam.136 feleségemnek. Undorító módszert választottam. Szilágyi alezredes elintézte. hogy építse az én külszolgálati pályámat. Minden tudásbeli feltételnek megfeleltem. hogy a kommunisták minden téren ellenôrzésük alatt akarták tartani a polgárokat. hogy milyen tudással rendelkezem és ezért külszolgálatra javasolnak. Nekem mindegy volt. . hanem azért mert korrupt módon elintéztem. nem szórtuk a pénzt. csak úgy proletár egyszerûségbôl. vagy minden este gyertyás dáridót csapok hajnal kettôig. akkor tájékoztatni fogom az USA kormányát arról a hatalmas mértékû titokkiszivárgásról. Úgy egyébként kinek. így fordítási munkára bevontam két tiszttársamat. Egyik késô éjszakáig nyúló párttaggyûlés után. Dolgozott az SI Faktor is (SI = Sárga Írigység). hogy engem külszolgálatra kell küldeni. hogy önmagam nem is tudtam elvégezni. Mondhatom. Amikor rólam döntött ez a kommunista szervezet. azaz a döntéshozó testületben azt a döntést fogadták el a többi elvtársak. így ôk is végeztek engedély nélküli fordításokat és nagyon szép összegeket kaptak munkájukért attól a cégtôl ahonnan én is kaptam a díjazást. hogy külszolgálatra kerüljek. fiam korának megfelelôen megkapta a legjobb cuccokat. amelyet a legnagyobb szájú (nem akartam pofájú jelzôt írni. de ennek ellére takarékosan éltünk. amelynek 5-6 tagja volt. vagyis a pártvezetôség. lehet. Ô meg építette. amit Szilágyi alezredesnek vittem minden nap. Egy idô után már annyi fordítanivalóm volt. Ez a Tóth pár évvel korábban a Tájékoztató Szolgátnál párttitkár is volt. de nem volt más választásom. Csak én szórtam a pénzt az italra. egy nagy lapaj pararasztgyerekbôl lett politikai tiszt. de mégsem azért kerültem külszolgálatra. hogy Szilágy kilobbizta Gombosnál. mi köze lett volna. Tehát nem az volt a lényeg. Volt pénzünk ”bôven”.

hogy mit gondolok. hogy azt sem tudtam. azt is kérve. mi baja van velem Tóth Tíbor alezredesnek. . hogy talán még a NATO központjáig is elhallatszott. és akkor jön egy ilyen Tóth. hogy egy piti gondolkodású ember közönséges gyûlölködésérôl van szó. akinek olyan a mentalitása mint Tóth politikai tisztté. akkor hajlandó vagyok bármilyenn fórum elôtt megjeleni. de olyan hangosan. hogy vagyok én olyan talpraesett. volt politikai tiszt egy demagóg kommunista és minden módon akadályozza elôrehaladásomat. Szemembe mosolyogtak. ki is vágtam magam. Az igazsághoz tartozik. akik akadályoznak. Tóthnak a velem szembeni kritikán aluli viselkedését elég felindultan adtam elô Molnár ezredesnek.137 addig Belovai nem megy külszolgálatra. Mint olvashattuk. mert 1982 kora tavaszán a Katonai Hírszerzô Szolgálat függetlenített párttikára. hogy ha Tóthnak velem baja van. Molnár András ezredes magához kéretet és megkérdezte. hogy miként pofozta meg egyik munkatársát. hogy elérjem külszolgálatra való jelölésemet. a legnagyobb ellenállást fejtette ki. hátamba meg dôfték a tôrt. Lám. és elmondtam neki. úgy berúgott állapotban egy repülôgépen. hogy mit üvöltözött egyik este az udvaron. hogy ôk azok. ugye igazam volt. Hát ki az aki nekiáll vitatkozni egy ilyen emberrel? Így inkább ”feláldoztak” engem. hogy tulajdonképpen nem is imerem jól ezt az embert. Nem kérdeztem meg tôle. Normális? ember menekül az olyan típusú ember közelébôl. hogy tisztázzuk velem szembeni gyûlöletének okát! Molnár ezredes azt mondta nekem. Lám. de a vezetôségben továbbra is neki volt a legnagyobb szája. talán abban a reményben. de legalább tudtam már egy személyrôl. hogy aztán mégis mi baja van ôneki énvelem. aki talán már korábban is betett nekem. Ez az ezredes tisztességesen viselkedett. már nem volt párttitkár. Tájékoztattam. hogy ne kerüljek külszolgálatra. hogy megakadályozza külszolgálatra küldésemet. hogy azért sejtettem én valamit. hogy a munkahelyemen a kommunista párt nincs megelégedve velem. amikor rólam pártvéleményt kellett adni. Ez volt az elvtársi szeretet és segítség egyik megnyílvánulási formája. Csak gondoljunk bele! Hát nem elég munkát végeztem én azért. hogy Tóth már nem párttitkár és nem tudja megakadályozni külszolgálatra küldésemet.” Nem akartam odamenni hozzá és megkérdezni. felismerte. Tehát így világosan látható. hogy kivágjam magam az ilyen helyzetbôl is. Késôbb írok arról is. hogy csupán egy ember gonoszkodásáról volt szó és nem az egész pártvezetôség ellenállásáról. amikor elôrejutásom érdekében a korrupció eszközéhez nyúltam! Hát ilyen senki alakok akadályoztak elôrejutásomban úgy.

A Katonai . Rövid idô elteltével kitüntetést kapott. Egy ideig nem volt vele semmi probléma.oldal) ” Belovai 1982 szeptemberében került ki Londonba. A VEZÉRKARI FÔNÖK DÍCSÉRETBEN RÉSZESÍT Mit ír Mozsik? (Id.mû 15. Munkáját a rá jellemzô szorgalommal végezte. hogy rászolgált a külföldi kihelyezésre. láthatóan be akarta bizonyítani.” Belovai: Mi az igazság? Igen. Kiküldetésem elôtt soron elôléptettek alezredessé. 1982 szeptemberében feleségemmel és fiammal együtt megérkeztünk Londonba. majd magasabb fizetési fokozatba sorolták.138 13 1982 ÔSZÉN MEGKEZDEM KÉMTEVÉKENYSÉGEMET LONDONBAN.

nem tudja. aki olvasta. hogy rászolgáltam külföldi kihelyezésemre. Errôl a furcsa háborúról készítettem egy 45-50 oldalas hadmûveleti elemzést és értékelést. Mozsik. amelyet a Központban igen magasra díjaztak. amit Mozsik ír. Munkámat pedig a legnagyobb szorgalommal végeztem. Az sem igaz. nem az operatívék. az ô munkakörét kellett átvennem. mert ôk nem értettek az ilyen háborús dolgokhoz. Kellett ez nekem. akik az ilyen szakdolgokhoz értettek. Igazuk volt. talpraesett hölgy volt. feleségem dekódolta a táviratot. hogy kitüntetést kaptam. Az egyik alma. a szobában a kandallótól kell elindulni. Az eseményt értette aki írta és értette a szakember. Na. amelyet egy valós eseményrôl szakember írt meg és nem volt tele mindenféle handabandával. mint hátamra egy púp! A dícséretre vonatkozó közlemény táviraton jött. hogy londoni külszolgálatom kezdete után rövid idô elteltével magasabb fizetési kategóriába soroltak. Nekem nem kellett bizonyítanom. a Katonai Attaséhivatal volt a fedôszervezetünk. aki ebben az idôszakban fônököm volt a Központban. mert a kapott dícséret az nem egyenlô a kitüntetéssel. Miért is tudná? Hiszen fônököm volt! 1983-ban a Fegyveres Erôk Napja alkalmából kaptam egy vezérkarfônöki dícséretet. Ahogy mondták. mert az egy biztos pont. Esztergomi Ferenc ezredes a Katonai Attaséhivatal vezetôje hivatalába kéretett (átmentem a másik szobába) és a személyi állomány elôtt kihírdette. csak Mozsik nem tudja. Külszolgálatom elsô hónapjaiban végleg eldôlt a Falkland-szigetekre partraszállt argentín inváziós erôk sorsa. mert én mindíg így szoktam dolgozni. Így dolgoztam én. sôt igen lenézték azokat. hogy minél több lapból álljon a jelentés. Ez a hír nem igaz. Miután átvettem elôdömtôl a beosztással járó adminisztrációs tudnivalókat. Mi Londonban kémek voltunk. Végre volt egy olyan jelentés. diplomáciai beosztásunk pedig fedôfoglalkozásunk. ha a dícséret kitüntetô. mert rászolgáltam erre a kihelyezésre. Hajdú felesége igen csinos. ”hiányzó kerekeim” ellenére. hogy Belovai István alezredest a Magyar Néphadsereg Vezérkari Fônöke Londonban végzett eredményes munkája . A Mozsik szerint rövid idô multán vezérkarfônöki kitüntetést kaptam. mindketten segítettek nekem és felségemnek. ahol hadmûveleti-hadászati kérdésekkel foglalkoztak. mivel ô volt Kémközpontunk rejtjelmegfejtôje. Ilyen egyszerû a megkülönböztetés. Az ilyen dolgokat még a pogárok is tudják. a másik körte. még akkor sem. hogy az új környezetben eligazodjunk és megtegyük az elsô lépéseket. Nem igaz az. majd befejezôdött a háború. fizetésemelést nem kaptam. hogy amíg Londonban teljesítettem szolgálatot.139 Attaséhivatal vezetôjének Esztergomi Ferenc ezredes helyettese Hajdú László ôrnagy volt. mindjárt a kezdetben. megkezdtem kémtevékenységemet Londonban. hanem a Tájékoztató Csoportnál és a MN Vezérkar 1. Csoportfônökségen.

Mindent rendben levônek találtam. hogy miért dúlt-fúlt rám Esztergomi már második napja. de ez még jóval késôbbi történet lesz. vagyis szocialista (kivéve Románia) katonai attaséknak a Magyar Fegyveres Erôk Napja alkalmából. hogy a kapott dícséret miatt dühös rám. Másnap Esztergomi ezredes lakásán vacsorát adott a baráti. a késôbbiekben gondoskodott arról. Igen kellemetlenül éreztem magam. Esztergomi nem éppen diplomatára jellemzô magatartást valósított meg. hogy ezt kaptam. hogy kaphatok-e dicséretet vagy sem. korábban is voltak kisebb-nagyobb morgolódásai. szinte naponta szálka voltam a szemében. hogy neki olyan helyettese van. Ezek megvásárlása sokkal több pénzbe került mint Esztergomi fizetése. a jelen levô katonai attasék elôtt kijelentette.140 elismeréseként dícséretben részesíti. Nem érdeklôdtem tôle. Az igen jó és ízletes vacsora utáni társalgás során a csehszlovák katonai attasé megkérdezett. hogy se fizetésben se más módon ne kapjak semmilyen elismerést. hanem más . hogy mi az oka furcsa viselkedésének. hogy kaptam egy dícséretet. igaz ennek a véleményének szóban nem adott hangot szeptember 28-án. A vacsorára én és feleségem is kaptunk meghívót. hogy minél keserûbbé tegye életemet. amelyeket a Portobello Piacon és más helyeken vásárolt. Megtudtam tehát. Esztergomi egyáltalán nem értett egyet azzal. Nemhogy büszke lett volna az attasék elôtt. nagy kedvem lett volna szó nélkül távozni Esztergomiéktól és csak feleségem kérésére nem távoztam. hogy a jeles nap alkalmából én kaptam-e valamilyen elismerést? Mondtam. a közelben levô Esztergomi ezt hallotta és igen felindultan. hogy én dícséretet kaptam. Soha nem felejtette el ezt a dícséretet. akinek tevékenységét magasra értékelik a Központban és ezért dícséretet is kap. hogy megfejtsem Esztergomi szokatlan magatartásának okát. Arra legvadabb álmomban sem mertem volna gondolni. festmény. de ezeket a vásárlásokat nem is a fizetésébôl tette. Nem így Esztergomi ezredes. Bizony. A katonai szabályzat elôírása szerint mondtam: a dolgozó népet szolgálom! Megköszöntem a dícséretet és büszke voltam arra. Pedig ez volt az ok. szônyeg. Gyors önellenôrzést végeztem. amikor a dícséretet kihírdette nekem. Íme kedves olvasóim ismét egy eset. Hogy nekem megint ki kellett fognom! Esztergomi bemutatta vendégeinek azokat a ”szerzeményeit”. de azok másmilyenek voltak mint a mostani. amikor minden valós ok nélkül valaki elkezd azon munkálkodni. Csak dúlt-fúlt velem szembe. Készült a bosszúállásra és ez késôbb be is következett. Ezek között volt sok értékes szobor. hogy én ezt a dicséretet nem érdemlem meg és különben is a Központban nem kérték ki az ô véleményét. nem tudtam mire vélni szokatlan magatartását. aki londoni fônököm volt. helyette tulajdonképpen nagy nyílvánosság elôtt megszégyenített.

ugyanis Esztergomiéknak hirtelenjében 31 db csomagjuk keletkezett.141 pénzforrásból. Esztergomi ezredes édesanyja 1984 januárjában (lehet. zavaró tényezô. illetve a vacsora után gondoskodjon arról. hogy ezzel tanulja a diplomáciai élet azon területét. Az alkalmat megragadva Esztergomi összecsomagolt mindent. Hát megállt az eszem! Ilyen megalázó módon bánni a titkárral. hogy Tiszai ôrnagy felesége. Erre az volt a válasza. És mik voltak még felhalmozva egy használaton kívüli hálószobában! Márpedig mi tudtuk. hogy februárban) meghalt. hogy ne aggódjak. amikor vacsorát adnak vendégek részére. aki ôrnagy. nevezetesen az. te egy igazán gazdag ember vagy! Igaza volt az attasénak. pár évvel korábban egy szörföt raktak be a MALÉV gépbe. amit pont most kellett hazaszállítani. Arról nem tett említést Esztergomi. hogy Esztergomiék nem a fizetésükbôl vették a bemutatott tárgyakat. A cseh katonai attasé a ”bemutató” után kijelentette: Feri. hogy egy ôrnagy pincéri feladatokat lát el. hanem más pénzforrásokból. Erzsébet meg a konyhában végezte a fôzéssel és tálalással kapcsolatos munkákat. több ezer angol font értékkel bírtak. hogy Tiszairól Esztergomi ezredes a legjobb minôsítést fogja írni. Tiszaiék minél több személyes szolgálatot tesznek Esztergomiéknak. amelyrôl késôbb részletesen írni fogok. A csomagokat kiszállítottuk a repülôtérre. amelyeket nekünk megmutatott. csak azok a mûvészeti értékkel bíró tárgyak. így ô és felesége a temetési szertartásra Magyarországra utaztak. amit be akart csempészni az országba. A késôbbiekben mind Tiszai ôrnagy. Ez alkalommal . hogy szolgálja fel az italokat. Borsos György volt megbízva. hogy nem éppen helyénvaló. kiemelve. hogy ezt talán nem is tudjuk feladni a MALÉV gépre. de Borosos megnyugtatott. A csomagok repülôtérre való kiszállításában a követség kis autóbuszán kívül az attasétitkár és az én gépkocsim is ”szállítójármûvé” lépett elô. mind felesége Erzsébet több alkalommal gyakorolták Esztergomiék lakásán a diplomáciai élettel kapcsolatos fogásokat. hogy Esztergomi ezredes az attasétitkárt. állandóan jelen levô. hogy ô azért ”kérte” meg Tiszait. hogy Tiszai felesége a konyhában milyen területét tanulmányozta a diplomáciai életnek. annál nagyobb a valószínûsége annak. Az egyik. hogy a vacsora során ô szolgálja fel az italokat. de akkor is begyömöszölték a gépbe a szörföt. Pár nappal késôbb finoman megemlítettem Esztergominak. Ugyanis. hogy pincérként kellet neki tevékenykedni Esztergomi lakásán! Késôbb tudtam meg. Tiszai Gyulát arra ”kérte”. a csomagok gondos ”ápolásában” a MALÉV-nek a Heathrow-i repülôtéren levô alkalmazottja. szônyeget tartalmazó csomag igen hosszú volt. igaz elôtte le kellett szedni a repülôgép hátsó részén egy borítólemezt. hogy a vendégek poharában mindíg legyen ital. Volt ezen a vacsorán egy igen kellemetlen. Persze megértettem én az egész pincéreskedésnek és konyhai munkálatoknak a logikus hátterét és az elôrelátást. mondtam Borsosnak. hogy milyen nagy affinitása van az operatív munkához.

Beírt 2-3 jelentéktelen. mint ahogy volt Esztergominak. nem volt sok tételem. mert amennyi pénzt szorgos takarékossággal. amellyel minden külszolgálatos el volt látva. hogy megmaradjon a londoni katonai vonalon a jó barátság. Ugye. hogyan került be Esztergomi ezredes rengeteg csomagja Magyarországra? Hogyan tudta elkerülni a vámot? A válasz igen egyszerû. hogy az Esztergomi csomagjait ne vizsgálgassák. akkor vittek egy kis szobalétrát haza. Esztergomi beírta a létrát. de nem írta be a Vámkönyvbe a rengeteg szobrot. Londonban nekem nem volt külön jövedelmem. a szônyegeket és még ki tudja mit nem! Pedig ezek értéke több ezer dollárt tett ki. abból nem tudtunk olyan sok mindent vásárolni. Nekem is felhívta a figyelmem. a katonai hírszerzés megbízottja engem is várt és a vámos elvtársaknak én is leadtam a már Londonban elôkészített nejlonzacskót. a többi csomag felett meg szemet hunytak a vámos elvtársak. csupán azért. elhanyagolható tétel. hogy már elôre elrendezze a vámszolgálatnál az elvtársakkal. amit Magyarországra be fogok vinni. Magyarországon nem volt gond a vámvizsgálattal. Így ment ez. de ô ezt is beírta a Vámkönyvbe. benne az italokkal és a márkás cigarettákkal. olcsóbb cikket. Esztergomi meg is mutatotta nekem azt a kis Vámkönyvecskét. például. hogy nincs megoldhatatlan feladat! Csak akarni kell! Végül is az igen hosszú szônyegcsomag bekerült a gépbe. Ezeket az italokat mindenki saját pénzébôl . hogy nekem nem volt semmilyen becsempésznivalóm az országba. Esztergomi leadta a vámos elvtársaknak a még Londonban elôkészített. hanem a Katonai Hírszerzés és a BM Hírszerzés elvtársaival szintén. Ami nincs beírva a Vámkönyvbe. Itt jegyzem meg. feleségemmel össze tudtunk gyûjteni. hogy valamit is be kellett volna csempészni az országba. a Vámkönyvbe beírt pár cikket a vámôrség szabályosan elvámolta. 30 dollár értéknek felelt meg. Én mindent beírtam a Vámkönyvbe. hogy a saját Vámkönyvecskémbe én is írjak be mindent. ilyen egyszerû az egész! De nemcsak Esztergomival ”bántak” így a vámosok. amikor szabadságra mentem Magyarországra. nemes töményitalokat és cigarettákat tartalmazó nejlonzacskókat és minden el volt intézve. ”a többit majd elintézzük” megjegyzéssel érzékeltette. hogy majd kapnak valamit. akkor azt elvámolni sem kell! Akkor hát. a képeket. akinek az volt a feladata. Esztergomit a repülôtéren várta a Katonai Hírszerzés egyik munktatársa.142 egy igen jelentôs elvtárs volt Londonban látogatóban és ô vásárolta a szörföt. Minden úgy ment. A létra ára kb. hogy ô mindent beír a könyvecskébe. Ennek ellenére. amikor egy évvel korábban szabadságon volt. mert Esztergomiék ”mindíg” betartották a vámelôírásokat. ahogy a munkatárs elôzôleg elrendezte. de sajnálatos módon elfelejtette beírni a 31 csomag zömét. a mûvészi értékû fafaragványokat. amiknek az összértéke nem érte el a 200 dollárt.

azt a Központtól kell kérni és majd kiküldik az adott országba. akkor meg még szédületesebb jövedelemre tettek szert. Ezt az újság dolgot. az elsô találkozáskor. Ennek az az egyszerû oka. hogy a Katonai Attaséhivatal részére herendi porcelánokat fog vásárolni. amikor Esztergomiék Magyarországon voltak a temetés kapcsán. hogy ezeket a porcelánokat Esztergomiék soha nem vásárolták Londonban. Akinek nem vámoltak el valamit. hogy ezeket a porcelánokat nemigen vásárolhatták Londonban. aki Esztergomi elôtt katonai attasé volt Londonban és akkor viszont Esztergomi volt a Központban Mozsik fônöke. egyedi darabok kerültek elô a dobozokból. meg a dátumot. hogy a Központban az a Mozsik Imre ezredes volt Esztergomi fônöke. akkor ott vásárolták a herendei darabokat. azokat szépen becsomagolták az említett újságokba. mert herendi porcelánokat megy vásárolni egy Londonban mûködô magyar származású kereskedôtôl.) vásárolni valutáért. természetesen gondolkodás nélkül bevételezte a leltárba a porcelánokat. hogy külszolgálaton tilos bármiféle anyagot (bútor. amelyek Londonban nem is kaphatók. Amikor Esztergomi visszaérkezett édesanyja temetésérôl. hogy másnap nem jön be csak délután. Ha pedig Esztergomiék éltek a rafináció azon változatával. Így . méghozzá forintért. hogy olyan magyar nyelvû újságokba vannak csomagolva a porcelánok. Vagyis az történt. Aztán feltûnés nélkül. annak ráfizetés volt. üveg. hogy a herendik árát számolja el a Katonai Attaséhivatal számlájára. aki szintén látta a kicsomagoláskor. Ez volt a rendszer.143 vásárolta. majd kifizette Esztergominak a herendi porcelánok árát angol fontban. Akkor hát hol vásárolták? Magyarországon vásárolták. már a repülôtéren mondta. Esztergomit a Központ soha nem vonta felelôsségre a porcelánok jogtalan vásárlásáért. a feleségem is észrevette. hoztak néhány dobozt magukkal. szônyeg. feltûnt nekem. Délután megérkezett Esztergomi és felesége. jóval olcsóbban szerezték be. hogy a porcelánokat Herenden a gyárban. majd elszámolni Londonban a kereskedelmi áron angol fontért. Pár nap elteltével Esztergomi ezredes bejelentette. akinek pedig nem volt mit takargatni. Az attasétitkár. ezek ponosan megegyeztek annak a dátumnak a környékével. stb. Miközben nézegettem a szép darabokat. rámnézett és azonnal tudtuk mindketten. megnéztem az újságokon levô dátumokat. hogy amikor a temetés kapcsán Magyarországra utaztak. szövet. Van ennek a temetésre történt utazásnak másik folyománya is. Ez jó üzlet volt! Magyarországon megvenni a porcelánt forintért. annak megérte. Ha igény van ilyen darabokra. porcelán. Egyébként mindnyájan ismertük a Központ azon utasítását. majd Londonban adtak egy valamilyen számlát az attasétitkárnak. de még csak nem is járatott senki ilyen újságokat. kicsomagolták és megpillanthattuk a szép herendi porcelánokat. kissebb-nagyobb szobrok.

” Belovai: Mi az igazság? Úgy értékelem.144 tehát világosan érthetô a ” Herendi Mûvelet. és a felvételeket az elhárítás tisztjei késôbb kielemezték. hogy a Szovjetunió és a szocialista országok diplomatái kivel keresnek kapcsolatot. Más szóval. aki ezeket jelezte a maga központjának. akkor gyakran megzavarták azt. fogadások.mû 16. te pumpolod az enyémet. az agresszivitás. A diplomáciai rendezvényeken rendre ott voltak a fogadó ország elhárító szerveinek tisztjei. Belovai nemcsak a belügyi rezidens figyelmét hívta fel magára.oldal) ” Az idônkénti alkoholfogyasztás következményeként fellépô agresszivitása. A jelenlevô fényképészek rendszerint rögzítették ezeket a beszélgetéseket. hogy késôbb aztán megkörnyékezzék ôt. csak meg ne fogjon senki se! 1 LONDONBAN BALDA FELFIGYEL RÁM ÉS JELENT KÖZPONTJÁNAK Mit ír Mozsik? (Id. Ha ez a beszélgetés tartósabb. ebédek alkalmával is érzékeltette és idônként annak adott hangot. (csak nem tudjuk melyik rendszerre gondol Mozsik?Csak nem az imperializmus rendszerére?) . bizalmasabb volt. Természetesen jelen voltak a hírszerzô szervezetek tipkutatói is. hogy Mozsik súlyosabb agyviharainak egyike most kezdôdik. a rendszerellenesség. gyengítésére. hogy ténylegesen is hajlandó lenne a rendszer bomlasztására. akik a megfelelô jelöltet keresték. csak érvényre jutott a magasabb elvtársi körökben érvényes törvény: én pumpolom a tiédet. ez pedig a rendszer (milyen rendszer?) elleni burkolt megnyilatkozásaimból vált részére nyilvánvalóvá.” Nem történt más. Mozsik azt állítja. a koktélpartik. hazudni. kivel beszélgetnek. lopni. a rendszer elleni burkolt megnyilatkozásai azonban magára vonták a belügyi rezidens figyelmét. akik azt figyelték. Ismét elôjön Mozsik szótárából az idônkénti. az alkoholfogyasztás. Nyílt rendszerellenességét a diplomáciai rendezvényeken. hogy idônkénti alkoholfogyasztásom következményeként valamiféle agresszivitásom keletkezett. csalni. Ezzel hamarosan magára vonta az amerikai Központi Hírszerzô Ügynökség (CIA) tippkutatóinak figyelmét. csatlakozva a beszélgetôkhöz.

Az alkoholfogyasztás a diplomáciai élet velejárója. azt a tervemet. amikor az egyik NATO országhoz tartozó katonadiplomata kollega kissé többet ivott. Annyi tudásom. hogy én a nagyszerû Szovjetuniót vagy a kommunista rendszert kritizáljam. Azt is nyilvámvalóvá kell tennem. hogy az illetô részeges és iszákos. akkor nem valami bugyuta. vagyis az . igaza van Mozsiknak. hogy idônként alkoholt fogyasztottam Londonban. hogy gépkocsimmal hazaviszem ôket. hiszen annyit azért csak feltételezhetett volna rólam. hogy ha alkoholt fogyasztottam. akkor Belovai elsô dolga az. Hazavittem és most sem úgy értékelem az esetet. igaz ô illetékes ebben.145 Ami az alkoholfogyasztási szokásaimat illeti. engem úgy hazarendelnek Londonból. a kommunista rendszert valamilyen módon is sértô kijelentést teszek többek füle hallatára Londonban. vagy valakit megkritizáltam. Az a két-három pohár bor. hogy italozása miatt ki kellet venni a fél gyomrát. Nem értem tehát Mozsiknak azt a logikáját. akkor se szó. Ha valamit. ô majd ezt szó nélkül hagyta volna! Dehogy! Ô lett volna a kreált ügyem fôinkvizítora. se beszéd. hogy ilyenkor jópofáskodáson kivül más viselkedésnek nincs logikája. akkor azt nem akkor tettem. akkor soha nem voltam agresszív. Miért állít fel ilyen képtelen képletet. hogy hol a határ. hogy a rendszert ott Londonban támadjam! Ha ennek a Mozsik féle állításnak lett volna alapja. rendszeresen voltak diplomáciai fogadások. Természetesen mindenki tudni szokta. korábban írtam errôl. hogy ha én ilyen. átlátó. általa nekem tulajdonított kijelentéseket tettem volna. gondolom Mozsik a komunista rendszerre gondol. Egyébként Mozsik nem tudhatta. Mégis. ettôl agresszív lett. hogy na! Ebben természetesen Mozsik lett volna a fôvezér. vagy más nem tömény ital nekem soha nem ártott meg. hogy ha én a kommunista rendszer ellen akarok harcolni. hiszen ô ivott annyit külszolgálaton. rendezvényeken minden esetben fogyasztottam alkoholt. amikor alkoholt fogyasztottam. rálátó-. ezt már ismeri az olvasó. hogy miért állítja fel úgy a képletet: Belovai ivott.és belátóképességem volt. hogy ha már végre külszolgálatra kerültem. így neki és feleségének felajánlottam. mint amit elbírt. De még mennyire! Hetente több alkalommal. Én pedig ugye tudtam mire készülök és nem lettem volna bolond ilyen piti kérdésekkel magamra felhíni a figyelmet. hiszen ô volt a fônököm a Központban! Nehogy már azt tételezzük fel Mozsikról. de errôl majd késôbb írok. rendszeresen. vagy feleségestôl meghívtak. akkor nem az lesz az elsô dolgom. ahova vagy engem. hogy kritizálja a rendszert. Volt olyan eset. hanem tiszta fejjel. mert Londonban hetente több alkalommal. Ezeken a fogadásokon. mint ahogy más rágalmak kapcsán lett is az inkvizítorom. hogy Londonban értesíteni akartam az USA kormányát. Az ilyen elhamarkodott ítéletre csak Mozsik hajlamos. de ha már agresszív. mert volt annyi eszem.

Amint árulók voltak azok a magas rendfokozatú hírszerzô tisztek akik a német megszállás után kiszolgálták a németeket. hogy miként is kerültem én kapcsolatba a CIA-jel. Sötétben tapogatodzott. hogy a teljes valóságot feltárják. Hegedûs 1983 januárjában feleségemet és engem lakására meghívott vacsorára. ugyanígy árulók azok is. akkor senki sem ismerte. hanem annak agyrendszerére. amíg meg nem jött az eszem és rá nem jöttem. hogy ”parancsra teszem”. velem kapcsolatos adatot ”be fogok vallani”. idegrendszerére mért csapásokkal fogom pusztítani. Nem ígérem. A mindenkori BALDA mindíg valamilyen diplomáciai fedôbeosztásban volt. Ezért gyenge Mozsik elôadása. ellene tenni kell. arról meg halvány fogalma sincs. a Szovjetuniót. hogy micsoda aljas tevékenységet folytatok Hazám ellen. mert a haza érdekei elleni parnacsot meg kell tagadni. Én tettem! Nézzük. rendfokozatát pedig. hogy én már 1980 elôtt elhatároztam. hogy mind máig nincsenek hiteles adatai arról. hogy ebben a könyvben minden. hogy: a kémek leggyakrabban nem azért írják meg emlékiratukat. Amikor mi megérkeztünk hozzájuk. hogy valamilyen módon értesítem az USA kormányát az Európában állomásozó USA erôk titkainak Magyarországra történô áramlásáról. Azt sem fogadtam el. már mások is voltak ott. mert vannak olyan adatok. hogyan vontam a belügyi rezidens figyelmét magamra-Mozsik szerint. segítettem neki a konyhában egy-két gyors és szakszerû fogással behozni a ”késést” és hamarosan vacsorázhattunk is. Amikor én 1982-ben megkezdtem szolgálatomat Londonban. habár magamat soha nem tartottam kémnek. hacsak el nem mondta valakinek. akik a Katonai Hírszerzô Szolgálat állományából folyamatosan. Hegedûs felesége valahogy ”nem uralta a konyhai térséget”. amelyek ez ideig tudomására jutottak. akkor a belügyi rezidens Hegedûs ôrnagy volt. így kreált egy hihetônek tûnô sztorit az én alakomra. akik a szovjeteket szolgálták ki.146 ellenség leküzdésének módszerét nem bokájának bizergálásában fogom meghatározni és kivitelezni. mint ahogy aztán ezt a gyakorlatban tettem is. hogy ô a BM rezidens. hosszú idôn át elárulták Magyarország legalapvetôbb érdekeit és kiszolgálták a megszálló hatalmat. a vacsora fogásainak készítése nagy késésben volt. majd amikor láttam. Nem tudom kitôl származik az a mondás. Az egyik kilenc. illetve vannak olyan események és mozzanatok a CIA-jel tartott kapcsolatomban. hogy milyen nagy gondban van a háziasszony. Az est folyamán az . Az a gondja Mozsiknak. sajnos keresztnevét elfelejtettem. a másik egy híján tíz! Ezt az aljas munkát én is végeztem egy ideig. A BM mindenkori rezidensének állandó fedôneve BALDA volt és ”senkinek sem illett tudnia”. Kémek voltak azok a fô elvtársak. amelyek Magyarországon élô személyeket érintenek és nem akarom nevüket nyilvánosságra hozni. amelyek ma még nem hozhatók nyilvánosságra. Most valahogy egy kicsit én is így vagyok ezzel. azokból az adatokból.

hogy Hegedûs felesége egy BM ezredes elvtárs lánya. mintsem baráti volt. BALDA. hát észre sem vettem volna. kis járáshibája volt. minden külszolgálati állomáson érvényes volt az a Magyarországon dívó szokás és szemlélet. A hölgy elmondása szerint Hegedûs ezt is szemére vetette feleségének. A hölgy elmondta. hogy Hegedûs csak azért vette el a lányt. ha nem hívják fel a figyelmem. de ugye az ember ilyen ”családi ügybe” nem szólhat bele. kisfiuk meg rémülten bújt az anyjához. Pár nappal késôbb a Követségen reggeli kávézás közben szóba került.147 mindenképpen benne volt Hegedûs hangulatában. már-már majdnem megütötte. akik ilyen téren igen önteltek lettek. Ez volt a kommunista párt értékelése és ezt a BM-es elvtársak tudomására is hozták. külszolgálaton is évényes volt. igaz nem tartott neki sokáig. További sorsukról nem tudok. mert így számított gyors elôrementelre a BM Külföldi Hírszerzés Csoportfônökségén. ezt a jelen levô vendégek is hallották. de munkahelyemen sem volt semmi ok arra. Tudatom olvasóimmal. feleségéhez intézett szavaiban. Tehát. A jól értesült hölgy szerint Hegedûsék válás elôtt voltak és hivatalos válásukat Magyarországra 1983 májusi visszatérésük utánra tervezték. ha rólam ilyen sületlenségeket jelentett volna Hegedûs. engem nagyon zavart. Tehát. ha Hegedûs valamilyen jelentést írt saját Központjának az én ”rendszerellenes kijelentéseimrôl”. azt a bizonyos kis járáshibát. hogy ja. hogy voltunk Hegedûséknél. így kapcsolatot szinte kizárólag a Katonai Attaséhivatal fônökével tartott. akkor a kommunizmushoz hûbb elvtárs mindíg a Szamuely-Korvin-Dzerzsinszkij emlôkön nevelkedett BM-es elvtárs volt a jobb elvtárs. hanem a BM állambiztonsági részlegére. hogy: . Tehát. amint Hegedûs a követség egyik földszinti fogadószobájában igen durván és közönséges módon beszélt feleségével. hogy mély megvetéssel beszélt vele. azok nagyon nem élnek jól. Az értékelés nem az utcán álldogálló BM-es rendôrre vontkozott. Hegedûs feleségének valamilyen gyermekkori betegség következtében egy elhanyagolható. hogy a BM-es elvtársak mindíg jobb elvtársak mint a HM-es elvtársak. Én csak úgy futtában láttam néha-néha Hegedûst. Vacsorára történt meghívásunk is inkább protokolláris. mint a BM hírszerzés londoni rezidense. beosztási szinten fônök volt. Egyik alkalommal aztán akaratlanul is tanúja voltam. hogy el is higgye. ha két személy öszehasonlításra került. akkor hazudott és ezt Mozsik minden kontroll nélkül átvette. hogy én Hegedûssel bármilyen politikai kérdést megtárgyaljak. aki igen magas beosztásban van a BM-ben és mindenki tudja. Az egyik ”jól tájékozott hölgy” azonnal azzal azonosította Hegedûséket. Hegedûséknél semmiféle politikai kérdésrôl nem beszélgettünk. valamint a külföldi hírszerzéssel foglalkozó csoportfônökségre. Én egyébként nagyon kedves hölgynek találtam Hegedûs feleségét.

az két embernek is sok lett volna. De nem volt nekem mással sem ideológiai beszélgetésem. mûvében megírta. szakmai kérdésekkel segítségért. Ezek után elképzelhetô. hogy fônököm Esztergomi ezredes nem érzékelte hol van egy ember teljesítôképességének határa. De rólam rágalmat jelenteni. hogy széleskörû propagandát folytatok a kommunista rendszer ellen? Én nem. hogy Zentai jelentett volna rólam. hogy miért nem jelent! Így jelentett. de jelentett! Talán így kerültem bele valamilyen BM jelentésbe? Lehet. hanem abban. hiszen nekik ugyanolyan kódkönyvük volt mint a Katonai Hivatalnak. ”eredményeit” néhányszor olvastam Magyarországon. mint amit a BM-es elvtársak készítettek Felderítô Jelentés címén). 1983 kora nyarán érkezett meg Londonba Hegedûs BM-es rezidens utóda Zentai László. hogy indítsam be a rejtjelmegfejtési mûveletet.148 ”Minden állat egyenlô. mert szinte nem gyôztem elvégezni a rám rótt rengeteg munkát. nem tudta kezelni a rejtjelmegfejtô könyvet és engem hívtak segítségül. az új BM Rezidenssel. hiszem ezt. mert ha nem jelentett. rendfokozta százados volt. hogy a kirótt feladatokat elvégezzem. mert készültem tervem megvalósítására. Nemcsak a fenti okokból nem volt olyan kijelentésem amit a BM rezidens jelenthetett volna saját Központjának. ha lábaimmal is tudtam volna írni. hát igen lehangoló volt. felesége és két szép fiúgyermekük. hogy néha már jó lett volna. Zentai a Szovjetunióban a Dzerzsinszkij Akadémián tanulta a hírszerzést. többször jött hozám hírszerzési. Zentai Lászlóval. de egyes állatok egyenlôbbek a többinél” . Egyszóval. semmilyen ideológiai beszélgetésem nem volt. A hiba nem az én teljesítôképességemben volt. egy-egy kifejezés értelmezésének megbeszélése céljából. A Katonai Hivatalban annyi munkám volt. nekem soha. ha kellett kitalált esetet. mert külszolgálaton a BM Rezidens feladata nemcsak a hírszerzés volt (ami minden volt csak nem hírszerzés. akkor a Központban kifogásolták. mert nem foglalkoztam ilyen kérdésekkel és mert idôm sem volt rá. Miért hívtam volna fel magamra a figyelmet? Nem tudom. vajon Mozsik végig gondolta-e ezeket a szempontokat? Nem hiszem! Zentaival kapcsolatom korrekt volt. amikor csak segítség kapcsán volt velük kapcsolatom! Egyik alkalommal Zentai felesége. Valami igazsága azért van Mozsiknak. egy úttörô ôrs a képzelt ellenségrôl talpraesettebb jelentést készített. ha este nem volt valamilyen protokolláris kötelezettségem. Amilyen mennyiségü feladatot Esztergomi megszabott. hanem azért sem. A BM-es Rezidens állandó jelentéskényszerben volt.ahogy ezt George Orwell az Állatfarm c. hanem besúgó hálózat müködtetése is a követségen. aki a BM Rezidentúra rejtjelzôje volt. nem volt nekem semmiféle kommunista rendszer elleni kijelentésem. Ennyi segítség után . akkor dolgoztam otthon is. neki valamit jelentenie kellett. Természetesen segítettem. Ezért aztán. hogy tájékoztassam az USA kormányát a már említett titokkiszivárgásról.

vagy kik voltak jelen. BALDA pedig más diplomáciai körökben fordult meg. egyszer meghívott bennünket vacsorára. Így tehát BALDÁVAL én közös rendezvényen csak a Magyar Nagykövetség épületében voltam jelen. nem emlékszem hogy bárki is megkörnyékezett volna. a kijelentések csupán Mozsik fejében kavarognak. amelyek aztán mélyen sértették a világbéke vezetô erejét. gyengítésére. hogy Belovai miért nyilatkozik úgy. ha a BM Rezidens soha nem volt jelen olyan diplomáciai fogadáson. Továbbra is titok . vagy kitôl mit kérdeztem. azokról a kijelentésekrôl. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatnak annyi ügynöke volt Londonban a diplomáciai körökben. akkor bizony lett vona jelentenivaló Zentairól. amit szerintem még a szuperteljesítményû James Bond sem tudott volna megoldani. Ha ilyet tettem. Egyébként ha a Mozsik által nekem tulajdonított kijelentéseket megtettem volna diplomáciai körökben. hogy a BM Rezidens ügynöki . ahogy teszi? Egyébként ezt Mozsiknak megint csak illene tudnia.amíg Mozsik fel nem fedi -. mind a kapitalista diplomáciai körökben. akkor bizony lettek volna nagy csodálkozások. Felvetôdik az a kérdés is. Mivel én ilyen idétlen kijelentéseket nem tettem (persze nem csak ezért) én és feleségem igen népszerûek voltunk mind a kommunista. Zentaival emberileg is jó barátságban voltam. akkor honnan tudhatta. akkor azt a diplomatát nagy ívben elkerülték volna sokan. de Mozsik megoldotta! Nevezetesen azt. ahol én jelen voltam. és ha olyan mószeroló fajta lettem volna. hogy ha valaki hasonló ökörségeket mondott volna. Én az ilyen információkat rugalmasan fogtam fel. hogy ténylegesen is hajlandó lennék a rendszer (a kommunizmus rendszerére gondol a mesélô) bomlasztására. Van itt még egy teljes nonszensz. Avagy csak nem azt a képtelenséget akarja Mozsik állítani. ha lettek volna. hiszen háromszor volt külszolgálaton és nagyon is tudnia kell. vagy valakik elmondták a BM Rezidensnek. de mivel ott csak magyarok voltak. Természetesen nem voltak ilyen ügynökök. hogy Mozsik tudja. hogy én a különbözô diplomáciai rendezényeken kinek mit mondtam. Úgy tûnik ilyen jelentések nem jutottak el sem a BM Rezidensig. alaposan megbeszéltünk néhány kérdést. a Szovjetuniót. akkor azt nyílván valaki. akkor tudtam volna róla.149 képes lett volna Zentai rólam képtelenségeket jelenteni? Lehet. De Mozsik fôképp azt tudja. mint amit rám fog. csak a mószerolások. kivéve a pincéreket. hogy én ott mit mondtam és mit nem mondtam? Én katonadiplomáciai körökben forogtam. hogy az ôt kiküldô ország politikai rendszerét nyíltan ócsárolja és valószínüleg ügyetlen provokátornak tartották volna és azt sem értették volna. amikor hangot adatam annak. Szent Isten! Csak nem az történt. hogy ezeken az eseményeken én a rendszer ellen burkoltan megnyilatkoztam. akik az ételeket és italokat szolgálták fel. a besúgás pedig tôlem nagyon távol állt. hogy rólam az ügynökök folyamatosan jelentettek?! Persze. A diplomaták igencsak elámultak volna Belovai alezredes jellemén. hogy milyen idônként és ki. sem Mozsikig.

hogy ha az elhárítás képviselôi jelen vannak egy-egy fogadáson (tudjuk. hogy Londonban a CIA. hogy a fogadó ország elhárító szerveinek tisztjei (hej Mozsik. Hogy is állunk ezekkel az amerikai CIA tippkutatókkal? Úgy tûnik. de igen sajnálom. sem a CIA. csatlakozva a beszélgetôkhöz. hogy megkörnyékezzenek. hogy kapcsolatom a CIA-jel csakis így történhetett. pedig biztos izgalmas játék lett volna. ez igen gyatra tartalmú plágium. állandóan jelen van. akkor sem kaphatott volna soha olyan informmációt egyik ügynökétôl sem. önmagának bebeszélve. vagy folytattak. amely Mozsik fejében kavarog. amely az orosz és a magyar hírszerzés tippkutatóinak volt a módszere. Mozsik szerint tehát. bizalmamba férkôzzenek és végül az ügynökök boldogan jelentsék a CIA fônöknek. vagy szocialista ország diplomatáját. vagyis a Központi Hírszerzô Ügynökségrôl. hogy nincsenek hiteles információi arról. hogy Mozsik a Katonai Felderítô Szolgálat belsô terjesztésû brossúráinak melyikébôl ollózta ki a fenti tartalmú szöveget. de ha jól belegondolunk. ahova katonadiplomaták is kaptak meghívót. Mozsiknak gyenge és hiányos ismeretei vannak a CIA-rôl.150 hálózatának sikerült beépülnie a londoni katonadiplomáciai körökbe? De ha be is épült volna. vagy diplomatáit. mint egy mumus. hát minden elhárító szervezetet munkába kell állítani?) a fogadásokon azonnal megzavarták azon szovjet. Természetesen nem volt a BM-nek ügynöki hálózata a londoni katonadiplomáciai körökben soha! Akkor hát honnét van Mozsik ”információja?” Honnét? Hát abból a fantáziáló kavalkádból. amely Belovainak a rendszer bomlaszására vonatkozó hajlandóságát tartalmazta volna. hogyan kerültem kapcsolatba a CIA-vel. Azt kell feltételeznem. Hát. ügynökök tucatjait állította rám. vagy akik ha valakivel tartósabb. átültetvén ezt a CIA-re és rám. akkor azt az elhárítók gyakran megzavarták. Nem tudom. nem így történt! Természetesen sokszor voltam olyan diplomáciai rendezvényen is. mert állandóan ellenôrzésük alatt tartottak minden polgárt. így a magyar elhárítók is így tették. annak tevékenységérôl. aki. így hát a valós tények ismeretének hiányában fantáziál. hogy én a rendszer (kommunista) ellen burkoltan megnyilatkoztam. Egyébként a normális elhárítási módszer ilyen esetben az. a rendszer ellen tett burkolt kijelentéseimre (idônkénti) a mindenhol ott levô CIA (mumus) tippkutatók felfigyeltek. Mozsik ezredes fejében a CIA. így olyan történetet és módszert tálal fel. bizalmasabb társalgást folytatott. Az is képtelen állítás. hogy a Béketábor országaiban a kommunista elhárítók természetesen jelen voltak minden diplomáciai fogadáson. Lám Mozsik fantáziájában milyen nagy fontosságú célpont voltam én Londonban a CIA részére! Továbbra is az a gondja Mozsiknak. sem más hírszerzô szolgálat tippkutatói nem környékeztek meg. .

gondoljunk csak az amerikai Aldrich Ames és Harold J. Ha egy adott nyugati állam elhárító szolgálata azt a módszert követte volna. vagy bizalmasnak tûnô beszélgetést folytat valakivel. vagy már folyamatban van a titkok tömegének átadása.” Pedig nagyon jól tudjuk Lôrincze professzortól. vagy Earl Edwin Pitts kémesetére. meg másoknak is. amelyben éppen akkor voltam. hogy én és feleségem együtt voltunk láthatók a nyugat-német katonai attaséhelyettessel és feleségével. Nicholson kémesetekre. figyelni. akkor ott fényképezni is kell. akkor bizony soha nem fogott volna meg senkit a Béketábor országai részére folytartott kémkedésért. illetve a vele szövetséges szocialista országok részére végzett kémkedés miatt számtalan személyt letartóztattak és elítéltek. vagy voltunk. hogy a nyugati országokban a Szovjetunió. elô kell készíteni egyrészt a letartóztatás utáni vizsgálathoz a corpus delictit.. fondorlatos terveit véljem felfedezni. hogy ”. Erika a fényképeket aztán elküldte nekem is.. de a körülmények semmiképpen nem adtak okot arra. és ha valaki barátias. vagy másik alkalommal a szovjet katonai attaséval és helyettesével megint másik alkalommal a finn katonai attaséhelyettesel és felségével a fényképeken. Másik alkalommal is készítettek rólam és feleségemrôl fényképet. hogy valaki titkokat szándékozik átadni. akkor zavarják meg. Látszik Mozsik írásán. hogy a fényképezés okában az elhárítás hosszú távú. A történelembôl viszont jól tudjuk. és ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik. hanem éppen ellenkezôleg. Mozsik logikája szerint ezeket a fényképeket aztán a brit elhárítás (MI-5) értékelte és messzemenô következtetéseket vont le abból.151 jelen voltak minden diplomáciai fogadáson). majd késôbb tovább figyelni. . aki letartóztatása elôtt az FBI állományába tartozott és magas rangú vezetô volt. hogy kielemezni semmivel sem jelent többet. Mozsik a rám vonatkozó fényképezési ”forgatókönyvet” a magyar elhárítás gyakorlatából merítette. illetve kielemezési szokásainak. a fényképész hölgy és bizony feleségemrôl és rólam sok fényképet készített abban a társaságban. a felvételeket az elhárítás tisztjei késôbb kielemezték. mindketten a CIA szervezetének tagjai voltak.gondolta Mozsik és ezt is írta le. hogyan csinálják az amerikaiak. Ha a rendezvényeken ott vannak az imperialista elhárítók. Ha nem tudom. hogy a Lacházi iskolához tartozik. akkor azt nem megzavarni szokták. akkor majd én elôadom a magyar elhárítás gyakorlatát és azt kinevezem az angol elhárítás fényképezési. másrészt késôbb az elhárítás elemezni fogja a felvételeket szárnyal Mozsik fantáziája. vagy az angolok ezt a fényképezési micsodát. Az utórezgések 1997-ben is érezhetôk. mint amit Mozsik próbál elfogadtatni mûvében olvasóival. hogy letartóztatás is történik. mint elemezni! Londonban a diplomáciai rendezvényeken rendre jelen volt Erika. részleteket rögzíteni és tovább figyelni. de akor már úgy. hiszen olvashatjuk a kisbetûvel szedett idézetben.

ritka kivétellel van csak több hírszerzô szervezete. A valóság az. és ha már egy adott fogadáson jelen akar lenni mind a hírszerzés. én nem vezettem azt a gépkocsit! Ô csak állította. Mondtam neki. Megint egy eleresztett generál szöveg. Mozsikban megkövesedett jegyeket visel magán. Tételezzük fel. Egy másik alkalommal. feleségemmel Esztergomi ezredes gépkocsijában voltunk mi is. hogy engem és feleségemet a brazil katonai attaséhelyettessel látott együtt egy fényképen? Nem foglalkozom tovább Mozsik fényképészeti rémlátomásainak ”kielemzésével”. mert a téma nem érdemel további figyelmet. Elmondtam neki. hogy tippkutatásokat végezzenek késôbbi megkörnyékezés céljából. akkor Mozsik szerint jelen voltak a fogadáson az adott ország hírszerzô szervezeteinek (sic!) tippkutatói is. hanem a vezetôülés . Két nappal késôbb egy diplomáciai fogadáson találkoztam Vagyim Cserkaszov ôrnaggyal. de úgy tûnik Mozsik ”diplomáciai körökbe beépült ügynökei” ezt valami okból nem jelentették neki. hogy a pénzt címére szíveskedjünk megküldeni. és még szerencse. hogy valamilyen fénykép alapján a CIA tippkutatói engem beszerveztek. ha küldenek egyáltalán . se farka. Ez a totális hírszerzôi jelenlét legfeljebb Mozsik fantáziájában létezik. hogy látott engem a kocsiban. de most így jött ki a lépés ). a hírszerzô szervezetek ügynökeinek hadát küldte.ismétlem. Ha diplomáciai fogadásokról van szó és ha már ott vannak az adott orszság elhárító szerveinek (sic!) tisztjei. Megáll az ész! Ott éltem Londonban. valamely diplomáciai fogadásra. akkor meg minek kellett volna a CIA-nak egy nyílt. több elhárító szervezete. hogy egy adott ország vezetése. az 1950-es évek elején. hogy Erika a brit hírszerzésnek is dolgozott. vajon a brit elhárítás milyen messzemenô következtetéseket vont le abból. hogy majdnem elütött néhány személyt. fénykép is készült róla. hogy valóban látott engem a kocsiban. a magyar hírszerzési gondolkodásra és gyakorlatra jellemzô. Azt azért ne higgye el senki se. korszerûtlen. egy diplomáciai fogadásról távozóban. Az egyik fogadáson fônököm Esztergomi ezredes alaposan bepityizált (nem volt ivós. a diplomáciai körökben név és arc szerint szinte mindenki ismert. hogy milyen felelôtlenül vezettem két nappal korábban gépkocsimat. hivatalos fogadáson készült ²”konspiráló fényképem?” Ez a fényképezési koncepció is ósdi. akkor nem hírszerzôket és elhárítókat küldenek. Esztergomi olyan vadul vezette gépkocsiját. mind az elhárítás. hanem legfeljebb egy hírszerzôt és egy elhárítót . de nem a vezetôülésben. szovjet katonai attaséhelyettessel. Mozsiknak érzékelni illet volna az idô múlását és nem Háry Jánost megszégyenítô módon mesélni! Még egy gondolat ehhez a Mozsik-féle fényképezéshez. aki ”megrótt”.152 feltüntetve a fényképek árát és kérte. Mozsik tudatában az egész fényképezési hisztéria úgy jelenik meg. amelynek se füle. hogy nem ütöttem el senkit. hogy egy adott országnak.

Rövidesen a két tippkutató ” . a magukat angolnak kiadó hírszerzôk elôbb *érdeklôdéssel figyelték* Belovai rendszerellenes kifakadásait. és ô . és neki is elmondhatja azt. majd a beszélgetések során azt akarták kiszedni belôle. Vagyim Cserkaszov ôrnagy jelentett-e rólam.mû 16-17. Felvetôdött bennem a kérdés. még ebbe is. hanem Esztergomi ezredes vezette. hogy a gépkocsit nem Belovai alezredes. 15 KÉT TIPPKUTATÓ BESZERVEZ A CIA ÁLLOMÁNYÁBA.153 mögött levô ülésen.mint utóbb kiderült . amit nekik. Belovait meghívták ebédre. Ki tudja? Egyébként.már a második alkalommal kijelentette elôttük. DE EZ CSAK MOZSIK HAGYMÁZOS KÉPZELETÉBEN IGAZ Mit ír Mozsik? (Id. hát mi köze volt a szovjet elvtársaknak ahhoz. Ha akarja. tehát a kocsit nem én hanem fônököm. Esztergomi ezredes vezette. menjen hozzá megbeszélni a szóban forgó gépkocsivezetési témát. hogy én milyen felelôtlenül. hogy hajlandó lenne akár a kémkedésre is. Belovai *ajánlkozására* a két tippkutató megígérte. akkor módosította-e jelentését. hogy akár én. Belovai ebbe beleegyezett. hogy valóban hajlandó lenne-e fellépni a rendszer ellen. mások életét veszélyeztetve vezettem gépkocsimat? Ha jelentett..oldal) A tippkutatók. vajon két nappal korábban. és két nappal késôbb megtudta a valóságot. hogy összehozzák ôt Németh ezredessel. akár a fônököm hogyan vezeti gépkocsiját? Beleszóltak mindenbe. Ekkor már külszolgálata második évét töltötte. a Központi Hírszerzô Ügynökség tisztjével.

hogy akivel beszégetek az kicsoda. a magukat angolnak kiadó hírszerzôk.. honnét jött. valamely személy. és lezárják elôtte a visszaút lehetôségét. Fejezetben arról olvashatunk az egyik Mozsik-féle idézetben. hogy ki az a személy. Azokat az angol katonatiszteket. hogy ”külszolgálata második évét töltötte. hogy a magyar tisztet olyan adatok. akkor meg még nehezebb elképzelni Mozsik delíriumig terjedô hagymázos képzelgését. amelyekkel azután *fogni* tudják. információk és dokumentációk átadására késztesse. Mozsik írása szerint engem a CIA külszolgálatom második évében szervezett be. ô pedig *négyszemközti* beszélgetést folyatott a magyar katonai attaséval. Mozsik ismét csúcsot állított az adatok és idôpontok hányaveti kezelésében.” Külszolgálatomat 1982 szeptemberében kezdtem. milyen szakterületet képvisel. Micsoda botrány keletkezett volna ilyen esetbôl. elôbb érdeklôdéssel figyelték rendszerellenes kifakadásaimat. a bemutatott meghívón levô adatokat a biztonsági ôrség ellenôrizte a náluk levô névsorban és csak ezt követôen léphetett be valaki is a rendezvényre kijelölt területre. aki hivatalában bemutatta Németh ezredesnek. Aztán.. valamelyik diplomáciai fogadáson angolnak adja ki magát. Gondoljuk csak el. és ha nem mondott igazat. majd az amerikai formálisan is beszervezte ôt a CIA számára. A CIA-vel való kapcsolatom pedig 1984 tavaszán kezdôdött. azon pedig szerepelt. külszolgálatom elsô napjától ismertem. idôben pedig 1983-ban augusztus elôbb volt mint szeptember. hogy mint angolt. miszerint ott amerikai tippkutatók angol egyenruhában rejtôzködtek és megkörnyékeztek engem.” Belovai: Mi az igazság? Fontosnak tartom felhívni az olvasó figyelmét a fenti idézet azon részére. ugyanis a 21. ahol mindenki egyenruhában jelent meg. Ez elôbbi állítás sem igaz. ahogy bemutatta önmagát. ugyanis itt ismét nagy zûrzavar van Mozsik fejében. A négyszemközti beszélgetést nyilván videón rögzítették. hogy ” A tippkutatók. ahol azt írja Mozsik.”. akik megjelentek a diplomáciai fogadásokon. Nem tudok mit kezdeni Mozsik azon állításával. akkor is azt kellett elfogadnom.154 útján kapcsolatba került az amerikai katonai attaséval. A rendezvényre történô belépés elôtt. aki rövid eligazítás után arra törekedett. egy diplomáciai rendezvényre csak meghívóval lehetett belépni. Ha pedig olyan diplomáciai fogadáson vettem részt. akit a diplomáciai rendezvényre meghívtak. hogy egy bizonyos néger ôrmester augusztusban jelentkezett a londoni konzulátuson és én ekkor már kapcsolatban voltam a CIA-vel. Ezután bemutatták Belovainak a CIA helyi kapcsolattartóját. holott valójában amerikai állampolgár és a társalgás során kiderül. senki sem ismeri a jelen levô angolok közül. így külszolgálatom második éve természetesen 1983 szeptemberében kezdôdött. Egyébként társalgásaim során mindíg tudtam. a brit .

mint a magyarok szokták csinálni? Külszolgálatom alatt engem egy amerikai sem hívott meg soha semmilyen ebédre. ide vezet Mozsik felelôtlen. Ennek okairól korábban már írtam. az Összekötô Hivatalban bemutatkozó látogatásom során találkoztam velük. Ami pedig rendszerellenes kijelentéseimet illeti. hogy: RUSZKIK HAZA! Bizony ehhez is bátorság kellett annak idején. hazug. hogy egy beosztott a munkából nem tûnhet el csak úgy. de részemre ”kiutalta” az ilyesféle magatartást és tevékenységet. akkor nem fogadhatta el a beosztottja valakinek a meghívását. rossz így kritikámban a legalacsonyabb pontot utalom ki részére. érvényben volt az. Még azok elôtt is közismert.155 Honvédelmi Minisztériumban. akkor elôször engedélyt kellett volna kérnem a fônökömtôl. Lám. Avagy amikor Mozsik volt Londonban katonai attasé. Szóval ha el akartam volna menni a Mozsik-féle CIA fantom tippkutatókkal ebédelni. Képzelje el az olvasó. Ha nem engedélyezte. hogy annyira terhelve voltam munkával. hogy a beosztottak csak akkor vehettek részt valamilyen személyes ebéd. mármint a Mozsik kommunista rendszere ellen. de akármennyire is utáltam az egészet. Csak találgatni tudok. mondhattam volna. miért voltak ketten az amerikai tippkutatók? Talán egymást ellenôrizték. hogy . így már a második alkalommal nem jelenthettem ki elôttük (már mint a tippkutatók elôtt). lám! Nem elég. vagy vacsora meghíváson. Lám. hogy sokszor annak örültem. hogy valóban hajlandó lennék-e fellépni a rendszer ellen. hogy mindenféle zavaros kapcsolatai legyenek és tippkutató gyanús személyekkel ebédeljen (többször is) anélkül. mert egyszerûen nem volt idôm. hogy távol legyen. hogy távol legyek. Mozsiknak a CIA fantom tippkutatóinak kiutalt szövege gyenge. Londonban is. Jó. mire gondol Mozsik ezzel a rendszer elleni fellépéssel. hogy fantom tippkutatókat kreált. hogy a rendszer elleni fellépésem során majd tüntetek Budapesten a Szovjet Nagykövetség elôtt egy táblával. elôzôleg engedélyt kell kérnie a fônökétôl. Nem tudom. hát igen sajnálom. hogy errôl Mozsik tudott volna? Természetesen Mozsik sem ment bele ilyesmibe. akik soha nem voltak külszolgálaton. ha azt a fônök engedélyezte. de a szájukba adott szöveg is rossz. hogy netelán már a brit Honvédelmi Minisztériumban is amerikai katonatisztek voltak beöltözve angol katonatiszti egyenruhákba. hogy hajlandó lennék akár a kémkedésre is. mint minden más Katonai Attaséhivatalnál. hiteltelen írása. Talány az is. de én a kommunizmus elleni harcomat nem ilyen módon terveztem megvalósítani. Talán arra gondolt. Mit is akartak a Mozsik-féle CIA fantom tippkutatók kiszedni belôlem? Azt. majd ezek mint CIA ügynökök környékeztek meg engem késôbb. persze Mozsik fejében csak egy rendszer van. a kommunista rendszer. ha nem kaptam valamilyen meghívást. mégsem tettem meg. Nehéz valóságnak elképzelni Mozsik gondolatvitelét. akkor helyettesének Imre Lajos alezredesnek megengedte.

Ebbe a fônök az adott napon vagy beleegyezett volna. mint zôldfülûeket. mert hiszen minden elôzmény nélkül úgysem ugrottam volna bele semmilyen vállalkozásba.156 elmegyek egy könyvtárba kutatómunkát végezni. akkor csak megkérdezte volna. hogy mind ezeket Mozsik tudja. meg a kapcsolatok kezdeményezésének és tartásának rendje az volt. aki engem ebédre hív és mégis milyen apropóból? Ha ilyen meghívás történt volna két amerikai személy részérôl. akkor bizony megkérdezte volna amikor visszatértem. hogy kifélék. hogy amint megtörtént az máskor is.. aki Esztergomi elôtt katonai attasé volt Londonban. mert eszébe jutott valami és azt jött megnézni. Mondjuk engedélyezi. hogy ismerte az amerikai katonadiplomatákat. ahol én a könyvtárban kutattam és ott összetalálkoztunk. hogyan és miként kell valakit megkörnyékezni és beszervezni. hogy azokat úgy állítja be. ha Mozsik jól tudja. elhallgatva azt. akkor ugyan milyen elfogadható legendát tudtam volna kitalálni legalább 2. engem nem hogy egy. hogy másokat is. de még egy sem. Ha fônököm ismét éppen arra járt volna abban a bizonyos könyvtárban és nem talált volna ott. Mondta azért jött. Mozsik. hogy az ilyen ebédmeghívások. a fônökömnek ”éppen arra volt dolga”. hogy hol is voltam én ekkor és ekkor? Ez ugye nyilván kész lebukás lett volna. Ha nem vagyok ott. majd csak azután adta a kezembe a nekem szóló meghívókat. Esztergomi ezredes felbontotta. egyszóval biztos faggatódzó kérdéseket tett volna fel. Felvetôdik tehát a kérdés. hogy elmenjek egy könyvtárba kutatni. hiába szólt a nevemre. mint én.5-3 óra idôtartamra? A helyezet nagyon meleg lett volna! Ha azt mondtam volna a fônökömnek. elolvasta mi van benne. már a második alkalommal kijelentette elôttük. hogy hajlandó lenne akár . Annak ellenére. Mint látjuk. hanem ebédelni a CIA tippkutatókkal. Mondjuk beleegyezett volna. éppen a fent említett ellenôrzési rendszabályok miatt nem vitelezhetô ki. hogy ki az a két amerikai személy. hogy a valóságban. de nem oda megyek. de két alkalommal is együtt ebédeltet a CIA tippkutatókkal. vagy lehet.. akik még azt sem tudják. hogy belássák. akkor miért írta azt. akkor biztos egybôl gyanús lett volna Esztergomi ezredesnek. a fônököm szeme láttára minden elôzetes ismeretség és indok nélkül nem hívhatnak meg ebédre! Egyébként a bejövô postát. Mozsik annyira bugyutának tartja a két amerikai tippkutatót. hogy két amerikai meghívott ebédre. akiknek még annyi sütnivalójuk sincs. nagyon jól tudja. Akkor az is elôfordulhatott volna. ha a két tippkutató meghívott volna. hogy ”. amit fentebb ismertettem. akkor Esztergomi hamarabb tudott volna róla. vagy sem. Tehát. mifélék ôk? Esztergominak volt annyi tájékozottsága a diplomáciai életben megforduló személyekrôl. hogy az általa tálalt két ebéd nem szolgálható fel az említett okok miatt. vagy más leveleket. de nekem is.

ami nem történt meg? Írtam már korábban. sem csalogatni! Bizony írom. igaz a diplomáciai fogadásokról ismertem az amerikai katonai attasét és . a saját elképzelésem szerint kialakított ”vallomásom” során én említettem ezt a nevet. amint késôbb kiderült . Itt szerepel egy név. akkor ott talán megtudhatta volna. engem nem lehetett soha holmi ételfélével csalogatni. De mit számít ez Mozsiknak? Ô Némethet kinevezte ezredesnek gondolta az olvasó úgysem tájékozott az ilyen kérdésekben. de ezt is onnét tudja Mozsik. hogy letartóztatásom után a BM Vizsgálati Osztályon. Na. ami leggyakrabban átmegy valótlanságba. de azt még 1995-ben sem tudja. mert nem állja ki az igazság próbáját. amint egy CIA ügynököt Washingtonban ”tippkutat” abban a szent meggyôzôdésben.. a valósággal pedig ki törôdik?! Legalább olvasott volna életében néhány.” Miért írta? Mert rágalmaz ismét! Az megint egy újabb porhintés. de mondjuk. amely egy kitalált név volt.. egész az osztályvezetôségig vitte. hogy a CIA állományában sosem voltak rendfokozatok. mert ”nem voltam éhes már Magyarországon sem!” Mozsik a saját gyomrán át gondolkodik. hogy a CIA állományába tartozik a szóban forgó személy. és leírva jól hangzik. nagyon kell figyelni arra. a BM által támogatott és kiadott ”Hód ügynök” silány kalandkönyveket. amit összehord. Mozsik háromszor volt külszolgálaton. hogy valamilyen CIA alezredessel vagy ezredessel próbálkozik. hogy a CIA állományában nincsenek rendfokozatok. Ez az egy név igaz. hogyan és miként kerültem kapcsolatba a CIA-jel és ez nagy lelki traumát fog okozni Mozsiknak. hogy a CIA-nél nincsenek rendfokozatok. tehát mindenki civil. nem viselnek rendfokozatokat. Képzeljük el Mozsikot.”. ha már Washingtonban is szolgált Mozsik ezredes. hogy Mozsiknak a CIA olyan mint egy MUMUS!). akkor csak ráragadhatott volna már valahonnét (hiszen tudjuk. Kiderül. hogy öszehoznak Németh ezredessel a Központi Hírszerzô Hivatal tisztjével. azt is onnét tudta volna meg. neki a fejébe csak az megy bele. nagy handabandázó a Mozsik. ezredes is lett belôle.157 a kémkedésre is. Németh. hogy ”. Minden kijelentését meg kell tisztítani a sallangoktól és akkor tisztán áll elôttünk a valós tény. hogy könyvében nem az igazat írta! De miért hazudott? A nem létezô két tippkutató nem ígérhette meg nekem. elmúlt 60 éves is. Nos. mert már tudjuk. hogy mesérôl van szó.. sem itallal soha nem lehetett sem kényszeríteni. Engem viszont sem étellel.. késôbb fényt derítek arra. hogy a fogadáson az illetô mellén ott szerepelt a név és hogy melyik szervezetet képviseli. A két tippkutató által nem kerültem én kapcsolatba soha az amerikai katonai attaséval. Ami pedig az ilyen ebédmeghívást illeti. hogy ô egy ebédért a fél Dunántúlt is eladná. közben csak az lett volna igaz. mi derült ki? A fent elôadott Mozsik mese? Aztán ez a mese kinek derült ki utóbb? Hogy derülhetett ki az az esemény.

Mit ír Mozsik? (Id. nagyon így néz ki a helyzet. hogy a nem létezô találkozón mi történt? Egyszerû! Mozsik pontosan azt a módszert írja le. akiket ismert és akikrôl tudott. én ugyanis katonai attaséhelyettes voltam. Így lett volna korrekt a Mozsik mese. nem foglalkoztam volna semmiféle visszaúttal. hanem a katonai attaséhelyettessel. csupán kisemberekre. Belovai beszervezését követôen kiadta a CIA-nek a katonai és a belügyi hírszerzés londoni rezidentúrájának általa ismert névsorát. akik legtöbbje Magyarországról származott el. szolgálati helyét és fedôbeosztását. a külföldi rezidentúrákat. végül lezárja a visszaút lehetôségét (ha én valamit eldöntöttem volna. pedig ott elég vad mesékkel szórakoztattam a vizsgálótiszteket. Én nem voltam Németh ezredessel az amerikai katonai attasé hivatalában és Németh nem folytatott négyszemközti beszégetést a ”magyar katonai attaséval” .ahogy Mozsik írja. de annak hivatalában soha életemben nem jártam. majd a családdal és egyébb dolgokkal történt zsarolással.oldal) ” Nem szabad elfelejteni. aki rövid eligazítás után (honnét tudja Mozsik. hangszalagra való rögzítést találta ki nekem? Csak arról van szó. jól rejthetô eszközt. Persze ne gondoljunk magas beosztású nyugati személyekre. Nos. Németh engem beszervezett a CIA számára. hogy kémkedjenek új hazájuk ellen. akkor sem a katonai attaséval folytatott volna négyszemközti beszélgetést Németh. a vezetôk nevét. hogy ott rövid eligazítás történt?) arra törekedett. hogy engem videókamerával is felvettek? Miért nem a sokkal egyszerûbb és hatékonyabb. Felfedte továbbá a londoni rezidentúra titkos kódjait. a magnetofont. amellyel a magyar katonai és BM hírszerzôk dolgoztak. ezt nyilván videón is rögzítették . rejtjelzô eszközeit és a rejtjelzés módszerét. és kezelték ügynökeiket. nem szoktam félúton forgolódni). hogy információk megszerzésére késztessen (mintha engem bárki is késztetni tudott volna). kényszerítették ôket. Majd bemutatták nekem a CIA helyi kapcsolattartóját. valamint azoknak a nevét. Azt sem értem.158 ô is engem. amit Mozsik fentebb rám akar vetíteni. hogy a CIA számára Belovai volt a *legnagyobb* fogás a magyar katonai hírszerzés kötelékébôl.írja Mozsik. hogy ezekhez a rejtett eszközökkel történô lehallgatási módszerekhez sem ért? Pedig. Mozsik miért gondolja. Ilyen esetekben alkalmazták azt a módszert. Honnét tudja tehát Mozsik. mert ha még így is lett volna.mû 17-18. mert hogy rólam ír Mozsik. Szállította ezenkívül a rezidentúra Szigorúan . mintha személyesen ott lett volna! Ilyen legendát még a BM Vizsgálati Osztályon sem adtam elô. majd fogni tudjon (mintha engem valaki is fogni tudott volna). Szent ég! Mozsik úgy írja ezeket. akkor azt én végre is hajtottam volna mindíg. hiszen rajta keresztül a CIA behatolt a magyar katonai hírszerzés központjába. a katonai felderítô szolgálat szervezési rendjét.

mert ô képezte a legnagyobb veszélyt Európa biztonságára. Ennyit e felsorolás igazságtartalmáról. ahova nekem bejárásom nem volt. tehát minden olyan anyagot. a tagok dossziéit. vagy dokumentációk a katonai attasé hatáskörébe tartoztak.amerikai katonai forrás létezésérôl is. hogy engem beszerveztek. harckészültségi tervet. vagy azokba való betekintésre. megállapítottam. akkor a két kosár közül nem a Katonai Hírszerzô Szolgálat volt a fontosabb. a másikba pedig az akkor még ismeretlen anyagszolgáltó személyt. hogy az akkkor. a válsághelyzetre kidolgozott mûködési. Amikor elolvastam a felsorolást. Ezeken túl Belovai beszámolt annak az . Való igaz. Leírja. hanem az ismeretlen adatszolgáltató személye. amely szerint értesítenem kell az USA kormányát az Európában Állomásozó Amerikai Fegyveres Erôknél folyó kémtevékenységrôl.159 Titkos minôsítésû éves feladattervét. hanem úgy. a rezidentúra kapcsolatainak nyilvántartását.akkor még ismeretlen .” Belovai: Mi az igazság? Valóban ”nagy fogás” voltam a CIA részére. Aztán. Mûveletemben ez volt a hadászati cél. részemre még ismeretlen forrásból számazó szupertitkos anyagok szolgáltatójának kilétét felderítsem. hogy ”én szerveztem be a CIA-jét”. amelyek az ô kezében voltak és amelyek a környezetében forogtak. operatív anyagaikat. tehát nekem nem volt jogom sem azok ismeretére. hogy döntô többségének létezésérôl halvány fogalmam sem volt. mert ezek az információk. nekem nem kellett átadni semmiféle névsort. a már 1978-ban kialakított tervemnek megfelelôen. áttételesen pedig a világ biztonságára. amelynek eredményei a Szovjet Katonai Felderítéshez kerülnek. mert a Magyar Nagykövetség állománya név szerint ismert volt (és így van ez napjainkban is) az . eléréséhez pedig meg kellett talánom a fôcsapás irányát . amikhez nekem semmi közöm nem volt. Ezt a személyt kellett azonosítani. hogy milyen információkat és dokumentációkat adtam át a CIAnek. a fô cél viszont az volt. hogy Mozsik fantáziája beindult és hirtelenjében összehordott mindenfélét. amely a magyar hírszerzés számára rendkivül értékes anyagokat továbbít. Megadta a dokumentációk címét és tartalmát. hogy a CIA segítségemmel behatolt a kommunista Magyar Hadászati Katonai Hírszerzés Központjába.csak Mozsik errôl nem tudott! Ha a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatot egy mérleg egyik kosarába tesszük. amelynek operatív értéke volt a CIA számára. az ô páncélszekrénében voltak. A fenti idézetben a gond megint ott kezdôdik. de nem úgy.

vagyis ha valakirôl valami olyat lehet jelenteni. abban nem volt benne a CIA keze. hogy kik teljesítenek szolgálatot Londonban. volt valami kellemetlensége a brit elhárítással. És milyen kín ezt egy értelmes embernek csinálni! De muszáj volt BALDÁNAK írni. Tudom! A CIA az információkat megtartotta saját felhasználásra és Londonban ”csupán” figyelt. mert Központja elôírta részére a jelentési kötelezettséget. mert aki a Követségen nem tartozott a katonai hírszerzéshez. ezekrôl oldalakat lehetett regélni. Magas szinten teljesítette a BM rezidentúra azt a központi követelményt is. azt leírja elôlrôl hátrafelé és fordítva. Költik a pénzt. hanem különbözô zsarolásokkal és csalogatásokkal szervezték be ôket a Katonai Hírszerzô Szolgálat állományába. A CIA képviselôje ezt a feltételemet elfogadta és nem is esett bántódása egyetlen magyarnak sem Londonban. Mozsik szerint rólam a BM Rezidens jelentett. hogy ôrködjenek a követségi dolgozók biztonságán. és ilyen kontár . hogy az ellenséggel jó viszonyt akar kialakítani.. Egyébként. amikor meg tényleg lett volna valami alapja is. természetesen tájékoztattam a CIA képviselôjét. Megadtam az ügynökök nevét. Ami pedig a BM Rezidentúrát illeti. Ennek meghatározása pofonegyszerû volt. végül lesz sok oldal és egy tartalmatlan semmi. hagyják figyelmen kívül a BM londoni Rezidentúrájának tevékenységét.160 angol Külügyminisztériumban és legfeljebb Magyarországon volt titok. Az elôbbieket elmondtam a CIA képviselôjének és azt javasoltam neki. vagy késôbb. hogy milyen területeken tevékenykednek. hogy idônként hazugságokat írjon és minden alap nélkül bemószeroljon valakit. az a BM hírszerzéshez tartozott. hogy elolvasni is kész kín volt. Ami pedig a katonai Rezidentúra állományát illeti. hogy bármilyen bántódásuk legyen. a BALDA vezette Rezidentúra hírszerzési eredményeinek témái olyan gyengék voltak. természetesen tájékoztatást adtam BALDA tevékenységérôl és a valószínû ügynökökrôl. holott erre az égvilágon semmi alapja nem volt. hanem a szovjet megszállók. Nekem nem a magyarok az ellenségeim. amikor már börtönben voltam. hogy ezeknek a személyeknek nem szabad. amikor már konkrét kapcsolatban voltam a CIA-vel. hogy BALDA részére azt is meghatározták. Ha a londoni Rezidentúrához tartozó valamelyik ügynökünknek akkoriban. de ír a semmirôl. csak így juthattak külszolgálatra. amikor valakinek nincs mirôl írnia. fedônevét és azt. harcom a Szovjetunió ellen irányul. azt azonnal jelenteni kell. de mint korábban olvashattuk. Szörnyû az. Feltételül szabtam a CIA képviselôjének. amely arra utal. eredményt produkálni képtelenek. Eredményes tevékenységet csak a követségi dolgozókról összegyûjtött pletykák képeztek. hogy mint ártalmatlan csoportosítást. mert ezek a személyek valójában nem önként vállakoztak a kémkedésre. akkor meg nem jelentett semmit! Ilyen mesterfokon vittem én az ügyeimet. Nem valószínû. Amint korábban említettem.

mert az igaz. elég kiválasztani az adott személyt. akkor az egész kémügy felgöngyölítése nem tartott volna több évig. Ha ezt tudtam volna. Mozsik fenti írása szerint én beszámoltam a CIA-nek az akkor még ismeretlen amerikai katonai forrásnak létezésérôl is. errôl természetesen nem tudott semmit. azt sem tudja fiú. aztán írni a pocskondi szöveget. hogy a forrás amerikai és katonai. elkötelezett elvtársai. amikor megkapja a visszacsatolást. Elérkeztem arra a pontra.vagy lány? Így tettek tönkre sok derék embert külszolgálaton a kommunista rendszer hû. hogy végül a ”CIA-ét Londonban beszervezzem. az illetô meg.” . mert itt már valóságos eset ténye állt fenn. amelyek közrejátszottak abban. Ja. Ismét módosítanom kell Mozsik kitalációját. hogy tájékoztattam a CIA képviselôjét egy általam ismeretlen forrás meglétérôl. A rágalmazáshoz nem kell valóságos tény. amikor részletesen feltárom azokat a körülményeket. csak ámul és bámul.161 módon végezte BALDA a maga elhárító munkáját. de én azt soha nem mondtam. amely a Magyar Katonai Hírszerzés számára rendkivül értékes anyagokat továbbít. amint errôl késôbb tudomást szerezhettünk.

igen jó minôségû másolat volt. akár Angliába. vagyis SOP 7th US Army) A 7. azt kell kiküldeni akár Olaszországba. minôsítsem és az anyagban található információk alapján határozzak meg feladatokat további anyagok beszerzésére. akkor miért engem. Fônökömtôl kaptam egy titkos minôsítésû anyagot azzal a feladattal. USA Hadsereg Állandó Mûködési Szabályzata (Angolul: Standing Operation Procedures 7th US Army. aki azon a vonalon dolgozik. mert más sürgôs feladatokat kellett végrehajtanom. gondos tanulmányozás után az 5-ös értékelési skála szerint 4-es osztályzatot adtam a szabályzatra. Végre. értékeljem. hogy tanulmányozzam. ha már a katonai iskoláimmal. illetve valószinûleg most is ott állomásozik.162 16 KAPCSOLATOM KEZDETE A KÉMEKTÔL ÉRKEZÔ TITKOS ÉS KOZMIKUS SZIGORÚAN TITKOS AMERIKAI ÉS NATO ANYAGOKKAL 1975 nyarán a Katonai Felderítô Központban a Tájékoztató Szolgálatánál az USA arcvonalon dolgoztam. amely a REVA ( Rendszerszervezési és Vezetési Alosztály) részére dokumentálási feladatokat hajtott végre. Hadsereg Nyugat-Németországban állomásozott. meg a két idegen nyelv tudásával nem küldtek külszolgálatra. ezen az osztályon alkalmam volt mindkét nyelv használatára. Ez az anyag mikrofilmrôl készült. amikor újra kézbe vettem a szabályzatot. hogy milyen további anyagok beszerzésére van szükség. írásban meghatároztam. Ha nem dolgozom az olasz. Az anyaggal pár napig nem foglalkoztam. 1975 ôszén az USA vonalról áthelyeztek a Gépi Adatfeldolgozó Osztály állományába. cime: A 7. a külszolgálatra potenciálisan szóba jöhetô hírszerzô tisztet küldenének külszolgálatra? Van ott másik tiszt. aki nem is . Fônökeim ismét ledózeroltak arról a fôútvonalról. Ez egy szabályzat volt. vagy az USA-ba. amelyen masíroztam. amerikai vagy az angol arcvonalon. Nem Belovait kell kiküldeni. Aztán. ez így is történt. ugyanis a semmilyen katonai képzettséget nem kívánó olasz és angol nyelvû katonai és polgári lapok egyes cikkeirôl kellett rövid tartalmi kivonatot készítenem. Eltelt egy hét is.

Nem törekedtem arra. elôttem nem világos okok miatt 1980-ban átváltoztatták HAVASI GYOPÁR fedônévre. egyébként meg sem tudtam volna tenni. ebben az idôpontban nem voltam rajta. hadtestjének alárendeltségébe tartozó 8. Errôl a kémbandáról késôbb részletesen írok. A HÓVIRÁG fedônevet. Célszerûnek tartom most ismertetni azoknak a nevét.Szakasz: 1980-1985 Fedônév: HAVASI GYOPÁR 1/ Gombos Károly ezredes 2/ Demeter György ezredes 3/ Balassa László alezredes 4/ Vári Sándor alezredes 5/ Schneider Elemér alezredes 6/ Kovács József alezredes 7/ Deres László alezredes 8/ Végh Alfréd alezredes 9/ Zsíros Imre alezredes 10/ Kovács János alezredes 11/ Nagy László ôrnagy 12/ Magyar László ôrnagy .Szakasz: 1975-1980 Fedônév: HÓVIRÁG 1/ Oszetzky Tamás ezredes 2/ Demeter György ezredes 3/ Balassa László alezredes 4/ Vári Sándor alezredes 5/ Máté László alezredes 6/ Kovács József alezredes 7/ Végh Alfréd alezredes 8/ Magyar László ôrnagy 9/ Zsíros Imre ôrnagy 10/ Nagy László ôrnagy 11/ Fehér lászló százados 12/ Belovai István ôrnagy II. de megtudtam. A dokumentációs munka során nem volt kapcsolatom azzal az szabályzattal. Az olvasót tájékoztatom arról is. mert az anyagokhoz való hozzáférési jogot. gépesített hadosztály titkosirodáján szolgálatot teljesítô ôrmester és kémbandája szolgáltatott ki a Magyar Katonai Hírszerzés részére. amelyek beszerzését javasoltam megérkeztek és a Tájékoztató Szolgálatnál Kovács József alezredes páncélszekrényében találhatók. hogy kik láthatják az anyagokat. amelyeket a késôbb ismertté vált Clyde Lee Conrad. az Egyesült Államok Európában állomásozó V. hogy belenézzek az anyagokba.163 dolgozik egyik arcvonalon sem! Így mûködött ez antiszelekciós káderpolitikai rendszer. egy névlista tartalmazta és én ezen. hogy a fenti fedônevû anyagok azok az anyagok. hogy azok az anyagok. amelyet oly magasra értékeltem. akiknek betekintési joguk volt a HÓVIRÁG és a HAVASI GYOPÁR fedônevû anyagokba. amelyeket HÓVIRÁG fedônévvel láttak el. A HÓVIRÁG ÉS A HAVASI GYOPÁR FEDÔNEVÛ ANYAGOKBA VALÓ BETEKINTÉSI JOGGAL FELRUHÁZOTT HÍRSZERZÔ TISZTEK NÉVSORA I.

hanem azért mert Szücs Ferenc altábornagy így hálálta meg Magyar ôrnagynak azt. Voltak olyanok. értelembeli hibákat követett el. akkor Magyar ôrnagy mint Szücs csicskása tevékenykedett. A fordítások során tiszta képet kaptam arról. mert arcvonalon dolgoztak.164 13/ Belovai István alezredes Szovjet fôfelügyelô: Mihajlovics Krasznyikov ezredes. de éjszakánként Magyar ôrnagy hordta ki a Szücs bilijét is annak hálószobájából. hogy a lefordított anyag nem volt értelmezhetô. akirôl mindenki tudta. amelyeket valamelyik fônök mindenképpen kompenzálni akart. Ezt a munkát nagyon szívesen fogadtam. A HÓVIRÁG anyagok fordításában részt vett még Fehér László százados és Magyar László ôrnagy. akik Magyarral azonos turnusban szolgáltak Vietnamban. Szücs kiszolgálása során nemcsak a síma személyi teendôket végezte el. Így történt ez Magyar László ôrnagy esetében is. Nagyon izgalmas munka volt! Az anyagok forrását nem ismertem. milyen hadászati célokat határoztak meg részükre. hogy kezében lehessenek a szembenálló fél éles hadmûveleti tervei. eredeti példányairól teljes fordítást végezzek. de Magyart hamarosan leváltották errôl a fordítási munkáról. mert olyan durva. Magyar László ôrnagy igen gyatra angol nyelv ismerete mégsem volt akadálya annak. hanem mert olyan ”elévülhetetlen érdemei” voltak. SZIGORÚAN TITKOS és KOZMIKUS SZIGORÚAN TITKOS angol nyelvû katonai anyagok kijelôlt. Megjegyzem. hogy 1981 ôszén külszolgálatra küldjék Washingtonba. könnyebben jutottak külszolgáltra. mert olyan jó fej és ismeri az USA arcvonalat. Ezeket az eseményeket azok mondták el. én is tôlük hallottam. tele volt logikai bukfencekkel. hogy akik valamelyik arcvonalon dolgoztak. Korábban azt írtam. hogy amikor az 1970-es évek elején a magyar békefenntartó erôk magyar kontingensének tagjaiként mindketten Vietnamban teljesítettek szolgálatot. amelyek katonai mûveltséget is követeltek. hatalmas mennyiségû anyag érkezett be és mind a legszuperebb anyagok. Nekem a kezemben voltak! . illetve a NATO erôk milyen erôkkel-eszközökkel rendelkeznek. ez azonban csak részben volt igaz. akik nem azért mentek külszolgálatra. hogy washingtoni kiküldetését nem azért kapta. Minden hírszerzô vágyálma. a Szovjet Nagykövetség légügyi attaséhelyettese 1978 tavaszán felmentettek a dokumentációs munka végzése alól és azt a feladatot kaptam. hogy az Európában állomásozó amerikai erôk. hogy az általam ismeretlen forrásból beérkezô TITKOS. hiszen végre olyan témákkal tudtam foglalkozni. milyen a csapatok hadmûveleti felépítése.

További veszélyt jelentett. Megfigyelô személyek videón. de ha valaki a Követségre feltûnés nélkül akart bemenni. akkor legalább Hazánk megmenekül a közvetlen atomcsapásoktól. Ha valamelyik levelet gyanúsnak minôsítették. Ekkor vetôdött fel bennem a gondolat. A követségi épület a diplomáciai élet szempontjából kiváló helyen van. ha a szovjetek mégis kirobbantanak egy háborút Európában és az egymással szembenálló felek bevetik az atomfegyvereket. hogy milyen hatalmas értékû és mennyiségû anyagok áramlanak a magyar katonai hírszerzéshez és tudtam azt is. hogy a Perczel utcában. tehát oda személyesen nem mehettem. a benne levô információt kimásolták. Errôl is tudtam. 1978 telén elegendô információval rendelkeztem arról. akkor azt további feldolgozásra átadták az elhárításnak. hogy errôl az amerikai szupertitkos anyagok kiszivárgásról tájékoztatnom kell az USA kormányát. az USA (és más nyugati országok) Követségre menô levelet a BM Levélellenôrzô Szolgálata megfigyelés és értékelés alatt tartott. ott Moszkvában pedig ezeket az anyagokat arra használták fel.és belépô személyeket. mert az európai potenciális hadszintéren. a szovjet katonai vezetés által meghatározott feladatok során. Gondoltam. azt felbontották. az egyszerûen lehetetlen volt. amely megfigyelés alatt tartotta az Egyesült Államok Nagykövetségét. hogy az USA. Levelet sem mertem küldeni. Az anyagok tanulmányozása során azt is megállapítottam. Errôl a rendszerrôl tudtam. a követséggel szembeni épületben a BM egyik megfigyelô csoportja tevékenykedett 24-órás váltásban. egyik oldala a Perczel utcában van.téren található. hogy ezek az anyagok szinte azonnal továbbítva lettek a Szovjet Katonai Hírszerzésnek. illetve fényképezéssel rögzítették az épületbe való ki. habár az atomcsapások járulékos hatásai is hatalmas pusztítást végeztek volna. Az Amerikai Nagykövetség Budapesten a Szabadság . hogy kidolgozzák egy sikeres támadás terveit az Európában levô NATO fegyveres csoportosítások ellen. amelyek hadmûveleti terveivel rendelkeztünk. illetve a NATO háború esetén NEM TERVEZETT ATOMCSAPÁSOKAT MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE! Ez nagyon megnyugtató információ volt. majd ha olyan információhoz jutottak. Tervem végrehajtásához gondosan tanulmányoztam az USA Nagykövetség épületének helyét.165 Természetesen ezekre az anyagokra a Magyar Néphadseregnek semmi szüksége nem volt. kapuit és környékét. mert a Magyar Postánál rendszerbe állított Thosiba optikai karakterfelismerô levélszortírozó géppel minden. . amely érdekelte ôket. ebbe a csapdába sem akartam belelépni. a harcbevetésre tervezett magyar csapatok soha az életben nem találkoztak volna azokkal az erôkkel. Ezekre az anyagokra kizárólag a szovjeteknek volt szükségük.

illetve késôbb HAVASI GYOPÁR fedônév alatt. de ez sem volt járható út. így nem értem volna el semmit. mint ismeretes. engem megbízott az összes HÓVIRÁG anyag kezelésével és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásával. Amikor 1985-1990 között rabláncon voltam. egyszerûen lehetetlen volt. telepítési helyének és az atomakna sorszámának fényképe. hogy valaki értesíteni akarja az Egyesült Államokat. a börtönben két olyan politikai elítélttel is beszéltem. hogy valamelyik más nyugat-európai ország követségére küldök figyelmeztetô információt. teljes írásos és fényképes dokumentációját. Két heti munkámba került. hogy azt adják át az USA nagykövetnek. mert ezen követségek levelezéseit is ellenôrizte a BM Levélellenôrzô Szolgálata. Az igen kiválóan dolgozó kémbandától megkaptam a NyugatNémetországban állomásozó V. USA Hadtest védelmi sávjába telepített atomaknazár teljes dokumentációját. mert biztos elfogták volna a levelet. az akna . Nem követtek el kémkedésnek számító tettet. ezek hadászati értékû információk. hogy türelmesen várnom kell arra az alkalomra. Így ment ez annak idején. Miután az anyagot átvettem. A HÓVIRÁG fedônevû anyag felügyeleti hatásköre Demeter ezredeshez került. hogy Kovács alezredes igen rendetlen módon tartotta nyilván az anyagokat. akik úgy buktak le. hogy a BM Levélellenôrzô Szolgálata elfogta az USA Nagykövetségre menô leveleket és a személyeket letartóztatták. és ha nem is találták volna meg konkrétan azt a személyt. 150 darab anyagról pontos. nagyon jó hogy észnél voltam és nem küldtem el bizonyító anyagokat az USA Nagykövetségre. megállapítottam. hogy milyen anyagokkal rendelkezünk a HÓVIRÁG. Ez az alkalom részémre csak 1982-ben jött el. Nem maradt más részemre csak az. amikor külszolgálatra kerültem Londonba. amikor tervemet biztonságosan kivitelezhetem. szinte ömlesztett formában voltak az anyagok. Mérlegeltem azt is. Ebben a dossziéban szerepeltek az atomakna telepítési koordinátái. Ezen a nyilvántartáson bárki világosan el tudott igazodni és világos képet kaphatott arról. mire rendszert teremtettem a rendszertelenségben és a kb. amelynek vezetôje Demeter György ezredes volt.166 Bizony. aztán a benne levô tartalom alapján már gyerekjáték lett volna eljutni a katonai hírszerzéshez. hogy mivel is rendelkezünk. 1979 ôszén áthelyeztek a Tájékoztató Szolgálat Katonapolitikai Osztálya állományába. hogy felkavartam volna a kedélyeket. csak azt. témakör szerinti nyilvántartást készítettem. azokon eligazodni. aki a levelet küldte. akkor is nyilvánvaló lett volna. 5 évnél hosszabb fegyházzal büntették ôket. mégis kémkedés vádjával. Az anyagokat Kovács József alezredestôl vettem át. Tehát. A kémbanda szolgáltatta az egyes atomaknák eredeti.

Berzenkedtem magamban az ellen. Hadászati értékûek voltak az atomaknákra vonatkozó adatok. hogy melyik anyagokat készítsem elô. rendezett formában vannak nyilvántartva. tovább érlelôdött bennem az elhatározás. mert az egyes atomaknák telepítési dokumentációinak ismeretében pontosan tudták volna. 1980 ôszén sikerült bejutnom a Hadmûveleti Tanfolyam nappali tagozatára. részletesen el kellett mondanom neki. Emlékezetem szerint 128 db atomakna koordinátáit ismertük. hogy melyik anyag mit tartalmaz. . Többször kaptam parancsot. aki nagyra értékelte. hogy a Szovjetunió határozottan készült a Nyugat megtámadására. de többet ésszel mint erôvel. Ismerjük. melyik atomaknazár teljes dokumentációját kell elküldeni a szovjet katonai felderítésnek. nagy békeharcos volt! A HÓVIRÁG anyag kezelése során többször munkakapcsolatba kerültem Krasznyikov ezredessel. a HÓVIRÁG anyagot visszaadtam Kovács József alezredesnek. Miután irodájában helyet foglaltam.167 robbanási hatásértéke kilotonnában. Megcsinálni a nyilvántartást lusta volt. hogy azok eredetiben menjenek a Szovjetunióba. hogy az anyagok szép. Na. ahol az atomakna robbantás után maradt annyi hely. hogy egy alig pár napja beérkezett Kozmikus Szigorúan Titkos anyagcsomaggal jelenjek meg nála. hogy értesíteni fogom az USA kormányát errôl az egész anyagkiszivárgásról. hogy a szovjet páncélos erôk oszlopmenetben akadálytalanul tovább tudtak volna törni céljuk elérésére. hanem anyagáradat. akkor a szovjet parancsnokok nem lettek volna gondban. hogy nekem ennek a szovjet tisztnek kell jelentgetnem. hogy az elôrenyomuló szovjet erôket már csak az atomaknák felrobbantásával tudták volna megállítani. lerohanására. de a már rendszerezett anyagot nagyra értékelte. ha az amerikai védelmi erôk arra kényszerülnek. hogy melyek azok a területek és sávok. ugyanis ilyen faramuci módon akarta a békét megvédeni. milyen anyagokról kér másolatot. a robbanásból következô hatásadatok és más nagyon fontos mûszaki információk. akihez a katonai szabályzatok szerint sincs semmi közöm és még hozzá jó pofát is kellett vágnom. akirôl már korábban említést tettem. illetve ez már nem is szivárgás volt. A történelembôl ismerjük. mert egy háború esetén. holott a legszívesebben kidobtam volna a harmadik emeletrôl. Meghatározta nekem. ugyanis ô volt a szovjet felügyelô a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatnál és a HÓVIRÁG vagy a HAVASI GYOPÁR anyagok mindegyikét látni akarta és látta is.

EPIZÓDOK LONDONI ÉLETÜNKBÔL. ugyanezen év decemberében döntött a katonai hírszerzés vezetése. . A KATONAI HIVATAL ÉS A REZIDENTÚRA SZERVEZETE. hogy milyen hadászati értékû anyagok áramlanak a magyar katonai hírszerzéshez és így a Szovjetunióba. hogy Londonban lesz lehetôségem tájékoztatni az USA vezetését. Felcsillant a remény. A FELADATOK 1981 nyarán befejeztem az egyéves Hadmûveleti Tanfolyamot.168 17 KÜLSZOLGÁLATRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSEM. hogy londoni külszolgálatra küldenek.

követve a magyar szokásokat 15-17 angol fontnyi értékben feleségemmel vettünk egy üveg pezsgôt. A felkészítés során az elôadók gyakran olyan hírszerzô tisztek voltak. mert elegem lett az egészbôl. hogy külszolgálatom során soha. más majd rejtjelzô lesz. amelyek nem is voltak igazak. Ehhez a nagy család gondolathoz tartozik a következô eset. szinte ingyen. megszégyenítve éreztük magunkat. hogy a feleségek dolgozzanak csak. vagy a pénzügyes sem. az egymás iránti figyelmesség szinte családi érzelmi szinten van. több társammal együtt megkezdték külszolgálatra való felkészítésünket. amely egy nyomorúságos és megszégyenítô ”fizetés” volt. de errôl majd késôbb írok. hogy külszolgálatunk során a Katonai Attaséhivatal (Rezidentúra) mint egy nagy család mûködik és egymás segítése. akik nyílt. Lassan kisomfordáltam Esztergomi irodájából és betettem a poharamat a szekrényembe. meg a gyerekek is ott lehetnek férjükkel külszolgálaton. hogy férjüket külszolgálatra küldték és ôk is. Az elôadók többsége hangsúlyozta. hogy idegbajt kapjanak a rengeteg fenyegetéstôl. az idegeket már elôre borzolták. nekem meg feleségemnek igen melegünk lett.169 1982 januárjában a Felderítô Szolgálat kiképzési rendszerében. . mint a Rezidentúra vezetôje. hogy ô erre a névnapra nem tart igényt. így tehát ô lett a Rezidentúra rejtjelzôje. 1982. hogy felköszöntsük Ferencet. hogy nekünk nagyon óvatosan kell eljárnunk minden akció során. meg az érzelmi szintrôl aztán mind feleségemnek. Valahogy úgy volt ez az egész. Fizetése havi 70-80 angol font volt. stb. mind fiamat megóvtam. mert az adott ország elhárítása állandóan figyel bennünket. De nem keresett többet a gépírónô. vagy gépíró. vagyis a család minden tagjának állandóan résen kell lenni. így legyenek hálásak. Errôl a nagy családról. Nagy család! Esztergomi. december 3-án volt Esztergomi Ferenc ezredes névnapja. hogy ezt az elhárítási dolgot egyszerûen túlpörgették. semmilyen évfordulója nem érdekel. nem akartam. Kiképzésünk során különös hangsúlyt helyeztek arra. azzal az elgondolással. ”képünkbe vágta a pezsgôt!” Az esetet követôen arra az álláspontra helyezkedtem és feleségemet is erre bírtam rá. mind fiamnak további felejthetetlen élményei maradtak. igaz elfogadta a pezsgôt. a Katonai Attasé Hivatalban. így ezektôl az agyvihart kavaró információktól mind feleségemet. Lett nagy köszöntés! Esztergomi Ferenc igen durván kijelentette. A külszolgálatra való felkészítés során a hírszerzô tisztek feleségeit is bevonták valamilyen területre. Az én feleségemet a rejtjelzésre képezték ki. Itt arról volt szó. senkinek. hogy külszolgálaton valaki majd pénzügyes lesz. én meg már meg sem tudtam inni a pezsgôt. vagy fedô beosztásban teljesítettek korábban szolgálatot valamelyik NATO országban. a családfô.

hogy fiamat magammal vigyem külszolgálatom idôtartamára. hogy az elhárítás nem tud benézni a harmadik emeleten levô ablakon át a látásiránytól jobbra és balra levô lyukakba. sehol nem volt olyan gond. Az egész egy képtelen hisztéria volt. hogy ott mi folyik. már-már úgy voltam. Közben azt is felderítettem. Egy ideig mérlegeltem. életévének betöltéséhez. Az Operatív Csoport vezetése. Balahó soha az életben nem tartózkodott abban a körletben hosszabb ideig. Mozsikkal az élen nem javasolta. Blahó támadott erôsen. mert feleségemen kivül még a többi szûk lyukakban is rejtjeleztek emberek és ott volt a munkahelye Szabados Lászlónénak is. hogy ha nem teszik lehetôvé. de nekem kell azt munkaidô végén bezárnom is. Persze eljutott a hír a BM biztonsági fônökig. hogy feleségem rejtjelzés közben majdnem elájul a levegôhiány miatt. Aztán arra is rájöttem (mert volt aki felvilágosított ezen a tére). mert ugye az elhárítás netalán benézhet a harmadik emeleti ablakon. hogy az adott ország elhárításának várható tevékenysége miatt nem vihetik gyermekeiket magukkal.170 Az 1980-as évek elején már széles körben közszájon forgott a katonai hírszerzésnél. hogy mások nagyon is magukkal vitték gyermekeiket külszolgálatra és soha. akkor sem láthatott volna be a rejtjelzô szobákba. de meggyôztem ôt. hogy az ablakot csak én nyithatom ki. hogy lásson valamit (ha már az ablakban lett volna). hogy saját költségükön kémkedést tudnak folytatni valamelyik NATO országban. szûk lyuk volt. az illetônek kanyarlátónak kellett volna lenni. Londoni külszolgálatom 1982 tavaszán történô elôkészítése során fiam közel volt 17. hogy lassan csak azok mehetnek külszolgálatra. Mivel többször láttam. csak nem tudta senki). aki a követség adminisztratív ügyeit könyvelte. A rejtjelzô szobák Londonban a Magyar Nagykövetségen a harmadik emeleten voltak. mindegyik picurka. Ezt elfogadta. hogy a gyerekem velünk legyen Londonban. Blahó Bélához (rendôr alezredes. vagy egy katonai kollégiumban fog lenni. hogy talán nem viszem magammal fiamat Londonba. Ahhoz. végre volt levegô a fuldoklós helyen. hogy milyen fuldoklások közepette dolgozik abban a térségben 3-5 fô. mert potenciális célpontot jelentene a brit elhárítás részére. habár ha valaki beállt volna az ablakba. akkor én nem vagyok hajlandó Londonba menni külszolgálatra. ahonnan végre kaphattak levegôt az ott dolgozók. így halvány fogalma sem volt arról. Aztán végül gyôzött bennem a fiam iránti szeretet és azt mondtam. saját felelôségemre kinyitottam azt az egyetlen ablakot. de meg kellett ígérnem. aki korábban megtiltotta az ablak kinyitását. akik jelentik: rendelkeznek annyi pénzzel. soha nem kerülnek külszolgálatra. hogy ez . Ebben megegyeztünk. Levegô semmi! Az utcára nyíló ablakot biztonsági hisztéria miatt nem volt szabad kinyitni. hogy vagy a Nagyanyjánál fog maradni a fiam. Máskülönben ugyanis.

hogy fiam velünk utazhasson Londonba. hogy én nem akarok Londonba menni külszolgálatra. hogy nem munkája elismeréseként küldik külszolgálatra. de az ebben az idôszakban. könyvek. igen nagy pocsékolás volt. vásárlása. Hát ennyit a birt elhárítás és a fiam kapcsolatáról. folyóiratok megrendelése. ezzel durván devalválták ezeket a szép tiszti rendfokozatokat. az Attasé Hivatal adminisztrációs ügyeinek intézése. Máté László ezredes katonai attasé szerint. Azokra a feladatokra. de nem a pénzre gondolok. hogy valamiképpen olyan helyzetet teremtsenek. akkor az ô gyerekeik nem voltak potenciális célpontok a brit elhárítás részére.171 az aljas oldalvágás nem volt más. Milyen érdekes volt hogy. az íróeszközök beszerzése. Az Operatív Szolgálat hasonkorú tisztjei nem vették szívesen Tiszai külszolgálatra jelölését. A kiképzés során végre kellett hajtanom ”ügynökkel” való találkozóra történô utazást tömegközlekedési jármûveken. akik az Operatív Csoporthoz tartozó kollegáim voltak. az engem követô ”eláhrítókat” sikeresen leráztam. de amikor Mozsik vagy Esztergomi volt Londonban. a fiatalok körében tomboló új hullám (New Wave) divatôrûlet sem volt hatással rá. hanem azért. Megjegyzem. mert édesapja (aki Tokajban tanító volt) valami módon közeli ismeretségben volt Czinege Lajos honvédelmi miniszterrel és így került Tiszai ôrnagy protekcióval elôtérbe. mint egy olyan kisérlet. hogy ilyen beosztásra századost. egy korsó sörrel megünnepeltük a sikeresnek minôsített akciót. Egyébként fiamat a Londonba töltött két év alatt nemhogy a brit elhárítás nem környékezte meg. sôt alezredest jelöltek. Az 1970-e évek végén Washingtonba katonai attaséhelyettesnek kiküldték Molnár Lajos alezredest. hogy egy ôrnagyot (volt olyan eset. majd a kijelölt helyen sikeresen végrehajtottam egy ”találkozót” az egyik ügynökkel. Erre a beosztásra Tiszai Gyula ôrnagyot (rendfokozatához képest igen fiatal. Mozsik és társai szemében az én gyerekem potenciális célpont a brit elhárítás szemében. aki fônöke. hanem arra. mert tudták. a beérkezett számlák rendezése. hogy alezredest) titkári beosztásban dolgoztatni egy Katonai Attasé Hivatalban. 1982-ben volt Londonban a Katonai Attaséhivatal titkárának váltása is. éveken keresztül a Gyôrben mûködô Tippkutató Csoport állományába tartozott. Pocsékolás. ôrnagyot. A titkár fô feladata az italkészlet nyilvántartása. vagy egy tiszthelyettes bôven elegendô lett volna és könnyedén el tudta volna látni a titkári teendôket. pályafutása során nem véletlenül. hogy magam jelentsem ki. Ezt követôen az engem követô ”elhárítokkal”. . akinek sem operatív. mindíg soron kívül léptették elô) jelölték. Az egésznek az lett a vége. megelôzve másokat. sem tájékoztató hírszerzési gyakorlata és tapasztalata nem volt. amelyeket a Hírszerzô Rezidentúrán a titkárnak el kellett végeznie. új rendelések megtétele. egy polgári alkalmazott. hogy leálltak ezzel az ocsmány propagandával és engedélyezték.

Arról volt híres. hogy az italkészletet nyilvántartsa és az irodaeszközöket beszerezze. a ”társalgás” során nagyon értelmesnek tûnô képet vágott. Molnár ezért a ”vonalhúzogatos” becenevet kapta. de a magyar Katonai Attaséhivatal részére is! Egyben azonban biztosak lehettek az amerikaiak. Azért sem tudott hírszerzési feladatokat ellátni a titkár. hát nagy leégés történt. ezek polgári alkalmazottak voltak. vagyis a gyakorlatban Molnár alezredes a titkári teendôket látta el. Csak úgy gondoljunk bele. így egy személlyel kevesebb volt a ”Béketábor országai” részérôl az USA-ban kémtevékenységet folytatók száma. de a vizsgán megbukott. amely egyik bázisát képezte a hírszerzésnek. és fônöke Máté ezredes elvitte az USA Honvédelmi Minisztériumába (Pentagon). Nem volt indokolt az sem. hogy mindenképpen ki tudják küldeni Washingtonba. A katonai attaséhelyettesek diplomáciai védettséggel rendelkeztek. Molnár alezredestôl nem kellett tartani. hogy szép jelentéseket tudott bemutatni (azokat viszont a beosztottjai készítették) és szépen tudta a vonalakat húzni vonalzóval (ez viszont Molnár képessége volt). ugyanis a titkárok soha nem rendelkeztek diplomáciai védettséggel (kivéve Washington). az angol nyelv tanulását elôbb kezdte meg mint én. A washingtoni Rezidentúrán a katonai attasénak mindíg két helyettese volt. de egyetlen szót sem tudott még kinyögni sem angolul. A nyugati országok Katonai Attasé Hivatalainál is voltak titkárok. . hogy a katonadiplomatákkal foglalkozó Összekötô Hivatalban bemutassa Molnár alezredest. mert Molnár Lajos alezredes. Ekkor beiskolázták egy évre intenzív nyelvtanfolyamra. mert neki is részt kell vennie a Rezidentúra hírszerzô tevékenységében. így nem vettek részt a hírszerzési mûveletekben és nem is lett volna logikus bármilyen akcióba bevonni egy titkárt. Ezeket a feladatokat viszont nagyon büszkén teljesítette. amikor Molnár alezredes megkezdte szolgálatát Washingtonban. hogy egyszerû adminisztrációs feladatok végzésére katonatiszteket alkalmazzanak. vagy tiszthelyettesek. mert diplomáciai státusának hiánya miatt nem vett részt a diplomáciai rendezvényeken. így fônöke tolmácsolta a fogadó amerikai tiszt és Molnár közötti társalgást. hogy eredményes kémtevékenységet tud majd folytatni. A nyugati országok nem engedhették meg maguknak azt a luxust (mint a magyarok). így az italnyilvántartáshoz és az íróeszközök beszerzéséhez volt egy diplomácia védettséggel rendelkezô alezredes! A Katonai Hírszerzô Központban Molnár elôzôleg a Hadmûveleti Osztály vezetôje volt. Ez a középfokú nyelvvizsga is nagyon gyenge tudásszintet takart. mert ismét Máté László elmondása szerint. majd 20 éven át tanulta. fôtisztet kell kiküldeni. hogy a titkárnak tisztet. az egyik tulajdonképpen a titkári feladatokat látta el. Végre sikerült neki egy középfokú nyelvvizsgát elérnie angolból. Micsoda balamázs volt ez Molnár részére.172 csupán arra volt alkalmas. Molnár még százados korában.

hogy ô ugye operatív tiszt volt mindíg (azaz tippkutató a nyugati határ közelében. ezt a mûveletet Tiszai Gyula ôrnaggyal. A Központban írásos. hogy egyáltalán nem tudják elfogadni. mert akkor nem állt volna elô olyan helyzet. mert nekem . hogy elôtte színtiszta józan tiszteken miként tudott kitörni az operatív gôg miután az Operatív Csoport állományába kerültek. hogy útleveleket ellenôrzött a nyugati határvidéken. hogy a jelentés írásos része is kettônk munkája. így logikusan az volt a célszerûbb. de az a pánik. hogy ô ”más”. hogy Tiszait küldik Londonba. pedig de jó lett volna. hogy ô soha nem csinált ilyet. mint ami aztán éles helyzetben elôállt Angliában. a Hírszerzô Iskola elvégzése után rövidesen Rómába küldték titkárnak. Külszolgálatomra való felkészülés során végre kellett hajtani néhány katonai objektum felderítését. nem feledkezett el keresztfiáról és Sárközit. A gyakorlat során nem akartam átvenni a gépkocsivezetést. hogy az objektumok megfigyelése. Az ilyen példányok egyike volt Tiszai. hogy Tiszait nem szakmai érdemek miatt küldik Londonba titkárnak. rajzos jelentést kellett készíteni a végrehajtott ”felderítés” eredményérôl. megmutatta önmagát. ami hirtelen kitört rajta. mert ugye a gépkocsi az övé volt. Én semleges maradtam ebben a kérdésben. Ebbe a munkába próbáltam Tiszait is bevonni. vagy 1981-ben a Tiszai Gyula ôrnagy esetéhez volt hasonló a Tájékoztató Csoportnál Sárközi százados titkárrá történô kinevezése Rómába. A gyakorló felderítés végrehajtása során a ”magyar elhárítás nem fogott meg bennünket”. így ezen a téren sikeresnek volt mondható a mûvelet. pedig még se idegen nyelvtudása nem volt. ha ô vezeti a saját gépkocsiját. Úgy 1980-ban. ahol a nyugatról belépô idegenek útleveleit és más dokumentumait tanulmányozta és készített róluk másolatot) és hát nem foglalkozott soha ”ilyesmi izével. de errôl majd késôbb írok. hogy Tiszai is gyakorolja az objektumok ”felderítését”. hanem ô operatív tiszt. de az oktalan gôg az már kitört rajtuk. Azt a tényt. nekem személyesen Kovács Ferenc százados mondta el. Így ment ez annak idején. hogy én készítettem el a 3-4 objektumról a jelentést. amit a kiképzôk nagyon jó és alapos munkának minôsítettek. A 28-30 éves Tiszai Gyula ôrnagy elsô alkalommal most érzékeltette. Írtam korábban arról. akiket valahonnét erôsen támogattak. Hej. az adatok rögzítését. A felderítés során Tiszai ôrnagy Wartburg típusú gépkocsiján mentünk. a ”felderítési adatok” olvadópapírra történô rögzítése az én feladatom volt. ennek az lett az eredménye. de társalgás során hallottam más fiatal tisztektôl is. külszolgálaton sem volt.173 A képlet tehát egyszerû: leggyakrabban azokat küldték titkári beosztásokba. majd kijelentette. Sárközi százados keresztapja annak idején Czinege Lajos volt. ô nem egy egyszerû hírszerzô tiszt. mint felderítôpár hajtottuk végre a részünkre kijelölt katonai objektumokról.” Maradt tehát. ha a felderítést felváltva is gyakoroltuk volna. Operatív tapasztalata pedig annyi volt. igaz én azt mondtam.

A kérdôíveket kitöltés után nem kellett aláírni. szívós propagandával elérte. Londonba történô felkészülésem során ügyeim közvetlenül Kovács Ferenc századoshoz tartoztak. amelyekrôl korábban nem volt szokás. hogy ki lesz a titkár. mind olyan szakmai kérdésekrôl. 1981-1982-ben az Operatív Csoport azon osztályán. Ilyen kicsi a világ! Kovácsról és hozzám való viszonyáról késôbb még írok. mielôtt ebbe az új beosztásba került. A Hírszerzô Iskolát úgy szervezték. Kovács Ferenc százados 1981 ôszén került az Operatív Csoporthoz. hogy a rezidentúrák vezetésével foglalkozó osztályon a vezetôkkel a tisztek nincsenek megelégedve. mindegyiknek megvolt a Hírszerzô Iskolai végzettsége és mindegyiknek volt egy vagy két felsôfokú nyelvvizsgája. nemcsak a brit arcvonalon volt fiatalítás. milyen gondok vannak és milyen intézkedéseket kell hozni. mert utamat sem szakmailag. sokan csak kényszerûségbôl vannak az Operatív Csoportnál és úgy érezték. 1982 tavaszán úgymond ”forró és forradalmi volt a helyzet” az osztályon. nem látják hírszerzôi pályájuk várható alakulását. Kovács egy irodában volt az USA iránytiszttel. amelyek engem. Ez kis csoport. Ezek a fiatal tisztek merészen ki merték mondani elgondolásukat mind saját pályájukkat illetôen. hogy az Operatív Csoport vezetôje. hogy közben az ott tanulók elvégezték a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát is. illetve szükség esetén helyettesíteni tudták egymást. hogy ”síma mezítlábas” tisztek véleményt nyilvánítsanak. kifogásolták az idôsebb tisztek végtelen egoizmusát. most meg ô vezetett be engem az operatív élet egyes rejtelmeibe. A 6-8 fiatal tiszt az operatív tisztek egy csoportjának új minôségét képezte.gondoltam én. A felmérésbôl kiderült. felhasználva a pártszervezetet. de ez aztán egyáltalán nem így lett. hogy a vezetés megtudja. János kérdôíves felmérést végeztessen a ”lázongó fiatal tisztek körében” abból a célból.174 tulajdonképpen teljesen mindegy volt. de hasonló történt az osztrák. Kovács százados. az viszont részérôl már nem ilyen korrekt magatartást fog tükrözni. ahol a külszolgálatra menô hírszerzô tisztekkel foglalkozó USA-brit vonalra került. illetve Tiszait érintették. . sem emberileg nem keresztezte . Tóth G. amelyik a katonai attasékkal és a külföldi rezidentúrák vezetésével foglalkozott. ugyanis mind Kovács Ferenc százados. alapvetôen mások voltak. tudásuk és képzettségük alapján a Katonai Hírszerzô Szolgálat más részlegeihez viszonyítva megbecsülésük alacsonyabb. mind a többi fiatal hadnagy már négyéves tisztiiskolát végeztek. mint jóval idôsebb kollegáik. az olasz és a francia vonalon is. ô a legjobb tudása szerint intézte mindazokat az ügyeket. hogy a munka. a Tájékoztató Csoportnál az USA arcvonalon velem együtt teljesített szolgálatot és én vezettem be a tájékoztató munka ”rejtelmeibe”. így egymás ügyeire is rálátásuk volt. az élet gördülékenyen menjen.

Volt olyan fiatal tiszt. hogy üzenet vagy tárgy elrejtésére ”rejtekhelyet” kellett találni. hogy ha én Londonba megyek külszolgálatra. hogy hát mióta van itt? Azt mondta. Lehet. ott csöndben lerakta a holmijait. egyszer csak ott volt. aki kijelentette: amíg a rezidentúrákkal foglalkozó osztály vezetésében olyan vezetôk vannak uralmon mint most. majd részletes leírást kellett készíteni. tudtam ezekrôl a felmérésekrôl meg az eredményekrôl is. hogy mindenki magyar . tehát pusztulnia kellett. Ezt a véleményt mások is osztották vele. Manci. Volt olyan eset. Reggel vigyázni kellett. mivel Londonba való felkészülésem kapcsán már az osztály állományába tartoztam. akkor a rejtekhellyel kapcsolatos minden információt angolul kell megírni. A ”közlekedési baleset” potenciális veszélyét fokozta az a tény. addig ô nem is akar külszolgálatra menni. csak arra kellett vigyáznom nehogy egy hitelen fordulattal belebotoljak. hogy soha nem lehetett tudni. Tiszai ôrnagy attasétitkár felesége. hogy jellemezzem Mozsikot. Kovács Ferenc százados saját maga kérte visszahelyezését a Tájékoztató Csoporthoz. nehogy valami ”közlekedési baleset” történjen az irodában csendes. aki 1982 végéig Tiszai ôrnagy elôdje volt Londonban a titkári beosztásban. Szép csönden belépett a középsô irodába. aki majd kiüríti a rejtekhelyet. Gondolkodni merészelt. a leírás alapján képes legyen megtalálni a rejtekhelyet és azt üríteni. A vezetôk aztán odacsaptak a ”forradalmi” tisztek közé. hiszen a fiatal tisztek csoportja ezt már megtette. szétszórták ôket különbözô más beosztásokba. Az osztály vezetôje Mozsik Imre ezredes volt! Gondolom. Erzsébet kétnaponként járt be néhány órára a hivatalba. hogy amikor belépett. helyére Horváth István ôrnagy került. mint a feleségem vagy a katonai attasé felesége. hogy az a személy (ügynök). Erzsébet egy kedves kis fiatalasszony volt. Erzsébet lett a Rezidentúra pénzügyese. A kijelôlt feladatot én is végrehajtottam és alapértelmezésnek vettem. váratlan megjelenésével. igen meglepôdtem. hogy én éppen egy szekrény felé fordulva álltam. A pénzügyi beosztás volt a legkevesebb idôt igénylô beosztás. melyik napon meg nem. Erzsébet melyik napon jön be.175 Én. mert én ugyan nem hallottam semmit. majd indult a szekrényhez kivenni valamiféle papírokat. Külszolgálatra történô felkészüléshez tartozott. hogy köszönt. Akkor kérdeztem. Az eredmény az volt. majd hirtelen mozdulattal megfordultam (mert úgy tudtam. természetesen ô is hasonló éhbért kapott havonta. úgy önmagának halkan. Így volt ez aztán késôbb is. ô köszönt. Megérkezése észrevétlen volt. aki a gépelési munkát végezte. akik gyakran reggeltôl estig dolgoztak egyfolytában. a fentiek elolvasása után senki nem fogja hiányolni. nem úgy mint az én feleségemé vagy a katonai attasé feleségéé. hogy egyedül vagyok az irodában) és majdnem feldöntöttem Erzsébetet.

mert nem tudhatjuk mikor lesz szükségünk Londonban tudni. vagy éppen kémkedésre beszervezi ôket. Angolul tudó tiszt ellenôrizte a leírást. hogy egy katonai attasé. aki Gyôrben ”operatív munkát” végzett. Londonban a dolgok ezen a területen sem úgy alakultak. Idôben kicsit elôreugrottam. Ekkor bizonyosodtam meg véglegesen. mert ugye a megíráshoz angolul is kellett tudni. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat 1985-ig terjedô történetében (1985-ig írtam. a nyugati. hanem azért mert minden szférára kiterjedô kémkedést végeztünk a Szovjetunió érdekében és javára. aki világéletemben tájékoztató tiszt voltam. amelyek alapján állításomat megváltoztathatnám) nem volt olyan eset. Külszolgálaton részünkre a Katonai Attasé Hivatal költségvetésébôl volt biztosítva a lakás. mint ugye operatív tiszttôl. hogy külföldön a Rezidentúrán a rezidens élet-halál ura és mi ott úgy élünk mint egy nagy család. a katonai attaséhelyettes gyakran hívott meg vendégeket lakására. . Elvárható lett volna Tiszai ôrnagytól. Ez fôleg azok részére volt fontos. mert én angolul írtam. hogyan kell egy ilyen leírást elkészíteni. Amint ismeretes. akik hivatali beosztásuknál fogva gyakran fogadtak vendégeket lakásukon. Magyarul írta meg. nem Tiszai operatív tiszt írta. késôbb errôl részletesen írok. fôleg NATO országokban nem azért voltak magyar katonai attasék. amelyek már nem használhatók rendeltetésszerüen. hogy a szükséges és kellô mértékben cseréljük ki lakásunkban azokat a bútorokat. Amikor Londonban ilyen rejtekhelyes utasítást kellett írni. vagy konyhafelszerelési eszközöket. vagy attaséhelyettes majd valamilyen minôsítésû adatszolgáltatóvá készteti. nem! Ezt ô nem tette meg. hogy a rejtekhellyel kapcsolatos információkat ô is angolul írja meg.176 nyelven írta le rejtekhellyel kapcsolatos információkat. A lakásba való esközök beszerzése terén van bôven élettapasztalatom. hanem én. amikor jó lett volna ha Tiszai. mert ezt követôen bilincsben voltam. vagy voltak olyan személyek is. Magyarországon történt kiképzésünk során az elôadók többször hangsúlyozták. mint operatív tiszt ismeri a leírás elkészítésének fogásait. hogy Tiszai nem tud angolul. köztük volt. helyettesek és titkárok. munkámmal meg volt elégedve. azaz a lakbért a hivatal titkára fizette ki minden hónapban a lakástulajdonosnak. hiszen még egy egyszerû rejtekhely ürítési utasítást sem tud megírni. A lakással kapcsolatban arra okítottak minket. Meg kell jegyeznem. majd jött a rendszerváltás és nincsenek olyan közvetlen adataim. Ezzel kapcsolatos tapasztalataim mások voltak. ha tudja hogyan kell az ilyen ”izé” munkát megcsinálni. Na. akik ”tanulmányozás” alatt álltak azzal a céllal. hogy késôbb az attasé. hogy az országok haderejei közötti korrekt kapcsolatokat ápolják. vagyis a katonai attasé és helyettese. Ezen kémtevékenység során a katonai attasé. ahogy azt nekünk Budapesten elôadták. kivéve engem. mert Londonban aztán volt ”helyzet”. Pedig bizony jó lett volna.

mert a részükrôl átadott információk nem tartalmaztak olyan minôsítésû anyagokat. A különbség annyi volt. vagy azonos témában mutatott közös érdeklôdésünk. hogy én kiket környékezzek meg. akár a fogadó ország valamelyik katonatisztje. hogy részemre katonai titkokat. hogy Hajdúnak és feleségének vajon voltak-e tapasztalataik arról. ezért hamar kilógott a lóláb. majd hívtam volna meg lakásomra vacsorára. nem én döntöttem el. Hajdú felesége Ágnes. vagy tiszthelyettese valósította meg. amelyek kémkedés során elô szoktak fordulni. hanem egyszerû általános tájékoztató jellegû információk voltak. akkor azok nem voltak kémanyagok. Esztergomi elôirta részemre. Londonban. aki nem értett a szakmához és bevette) és azt képes is volt eladni. ha egy katonadiplomatától egy információ. vagy hosszabb idô után hatást lehetett volna gyakorolni valamilyen eseményre. akiket arra akarok ”elbódítani”. hogy valakivel személyes szimpátia. hogy a semmirôl képes volt elhihetô jelentést készíteni (mármint annak elhihetô jelentés. szóval mindent. Nagyon fontos ezt tudni. hát akkor dobja ki. igen kedves fiatalasszony. hogy hány alkalommal hívhatok meg lakásomra olyan személyeket. hogy a katonai hírszerzô ravaszabbul és jól hihetôen adta elô a handabandát. Nem tudom. amely mérete miatt vendégek fogadására igen alkalmas volt. mert már eléggé elhasználódtak. vagy bekövetkezô eseményre. továbbá az információ nem hordozott olyan tartalmat. tiszthelyettesét beszervezte volna kémkedésre. vagy netalán a fogadó ország valamelyik katonatisztjét. Ágnes feleségemnek megmutatta az összes konyhai felszerelést. késôbb. Tehát. hogy egyes eszközöket ki kell dobni. a BM hírszerzô viszont nem tanúsított olyan magas szakképzettséget ezen a téren. Kizárt volt tehát. vagyis kémkedjenek részemre. az új eszközök beszerzését ránk hagyja. vagy más információkat adjanak át. Én és feleségem végigszenvedtük Esztergomi pitiskedéseit. Hajdú László ôrnagy lakásába költöztünk. hogy Esztergomi ezredes (mert Hajdúnak is ô volt a fônöke 1 éven át Londonban) milyen rettenetes cigánykodást tudott csinálni abból. vagy olyan edény beszerzését. nem merítették ki a kémkedés fogalmát és tartalmát. hogy nem volt hajlandó engedélyezni ilyen. mert a katonai hírszerzés is gyakorolta néha azt a módszert. mielôtt ôk átadták volna a lakást. mint a BM hírszerzés. hogy milyen eszközökbôl van bizonyos hiány és ha a feleségem úgy látja. amely felhasználásával bármilyen módon is azonnal. vagy valami más alapján kerültem volna kapcsolatba.177 vagy helyettese egy másik katonadiplomatát. A lakás. . vagy anyag a magyar katonai attasé birtokába jutott. akiket tanulmányozás alatt tartok. Azt. hanem az illetô személyeket Esztergomi egyszerûen ”kiutalta” részemre. Családommal elôdöm. Ágnes modta. de az nem volt titkos. Az elôforduló adatszolgálatatások akár katonadiplomata.

Esztergomi parancsa szerint akkor is hajtanom kellett rá. Az illetô. fôleg a katonadiplomaták kémkednek. sem akkor. Esztergomi ezredesnek elôterjesztettem a beszerzendô 2-3 db konyhai eszközt tartalmazó listát. de Esztergomi nem engedélyezte a konyhai eszközök beszerzését. csinálni kellett! Ha nem csináltam volna. hogy ezekre az eszközökre mindenképpen szükség van. sem késôbb. akit nekem Esztergomi ezredes kiutalt. nem voltam szimpatikus. Ilyen nem lehetett. az engedélyezett. de az ételekrôl cserélt információkon kivül más információról nem esett szó. hogy nem vagyok hajlandó az utasításait végrehajtani. Persze ilyenkor mi tréfásan visszavertük az ilyen állításokat. Ekkor Esztergomi azt mondta.178 Nem! Ha mondjuk annak a személynek. A lábas és tepsi ügyek. van . egy serpenyô és már nem is emlékszem már mi. majd lehetôleg szervezzem be részünkre való kémkedésre. tanulmányozandó személy nem szimpatikus. akkor ez a diplomata a legtermészetesebb udvariassággal lerázott engem. ha udvaris volt. Ezt követôen feleségemmel egyik hétvégén megvettük a lábasokat és másnapra már el is felejtettük az egészet. pedig hát igazuk volt. A mi háztartásunkban is kellett néhány lábas. Ezt a tényt fogadásokon. hogy én azt mondtam volna a fônökömnek. a hivatal pénzét majd lábasokra költjük? Mondtam neki. Ha meg az Esztergomi által cébavett. Nem lehetett mit tenni! Londonban a diplomáciai életben mindenki tudta. és nem vagyok hajlandó vele intenzíven foglalkozni. mert már saját pénzünkön megvettük a lábasokat. Én meg mondtam. magyaros fôztétjét. hogy ezekre a dolgokra szükségünk van. Az meg teljesen kizárt volt. de ez is csak azért jutott eszébe. köszönöm már nem akarok élni ezzel a ”kedvezménnyel”. Esztergomi ezredes nagy hangon elkezdett kioktatni engem. kérem engedélyezze beszerzésüket. tréfának szánva. hogy mit gondolok én. egy-egy alkalommal mindíg elresztette valaki a nyugati diplomaták közül. meg kellett hívnom lakásomra vacsorára. hogy én kértem a lábasok beszerzésének engedélyezését. a Központban is azt mondták. úgy viccesen. hogy tanulmányozzam. a diplomáciai fogadásokon minél többször körülötte kellett forgolódnom. Nem sorolom tovább ezt a lábas-akciót. hogy kémkedjünk. engedélyezi a lábasok beszerzését a hivatal számlájára. aztán nem volt tovább beszervezési kisérlet. azonnal feljelentett volna a Központban. nekem ”kiutalt diplomatának” nem tetszett a képem. Mi azért voltunk ott. mert hangos elutasítása után pár héttel eszébe jutott. mert hétvégére az egyik tanulmányozás alatt levô személyt meghívtam vacsorára és ugye valamiben meg kellett fôzni az ételt. hogy az általa részemre ”kiutalt”. akkor még a lakásomra is eljött feleségével együtt és közösen elfogyasztottuk feleségem kiváló. hogy ha néhány alapvetô eszköz beszerzése indokolt. Esztergomi nem felejtette el. hogy a Szovjetunió és a csatlós szocialista országok diplomatái.

mert a hivatal pénzébôl ki lesz fizetve a lábasköltség. de errôl majd késôbb írok. de soha nem juttattuk kifejezésre Esztergomiéknak. hanem arról. Tiszta sor. mert vacsoravendégeket vártak. amikor egyszer a szovjet katonai attasé egyik hétköznap délután meglátogatta Esztergomit a hivatalában. hogy ô elég széleskörû. . az igaz. hogy belül mit beszélget Esztergomi ezredes és a szovjet katonai attasé. Esztergomiék ezt az ételmelegítôt kölcsön kérték. Aztán volt másik alkalom is. kérte hozzam el a számlákat. Hajdúéktól marad részünkre egy 8-10 férôhelyes olyan elektromos ételmelegítô szerkezet. amikor halkan beszélgettünk az ô irodájában valamirôl. Az ilyen kérés teljesítése a legtermészetesebb dolog. ezzel jelezte. az ételmelegítô ott marad. saját zsebre menô olyan manôvereket hajtott végre. Meg kell még említenem. Esztergomi a valóbban titoknak számító tényeket olyan hangosan sorolta a szovjet katonai attasénak. mert egy hét múlva vendégeket várunk. valaki hívott és amikor mentem vissza. hogy amit mondott. de ha nincsenek akkor sincs gond. hogy szinte az utcára is kihallatszott. tehát a vendégek részére meleg. Ezt onnét tudom. Így a központi keretet a maga javára spórolta igen erôsen.179 miben elkészíteni az ételeket. Erre a Tiszai gyorsan rábólintott. amely aztán vitte a pénzt. természetesen odaadtuk. Nem is törôdtem volna én az ilyen üvöltözésekkel. hogy mivel náluk gyakrabban van vacsoraadás meghívott diplomata vendégek részére. a titkár is ott volt. mintha én tulajdonképpen valamit hangosan mondtam volna. akkor Esztergomi rémülten felemelte a kezét. hogy az ellenség folyamatosan lehallgat bennünket. hol az én hivatali szobámban. akkor kivül hallottam. Esztergomiék nagyüzemben vitték a vacsorameghívásokat. hogy Esztergomi annyira védte a Katonai Attasé Hivatal pénzvagyonát. amikor megint Tiszai jelenlétében csak engem piszkált. Ezekrôl a konyhai eszközökrôl lett még egy csendes véleményünk. Válasz az volt. nem arról volt itt szó. Nagyon érdekes volt aztán az a helyzet. azt a folyosón is lehetett hallani. ha máskor meg. aztán úgy jött ki a helyzet. ha még megvannak. friss volt az étel. ezek rendezése ugyanis zsebrevágóan érdekük volt. holott ez nem felelt meg a valóságnak. hogy feleségem egyszer említést tett Esztergomi felségének az ételmelegítôrôl. hogy nekünk is kellene. körözött a feje felett. Az egésznek az lett a vége. amely arra szolgált. hogy Esztergomi néha úgy üvöltözött hol saját. Ami igaz. Javára legyen mondva. Itt említem meg. és Tiszai Gyula. mert közben ki kellett mennem a folyosóra. hogy a vacsora fogásait a kis tepsicskékben folyamatosan melegen lehetett tartani. a társalgáshoz Esztergomi meghívott engem is. Nincs tovább ételmelegítô. hogy valamit hangosan mondtam és hát az ellenség lehallgat bennünket.

a két ”szuperoperatív”. vagy leírtam. a katonai attasé. tulajdonképpen meztelenre vetkôztette önmagát a brit lehallgató szolgálat elôtt. üvöltözô kijelentései kapcsán? Vajon gondolt-e arra. mert engem az ilyen üvöltözés megrendíteni nem tudott. a belsô szakmai és más titkokat folyamatosan szolgáltatták volna az ellenségnek. amit mondani akartam. melyik zárba kell bedugni. ha az angolok lehallgatták volna a nagykövetséget. az volt a gondom. csak úgy tett. egymást gerjesztô operatív tiszt elôállítani napközben az irodákban. De. vajon végig gondolta-e Esztergomi egyszer is. hogy ô milyen szertelenül és nagy hangon beszél igen gyakran a Katonai Attasé Hivatal helyiségeiben. Természetesen soha nem feledkeztem meg a ”Hangosan Beszélni Tilos! Az ellenség lehallgat” jelmondatokról. de a zárszerkezetek közöl csak két kulcs volt. hogy szokott ez így is lenni. ha csak azt is meg mertem hangosan kérdezni. meg Tiszai Gyula ôrnagy katonai attasétitkár is tette. hogy az általa megvalósított magatartással nyíltan megmutatta magát az ellenségnek? Felfedte egyes jellembeli vonásait. azt az utcán is lehet hallani. Tiszai meg gyorsan ráharapott erre a témára. Vajon gondolt-e Esztergomi ezredes egyszer is arra. állandóan a levegôt kapkodták. Miután beköltöztünk elôdöm. vagy a Katonai Attasé Hivatalt. Amit pedig Esztergomi üvöltözött. amelyik valamelyik zárat mûködtette is. Hajdú ôrnagy lakásába. Magamban azért elkönyveltem. fôleg akkor nem. kivéve engem. Nos. ilyen idegbajos hangulatot tudott ez a két. Nem tudom. akár titkokról is mint ahogy ezt Esztergomi Ferenc ezredes. amirôl Esztergomi tudott is. hogy melyik kulcsot. mert amit üvöltöz. hogy megjöttek-e a magyar nyelvû újságok Magyarországról. így nem történt meg a lehallgatás sem. egy sor kérdés vetôdött fel. hogy a Katonai Attasé Hivatalban tulajdonképpen mindenki hangosan beszélhet. azt magának tette. Hát. én halkan is csak félig jelbeszéddel közölhettem gondolataimat. akik ugye Mozsik logikája szerint jelentették ezt a tényt fônökeiknek. ennek ellenére Esztergomi és Tiszai. akkor milyen véleménnyel lesznek a hallottak alapján Esztergomiról? Mit fognak gondolni az igen gyakran elôforduló hebehurgya. egymásra nézve. Szerencsére nem volt lehallgató rendszer a Katonai Hivatal ellen. kulcs hozzájuk sehol. Márcsak a ”brit elhárítás” miatt is. akkor bizony Esztergomi és Tiszai. A többi zár az csak ott volt az ajtón. hogy ha az ellenség lehallgatja irodáinkat. hogy nem kellenek oda az ellenség lehallgató készülékei. Hajdúék egyszerûen . Belovai István alezredest. nekem küldték hivatalosan Magyarországról. vélte Esztergomi és Tiszai. Ezt ugyanis én fizettem elô. hogy lakásunk bejárati ajtaján már legalább öt vagy hat különbözô zárszerkezet volt. ez a kérdés is már operatív jellegû volt. mintha a lehallgatás élô lett volna. ha nem is volt igaza. Már magam sem tudtam.180 Megállapítottam tehát.

Említettem korábban. Hiába mondtam neki. telefonált nekem. ôt ez nem érdekelte. mert ez így nincs jól. valamelyik rettenetesen lecsúszott és lezüllött utcalány olcsó. több mint egy hétig a követséghez igen közeli Belgrave Hotelben laktunk. és csak egy zár volt rajta! De az mûködött! A lakás tulajdonosa kifizette az ajtó javításának költségét. mint amilyet nekem hagyott hátra 1982-ben. . de Hajdú ôrnagy megnyugtatott. a Központban állandóan azt emlegették. Így az ajtón több betörés nyoma látszott. a régi zár meg maradt az ajtóban. Londonra vonatkozóan az szerepel. Most nem volt fontos az a veszély. Elsô benyomásaim közül meglepô volt részemre. mint egy nagy család. Jelentettem a fônökömnek. nem biztonságos. hogy Hajdú nem bánik úgy helyettesével. mint Esztergomi bánt ôvele meg velem. segítik egymást. Ilyen ajtót csak a TV krimikben lehetett látni. úgy tartoznak össze és gondoskodnak egymásról. kifizeti a javítási költséget. egyszerûen nem érdekelte az egész. aki beleegyezett. ha Hajdú szolgálati ideje letelik Londonban. az utcán az emberek ”Jó Reggelt Uram” köszöntéssel üdvözöltek. holott nem ô tette tönkre az ajtót. hogy nem az ellenség tört be hozzájuk. Ennél az ajtóügynél is megmutatkozott a ”nagy család” jellemvonása. hogy az ajtót megjavítassam és ígérte. Hazamentem. az ajtó ijesztô állapota elsô látásra feltünt nekem. hogy külszolgálaton a Rezidentúra tagjai. heti szobája ajtajának képét mutatták a képernyôn. hogy egyik reggel én már a munkahelyemen voltam. hogy az ajtó állapota rettenetes. Azt is remélem. majd vettek egy új zárat. egy elegáns környezetben volt. hogy a brit elhárítás ugye igen könnyedén behatolhat a lakásunkba. naponta gyalog mentem munkahelyemre. Erre a javításra is úgy került sor. amikor a fiam indult iskolába. hogy az ajtót nem tudta bezárni a már fentebb ecsetelt állapotok miatt. Olvasom az INTERNET-en 1997 augusztusában a magyar katonadiplomaták névjegyzékét. Beszéltem a lakástulajdonossal. hogy a katonai attasé Hajdú László ezredes. nem olyan ajtót fog hátrahagyni utódának. züllött külvárosi kerületben. csak az ajtó.181 oldották meg a kérdést. amelyben a mi bérlakásunk volt. hogy javítassuk meg. hogy be tudjanak menni. Ha a kulcs elveszett. akkor a kényszer miatt többször betörtek saját lakásukba. hanem a kulcselvesztés miatt ôk saját maguk kényszerültek a betörésre. azt felszerelték. amikor is valamelyik igen elhanyagolt. Amikor 1982 szeptember közepén családommal megérkeztem Londonba. hogy mielôtt külszolgálatra mentünk. hívtam egy szerelôt és estére kész lett az ajtó. szinte akadálytalanul bárki be tudna menni a lakásba. a ház gyönyörû. A ház. hogy be tudjanak menni a lakásba. hogy amikor reggel egyenruhában mentem a követségre. hát az pocsék volt. Nos. mintha réges régóta ismertek volna. Remélhetô.

). mert a következô külszolgálat esélye forgott kockán. A leghangulatosabb találkozás a lengyel katonai attaséval volt. mert a Brit Katonai Összekötô Hivatal rendezésében. Az egyenruháim és a család minden .” Elôdömtôl. hogy az egyenruháim még mindíg csomagokban voltak.182 Könnyû volt levonni a következtetés. ha én most nem vennék részt ebben a programban. Nem volt benne annyi belátás. Ne csodálkozzunk. amikor olyan a felállás. Rövid idôn belül megértettem. Hajdú László ôrnagytól átvettem a beosztásommal járó helyi ismereteket. sôt a katonai szabályzat viselkedési normáit is megsértô magaviseletét. Angliában más a becsülete a katonaruhát viselô embernek. a sérelmezett tiszt meg tudta védeni magát. ragaszkodott ahhoz. Kérdeztem tôle. nincs más választása. miért sóhajtott olyan mélyeket Hajdú és örült annak. néha úgy beszélt Hajdúval. vagy parancsnoki viselkedést a tisztek nem tûrtek el. hogy Esztergomi Ferenc ezredes. mert ha ilyen elôfordult. a katonai attasé. illetve helyetteseiknek. mint Magyarországon. A résztvevôk a Katonai Attasészövetség tagjai voltak. amelyen rajta van. 60 km. Az volt a gond. hiszen ezredesi rendfokozattal is képesesek voltak egyesek ilyen mélyre lealacsonyodni. hogy célszerû lenne. ennek a szevezetnek én is tagja voltam. aki egybôl magyarul üdvözölt. és el kell tûrnie fônökének minden modortalanságát. Még mindíg a Belgrave Hotelben laktunk. akkor több mód volt arra. amikor Esztergomi ezredes egyik nap szólt nekem. Külszolgálaton tûrni kellett. hogy a sorkatonának bevonult fiatalok panaszkodtak a velük szemben idônként megvalósított megalázó. hogy én is vegyek részt a látogatáson. Tapasztaltam én már az elsô napokban. dokumentumokat és hallgattam Hajdú ôrnagy gyakori nagy sóhajtozásait. csak tûrt. mint azon a kényszerpályán mozogni. hogy másnap egyenruhában jelenjek meg. hogy az egyenruháimhoz való hozzáférés nehézségei miatt gondjaim vannak. Szép kilátások . hogy letelt a külszolgálata és mehet haza. mint egy kutyával. hogy a beosztott egyszerûen nem tud mit tenni. miért ez a nagy sóhajtozás? Azt felelte. Mindíg utáltam és írtottam a rendszertelen összevisszaságot. kora reggel indulunk Sundhurst-be (Londontól délnyugatra kb. de Esztergomi hajthatatlan marad. durva bánásmód ellen. majd magam tapasztalni fogom. hogy tenni lehetett ellene. Esztergomi ezredes egy hét leforgása alatt elvitt mindegyik szocialista országbeli katonai attaséhoz és bemutatott nekik. Szerencsétlen egy helyzet az olyan. azokhoz hozzájutni igen körülményes volt. Megemlítettem Esztergominak. magyar két jóbarát. most Esztergomi miatt egybôl nyakig estem bele. a brit szárazföldi erô Tisztiiskolájára látogatásra. Magyarországon ilyen fônöki. Hajdú meg nem szólt vissza egy szót sem.gondoltam magamban. mondván ”lengyel. nem mond semmit.

azt sem tudták ki vagyok. hiszen minden évben volt ilyen program több is. A csomagok papíranyaga az esôn átázott. Nekiláttam tehát a hatalmas csomagokat kicibálni az alagsor kis szobája elôtti kis területre. mint a csomagok szörnyû barmolása. amelyben valahogy éppen befértek a csomagok. hogy ilyen program lesz még. én eláztam és az a követségi dolgozó is elázott. Egyébként semmi szükség nem volt arra. mint ahogy részt is vettem. ennek a vége meg az lett. Másnap. egy kis elôszoba-féle helyiségben volt. hogy kiérkezésem után 3-4 nappal én máris résztvegyek valamilyen rendezvényen. a csomagolás rendszerében úgy voltak elhelyezve a holmik. A másnapi egyenruhás öltözetem összeállításához szükséges darabokat egyszerûen kicibáltam a csomagokból. Egyszóval nem történt más. így a program során a katonai attasék csak néztek rám. hiszen még a diplomáciai életbe sem voltam bevezetve. vagy fazonú ruhák a megfelelô csoportosításban legyenek. lesz velük ami lesz. A fogadáson mintegy 120 diplomata és a feleségek voltak jelen. mert így nem neki kellett megírni a látogatásról a Katonai Attaséjelentésbe a látogatás tapasztalait. Azt hiszem. Aztán visszagyömöszöltük a kibontott csomagokat a kis szobácskába. szeptember 27-én Hajdú ôrnagy és én jelentettük Esztergominak. Írni ugyanis. Ki kellett nyitnom egy cipôket tartalmazó csomagot is. utált. hogy állandóan a bemutakozásokkal voltam elfoglalva. aki segített kicibálni a dolgaimat a csomagokból. több NATO ország katonadiplomatáját. londoni szokás szerint. ahonnan Esztergomi kocsiján elmentünk a gyülekezési helyre. 1982. hogy a tudnivalók és a dokumentumok átadása és átvétele megtörtént. amely már a szabad ég alatt volt. Amikor Magyarországon készítettem a csomagokat. akikkel majd késôbb még sokszor találkoztam. A cipôk természetesen megint másik csomagban voltak. hogy résztvegyek a látogatási programban. még nézni is rossz volt. Szeptember 29-én a Magyar Fegyveres Erôk Napja alkalmából adott fogadáson megtörtént Hajdú ôrnagy és felesége bucsúztatása. hogy az azonos anyagú. Tehát ott csomagot még kibontani sem lehetett. mint késôbb kiderült. természetesen tovább áztatva magamat és a ruhákat. A fogadáson megismertem a Brit Katonai Összekötô Hivatal munkatársait. . sûrûn szitált. hanem nekem. feleségemet és engem bemutatattak a meghívott diplomatáknak és feleségeiknek. Az esô. a kiszedett ruhák eláztak. egyenruhában.183 holmija a követség alagsorában. A már elázott egyenruhákat összefogtam egy kupacba és elgyalogoltam velük a szállodáig. Esztergominak tudnia kellett. Esztergomi hebrencs döntéseinek egyikét máris éreztem bôrömöm. nemhogy csinálni. Esztergomi azért akarta. és majd lesz nekem is alkalmam résztvenni ilyen látogatáson késôbb. idôben ott voltam reggel a követségen.

hírszerzô tiszt.Belovai István alezredes. . mi az elsô sorban harcolunk. a jelentések gépírónôje. Fedôneve: TEDDY .Tiszai Gyuláné. FELLEGI. rezidenshelyettes. pl.Esztergomi Ferenc ezredes. katonai és légügyi attaséhelyettes. Fegyelmezettek voltunk. Fedôneve: ROY. abba az iskolába járt. BOGDÁN. és hát tudták azt is. ACSÁDI.Esztergomi Ferenc ezredes. hogy az imperialisták ellen folytatott kegyetlen. Fedôneve: BULCSU. rejtjelzô. a Rezidentúra pénzügyeinek intézôje. . ahova akartunk. Szolgálatom kezdetén feleségemmel együtt egyszer meghívott teára. megalkuvást nem ismerô harcban. katonai és légügyi attasé.Belovai Istvánné. attaséhivatali titkár. Zsuzsa. mert tudták.Tiszai Gyula ôrnagy. mi azonban kettôs életét éltünk. A Hírszerzô Rezidencia állományába a következôk tartoztak: . A nagykövet Bányász Rezsô volt. . . Mindháromunknak volt hivatali gépkocsi. A Katonai Attasé Hivatal személyi állományába tartozott: . ahová a követség dolgozóinak gyerekei is jártak. A követségen. stb. nekünk katonáknak tekintélyünk volt. hogy ránk mindíg lehet számítani. .184 Fiam megkezdte középiskolai tanulmányait. . rövid idôn belül eljutottunk oda. . Az ügynökök mindegyikének volt fedôneve. . .Tiszai Gyuláné. rezidens. mert a Központ által meghatározott feladatok végrehajtása csak így volt lehetséges. Másik életünk a Hírszerzô Rezidenciához tartozott. CSAJÁGI. aki magyar állampolgárok voltak. nem függtünk a tömegközlekedési jármûvektôl. A gépkocsik birtokában mozgékonyságunk és ”ütôképességünk” nagy volt. feleségét Irénnek hívták. A Katonai Attasé Hivatal legálisan mûködött a követségen.ügynökök. A gépkocsikra szükség volt.Belovai István alezredes. Erzsi. 6-8 fô. ezek üzemeltetési költségeit az Attasé Hivatal fedezte. Margit. .Belovai Istvánné. pénzügyes. gépírónô.Tiszai Gyula ôrnagy. . majd egy alkalommal vendégül láttam ôket vacsorára.Esztergomi Ferencné. a hírszerzési táviratok rejtjelzôje.Esztergomi Ferencné.

Lehet. Ebben a jelentésben szerepeltek a katonadiplomáciai élettel kapcsolatos események. Minden katonadiplomáciai rendezvényrôl részletes jelentést kellett írni. amikor 1984-ben nem mentem vissza Londonba. ebben az esetben is az játszott szerepet. . hogy mivel a felesége is jelen volt sok rendezvényen.Katonai Attaséhelyettes Szövetség. maradjak csak az én szintemen. a katonai attasséhelyettesek szintjén. amint már tudjuk. hogy bármilyen beszervezési kisérletet tegyek a két szövetségben. minden katonadiplomáciai jelentést én írtam meg. Pedig írni. hogy én ne lépjem át az én diplomáciai szintemet. Szolgálati idôm alatt nem is engedte. A Katonai Attasé Hivatal és a Felderítô Rezidentúra Központnak menô jelentései a következôk 1) A Katonai Attasé Hivatal jelentései: a) Katonai Attasé Jelentés. vagyis az említett két szervezet tagjai közül legyen válogatási lehetôségem valakiket beszervezni részünkre való kémkedésre. hogy amikor jelentettem Esztergominak. így inkább bevitt a szövetségekbe. hogy utálta a jelentések megírását. hogy a rendezvények eseményeit én írjam meg. Nem értettem. Így is volt. felsorolni a résztvevô személyeket. A szövetségek az alábbiak voltak. Amikor meg lépni akartam. nagyon utált. akkor leállított. hogy majdnem elszédültem. Gondolom.185 Kettôs életünk (egy fizetésért) nagyon zsúfolt volt. Én tagja voltam három katonadiplomáciai szervezetnek.Légügyi Attasé Szövetség. hogy beszervezésre alkalmas személyeket találjak. hogy mit szenvedhetett Esztergomi. .Katonai Attasé Szövetség. és egy éven keresztül a katonadiplomáciai rendezvényekrôl a jelentést neki kellett megírnia. vagy a meghívott fôvendéget. hogy az attaséhelyettesi szövetségen felül legyek tagja a másik két szervezetnek is (habár protokollárisan nem tartoztam azokhoz a szintekhez). miért a tiltás? Azért vitt be az említett két szövetségbe. vagyis eggyel többnek. nem beszélve a többi jelentésrôl. Tény azonban. mint Esztergomi ezredes. hogy nagyobb legyen az adtszerzési lehetôségem. hogy az említett két szövetség valamelyikében valaki tanulmányozását meg akarom kezdeni. Esztergomi azért akarta. . El tudom képzelni. akkor úgy ”vágott orrba”. A katonadiplomáciai rendezvények sorába tartoztak . Tombolva hozta tudomásomra. vele íratta meg a jelentést.

A katonadiplomáciai élettel kapcsolatos valamilyen alkalmi eseményrôl történô jelentés. a Légügyi Attasé Szövetség. b) Külön Jelentés. Mit tehettem? Esztergomi elmondta kinél volt. hogy a hírszerzô szervezet ezen tagjai milyen anyagokat szolgáltattak az egyes kapcsolattartóknak. mindent tudni akart. a) Rezidentúra Jelentés. BULCSU-nak vagy TEDDY-nek lehetett. A jelentések elkészítése az én feladatom volt. amikor a Magyar Nagykövetség adott fogadást és azon mi is hivatalosak voltunk. Megjegyzem. kik voltak ott.186 a Katonai Attasé Szövetség. személy szerint milyen feladatot hajtott végre. akik a Rezidentúra ügynökei voltak. Ezt is azért tette. Ez volt az egyetlen terület. mik a további feladatok. ha a Rezidentúra tagjainak voltak vacsoravendégei. vagyis milyen nemzetiségû volt a meghívó. pl. feltüntetve a Hírszerzô Rezidentúra egyes tagjainak operatív kiadásait. kik voltak jelen a vacsorán. Igen részletes jelentést kellet írni minden esetben arról. hanem azoknak a hírszerzôknek is.” Részletes kimutatás készült. A Rezidentúra pénzügyi helyzetével külön fejezetben kellett foglalkozni. hogy az általa küldött fantomtáviratok forrásának feltüntetett . amelyen preciz munkát végzett. Esztergomi nagyon utált írni. mirôl folyt a társalgás. én meg megírtam a körítést. BULCSU. Tartalmazta a hírszerzô szervezet egyes tagjai munkájának értékelését. mi lett az eredménye. Esztergomi ezredes. stb. mert egyszerûen nekem utalta ki az esemény megírását. holott én nem is voltam ott. Kimutatás készült. pl. a két futár érkezése közötti idô java részét arra fordította. Jelentést kellett írni arról a diplomáciai eseményrôl is. hogy a pénzügyi kimutatás precizen azt tartalmazza. illetve akik már minôsített ügynökök voltak. A Központ mindíg. ”PB-36”. hogy valamilyen minôsített kapcsolata nem csak ROYnak. 2) A Hírszerzô Rezidentúra jelentései. hogy a Rezidentúra tagjai milyen vacsorameghíváson vettek részt. pl. amelyek a Brit Katonai Összekötô Hivatal kérései voltak. Esztergomi vacsorameghívásainak eseményeit leggyakrabban én írtam meg. akik tanulmányozás alatt voltak. miért hívott meg. akkor arról kellett részletes jelentést írni. Mint említettem. mert biztos akart lenni a dolgában. vagy valamely magyar katonai vezetô részére meghívás valamilyen alkalomból. ”Z-42” . Ezek olyan jelentések voltak. Természetesen. A Külön Jelentés megírása az én feladatom volt. Így például CSAJÁGI-nak is lehetett minôsített kapcsolata. ”H-25. amit ô akart. A Katonai Attasé Jelentés megírása az én feladatom volt. hogy ROY. FELLEGI. a Katonai Attaséhelyettesi Szövetség és a Brit Katonai Összekötô Hivatal rendezvényei. milyen költséggel. vagy ”R-85” kódszámmal. Értékelések a hálózatépítô tevékenységrôl. c) Alkalmi Jelentések. vagyis azon személyekrôl.

aztán ha végleg eltûnt volna. minden anyag szétszórva és elment haza. hogy mi a helyzet. vagyis a katona csupán ráirányítja a célra a fegyvert. dokumentum szétszóró magatartásának eredménye lett. az asztalán állandóan szétszórtan levô nyitott újságok valamelyikébe beledobta. páncélszekrényében minden miliméterre a helyén volt. Beosztottja azt mondta. Nos. Esztergomi ezen a téren olyan volt. ahogy elôzôleg beosztottja jelentette neki. Esztergomi el akarta hagyni az irodát. Ez a tiszt egy nagyon precíz. amelyek számláit a titkárnak odaadta visszatérítés miatt. ô nem ér rá. mint a legkorszerûbb elektronikával ellátott fegyver. mint Magyarországon. hogy tikos minôsítésû papírjaim bármelyike eltûnjön. Esztergomi nem tanult az esetbôl. Végül Esztergomi bement beoszttjának irodájába és visszarakta a kiszórt anyagokat. Esztergomi hebrencs. vagy a padlóra. Amikor szekrényembe nyúlt. azonnal el kezdtem figyelni minden mozdulatát. a fantomtáviratokhoz tartozó kiadások mindíg Esztergomi zsebére mentek. hanem különbözô hivatalos kiadványból nézte ki. Mint említettem. hiszen a távirat tartalmát nem valamelyik ügynökkel elfogyasztott vacsora közben szerezte. újságok. mert azt nem tudta mi a rend. valóban nem volt ott. de a jelentés .187 kapcsolatokhoz oda vannnak-e rendelve azok a kiadási költségek. habár nem rendben. megnyomja az indítógombot. Esztergomi odament beoszttjának páncélszekrényéhez. aztán elfelejetette. mehettem volna hadbíróságra. tegye helyre. Persze Esztergominak szóltak. A keresett dokumentum. Ezért kellett mindíg figyelni a kezeit. de beosztottja kérte ôt. a ”Lôj és felejtsd el”. Londonban úgyan úgy szétszórt mindent. ô vissza nem rakja a kiszórt dolgokat. mert nem akartam. hogy na. mert további részeket akart gépeltetni hozzá. aztán el is fordulhat a cél irányától. Esztergomi pár nap múlva kereste a Rezidentúra Jelentést. Munkaidô végeztével a sértett tiszt mindent úgy hagyott az irodában. dokumentumok kezelésében. Azt felelte. rendszeretô ember volt. oda ahol voltak. az újságokat a szemétbe kidobta. amely nem volt az illetô tisztnél. ô is elfordult azonnal. hogy 1984 februárjában a Rezidentúra Jelentés elsô három oldalát. olyan szertelen volt a környezetéhez tartozó iratok. ahogy volt. A saját zsebre menô pénzügyi okok miatt a Rezidentúra Jelentést Esztergomi ezredes írta. mert a robbanófej önvezérléssel úgyis eltalálja a célt. Amilyen precíz volt Esztergomi a saját érdekeit képviselô operatív pénzügyi nyilvántartás ügyeiben. A Rezidentúra Jelentés minden oldala szigorúan titkos minôsítésû volt. Esztergomi kezébôl is csak úgy kiesett a papír. nem törôdött tovább az egésszel. mert úgy elszórta valahová. kitárta annak ajtaját és a polcokról sorban szedte le az irtatokat és közben dobálta ôket az asztalra. A rá jellemzô szétszórtsága következtében gyakran napokig nem lehetett megtalálni valamilyen dokumentumot. hogy amiket kiszórt. egyik beosztottjától egy olyan dokumentumot követelt. Amikor Esztergomi ezredes a Központban osztályvezetô volt.

de az meg üres volt. Ebben az esetben Esztergomi egybôl elfelejtette azt az általa is emlegetett rendszabályt. fedôszámok. ha a jelentés három oldalát én vagy Tiszai ôrnagy dobta volna ki a szemétbe. de sehol sem találtuk. Esztergomi pár nap múlva újra nyílt nyomozást rendelt el. Fônököm rendetlen természete eltûntette saját aranytollát. hogy határozottan emlékszik. homlokra csapás. pénzügyi adatok voltak. mert a brit ELHÁRÍTÁS A KÖVETSÉG SZEMETÉT IS ÁTVIZSGÁLJA. távirati adatok. a szemetet már megint nem lehetett megtalálni. ha az volt igaz. de a szigorúan titkos három oldalt nem találtuk. a szárazföldi erô állományában és csoportosításában bekövetkezett változásokat. minden elképzelhetô rejtekhelyet. hogy a legkisebb papirfecnit is le kell zúzni a zúzógépen. ahol a szeméttároló volt. akkor nem vizsgálja a szemetet a brit elhárítás. Lett volna nagy ügy a Központban. Én nem jelentettem fel. ”ó én hülye” felkiáltás és Esztergomi bevallotta. amit Esztergomi állított szemétügyben. mert most meg eltûnt az elôzô héten vásárolt arany golyóstollja. . majd délután meg kibobta az összes újságot. Esztergomi azt mondta. Végül Esztergominak eszébe jutott. Tiszai ôrnagy meg jövôje érdekében csak nem vágta volna maga alatt a fát holmi feljelentéssel. nem vagyok olyan. Tartalmazta az atom csapásmérô erôknél bekövetkezett változásokat. Esztergomi úgy gondolta. Aztán Esztergomi irigy lett. mert már reggel elvitte a szemetesautó. Kerestük mindenhol. a repülôtereken észlelt változásokat (ezek írásos-térképes formában készültek). b) Felderítô Jelentés. a légierô csapásmérô repülôgépeire vonatkozó adatokat. Persze. az aranytollat az egyik nyitott újságba dobta. hogy nem kell ebbôl ügyet csinálni. akkor Esztergomi azonnal jelentette volna a Központnak és minket hadbíróság elé állítottak volna. A Felderítô Jelentés 95 %-át én készítettem. így készítôjének BULCSU szerepelt.188 elsô három oldala sehol. a fegyverzet technológia legújabb híreit. 5 %-át Esztergomi és Tiszai írta. mert pont aznap reggel vitték el a szemetetet. Így viszont NEM lett ügy. mert a Központ visszajelzéseibôl a Felderítô Jelentésre mindíg a legmagasabb elismerés érkezett. nem akartam felhajtást magam körül. Átkutattunk mindent. nem dobhatunk semmit a szemétbe. Vajon. meg ebben az idôszakban már szerveztem találkozómat az amerikai kormány képviselôjével. Az eltûnt három oldalon fedônevek. hogy a brit elhárítás csak akkor vizsgálja át a követség szemetét. az atomraktárak ellenôrzésének eredményeit. Ha ô dobja ki. Na rohanás le a földszintre. Aztán ismét nagy felismerés. ha mi dobnánk ki valami titkosnak számító papírt. mert a szemétben úgysem találja meg senki azt a három oldalt. Szolgálatom elsô pár hónapjában én írtam a Felderítô Jelentés teljes anyagát. akkor a brit elhárítás megtalálta-e Esztergomi Rezidentúra Jelentésének három oldalát? Meg kell tennem azt az észrevételemet is. hogy a három oldal valószínûleg az újságok közé keveredett.

Az intézet havi . Esztergomi akarata volt. Ezzel a postával terjesztettük fel a brit TV PANORAMA. Készítônek ROY. Esztergomi nekem is határozott meg témaköri jelentés készítést. hogy azt a Központban adják oda a címzettnek. amelyet gyorsan kellett eljuttatni a Központba. a Katonai Attasé Jelentést. hogy a jelentésbe ô is írt pár sort. az Operatív Helyzetjelentést. BULCSU és TEDDY volt feltüntetve. minden olyan információt. f) ”K-csomag”. akkor Esztergomi kioktatott. senki nem tudta a Központban. A postát a MALÉV gép kapitányának kellett átadni. a Felderítô Jelentést. amelyek az országban való mozgáshoz. Itt az évi tagdíj 300 angol font volt. Tehát. a telefonhálózat. ezért úgy rendezte a dolgokat. olyan témaköri jelentések. amely szerint: ”Amit szabad Jupiternek. azt nem szabad az Ökörnek. aki Budapesten átadta a Központ összekötôjének. hogy a jelentés 95 %-át én írtam. Ezeket a témaköri jelentéseket Tiszai ôrnagynak kellett volna készíteni. eligazodáshoz adott esetben nélkülözhetetlen. meg Tiszai is.” Lám. Aztán eszembe jutott az égi mechanika egyik törvénye. Parancs az parancs. sokszor fegyverzet-technikákat ismertetô elôadásokon. c) Operatív Helyzetjelentés.189 ezzel ô így nem értett egyet. követlen vagy kapitányi posta. hogy legyek tagja a Londoni Hadászati Tanulmányok Intézetének is. amelyeket Esztergomi a haverjainak küldött a Központba. Ebben terjesztettük fel a Rezidentúra Jelentést. Tehát. A MALÉV gépek háromszor. hogy szigorú tiltás volt pornó és egyéb magánjellegû anyagok küldésére. mûsorait videókazettán. milyen igaz. különleges. Sokszor vettem részt különbözô intézetekben elôadásokon. Ez a csomag. Többet soha nem tettem magánjellegû anyagot a csomagba. hatalmas leterhelésem ellenére. négyszer repültek hetente Budapestrôl Londonba és vissza. Ebbe a jelentésbe témaköri jelentések tartoztak. ezeket a Központ elôre meghatározta. Ebben küldtük a beszerzett könyveket. leírásokat. d) Futárposta. mert amikor egyik alakalommal egy könyvet akartam betenni a futárcsomagba. senki nem tudta. A szabály meg is volt tartva. Szintén videószalagra rögzítettük az amerikai cirkálórakéták angliai telepítésével kapcsoltos TV híradásokat is. Ilyen témaköri jelentések voltak NagyBritannia polgári védelme. HORIZONT c. a konzulátuson ”elveszett” útleveleket és más eredeti dokumentumokat. Ebben a csomagban voltak azok a pornó magazinok. ennek ellenére. hogy ilyen magánküldeményeket nem lehet beletenni a futárcsomagba. fegyverekre vonatkozó prospektusokat. pornó vidófilmek. azt ”K-postával” küldtük. e) Futárcsomag. a rendszámtáblák kiadásának és körzetesítésének rendszere. Történt ez annak ellenére. Az ilyen elôadáson adott vagy vásárolt anyagokat szintén ezzel a postával terjesztettük fel. a ”K” eredetére már senki sem emlékezett. hogy akkor ki is az aki érdemben készítette a jelentést.

Ezt követôen szépen elköszöntem és visszamentem az irodámba. amit mondott és azért jöttem el személyesen. A titkárnô és az adminisztratív személyzet elôtt mindenképpen el kellett haladnom. elmentem az elôadásra. Nem az a titkárnô volt ott. mert ”zártkörû”. A tiktkárnô kérte nevemet és hogy honnét jövök. Ebbôl keletkeztek a bonyodalmak részemre. a tömegben sikerült kijátszanom az ellenôrzést. amelyekre a Varsói Szerzôdés katonadiplomatáit nem hívták meg. Errôl tájékoztattam Esztergomi ezredest. amikor a titkárnô arról tájékoztattott. hogy telefonon nem értettem jól. odament az elôadóhoz és mondott neki valamit. Megkezdôdött az elôadás. Bemutatkoztam. fogja vissza a titkosnak számító információ közlését. elôtte mindig be kellett jelentkezni az intézet titkárságán. be fognak engem engedni. Elmentem. amelyre el kellett mennem. hogy az elôadást rövidebbre fogták. Esztergomi csak nevetgélt az egészen. a kommunista országok katonadiplomatáit nem engedik be. Esztergomi hamarosan nekihajtott a következô elôadásnak. hogy telefonon mondta nekem. de alig 20 perc múlva a pódiumon levô elnöklô személy bejelentette. ennek ellenére azt a parancsot adta nekem. némelyik csodálkozott is.190 programjában voltak olyan elôadások. valószínûleg azt. hogy annak ellenére be akarok lépni az elôadásra. a szovjet haditengerészeti erôk értékelésérôl volt szó. mert az elôadónak fontos ügyben váratlanul el kell mennie. Gyakori volt. hogy kém van a teremben. Elnézését kértem és arra hivatkoztam. A szünet befejeztével az elôadás folytatódott. Délután tájékoztattam Esztergomi ezredest. holott a programfüzetben világosan le volt írva. A programtól eltérôen hamarabb lett szünet. 150 fôt befogadó terem középsô sorainak egyikébe. szidta az egész társaságot. A szóban forgó személy felállt. hogy én is részt veszek az elôadáson. hanem más adminisztraciós személyzet. becsusszantam és leültem a kb. Mondtam neki. hogy sajnos. A szünetben találkoztam több NATO országbeli katonadiplomatával. a mai elôadáson nem vehetek részt. de úgy 15 perc múlva a pódium tagjai közül az egyik személy megmerevedett. Arra az elôadásra. és tartósan engem nézett.” Parancs az parancs. hogy mi történt a Hadászati Intézetben és. hogy az egész énmiattam van. Én meg tudtam. hogy milyen kellemetlen szitiuációban voltam. vagyis magyarul. majd a titkárnô megemlítette. hogy sajnos az általam kért elôadáson nem vehetek részt. . hogy tulajdonképpen mit keresek én ott. amikor elôtte világosan tájékoztatnak arról. hogy ”csak meghívóval lehet belépni. jobb lenne nem erôszakolni azt. aki már ismert. Ismertük egymást. hogy menjek csak el az elôadásra. hogy nem vagyok beengedhetô az elôadásra. de szerencsére senki sem tett fel olyan vitatható kérdést. mert zártkörû. mert ez a személy tagja volt a Katonai Összekötô Hivatalnak.

akkor most biztos abba kerültem. hogyan nem szabad csinálni. hogy be tudok szökni. Hát persze. Ezt a rezidentúrára futár útján juttaták el. más fontos információval együtt. Ebben a feladatban névre szólóan szerepeltek ROY. majd távoztam és bementem a követségre. Azt mondtam Esztergominak. A londoni Hírszerzô Rezidentúra feladatait ”Évi Felderítési Feladat” -ban. Elmentem. A Felderítô Rezidentúra tagjainak feladatai Londonban a következôk voltak. még örült is. Esztergomi szertelenkedése miatt. majd amikor az elôadás ideje lejárt. azt mondtam. A Katonai Hírszerzô Szolgálat rendszerében minden rezidentúrának volt egy kódszáma.191 Az egész ügyet elmondtam Esztergominak.” Az Intézet fôkapuján történt belépésem után. A jelentést. ha akarok. amikor nem hívnak. hogy vegyek részt egy olyan elôadáson az Intézetben. . azt követôen idôarányosan bementem az irodámba. Az elôadásokon jegyzeteket készítettem. Tájékoztattam fônökömet. BULCSU és TEDDY feldatai. Kényszerbôl arra adtam példát. jelentés készítettem az elôadáson hallottakról. hogy akkor ne menjek többet. Következô alkalommal Esztergomi ismét parancsot adott. majd visszatérve az irodámba. mienk a 333-as szám volt. hogy az már nagyon sok lett volna nekem. másnap ”K” postával a MALÉV kétnaponkénti londoni. akit Budapesten már várt a Központ összekötôje. de mi értelme volt? Leállították az elôadást. hogy kivágjam magam. az adminisztartív személyzet egyik tagja már jött elém (nyilván már le volt adva a fényképem). de most sem mondta azt. Ha addig nem voltam az elhárítás látószögébe. A ”K” posta a gép pilótájának lett átadva. Az összekötô a küldeményt bevitte a Központba és átadta Mozsik Imre ezredesnek. Oda viszont beengedtek. ott töltöttem az idômet. Én meg. mégis be tudok én menni. de a könyvtárba bementem. hogy ezt követôen Esztergomi belátta volna. Eltöltöttem egy jó félórát a könyvtárban. és arról tájékoztatott. az Operatív Csoport fônöke határozta meg írásos formában. nem is az elôadásra jöttem. az ismételt elutasításra. hogy az elôadásra nem mehetek be. Csináltam magamnak programot. éppen soros járatával elküldtük a Központnak. Ne higgye senki. ha arra engem is hívnak. hogy nem lehet tovább feszíteni a húrt és csak akkor szabad elmenni a Hadászati Intézetbe egy elôadásra. Már annyira égett volna az arcom. hogy nem illô akkor menni. hogy milyen éles volt a helyzet és hogyan vágtam ki magam a kellemetlen helyzetbôl. Ekkor végre Esztergomi ezredes belátta. hogy ugye. hanem a könyvtárba. de nem az elôadásra. Nem látta be és egy következô alkalommal ismét nekihajtott az ”aknamezôvel ellátott szögesdrót akadályrendszernek. csak akkor ha azt engedélyezik a Hadászati Intézettôl. amelyre engem nem hívtak meg. hogy nem engedtek be.

. .a brit és az amerikai atomtengeralattjárók mozgásának figyelemmel kísérése. Ilyen vezetési pont volt High Wycombe település mellett ( kb. .politikai és katonapolitikai információk szerzése.a brit fegyveres erôk erejének nyilvántartása. Ezt Esztergomi saját maga csinálta. a változások jelentése.a brit háborús vezetési pontok felderítése és értékelt jelentések felterjesztése. . mert ebben a jelentésrészben fordultak elô a legizgalmasabb pénügyi manôverek. . . Londontól nyugatra). . távirati úton azonnali jelentése.a brit szárazföldi csapatok új alkalmazási elveinek felderítése.a hírszerzô tevékenység területeinek meghatározása.a brit és amerikai légibázisok rendszeres ellenôrzése. . benne értékelve a felderítô szervezet egyes tagjainak tevékenységét is. a bekövetkezett változások jelentése. . .A Rezidentúra Felderítô Jelentés elkészítése.a brit és a Nagy-Britanniában állomásozó amerikai atom csapásmérô légierô nyilvántartása.a telepített és telepítésre tervezett cirkálórakétákra vonatkozó adatok felderítése. . . hadianyagminták megszerzése. . Ez a katonapolitikai és diplomáciai események gyûjteménye volt.jelentés készítése a szárazföldi erôben és a légierôben rendszeresített új fegyverekrôl.a fenti feladatok végrehajtásának eredményeit jelentésekben elkészíteni és a Rezidentúra Felderítô Jelentésbe belefoglalni.az operatív pénzügyi kiadások jelentésrész elkészítése. a szervezetekben és fegyverzetben bekövetkezett változások felderítése és jelentése. . . .politikai és katonapolitikai jelentések készítése. azonnali jelentése táviratban a Központnak. BULCSU FELADATAI: . 50 km. . .a hírszerzô szervezet munkájának irányítása.192 ROY FELADATAI: .a brit szárazföldi.a hírszerzési adatok összegyûjtése az ügynököktôl. légi és haditengerészeti erôk gyakorlatainak figyelemmel kísérése.új hadianyagok.a Katonai Attasé Jelentés elékészítése.

a költségek megtérítése. Ez szintén gyakori mozzanata volt munkámnak. a helyi viszonyokat jól ismerô ember volt. fontos feladatot határozott meg ROY.000. ROY által meghatározott feladatok végrehajtása.irodaszerek. amikor úgy tûnt nem tudta a jobb kéz. beszerzése.ROY által meghatározott jelentések elkészítése.a hírszerzô szervezet tagjaitól a számlák összegyûjtése. A Hírszerzô Rezidentúra költségvetése évente 120. könyvek megrendelése. Tartottam magam ahhoz az elvhez. elôremutató következtetéseket tudott levonni. Esztergomi ezredesnek és nekem a Központ meghatározta. . 192. újságok. Ezek a személyek hozzáférhettek olyan titkos anyagokhoz. amikor a dolog logikátlannak látszott. még akkor sem. méghozzá azt.000. Két évig voltunk együtt londonban. hogy ennek tagjai közül nyerjek meg két személyt. Korábban mint katonai attaséhelyettes teljesített szolgálatot Londonban.a ”K” csomagok és a futárcsomagok elkészítése a futárok részére. A Rezidentúra ebbôl fizette a hírszerzô szervezet tagjainak illetményét. hogy szerezze be a meghatározott katonai modelleket a játékboltból. hogy a parancsnoknak mindíg igaza van. Esztergomi ezredes ”kiutalta” nekem a Katonai Attaséhelytettesi Szövetséget. eseményekbôl logikus. . Például. TEDDY FELADATAI: . . amelyekre a Rezidentúrának szüksége lett volna. amikor is többször tett olyan dolgot. Gyors felismerôképességgel rendelkezett. vagy hazájukból tisztek tanulnak a brit tisztiiskolákon vagy hadmûveleti tanfolyamon. a három gépkocsi üzemeltetését.más. akik nekem a brit haderôrôl titkos szóbeli vagy írásos információt szolgáltatnak. Fegyelem enélkül nincs.193 . mit csinált a bal kéz. akik gyakran tesznek látogatást brit katonai objektumokon. soha nem tagadtam meg utasításainak végrehajtását. még akkor is ha nincs igaza. Esztergomi ezredes dinamikus. hogy évente 1-2-3 fôt meg kell nyerni irányított beszerzônek. Gyengesége volt gyakori hebrencs magatartása. Így tehát olyan katonai attaséhelyetteseket kellett találnom. 1983 tavaszán megkezdtem a 6-8 hónapra tervezett tanulmányozási mûvelethez szükséges két fô kutatását (akiket egyébkent Esztergomi hatarozott . és más operatív költségeket.00 dollár). a lakások béreit.00 angol font volt (kb. egyes jelekbôl.

Amikor a célszemély viszonozta vacsorameghívásomat. milyen lehetôségei vannak titkos anyagok megszerzésére. de valójában soha nem adtak nekünk semmiféle titkos anyagot. hogy a Központ elvégezhesse annak ellenôrzését. Ha a Központ jóváhagyta. a kódneve ”PB-36” lett. Errôl mindenféle személyi kartont és dokumentációt készítettem. igaz az illetô errôl semmit sem tudott. kódnevet kellett neki adni. Hát. ”S-26.tól. hogy kérjek tôlük titkos anyagokat. hogy az adott . de még szolgálati használatút sem.” Fônököm. a brit haderôre vonatkozó anyagot. A tanulmányozás egyik módszere az volt. Hírszerzési információértéke nulla. akkor a kódszámot minden esetben fel kellett tüntetni forrásként. Amikor hatnyolc hónap után a személy tanulmányozása befejezôdött. hogy ô a mi ügynökünk. Peter Black ôrnagy. hogy ”PB-36” irányított beszerzôként mûködjön. aki 1936-ban született. A kódnevet a következôképpen képeztük. hogy a célszemélyt feleségével együtt meghívtam lakásomra vacsorára. ahogy azt Móricka elképzelte. Aztán ez a barátság elmélyítési tevékenység fokozódott.194 meg). Amikor egy személy tanulmányozása megkezdôdött. az ajándékok értéke mindíg növekedett. vagy feleségének. hogy mi az oka az én intenzív érdeklôdésemnek. Ezek csupán olyan anyagok voltak. amelyeket az én irányított beszerzôim adtak. Esztergomi nem volt megelégedve azokkal az anyagokkal. de ezek nem voltak titkosak. Engem belehajtott volna egy nyílt botrányba. Ezek az ”irányított beszerzôk” csak a Rezidentúra nyilvántartásában voltak ”ügynökök”. ott jóváhagyták.” Ha valamilyen szóbeli információ vagy anyag származott ”S-26”. amikor ki lehetett jelenteni. ”PB-36” kartonját fel kellett terjeszteni a Központnak. Azt hiszem. 1983 végére eléretem. felterjesztettem a Központnak. majd az est folyamán folytatott társalgás során megpróbáltam megtudni. pl. a személyrôl jelentést kellett írni. hogy a tanulmányozás befejezôdött és a célszemély a Katonai Hírszerzés ügynöke lett. akkor a szokásosnál nagyobb értékû ajándékot vittem neki. Azért kellett minden tanulmányozás alatt levô személyrôl kartont készíteni és felterjeszteni. a célszemély felkerült az ügynökök listájára. ezért belementek a játékba és hoztak nekem ”fontos anyagokat. A szóban forgó személynek viszont halvány fogalma sem volt arról. akkor a Központ adott neki egy kódszámot. de még csak szolgálati használatra minôsítéssel sem rendelkeztek. azt követelte tôlem. hogy két személytôl (akiket a Rezidentúra nyilvántartásában irányított beszerzôként tartottunk nyilván) idôközönként kaptam néhány. amelyek a brit haderô propagandára használt szórólapjain olvashatók. végül elérkezett az idô. majd miután ez megtörtént. hogy ezeknek lehetôségük van brit titkos anyagokhoz hozzáférni. az én két ”irányított beszerzôm” tisztában volt azzal. de ô maga ilyen akciót soha nem kísérelt meg. 1983 ôszén már jelenteni tudtam két személyrôl.

Nekem egy év kellett ahhoz. Ezek az anyagok nem forogtak közkézen. mert mindenki többet szokott fizetni. Nem olyan személyrôl van-e szó. a csillagos ég volt a határ. legközelebbi ebédem számlája már 60 angol fonton felül volt. hogy mindenképpen láttam mi folyik. Esztergomi ezredesnek nagyon sok irányított beszerzôje volt a nyilvántartásban. Az egyik ”irányított beszerzômet” neghívtam ebédre. és más kiadványokat. két évi tapasztalatom. hogy soha. hogy többet ne tegyek olyat. a NATO LETTER c. hogy én csak 14 fontot fizetek egy ebédért. pl. tanulmányozásokra. hogy rájöjjek milyen módon csinálja Esztergomi azokat a manôvereket. Rettenetesen ledorgált a fônököm. A táviratkészítés módszere igen egyszerû volt. hogy egy személyre a VSZ hírszerzôk közül ketten vagy hároman is egyszerre hajtsanak rá. amelyet a magyar katonai hírszerzés tanulmányozott. Odamentünk. leggyakrabban 50-70 fontos. a megkörnyékezésekre. Amikor Esztergominak beszámoltam az ebéddel kapcsolatos eseményekrôl és mondtam. Rengeteg pénzt elszórtunk a kisérletezgetésekre. alias ROY kiemelkedô volt a kapcsolatok dokumentálásában.vagy vacsoraszámlát hoznak. hogy egész takarékosan sikerült az ebéd. mások meg 50 fontot és még többet. inkább a ”My Old Dutch” nevû étterembe szeretne menni. húsz távirati jelentést továbbított a Központnak ROY aláírással.kérdezte kétségbeesve. hogy az ô kézírásából gépeljem le magyarul érthetô formában. A Központnak ezzel a módszerével el lehetett kerülni. . leggyakrabban nekem adta ide. hogy holmi 14 fontot fizetek egy ebédért. de egy idô után annyira szembeötlô volt a manôver. egyiktôl sem kapott semmiféle titkos anyagot. Amikor az említett kiadványokból összejött egy táviratra való.195 országban mûködô VSZ hírszerzôk valamelyikének nincs-e a látószögében az a személy. a brit Védelmi Minisztérium tájékoztató közleményeit. vagyis pocsékul megírt magyarból fordítottam érthetô magyarra. ugyanis ennek pénzügyi háttere volt. mert csak 14 fontot fizettem. A távirat forrása ”E-32”. Mit szólnak ahhoz. minden példány Esztergominál volt. eredményt azonban elérni nem tudtunk. amelyek alapján kéthavonta kb. Szórni a pénzt. ez volt a rendszer Esztergomi ezredes. Természetesen nem leselkedtem és kutattam utána. Mit fog szólni a Központ? . Azonnal kitört a balhé. vagy nagyobb ebéd. a számla végösszege 14 angol font volt. A pénszórás egyik kirívó példájára vonatkozik a következô eset. kiadványt. Az illetônek javaslatot tettem néhány étteremre. ha ebédszámlát hoznak. Megértettem az alapállást. akit valamelyik VSZ hírszerzô már ügynökének tekint. akkor készített egy táviratot. Esztergomi gondosan elolvasta a Katonai Hivatalba járó tájékoztató kiadványokat. Az ügynökök is. ez már tetszett Esztergominak. Ez nagyon szolid ár volt. készítôje ROY volt. Amikor fizettem. Erre a célra is volt pénz bôven. de ô azt mondta.

Nem volt szükséges mindíg az étterembôl származó hiteles számlával igazolni az adott ügynökhöz tartozó kiadásokat. nem is volt még a Soho környékén sem. hogy aznap ”H-25”-ös ügynökével fog ebédelni és valószínûleg fontos információkat fog nyerni tôle. Esztergomi már ott volt. Esztergomi ezredesnek volt több ”irányított beszerzôje”. amikor demonstratív módon. hogy Esztergomi elôzô este nem vacsorázott együtt ”R-45”. annyi ebédet és vacsorát tudott elszámolni. hogy az irodámban én is halljam. mert ahogy ROY leírta a szöveget. Másnap reggel. szóval amikor olyan táviratot írt. a valóságban elôzô este nem vacsorázott senkivel. mert feleségem mindíg beszámolt arról. megírt egy táviratot. amikor munkaidô kezdés elôtt pár perccel beérkeztem a hivatalba. a helyettesével tárgyalta meg. hanem Tiszai ôrnaggyal. aki soha semmilyen bizalmas dolgába nem vont bele. azt gyakran egyszerûen nem lehetett megérteni. hogy Esztergomi miféle táviratokat adott neki és azokban milyen forrásra hivatkozott. hogy egy fontos brit személlyel találkozik. a feleségem pedig nem tudta elolvasni. Hogy biztos legyen abban. amikor határozottan tudtam. találtam benne néhány ”táviratnak való” hírt. hogy ROY 40-60 vagy 70-90 angol fontot el tudott számolni arra. Volt olyan eset. hogy ô kivel fog ebédelni. Aznap megvettem azokat az újságokat. amely mögött valójában nem volt semmilyen élô kapcsolat. majd otthon alaposan elolvastam mindegyik újságot.tel. amennyit akart. csak az irodájában levô szekrényfiók. amennyit nem volt lusta. hogy elôzô este együtt vacsorázott ”E-32” kódszámú ügynökével és az információ tôle származik. Azért kellett mindíg legépelni. hogy Esztergomi ezredes. akitôl információkat remél. hogy én is tudjak az esti vacsoráról. vagy készült írni. az információt pedig az újságokból szedte. forrás ”H-25” volt. aki ugye operatív tiszt volt Gyôrben. én legépeltem. El is számolt. amelynek forrásaként ROY ”H-25”-öt jelölte meg. amikor azt közölte velem ROY. másnap mégis elszámoltatott a titkárral 80 font kiadást. Lassan rájöttem arra is. Másnap reggel ROY már adta is nekem a kézzel írt táviratot. vagyis amennyi fantomtávirat megírására képes volt. Volt olyan eset. így ROY annyit számolt el saját zsebére. A táviratok mindegyikérôl tudtam. sôt a Rezidentúra mûködésével kapcsolatos bizalmas kérdéseket sem velem. amelyek ROY-nak jártak. elmondta nekem. Volt olyan eset. forrásnak ”K-28”-at tûntette fel. vagy .196 Ez azzal az elônnyel járt. amelyben a táviratba való információt tartotta. felhívta a Soho-ban levô Gay Hussar vendéglôt és estére asztalt foglalt két személyre. akkor nekem többszörösen a tudomásomra hozta. Az elôzô napi újságokból kigyûjtött cikkek tartalma szinte szó szerint megegyezett azzal a távirati szöveggel.

még akkor sem. Így ment ez a ROY-féle távirati jelentésmód. Ez több volt mint az én havi fizetésem. nem úgy mint Mozsik Imre ezredes. hogy na! Most. de legalább nem kellett hazudoznom. hogy mit írjak bele. Úgy értékeltem. jól tudott társalogni. azonnal összevetettem a Conrad anyagban levô adatokkal. Az olvasó is tudja már. hogy az én angol tudásom olyan szuper volt. Persze ezzel nem azt akarom mondani. hogy milyen témára fog távirati anyagot hozni. Ha van akkor az meg mi? Az is igaz. magammal vittem a Conrad kémbandától származó egyik kozmikus szigorúan titkos anyagot. . a haditengerészetre vonatkozó információra nem Magyarországnak volt szüksége. Nekem távirati úton csak a brit és az amerikai erôk gyakorlataival kapcsolatos eseményeket kellett jelentenem. Amikor Londonba utaztam. hogy az egészet távirati formában felterjesszem. Csak gondoljunk bele. hogy Esztergomi soha nem vállakozott arra. A valósághoz tartozik az is. a világ minden tengerére kiterjedôen. hogy a sok hazudozásai közül melyik a soron következô. sôt néha már elôre mondta. mint az újságokban. nyugodtan aludtam. az már kitesz 500-600 angol fontot. hogy már több mint hat éve itt élek az Egyesült Államokban. Így vagyok én a magyar nyelvvel is. ezt is folyamatosan tanulni kell. Levélírásra mindíg engem kért meg. hogy Esztergomi ezredes jól ismerte az angol nyelvet. amikor Esztergomi azt akarta.197 vacsorázni. hogy én nem vállalom. hanem a Szovjetuniónak. Ez az USA haditengerészetének 1980-1991 közötti gyakorlatainak terve volt. kb. mert amikor valamelyik újságban. mert én nem akarok hazudni. Szereztem Esztergominál egy fekete pontot. tanácsolta. hogy egy angol nyelvû levelet megírjon. ha szóban és írásban értelmesen akarja magát valaki kifejezni. Londoni szolgálatom alatt nagyon le voltam terhelve a különbözô katonai szövetségek munkájában való részvétel miatt. még mindíg tanulok. Volt olyan eset. ahogy Esztergomi akarta és azt mondtam. A levelet elovasta. amikor az neki személyes levele volt. hogy az angol nyelvben van-e alany és állítmány. hogy egy témát dolgozzak fel. illetve most már inkább az amerikai angol nyelv területén. Ezek viszont igazak voltak. és az egészbôl készítsek egy táviratot a Központnak. havonta 10-12 fantomtávirat. vagy más forrásból hírt találtam valamilyen haditengerészeti gyakorlatra. aki tálán még ma sem tudja. hogy az adott téma nem igaz úgy. Lassan már elôre tudtam. abba javítást nem tett. Ezt a Conrad anyagot kiválóan tudtam hasznosítani. és ott bôvebben pontosan az szerepelt. Ezt követôen nem adott ilyen jellegû távirati témát. 800-900 USA dollárt. nagyon sok elôadáson vettem részt. mindíg új ismeretekre teszek szert az angol nyelv területén. darabja 50-60 angol fontjával.

így sokszor kellett hazavinnem azokat az anyagokat. Londonban a két mûszakot egy fizetésért végeztem. 1984 tavaszán gépkocsival tettünk egy kisebb körutazást FranciaországLuxemburg-Belgium-Hollandia országok érintésével. Indokul azt hozta fel. Tiszai ôrnagynak nem tiltotta meg. aki látta.tó partján autóztunk hazafelé. Esztergomi nagy hajcsár volt. 1983 júliusában már értettem. Magyarországon a két mûszakból jövô jövedelem mind az enyém volt. Nem panaszkodásképpen írom. Láttuk az új katedrálist. ezekrôl viszont nem tettem említést Esztergominak. amelyeket tanulmányozni akartam. környékén mementónak meghagyva a régi katedrális romjainak egy részét. Ilyen esetben Esztergomi ezredest a felesége tette helyre. hogy az az ô tavuk. amelyben a nagy költô sírja is található. egyetemi területeket. mondván . a loch nessi szörny létezik. sokszor volt elfoglaltságom este. lerombolva a történelmi értékû katedrálist is. egész Invernessig. Megtekintettük Coventryt. Shakespeare szülôhelyén. pontosan úgy mint Magyarországon. hogy a Katonai Attasé Hivatalnak nincs pénze arra. hebrencs magatartása miatt többször összekevert különbözô dolgokat. Voltunk Stratford-upon-Avon-ban. majd itt visszafordulva a Loch Ness. Ennek az lett az eredménye. Kérdeztem tôle. hogy kirándulásaink benzinköltségét fedezze. csak megállapítom a tényt. Edinburgh megtekintése után felmentün északra. Erzsébet királynô által adott fogadásokon. 1984 márciusától Esztergomi megtiltotta. de ismer egy hölgyet. amelyet a 2. meglátogattuk azt a templomot. hogy elôdöm Hajdú László ôrnagy miért sóhajtozott olyan nagyokat. A ház asszonya lekísért bennünket a Loch Ness-tó partjára és büszkén mutatta. Feleségemmel két alkalommal voltam a Buckingham Palotában II. A tó közepe táján egy ”Ágy és reggeli” ellátást nyújtó házban éjszakáztunk. sôt vitába keveredett a követség néhány dolgozójával is. amikor a hivatali tudnivalókat adta át nekem. A nagy terhelés ellenére igen élveztem a londoni életet. szeleburdi. hogy a hivatal pénzén tegyen kirándulásokat. Hétvégeken feleségemmel és fiammal több történelmi helyen tettünk kirándulást. hogy igen gyakran másnap mentem aludni. Kétségünk ne legyen. hogy belföldi utazásokat tegyek családommal. Otthon is két mûszakban dolgoztam. Megjegyzem.Világháború alatt a német V-2 rakéták többször bombáztak. A tiltást tudomásul vettem. miért nem. hogy ô nem látta. ezt követôen a saját pénzemen vettem a benzint és így tettem hétvégén kirándulásokat. mert valamilyen meghívásnak kellett eleget tennem. Kirándultunk Oxfordba és Cambridgebe.198 ezekrôl mindíg kellett írásos jelentés is készítenem. Ô tudta. amikor a magánfordításaimat készítettem. Csodálatos kirándulást tettünk Skóciában. Londonban is két mûszakban dolgoztam. gyalogosan végigjártuk a történelmi nevezetességû utcákat. hogy látta-e már a szörnyet a tóban? Azt felelte. a két egyetemi városba.

olvashattam volna a rólam írt minôsítésben operatív téren való teljes szakszerûtlenségemrôl. hogy ROY Rezidens nem hozott információt ”irányított beszerzôjétôl”. Nekünk aztán azt a magyarázatot adta. most ezt a táskát. Esztergomi ezredes nagyon szeretett hivatkozni operativitására. mert tôle fontos. Úgy magamban elgondolkodtam. . a Rezidens. Korábbi hónapokban soha nem jutott idô arra. Esztergomi ebben a kis táskában szokta tartani kisebb. ahol a magyarokat szokták kezelni. így felhívtam Esztergomit. megbízható ”írnyított beszerzôje” van. Kiderült tehát. Esztergomi azonnal jött. Aztán úgy 12 óra körül felszóltak a kapuügyeletrôl. hogy mirôl van szó?” Így ment ez a mi ”nagy családunkban”. amelybôl bizonyára az illetô attasé nyert néhány nem lényegtelen információt. Bûzlött ez a gyenge magyarázat. hogy feleségem orvoshoz kerülhessen. hogy elmegy az egyik katonai attaséhoz (az ô irányított beszerzôjéhez). Délelôtt 10 óra körül elment. Van egy kis epizódom a ”nagy család” maszlagról. vagyis arra. Lám. te tökkelütött. majd 11 óra körül visszaérkezett. Szolgálatom elsô hónapjainak valamelyikén. hogy az attasé a táskát vissza fogja küldeni. feleségemet elvittük abba a kórházba. írásos információt fog hozni és másnapra abból én fogok írni egy rövid értékelést. Ilyen példával ”tanított” minket operatívitásra ROY. de nem szólt egy szót sem. hogy egy arab van itt és elhozta Esztergomi ezredes aktatáskáját. sôt talán még végleges hazarendelésemrôl is intézkedett volna. Egyik alkalommal szólt nekem. hogy ô milyen nagyszerû operatív érzékkel és hozzáértéssel tudja a feladatokat megoldani. sürgôs orvosi segítségre volt szükség. mi lett volna ha én hagytam volna el aktatáskámat valamelyik kapcsolatomnál és majd utánam hozták volna. de nagyon. neki milyen hûséges. Tulajdonképpen próbára tette kapcsolatát. persze mi a másik irodában ”nem vettük észre” amikor Esztergominé ”becézte” férjét.199 neki: ”Te szerencsétlen. hát nem érted. annak irodájában felejtett aktatáskát. egyik hétvégén fôzés közben feleségem kezére futott a forró olaj. és tudta. az operativitásához szükséges tudnivalókat. irodájában üldögélt. ellenben ottfelejetette operatív információkat is tartalmazó aktatáskáját. elmondtam mi történt és kértem segítségét. hogy az orvosi ellátással kapcsolatos kérdésekrôl is tájékozódjam. akitôl információt remélt. Esztergomi lement és átvette a szóban forgó katonai attasé által küldött. így felségem megkapta a szükséges orvosi ellátást. szokásos figyelmetlenségének következményeként ottfelejtette annál a katonai attasénál. ô meg táviratot szerkeszt a témából. amit a Központban kiképzésünk során állandóan emlegettek. Azt hiszem hallgathattam volna a féktelen tombolást. hogy az aktatáskát tudatosan hagyta ott a katonai attasénál.

A rendôrségen elkobozták Hajma alezredes fényképezôgépébôl a filmet. fôleg ha idegenek is voltak a hallótávolságban. légvédelmi rakétaobjektumokat (Bloodhound típusú légvédelmi rakéták) és atomraktárakat rendszeres idôközönként ellenôriztük. ne szoruljak senki segítségére. Ilyen esetre nem került sor. Hajma a rá vigyázó rendôrtôl kért egy pohár vizet. Éjszakára párnám alá tettem a jegyzeteket. hogy a feleségemet orvoshoz hurcolja. az éjjeliszekrényre odakészítettem egy pohár vizet arra az alkalomra. Hajma és a tikár nem akartak kiszállni a gépkocsiból. attasétitkárral volt felderítô utazáson. hogy a kapuban álló ôr értesítette a rendôrséget. hogy nem volt tovább. barátságos. Ô vezette a gépkocsit. amikor a hivatalban. legyen esélyem a vízben oldódó papíron levô jegyzeteket megsemmisíteni. Igaz. hogy mikor döfi a tôrt a hátamba. több rendôrautónak sikerült beszorítania a diplomáciai gépkocsit úgy. Mire a rendôrségi autó megérkezett. Hajma az egyik objektumról olyan feltûnôen készítette a fényképfelvételeket. Természetesen. ahol egy rendôr felügyelt rá. jó akaratú embernek mutatta magát de azért mindíg résen kellett lennem. Az 1970-es évek elején Hajma Lajos alezredes volt a katonai attaséhelyettes Londonban. majd hosszas huzakodás után végül csak kiszálltak. vele történt meg a következô eset. hogy mi történik. Este szállodában aludtunk. és attól tartott. A brit és az USA légitámaszpontokat. többet a legkisebb segítséget sem kértem Esztergomitól. vagy legalább is Esztergomitól ne kelljen kérnem semmit. hogy saját magam és családom tagjainak egészségét és biztonságát érintô kérdéseket magam bármikor meg tudjam oldani. akkor ezeket a jegyzeteket megtalálják nála. hogy ne képzeljem azt. A gépkocsit a tikár vezette. Hajma az. Hajmáék már elhajtottak az objektumtól. 1983-ban kétszer voltam Esztergomival objektumellenôrzésen. hogy ha megmotozzák. Végül szabályos utcai autósüldözés következett. Hajma alezredes az egyik rendôrségi irodában volt. hogy ô azért van itt. Esztergomi amúgy. Ez az eset is része volt a ”a mi nagy családunk”-nak. ennek is eljött az ideje.200 Eltelt pár hét. Az volt a gond. kedves. hogy a rendôrök meg is akarják motozni Hajmát. Idômbôl többet fordítottam arra. én végeztem az objektum megfigyelését és a felderítési adatok rögzítését vízben oldódó papírra. valami vitás kérdés kapcsán fejemhez vágta Esztergomi. mert nem tudhattam. A rendôr meghozta a vizet. a rendôr kiment az irodából. ha az éjszaka folyamán netalán az elhárítás ránktörne. . ezt is a fejemhez vágta. de a rendôrök üldözôbe vették a diplomáciai rendszámmal rendelkezô autót. majd úgy nézett ki a helyzet. Egyszer kértem tôle sürgôsség miatt segítséget. hogy Hajma zsebében jegyzetek voltak. Hajma a zsebében levô jegyzeteket az egyik fûtésradiátornál eldugta. Hajma készítette a jegyzeteket.

Nem találtak nála kompromittáló anyagokat. Ezt a munkat Tiszai ôrnagynak kellett (volna) végeznie. aki ennek egyáltalán nem örült. Micsoda hatalmas botrány lett volna. Így kellett tennünk. Néha Esztergomi . A szovjetektôl soha nem kaptunk semmilyen információt. Esztergomi túllihegte az egészet. A rendôr meghozta a vizet. de ne folytassák kémkedésüket.201 Hajma ivott. Érdekes eljátszani a gondolattal. aki kiment vízért. A kémkedés Corpus Delictije az angol elhárítás birtokában! Az újságok megírták. A felderítô út után nekem volt a feldatom az objektumokról az írásostérképes jelentések elkészítése. A felderítô út 3-5 napot vett igénybe. Hajma ezt követôen nem maradt sokáig Londonban. magyar katonai és légügyi attaséhelyettest a rendôrség kémkedés gyanúja miatt rövid idôre ôrizetbe vette. Hajma ismét kért egy pohár vizet a rá most már nem vigyázó ôrtôl. de ez nem volt könnyû feladat. mert Esztergomi felesége is résztvett a csomagolásban. majd szabadon engedte. hogy Esztergominé résztvegyen a csomagolásban. hogy megmotozzák. Az irodába bejött egy rendôrtiszt. akinek Hajma mondta. A futárcsomag során megvalósult szertelen kapkodásnak egyszer az lett a vége. mert fájt az a rendetlen összevisszaság. amit azzak a csomaggal mûveltek. majd közölte vele. akárcsak elvtársa Mozsik Imre ezredes Washingtonban. hogy a csomagot ki kellett nyitni. Ekkor Hajma gyorsan odament a radiátorhoz és magához vette elôzôleg eldugott jegyzeteit. Azt. hogy utazásukat folytathatják. Aztán a tikárral együtt visszatértek Londonba. semmi kifogása az ellen. hogy Hajma Lajos alezredest. a felderítô utazás megszakadt. ha Hajma nem tudta volna kivenni a radiátornál eldugott jegyzeteit és távozása után a rendôrök valamelyike megtalálta volna a jegyzeteket. nem szerettem jelen lenni. amelyek mikrofilmen voltak tárolva. 8-10 objektum ellenôrzésére volt elegendô. azt Esztergomi akarta. A rendôrtiszt néhány kérdést tett fel Hajmának. mert az eset miatt visszahívták. Itt is az volt a felállás mint Magyarországon. mi viszont mindíg adtunk nekik. Amikor futárposta csomagolás volt. A tiszt elment. ez a tájékoztatás a szovjeteknek lehetett volna visszafogottabb is. felelôtlen magatartása miatt megfenyítette. Hajmát a vezérkari fônök. Persze. így ellenôrizte Tiszai ôrnagyot. Az egyes objektumok elemzésénél felhasználtam az évtizedek óta felgyülemlett korábbi felderítési adatokat. vajon hogyan alakult volna az egész eset akkor. Hajma újra ivott. A felderítô út után Esztergomi azonnal elment a szovjet katonai attaséhoz és tájékoztatta ôt a végrehajtott felderítô út eredményeirôl. de nem volt az. ez volt a parancs részünkre. Az értékelô munkához kiváló térképeink voltak Nagy-Britanniára. A futárposta elkészítése külön kabaré volt. mert kimaradt belôle a Rezidentúra Jelentés.

megemlítem a következô eseteket. amikor 3-4 napig sem jött be a hivatalba. Ezeknek mindíg az volt a háttere. hosszabb idôn át fasírtban voltak. Ha már az egészségügyi kiadásoknál tartok. Szinte örömünnep volt. a feleségeknek adott ”fizetések” még adománynak is megszégyenitôen alacsonyak voltak. pénzt a fogorvosra nem tud adni. meg gondolom a haverjainak. hogy Esztergominé részére. Egy készülék ára 300 angol font volt. hogy a kiadásokat az operatív kiadások alatt kell elszámolni. aztán délben haza is ment Esztergomival. illetve a Felderítô Rezidentúra gépelési munkáiról. Távirati úton parancsot kapott Esztergomi. a család a katonai kórházban az elôírásnak megfelelôen résztvett az évi kötelezô orvosi vizsgálatokon. Azt mondta. hogy férjével összeveszett. megnéztem a pénzügyi kiadások jegyzékét. mert a Központ a fogorvosi költségeket nem fizeti. sehol nem szokták különösebben vizsgálgatni. amikor egyedül voltam az irodában. Sajnos elég gyakran elôfordult. Néhány szó az Attasé Hivatal. a fiamnak elkezdett fájni egyik foga. összesen 4 darabot. akkor majd én fizetem. azok elrendezték a fogászati számlákat. amikor elkészült a futárcsomag. akkor még nagyobb lett a fölfordulás. Ezeket a kiadásokat ugyanis. Mondtam Esztergominak. Gyakran volt aztán olyan eset. Talán október lehetett. addigi külszolgálata során fogászati költségként 1250 angol fontot számoltak el. most automatikus inzulinmérô készülékeket kellett beszerezni. hogy a legrövidebb úton küldjön három vérnyomásmérô készüléket a Központnak. Amikor 1983-ban szabadságon voltunk. mert tulajdonképpen semmi . Szegény Tiszai ôrnagy szenvedett a legtöbbet. amelyért fizetést kapott. beleértve a fogászatit is. A készülékeket ”K” postával küldtük el. Egyszer aztán. A Központ azt a parancsot adta. Ezt a munkát Esztergomi felesége végezte. Korábban említettem. majd csak úgy dél körül. Ez engem nem is zavart volna. Rendben van. de ebben az én fiam mostohagyermek volt. Ezek a készülékek is ”K” postán lettek felterjesztve. hogy Mancika. Aztán eltelt egy idô és Esztergomi megtérítette fiam egy fogának kezelési költségét.202 is beleavatkozott a csomagolásba. A Központban Esztergominé fogászati kiadásait jóváhagyták. a költségeket. tehát fogorvoshoz kellett menni. Esztergomi felesége reggel nem jött be a hivatalba. darabját 140 fontért. hogy mi a helyzet. elég ajándékot hordott nekik szintén a hivattal pénzébôl. amihez egyébként beosztásomnál fogva bármikor jogom volt. Igen. nagy család voltunk. mert ezekre Czinege elvtársnak szüksége van. ôt az egész nem érdekli. Tiszai Gyula titkár elment és megvásárolta a három készüléket. és azt találtam. hiszen ott voltak Mozsik ezredes és Lecz ezredes haverjai. A készülékek ismét Czinegének kellettek. Egy hét múlva újabb parancs érkezett.

hogy mirôl van szó. Meg lehetett egybôl ismerni. Különben is tudtam. közben én nem tudtam haladni a magam munkájával. amikor eldicsekedtem. Ez lett a vége. hogy kész vagyok-e egy adott munkával. Nem volt beteg. ivott. hogy azok az ô kapcsolatai. El is átkoztam azt a pillanatot. Tudtam. Mozsik Imre ezredes is ezt a szabályzatot másoltatta le és küldte a Központnak. Egyik alkalommal Esztergomi valamilyen papírja után kutatott a fiókos szekrényében. nagyon csalódottnak látszott. hogy egyik kapcsolatától szerezte be. mert ez volt az az idôszak. amikor ajándékokat szokott küldeni a Brit Katonai Összekötô Hivatalba és azoknak a katonai attaséknak. 1983 decemberében nagy lázban égett fônököm. hogy ott van a szóban forgó szabályzat. Csak nem jött be a munkahelyére. Gyakran én voltam a ”gépírónô” is. Egyiket odadta szovjet elvtársainak. mert Mozsik is tudta (aki most fônök volt ott). Esztergomi meg követelte. A szabályzatot hátrahagyta. hogy ez semmiképpen nem új. Szerintem már Esztergomi elôdje. . de azért feleségemmel lemásoltatta a szabályzatot két példányban. Megnéztem a szabályzatot és egybôl mondtam. meg amikor nem jött be. ott evett. hogy reggelente. a másikat feltejesztette a Központnak. mert a Központban már van belôle kettô. fogadásokon mindíg jelen volt. hogy Mozsiknak is legyen mit lemásoltatni. de az már igen zavart.203 közöm az ô családi életükhöz. mert alakját tekintve nagyobb méretû volt mint egy normál A/4-es géppapír. hogy brit vonatkozásban milyen beszerzett szabályzatok voltak. Jó lesz az késôbbre is gondolta . hiszen az elég gyakran elôforduló rendezvényeken. Amikor mondtam. 1984 tavaszán volt úgy. hogy van. Ez volt itt a lényeg. mert Londonba való utazásom elôtt ellenôriztem ôket. amelyeket neki kellett volna gépelni. ott tartotta a dugi inmformációkat tartalmazó kiadványokat. nekem kellett gépelnem azokat az anyagokat. hogy ebbôl már van két példány a Központban. Egy példány tehát továbbra is megmaradt. 1983 decemberében Esztergomi örömmel mutatott egy angol szabályzatot és azt mondta. akiket erre érdemesnek tartott.hátha lehet még egyszer pénzt csinálni belôle. mert egy idôben nekem volt feladatom az összes szabályzat nyilvántartásba vétele és akkor láttam a szabályzatokat. vidám volt. akikrôl ô maga azt állította. hogy Mancika három hétig sem jött be a hivtalba. Esztergomi viszont elszámolta a szabályzat beszerzésének operatív kiadási költségeit. akkor napközben is. hogy én tudok gépelni. Láttam én ezt a szabályzatot már a hivatalban néhány hónappal korábban is. Egyébként a Központból nem is érkezett értékelés a szabályzatra. én mellette álltam és akaratlanul is megláttam.

Érthetô tehát. Ezért volt neki több mint harminc csomagja. hogy valakihez vacsorameghívásra mentem. hogy ezekrôl jelentést tett volna a Központnak. és kiutalt nekem egy könyvjelzôt. A rakétákkal kapcsolatos minden hírt táviraton azonnal jelenteni kellett a Központnak. akik ajándékot kaptak Esztergomitól. köztük a szárazföldi erôk vezérkari fônöke. A meghívott vendégeket a miniszter és felesége fogadta. hogy tanulmányozzam ôket. akkor az illetô miért küldött viszontajándékot? Miért nem ”értette meg”. hogy az ajándékot azért kapta. 1983 novembere vagy decembere lehetett. Michael Heseltine Úr fogadást adott a katonai attasék részére az egyik gyönyörû palotában. így mindegyik megajándékozott küldött ajándékot Esztergominak. Vagy nem is tett neki semmiféle szolgálatot? Persze hogy nem. Esztergomi azt követelte tôlem. akik nekem kapcsolataim vagy tanulmányozás alatt vannak. Esztergomi fônököm azt mondta nekem. A szovjetek nagyon idegesek voltak. amelyet elôször nekem akart adni. ezekkel ô egyetértett. amit szégyelltem volna átadni. A fogadás napján a miniszter jelen volt az egyik amerikai . Esztergomi büszkén mutogatta nekünk. hogy szerezzek be titkos anyagokat. Többször elôfordult. Egy készletbe egy üveg tokaji bor és hat pohár tartozott. hogy milyen ajándékokat kapott. hogy miért volt szükség arra a három készlet tokajira is. Ilyenkor saját italkészletembôl vittem egy üveg italt. hogy küldjem el ôket a három attaséhelyettesnek. mert az neki ”kapcsolata”. nekem nem maradt egy sem. hogy az amerikaiak Angliában is telepítenek ilyen rakétákat. Ezek a katonai attaséhelyettesek voltak azok. Nem láttam viszont sehol nyomát annak. ugyanis végül azt mondta. Akkor három ajándékkal kevesebbet kapott volna. Ha Esztergomi azért küldte a szóban forgó ajándékot annak akinek küldte. bársonnyal bélelt szép dobozban volt. akiket ô jelölt ki részemre. Megadtam három nevet. akiknek karácsonyi vagy újévi ajándékot akarok adni. amikor a brit védelmi miniszter. hogy jelöljek meg három katonai attaséhelyettest. azoknak nem is kell küldeni ajándékokat. Az egész gyönyörû. amikor a következô év elején haza kellett utaznia Magyarországra. Minden ajándékot saját maga javára fordított. de csak egy-két napig. 1983-ban volt az amerikai cirkálórakéták telepítésével kapcsolatos lázas felderítô tevékenység csúcsa. Jelen volt a brit fegyveres erôk sok magas rangú tábornoka és tisztje. Felmerült bennem a kérdés. színes selyemmel. a feleségnek pedig egy kis magyaros ajándékot. Azok az attasék. de az anyagi feltételeket már nem biztosította. Végül mind a 18 készlet tokaji italt ô küldte el az általa kiválasztott attaséknak.204 Röviddel korábban érkezett Magyarországról 18 db tokaji borkészlet. viszonozták az ajándékokat. mert szolgálatot tett Esztergominak. illetve papíron egyik-másik már minôsítve is volt.

Esztergomi ezt követôen nem mert támadni engem ebben az ügyben. 18 KI ADOTT ELSÔKÉNT TÁJÉKOZTATÁST A CIA RÉSZÉRE A CONRAD KÉMBANDA TEVÉKENYSÉGÉRÔL? Mit ír Mozsik? (Id. Mancika. Ezen túlmenôen Belovai azt is kiadta. aki az iránt érdeklôdött. Erre a kérdésre én nem akartam sem igent. hogy választ adjak. hogy Conrad létezésérôl a CIA Belovaitól kapta az elsô információkat. hogy ô folytassa a témában a társalgást. és mondtam. hogy ha legközelebb valakivel társalgok. hogy a környéken nem voltak magyarul tudók. hogy a katonai hírszerzés rejtjelmegfejtô osztálya több európai. közöttük NATO-tagország rejtjelrendszerét is megfejtette. engem elvont onnét egy másik brit tábornok. hogy mit kérdezett a vezérkari fônök. Ezt követôen ôk ketten folytatták a társalgást. s ezáltal igen .205 objektumon. mû 18. hogy mégis. Valaki bemutott engem a brit szárazföldi erô vezérkari fônökének. Ha bármilyen választ adok.oldal) ” Bizonyos vagyok abban. ezért láttam célszerûbbnek. Még jó. akkor ne hívjam oda ôt és ne adjam át a társalgás folyatatását. jön e a magyar vezérkari fônök Angliába vagy nem jön. Esztergomi nekem támadt. sem nemet mondani. akivel más témában folytattunk társalgást. ahol az elsô cirkálórakétákat harckészültségbe helyezték. azzal Esztergomi ugysem lett volna megelégedve. Amikor a fogadás után mentünk a kocsinkhoz. hogy mikor várható. Mit szóltak volna a beszéd hangnemét illetôen? Azt válaszoltam. odahívtam. van-e nekem felhatalmazásom arra. hogy vendégül tudja látni a magyar vezérkari fônököt Londonban. most megvédett engem és nekem adott igazat. éppen a közelemben volt Esztergomi ezredes. A fogadás során ez nagyon izgalmas társalgási téma volt mindeki részére. aki annyiszor nem jött be gépelni.

illetve a magyar olvasókat. Illényi Balázs. hogy Conrad talán Belovaitól származó információk alapján megriasztott magyar hírszerzés utasítására *szállt ki*. A Heti Világgazdaság 1997. hogy miért tájékoztattam az USA kormányát. Belovai mint tájékoztató tiszt. hogy írásommal hozzásegítem azokat. pontosan hogyan is bukott le Conrad. Az alezredest . Mozsik tanulhat Illényitôl. majd 1982 és 1984 között Londonban helyettes katonai attaséként dolgozó Belovai István dobta fel ôt az amerikaiaknak. melyik mozzanat volt az. Információ hiányában senki számára nem világos. dokumentációkhoz. amely elindította a Conrad kémbanda felgöngyölítését. és azok a figyelmeztetést követôen persze új kódokat vezettek be. Állítását hitelesítheti.206 fontos politikai. INTERNET száma Conrad lebukásáról a következôket írja. a Katonai Attasé Hivatal állományában . Aki ezt tette Vlagyimír Vaszilijev. akik között sokan vannak. és 1986-ban Magyarországon árulásért életfogytiglani börtönre ítélték. akik mélyebben érdeklôdnek a Conrad ügy iránt. munkakörébôl adódóan jutott hozzá ezekhez an információkhoz. aki több mint 20 éven át munkatársam volt.” A cikk írója. de ô már az elsô érintkezések során jelezni kívánta értékét állítólag a Conrad-ügy egyes. Nagyon remélem. már korábban röviden említést tettem. nem kevés vitát kiváltó szabadulása után úgy nyilatkozott a sajtóban: azért szánta el magát Conrad feladására.” Belovai: Mi az igazság? Az igazság az. amelyet kritikusan helyre kellenem tennem. A CIA természetesen értesítette az érintett országok biztonsági szolgálatait. Belovai 1990-es köztársasági elnöki kegyelemmel való. hogy más is adott tájékoztatást a CIA-nek errôl az igen veszélyes kémbandáról.aki londoni állomáshelyén többször is felvette a kapcsolatot az amerikaiakkal . május 19-én. akik hallottak valamit rólam. mint Mozsik írásának zömét. részleteiben erre a kérdésre késôbb adok választ. és természetesen ismerte forrásukat is. meg a Conrad ügyrôl. általa ismert részleteinek tálalásával. Egyes verziók szerint nem is ô. rendkivül súlyos kárt okozott a katonai hírszerzés adatszerzô lehetôségének. és ment nyugdíjba 1985-*ben. illetve szabó Zoltán hálózata bakizott. ”Az is tisztázatlan. Remélem.még átállása elôtt elfogták ugyan. Arról. Kiadva ezt a fontos értesülést és megnevezve az országokat. hanem az elôbb a magyar felderítés értékelô osztályán. hogy a Conrad kémbanda tevékenységérôl a CIA tôlem kapta az elsô információkat 1984. augusztus 2-i. mert félt. hogy a *Szovjetunióba jutó stratégiai információk a harmadik világháború kirobbantásához vezetnek*. mint Mozsik. úgy tûnik jobban informált a Conrad ügyrôl és rólam. de nem volt tiszta képük az egészrôl. londoni külszolgálatom alatt pedig fônököm a Központban. aki Budapesten a Szovjet Nagykövetségen. de sokat. katonai és diplomáciai információk birtokába jutott. Valahogy ilyen megközelítésben kellene írni egy ilyen kényes témáról és a hiányzó ismereteket nem hazugságokkal kitölteni. Illényitôl fentebb idézett cikkrészletben nem találok olyan részt. most lesz. Az esethez az is hozzátartozik.

aki 1985 kora tavaszától a szovjet KGB részére kémkedett. hogy a Katonai Hírszerzô Központban a Rejtjelmegfejtô Osztály melyik országok kódjait fejtette meg sikeresen. Azt viszont kiválóan tudta Aldrich Ames. mert hazájáért tett. Másrészt Vaszilijev információi a CIA részére újak voltak. a CIA központjában dolgozó Aldrich Ames tálalta. Vlagyimír Vaszilijevet letartóztatásom után egy évvel szintén letartóztatták. Ez nagy jelentôségû információ volt. hogy a törökök és az olaszok . akirôl már korábban írtam és tudjuk. vagy ha láttam is a Katonai Hírszerzésnél. Vlagyimír Vaszilijev mindent tudott a Conrad anyagról. a Conradtól kiáramló kozmikus szigorúan titkos anyagokról.207 teljesített szolgálatot és közvetlen munkatársa volt Mihájlovics Krasznyikov ezredesnek. hogy a még mindíg ismeretlen forrásból az anyagok tovább áramlanak a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálathoz. Krasznyikov ezredessel együtt készítette a jelentéseket a Szovjet Katonai Hírszerzés részére a Conradtól származó anyagokról. Folytatom Mozsik újabb állításának cáfolatát. Vlagyimír Vaszilejevet letartóztatták és 1986-ban Moszkvában kivégezték. akkor csak azt tudta. most viszont leírom. amelynek eredményei egy. május 19-én tájékoztattam Richard C urat. hogy ô az. fônökével. mégis vette a bátorságot. de most már szovjet agresszióval. de azt nem tudta. továbbá ô gyakorolta a Conradtól beérkezô felbecsülhetetlen értékû USA és NATO titkokat tartalmazó szupertitkos anyagok feletti ellenôrzést. valamilyen csomag felvételére kerül sor. a Szovjetunió által kirobbantott háborúhoz vezetett volna. hogy ô volt a szovjet összekötô a Katonai Hírszerzô Szolgálatnál. amikor szabadságra hazautaztam Magyarországra. Vaszilijev orosz volt. Az üggyel foglalkozó amerikai és német elhárítók tudták tehát. a még mindíg ismeretlen Conradra a CIA-hez befutó információk egyrészt megerôsítô jellegûek voltak. azokat az információkat erôsítették meg. A Vlagyimír Vaszilijevtôl. és tartott Vaszilijev letartóztatásáig. meg akarta akadályozni. amelyekrôl én 1984. aki részletesen tájékoztatja a CIA-t. hogy tájékoztatást adjon az USA kormányának arról a mértéktelen titokkiszivárgásról. hogy Budapesten valamilyen rejtekhelyen. mert arról az idôszakról adtak tájékoztatást. Amikor Aldrich Ames 1985 májusában rólam jelentett a szovjet KGB-nek. Vaszilijevvel én személyesen nem találkoztam. hasonlóan mint az én esetemben. Nem adtam ki senkinek. A letartóztatáshoz szolgáló bizonyítékokat. amely 1984. nem tudtam. Meghalt. hogy Budapesten a Szovjet Nagykövetségen teljesít szolgálatot Vlagyimír Vaszilejev. az Egyesült Államok kormányának képviselôjét. hogy újabb világháború legyen. június 30-án kezdôdött. hogy a csomagért ki fog menni. ez pedig riasztotta a magyar BM elhárítást.

de azért ugyan úgy kommunikáltak az állomások egymással. a rágalom kedvéért ereszti el mondókáját.¨ Belovai: Mi az igazság? A fenti idézet utolsó mondatában a képzelôerôrôl is szó van. mert ha én a Mozsik vádakat elkövettem volna. mintha mi sem történt volna? Hát elképzelhetô ez józan ésszel? Ugye nem. annál világosabb lesz Csodaországban. Megint pontatlan fogalmazás! Kik vezettek be új kódokat? A biztonsági szolgálatok? Na.most nemcsak arra terjedt ki. és mondjuk a CIA értesítette volna Törökország és Olaszország illetékes szerveit. és szorgalmam Mozsik szerint . akkor 1985 tavaszán nem kerültek volna minden nap az asztalomra a megfejtett török és olasz kódolt szövegek és táviratok magyar fordításai. Avagy az olasz és török kódolók tudták. Ha a Mozsik rágalom szerint én kiadtam volna a rejtjelrendszerek megfejtésére vonatkozó információt a CIA-nek. Nemcsak fontos és az esetek többségében szigorúan titkos adatok birtokába juttatta a CIA-t. hanem amikor ô volt a nagykövetség diplomata ügyeletese. Nemcsak Budapesten voltam ”güzü” hanem Londonban is. Mit ír Mozsik? (Id.oldal) ” Belovai hû akart maradni saját *güzü* természetéhez. hogy Belovai ügynöki tevékenysége igen hasznosnak bizonyult a CIA számára. nem folytatom tovább a találgatást. hogy az esetek többségében fontos és szigorúan titkos adatok birtokába juttattam a CIA-t. Mozsik megint kitett magáért. hogy Belovai részére nem volt többé visszaút. csak úgy. vagyis nem történt semmiféle váltás azt követôen. Nem kell nagy képzelôerô annak felméréséhez. Következésképpen nem igaz. hanem kitártam a Magyar . Mozsik sokfejû sárkányának újabb fejét kell levágnom és olyan ez mint a mesében. Továbbra is titok részemre. Bizony. mû 19.208 kódjairól van szó. hogy én kapcsolatba kerültem a CIA-jel. sôt még a biztonsági körletbe is és tanulmányozzák a biztonsági rendszereket. hogy a CIA tájékoztatta az érintett országok biztonsági szolgálatait és azok a figyelmeztetést követôen persze új kódokat vezettek be. Nem nehéz belátni. hogy bejussanak az épületbe. lehetôvé tette az amerikai szakértôknek azt is. De ilyen kódcsere nem történt. honnét tudja Mozsik ezt a kódmesét és miért nem tudja. minél több fejét vágjuk le a sárkánynak. hogy a Katonai Hírszerzô Központban a Rejtjelmegfejtô Osztály nem tapasztalt semmilyen változást 1984 tavaszát követôen a török és az olasz kódok területén. hogy kódjuk meg van fejtve. hogy azonnal leálltak volna a régi kódok használatával és új kódokat vezettek volna be. eleresztette képzelôerejét. Miért nem tudja ezt Mozsik? Mert semmit nem tud pontosan. akkor a törökök és az olaszok holt biztos.

a rejtjelzô szobák helyét és azok megközelítését biztosító riasztórendszereket. A 24 órás szolgálat reggel 8-kor kezdôdött. Éjszaka pizsamára vetkôzve. . vagy hasonló eset nem fordult elô egyik filmben sem. és nem másról. Ezen irodák felett volt a lakása Csapó Istvánnak és családjának. Ha én mozogtam az ügyeleti szobában. Tehát ismét rágalmaz! Ilyen behatolást még az igen sokoldalú ”007-es” ügynök. a bejárattól jobbra. Ha valaki a család tagjai közül hangosabban beszélt az hallottam az ügyeleti helyiségben... Az ügyeleti szobában volt egy monitor.. a híres James Bond sem hajtott végre. csak a fent felsorolt helyiségek felé. az esetek többségében. Csapó volt a követség távírásza. A fölszinten levô ügyeleti szoba alatt volt a lakása az egyik biztonsági embernek és családjának. Ha James Bond végrehajtott volna ilyen lehetetlen feladatot. sôt engem is kért arra. hogy ez a követségre való beengedés miért megvalósíthatatlan? A követség földszintjén. mert nem tudni miféle esetekrôl van szó? A következôkben leírom. hogy amerikai szakértôket (vajon hány szakakértôt utalt ki nekem Mozsik? Kettôt biztos) engedtem be a követségre. Nem részletezem tovább a követség többi helyiségeinek elhelyezkedését és azt. Nem léptek szolgálatba azok. akik vezetô beosztásban voltak. Nézzük csak. vagyis a követség belsô közlekedési útvonalait és a belépési pontokat videókamerák folyamatos ellenôrzés alatt tartották. akkor tudnék róla. hogy Mozsik. Természetesen a már említett. aki kiválóan ismeri a londoni Magyar Nagykövetség ügyeleti és biztonsági rendszerét. amit Mozsik nekem tulajdonít. az épület utcákra nézô sarokszobájában van az ügyeleti szoba.”. hogy még kik és hol laktak a követség épületében. ha belépünk az épületbe. amelyik kivitelezése teljesen lehetetlen. aludni is lehetett. mert Mozsik engem azokba az irányokba nem ”vitt el”. aki külszolgálaton erre alkalmas volt. mert a 007-es ügynök minden filmjét láttam és ilyen. váltakozva 3-4 helyszínrôl adott képet folyamatosan. hogy lehetôleg ne mozogjak túl sokat. Ügyeletbe kellett lépnie mindenkinek. hogy”. Igen aljassá minôsül Mozsik vádja ha tudjuk. az lehallattszott a biztonsági ember lakásába. A követség harmadik emeletén voltak a rejtjelzô szobák és az ügyviteli iroda.209 Nagykövetség kapuját is a CIA részére. az akkor még ismeretlen forrásból származó hatalmas mennyiségû kozmikus szigorúan titkos anyagokról (Conrad kémbanda) adtam részletes tájékoztatást a CIA ügynökének.. mert a lehallatszó recsegésektôl nem tudnak aludni. amely 5 vagy 10 másodpercenként. Megint nem értékelhetô Mozsik azon állítása. egyben a nagykövet rejtjelzôje. mégis olyan cselekedetet akar nekem tulajdonítani. vagy helyiségekbe. hogy miért képtelenség Mozsik azon állítása.

ez csattant egy jó nagyot a csendes éjszakában. és akkor beléphettünk a térségbe. hogy hol a fogadóterem és hol van a kávézó. valamilyen okból késô éjszaka. Soha nem lehetett tudni. akik a követség épületében laktak. majd a recsegô-ropogó lépcsôkön lelopakodtunk. ott belül egy számkombinációval ellátott páncélszekrényt kinyitottam. meg a toalett. vagy hajnali mozgása. ez megint csattant egy jó nagyot. stb. De ki tudja. azaz itt voltak a rejtjelzô helyiségek. hogy Mozsik a nap melyik órájára találta ki nekem azt. vagy valahol programjuk van és majd hajnali 2-kor érkeznek haza és majd csöngetnek. akkor csattant egy nagyot (hát így mûködött). Ha pedig ez így van. Az általános helyzethez hozzátartozott az is. majd miután megmutattam nekik. még az is lehet. Tudom.210 Nem tudom. de én az ilyen mûveletre legcélszerûbb éjszaka egy és két óra közötti idôpontot választom. mert halaszthatatlan szakmai ügyeit kellett intézni. akkor felvezettem ôket a recsegô-ropogó lépcsôkön a harmadik emeletre. megint csattant egy nagyot a zár.. hogy mondjuk az amerikai szakértôk megérkeznek a követség kapujához. hogy nappal sem lehetett volna beengedni az épületbe az amerikai szakértôket. mi ez a nagy zaj? Segíthet-e valamiben? Következmény: LEBUKÁS. Biztos éjszaka történt meg a behatolás a Mozsik fejében. hogy Mozsik igenis nappalra képzelte el a nagy behatolási mûveletet. ha a számkombinációs zárat müködésbe hoztam. bezártam a számkombinációs ajtót. Azt kinyitottam. bezártam a páncélszekrényt. Vegyük úgy. hogy bizony gyakran elôfordult. hármunk lábunk alatt recsegett-ropogott a padló.gondolta Mozsik. hogy mi történt. majd bezártam a biztonsági körlet ajtaját. ugyanis könyvében nem írt idôpontot. hogy feljött volna megkérdezni. Ott megmutattam a három rejtjelzô iroda és az ügyviteli iroda ajtaját. hogy az amerikai szakértôket beengedtem a követség épületébe. kinyitom a kaput. Vajon hányan lehettek ezek az amerikai szakértôk Mozsik fejében? Nézzük. ahol a biztonsági körlet volt. végül kiengedtem az amerikai szakértôket az utcára . hogy valakinek. ha a fenti módon történtek volna az események? Amikor az amerikai szakértôk beléptek volna a követségre és a zaj lehallatszott volna az alattunk lakó biztonsági emberhez. akkor ezzel az újabb rémálommal sem tudok mit kezdeni. Ebbe a térségbe csak úgy lehetett belépni. kivettem a dokumentumokat és azokat odaadtam tanulmányozásra az amerikai szakértôknek. amely éktelen zajt csap. mi történt volna. az amerikaiak belépnek az épületbe. A négy ajtó közül csak a Rezidentúra rejtjelzô szobáját tudtam kinyitni. mert ugye mindenki szeme láttára ilyet mégsem lehetett volna csinálni. Amikor a zár hajlandó volt beengedni. otthon vannak-e. Miután a szakértôk végeztek. vagy hajnali 2-3 órakor be kellett mennie a követségre. Amikor megmutattam volna a követség . Gyakori volt azon személyek késô éjszakai. lehet.

211 földszinti helyiségeit (minek?). Nos. Amig távol voltam. ugyanis én azt kikapcsolni nem tudtam. ha az amerikai szakértôk belépnek a követség épületébe és tanulmányozzák a biztonsági rendszereket. miért nem veszem fel a kagylót. mert a csengetéstôl megint nem tud aludni. de nagyon sokáig. Eredmény: LEBUKÁS. Eredmény LEBUKÁS. követségre való nagy szabású. Eredmény: LEBUKÁS. Eredmény: LEBUKÁS. és a lépcsônyikorgásra eddig senki sem ébredt volna fel. kamerák ôrzik éjszaka az egyes területeket. Csapó István már rég hegyezte volna a fülét. Jött volna az alsó lakásból a biztonsági ôr. jöhetett volna valamelyik magyar diplomata. amikor is az USA Nagykövetség ôrzés-védelmét ellátó tengerészgyalogosok közül az egyik indián származású biztonsági ôr elhitte a követségre dolgozni bejáró szép orosz nônek. valamiért. külsô tényezôk behatolás 1986-ban fordult elô Moszkvában. Nagy bonyodalmat okoztak volna az infravörös érzékelôkön való áthatolások is. Megtudták volna. Én ezt tudom. hogy a Magyar Nagykövetségen is ugyan úgy. Nyomta volna a csengôt. mert pont akkor lett volna neki dolga a követségen. amit mindenki tudott. Azt is jó lenne tudni. hogy Mozsik szerint mi van akkor. miután az amerikai szakértôk elvégezték volna munkájukat. hogy az épületben lakók közül éppen arra jött volna valaki. ekkor a lent lakó biztonsági ôr feljött volna megnézni. mert nem is akartam. az egész mûvelet úgy egy vagy két órát is igénybe vett volna (ezt jó lenne tudni Mozsiktól. hogy mennyi idôt adott erre a mûveletre). hogy nem engedtem én be senkit a Magyar Nagykövetségre. akkor sem tudtam volna megtenni a rengeteg zavaró körülmény miatt. akkor hallhatta volna még a rejtjelzô szoba zárjának csattanasát. de ha akartam volna. hiszen én nem lettem volna ott a helyiségben. akkor a zár hatalmas csattanására Csapó István egybôl kiugrott volna családostol az ágyból. akkor az is zajjal járt volna. hiszen a telefoncsörgéstôl az egész család nem tud aludni! Eredmény: LEBUKÁS. . hogy mi az a szokatlan zaj kora hajnalban. Gondolom. mint az Amerikai Nagykövetségen. riadó lett volna a követségen. az is lehet. pedig van neki helyi ismerete az egész követségrôl. Amikor kinyitottam volna a biztonsági körlet ajataját. akkor az elôbbi útvonalon és szükségszerû zajokkal vissza kellett volna menni a földszinten levô kapuhoz. Ha beleléptünk volna valamelyik érzékelô sugarába. hogy csörgött volna a telefon. Ha Csapó István még mindíg nem ébredt volna fel. És akkor mi van? Semmi! A hírszerzés eddigi történetében. de Mozsik nem akarja tudni. ahol ismételten nagy recsegések közepette kiengedtem volna a zajos ajtón az amerikai szakértôket. lehet. Gondolom az eddigiekbôl mindenki számára világos. ez idô alatt senki nem tartózkodott volna az ügyeleti helyiségben. Amikor mentünk volna fel a harmadik emeletre a recsegô lépcsôkön. de senki nem engedte volna be. Eredmény: LEBUKÁS. amit hall.

a Londonban levô Magyar Nagykövetségre valô behatolás pedig nem igaz. azt anélkül is tudomásukra tudtam volna hozni. 19 . ha lettek volna amerikai szakértôk. nekem nem volt szükségem semmiféle ”visszaút”-ra. A követség épületében (ellenkezôleg mint a Magyar Nagykövetség épületében) nem lakott senki. de így is hatalmas behatolást valósítottak meg. vagyis az ôrön kivül más nem tartózkodott az épületben. akik szabadon munkálkodhattak az épületben. Továbbá. figyelmen kívül hagyva a valós környezetet és a tényeket. Jogos az a feltételezésem. A KGB technikai szakemberei természetesen nem tudtak behatolni az egyes szigorúan zárt területekre. de mivel a vizsgálat során együttmüködött a hatóságokkal. A különbség ”csak” ennnyi! Végül utoljára hagytam azt a gondolatot. hogy Violetta csakis ôt szereti. Az indián tengerészgyalogos neve Clayton J. hogy beléptek volna a Magyar Nagykövetségre. mert a kapcsolatot én kezdeményeztem a CIA-jel és nem fordítva. a szerelem vak. a bíróság kimért rá 30 év börtönt. ”csak” kilenc évet kellett ténylegesen letöltenie és 1996 februárjában szabadult a börtönbôl. Lonetree lebukott. Hogy ez a rágalom miért nem jutott eszébe Mozsiknak? Ez ugyanis hihetôbb lett volna. a Moszkvában levô USA Nagykövetségére történt behatolás igaz. Mint tudjuk. akik érdeklôdtek volna a biztonsági rendszer iránt. a szép orosz lány iránti szerelme ”elvakította” (a lány a KGB ügynöke volt) és éjszakánként beengedte a KGB hírszerzôit az USA Nagykövetségre. tehát éppen ellenkezôen. Végül. én elôre és csakis elôre akartam haladni.212 Szeina Violettának. hogy Mozsik ismerheti ezt a moszkvai behatolási vállalkozást és ennek forgatókönyve alapján megírt rám is egy követségre való behatolási mûveletet. mint a követségre való beléptetés. Lonetree tizedes (Lonetree =Magányos Fa-indian hagyománynév). Lonetree-t.

öngyilkossági szándékát mókának minôsítette. sem apai. egészen addig. hogy férjével az utóbbi idôben több probléma volt: gyakran lerészegedett és ilyenkor a szokottnál is gorombább lett. hogy én öngyilkos legyek. a tiszt körül minden rendben levônek látszott. MAJD ”ÖNGYILKOSSÁGI KÉNYSZER” TÖR KI RAJTAM Mit ír Mozsik? (Id. rajtam soha nem tört ki semmiféle lelkiismereti parancs. mû 19-20. vagy talán lelkiismerete parancsára. ezért mielôtt megkezdeném a részletes válaszadást. hogy eleresztenék egy-két sorozatot a folyosón. aki annyira élvezi az életet mint én. hogy bármi baja lett volna. Az alkohol befolyására. amikor öngyilkossági kényszer lépett fel nála. azt mondták. A nagykövet személyesen is beszélt Belovainéval. mert nem volt miért! Mozsik logikája megint nem jó. és kézbekapnám a géppisztolyomat. közzé kell tennem a következôket: Elôször.213 A CIA MEGKEZDI KIKÉPZÉSEMET. Egyébként ezt az ocsmány hazugságot Mozsik és társai híresztelték a munkahelyemen 1984 ôszén. és álmaiban mintha hadakozott volna valaki. senki nem volt öngyilkos. esetleg az oroszok közé. Azt is mondták. de még kisérletet sem tett ilyesmire senki sem. Mindenki természetes halállal húnyt el. Magatartása az alkohol mámorában gyakran durva és elutasító volt. aki az egyik diplomatát küldte Belovai lakására. amig Belovai egy alkalommal le nem részegedett. Mindenáron el akart menni otthonról és végezni akart magával. az nem követ el öngyilkosságot. A Belovaival kapcsolatos fejleményekrôl a rezidens távollétében a Központ semmit sem észlelt. mert ha alapos megfontolás után én vettem fel a kapcsolatot a CIA-jel. családomban. Belovai természetesen tagadta. sem anyai ágon. de Belovai dühöngésének híre ment. azt kizártnak tartották. tehát génjeimben nincsenek jelen az öngyilkosságra való hajlam hordozói. Természetesen igazuk volt. Ebben felesége és fia megakadályozták. oda igen! Másodszor. annyi eltéréssel. hogy felkészítse tervezett feladataira. hogy ha bármennyire is megvadultam volna. és eljutott Bányász Rezsô akkori magyar nagykövethez is. miféle lelkiismereti . *öngyilkossági kényszer* lett urrá rajta. csak családját akarta megtréfálni. aki elpanaszolta. hogy ha valamiért úgy igazából megvadulnék. Végül bekövetkezett az az állapot. vagy valami ellen. hogy rólam esetleg azt el tudnák képzelni. oldal) ” A CIA hamarosan hozzákezdett Belovai kiképzéséhez is. Esetenként rémálmok gyötörték. de azt. soha. azért soha nem lôttem volna kollegáim közé. Soha nem akartam végezni magammal. A kiképzést a londoni amerikai nagykövetség épületében tartották.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik több mocskos vádat összehordott rám. de amikor kollegáim meghallották ezt az ”öngyilkossági hírt”. legalábbis kezdetben. akkor úgy mégis. akkor lehet.

hogy felkészítsen feladataimra. Bányász nagykövet rágalmai. mert lelkiismereti felelôsséget éreztem hazám sorsa iránt. soha nem gyötörtek rémálmok és így nem hadakozhattam senki ellen. Mozsik elfelejti könyvében megírni. én meg egyszerû ténymegállapítással elintéztem az egészet. megáll az ész! Negyedszer. Hatodszor. Ötödször. Mozsiknak a fentieket ismernie és tudnia kellene (tudja. Ismételten megjegyzem. hogy ilyen ökörséget . Most hát részletesen meg fogom írni az egész történetet és így mindenki megtudja a való igazságot. hogy a lerészegedés és az öngyilkossági szándék ügyében lefolytatott vizsgálat során kiderült. Mozsik úgy írja az eseményeket. Mozsik forgatókönyvében a CIA megkezdte kiképzésemet. hogy mennyi alkoholt bír el a szervezetem és tudtam hol a határ. csak az ocsmánykodás jobban fûlik a fogához). Ebbôl következik annak cáfolata. és ilyenkor a szokottnál is durvább és elutasítóbb voltam. Ami pedig a lelkiismereti kérdést illeti.” Egyébként soha nem voltam lelkizô. mint operatív tisztnek és aki az Operatív Csoportnál vezetô beosztásban volt. akik hisznek neki. Az olvasó el tudja dönteni. hogy bennem a szocialista-kommunista haza ellen elkövetett tett okozott lelkiismereti problémát? Azt hiszem az eddigiekbôl is kiderült.214 problémáim lettek volna? Avagy Mozsik azt a képtelen gondolatot próbálja eladni az olvasónak. Lám. tudnia kellene. hogy egyébként én mindíg durva és elutasító voltam. Hát ennyit a ”lelkiismereti parancsról. két igazoló jelentést is írtam. hogy nem voltam én úgy elbódulva attól a szocialista-kommunista maszlagtól. nem olyan a természetem. Hát. amelyben leírtam a vádakkal kapcsolatos észrevételeimet és a valóságot. Sokan különféle idétlenségeken napokon keresztül tudtak lelkizni. ezzel alaposan megtéveszti azokat. A valóság viszont más volt! Mozsiknak. hanem rágalmak. valóban volt lelkiismereti kérdés. hogyan értékelje Mozsik elôadását. hogy én gyakran lerészegedtem. amit többek között Mozsik is magáénak vallott. a problémát megoldom. én soha életemben nem részegedtem le. mégis rágalmaz. sem a fiammal soha sem durva. Mozsik azt akarja rám erôszakolni. mintha ismerné a valóságot. idegrendszerem mindig rendben volt (még akkor is amikor a BM Vizsgálati Osztályon a halál árnyékában voltam). mert pocskondiázásában határtalanul ki tud bontakozni. Ilyen téren Londonban sem voltam más! Harmadszor. de most még durvább és elutasítóbb lettem. Mozsik viszont nem ismer határt. hiszen amikor a Központban vizsgálatot indítottak ellenem. hogy én életemben sem a feleségemmel. hogy kapcsolatba lépek az USA kormányával. feleségem soha nem mondta azt Bányász nagykövetnek. hogy a vádak nem igazak. Mozsik ismeri ezt az anyagot. sem elutasító nem voltam. mert mindig tudtam. nyavalyogni. illetve valami ellen sem. hiszen ennek következtében döntöttem úgy.

és bemenô forgalmat. hogy a CIA-nél nincsenek rendfokozatok és következetesen CIA ezredesrôl ír. Már csak az kellett volna nekem. viselkedni tudni kell! Egy alkalommal lerészegedtem . aztán egyben öngyilkossági kényszer tört ki rajtam. Életemben még nem fordult elô olyan eset. még kezdetben sem! Gondoljunk bele. akik a konspiratív munka legelemibb szabályait sem ismerték. majd késôbb írok. végleg Magyarországra távozik. Egyébként a CIA londoni vezetôjének voltak információi arról. és öngyilkos akartam lenni. Ebben az idôpontban fônököm. minden feleség készít valami ételféleséget és elbúcsuztatjuk Bányászt és feleségét. az öngyilkosság pedig. akkor mindenáron el is akartam menni otthonról.215 a CIA nem követett el soha. Ezen a délutáni rövid összejövetelen két pohár whiskyt ittam meg. Az összejövetelen megbeszéltük. Megemlítem. hogy Londonban a szovjet katonai hírszerzés és a KGB tisztjei közös programban idôközönként megfigyelés alatt tartották az Egyesült Államok Nagykövetségét. abban akár a feleségem. de feleségem és fiam ebben megakadályozott engem állítja Mozsik. . azt mindíg megvalósítottam. Irént. amint korábban írtam. eltérô magatartást. hogy valamelyik szovjet figyelô meglásson. Családunkban nem a kocsirúdon ülô légy húzta a kocsit. pénteken délután Bányász Rezsô nagykövet meghívott néhány diplomatát és a feleségeket irodájába egy pohár italra abból az alkalomból. Esztergomi ezredes szabadságon tartózkodott Budapesten. egy évvel korábban mint szolgálati ideje lejárna. mert a kommunista párt kinevezte ôt kormányszóvivônek. hogy az USA Nagykövetségre járok ”kiképzésre. Emlékezzünk vissza. 1984. Mozsik mindmáig nem tudja. arról a maga helyén. ha én akartam valamit. junius 15-én. soha életemben nem járt az eszemben. akkor szokott-e öngyilkosságot elkövetni? Erre vonatkozóan nincsenek megbízható információim. hogy este 8 óra körül összejövünk a követségen.írja Mozsik -. az attaséhivatali titkára sem jelentett semmi szokatlan. helyette leírom az igazságot. hanem a rúd mellett levô ló! Ebbôl már könnyen kitalálható. összesen mintegy féldeci. jéggel. ilyen ”vezetôink” voltak nekünk. vagyis a BM besúgó szolgálata. hogy hamarosan. ha valaki lerészegedik. Arra viszont vannak információim.” Ami pedig kiképzésemet illeti. Hát igen. akár a fiam meg tudott volna akadályozni. vagy esetleg Tiszai Gyula ôrnagy. hogy semmiféle lerészegedésben nem vettem részt. Amit akartam. A velem kapcsolatos fejleményekrôl a Rezidens (Esztergomi Ferenc ezredes) távollétében a Központ semmit sem észlelt. Ha már lerészegedtem. körülöttem minden rendben levônek látszott. Nem is tudom. vagy kicsivel több lehetett. mert volt ilyen. ellenôrizvén a ki. hogy bárkit is az USA Nagykövetségén képezzenek ki. a ló én voltam! Nem folytatom a Mozsik-féle variáns folyamatos cáfolatát és az események magyarázatát.

Mindenáron el akart menni otthonról és végezni akart magával. Nem voltam én halálos beteg. Akkor megbeszéltük. hogy netalán tényleg komolyabban beteg vagyok. feleségemet felhívta Bányász és érdeklôdött. én meg le akarok menni a parkba sétálni egyet. Az összejövetel után feleségemmel hazamentünk.5 deci).. hogy orvost kelljen hozzám hívni. Ez aztán így is történt! Ebbôl az epizódból alakította ki Mozsik azt. hogy rövid idônként meg kell fordulnom.” Természetesen késôbb tiltakoztam az ilyen aljas rágalom ellen . aztán lemegyek a mellettünk levô Hyde Parkba sétálni. és nem is éreztem túl jól magam. akkor ”megfullad”. Ebben felesége és fia megakadályozta. addig a feleségem kigondolta. Amikor 6 óra körül felébredtem szundikálásomból. vagyis 3. mert nem tudok egy testhelyzetben sokáig maradni (ma sem). Amíg a fürdôszobában voltam. Olyan az alvási szokásom. hogy mondja meg nekem. mert rosszul vagyok. csak én nem mondom és felhívta Bányász nagykövetet. hogy mindjárt itt lesz egy orvos. az is ha nem mozog állandóan a vizben. hogy lemenjek a Hyde Parkba.. hiszen feleségem olyan butaságot tett. hogy ”.. mert nem esett jól (egy doboz sör tartalma: 355 mililiter. mondtam feleségemnek. feleségem mondta. majd mivel már napok óta influenzásnak éreztem magam.. ha nem ébrednék fel hamarabb. attól tart. Amíg én forgolódva aludtam. aminek semmi értelme nem volt. Olyan vagyok mint a cápa. Feleségem úgy viselkedett. Bányász mondta. nehogy komolyabb szövôdmény alakuljon ki. hogy legyen szíves küldjön egy orvost. Otthon feleségem nekilátott valami étel elkészítésének az esti összejövetelre. akkor mindhároman lemegyünk és sétálunk egyet a parkban. hogy influenzám súlyos és aggódik. mert tüdeje nem kap oxigént. kiszellôztetem magam. hogy lefekszem egy kicsit pihenni. kérdeztem feleségemtôl. hogy ott van-e már az orvos? Ekkor még nem érkezett meg az orvos és feleségem mondta Bányásznak. feleségem meg fiam azon aggodalmukban. hogy az influenza miatt biztos beteg vagyok. ha az orvos elment. hogy ezt meg minek alapján döntötte el? Válasza az volt. Amikor kijöttem a fürdôszobából. mert mindjárt jönn az orvos. mint ahogy készülni kellene az estre. aki megvizsgál engem. megittam egy fél doboz sört. akkor ébresszen fel. mintha 19 éves házasságunk során még nem ismert volna meg! Megmondtam feleségemnek. Jól kikáromkodtam magam. szeretô kérleléssel ”megakadályozták”. Persze dühös lettem. hogy nem menjek sehova. én elkezdtem újságot olvasni. hogy most megyek a fürdôszobába. Alvásom során forgolódtam. mert hát mindjárt itt lessz az orvos. mert így esik jól az alvás. hogy 8 óra körülre odaérjünk a követségre.216 nekem ez a mennyiségû vizes ital meg se kottyant. majd felvettem a cipômet. az alvás után felfrissítem magam. azért nem az egészet.

ezért motoszkál a sötétben. Ha a feleségem tudta volna. Egyébként ebben az idôszakban már csak azért sem ittam volna netalán annyit. mind Zentai látták. mert írásos formában feljelentést tett ellenem a Katonai Hírszerzés Központjának vezetôjénél. hiszen Esztergomi távollétében én helyettesítettem ôt és soha nem tudhattam. hogy nem vagyok lerészegedve és nem is dühöngök! Elôtte sem voltam lerészegedve és nem is dühöngtem! Bányász rágalma volt az egész. hogy ennek következtében döntésképtelen lettem volna. hogy valami valós okkal felhívjam magamra a figyelmet. majd öngyilkos akartam lenni. Itt jön tehát a Mozsik. akkor soha nem telefonált volna Bányásznak! Engem nem kérdezett. amit még aznap kiváltottam és elkezdtem szedni. Na. hogy féldecinyi vizes whiskytôl és féldoboz sörtôl lerészegedtem. hogy nem érzem magam jól és nem tudok részt venni az esti összejövetelen. hogy ”öngyilkossági szándékommal csak családomat akartam megtréfálni. nemcsak úgy. Este 7 óra körül megérkezett az orvos. ezt aztán meg is tette. Bányász meg úgy értelmezte. félmondatos motyogással számolt be Bányásznak az állapotomról. . de ezt Mozsik nem tudja. de az orvos sem állított ilyet. vele együtt Tiszai ôrnagy az attasétitkárunk és Zentai László. a BM Rezidens. Persze. Az orvos megvizsgált. ami miatt aztán tényleg nagyon józannak kellett lennem.féle állítás azon epizódja. mert én le vagyok részegedve és dühöngök. el tudom képzelni milyen kétértelmû arckifejezésekkel. hogy ketten menjenek. hogy Bányász és Esztergomi milyen összeesküvést szôttek ellenem. vagy annak. ilyen Mozsik-féle hülye tréfát sem követtem el. hogy fogyasztottam-e alkoholt. Szücs Ferenc altábornagynál. Egyszóval. ahogy már ismertem Tiszait.217 és életemben nem mondtam olyat. elsiette a telefonálást. sôt meg sem kérdezte. Tehát az orvosnak ez nem volt téma! Megköszöntem két kollegámnak. ahogy neki jónak tetszett. hogy meg vagyok fázva és felírt valamilyen orvosságot. Mind Tiszai. megállapította. Mondtam Tiszainak. De van itt egy sokkal fontossabb tényezô. Nem tehettem ki magam a lebukás esetleges veszélyének. hogy az orvost elhozták lakásomra. Bányász azt mondta nekik. hogy ebben az idôszakban volt a legintenzívebb a kapcsolatom a CIA londoni képviselôjével és nem engedhettem meg magamnak semmiféle buta mókát. hanem úgy is.” Mivel semmiféle öngyilkossági szándékom nem volt. hogy nem vagyok lerészegedve. hogy ôk is eljöttek. ahol nekem meg kell jelennem. milyen feladat adódik. Na. kiderült. amit aztán Mozsik szépen átvett. hogy nem ittam mértéktelenül alkoholt. hogy mikor. jó! De miért jöttek ketten a lakásomra az orvossal? Miért a BM-es Rezidens jött és nem más? A válasz egyszerû. segítettek azzal. hogy mentsen ki bennünket Bányásznál.

kocsival vigyen el engem egy orvoshoz. mert mielôtt szabadságra megyek. Nem Tiszai ôrnagyot hívtam. . Hétfôn reggel elmentem Bányászhoz az irodájába és személyesen is elnézését kértem. neki volt tapasztalata. hogy meg vagyok fázva. elvitt engem. aztán ment az élet a maga rendjéngondoltam én. Errôl a feljelentésrôl a következô fejezetben részletesen írok. hogy hova kelle menni ilyen megfázásos esetben. este felé már jobban éreztem magam. túl voltunk ezen a beszélgetésen. azt meg kell csinálni. Szedtem a gyógyszert. Bányász ”megértôen” fogadta mentegetôzésemet és arra hívta fel figyelmem. Felírt pár fajta gyógyszert. majd hazavitt bennünket. Az elôzô napon nálam levô orvoshoz nem akartam menni. hogy szíveskedjék nekem segíteni. hogy sajnos ütemet csökkenteni nem tudok. Megköszöntöm Guttyán kedves segítségét. hogy hova is kell ilyen esetben orvoshoz menni. Én nem akartam kocsit vezetni. Bányász meg már fogalmazta feljelentô levelét Szücs Ferenc altábornagynak. aztán néhány nap múlva eltünt az egész influenza. vagy mi az ördög volt. ahol a belgyógyászaton vért vettek. reggelre meg még jobban. mert mint ahogy nekem sem volt. hogy egy másik orvos is lásson. hogy amíg nem érzem jól magam addig ne hajtsak annyira. hogy milyen hajtós fajta vagyok. Mondtam neki. aki a követségen a gazdasági ügyeket intézte feleségével. nem akartam buta módon sem magam. Azt ugyanis nagyon jól tudta.218 Másnap. hazafelé menet Guttyán kiváltotta a gyógyszert. úgy Tiszainak sem volt helyi tapasztalata. felhívtam Guttyán Józsefet. mert nem éreztem magam olyan jól. sem feleségem testi épségét kockáztatni. feleségemet és fiamat a Szent Tamás Kórházba. Katival. szombaton sem éreztem jobban magam. Na. azt akartam. rengeteg munkánk van. vele és feleségével én is meg feleségem is jó barátságban voltunk. de állapotom nem súlyos. hogy nem tudtam résztvenni a pénteki összejövetelen. megvizsgáltak és az orvos megállapította. vizsgáljon meg. hogy kocsit vezessek. mi a helyzet egészségi állapotommal? Guttyán kora délelôtt hamarosan megérkezett. a munkákat mindig igyekeztem a legrövidebb idôn belül a lehetô legjobban elvégezni.

mert az abban foglalt vádat túl súlyosnak. holott száz százalékosan tudja. hogy a beosztásával járó protokoláris kötelezettségek hatására Belovai többet ivott volna. akkor mit. de véglegesen”. olyan ”tüneteket” vélt felfedezni. még olyan jellegû utalást sem. aki a levelet nekem továbbította *kivizsgálni. amelyeket a kényszerítés. majd ezt követôen a Katonai Hírszerzés ügynöke volt. Mozsik. így nagyon is jól tudta. hogyan. Magam nem olvastam az ellenem tett feljelentést. Engem. Bányász Rezsô nagykövet írásos feljelentést tesz ellenem. Bányász öreg róka a külszolgálat terén. (vagyis Mozsik. ha valakit ”haza kell vágni. a hírszerzô szervezet vezetôjének (Rezidens. mint amelyeket a kényszerítés.” Belovai: Mi az igazság? A fenti idézetbôl felhívom a figyelmet a következôkre.a szerzô megjegyzése) róla készített legújabb állambiztonsági jelentését és az utolsó futárral érkezett jelentéseket. az erôszak hatására beszervezett ügynököknél lehet idônként tapasztalni.oldal) ” Itt lépek be a történetbe én. az erôszak hatására beszervezett ügynököknél lehet idônként tapasztalni. Nem elsô alkalommal tett ilyet! . Ehelyett bekértem Belovai személyi anyagát. intézkedni* megjegyzéssel. kell megírni egy feljelentô levélben. altábornagynak jelenteni. hogy a feljelentô levelében foglalt vádpontok nem igazak. altábornagyot (Sz= Szücs Ferenc altábornagy .a szerzô megjegyzése) Bányász Rezsô nagykövet ugyanis minderrôl egy levélben tájékoztatta Sz. megalapozatlannnak tartottam. miután a levelet többször is átolvastam.semmi különöset nem találtam. hanem rágalmak.a katonai attaséjelentés kivételével .219 20 BÁNYÁSZ REZSÔ LONDONI NAGYKÖVET ÍRÁSOS FELJELENTÉST TESZ ELLENEM SZÜCS ALTÁBORNAGYNÁL. az 1950-es években a BM. Azonban . Megérzéseimet azonban nem mertem Sz.a szerzô megjegyzése). mû 20. amikor elolvasta a hazugságokon alapuló Bányász-féle feljelentést ellenem. A Belovainál tapasztalt *tünetek* megegyeztek azokkal a tünetekkel. VÁDJAI AZONBAN HAZUGSÁGOKNAK BIZONYULNAK Mit ír Mozsik? (Id. furcsa érzések fogtak el. csupán a fôbb vádpontokat ismertették velem.

Bányász nagyon is jól ismerte az ilyen ”tüneteket” és ezeket szépen belefoglalta feljelentô levelébe. mint amit illik. hogy még nem ment haza. ha valamelyik diplomata inni akart. mert a vádak valóban nem voltak igazak! Talán az is eszébe jutott Mozsiknak. Úgy este hét óra körül. hogy többet ittam volna protokolláris kötelezettségeim során. még akkor is. . de tanulmányozta a rólam készített állambiztonsági jelentést és a többi jelentést. a meglepetéstôl majden leestem a székrôl. Most semmi okom. Azt sem tartalmazta egyik jelentés sem. az erôszak hatására beszervezett ügynököknél lehet idônként tapaszatalni. tehát valójában tényleg nem lehettek rajtam semmilyen olyan tünetek. hogy ezekben a feljelentésekben is leggyakrabban rágalmak szerepeltek. a Bányász-féle feljelentô levél tartalma nem is igaz. aki a követségen a BM Rezidens helyettese volt és 1984-ben már több mint 15 év külszolgálat volt mögötte. ezeket Mozsik ismerte és tudta azt is. hogy aki ellen valamilyen vizsgálat folyt. Szabados egyszer csak betántorgott a szolgálati helyiségbe. Mozsikban végül is felülkerekedett a józan felismerés. A feljelentô levél célja az volt. hogy még mindíg bent van a követség épületében. hogy a különbözô fogadásokon. Bányász elôzôleg megbeszélte telefonon Esztergomi ezredessel. amelyeket a kényszerítés. vagyis nem volt olyan téma. hogy a CIA-jel saját elhatározásból vettem fel a kapcsolatot. Korábban már leírtam. hogy ellenem vizsgálat kezdôdjön. hogy Bányász. az erre vonatkozó döntésemet már 1978-ban meghoztam. hogy bármelyik fogadáson több szeszesital fogyasztottam volna. hogy második emeleti irodájába már csak támogatással tudott felmenni tudtam meg késôbb. Egyik alkalommal. annak külszolgálatát megszakítják. mint a Katonai Hírszerzés ügynöke. vagy talán óvatosság hogy lehet. aki ebben az idôpontban Magyarországon szabadságon tartózkodott. hogy ezek a fenti gondolatok felmerültek benne. ha a vádolt személynek igaza van. amelyek valóban elô fordulhatnak olyan esetekben. de sehol sem talált semmit ellenem. Ezen a koktélpartin Szabados annyira berúgott.220 Egyébként azt. És ezt jól érezte. a korábbi években is tett feljelentést néhány esetben. akkor úgy járhatott. majd ismervén azt az íratlan szabályt. hogy Mozsikot megrójam. Mozsik tehát az önmagában megfogalmazott vádat nem jelentette Szücs altábornagynak. hogy mi legyen a feljelentô levélben. Való igaz. ezen én is résztvettem. este pedig haza sem kellett mennem. hiszen a levél jól megfogalmazott volt és tartalmazta azokat a ”tüneteket”. arról sem. hogy Szabados berúgott. akkor annyi szeszes italt ihatott. mert ugye nem tudtam. amirôl Mozsik ír. Én arról nem is tudtam. Ez így szokott lenni abban az idôkben. mint Szabados László diplomata. délután valamilyen koktélparti volt a követségen. mert ügyeletben voltam a követség szolgálati rendszerében. amennyit akart és ha nem tudta hol a határ.

csak induljunk már. Megkértem az egyik biztonsági ôrt. el nem köszönt. Felvetôdhet a kérdés. hogy haza akar menni. de megmondtam neki. mert összehányta a fölszinti fogadóterem padlóját. alig-alig állt a lábán. megkérdeztem tôle. hogy ne nézzem ôt direkt részegnek. Megígértem én mindent. hogy elinduljon haza? Nos. legyen az ügyeleti helyiségben. gondoltam elindul haza. A takarítók. visszakísértem a követségre. menni akart valamilyen operatív akcióra. kiment a követség elé. hogy amíg odaleszek. hogy a BM Rezidens helyettesének ne adjanak italt. az elrohan Esztergomihoz és engem fognak elmarasztalni. közben egyszer hasraesett. hogy haza akar-e egyáltalán menni. hogy adja neki valamilyen italt. Amikor visszaérkeztem. Kis idô elteltével Szabados ismét nálam volt a szolgálati helyiségben. Ô felment a lifttel. én meg kocsimmal hazaszállítottam Szabadost. Lehet. nem ez történt. hogy én tovább nem megyek. Amikor kitántorgott az illemhelyrôl. Végül. majd a takarítok nekiláttak az említett nyomok eltakarításához. Másrészrôl. hogy segítsek neki hazajutni. ha Szabados ilyen állapotban volt. kényes az ilyen eset. aztán másnap bemószerol a nagykövetnél. kérjen tôlük. de hamarosan indul haza. hogy nem megy neki a lábon való járás. hogy mint BALDA helyettese. majd felajánlottam neki. máskor biztonsági emberek. utána mentem. hogy nem is haza akart menni? Minden lépéskor düllöngött. ott a kávézóban a koktélparti után biztos maradtak valamilyen italok. hogy a takarító személyzet éppen végzi munkáját. a rátöltés tovább fokozta az elôzô alkohol hatását. hogy csináljak már valamit Szabadossal. Mondtam Szabadosnak. hogy férje itt van a követségen. a férjérôl? Mondtam neki. éppen a padlóra hányt megint. A liftig elkisértem. egyben pincérek. segítettem neki. hogy most akkor menjen haza! Az is lehetett volna. Szabados egyszer sem kérte. mert a felesége biztos dühös lesz rá. amikor láttam. amit mondtam. Végül Szabados elköszönt. Kerestem Szabadost. Szabados elindult hazafelé. mert vissza kell mennem a követségre. Én a nevében nem hívhattam taxit és nem mondhattam neki azt. Aztán kiment az ügyeleti helyiségbôl. hogy tudok-e valamit Szabadosról. szakmai elfoglaltsága volt és azért nem tudott menni. esetleg elküld valahová. de pontosan az ellenkezô irányba. de akkor majd kisérjem fel a lakására. hogy valahogy rendbehozza magát. Kért és kapott italt. nem sokkal késôbb hívott Szabadosné és megköszönte férje hazaszállítását. Na. akkor lehet hogy visszautasít. csak nem tagadhatták meg. . Szabadosné hitte is meg nem is. Közben Szabados felesége felhívott. Mondta. Ekkor már 8 óra körül volt. majd megtaláltam a földszinti toalettben. Az egyik takarító (aki egyben biztonsági ember is volt) bejött hozzám és arra kért. hogy kocsimon hazaviszem. akkor miért engedtem. Ha segítô pártfogásba veszem. hogy most már haza fog menni. Azt mondta.221 Arra kért.

Végül valaki megtalálta a villanykapcsolót és lôn világosság. mondjuk egy feljelentô levélben Magyarországra a BM Külföldi Hírszerzés Központjába Harangozó Szilveszternek. mert a dolgok összefüggnek. hanem még több mint egy éven át vezette Bányász gépkocsiját. a BM kémfônöknek. Bányász nem küldte haza. június 15-én Londonban kezdôdött elôadás színpadán megjelenik Mozsik is. azt mondta azért hányt. mert ez valóság volt. Ennek elôzménye volt. hanem valóságot. Bányász gépkocsivezetôje természetesen ismét be volt rúgva. Tehát. hogy túl hosszúra nyúlt a fogadás és a vendégek nem mindegyike távozott még. aki nem fogyasztott mértéktelenül alkoholt. Most is csak azért hoztam fel. A berúgásról nem esett szó. Egyik alkalommal. június 30-án családommal Magyarországra utaztam évi. hogy 1984. Azt sem tudom. aki a Központban a fônököm volt. amikor berúgott. Eseteket nem akarok felsorolni. megköszönte. Sanyinak hívják. a Külügyminisztériumba? Csak találgatni lehet. Nem hazugságot mint rólam. feleségét Jutkának hívják. a nagykövet gépírója és adminisztrátora volt. csak mindenki másnak. rendes szabadságom letöltésére. más országok meghívott diplomatái részére adott fogadást Bányász nagykövet. mert nem célom elemezni ezeket. . de valahogy Bányásznak ez soha nem tünt fel. Nem tudom a nagykövet tudomására jutott-e. Bányásznak 1982-ben olyan gépkocsivezetôje volt. Bányász jelentette-e valakinek. sajnos vezetéknevét elfelejtettem. Én nem szóltam senkinek az esetrôl. hogy ez a gépkocsivezetôje már nem az elsô alkalommal randalírozott. az 1984. hogy: mindenki menjen haza! Még jó. Meghatározta részemre. néha meg mértéktelenül fogyasztottak alkoholt. máskor takarítók (mert sok beosztásuk. Csak egy biztonsági ember volt. leggyakrabban részegen. Egyébként szolgálati idôm alatt Londonban a biztonsági emberek. Annak ellenére. hogy egy ilyen eset volt. hogy július 2-án hétfôn jelentkezzem nála és majd meghatározza részemre a programokat szabadságom idôtartamára. Vajon Bányászék milyen disznóságáról tudhatott valamiket ez a részeges gépkocsivezetô. hogy nem angolul tette ezt a hatalmas illetlenséget. Hazaérkezésem után telefonon azonal felhívtam Mozsikot. de mivel Bányász gépkocsivezetôje úgy találta. így sok munkájuk is volt) rendszeresen. beüvöltött a terembe. hogy folyamatosan eltûrték randalírozásait? Bányász miért nem jelentette a gépkocsivezetô részeges randalírozásait saját Központjába. ílyen állapotban vezette a nagykövet gépkocsiját.222 Két nappal késôbb találkoztam Szabados Lászlóval. máskor pincérek és egy szakács. hogy hazavittem kocsimmal. egyszerûen lekapcsolta a világítást. aki rendszeresen ivott. mert valami gyomorrontása volt. ugyanis ez reális ”holtrészeg” eset volt.

ahogy ott Tiszai idétlenkedett. Tiszai karton készített róla. hogy ”beszervezte ügynöknek” annak a könyvesboltnak az eladóját. de ezt az én erkölcsi felfogásom nem engedte meg.Valaki még jelen volt ezen a beszámolón. minduntalan beleütköztem Tiszaiba. hogy szóbeli beszámolót kellett tennem Botcz László ôrnagynak. hogy modellboltokba járogassak. ahol természetesen ismét elfogadták és jóváhagyták az ”ügynökkel való kapcsolatot. az egyik játékboltot katonai harcjármûvek modelljei vásárlása céljából látogatta. ahonnét kellett. hogy az egyik eladó az ô ügynöke és neki itt nagyon körültekintôen kell eljérnia. És ezt komolyan mondta. Én kimentem az üzletbôl. Teljes extázisban volt. egy lépést tett elôre. akinél a könyvet megrendelte. izzadt. Az eladónak persze halvány fogalma sem volt arról. hogy ô a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat írányított beszerzô ügynöke. Én nem voltam hajlandó hazudni az általam írt jelentésekben. A fônöke ezt elfogadta. Tiszai viszont öremmel vállakozott. Igen. Tiszai olyan operatív módon közelítette meg a könyvesboltban dolgozó eladót. vagy mit csinál? Azt mondta. Megjegyzem. Munkámat jónak értékelték. hogy amint araszolt elôre. amiért egyébként természtesen fizetett is. teljes normális úton megrendelt könyvet át fog venni az egyik eladótól. Például Tiszai Gyula ôrnagy. mert fônököm nekem utalta ki. mert Tiszai megrendelte tôle valamelyik katonai modell beszerzését. az egyik eladóról kartont és jelentést készített. mit bolondozik. hogy az eladó az ô ügynöke és mint ”irányított beszerzô” tevékenykedik Tiszai részére. fônöke jóváhagyásával futár útján felterjesztette a Központnak. majd én követtem ôt. aki ekkor alosztályvezetô volt.223 Programomba tartozott. mert még nézni is rossz volt. mert egy korábban. aki a Rezidentúra titkára volt. Egyik alkalommal én is elmentem Tiszaival abba a könyvesboltba. mint ahogy azt Esztergomi ezredes és Tiszai ôrnagy tették zsinórban. jóváhagyta és az eladó kartonját felterjesztették a Központba jóváhagyásra. az eladó meg természetesen megrendelte onnét. Persze a háromszoros leterhelés miatt nem jutot idôm nekem még arra is. Tiszai lépett be elsônek az üzletbe. Irányított volt. Ez az eladó is irányított beszerzô lett.” Bumm! Másodszor is! . Eljárt és talált egy ügynököt! Bumm! Aztán Tiszai úgy belejött az ügynökök gyártásába. ez a modellbolt ügy elôször hozzám tartozott. de kifogásolták. amelyben többen tartózkodtak. hogy ki volt az. fantom jelentést én is tudtam volna készíteni. két lépést tett hátra. persze erôsen suttogva. hogy ô majd eljár a modellboltba. Kérdeztem tôle. ahol valamilyen könyvet korábban megrendelt. de arra már nem emlékszem. londoni kémtevékenységemrôl. akinél néha-néha a Katonai Hivatal részére könyveket rendeltünk meg. hogy nem szerveztem be elegendô számú ügynököt.

amelyek a levélben fel vannak sorolva. hogy azon a vonalon minden rendben van. Közölte velem. akiket azzal vádoltak volna. Gondoljuk csak tovább az egész Tiszai-féle beszervezési akciók azon következményét. . mert nem akartam port magam körül) és mondjuk a sajtó kezébe jut (mindig oda szokott jutni). hogy szabadságom leteltével készen állok Londonba történô visszautazásra. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat részére dolgoznak? Ezek a személyek hiába tagadták volna. nem utazhatok vissza Londonba. augusztus 6-án. ismét fônöki jóváhagyás. Közölték velem. Hirtlen se köpni. Természetesen az eladók egyike sem sejtette. hogy minden tekintetben készen állok családostol a Londonba való utazásra. sem Tiszai én meg fôleg nem. fiamat és engemet is az orvosok egészségesnek találtak. Ismét karton. mert hamarosan újabb ügynöke lett. hogy nekik semmi közük az egészhez. a módszer érzékeltetésére elegendô az említett három példa. hiszen a corpus delicti kartonok formájában a vizsgálók kezében lettek volna. hogy családostol menjek el a szokásos évi egészségügyi vizsgálatra a katonai kórházba. Nem sorolom tovább Tiszai ügynökbeszervezô helyeit. ahol az irodaszereket szokta bevásárolni. amíg a vizsgálat be nem fejezôdik. És bumm! Harmadszor is. Bányász megérkezett Magyarországra és megtette feljelentését ellenem Szücs altábornagynál. hogy Bányász feljelentett és a vizsgálat tárgya azok a vádak. feleségemet. csak ezt nem jelentette sem Esztergomi. hogy Tiszai késôbb még a tejesembert is beszervezte irányított beszerzônek. majd jóváhagyás a Központból. hogy netalán valamit megtudhattak a CIA-jel tartott kapcsolatomról. Az is lehet. 1984. hogy ellenem vizsgálat kezdôdik és addig. július 9-29-ig feleségemmel és fiammal Balatonkenesén a katonai üdülôben töltöttük szabadságunkat. Július 30-án.224 Tiszai aztán igen megtáltosodott a ”beszervezési munkában”. hogy a Magyar Katonai Hírszerzés ügynöki állományába került. se nyelni nem tudtam! Az fel sem villant bennem. hétfôn jelentettem Mozsiknak. Nem is errôl volt szó. Miközben mi üdültünk. mégpedig abban a papírüzletben. ha mondjuk valami szerencsétlenség folytán az illetô angol eladók (ügynökök) kartonjai valahogy kikerülnek a Rezidentúráról (ez elôfordulhatott volna. hanem arról. mert Esztergomi ezredes dobott ki a szemétbe szigorúan titkos anyagokat. vajon hogyan érezték volna magukat azok a személyek. Abban biztos voltam. aki reggelente a tejet vitte neki az ajtaja elé. a sok karton. habár folytathatnám a sort további esetekkel. Ez lett volna a szuper bumm! Beszámolóm után 1984. Ezt megtettük. ismét felterjesztés. hacsak a CIA londoni Rezidense át nem állt az oroszokhoz. hétfôn jelentkeztem munkahelyemen és jelentettem.

azt ha törik. de azt hiszem még egy darab madzag sem volt. hogy na! Nem beszélve arról. amelynek sikeres kimenetele igen kétséges lett volna. elcsodálkozom. aki a legnagyobb mértékben nem értek egyet azokkal az emberekkel. Aki ismer engem az tudja. hiszen ôk ott voltak. hogy egyáltalán. Ha így állt volna a helyzet. annak idején eszembe sem jutott. Ez ugyancsak június 15-én. de Bányász ezt a vádat így nem tudta elôadni. hogy én 1984. azt sem tudta. ha én valóban öngyilkos akartam volna lenni. azok a fák ott. de még ittas sem voltam. nem hogy részeg nem voltam. mindig megvalósítom. ha Bányász tudta volna. Végül. Aztán. Aztán. nemhogy lerészegedett. Tehát visszautasítottam azt. hogy lakásunkon nincs egy darab kötél sem. mégis írta a hazugságot. hogy ha én valamit elhatározok. hanem le voltam részegedve. hogy ott lógok valamelyik hatalmas fának valamelyik ágán. Igaz. pihen. hogy ez a vád nem igaz. hogy ott ”nyugodtan” senki nem tudja felakasztani magát. mert ugyanis ez olyan ökörség. akkor ez a pisztolyos változat lett volna a legegyszerûbb. mondjuk tényleg annyit ittam volna. hogy a Hyde Parkban fel akartam magam akasztani. ettôl meg még jobban nevettem. hiszen a hozzám kijött orvos is igazolhatja. Mondtam. ahol valaki nyugodtan akasztgathatná önmagát. a páncélszekrénybôl kiveszem az egyik pisztolyt és fôbe lövöm magam. mert a Hyde Parkban egész az esti zárásig. ha én otthon. . akkor nem ezt a szerencsétlen akasztósdit választom. hanem bemegyek a követségre. Most. látták. akik önmaguk vetnek véget életüknek? Lám. hogy amikor beteg voltam. Bányász azt írta feljelentésében. akkor nem is voltam beteg. ha szakad. mind olyan hatalmas.225 Mik szerepeltek a feljelentô levélben? Ezek a következôk voltak. ahogy írom visszaemlékezésemet. Felakasztani magam! Én. Bányász azt írta feljelentésében. Másodszor. hogy nem voltam még csak ittas sem. De. ahogy visszaemlékszem. amit elhatároztam. kérdezzék meg az emelített személyeket. mert nem volt tudomása arról. Minduntalan megmentenék! Ezt egyszerûen képtelenség megvalósítani. hát nem lett volna olyan könnyû ez az akasztósdi. hogy vannak fegyvereink a páncélszekrényben. június 15-én féldecinyi whiskytôl és fél doboz sörtôl lerészegedtem volna. hogy van-e kötél a lakásunkon. Hát ezen már egyszerûen nevetnem kellett. akkor nem írt volna ilyen képtelenséget. hogy nincsenek is olyan alacsonyabban levô oldalágak. Elôször. péntek délután történt volna. hát mi lett volna. 1997-ben. Rám nem jellemzô az állandó visszakozás. igazolhatja ezt Tiszai ôrnagy és Zentai BM Rezidens is. magas fák. hogy játékos fantáziámban egybôl magam elôtt láttam. Kértem. mindíg annyi ember sétál. hogy megrészegedtem volna? Hát mi köze lett volna hozzá akárkinek? Ez mint ellenérvelés. Egyszerûen makacsságból végig csinálom.

Bányász Rezsôt Szigorúan Titkos állományba vették mint besúgó ügynököt. Rákosi elvtárshoz hû fiatalokat. Ezen a BM Hírszerzô Iskolán együtt tanult Halmi Zoltánnal. pedig a hazug vádakról bebizonyosodtak. Halmi Zoltánnal (aki szintén politikai rab volt). Bányászt (természetesen a BM hírszerzés inspirálásra és nem azért mert Bányász volt a legalkalmasabb) kiküldték sajtóattasénak Svédországba. Azt ugyanis el sem tudtam képzelni. . ilyen ocsmány hazugságokat hordott össze rólam. kérdezzék meg Guttyánt. A BM hírszerzés és a katonai hírszerzés között volt egy megállapodás. kémtevékenységéért pénzt kapott és maximálisan kiszolgálta a Katonai Hírszerzést. hogy ügynökeiket az elérendô hírszerzési céloknak megfelelôen átadják egymásnak. hogy ott egy orvos megvizsgáljon. együtt raboskodtam a fegyházban és nevetve mesélte. ahol a BM Rezidens alárendeltjeként folytatta kémtevékenységét (és a követségi dolgozók feljelentgetéseit) a semeleges Svédország ellen. hogy igaz-e ez a vád. hogy Guttyán József nem is mondott ilyet soha! Bányász Rezsô nagykövet. hogy amikor június 16-án. Bányász az 1950-es években mint lelkes DISZ aktivista és feljelentgetô felhívta magára a BM tippkutatóinak figyelmét. a kommunista párt elvhû tagja és jelöltje a kormányszóvivôi beosztásra. vagy visszafelé jövet akartam kiugrani a kocsiból). akik belsô besúgó hálózatukhoz kerestek megbízható. hiszen utoljára a tisztiiskolán ugráltam ki kocsiból. A lefolytatott vizsgálat során kiderült. hogy Bányász Rezsô feljelentô tevékenységének áldozatai közül nem én voltam az elsô. Természetesen tiltakoztam e hazug vád ellen is. akit a BM hírszerzés átadott a katonai hírszerzésnek és ezt követôen nagyköveti kinevezéséig a Katonai Hírszerzô Szolgálat ügynöke volt. Kértem. hanem már a sokadik. aki életében soha nem volt még csak bánya környékén sem. akitôl én Bányász Rezsô BM ügynöki múltját ismerem. megrágalmazott és a vizsgálat logikája szerint. hogy tényleg hazug vádak és mégsem lehetett igazam! Említettem korábban. hogy a BM Hírszerzô Iskolán azzal viccelôdtek Bányásszal akinek igazi neve Baumann volt. hogy Guttyán ilyen hazugságot állított volna. hogy ezt a képtelenséget is vizsgálják ki. feljelentése következtében családommal nem utazhattam vissza Londonba. majd az Újságíró Iskola elvégzése után kiképezték magasabb szintû kémfeladatok végrehajtására. akkor én öngyilkossági szándékkal ki akartam ugrani Guttyán mozgó kocsijából (megjegyzem Bányász hanyag volt. feleségemet és fiamat elvitt a Szent Tamás Kórházba. Természetesen. szombaton Guttyán József engem. Így történt ez Bányász Rezsô esetében is.226 Harmadszor. de az gyakorlaton történt és harckocsi volt. mert nem írta le. Bányász azt írta feljelentésében. hogy a kórházba menet. hogy ô az elsô bányász.

Magyarországon egy bûnüldözô szervnek . hogy Bányász az elkövetett köztörvényes bûneiért hamarosan fegyházba kerül. hagy nem így történt! Engem feljelentésével nem ölt meg. március 8-i számában bárki elolvashatja. november 16-i számában. de ott már nem fogunk találkozni. Addig várnunk kell. aki gyilkosságban aktív résztvevô volt. akit feljelentésével Bányász ”ölt meg. hanem rendszerváltozás. Nem így történt. helyette megmarad részére az örök szégyen: notórius feljelentgetô. Koltai hátra hagyta feleségét és három gyermekét. mert a fegyházból addigra én már szabadulni fogok. hogy ô egy hazafias vidéki fiú volt és annak is akart maradni. hogy ”odapiszkolt. abban az iskolában. hogy Bányász miként jelentette fel az ÁVO-nál Koltai Jenôt. újság 1989. Szent ég! Mi lett volna belôle. továbbá a PSZT Magazin 1990. amíg bíróság elôtt nem tisztázza. Világosan áll elôttünk egy notórius feljelentgetô. A fenti újsághírek idôpontjában még bilincsben voltam.” A riportereknek Dr. aki a németországi Frankfurtban él elmondta. ahol enni szokott. hogy feljelentésével nem vett részt aktívan Koltai Jenô meggyilkolásában. Megvetésem pedig örök Bányász iránt! Bányász mindaddig szennyfolt a magyar társadalmon. Biztos még többen lelték volna halálukat Bányász ”áldásos” tevékenysége következtében. Ezt pedig bizonyítani soha nem fogja tudni. hogy Bányász (Baumann) Rezsô milyen feljelentéseket tett Szombathelyen. ha fôvárosi fiú lett volna. a szabad választások után nem rendszerváltás következett be. Én nem fogok feljelentést tenni Bányász ellen a velem szemben elkövetett aljasságai. Magyarországon megjelent Térkép c. aki egy vallásos röplapot vitt Szombathelyre. Vajon hány sírfelirat hírdetné Bányász diadalútját? Áldjuk a sorsot. Ki tudja hány eset van még. még középiskolás korából. Magyarországon 1990-ben. amint ez olvasható a Pesti Hírlap 1990.” Így dolgozott ”Rezsô bátyám” már kora fiatalsága idején!! Vajon gyilkosságban való aktív részvétel miatt bíróság elé fogják-e állítani valaha is Bányász Rezsôt? Lehet találgatni. Majd ha a demokrácia szabályai teljesen érvényesülnek Magyarországon is. Geröly István. és akit az ÁVO végül is szó szerint halálra vert a kínzások során. amirôl nem tudunk és azt sem tudjuk. így csak életfogytiglani fegyházhoz segített hozzá. Magyarul ezt úgy szokták mondani. Mint ismeretes. hogy hány becsületes magyar állampolgár életét keserítette meg. és reméltem. vagy hány ember végezte úgy. hazugságai és rágalmai miatt. de nagyon közel voltam a halálhoz.227 Voltak Bányász Rezsônek feljelentései korábban is. Én tudom mikor. mint Koltai Jenô. ahol tanult. ez pedig nem teszi lehetôvé. akinek ”áldásos tevékenysége” emberéletet is követelt. amelyben odanyilatkozta. június 26-i számában. Végül Bányász Rezsô feltette a koronát önmaga fejére. a volt uralkodó osztály prominens tagjai által elkövetett bûnök üldözését.

Igen. hiszen apukája erre kiokosította. és micsoda ”véletlen”. hogy a MALÉV kirendeltségeken az alkalmazottak vagy a BM. eklatáns példája ez annak. hogy fia Irakban volt a MALÉV kirendeltség vezetôje. hogy disznóságairól is beszéljek vele. hogy a jogi pályán helyezkedjen el. a kémkedés sokkal kifizetôdôbb mint a jogászkodás. A logika az volt. így ott az olvasható. hogy néhány keresetlen szóval megköszönjem neki ellenem elkövetett aljasságait. bekerült valamelyik szolgálathoz és így a jogi pályától teljesen idegen területre ment dolgozni. Nos. Aztán az USA-ból is felhívtam egyszer. ahol a körülmények nem olyan veszélyesek az ügynök részére. hírszerzô körökben és a nyugati újságolvasó emberek részére teljesen világos volt már hosszú ideje. ”kedves Rezsô bátyámat”. de nem volt annyi bátorsága. Nos. de eszében sem járt. hogy a kommunista rendszer volt fô haszonélvezôinek gyermekei apáik. hogy otthon volt. hogy velem beszéljen. kivételt képeztek a szocialista országokban levô MALÉV kirendeltségek. akik a MALÉV valamelyik állomáshelyérôl választotta a kapitalizmus rabságát a szabad szocialista rendszerrel szemben. ez a Bányász Zoltán. az újságok meg megírták. hogy a MALÉV kirendeltségek személyi állománya valamelyik hírszerzô szevezethez tartoznak. 1997. ahol fô feladata a MALÉV jegyek árúsítása volt. mind a katonai hírszerzésnél. ô is a külügyi pályán ”helyezkedett el” mint apukája. március 5-én az INTERNET-en információkat találtam a washingtoni Magyar Nagykövetségre is. de a telefont mindíg a felesége vette fel. Íme. de gyakorlóterepnek kiváló. Ezek a személyek elmondták. anyáik által kitaposott pályákon követik szüleiket a hatalmi poziciókban. vagy a katonai hírszerzés ügynökei. amelyik nem tartozott a hírszerzési erôfeszítések fô áramlatába. hogy a kezdô ügynököt elôször egy olyan országba vetették be. hogy a magyar konzul Bányász Zoltán. mert ezekben az országokban nem folytattunk hírszerzést. Tudom. olyan mellékországba (ebben a esetben Irak) küldték gyakorolni. Amikor 1990 ôszén kiszabadultam a rácsok mögül. hogy az újságcikkben szereplô dolgokhoz nincs közöm. A nyugati újságolvasók pedig onnét tudták. felhívtam Bányászt. akinek ugye szép ügynöki múltja van mind a BM. Apukája segítségével. amelyben tudomására hoztam. ez egy megjelent. vele kapcsolatos újságcikk kapcsán történt. mert az idôk során több olyan személy disszidált. Bányász Rezsô másik fia.228 sem csípi a szemét. gondoltam hátha most . Bányász fia jogi egyetemet végzett. hogy gyilkosság elôkészítésében aktívan résztvevô személyek szabadlábon vannak! Bányász az egyik újságban azzal is eldicsekedett. hogy másodállásban kémkedéssel foglalkoztak. Egyszer aztán sikerült beszélnem vele. de arra akkor nem jutott idôm.

sem Magyarországon nem voltunk tegezô viszonyban. és mint a BM Hírszerzô Szolgálat. hogy ”Rezsô bátyám” nincs otthon. 1987 elején az INTERNET-en megjelenô egyik magyar újságban olvastam Bányász Rezsô egyik cikkét. Lehet. ismét felvenné Bányász a ”forgóköpönyeget. más néven a Rezidentúra mûködtetésének rendszerérôl. mert Bányász korábban a katonai hírszerzés ügynöke volt. Ez a barátság nemcsak azért mélyült el Bányász és Esztergomi között. hogy a felsorolt vádak nem igazak. hogy Bányász és Esztergomi nagyon jó barátságban vannak egymással. Londonban betegesen ügyelt arra. a végkimenet pedig igen egyszerû: külszolgálatom megszakítása. valószinûleg ott lapított valamelyik fotelben. Pedig hát az apa piszkos magatartásáért én gyereket soha nem büntetek. majden kiesett a kagyló a kezembôl! Sem Londonban (ott fôleg nem). én az Egyesült Államokban élek. a belépés helyességét. vagy a Katonai Hírszerzô Szolgálat ügynöke folytatta kémtevékenységét. Bányász felesége egy váratlan fordulattal letegezett. én meg visszategeztem. hanem azzal is. egybôl az jutott eszembe. de ez a pertu nem volt az igazi. Ezzel a hirtelen bizalmaskodó magtartásával felrúgott minden protokolláris szabályt és elkezdett tegezni. Ebbôl a pénzbôl jutott aztán bôven a drága régiségek . mit tehettem. hogy a társalgás három méter távolságról történjen. vagy kiknek áll érdekében. és ezek ”életszerû mûködtetése során” hatalmas pénzeket számol el saját zsebére. családostól igen jó barátságban voltak egymással. Bizony. hogy Bányász Rezsô annak a NATO-nak lett továbbra is nagy ellenzôje. Aztán rájöttem a titok nyitjára! Azt tudtam. Tehát ismét nem tudtam Bányásszal beszélni. Így nyugodtan alhat Bányászné. hogy ”cui prodest?”. hanem amúgy is.” Nos. azaz kinek az érdeke? Tudtam. amelynek egyes tagországaiban külügyi pályája során olyan vidáman eléldegélt feleségével együtt. hogy kinek. akkor még inkább szívesen látott nagykövet lehetne Moszkvában. nézzük sorsom további alakulását. akkor keresnem kell. Az eltelt két év alatt (1982-1984) nagyon sok mindent láttam tudtam és tapasztaltam a londoni Katonai Attasé Hivatal életébôl.229 sikerül ezzel a notórius feljelentôvel beszélnem. Bányászné gondolta. igyekezett nagyon aranyosan beszélni. ezzel erôsítve Moszkva hatalmát. velem beszélni nem volt bátorsága. talán valamilyen módon árthatók gyermekének. hogy Esztergomi ezredes nemcsak a herendi porcelánokkal végzett nagy csalási manôvert. Feljelenteni volt bátorsága. hogy engem ilyen tortúrának vessenek alá. amelyben erôsen vitatja Magyarország NATO-ba való belépésének szándékát. Amikor ismertették velem a Bányász-féle hazug vádakat. hogy kapcsolataiként nyilvántartott ”ügynökei” döntô többsége fantomügynök. hogy szívesen látott nagykövet lenne Moszkvában? Ha pedig valamiképpen a kommunisták kerülnének hatalomra Moszkvában. Sôt. Nyilvánvalóvá vált elôttem. de ismételten a Cerberus vette fel a kagylót mondván. Az írásból az tûnik ki.

mert a CIA-jel való kapcsolatom élô volt. Különben is.230 vásárlására és mint említettem. majd valami csoda folytán mégis visszamentem volna Londonba szolgálatom további teljesítésére. hogy a látogatások során mi történt. nem szándékoztam én semmiféle zajt csapni magam körül. amikor Magyarországra kellett Esztergominak utaznia. Pedig ha tudta volna Esztergomi. hogy ”rálátok” manôvereire. Tartottam ugyanis attól. csak úgy alkalmilag. Egyébként az ellenem lefolytatott vizsgálat során soha egy szóval nem tettem említést Esztergomi csalásairól.oldal) ” A már említett attaséjelentésben azonban Belovai arról számolt be. hogy a vádak rágalmak voltak (mint ahogy ki is derült). hogy az amerikaiak a rezidens távollétében *rászálltak* . egyik alkalommal. mert az egész feljelentés úgy történt. azt is tudom. Esztergomi attól tartott. hogy ha már ilyen piszkosságot követtek el ellenem és a vizsgálat után kiderült. a Bányász-Esztergomi duó célját elérte. Ezekrôl a csalásokról késôbb részletesen írok. hogy ezekrôl a látogatásokról Belovait a szabadsága alatt alaposabban kikérdezem. mert így akartam bosszút állni az engem ért sérelmekért. eszemben sem járt. hogy éppen azért. Elgondolkodtam azon is. hogy Esztergomi még ”csodálkozott” is. hogy azért kerültem kapcsolatba a CIA-jel. hogy a vádak nem igazak és ártatlan vagyok. mû 20-21. hogy csak a rosszindulat beszél belôlem. még Mozsik sem. a kinek az érdeke megvan. Mindenesetre. mirôl beszélgettek és mi volt a látogatások apropója. összesen 31 db nagy értékeket tartalmazó csomagot vitt magával. Mit ír Mozsik? (Id. akkor elég volt nekem azt bebizonyítani. hogy fantomkapcsolataitól ”származó hírek” nem az általa feltüntetett kapcsolatoktól származnak. nem közölt semmit. Az idôrendi sorrend más volt. Ez a tény természetesen figyelmet érdemlô volt. Arról. ezt a rágalmat már nem tudták rámverni. másik részük meg azokból a hivatalos kiadványokból. kidolgozták ellenem tervüket és azt meg is valósították. mert vizsgálat alatt vagyok. és feljegyeztem magamnak. Ravaszok voltak a terv kivitelezésében is. akkor az Isten se tudta volna lemosni rólam az elvtársak azon majdani állítását. hogy az amerikai katonai attasé meghívására július-augusztusban hét vagy nyolc alkalommal tett látogatást annak hivatalában. hogy bármiféle feljelentést tegyek ellene! Persze mind ezeket nem tudta. majd késôbb nyilvánosságra került volna a CIAjel való kapcsolatom. hanem egy részük Bányásztól. pedig az nagy rágalmazó. amelyek Esztergomi irodájában az ô szekrényeiben voltak és nekem soha nem mutatta meg ôket. mert úgyis azt mondták volna. hogy elôbb-utóbb az észlelt csalásokról jelentést teszek a Központnak és akkor ô nagy bajba jutna. Tehát. nem mentem vissza külszolgálatra. Esztergomi megsejthette. így Bányásszal összefogva. hogy Bányász feljelentést írt.

mert én 1984.. június 30-án családommal Magyarországra utaztam. az amerikai katonai attasé meghívására július-augusztusban hét vagy nyolc alkalommal tett látogatást annak hivatalában. az is tudja meg. hogy Mozsiknak nincsenek hiteles információi). Ha úgy lett volna. és augusztus 6-tól pedig magyarországon a Bányász feljelentés miatt vizsgálat folyt ellenem. hogy ha én 1984 július-augusztusában Magyarországon tartózkodtam. nem képes rólam egy épkézláb. így a Katonai Attasé Hivatallal. Bizony nem szerepelhettek ilyen információk. akkor én kaptam volna 7-8 meghívót az amerikai katonai attasétól és én mind a 7-8 alkalommal elmentem volna és a tetejébe ezeket az eseményeket még be is írtam volna a Katonai Attasé Jelentésbe is. rágalmaz.” Belovai: Mi az igazság? Korábban említést tettem néhányszor Mozsik szavahihetôségének hiányáról. amikor július-augusztust említ. aki a gépirónô volt. 1984. Mozsik eddigi hazugságai közül talán az a legvadabb. a jelentést feleségem gépelte le. akkor az 1984-es évrôl van szó. júliusban Balatonlellén üdültem. és mivel Esztergomi felesége. Egy hírszerzô ezredes. amit az amerikai katonai attasénál tett 7-8 látogatásomról ír.231 Belovaira. jobban tudja leplezni hazugságát. most is én írtam. hogy képes lett volna kivédeni egy esetleges amerikai *beszervezési* akciót. Azt írja ”. hogy Mozsik. hiteles elemzést készíteni. akkor úgyanebben az idôpontban nem lehettem Londonban és nem találkozhattam 7-8 alkalommal az amerikai katonai attaséval. csak ô ezt ”elfelejti” írni. hiszen profi . szintén szabadságon tartózkodott. Gondoljunk bele a következô Mozsik-féle képtelen eseménybeállításba. amelyek júliusban-augusztusban történtek.” Nézzük sorban az eseményeket. Mozsik úgy állítja be az amerikai katonai attasét. hogy amikor a fônököm Magyarországon van. hogy aki nem akarja. 1984-ben szabadságra utazásom elôtt június hónapban fônököm szabadságon volt. mert úgy véli. a londoni diplomáciai élettel kapcsolatos eseményeket a Katonai Attasé Jelentésbe mint mindíg. Gondolom az olvasó már is látja. le egészen a bányászbéka ülôgumója alá. akinek külszolgálatom eseményeirôl minden hiteles információ rendelkezésére állt (kivéve a CIA-jel való kapcsolatom. hogy én milyen hebehurgya módon jártam el. Elôször is tájékoztatom az olvasót. amikor 7-8 alkalommal is elmentem az amerikai katonai attasé hivatalába. Ebben a Katonai Attaséjelentésben nem szerepelhettek olyan információk. Ô pedig szakmailag nem volt annyira felkészült és dörzsölt. ehelyett gyanúsít hazudik. de ezt nem is róvom fel. most azonban Mozsik szavahihetôsége az eddigi szintnél is mélyebbre zuhant.. mint akinek hírszerzéssel kapcsolatos ismeretei a legprimitívebbek.

akkor a Rezidentúrán a titkárnak. és megkérte volna. de most ismét megerôsítem: életemben soha nem jártam az amerikai katonai attasé hivatalában Londonban. majd onnét értsítsék a Katonai Hírszerzés Központját. tehát nem ment el az eszem. hetenként járok a katonai attasé hivatalába. Felvetôdik az a kérdés is. BALDÁHOZ. A harmadik meghívás után Tiszai Gyula ôrnagy attasétitkár már azon mocorgott volna. aki minden nap szortírozta a bejövô leveleket és ô rakta le íróasztalomra a napi postámat. Írtam már egyszer. nem hogy annak hivatalába mentem volna. De Tiszai elmehetett volna Bányász nagykövethez is. korábbi ügynökünkhöz és ô örömest segített volna egy feljelentô távirat megfogalmazásában és távábbíttatásában. hogy meghívásra. Még egy gondolat ehhez a 7-8 Mozsik-féle látogatáshoz. mert 1984 kora tavaszától már tervezés alatt volt kapcsolatom CIA-jel. de még egyszer sem az amerikai katonai attasé hivatalába. vagyis ôk nem végeztek kémtevékenységet. hogy arról én ne szerezzek tudomást. Mozsik még véletlenül sem azt írta. Mint ahogy valójában még az USA Nagykövetség környékét is elkerültem. hogy tudomásom nélkül hogyan jelentse a Katonai Hírszerzô Központba. hogy egy velem kapcsoltos kis feljelentést továbbítson saját központjába. hogy én az amerikai katonai attaséhoz jártam nagy gyakorisággal. amikor már ténylegesen kapcsolatban voltam a CIA londoni képviselôjével. Más volt a feladatuk! Mozsik fantáziája viszont csak eddig terjed. Mivel tudtom nélkül nem tudott volna úgy elküldeni táviratot saját Központunkba. hogy én hetenként meghívást fogadok el az amerikai katonai atasétól és minden alkalommal megyek annak hivatalába. tippkutató munkáját Londonban vagy Washingtonban. hát csak feltünt volna a második meghívás után. hogy az általa tanulmányozott személyt szinte hetentte ”magához rendeli” hivatalába. ez így belefér a fejébe. fônököm meg szabadságon lett volna Magyarországon. hogy a tanulmányozás alatt levô célszemélyt hivatalába hivogatta két hónapon belül 7-8 alkalommal? Aztán. hogy Mozsik miért erôszakolja azt. akkor katonadiplomaták kellenek hozzá. ahogy Mozsik írja.232 hírszerzô nem tesz olyan képtelenséget. hogy egy amerikai meghívás ismétlôdik. Ha én szinte hetenként kaptam volna meghívást az amerikai katonai attasétól. hiszen az amerikai katonai attasék és helyetteseik nem abban a felállásban tevékenykedtek Londonban mint a magyar katona attasé és helyettese. ha az egész úgy lenne igaz. hogy felhívjam magamra bárki figyelmét is. Nem. akkor Tiszai elment volna a BM Rezidenshez. hogy mondjuk találkoztam az amerikai attaséval 3-4 alakalommal fogadáson és mondjuk 3-4 alkalommal meghívott lakására ebédre vagy vacsorása is. akkor sem mentem volna el 7-8 alkalommal. Mozsik engem 7-8 alkalommal elküldött az amerikai katonai attasénak az USA Nagykövetségén levô hivatalába!! Vajon Mozsik valahogy így végezte operatív. Ha kémkedés. Nekem meg csak .

mert nincs mit kikérdezni. hétfôn személyesen jelentkeztem Mozsiknál hivatalában.233 az nem megy a fejembe. Mozsik az ilyen emberkicsináló vizsgálatokban mindig oszlopos tag volt. Gondoljunk csak bele. könyvében pedig széltébenhosszában hazudik. Megtudhatjuk még Mozsik azon értékelését is rólam. Nos. az egyik hajtó fôtengelyként szerepelt. amikor is meghatározta programomat szabadságom idôtartamára. ezekrôl a tényekrôl Mozsiknál írásos feljegyzések voltak. Ismétlem. hogy ha az amerikaiak ²”rámszálltak” volna. Az. hogy miután 1984. hogy az akkori politikai szembenállás ellenére mit kerestem és annyiszor az ameriakai attasénál? És ez a vizsgálat jogos is lett volna! De ami nem történt meg. majd ezt követôen beszéltem Mozsikkal. úgy elhagytam . július 2án. Végül megemlítem. a börtönbôl részletes jelentést juttattam ki a CIA-nek helyzetemrôl és tájékoztatást adtam arról. hogy ilyen elemi dolgokat megértsen és belásson? Hát nem! Ha ez a 7-8 fenti találkozás valóban létrejött volna. lakásán hívtam fel. hogy letartóztattak. jelentettem megérkezésemet. 1984. hogy letartóztatásom után igen rövid idôn belül a CIA tudomást szerzett arról. hogy kiszabaduljak a bilincsekbôl. Miért teszi? Mozsik azt írja. hosszas önmagamban történô alapos felkészülés után. Szombat lévén. hogy minden gáncsoskodás ellenére csak külszolgálatra kerültem. úgy vettem fel majd tartottam a kapcsolatot a CIA-jel. azt mi sem bizonyítja jobban. túléltem a börtönt. miként tudtam célomat eddig mindíg elérni. hogy feljegyezte magának a 7-8 látogatást és majd szabadságom alatt kikérdez errôl. dörzsöltségem segített hozzá ahhoz. ha tényleg lett volna 7-8 alkalom és a kikérdezés is megtörtént volna. akkor Mozsik azt valamilyen formában. és én balga módon beleírtam volna a Katonai Attasé Jelentésbe. de nem írta volna meg könyvében? Bizony megírta volna! Azt is leírta volna. hogy miként tudtam mindíg logikusan. hogy én milyen dörzsölt voltam és vagyok. június 30-án. akkor én nem lettem volna olyan dörzsölt. akár hazugság formájában is (ahogy tôle már megszoktuk). kellô idôben kitérni és elôretörni. még mindíg nem nôtt fel odáig. hogy Mozsik oly sok év külszolgálat után. még aznap telefonon felhívtam Mozsikot és. hogy arról az én hibám következtében soha nem derült volna fény. hogy milyen címen indítottak volna ellenem vizsgálatot. a kagylót felesége vette fel. akkor Magyarországra való érkezésem után rövid idôn belül vizsgálat indult volna ellenem. azt ugye hiábavaló vizsgálni. szombaton Magyarországra érkeztem szabadságom letöltésére. hogy milyen területen tudnak segíteni. így a kikérdezés is elmaradt. hogy az ilyen akciót kivédjem. mivel ugye nem igaz az egész 7-8 látogatás.

azt javasolta Szücs altárbornagynak. a Katonai Hírszerzô Szolgálat vezetôorvosának. hogy kötelezzenek arra. ha a hazugság nem jön össze. tanulhat tôlem operativitást. akkor irány az idegosztály. ott majd csak megbolondítanak. A vizsgáló bizottság belátta. így már ekkor megtanultak együtt hazudni.a szerzô megj. Sz. hiszen az 1956-os forradalomban való részvételüket mindketten egyszerre tagadták le. hogy életem különbözô kulcsfontosságú szakaszaiban döntéseim logikusak voltak. hogy valami nem stimmel ezzel a feljelentéssel. mert politikai nézeteit nyilvánosan kifejtette. és végül itt élek szabadon az Amerikai Egyesült Államokban. Hát ide akartak engem bebódítani ezek az emberkicsinálók. korábban írtam. aztán tényleg lesz velem gond. Emlékezzünk. Ezeken a tényeken elgondolkodhat Mozsik.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik.oldal) ” Sz. ésszerûen cselekedtem és mesteri módon tudtam bánni azzal a környezettel. kitartást és meg nem alkuvást. ezek nem hazugságok és nem valamelyik agyviharának termékei. Dr. ezzel egyetértett. amelyben éppen akkor voltam. Nem írja könyvében. miután elolvasta a Bányász-féle valódi felejelentésben foglalt rágalmakat és a július-augusztus hónapokra vonatkozó nem létezô Katonai Attasé Jelentést. hogy a Központi Katonai Kórház idegosztályán vizsgáltassa ki magát. Mozsik megint elfejlejtkezik egy-két eseményrôl. Eddigi eredményeim bizonyítják. Mozsik ezredes és Szücs altábornagy. majd együtt énekelték széltében-hosszában. hogy nyoma sehol. . Szabó János alezredes vezényletével rácsok mögé zárták a Központi Katonai Kórház Idegosztályán. amelyekben részletesen cáfolom az ellenem tett Bányász-féle feljelentés minden hazug pontját. szabadsága alatt Belovait kötelezzük arra. hogy ami volt. (Szücs. Mozsik arról sem ír . mû 21. az ellenforradalom volt. Lelkileg közel álltak egymáshoz. Mit ír Mozsik? (Id. hogy két igazoló jelentést írtam. hogy a Központi Katonai Kórház Idegosztályán vizsgáltassam ki magam.) altábornagynak azt javasoltam. hogy miért kellett volna nekem az idegosztályon kivizsgáltatni magam? Lám.234 Magyarországot. hogy egy színtiszta normális tisztet.így az olvasó nem tudja -.

AKI A MAGYAR KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKE AKAR LENNI Mit ír Mozsik? (Id. nukleáris csapásmérésre kijelölt amerikai repülôalakulat egyik adminisztratív egységének ôrmesterét. hogy makkegészségesen az idegosztályon megbolondítsanak. kiszolgálgáló századot és más alegységeket magába foglaló repûlô egység az amerikai és a brit légierônél) vonatkozó anyagot átadni. tehár ô ment le a borítékot átvenni. hogy a Mozsik-féle történetek soha nem úgy történtek. amivel nem a súlyának megfelelôen és nem az amerikai katonai attaséhivatalban tett feltûnôen gyakori látogatásaival összefüggésben foglalkoztam. lezárt borítékot. kérve. Az történt ugyanis. amelyben a borítékot átadó úgy mutatta be magát mint a Lakenheath-i brit légitámaszponton állomásozó. Most szintén egy hasonló esetrôl van . Azt ugyanis soha nem tudták elérni. Az attaséhivatalban akkor csak Belovai volt egyedül. és hajlandó megfelelô anyagi ellenszolgáltatásért a nukleáris csapásmérô képességû repûlô wingre (több harci repûlô századot.235 Erre a kivizsgálásra késôbb visszatérek. hogy azt juttassák el a nagykövetség katonai képviselete vezetôjének. egyenruhás amerikai katona. részletesen ismertetem az egész undorító tervet. F-111-es vadászbombázó gépekkel felszerelt.” Belovai: Mi az igazság? Az olvasó az eddigiek során már megszokta. hogy pénzzavaban van. 21 NÉGER ÔRMESTER. Abban néhány. ahogy azt ô leírta. mû 21-22. aki a konzuli fogadónak átadott egy nagyméretû. hogy augusztus elsô napjaiban a londoni magyar nagykövetség konzuli osztályán jelentkezett egy színes bôrû.oldal) ” Volt a Belovai-ügynek egy másik szála is. az amerikai légierôvel foglalkozó propagandakiadvány és egy levél volt. Megírta.

Az alapos elemzés elôtt ismét tudatnom kell az olvasóval néhány alapvetô információt. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat ügynöke volt. Nem írom le a szóban forgó ezredes nevét. nem mentem le sehova a néger ôrmester által hozott boríték átvétele céljából. ugyanis a szóban forgó borítékot Blahó Béla diplomata hozta fel nekem az irodámba és adta át. az adott év során legjobbnak ítélt ügynököt (amint írtam már. hanem Tiszai ôrnagy is jelen volt a Katonai Attasé Hivatalban. Szabadságra történô utazását a tervezett idôponthoz viszonyítva 2-3 nappal elhalasztotta. nem érthetô. ugyanis amirôl Mozsik regél. Micsoda szép hírszerzési történések és Mozsik. Harmadszor. ahol egyik nem NATO országokhoz tartozó kapcsolata is jelen lesz és részére pénzjutalmat akar átadni.1280 dollár) kifizetésére. hogy a NATO országokban és Ausztriában szolgálatot teljesítô katonai attasék (de soha nem a helyettesek).augusztusában történt. hanem civilben. hogy a Belovai-ügynek nem lehetett már egy évvel korábbanszála. Másodszor. Az elôzô fejezetben írtam arról. mert a dolgok nem úgy történtek meg. akkor nyíltan azzal vádolnám. Negyedszer. mi is történt az USA légierejének néger ôrmesterével és mi az én szerepem ebben az ügyben.és tényzavaros handabandáját sallangjaitól. kezében egy borítékkal. Esztergomi ezredes megkapta az engedélyt 800 angol font (cc. De ha Mozsik arra gondol. Ebben az idôpontban Kallós Péter konzul szabadságon tartózkodott és Blahó helyettesítette. Elôször. Belovai-ügyet Bányász nagykövet ellenem tett rágalmazó feljelentése 1984 júliusában kavarta. hogy ô ügynök) szorgalmas. ezért kellett ”lefordítanom”. ez az esemény 1983 július. hogy mit írt. az ügynök nem is tudta.236 szó. hogy egy fontos eseményen kell résztvennie. Mozsik pongyolán fogalmazott. kiváló munkája elismeréseként 1000-1500 . akkor nemcsak én. a néger ôrmester nem egyenruhában jött a konzulátusra. hogy Esztergomi ezredes azért nem volt jelen. hogy a Belovai-ügynek miként lehetett egy másik szála. hazudozásaival egyiket a másik után lelombozza a sárgaföldig! Nézzük tehát a valóságot. Erre a mûveletre a Központtól engedélyt kért és kapott. akkor ez fedi a valóságot. Ejnye Mozsik! Hát van szíve nyíltan nekizavarni egy amerikai ôrmestert. azaz a néger ôrmester esetérôl. fényes nappal a magyar konzulátusnak? Milyen operatív gondolkodásra vall ez? Hivatali fônököm Esztergomi Ferenc ezredes 1983 júliusában Magyarországon. hivatkozván arra. hogy majd önmaga is meg tudja tisztítani Mozsik idô. Könnyen belátható tehát. amikor a néger ôrmester jött. nézzük viszont meg azt. mert 1983 augusztusában Magyarországon szabadságon tartózkodott. szabadságon tartózkodott. ami nem igaz. hogy az un. ahogy Esztergomi elôadta és ha leírnám az ezredes nevét. hogy mi is a háttere az ilyen kifizetéseknek? Az évek során íratlan törvénnyé vált.

térjünk vissza a néger ôrmester ügyéhez. 1280 dollár) és még mi sajnáltuk. hát szépen jóváhagyta az ”ügynök jutalmazását”. Kis kitérôt tettem. Nézzük az elôkészítô ceremóniát. a katonai attasé játéka volt.237 dollár pénzjutalomban szokták részesíteni. hogy az információ igaz volt vagy sem. szabadságra való utazás halasztása. Tudta a katonai attasé. A jutalmazás tulajdonképpen a katonai attasé önjutalmazása volt. ügyesen kiokoskodták. hogy szegények. Amig fônököm szabadságon tartózkodott. hogy ettôl a személytôl soha. az engedélyt naná. Nagyhangú elôkészítés után. hogy az ”ügynök jutalmazását” jól körüldokumentálja. hogy még több információt fog szolgáltatni. hogy megkapta). Londonba történt visszaérkezésem után fônököm Esztergomi ezredes ment szabadságra feleségével. a katonai attaséhelyettes miért nem jutalmazhatta egyik ügynökét sem pénzzel. mintha máskor és máshol nem tudta volna ”átadni” a 800 fontot. Megnevezte az illetôt. a szerepeltetés gyakorisága volt a lényeg). Annak oka van. de mivel elôtte ô is volt katonai attasé. Az eseményekhez fontos dátumok miatt leírom. hogy a Központban hihetônek tûnjön. hogy ki az a kiváló adatszolgáltató. az igaz történethez. Ilyen mûködési vetülete is volt a NATO országokban mûködô Rezidentúráknak. vagyis a katonai attasé jutalmazását. ennek érdekében már egy éven át az ügynökhöz csatlakozó információk tömegét terjesztik fel (az lényegtelen. ha a Központnak tálalnak egy ¨kimagasló értékû ügynököt”. szépen. Most már mindenki részére érthetô. . mint ismeretes elsôsorban az igen szûk kör ezredeseirôl van szó. engedély a Központtól (Mozsik volt a fônöke neki is. hogy a NATO országokban szolgáló katonai attasék. Azért nem mert ez a jutalmazási dolog. én meg azonnal tudtam. a munka miatt még szabadságra sem tudnak idôben elutazni. Soha nem a katonai attasé helyettesét. meg kell jutalmazni. hogy az egész nem igaz. írásos anyagról meg már nem is szólva. hogy ez és ez az ügynök igen kiváló. csak arra kellett ügyelnie a katonai attasénak. hogy Esztergomi ezredes 1983 júliusában szabadságon tartózkodott Magyarországon és csak július 31-én. majd elôjönnek a farbával. semmilyen értékes információ nem jött. akinek a 800 angol fontot akarja adni. addig természetesen én láttam el a katonai attasé feladatait és így a rezidensi feladatokat is. hogy valamelyik ügynökét ”pénzjutalomban” részesítse. de tudta ezt a Központban ülô fônök is. távirat a Központnak. 1983 júniusában családommal szabadságon voltam. hogy a Rezidens helyettese soha nem rendelkezett azzal a joggal. Esztergomi szépen zsebre vágta a 800 fontot ( cc. vasárnap érkezett vissza Londonba. mert ezt követôen remény van arra. Megkérdeztem Esztergomi ezredest. Hogyan is alakult ki ez az ”íratlan törvény” egyes ügynökök jutalmazására? Úgy. hogy úgy tehetnek többletbevételre szert.

hogy a borítékot továbbítsa a katonai attasénak. Ebben a hónapban volt szabadságon Kallós Péter konzul is. hogy külön-külön találjunk 2-2 rejtekhelyet és az ezekkel kapcsolatos információkat terjesszem fel távirati úton. ugyanis ezt követôen a híradórendszer mûködése megszakadt. A hivatalnok hölgy a borítékot átadta Blahó Bélának. aki egyben a követség biztonsági fônöke is volt.238 1983 júliusának elsô hetében a konzulátuson megjelent egy néger személy (nem egyenruhában. A Központ arra utasított.” Aláírás: ”AL” A borítékban volt egy nyílt kiadvány. legközelebb hozzon titkos anyagokat. Még aznap késô este megérkezett a Központból a válasz. Én és Tiszai ôrnagy feladatul kaptuk. feltüntetve. mind BALDÁNAK azonnal jeleneteni kellett az esetet saját központjának. A Központ utasított arra is. különös tekintettel a pénzzel kapcsolatos óhaját. Zentai Zoltán ebben az idôpontban szintén szabadságon tartózkodott. a jövô héten ismét jövök (szerepelt egy dátum. így helyettesét Szabados László diplomatát tájékoztattam az esetrôl. felterjesztettem a 4 db rejtekhelyet. Én rövid táviratban tájékoztattam Központomat. én Blahó jelenlétében felnyitottam a borítékot. amely az F-111 típusú repûlôgép (az F-111 vadászgép) ábrarajzát tartalmazta. hozok további anyagokat.640 dollár) és kérjem arra. Ezt a táviratot még az éter hullámain sikerült továbbítani. Ekkor Blahó Béla a borítékot elhozta hozzám. BALDÁT. Mindketten alaposan körülnéztünk rejtekhely után. az anyag az én kezemben volt. majd megoldotta az üzenetet. hogy a pénzt rejtekhelyen kell ”AL” részére elhelyezni. amelyen ez állt: ” Pénzre van szükségem. amit a néger személy mondott. hogy miként kezeljem a néger személyt. A BM Rezidens. ahogy ezt Mozsik írja) és egy borítékot tett a konzulátus fogadótermében dolgozó egyik hölgy fogadóablakának pultjára. ezért ôt Blahó Béla diplomata helyettesítette. amely az USA légierô világszerte állomásozó alakulatait tartalmazta. hogy katonai dolgokról van benne szó. amikor bárki valamilyen titkosnak tûnô anyagot ad át a követség vagy a konzulátus valamelyik dolgozójának. majd ezt követôen elköszönt és távozott. ezt Tiszai ôrnagy telefonon vette Budapestrôl. azzal a megjegyzéssel. egyben utasítást kérve. akkor errôl azonnal tájékoztatni kell a katonai attasét és a BM hírszerzés vezetôjét. Érvényben volt egy utasítás. de nem tartalmazott titkokat. hogy minden olyan esetben. hogy ”AL” jelentkezése esetén adjak neki 400 angol fontot (cc. hogy melyik kettô tartozott Tiszaihoz és melyik kettô . Mind a katonai attasénak. Ezt az anyagot is csekély értékûnek minôsítettem. kiderült. Megvizsgáltam a boríték tartalmát. Szabados saját csatornáján táviratban tájékoztatta Központját az esetrôl. néhány általános tájékoztató adat kiséretében. Volt egy kézzel írott írkalap is mellékelve. és elismételte. hogy mikor jön). Volt egy fénymásolt anyag.

meghatározta részemre. Mind ezt azért tudom. hogy amikor ismét jön. aki még mindíg helyettesítette a konzult és azt is megmondtam Blahónak. majd kényelmes sétával távozott a helyszínrôl. akkor értesítsen. Eszembe villant az a pillanat. No. mert ekkor fog indulni Tiszai ôrnagy a rejtekhelyet tölteni. ”AL” távozása után egyenesen a Regent’s Parkba ment. Ha befejezték a társalgást. hogy ha legközelebb jön. a többiek (Tiszai is) magyarul írták meg. hogy ne legyen újjlenyomat a papírpénzeken. így elmentünk a Regent’s Parkba. amelynek tetején levô üregében volt a rejtekhely. megírtam az operatív szakképzettséget igénylô utasítást. A Központ Tiszai által talált rejtekhelyek egyikét fogadta el. hogy megérkezett.239 hozzám. Tiszai ôrnagy kijelentette. milyen lehetôségei vannak titkos anyagok megszerzésére és elhozatalára. Amikor kész voltam az utasítással. amikor ”AL” megjött. amikor Budapesten a kiképzés során csak én írtam meg angolul egy rejtekhely megközelítését és ürítését tartalmazó utasítást. ahol egy kerítésen belül levô teniszpálya és egy patak közötti területen Tiszai megmutatta azt az odvas. azt átadtam Blahó Bélának. hogy ha megérkezett ”AL”. ahogy azt terveztem. én mint tôsgyökeres tájékoztató tiszt. kicsoda. mert ha nem látom a megközelítés útvonalát. Mondtam Tiszai ôrnagynak. hogy ô ezt az utasítást nem tudja megírni. hogy kérdezze ki az ôrmestert. mert Tiszai ôrnagy egy távolabbi pontról végig nézte. addig nem tudom megírni az utasítást. keresgélés nélkül. akkor adja át neki az írásos utasítást. hogy a 400 angol fontot ezen a rejtekhelyen kell letenni ”AL” részére. micsoda. ”kiváló” operatív tiszt idegrendszerében. Pillanatokon belül rövidzárlat következett be Tiszai ôrnagy. amint ”AL” ürítette a rejtekhelyet. hanem mondtam. ahol az általa talált rejtekhely van. akkor át tudjuk adni neki az utasítást. Kértem Blahót arra is. hogy délután menjünk el együtt oda. az ürítés utáni távozás lehetséges útvonalait. majd menjen és vegye fel a pénzt tartalmazó csomagocskát a rejtekhelyrôl. nem szóltam én semmit errôl a felvillanásról Tiszainak. aztán a 400 fontot betettem egy gyufásdobozba. azt zsebre tette. rendelkeztem minden információval az ”AL”-nak szóló utasítás megírásához. ahol a rejtekhely van. Erre már vállakozott Tiszai. a tuskóra ülve. Mivel mindenre kiterjedôen precízen elôkészítettem mindent. hogy mivel ô ismeri legjobban azt a helyet. azt vizmentesen szigeteltem és már kész is volt az egész. a rejtekhely helyét. Másnap. azt ”AL” ott a jelenlétében olvassa el. Így tehát képben voltam. akkor hozzon magával titkos anyagokat. Kérje meg. minden annak megfelelôen ment. hogy felvegye a pénzt. gyökereivel még földben levô tuskót. Az üreg tetejét száraz falevelek borították. . írja meg az utasítást ”AL” részére. gyorsan megtalálta a rejtekhelyet. bôrkesztyût viselve magam mostam le szivaccsal minden bankjegyet. pihenést színlelve ügyesen kihalászta a levelek közül a csomagocskát.

így van lehetôsége titkos anyagok megszerzésére. Amíg Budapesten tartózkodott azt az utasítást kapta. Esztergomi ezredes visszaérkezése után átvette az ”AL” mûvelet további irányítását. a különbség óriási. de amikor visszahallgattuk a társalgást. vagyis. hogy legközelebb hozni fog anyagot. vagy másnak. elmondta. a végzett munkákról és mindenrôl. 1983. A jót és az igazat én írom! Amikor ”AL” Blahóval beszélgetett. aki majd a jövôben tartani fogja a kapcsolatot ”AL”-lal. hogy ha legközelebb jön. Már csak az volt hátra. szinte egy szó sem volt érthetôen kivehetô. hogy képtelen megírni angol nyelven egy rejtekhely ûrítésre vonatkozó utasítást. akkor hozza magával a kért titkos anyagokat. Tiszai vett néhány olyan képeslapot. Tiltani kell neki. Késôbb megjött a Központ nyugtázó távirata. Blahó ”AL”-lal történô beszélgetése során zakója alatt. hogy hol kell neki legközelebb megjelennie. Tisza ôrnagy egy fabatkát sem ér. hogy az ”AL” mûveletet végrehajtottuk. A mûvelet befejezése után táviratban jelentettem a Központnak. Kérem az olvasót. ahol ”AL” majd találkozni fog a Központ Távoli Hadszintér Osztályának egyik ügynökével. belülrûl találta meg azt a helyet. Arról természetesen nem beszéltem Esztergominak. hogy a Központban ezekrôl az eseményekrôl Mozsik ezredes. így végleg kivonva a mi hatáskörünkbôl. részletesen tájékoztattam a végbement eseményekrôl. Tiszai el is autózott feleségével Cambridebe. ugyanis ez utóbbi esetben nem hozott magával semmilyen anyagot. könyvében mégis a legnagyobb zagyvaságot hordta össze a néger ôrmester esetérôl.240 Megbizonyosodtunk tehát arról. hogy ha ”AL” ismét jelentkezik. július 31-én. hogy ismét a konzulátuson tegyen látogatást. minden símán ment. hogy a pénzt megkapta. hogy igen magasra értékelt operatív tisztje. akkor adni kell neki 1000 angol fontot ( cc. mert ez feltûnhet a brit elhárításnak. Esztergomi mondta. amely alkalmas lenne arra. Ismételten megígérte. ott talált egy szép templomot. 1600 dollár) és egy utasítást. annak fôbejáratánál. munkája során sok anyaghoz hozzá tud jutni. ami távollétében történt. hogy ”AL” találkozhasson a Központ ügynökével. vesse össze a Mozsik által írtakat és az én általam írtakat. hogy feleségével autózzon el Cambridgebe. Megemlítem. mint fônököm mindent tudott. Esztergomi ezredes Tiszai operatív ôrnagynak adta feladatul. hogy rendfokozata ôrmester és Angliában a Lakenheath-i USA légierô repülôtéren teljesít szolgálatot a mûszaki rajzoló irodán. vasárnap Esztergomi ezredes visszaérkezett szabadságáról. . ha élesre fordul a helyzet. ingjének felsô zsebében volt egy bekapcsolt miniatûr magnetofon. amely a szóban forgó templomot ábrázolta és olyan változatban. a szép egyetemi városba és találjon egy alkalmas helyet. hogy a Központban meg vannak elégedve az ”AL” mûvelettel kapcsolatos tevékenységünkkel.

Az utasítást angolul megírtam. A Központ Távoli Hadszintér Osztály egyik ügynöke azonban hiába várta ”AL” jelentkezését a templom bejáratán belül. hogy Mozsik a Központban fônököm volt. Tiszai megírta az utasítást magyarul. De itt még az oktató is megbukott! 1983 augusztus elsô hetének közepe táján ismét jelentkezett a néger ôrmester harmadszor is a konzulátuson. arról már nincs információm. Mondtam Tiszainak ôrnagynak. amelyek kellettek az utasítás megírásához. az azonosító jelmondat és az arra adandó válasz. és az 1000 angol fontot tartalmazó borítékot. Én. hogy hol fog találkozni a mi ügynökünkkel. az autómentô javítási munkálatai elhúzódtak. Ez volt! Olyan szituációk voltak itt. augusztus 16-án. hogy nem tudta megírni az ”AL”-nak szóló utasítást a rejtekhely ürítésére. Másnap. kedden ”AL” ismét (ez már a negyedik alkalom) megjelent a konzulátuson és elmondta. az oktatja. úgy emlékszem ekkor már Kallós Péter konzul is visszatért szabadságáról. Írja le az odavezetô utakat.241 amelyen rajta van és látható a fôbejárat. így ô adta át ”AL”-nak a cambridgei találkozóra vonatkozó utasítást. feje tetejére állított móka volt megint a Rezidentúrán. hogy mindent úgy fog tenni ahogy az utasításban szerepel és 1983. Láthatjuk tehát. amelyeket ezen fejezet elején Mozsik a néger ôrmesterrôl és a ”Belovai-ügynek egy másik száláról” regél. augusztus 15-én (az óraidôre már nem emlékszem) ott fog lenni Cambridgeben. de olyan sután. senki sem jelentkezett. Esztergomi gondosann elolvasta és javítás nélkül jóváhagyta. amit még jónak lát az utasításba. a templomon belépéskor azonnal látható környezetet és azt. törölve mind azokat az állításokat. Ez utóbbi hírt Esztergomi ezredes mondta el nekem. mert útközben lerobbant a gépkocsija. de még magyar nyelven is teljesen összezavarta önmagát. Mondhatom. az nem tudta megírni az utasítást angolul. mi lesz az ismertetôjel. de az ”AL” ügyben is totális tájékozatlanságról tesz . hogy hol fogja várni az ügynök ”AL”-t. Tiszai ôrnagy operatív képzettségû tiszt. hogy dátumokkal és az eseményre vonatkozó hiteles leírással mutatom be a néger ôrmesterrel kapcsolatos eseményeket. mint a világhírességû aforizma is tartja: aki tudja csinálja. Csak rá kell ismételten írányítanom az olvasó figyelmét. hogy írjam meg az újabb utasítást a Cambridgeben levô templom fôbejáratához. a távozási utvonalakat és mind azt. nekem kellett megírni az ”AL”-nak szóló utasítást. így már nem tudott odaérni idôre. azért nem tudott ott lenni idôben Cambridgeben. írja le magyarul az ottani környezetet. aki nem voltam ott Cambridgeben. Aki ott volt Cambridgeben. így Esztergomi engem kért meg. Tiszai valószínûleg elmondhatta Esztergominak. aki NEM tudja. hogy csak többszörös pontosítás után tudtam ”kiszedni” belôle azokat a szükséges adatokat. hogy Esztergomi és a Központ hogyan vitte tovább az ”AL” ügyet. majd ”AL” megígérte.

. egyedül van-e vagy társa is van. Az igazi operatív tisztek. mû 23-24. Lezárva a Mozsik idézet elemzésének ezen részét. Jóformán semmilyen konkrét választ nem tudott adni egyetlen felvetett kérdésre sem. hogy ”Volt a Belovai-ügynek egy másik szála is. ha a megadott napon szolgálati elfoglaltság miatt .figyelje meg azt is. hogy Oxfordban az egyik kollégium bejáratánál találkozzanak augusztus 15-én. így jut elegendô idô arra. . hogy jön-e valaki közvetlenül utána és ki. és hajtsa végre feladatát. hogy mindíg mást mondjanak. mint Mozsik. egyáltalán nem érthetô. hogy egy nem akkor és nem úgy történt eset kapcsán Mozsik mit akar azzal mondani. mint ami a valóság! Csak arra tudok gondolni. Ez volt! A fentiekben leírtam a néger ôrmester esetének valós tényeit. milyen kocsival távozik. arról. hogy megoldódott. Esztergomi és néhány jeles társuk.ezt követôen taxival utazzon a megadott találkozóhelyre.” Ismételtem aláhúzom: Belovaiügyet Bányász feljelentése 1984 júliusában okozta. hogy valamibôl kimossák magukat.Hát persze. egyszerûen utálták és gyûlölték a precizitást. ahol zavartalanul ki tudja kérdezni konkrét szándékairól. A fônökséggel és az illegális osztályvezetôvel egyeztetve Belovai feladatul kapta: . hogy hatvan perc mulva a Regent’s Park általa elôzetesen kiválasztott részében találkozzanak:olyan helyen. Elgondolkodtam azon. . hogy milyen szépen végére jártak egy dolognak.a *konzuli fogadó* az amerikai ôrmester ismételt jelentkezése esetén alaposan figyelje meg a körülményeket. azonnal semmi sem fogható meg és követhetô nyomon. amivel nem a súlyának megfelelôen és nem az amerikai katonai attaséhivatalban tett feltûnôen gyakori látogatásaival összefüggésben foglalkoztam. nincs-e ellenôrzés alatt. hogy miért van ez így? Nem így születtek és az iskolákban nem arra tanították ôket. hogyan szövi Mozsik a néger ôrmesterrel kapcsolatos mese és hazugság szálait a továbbiakban.Belovai vegye fel vele a kapcsolatot és beszélje meg. de a jelentésétôl nem lettünk okosabbak. És hasonló gondolkodású operatív fônökük még meg is dicséri ôket.242 bizonyságot. . amikor az ôrmester a nagykövetségrôl eltávozik. vajon ezeket Mozsik miért nem tette közzé ”remekmûvében?” Nézzük azonban. Ezt követôen az ôrmester néhány nap elteltével ismételten jelentkezett és Belovai megállapodott vele. Jelszavuk leggyakrabban az volt: végül is csak megoldódott a dolog. fôleg azt. Tiszai.a megadott napon a hírszerzô szervezet egyik diplomata tagja lássa el a konzuli fogadói feladatot. Mit ír Mozsik? (Id. Megbeszélte vele a tartalék találkozó idôpontját is arra az esetre. de leggyakrabban nem a trehány operatív tiszt munkája által. Belovai a találkozót sikeresen le is bonyolította. vagy írjanak. hogy milyen anyagokat tud szerezni és milyen összegre van szüksége stb. a néger ôrmester pedig 1983 júliusában jelentkezett a konzulátuson Londonban.oldal) ” Belovai jelentette az eseményt és azt is. Belovai ellenôrizze. mert ezzel jó nagy zûrzavart lehet kelteni. hogy azért kezelik a precizitást követelô adatokat ilyen hányaveti módon. hogy az ôrmester két nap múlva ismét ellátogat a nagykövetségre. hogy az érkezés elôtt kik és hányan tartózkodtak már ott.

Harmadszor. bármilyen formában történne is. sem a tartalék idôpontban. hogy a mi hírszerzô diplomatánkat gyorsan ki kellett volna képezni az vízumok és útlevelek kezelésére is. mint ahogy a valóságban oda is jött. Ennek a konzuli fogadónak alaposan meg kellett volna figyelni. a néger ôrmester esetében soha nem volt szó arról. Az illegális osztály kérésére Belovainak rá kellett volna vennie az ôrmestert. Elôször. hogy kibogozzam az össekúszált szálakat. és mi lezártuk az ügyet anélkül. ha nem jött volna utána senki? Mi lett volna akkor. az nem ér rá alaposan nézelôdni. ugyan még adott életjelet egyszer telefonon kereste ôt-. de az ügy egyre laposabb lett. aki a konzuli fogadóterem valamelyik ablakánál fogadni szokta az ügyfeleket. az egy szokványos ügyfél lett volna? Mire gondolt vajon Mozsik? Talán arra. hogy az ôrmester után jön-e valaki közvetlenül utána és ki. hogy mi lett volna akkor ha jött volna utána valaki? Mi lett volna akkor. ahogy Mozsik meséli. Erre azonban nem került sor. arról már nem beszélve. mondjuk az események úgy mentek volna végbe. de olyan feltûnôen. Belovai utasítást kapott arra. alkalmazkodva szolgálati elfoglaltságához. mert ha jött volna.243 nem tudna megjelenni. csak remélni tudom. Mozsik ”konzuli fogadó”-ról ír. A találkozó azonban nem jött létre sem a megbeszélt. hogy valaki követi az ôrmestert. ezért le is zártuk. de mint ismeretes.” Belovai: Mi az igazság? Az olvasó már jó helyzetben van. hogy a kapcsolat fenntartására nem tart igényt. akkor aki az ablaknál üldögél és végzi munkáját. Elolvasván és fent leirván Mozsik újabb agyviharának termékét. ha alaposan körülnézett? Semmi! Felesleges handabanda megint! Hiszen semmilyen adatrögzitô nem volt . elôttem rettenetes zavaros kép áll. most tehát a továbbiakban az újabb idézetekben írtakat egyszerûen össze kell hasonlítani a fenti írásommal és máris tiszta a kép. Most hát pontról-pontra haladva elemzem a fenti mesét. akkor mire jutott volna a mi hírszerzônk. Másodszor. én soha nem kaptam olyan utasítást. Belovai jelentése szerint. De mi van akkor. hogy arra a hivatalnokra gondol. mert ezen fejezet fentebbi soraiban részletesen leírtam a néger ôrmester esetét. aki a konzuli fogadó szerepében üldögél az egyik ablaknál. nem ebben a mesejátékban. Egyébként a követség megnevezés nem jó. hogy kellôen elemeztük volna. Az országot és az idôpontot ô válassza ki. hogy utazzon át a kontinensre. zavarosak a gondolatok. mert feltûnô lenne. utasítsa vissza. éreztetve. látszott hogy eredménytelen marad. Kérdés. Ha ilyen utasítást kaptam volna. hogy az ôrmester újabb közeledését. akkor a konzulátusra jött volna. Aztán. hogy ha több ügyfél van. ha aki utána jött volna. hogy az elsô látogatást követôen két nap múlva ismételten eljön a követségre. valószínûleg ennek szellemében jártam volna el. hogy szinte beleér! Egyszóval. hogy a hírszerzô szervezet egyik diplomata tagja lássa el a konzuli fogadói feladatot. ha a teremben többen is üldögéltek vagy álldogáltak volna? Arról már nem is beszélve. Az ôrmester.

Érdekesebb viszont a Mozsik-féle találkozási elgondolás a konzuli fogadóteremben. akkor az elhárítók már biztosak lettek volna abban. hogy ha az ôrmester távozik a konzulátusról. Negyedszer. bármilyen jármûvön azonnal követni tudják. például filmfelvevô. hogy 60 perc múlva találkozunk. ha már tudták az elhárítók. videófelvevô vagy fényképezôgép. ha Mozsik ezredes operatív tiszt szakszerûtlen elgondolása szerint jártam volna el. vagy már az is. Mivel engem már láttak az elhárítók a teremben. hiszen ha ilyen szakszerûtlenül és felelôtlenül határozták meg részükre a végrehajtandó feladatok módját. csak Belovairól van szó. ugyanis Mozsik engem kitett volna a néger ôrmestert esetlegesen követô. majd diplomáciai mentességem folytán néhány óra múlva szabadon engednek. hiszen nem is ismert (Blahó Bélát. hogy a néger ôrmester a magyarok ügynöke akar lenni. akkor tényleg csak egy lehet a végeredmény: LETARTÓZTATÁS. hogy valami késôbbi találkozó készül.244 elrejtve. talán kimentem volna vele az utcára. hogy szóba sem állt volna velem. engem ideiglenesen ôrizetbe vesznek. hogy az ôrmester távozása után bármely irányba. hogyan képzelte volna el Mozsik. Nem csodálkozom. Nos. felkészülve arra. Talán ezt akarta volna Mozsik? Ki tudja? Engem könnyen fel lehet áldozni. Ha mondjuk a néger ôrmestert behívtam volna a konzul irodájába. hogy vegyem fel vele a kapcsolatot? Hogyan gondolta Mozsik. úgy is. hogy a magyar katonai és légügyi attaséhelyettest kémkedés alapos gyanújával ôrizetbe vették. hogy három napon belül hagyjam el Anglia területét. vagy már a teremben levô elhárítók prédájává. aki ugye vele megbeszéltem. aki a konzult helyettesítette viszont ismerte és volt már az irodájában) lehet. amivel rögzíteni lehetett volna a teremben ülô személyeket. az újságok meg óriási betûkkel írták volna. akkor a Magyar Nagykövetség környékét teljes elhárítási blokád alá vették volna. ô elindult volna. milyen kocsival távozik (mintha nem kérdezhettem volna meg. hogy miután a néger ôrmester megérkezik a konzuli fogadóba. nincs-e ellenôrzés . ha van).. a Brit Külügyminisztérium pedig követeli. hogy van-e társa. hogy az ott levô elhárítók minden bizonnyal csak meghallották volna (vagy sejtették volna). meg amúgy is ismertek a diplomáciai életbôl. meg kellett volna állapítanom. hogy a néger ôrmester kémkedik a magyarok részére. LEBUKÁS! Ötödször. De. ahová ugye követhették. illetve más ügynökök lebuktak. fogásait mint ahogy Mozsik akarta volna velem végrehajtatni. akár a Mozsik-féle taxival . nem lett volna nehéz engem is követni akár saját gépkocsival megyek. vajon hogyan képzelte el Mozsik azt. hogy ott a fogadóteremben vegyem fel vele a kapcsolatot. akkor én. akkor a néger ôrmester távozása után 60 perccel a Regent’s Parkban az ôrmestert letartóztatják. mert nem tudta ki vagyok. vagy már a teremben várta az elhárítás néhány embere. hogy milyen kocsija van. hogy az évek során a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat néhány diplomáciai fedésben dolgozó ügynöke.

fôbejáratnál való találkozás.245 alatt. a találkozó pedig 1983. hanem egy szép templom bejáratánál. ez nagyon is elképzelhetô. hanem úgy. Nos. NEM az egyik kollégium bejáratánál. augusztus 15. de mi majd olyan helyzetbe hozzuk. Szabados Lászlót és másokat. aztán akkorát üthetünk rajta. Nos ezek a következôképpen igazak. Hetedszer. hogy utazzon át a kontinensre. mint ahogy Mozsik a fenti idézetben írja. Miért is tudná? Hiszen ô volt a fônököm. hanem a Központ egyik ügynökével. hogy én a parkban kérdezgessem ki. mert ilyen esemény nem volt. akkor nem írhattam jelentést sem a sikeres találkozóról. hanem fossztogattak. ha az ôrmester megjelent volna. amikor a néger ôrmester második alkalommal valóban jött a konzulátusra. az országot és az idôpontot ô válassza ki. Egy ôrmester nincs abban a pozicióban. amely a Rgent’s Parkban valóban megtörtént. megvan itt darabra minden a Mozsik-féle színpadon: vidéki város. a Mozsik-mese szerint nekem rá kellett volna vennem az ôrmestert. A figyelést nem olyan szakszerûtlenül hajtottuk végre. ahogy ezt korábban leírtam. majd a már korábban ismeretetett események lezajlottak. Az az esemény. de nem a Mozsik-féle leírás változata szerint. tôle kaptam az ôrmesterrel kapcsolatos utasítást! Hatodszor. Az ôrmesterrel volt egy terv egy találkozóra. hogy NEM osztogattak. amekkorát akarunk. hiszen a konzulátuson ezt a kikérdezést meg lehetett volna tenni. akaratunk ellenére kiküldték Belovait Londonba. de NEM velem. Operativitás óh! Tudjuk. hogy HOL állapodtam volna meg vele?). mint ahogy a gyakorlatban ez így is történt. de NEM Oxfordban hanem Cambridgeben. hogy . de ha igaz lett volna. hogy majd csak elkapja az elhárítás. akkor nem csak érkezésének. alkalmazkodva szolgálati elfoglaltságához. Lám. hanem távozásának figyelését is megszerveztem. hogy az egész történet így nem igaz. abban valóban benne volt a néger ôrmester. akár véletlenszerû lebukásnak is. az ôrmester a velem történt NEM találkozás után NEM jelentkezett imételten és NEM állapodtam meg vele (most Mozsik elkerüli annak körüléneklését. Ismerve Mozsikot és hasonszôrû társait. hogy én mint katonai attaséhelyettes találkozzam a néger ôrmesterrel a Mozsik-féle kollégium bejáratánál? Talán azt a tervet szövögette ott a Központban. Egyébként az is teljesen logikátlan lett volna. bevonva ebbe a mûveletbe feleségemet. csak hát Mozsik ezt nem tudja. akkor csak gondolkodjunk el a következôkön. Olyan ez a Mozsik-féle ”hír” mint a jereváni rádió híre volt annak idején. a többi stimmelt! Vajon miért akarta Mozsik. Nyolcadszor. augusztus 15-én lett volna. Tiszai ôrnagyot. én nem bonyolítottam le semmiféle sikeres találkozót a Regent’s Parkban a néger ôrmesterrel. így hát mitôl is lehettek volna okosabbak Mozsikék? Természetesen nem voltak felvetett kérdések. hogy lám. hogy Oxfordban az egyik kollégium bejártatánál találkozom az ôrmesterrel augusztus 15-én. hosszú idôre kitéve az esetleges. amelyrôl aztán kiderült. Ha nem volt találkozó. ezekre sem adhattam választ.

Vajon Mozsik meg tudná-e indokolni. én soha nem jelentettem olyat. hogy lám a néger ôrmester egyedül el tud utazni a kontinense. de a másik ôrmester nem tud elutazni. Milyen mesét adott volna elô feleségének. mert annak idején Mozsikék lezárták . Az ôrmesterek az USA haderejében nem rendelkeznek annyi pénzzel. mint mindíg. mert hiszen könyvében megadta az ôrmester szolgálati helyét. ahol a kényszerû együttélés során mindenki tud mindenrôl és mindenkirôl mindent. soha nem kaptam olyan utasítást. ott éltek vele a katonai barakklakások egyikében. Mit? A fenti idézetben összehordott valótlanságokat? Vagy mit? Bizony láthatjuk. anélkül. ha van feleségük négy gyerekkel. Ennek a néger ôrmesternek volt felesége és négy gyereke. engedély kérése külföldre történô utazásra.246 úgy és akkor utazgasson. Tizedszer. ez ismét kitaláció. hogy ”ennek az ôrmesternek sok pénze van. akkor közeledését utasítsam vissza. kiváltképp akkor nem. még mindíg a néger ôrmesterrel kapcsolatos elemzéssel kell foglalkoznunk. Ezt Mozsik is tudja. Az amerikai katonákra is vonatkoznak utazási szabályok. hogy az ôrmesternek el kellett volna hagynia Angliát. hogy hova megy és miért? Mesét beadni ott. hogy a kapcsolat fenntartására nem tartok igényt. telik neki külföldi utazásra. Meditáció: Vajon Mozsik miért kúszálta össze-vissza a néger ôrmester ügyének szálait? Azt nem mondhatjuk. hogy netalán azért keverte össze az adatokat tudatosan. Mozsikék lezárták az ügyet. fôleg külföldre. Ha pedig elutazik. mégis mást ír. hogy miért kellett volna az ôrmesternek elhagyni Angliát és miért nem a sokkal nagyobb mozgékonysággal és mozgási szabadsággal rendelkezô ügynök utazott volna Angliába? Kitenni az ôrmestert a katona barakklakásokban lakók nyílt írigykedésének. hogy az ôrmester egyszer engem keresett telefonon (egyébként soha nem keresett telefonon). Marad tehát a szokásos képlet. máris felkelti az elsô gyanút maga ellen. egyik család ismeri a másik család összes nyûgét-baját. mert én magam értesítettem a CIA-t a néger ôrmester jelentkezésérôl és kémkedésre való ajánlkozásáról. hogy csak úgy luxusutazásokon vegyenek részt. természetesen ebben az esetben az Anglián kivüli más ország értelmezendô külföldnek. nekem meg nem telik. nagy zûrzavar van Mozsik fejében! Sajnos. hogy ezzel védje az amerikai ôrmestert (különben sem olyan ô). éreztessem. hogy kellôen elemezték volna. amikor akar.” Vajon Mozsik operatív ezredes végig gondolta-e ezeket a szempontokat. Mozsik hazudik. hogy ha az ôrmester ismételten jelentkezne. így utólag is megtalálható lenne. De erre a megtalálásra nincs is szükség. amikor az idézetben olvasható meséjét leírta? Egyébként a valóságban soha nem volt szó arról. Ki érti? Kilencedszer.

az USA-légierô Európában állomásozó. mû 24-25. vajon a magyar katonai hírszerzô központ érzékelte-e Belovai beszervezését.írta. meghatározott céllal? Ilyen cél lehetett az is. hiszen ô volt az ezredes. az operatív tiszt. Csak már nem akar emlékezni rá. vagy sem. hogy kapcsolatom a CIA-jel 1984 igen kora tavaszán kezdôdött. hogy felmérjék. Miért kezdeményezte az amerikai ôrmester a kapcsolatot. hogy az ôrmester felbukkanása a hírszerzés ellenôrzô akciója volt: annak felmérése. A néger ôrmester önként jelentkezésének idôpontja 1983 júliusában volt. Ismeretes már az olvasó részére. Nos.eleve elutasít. akkor ezt nyilván azért teszi. de már elôre sejtem. elvben kecsegtetô lehetôséget . Nézzük azonban mit tálal még fel Mozsik. Az ôrmesterrel való kapcsolattartás minden mozzanatára ô adott utasítást a Központból. hogy Belovai beszervezését nem derítették fel.” . hogy a magyar hírszerzô központ miként reagál a jelentkezésre. hanem a CIA (Mozsiknak a mumus) küldte azzal a céllal. mert nem bízik Belovaiban. a fônök a Központban. De nem ez történt: a magyar katonai hírszerzô központ *ráharapott a csalira*. hogy az Egyesült Államok Központi Hírszerzô Ügynöksége londoni rezidensének intézkedésére felmérjék. ugyanis Mozsik már megint hadilábon áll a dátumokkal. hogy kellôen elemeztük volna”. nézzük meg. A CIA londoni rezidense számára viszont ez azt jelentette. Mit ír Mozsik?( Id. hogy az amerikai ôrmester miért ”játszotta el” el az önként jelentkezô szerepét (ha eljátszotta). hogy valakik küldték ôt. hogy Belovai a színes bôrû amerikai tiszthelyettes *jelentkezése* idôszakában már a CIA ügynöke volt. titkokhoz hozzájutó katonát. hogy a Katonai Hírszerzô Központ érzékelte-e az én beszervezésemet. vagyis miért *játszotta el* az önként jelentkezô szerepét? Valóban *önként jelentkezô* volt-e? Nem arról volt-e inkább szó.247 az ügyet ”anélkül. ezt sem fogjuk megenni.oldal) ” Bár azt a tényt. hogy a néger ôrmester nem önként jelentkezett. Belovai: Mi az igazság? Azt. tehát ekkor én még semmilyen élô kapcsolatban nem voltam a CIA-jel. csak a késôbbi fejleményekbôl tudtam meg. hogy mire jöttek volna rá a NEM úgy és NEM akkor történt esemény kapcsán? Mit ír Mozsik? (Id.oldal) ” Pedig ha ezt megtesszük. Ha ugyanis a Központ egy ilyen. ma is határozott meggyôzôdésem. De szárnyal tovább máris Mozsik gondolata. Belovait bevonja-e abba. Ismételten vissza kell utasítanom ilyen hamis feltételezést. mû 24. a NATO nukleáris csapásmérésre kijelôlt wingjénél szolgálatot teljesítô. nagyon sok furcsaságra jöhettünk volna rá. így Mozsik operatív kombinációja megint nem jött össze. Mozsiknak jobban kellene tudni mint nekem.

mit derítek fel én a Mozsik-féle elôadásban? Máris kiderül. Mozsik úgy tudja csak ezt az ôrmester ügyet feldolgozni önmagában. Mozsik logikája szerint. akkor az azt jelentette volna. Természetesen nem változtatom meg az idézetet. mert úgy jobban néz ki. Hát hogy az ördögbe lehet neki 1995-ben szilárd meggyôzôdése olyan esetrôl. nekem meg az a határozott meggyôzôdésem. hogy az én Központom tudja. hogy én netalán kapcsolatban lennék a CIA-jel.248 Belovai: Mi az igazság? Korábban írtam arról is. Mozsik. Tudta volna. ezért tulajdonnév. nem volt Mozsiknak halvány gyanúja sem arról. Tudom a választ is. alaptalan következtetéseket von le. hogy Mozsik olyan kérdéssel foglalkozik. hogy Mozsiknak nem erôssége a magyar helyesírás. . hogy az ôrmester felbukkanása a hírszerzés ellenôrzô akciója volt:” Nos. Nem tudom. ha a Központ visszautasította volna az ôrmester jelentkezését. Mozsik kiokoskodta azt is.. hanem azért mert az intézményneveket így kell írni. Tehát. mert ebben az idôpontban még nem volt kapcsolatom a CIA-jel. ha én már ebben az idôszakban a CIA-jel kapcsolatban lettem volna. hogy a Mozsik-féle idézetben szereplô írástól teljesen eltér az. olvashatjuk milyen legendát körít az egész ôrmester ügy köré. azokat én már helyesen írom le. Értem én. alaptalan feltételezésekbôl. hogy melyik a fônév. A valós tényeket figyelmen kívül hagyja. amihez nem ért. mint élete során leggyakrabban. akkor a CIA részére tiszta sor. Talán soha nem fogja megérteni Mozsik. melyik a tulajdonnév. ma is határozott meggyôzôdésem. A Katonai Hírszerzô Központból csak egy van. hogy a Katonai Hírszerzô Központ szavainak kezdôbetûit nem azért írjuk nagybetûvel. Talán már észrevette az olvasó. ha annak idején a Blahó nem adta volna át nekem az ôrmester által hozott annyagot. csak azokat a szavakat. akkor Mozsik mit írt volna rólam. hanem mondjuk a BM hírszerzés próbálta volna tovább szervezni az egész ügyet.. hogy ô a csalhatatlan érzékében mikor alakult ki a határozott meggyôzôdés. hogy az ôrmester jelentkezésének idôszakában én már a CIA ügynöke voltam. Azt írja ”. Soha! Amíg engem le nem tartóztattak. Mert ugye én az ôrmesterrel mindenféle ravasz dolgot kieszeltem volna és így megtévesztettem volna saját Központomat. hogy még véletlenül sem tudja eltalálni. hogy én a CIA-nek dolgozom. Mozsik meséje szerint a Központ nem derítette fel beszervezésemet. hogy a Központban nem bíznak bennem. ezért írjuk így. amelyeket Mozsik nem tud helyesen leírni. hogy ha a Központ visszautasítja az ôrmester jelentkezését. én ebben az idôpontban nem voltam kapcsolatban a CIA-vel. hogy én kapcsolatban vagyok a CIA-jel. írásának minden során érzôdik a Lacházi-féle stílus és az. amely a néger ôrmester jelentkezése idôszakában nem is létezett. hogy Mozsik semmit sem tudott meg a késôbbi fejleményekbôl és fôleg azt nem tudhatta meg. amit ismétlésképpen leírok. Nézzük.

hogy az én Központomnak nincs fogalma arról. így külszolgálatom második éve természetesen 1983 szeptemberében vette kezdetét.249 mivel az ôrmester nem lett visszautasítva. hogy hazugságai hihetôségének kedvéért legalább a dátumok és hozzájuk kapcsolt cselekmények logikusan kövessék egymást. és az is lehetséges. a Központ ”ráharapott a csalira” a CIA londoni rezidens azonnal tudta. A 15. Vajon miért? Nyilván azért. hogy a nagykövetség épületébe egyenruhában belépô amerikai tiszthelyettest is megfigyelték. mû 25-26. Fejezetben levô idézetben azt írja Mozsik. belépése tényét rögzítették. Sajnos mindezt jóval késôbb gondoltuk végig. kihasználva az ôrmester önként jelentkezését. hogy engem a CIA külszolgálatom második évében beszervezett. De ez sem történt meg. hogy én ekkor már kapcsolatban voltam a CIA-vel. Felhívom az olvasó figyelmét. mert a néger ôrmester jött. hogy én a CIA ügynöke vagyok. Azt hiszem jogos az a feltételezés. ezeket a fránya dátumokat már megint összekeverte. hogy azonnal érintkezésbe léptek a CIA helyi képviselôjével. Külszolgálatom 1982 szeptemberében kezdôdött. Nem így tette. következetesen végig is vitte volna. következésképpen a néger ôrmester augusztusi jelentkezésekor Mozsik írása szerint nem lehettem kapcsolatban a CIA-vel. Ezen fejezetben Mozsik azt erôszakolja. hogy a brit elhárítás tisztjei a nagykövetséget elhagyó személyeket feltartóztatták.oldal) ” A londoni magyar nagykövetség épülete a brit elhárítás folyamatos ellenôrzése alatt volt ebben az idôben. Lehetséges. és nem állt érdekükben az ügy további folytatása. vagyis augusztus után. majd azon elmélkedik. Fából vaskarika Mozsik módra. A . játszmát akart volna kezdeményezni. hanem egyébként is. mert a Mozsik-féle elhárítók nem azért ”figyelték” a Magyar Nagykövetséget. tájékoztatva ôt a helyzetrôl. hogy ez történt az amerikai ôrmesterrel is? De akkor miért ment el a második találkozóra? Ha viszont a CIA. milyen ügyet intézetek a magyaroknál és kikkel tárgyaltak. Tájékoztatom az olvasót. hogy könyvem 15. Milyen ”ebben az idôben?” Gondolom egész évben. hogy engem a CIA külszolgálatom második évében szevezett be (egyébként mint tudjuk ez sem igaz és nem így van ). akkor azt a szakmai szabályoknak megfelelôen. hogy a brit elhárítás a Magyar Nagykövetséget és a követség mellett levô Magyar Konzulátust az 1970-es évek közepétôl nem részesítette figyelembe. Ilyen esetekben pedig szinte rutin jellegû volt. Fejezetében a Mozsik-féle idézetben az olvasható. kilóg a lóláb! Mit ír Mozsik? (Id. mert az amerikaiak elérték céljukat. Baj van! Mozsik.írja Mozsik. Mozsiknak ügyelnie kellett volna fércmûnek is gyenge írása során. 1983-ban.” Belovai: Mi az igazság? A Magyar Nagykövetség épülete a brit elhárítás folyamatos ellenôrzése alatt volt ebben az idôben. és kikérdezték arról. hogy a néger ôrmester augusztusban jelentkezett a konzulátuson.

kellett hogy legyen. de a két épület olyan szerencsés elhelyezésben van. Ezért is próbálkoztak a brit elhárítók azzal. amikor éjszakai ügyeletben voltam. mint a magyarok. az USA. Angliának nem volt pénze arra. A brit elhárítás néha-néha némelyik diplomatát nyíltan követte. hogy ”most a brit elhárítás akciójáról van szó”. stb. az elhárítás tevékenységérôl írt jelentéseinek zöme fantazmagória volt. BUNKER. Készültek a jelentések orrba-szájba. erre csak Magyarországnak volt pénze. Nem tudom. akkor rendszeresen írta jelentéseit az ”elhárítás tevékenységérôl. vagy távolról belôttek egy hangérzékelôt. hanem az angolok iránti vak gyûlöletébôl. Mozsik a londoni Magyar Nagykövetségnek a brit elhárítás altal történô folyamatos megfigyelését abból a valós ténybôl vezette le. hogy az épületek megfigyelése szinte lehetetlen.” Londonban a brit elhárítás egyedül a Szovjet Nagykövetséget és az ettôl pár tíz méterre levô Szovjet Katonai Attasé Hivatal épületét próbálta valamilyen módon megfigyelés alatt tartani. akkor ez ugyan így van Angliában is a Magyar Nagykövetségre vetítve. ezekbôl a valós eseményekbôl aztán fantasztikus ”brit elhárítási akciók” születtek. két éven át volt szerencsém az irodám ablakából néha-néha átnézni az utca túlsó oldalán levô épületekre. hogy a kommunista országok külképviseleteit folyamatos ellenôrzés alatt tartsa. hogy hatalmas létszámú BM személyzetet tartson 24 órás szolgálatban az angol. de ezzel sem mentek sokra. Londoni külszolgálatom során. ahogy fentebb írtam. A brit elhárítás tevékenységérôl késôbb írni fogok. hogy ha Magyarországon. ez egy tágas . nem figyelték a Magyar Nagykövetséget! Az angol elhárítók nem voltak olyan gazdagok. amely a brit elhárítás jelenlétére utalt volna. vajon Washingtonban a Shoemaker utcában levô Magyar Nagykövetség környékén levô épületek melyikében jelölte ki Mozsik az ”amerikai elhárítók” tevékenységének színhelyét? A logika szerint. mert amikor Washingtonban teljesített szolgálatot. nagykövetségek figyelésére.250 korábbi években sem folyt a követség napi 24 órás megfigyelése. mert a magyarokat nem tekintették komoly hírszerzô kapacitással rendelkezô csoportosításnak. vagy finoman érzékeltette. vagy más megnevezésben TANK. mert az Attasé Hivatalban volt egy un. a francia. Egyébként. holott mögötte nem volt semmilyen valóságos akció. Mozsik megint nem a tényekbôl indult ki. az ügyeleti szoba ablakából pontosan rá lehetett látni a szemben levô ”elhárítás gyanús” épület bejáratára. de én egyetlen egyszer sem láttam semmi különös olyan jelenséget. A brit elhárítás tevékenysége csak a mindenkori BM Rezidens és a katonai hírszerzés Rezidensének fantáziájában létezett. Budapesten a Harmincad utcában levô Angol Nagykövetséget a BM elhárítás figyelô szolgálata a nap 24 órájában megfigyelés alatt tartotta. hogy a Katonai Attasé Hivatal épületének falába beszereltek.

de még az ajón (ablak nincs rajta) se jut ki egy árva hang sem. vagy az amerikai elhárítás könnyen le is tartóztathatott volna. de NEM ”figyelteti” a konzulátust. Nos. ahova a néger ôrmester soha nem tette be a lábát. hogy a nagykövetség épületébe egyenruhában (az ôrmester ahányszor jött a konzulátusra. ha a brit elhárítók már annyira értesítenének valakit. hogy ne legyen bántódásom. hogy a brit elhárítás. mert úgy van hangszigetelve. hogy az ôrmester NEM egyenruhában jelentkezett és NEM a követségen. mit is gondolhattak volna . hogy a Magyar Nagykövetséget a brit elhárítás folyamatosan ellenôrizte ”ebben az idôben”. Mozsik gondolatmenetében az ôrmester jelentkezését és ebben játszott szerepemet csak jóval késôbb gondolták végig. menyezeten. Bizony. mielôtt ”kémregény” írására adta volna fejét. soha nem viselt egyenruhát) belépô amerikai tiszthelyettest is megfigyelték. Aztán. hogy onnan a falakon. akkor azt a brit elhárítás fogja végig vinni és csak majd a végsô kifejlôdés szakaszában értesítenék az USA illetékes szervét (mint ahogy ez mindíg is történt. Tudom én. sôt talán tájékoztatták volna a CIA helyi képviselôjét is. akkor sem a CIA-t értesítenék. de ekkor sem a CIA-t. amit leírt? Nem volt neki semmi gyanús. hanem az Angliában müködô USA parancsnokság elhárító szervét. hogy nincs tisztában azzal: ha a brit elhárítás vett a kezébe egy USA állampolgárt érintô ügyet. Ezt jó lett volna tudni Mozsiknak. ha Mozsik tudta. amely ”süketszoba”. Az is elméleti felkészültségének hiányosságára utal Mozsiknál. hanem a konzulátusra. vagy a padlón.251 szoba. amelynek ajtaján a valóságban a néger ôrmester négyszer lépett be. mert netalán egy alkalommal valaki belépett a Magyar nagykövetségre. akkor vajon figyelték-e a Magyar Konzulátust is. Képtelen felfogni azt. Mozsiknak a CIA még mindíg a Mumus. hogy az ôrmesterrel talkálkozzam a Regent’s Parkban? Hát hogyan védett ô engem onnan a Központból. mert ugyanis a néger ôrmester nem a követségre ment. csak Mozsik nem tud róla). Mozsik tehát “figyelteti” a követség épületét. Ha mondjuk igaz lenne. Felvetôdik itt még egy kérdés. hanem a konzulátuson jelent meg elsô alkalommal. Az operatív helyzet ismeretének teljes hiánya jellemzô ismételten Mozsikra. akkor miért adott nekem utasítást. ugyanis nem tudja.” Vajon ô értette-e. hogy valami nem stimmel? Tovább szárnyal Mozsik fantáziája. amikor is jogosnak tartja a feltételezést. NEM a követségre. Tudjuk. ahol a brit. de Mozsik ilyen helyzetbe akart belevinni engem. ne essem csapdába? Sehogy! Direkt belehajtott volna egy kétes kimenetelû találkozóba. akkor nem fogja azonnal értesíti a CIA-t. nagy dolog ez az operatívitás. hogy a Magyar Nagykövetséget a brit elhárítás figyelte ”ebben az idôben”. nem így történt. hogy miért állítja fel Mozsik ezt a rablómesét. csak néha nehéz követni Mozsik ”értékes gondolatait.

altábornagy (Sz. Ugyanakkor láttam. alapos kivizsgálásra. és megadtam neki az osztályvezetô fôorvos nevét.a szerzô megjegyzése). és nem érzi szükségét a kivizsgálásnak. tekintettel arra. Ki is jelentette. Velem is ezt tették. a korábbi öngyilkossági kényszer állapotára hivatkozva arra köteleztem. nem volt semmiféle kényszerképzete. Nem tudtam meg semmi különöset. akinél jelentkeznie kellett. az amerikai katonai attaséhivatallal fenntartott kapcsolatáról. Ezért akarjuk.oldal) ” Tervemnek megfelelôen a londoni hírszerzô szervezet vezetôjét beszámoltatása során külön is faggattam Belovairól. hogy befekvésérôl már intézkedtem is. Belovai nekem is elmondta. külszolgálatának további folytatását megszakítsák. A beszámoltatást követôen a rezidens visszautazott állomáshelyére. a lebukását követôen kiderült.=Szücs Ferenc Csoportfônök . aminek a valósághoz semmi köze? Ilyen és hasonló fikciókkal hurcolt meg. néhány nappal késôbb pedig Belovai és családja hazaérkezett Budapestre szabadsága letöltésére. hogy senkinek az utasítására nem hajlandó befeküdni a kórházba. mû 26-27. hogy Sz. baráti köre mindíg azzal a céllal. vezérôrnagynak (N= Nagy Lajos.a szerzô megjegyzése) szabadságon volt. Mint késôbb. Visszautasító válaszát persze azonnal jelentettem N. Másnap ô maga jelentkezett nálam. és ott hipnotizálással vagy igazságszérummal *kiszedjük* ezt belôle. hogy feküdjön be a Központi Katonai Kórház idegosztályára. hogy az egész csak játék volt. Közöltem vele. hogy akaratuk szerint a szóban forgó hírszerzô tisztet ”kinyírják”. Mozsik és hasonszôrû társai 22 INKVIZÍCIÓS VIZSGÁLAT ELLENEM BÁNYÁSZ REZSÔ NAGYKÖVET FELJELENTÉSE MIATT Mit ír Mozsik? (Id. vetett tortúra alá sok külszolgálatos tisztet Mozsik és. hogy a CIA-nál kémkedésre vállalkozott. hogy a kórházba befeküdjön. attól félt.252 végig? A fenti és korábban írt Mozsik-féle fikciót. Én a csoportfônök utasítása alapján. máris tudunk arról. hogy zavart lett és riadtan viselkedett.” Belovai: Mi az igazság? . a Csoportfônök általános helyettese .

Meglepôdtem volna. továbbá maga az Attasé Jelentés. . július 2-án .) utazott vissza Londonba. döntéseimet a vizsgálat során. NEM jelentkezhettem hazaérkezésem másnapján Mozsiknál. mert akkor július elsején vasárnap volt. majd magam hoztam saját futárpostánkban Budapestre. mert az 1984 júliusaugusztusi Katonai Attasé Jelentésben ilyen jelentés rész NEM szerepelt (mert ilyen Attasé Jelentés nem is volt). Harmadszor.7. június vége felé. június 30-án érkeztem szabadságra Magyarországra. hétfôn találkoztam a Központban. benne adatokkal rólam NEM lehetett volna Mozsik íróasztalán. Az 1984. hogy Bányász jelentett fel (én ekkor még nem tudtam) és azt is tudta. amint ez valójában meg is történt. Természetesen ennek a ”tudásnak” semmi jelét nem adta. mert ô másnap (1984. ha megtudott volna valami különöset! Mert ugyanis nem volt semmi különös megtudnivaló. Elôször. hétfôn jelentkezhettem nála. Mozsik velem soha NEM közölt olyat. majd Esztergomival való találkozáskor magam mondtam neki felháborodva. júniusi Katonai Attasé Jelentés leghamarabb júliusban az elsô munkanapon. Másodszor. Esztergomi Ferenc ezredest arról. hogy feküdjek be a Központi Katonai Kórház Idegosztályára.8. Mozsik azt írja. De Mozsik erre a jelentésre nem hivatkozik semmilyen vonakozásban. hogy nekem befellegzett a Londonba való visszautazás. Esztergomi ”együttérzôen” hallgatta felháborodásomat. így valójában hazaérkezésem után a harmadik napon. hogy a beszámoltatás során nem tudott meg semmi különöset. Esztergomival 1984. majd elköszöntünk egymástól. ekkor már tudtam. majd részletesen ismertetem Bányász Rezsô feljelentése kapcsán felállított Inkvizíciós Bizottság tevékenységét. rámutatva hazug tartalmukra és tarthatatlanságukra. NEM tartalmazhatott 1984 július-augusztusra vonatkozó semmilyen eseményt. Esztergomi ezredes. hétfôn kerülhetett Mozsik kezébe. az nem ô volt. amit én készítettem és én zártam le 1984. a 7-8 alkalommal történt találkozásomról. a Rezidens (mert beszámoltatás tényleg volt 1984 júniusában) a beszámoltatás után NEM utazott vissza Londonba és én néhány nappal késôbb NEM érkeztem meg Budapestre szabadságom letöltésére. Negyedszer. Mozsik NEM faggathatta a londoni hírszerzô szervezet vezetôjét. elôször pontról pontra haladva elemzem Mozsik állításait. hogy mit tud az amerikai katonai attaséval való kapcsolatomról. Aki közölte velem. augusztus 6-án. 2-án. Esztergomi természetesen tudta. hogy mivel a Katonai Attasé Jelentés a londoni Katonai Attasé Hivatal tagjainak diplomáciai eseményeken való részvételét tartalmazta. hogy milyen aljas rágalmakat szôttek valakik ellenem. hogy vizsgálat indul ellenem. viselkedésemet. mert én júliusaugusztusban már nem is voltam Londonban. az utolsó jelentés. Viszont megtörtént a következô: én 1984. Megemlítem még azt a csekélységet.253 Követve a már jól bevált módszert.

Nyolcadszor. amely arra utalt volna. mivel én Mozsiknak NEM adtam visszautasító választ. mert az Inkvizíciós Bizottság vizsgálatot indított ellenenem. Késôbb írok errôl is. a Honvéd Üdülôben töltöttem szabadságomat. ahogy írni szoktam: a többi stimmel! A következôkben részletesen ismertetem a Bányász-féle feljelentés kapcsán kialakult helyzetet. az Inkvizíciós Bizottság tevékenységét. viszont dühösnek. hogy az én Központomban (a Mozsik-féle elmélkedés idôpontjában) bárkinek is a leghalványabb gyanúja lenne arról. A valóságban a Katonai Hírszerzô Központhoz soha nem futott be olyan információ (még gyanú formájában sem). hogy készen állok Londonba történô visszautazásra. majd . hogy én a CIA-vel kapcsolatban állok. július 2-6-ig a Központban tartózkodtam szakmai beszámoló és más elfoglaltságok miatt. A szakmai beszámolóról nem írok. hogy ”öngyilkossági kényszerállapotban” voltam. hanem a tagadó választ Nagy Lajos vezérôrnagynak adtam meg. én soha NEM féltem (mert elszánt voltam) attól. és NEM mondtam soha olyat. Tizedszer.június 30-án családommal Magyarországra érkeztem szabadságom letöltésére. valóban kijelentettem. mert NEM volt igaz a rám Bányász Rezsô által kitalált öngyilkossági rágalom. Kedves olvasóim. mert féltem akár a hipnotizálástól. én Mozsik elôtt soha az életemben sem zavartan.254 Ötödször. hétfôn jelentkeztem munkahelyemen. mert errôl korábban már tettem elmítést. soha NEM mondtam Mozsiknak olyat. sem riadtan NEM viselkedtem. Természetesen a hírszerzésben soha nem kizárt (mint az amerikai Ames esete is bizonyítja). nem csoda. NEM azért NEM feküdtem be az idegosztályra.július 9-29-ig feleségemmel és fiammal Balatonkenesén. hogy én kapcsolatban állok a CIA-vel. 1984. 1984. 1984. akár az igazságszérumtól. NEM volt rá okom! Idegrendszerem NEM zavarodott meg. meg mókát kellett volna beismerni? Hatodszor. hogy NEM vagyok hajlandó befeküdni a kórházba. de olyat NEM mondtam. A brit iránytiszt ebben az idôpontban Horváth István ôrnagy volt. hanem elvi okokból. aki ezt megelôzôen Londonban volt attasétitkár Esztergomi ezredes beosztottjaként. nagyon dühös voltam. jelentettem. így azt NEM jelenthette Nagy Lajos vezérôrnagynak. hogy állandóan zavart és riadt. a történések lefolyását. Szabadságom letelte után július 30-án. Kilencedszer. A zavart és riadt viselkedés legfeljebb Mozsikra jelemzô. Errôl késôbb részletesen írok. hiszen tudása minden szinten igen alacsony fokú. hogy árulás következtében ügynökök sora bukik le. Akkor meg miféle játékot. Hetedszer. hogy ”senki utasítására”. hogy az egész csak játék volt.

hogy hányszor részegedtem le Londonban. de ôt ”rebelis” magtartása miatt az Operatív Csoport vezetôi ”kinézték” beosztásából és ô visszakerült a Tájékoztató Csoporthoz. a neve sajnos nem jut eszembe. kedden Esztergomi Ferenc ezredes. Persze nem kellett nekem ”követelni” az ügy kivizsgálását.255 ôt váltotta Tiszai Gyula ôrnagy. a régi ügynök írásos formában. akinek elmondtam. majd mentem külszolgálatra. majd ezt Bányász. hiszen a Vizsgáló Bizottság (Inkvizíciós Bizottság) már készen állt. hogy kitôl tudhatom meg a részleteket. volt idejük minden piszkos részletet alaposan kidolgozni. Mielôtt a bizottság elé kerültem volna. akkor a brit vonalon az iránytiszt Kovács Ferenc százados volt. stílusomhoz. hétfôn jelentettem. amelyekhez semmi közöm nem volt. is egészségesek voltunk. Horváth nem volt tisztában (vagy nem akarta mondani). Horváth István ôrnagy a brit vonal iránytisztje tájékoztatott arról. és ez az alezredes ismertette. egészéges voltam. hogy részleteiben mirôl is van szó a feljelentésben. Természetesen azonnal tiltakoztam az aljas rágalmak ellen és magam követeltem. mi a Bányász feljelentés tartalma. hogy az orvosi vizsgálat is megtörtént. Nos. készen állok Londba történô visszautazásra. amelyen olyan kérdések szerepeltek. ahová ôt. mint aki nem tud semmirôl. hogy elôször el kell mennem a Központi Katonai Kórházba az évi egészségügy vizsgálatra. Egyébként Esztergomi és Bányász több alkalommal találkozhattak. Végül eljutottam Mozsik Imre ezredes helyetteséig (Mozsik ugyanis NEM foglalkozott velem közvetlenül). vele legközelebb a Katonai Bíróságon találkoztam.augusztus 7-én. aki egy alezredes volt. mert ellenem vizsgálat indul. Szücs Ferenc altárbornagynál. de ô csak csodálkozott. hogy ”mit követtem el Londonban”. mint tanút idézték meg. hogy a feljelentést Bányász Rezsô nagykövett tette ellenem a Katonai Hírszerzés vezetôjénél. így én magam mentem utána. hogy az orvosok egyike sem talált semmilyen negatív vizsgálati eredményt az orvosi vizsgálat során. 1984. viselkedési szokásaimhoz és karakteremhez egyáltalán nem illettek. hogy amikor én készültem fel külszolgálatra. résztvettünk minden vizsgálaton. feljelentô levélként személyesen átadta Szücs Ferenc altábornagynak. Kiemelem. feleségemmel és fiammal elmentünk. és még egy pár kérdés. Horváth ôrnagy tajékoztatott. feleségem is. Mozsik helyettese adott egy kérdôlapot. errôl a vizsgálatot összegezô belgyógyász fôorvos írásos igazolást adott. augusztus 6-án. Megtudtam azt is. hogy nem utazhatok vissza. hogy elôtte megjelenjek. én is. hogy az ügyet ki kell vizsgálni. 1984. miért akartam felakasztani magam a Hyde Parkban. Említettem korábban. meg a fiam. Közben találkoztam Esztergomi ezredessel. feleségével visszautazott Londonba. . hogy milyen piszkosságokat hordott össze Bányász ellenem.

. aki engem a rámszórt rágalom elismerésére kényszeríthetne. .Molnár András ezredes. Osztályának ( NATO országokban szolgálók) vezetôje. szinte másodpercnyi precizitással.Mozsik Imre ezredes. Mozsik nem fogadta el a második Igazoló Jelentésbe írtakat sem. az Operatív Szolgálat 2. az igaz. ha egyszer nem igaz valami. kedd) összeült az Inkvizíciós Bizottság. hogy ha feltárom az események valódi oldalait. tele aljasabbnál aljasabb provokatív kérdésekkel. Az Inkvizíciós Bizottság tagjai a következôk voltak. Tehát. Mozsiknak nem volt elegendô. János ezredes.256 Természetesen azonnal. még aznap délelôtt. akkor ki akartam ugrani az autóból. hogy a Bányász-féle feljelentés nem állja meg a helyét és máris utazhatom vissza Londonba.Stadler Gyula ezredes. Hát. Ezen a napon délután (aug. hogy amit Bányász ír. a Hírszerzô Szolgálat fôpárttitkára (függetlenített). mindenképpen azt akarta kicsikarni tôlem. hazamenetünk.Tóth G. ismét szerepelt benne.június 15-én. de mégsem utazhattam vissza Londonba! Ezt azonban ekkor még nem tudtam. hogy ismerjem be. akkor a bizottság belátja és meg fogja érteni. ô átadta Mozsiknak.Nagy Lajos vezérôrnagy. Hatalmasat tévedtem! Bebizonyosodott ugyan. . amelyek teljes mélységben feltárták és cáfolták a Bányász felejelentés minden pontját és rágalmát. Az Igazoló Jelentést átadtam Mozsik helyettesének. . . Természetesen. hogy én 1984. hogy Bányász hazudott.7. nincs az az Isten. a Katonai Felderítô Szolgálat Parancsnokának általános helyettese. az alezredesnek. a második Igazoló Jelentésben is visszavertem minden aljas rágalmat és feltételezést. a legpozitívabb hozzáállással és abban való bizakodásomban. a Hírszerzô Szolgálat Személyügyi Osztályának vezetôje. A Bányász feljelentésben az állt. majd másnap (16-án). Aznap letelt a munkaidô. pénteken lakásomon lerészegedtem. az Operatív Szolgálat vezetôje. amikor Guttyán József elvitt kocsiján a kórházba az orvoshoz. . amely elôtt meg kellett jelennem. Az Igazoló Jelentésben megírtam a feljelentésben MEG NEM történt eseményekhez kapcsolódó valós eseményeket. hogy hányszor részegedtem le és mikor Londonban? Az elsô Igazoló Jelentésben hiába írtam le részletesen minden eseményt. majd ezt követôen a Hyde Parkban fel akartam magam akasztani. nekiláttam a rám rótt Igazoló Jelentés megírásához. Másnap reggel Mozsik ismét eljuttatott hozzám egy újabb kérdôívet.

de a vizsgálatot tovább folytatják. akkor mégis miért lettem volna öngyilkos? A bizottság ”elfogadta” érvelésemet. hogy a bizottság elôzetesen elfogadja igaznak azt. csámcsogva jelentették volna a Központnak. hogy csináljunk az ”elefántból bolhát” és akkor rendbe hozzuk az egész feljelentési témát. A bizottságnak elmondtam. hogy ha a felejelentésben foglaltak nem igazak. mondta. Családi életem normális. Ezzel egyet értettem. hogy velem mi történt! De ilyen jelentések nincsenek! A bizottság ”elfogadta” érvelésemet. Zentai Zoltán a második. és ezt a rágalmat NEM igazolta sem Tiszai Gyula ôrnagy. Fejezeteiben részletesen írtam a Bányász-féle rágalmakról és a feljelentésrôl. pályám sikeres. anyagi gondjaim nincsenek. már Magyarországon sem voltak. hogy megfáztam. Az Inkvizíciós Bizottság elôtt 1984. megvilágítva az események valódi oldalait. felírt néhány gyógyszert. hogy NEM igaz az a rágalom. Egyébként. kötelem sem volt hozzá. szeretem a feleségemet. az engem megvizsgáló orvos meg fôleg NEM! Megmondtam a bizottságnak. akkor Tiszai Gyula lett volna az elsô. mint amit a Bányász-féle feljelentés tartalmaz? Kérdezte a bizottság azt is. János ezredes igazat adott nekem. A bizottság ”elfogadta” érvelésemet. június 16-án baráti szívességbôl elvitt engem az egyik kórházba. hogy én ki akartam ugrani Guttyán József gépkocsijából. javasoltam kérdezzék csak ki Guttyánt is. ennek az ötszörösétôl sem sikerülne nekem lerészegednem. Az Inkvizíciós Bizottság vezetôje. hogy ott egy másik orvos is megvizsgáljon. hogy miként írásban is az igazat írtam. Az Inkvizíciós Bizottságnak elmondtam. illetve kérdeztek a Bányász-féle állításokról. június 15-én NEM voltam lerészegedve. A bizottság tagjai közül csak egy ember viselkedett velem szemben igen ellenségesen és durva stílusban. hogy állított-e olyon rágalamat. a fiamat. akkor Bányász mégis mi okból jelentett fel? Válaszom az volt. augusztus 7-én. hogy nem . Az Inkvizíciós Bizottságnak elmondtam.257 Emlékeztetem olvasóimat. Ez az orvos is megerôsítette. A többiek normálisan szólítottak meg. ha én le lettem volna részegedve. Nagy Lajos vezérôrnagy azt mondta. hogy bolhából ne csináljanak elefántot! Tóth G. akik az orvossal jöttek hozzám. hogy 1984. de még ittas sem voltam. Az Inkvizíciós Bizottságnak elmondtam. majd rá egy óra múlva egy fél doboz sört. akik azonnal. hogy NEM akartam felakasztani magam a Hyde Parkban. NEM voltam lerészegedve. hogy vajon tudom-e. Kértem a bizottságot. Mozsik Imre ezredes. délután 14:00kor jelentem meg. nekik is az igazat fogom mondani. hogy megerôsítô vagy cáfoló adatokat kapjanak. és 20. mert NEM is vagyok ilyen öngyilkos hajlamú. hogy könyvem 19. sem Zentai László BM Rezidens. amikor 1984. nincs semmi takargatnivalóm. kedden. mert csak féldecinyi whiskyt ittam. amit én elmondtam.

mi bajom származhatna az újabb vizsgálatból? A bizottság úgy foglalt állást. mert valamilyen politikai kérdésrôl megmondta ôszinte véleményét. hogy miként zajlik le a vizsgálat. aki tájékoztatást ad arról. hogy rendben van. ô most nem tudja megmondani pontosan. semmi különös vizsgálat nem történik. hogy nekem miért és mikor kell befeküdnöm a Központi Katonai Kórház Idegosztályára. Az Inkvizíciós Bizottság ülése után elmentem Dr. hogy mi az oka Bányász feljelentésének. hogy hát mégis mit akarnak ott vizsgálni rajtam? Azt válaszolta. hogy ne aggódjak. hogy Szabó orvos alezredes volt az. hogy az igazságot kimondja. Szabó János orvos alezredeshez. aki a csapatfelderítôktôl az egyik alezredest kényszerbeutalta erre a Pszichiátriai Osztályra. de majd ha befeküdtem. hogy mikor és kihez kell mennem a Központi Katonai Kórház Idegosztályán. Nem akartam magam körül port verni. aki a kommunista rendszerben képes volt arra. de ha a bizottság úgy kívánja. Kérdezték. Csak hát. hogy menjek másnap. hogy jelentkezzem Szabó János orvos alezredesnél. azaz 1984. a Katonai Felderítô Szolgálat vezetôorvosánál. az igazságot. Kezdett ez az egész vizsgálat bûzleni nekem. nem akartam Esztergomi ezredest kedvezôtlen színben feltüntetni. Tudtam. így a Központban is csendben akartam maradni. a Pszichiátriai Osztály vezetôjénél. Azt tudtam. információkat kértem arra vonatkozóan. hajlandó vagyok ismételten résztvenni az orvosi vizsgálaton. augusztus 8-án. Nagy Lajos vezérôrnagy parancsot adott arra. hogy idegileg is egészséges vagyok. reggel 8 órára ott leszek a Pszichiátriai Osztályon. Kérdeztem Szabó doktort. Természetesen tudtam. Hoppá! Itt valami készülôben van! Eszembe jutott azonnal.258 tudom mi volt az ok. Hát miféle ilyen bajaim vannak nekem? Azt mondtam Szabó doktornak. Az Inkvizíciós Bizottság vezetôje. . de nem tartottam célszerûnek az okok ismertetését a bizottság elôtt. jó. akkor ott megmondják és tudni is fogom. Nem akartam haragosokat szerezni magamnak. szerda reggel és jelenkezzek Hilszmayer orvos alezredesnél. ezt az Inkvizíciós Bizottság nem tudta. hogy a befekvés ellen van-e valami kifogásom? Jelentettem. az Szabó János orvos alezredes szerint NEM lehet normális ember! Na. kóros lelki jelenségekkel és kedélybetegségekkel szokott foglalkozni. hogy a pszichiátria elmebajjal. Már pedig. hogy én néhány nappal korábban már étestem az évenként kötelkezô orvosi vizsgálaton. hogy az orvosi vizsgálat után ismét meg kell jelennem a bizottság elôtt. Azt mondta. Ekkor még nem volt semmilyen fenntartásom az idegorvosi vizsgálat ellen. Ebben az idôszakban már régen kapcsolatban vltam a CIA-jel és mint ahogy Londonban is csendben voltam (Bányász mégis feljelentett).

tettek ôk már ilyet korábban. hogy csak évek múltán engednek ki. hogy már egész közel jártunk hozzájuk. majd Hilszmayer idegorvos. Belépni nem akartam egyik kórterembe sem. az udvar felé esô részen voltak a kórtermek. ennek elhelyezése az egyik régi épület földszintjén volt. de én szépen elmentem mellette. 1984. felderítem én ezt a Pszichiátriai Osztályt. most tôlem jobbra estek az orvosi és nôvéri szobák és vizsgálók. hogy mit láttam a szóban forgó osztályon és annak az aggodalmamnak adtam hangot. szerda reggel 8 órakor. Elmondtam feleségemnek és fiamnak. Nem vették észre. kérdeztem egyik nôvért. Némelyik ”betegen” a fején valamiféle vizsgáló müszer volt feltéve. aki valamiféle ügyeletes lehetett. az is lehet. de a 6-7 lépés távolság elgendô volt arra. idegroncsként. hogy mi is folyik itt az osztályon? Hilszmayer irodája zárva volt. az ágyakban férfiakat láttam. hogy mit tud az orvosról. az ágyakon oldalt és a tetején rácsok voltak. hogy értekezleten van és csak késôn fog visszaérkezni. meglepôdtek. A feleségemnek elmondtam. amikor megláttak bennünket. A folyósó végén mát ott volt a Központ orvosa Szabó János alezredes és elmélyült beszégetést folytatott Hilszmayer orvos alezredessel. Hilszmayer (nem emlékszem a keresztnevére) orvos alezredes. ahogy sétáltam elôre. hazafelé menet a Róbert Károly körút és a Tüzér utca sarkán levô lerobbant csehóban megittam egy üveg hideg sört és haza mentem. az ajtók mindenütt nyitva voltak. A bejáratnál volt egy középkorú férfi. elôzetesen megérdeklôdöm. a tôlem jobbra esô oldalon. hogy reggel 8 órára eljön a feleségem is velem a Pszichiátriai Osztályra. abból vezetékek sokasága jött ki és csatlakozott valamilyen mérômüszerhez. elhatároztam. Az egyik ajtón láttam a kiírást. mintha mindíg is odatartoztam volna. Egy hosszú folyosóra jutottam. Miután elmentem az orvostól. megjelentem a Pszichiátriai Osztályon. Gondoltam. Megtörtént a kölcsönös bemutatkozás. ha én csak úgy belesétáltam volna egy számomra nem világos helyzetbe. körülnéz ô is. hogy valamiféle kivizsgálásra befeküdjek a Központi Katonai Osztály Pszichiátriai Osztályára. a feleségem is velem volt. azt a választ kaptam. augusztus 8-án. hogy ha engem oda befektetnek. hogy mi is folyik ott? Még a délután folyamán elmentem a Róbert Károly körúton levô Központi Katonai Kórház Pszichiátriai Osztályára. ”otthonosan mozogtam”. majd ezt követôen kialakitjuk a további lépéseket. ha már itt vagyok. Ezt követôen elhagytam a kórház területét. hogy Inkvizíciós Bizottság elé idéztek a Bányász-féle feljelentés miatt és azt akarják. Megbeszéltük.259 Nem lettem volna Belovai István alezredes. hogy megállapítsam: ezek az emberek nem szabad akaratukból vannak a kórtermekben! A hosszú folyosó végén visszafordultam. az osztály vezetôje megkérdezte tôlem: ”hoztál-e magaddal fogkefécskét? Hoztál-e magaddal pizsamácskát?” Azt hittem rosszul . Ismertem már az elvtársakat.

a Személyügyi Osztályon és elmondtam neki. de elôször elmegyek haza. amit a Hilszmayer mond. hogy én nem leszek a vendége ennek a Hilszmayer-féle társaságnak. lehet. hogy tisztességes orvos nem vállalta ezt a beosztást. hogy itt egy jelentéktelen vizsgálatról lenne szó. Ez még gyanúsabbá tette az egész tervet. A felségem megkérdezte. Ha engem egyszer bedugnak a rácsos ágyba. Szabó János orvos alezredes. lehet. de azonnal csatlakoztam a gondolathoz és én is megerôsítettem. hogy annyi piszkos munkát kellett ott elvégezni. piszkos gondolkodást. minduntalan azt próbálta sugallni. hogy NEM fogok befeküdni az osztályra. megpróbált a szívemre beszélni. Odakint mondtam a feleségemnek. összeszedem a holmijaimat és azonnal jövök vissza. mert ha tiltakozom és kijelentem.260 hallok. hogy mi is folyik velem szemben. hogy azok a fogdmegek. Mellettünk meg a rácsos ágyakban ott feküdtek az emberek. hogy mégis mit akarnak megvizsgálni rajtam? Hilszmayer azt felelte. de ezt kellett mondanom. hogy csak feküdjek be nyugodtan. megbuggyant fejével ez az ember volt a Pszichiátriai Osztály vezetôje. hogy miként viselkedett Hilszmayer orvos alezredes velem szemben. amikor talán majd kiengednek. Hilszmayer elmondta Nagy Gyula alezredesnek. egyszer csak rámrontanak és erôszakkal betesznek a rácsos ágyba. a Központ vezetô orvosa. Ezt elfogadta Hilszmayer is meg Szabó doktor is. akkor azt csinálnak velem amit akarnak. ahol megkerestem Nagy Gyula alezredest. akik a bejáratnál egy üvegfalú szobában voltak. akkor meg már idegroncs leszek. hogy amikor Szolnokon szolgált. ép és egészéges ember létemre. hogy rendben van. hogy elsôként én utasítsam vissza a vizsgálatot. be fogok feküdni. elköszöntünk és kimentünk az épületbôl. hogy ”az majd ki fog derülni!” A feleségem azt mondta Hilszmayernek. Feleségem elment haza. hogy én soha oda be nem fogok feküdni.” Nahát. Még kürül is néztem. akkor a férjem nem fog itt maradni magának kisérletezésre!” Feleségem megelôzött abban. Megszorítottam feleségem kezét (azt jelentette legyen csendben) és azt mondtam Hilszmayernek. Ugyanis. én meg bementem a Központba. teljesen kiszolgáltatva. hogy NEM fogok befeküdni az osztályra. hogy ne vegyem komolyan azt. nem lesz itt semmi baj. Ismertem az elvtársi. némelyik üveges szemmel és merev arccal nézett elôre. . mert ”szétverték az agyát. ”ha nem tudja hogy mit akarnak vizsgálni a férjemen. Ezen beszélgetés után még jobban elmélyült bennem. Úgyis ôk lettek volna az erôsebbek! Persze nem mentem vissza. mert annak az embernek egy kicsit ”megbuggyant” az agya. akkor ott bokszolt és ennek során a fejére kapott sok ütés következtében ô nem komplett. hogy eszembe se jár befeküdni. Hilszmáyer viszont kapható volt rá. hogy ezeket vajon tôlem kérdezi? Tôlem kérdezte! Ebben a pillanatban eldöntöttem. Nagy alezredes azt mondta.

elszabadult a pokol! Nagy Lajos vezérôrnagy. Kijelentettem. mert valószínû. természetesen hallották a Nagy vezérôrnaggyal folyatott ”bájcsevegést”. hogy milyen körülmények vannak a Pszichiátriai Osztályon és az is megemlítettem. megmondtam a titkárnônek. errôl van írásos orvosi jelentés. Nagy Péter ezredes és mások. hogy haladéktalanul jelentsen be hozzá. Pedig megírhatta volna a fenti igazságot is. hogy a több mint négy méter magas menyezetbe ”majdnem beleütötte a fejét. kimentem az ajtón és tisztességesen becsaptam magam mögött. holott megmondtam. hogy miután ilyen megalázó módon bántak velem. hogy a feljelentés minden pontja rágalom. hogy nekem erre az osztályra kellene befeküdnöm. hogy ezt most már jelenti a Honvédelmi Miniszternek. augusztus 9-én. legalább a Czinege elvtárs is megtudja. és ezt a bizottság is tudja. hogy már akkor tiltakoztam volna ilyen bánásmód ellen. Mondtam. Jelentettem neki. a katonai szabályzat által elôírt. mert a fenti való eseményt Mozsik máshogy adja elô könyvében. Azt mondtam: viszont látásra. A fenti kifogásokat és végsô álláspontomat normális hangnemben. a Czinege elvtársnak!! Én meg NEM útszéli hangon. de igen hangosan azt mondtam: az nagyon jó lesz. szokásos módon csúsztatva az egészet. ha jelenti ezt az ocsmány rágalmat a Honvédelmi Miniszternek. hogy ôk NEM mondták. hogy a Czinege majd igazságot tesz. ha valaki akar tôlem valamit. üvöltözni és azt kiabálta.261 Másnap. a titkárnô szobájában ott sorakoztak reggeli jelentéstételre a különbözô szolgálatok vezetôi. mert az ügy égetôen fontos. csütörtök reggel munkakezdés elôtt valamivel bementem a Központba. Nagy vezérôrnagy azonnal fogadott. Erôsen figyelmébe ajánlom olvasóimnak a fenti sorokat. 160-165 centiméter. köszöntem nekik. No. akkor ugrott állóhelybôl. hiszen ô volt az Inkvizíciós Bizottság elnöke. hogy még engemet is megcsapott az ajtó légnyomása. azonnal mentem Nagy Lajos vezérôrnagy titkárnôjéhez Nyíri Józsefnéhez (Anikó). mert nincs semmi bajom. Nem mintha egy pillanatig is hittem volna. akinek magassága kb. így Lacházi és Mozsik ezredesek. hitelt adtak Bányász feljelentésének. hogy megtudjam bejött-e már a vezérôrnagy? Már bent volt. aki erre nem szolgált rá.” Elkezdett velem útszéli hangon beszélni. hogy elmegyek haza. NEM VAGYOK HAJLANDÓ VISSZAUTAZNI LONDONBA TOVÁBBI KÜLSZOLGÁLATRA. de úgy. akkor telefonon . azon az orvosok egészségesnek találtak. hogy milyen megalázóan bánnak itt olyan emberrel. összesen vagy 6-7 fô. az elöljárónak kijáró tisztelettel és stílusban jelentettem Nagy vezérôrnagynak. Az elôtérben. Nagy vezérôrnagynak megmondtam: NEM vagyok hajlandó befeküdni a Pszichiátriai Osztályra. egészséges vagyok! Pár nappal korábban részt vettem a kötelezô orvosi vizsgálaton.

de ô is hasztalanul. Amint már írtam. aki Belovait talán a legjobban ismerte. meg ”pizsamácskáját” és azt az állásfoglalásomat. és az évi normális orvosi vizsgálaton is megjelentem. hogy miért nem vagyok hajlandó befeküdni a Pszichiátriai Osztályra. hogy valóban nem igaz egyetlen feljelentési vádpont sem. Ez a ”rabságom” 1984. de N (Nagy) azt mondta. Másnap.(Szücs) altábornaggyal. hogy sehová nem fog befeküdni. hogy további intézkedésig reggel 1/2 9-tôl délután 5-ig (a Központ munkarendje szerint) otthon kell tartózkodnom és bármikor rendelkezésre kell állnom. egészésgesnek minôsítettek. aki értesített arról. N. akinek szabadsága két nap múlva telik le. hogyan adta elô Mozsik a fenti igaz történetet az ô maga szokásos módján. augusztus 13-án vette kezdetét és egész 1984. majd egyre indulatosabban hozta a vonakodó tudomására. pénteken reggel jelelentkeztem az alezredesnél. amelyen arra kértek írásos okfejtést. Még ugyanezen a nap délelôttjén felhívott telefonon Mozsik titkárnôje. hogy most mi legyen? Javasoltam. titkárnôje benézett *kit ölnek. Mit ír Mozsik? (Id.262 értesítsenek. majd kiderült.” Belovai: Mi az igazság? Fentebb már leírtam a valóságos eseményeket. október 8-ig tartott. kiküldte ôt a szobából. elôbb nyugodtan. Belovai makacsul ragaszkodott ahhoz. hogy adja át az ügyet a katonai ügyszségnek. hogy N.-t tájékoztattam beszélgetésünkrôl. és tôlem kérdezte. és kiabálni kezdtek egymásra olyan hangosan. személyügyi osztályvezetô. Ezzel S. hogy mivel nem érzem magam betegnek. amíg a hírszerzô fônök parancsát végre nem hajtotta. hogy addig nem utazhat vissza állomáshelyére. (Stadler) próbált Belovaival szót érteni. hogy én jártam jól. Ekkor Belovai is indulatba jött. az alezredes. ezredes (S= Stadler Gyula ezredes .a szerzô megjegyzése). (N= Nagy Lajos vezérôrnagy . Természetesen megadtam az okokat. van azonban e fenti Mozsik idézetben ismét néhány aljas csúsztatás. idéztem Hilszmáyer ”fogkefécskéjét”. Pár óra mulva azt közölte velem Mozsik helyettese. hogy másnap reggel jelenjek meg Mozsik helyettesénél. Erre N. Amikor beléptünk az általános helyettes dolgozószobájába. arról. augusztus 10-én. ez az igazság. aki Mozsik nevében ismét adott egy kérdôívet.(Stadler) is egyetértett.a szerzô megjegyzése).a szerzô megjegyzése) magához rendelt (mármint Mozsikot . még megtanácskozza a kérdést Sz. Az alábbiakban vizsgáljuk meg. ezért NEM vagyok hajlandó homályos kimenetelû pszichiátriai vizsgálatokba belemenni. Belovaival együtt. mû 27. . És elmentem haza! Ez történt.oldal) ” N. már ott volt S. Ezalatt az Inkvizíciós Bizottság tövirôl-hegyire megvizsgált minden Bányász-féle rágalmat.* Ezután S. hogy Belovai nem hajlandó az idegosztályra befeküdni. N. mivel a parancsmegtagadás egyértelmû. az alezredesnél. ez viszont nem eredményezte azt.

hogy Stadler Gyula ezredes olyan képtelenséget támogatott volna. fel kell tételeznem. fegyelmi vizsgálatot rendelt el. hogy Nagy vezérôrnagynak javasolta. így én sem beszélhettem indulatosan a vezérôrnaggyal és nem is kiabálhattunk egymásra . hogy pontról pontra veszem Mozsik alaptalan állításait. Stadler kiválóan tudta. Milyen. Harmadszor. az ”elvtársi szeretet nevében.263 Elôször.oldal) ” Sz. Mozsik és Stadler jelenlétében soha NEM beszélt velem indulatosan.” Belovai: Mi az igazság ? Az elemzés módszerének ismét azt választom. fel kell tételeznem. rámutatok az történések valódiságára. ismétlem. így ebben a szituációban nem lehetett jelen Stadler Gyula ezredes sem.csak Mozsik képzeletében-. máskor meg azt. hogy fektessenek be a Pszichiátriai Osztályra. akkor nem kényszeríthetnek arra. hogy egy fegyelmi vizsgálat ”nem tud javasolni”. . hogy ha én parancsra megjelentem az éves orvosi vizsgálaton és azon egészségesnek nyilvánítottak. Ilyen elôzmények utáni ”parancsmegtagadás” nem elegendô alap ahhoz. Mit ír Mozsik? (Id. Mozsikot velem együtt soha NEM rendelte magához Nagy vezérôrnagy. a titkárnônek NEM kellett benézni. hogy ismét menjek orvosi vizsgálatra. következésképpen. hiszen fentebb írtam. hogy ”kit ölnek”. hogy miután valóban tudomására adtam Nagy vezérôrnagynak. hogy adják át az ügyet a Katonai Ügyészségnek. hogy NEM vagyok hajlandó befeküdni a Pszichiátriai Osztályra (és nem az idegosztályról volt szó). megjegyzem.” Mindenképpen ki akart nyírni! Azt meg semmiképpen nem tudom elképzelni. és errôl természetesen Mozsik is tudomást szerzett. mert Nagy vezérôrnagy. Másodszor. hogy már a tikárnô elôszobájában volt. sokszorosan felhalmozott proletár gyûlölet és fondorlatos aljasság volt Mozsikban írántam. (Szücs Ferenc altábornagy). hogy adjanak át a Katonai Ügyészségnek. hogy minden alap nélkül engem adjanak át a Katonai Ügyészségnek. legfeljebb a fegyelmi bizottság. aki világéletében *rühellte* az ilyen *gennyes ügyeket*. amikor Nagy vezérôrnaggyal igen magas hangon ”csevegtünk”. Nagy vezérôrnagy engem soha NEM küldött ki a szobából. Családját a londoni rezidens költöztette haza. Mozsik tehát egyszer azt javasolta. majd annak javaslatára a végleges hazarendelés mellett döntött. mû 27. hogy Katonai Ügyszég foglalkozzon az üggyel. Belovai ezt követôen már nem is utazhatott vissza Londonba. Elôször.

amelynek a fôorvosa. legfeljebb arra tehetett volna a bizottság javaslatot. akkor ezzel vállalom a parancsmegtagadás ódiumát is. feleségemet NEM a Rezidens költöztette haza.5600 dollár). a repülôtéren elbúcsúztunk egymástól. aki orvos létére piszkos ügyek támogatója lett másodszorra is. teljes egészséges létemre be akart fektetni a Pszichiátriai Osztályra. De erre a ”nagyfontosságú döntésre” sem volt szükség. . a tortúrák egyik fordulópontjánál bejelentettem. mert a haza szabadságáért Magyaroszágon akartam tenni. saját bevallása szerint ”nem komplett”. holott a hazaköltözködésre valamilyen ellátmányt biztosított a törvény. HANEM RÁGALMAK. amikor engem. Én ilyen ellátmányt soha nem kaptam. hiszen már régen otthon voltam. Az orvos felírt valamilyen gyógyszert és kiírt betegállományba. Ebéd után úgy éreztem. Mivel engem már nem engedtek vissza Londonba. Volt tehát Bányász feljelentés. hogy NEM vagyok hajlandó visszamenni Londonba. vagy valami hasonló megfázásom van. létrehozták az Inkvizíciós Bizottságot. hogy NEM vagyok hajlandó visszautazni további szolgálatra Londonba. október 9-én feleségem és fiam kiutaztak és pár nap múlva már vissza is jöttek. Nem mindegy. csináltak Belovai ügyet. NEM Dr. 3500 angol fontot (cc. egészéges ember létemre be akartak záratni a ”bolondok házába”.csak Mozsiknak mindegy. ezt egy év és 6 hónap alatt takarítottuk meg. hazahozták az egyik bankban tarott megtakarított pénzünket. hogy valami influenzát kaptam. ahol egy belgyógyász megvizsgált és megállapította. 1984. hazahozták ingóságainkat. ennek ellenére katonai fenyítésben részesítettek. Megvolt ugyan a CIA-jel a kapcsolatom. hogy véglegesen NE engedjenek vissza Londonba. a Katonai Felderítô Szolgálat vezetôorvosához mentem. a vizsgálat során BEBIZONYOSODOTT. Harmadszor. HOGY A BÁNYÁSZ-FÉLE FELJELENTÉSBEN SZEREPLÔ VÁDAK NEM IGAZAK. tehát ”megbetegedtem”. amikor feleségem és a fiam kiutazott Londonba. Azon a napon. hanem én jelentettem ki. Hilszmayer alezredes. át akartak adni a Katonai Ügyészségnek. hanem az egészet feleségem és fiam intézte és saját költségünkre történt a hazautazás. hogy a hazaköltözést intézzem.264 Másodszor. azaz október 9-én. hogy engem véglegesen hazarendeljenek. Márpedig engem NEM nem engedtek vissza Londonba. Ilyen ügyben viszont soha nem kezdeményeztek ellenem fegyelmi eljárást. hogy NEM vagyok hajlandó visszautazni Londonba. semmiféle Fegyelmi Bizottságnak nem kellett javaslatot tenni arra. Szabó János orvos alezredeshez. majd bementem a Központba. de nem szándékoztam volna lelépni. Elmentem a Központi Katonai Kórházba. hogy ki mit mondott és milyen idôrendben zajlott le . influenzám. mert ha én egyszer kijelentettem.

. az ügy lezárásaként. aki megvizsgálta. a Katonai Fegyelmi Szabályzat ”Fenyítések” címszava alatt a második pontban szereplô tétel. Errôl a 168 Óra 1997. hogy nem normális. akkor felmerült hogy pártbüntetésként függesszék fel Rákosi párttagsági jogait. ” A Politikai Bizottság számos tagja ennél nagyobb büntetést akart: voltak aki kizárását követelték. amikor az ülésen elôször felszólalt. Kádár. Ô teljesen normálisnak találta. Dr. Engem viszont. nem találnák ki! A kisérô szövegben az szerepelt. hogy Rákosi Mátyás semmiképpen ne tudjon visszatérni a Szovjetunióból Magyarországra és netalán a politikai hatalomba. Ekkor mondta Münich Ferenc: Ha nem normális. Kádár egyszerûen kijelentette. hogy meg vannak gyôzôdve róla. Én ugyan nem látogattam ôt meg. fent Münich adta meg a vezérfonalat ” Ha nem normális. megfenyítettek. de azért mégsem normális. mert ”. szabadsága alatt Belovait kötelezzük arra. de mégis azt állították. de még egyszerû elnézést SEM kért.” Ilyen egyszerû volt ez az egész. hogy Rákosi normális. Mozsiknak és az Inkvizíciós Bizottság néhány jeles tagjának volt hiteles forrásuk. Szabó János orvos alezredes lelkiismeretlenül támogatta az említettek bûnös terveit. Egyébként nekem az a véleményem. hogy a Központi Katonai Kórház idegosztályán vizsgáltassa ki magát”. akkor nem lehet a párt tagja”. Nos. akkor nem lehet a párt tagja. mi volt ennek a feddésnek a tartalma? Tisztelt olvasóim. az ellenem folytatott vizsgálat során nem a tôlem elvárható módon viselkedtem. elmebeteg. a következôt írja könyvében:” SZ. hogy nem normális. nálam az Inkvizíciós Bizottság mondta ki az ítéletet. hogy ha kortani értelemben normális is. errôl az mondta: Egyébként azt gondoltuk. elmebeteg. A rám kimért fenyítés. hogy mindenki tudta. de az SZKP elnökségének tagjai s Hruscsov elvtárs is kijelentette.” . ÐFent a Központi Bizottság. hogy nekem valami bajom van.265 Honnét vette az Inkvizíciós Bizottság azt. Ezek után elvitatkoztak a párt vezetôi. hogy a VK. a velem szemben tisztességtelenül eljáró tiszteket senki felelôsségre NEM vonta. Mozsik Imre és néhány más lelkiismeretlen társuk. Vitték is! Becsületembe gázolt Bányász Rezsô.. csak azt nem mondták ki. hogyan kell az ilyen ügyeket vinni. hogy valakire bármit lehet mondani. az én esetemben Mozsik adta meg a vezérfonalat. Az elszenvedett sérelmekért tôlem senki bocsánatot. de ezt nem tartották elegendônek. február 18-i számában a következôket olvashatjuk. (Szücs) altábornagynak azt javasoltam. hogy nem vagyok normális. helyesebben az Inkvizíciós Bizottságnak joga van valakit akár bolondnak is minôsíteni? A válasz nagyon egyszerû! Az elvtárséknál így volt szokás! Álljon itt egy példa. annak ellenére. A rágalmazókat. semmilyen idegi bajaim nincsenek. Aczél megjegyezte: Volt kint ideggyógyász. de ”mégsem normális!” Látjuk. Csoportfônök feddésben részesít.2. hogy amikor a magas vezetô elvtársak az 1960-as évek elején minden módon azon fáradoztak. a ”FEDDÉS” volt. és mint emlékezünk. Na de. vagyis a FIGYELMEZTETÉS után a második pont.

Mind Demeter ezredes. mint más esetekben szokták. NEM hajlongtam és NEM fogadtam el mindent. hogy NEM voltam hajlandó az Inkvizíciós Bizottság elôtt hason csúszkálni mint egy nyálas kígyó! NEM voltam hajlandó elismerni a Bányász által rám szórt hazugságokat.” A parancs kihírdetése után mondtam a jelenlevôknek. amit én tanúsítottam. hogy mindenképpen kapjak fenyítést. Meg mertem mondani tisztességes véleményemet. hogy milyen aljas. A fenyítésemet tartalmazó parancsot NEM hírdették ki a Hírszerzô Szolgálat személyi állománya elôtt. hogy a szabályzat által biztosított legrövidebb idô lejártával azonnal el fogják törölni ezt a FEDDÉS fenyítést. mert NEM voltam vétkes a feljelentésben foglalt rágalmakban. Új beosztást ismét a Tájékoztató Csoportnál kaptam. hogy a rám kimért FEDDÉS fokozatú fenyítést közöljék velem. Azt is megígérték. Molnár Lajos alezredes. hogy mint a feudális urak elôtt a paraszt annak idején. csak nekem hírdették ki. Demeter György ezredes hívatott. Egészéges létemre NEM voltam hajlandó befeküdni kényszergyógykezelésre (miért???) a Pszichiátriai Osztályra. igazam van. . erre az együttérzésre most is hálával gondolok. hogy a vezetô elvtársak megint kinyírtak egy ártatlan tisztet. lám silány tudással. (ô az. aki Washingtoni külszolgálatán az italkészletet és a ceruzákat rakta rendbe és vonalzóval szép vonalakat tudott húzni. Egyébként a hírszerzô tisztek körében így is elterjedt a híre annak. és ezt én NEM érdemlem meg. már osztályvezetô). mind Stadler ezredes megnyugtattak. jelen volt az osztályvezetôm. A Tájékoztató Csoport fônöke. hogy rendben van. Természetesen. erkölcstelen módon bántak el velem és a hangulat együttérzôen mellettem volt. ott volt Stadler Gyula ezredes. a NATO arcvonalon. hogy remélem tudják mindnyájan. hogy ez a fenyítés egy igaztalan fenyítés. Aztán. mert nem akarták felborzolni a hírszerzô tisztek idegeit. a Személyügyi Osztály vezetôje. gyûlöli és írtja!! Felettébb furcsa módját választotta a vezetés annak is. meg a ”nem a tôle elvárható módot. de nem tehettek mást. Stadler ezredes kihírdette a Csoportfônök parancsát. a FEDDÉS-t.266 Mit is jelentett ez a ”nem a tôlem elvárható mód?” Ez azt jelenti. Ezt pedig a kommunista gondolkodás NEM tûri. mert Szücs Ferenc altábornagynak az volt az akarata. hanem csak úgy suba alatt. amit rám akartak kényszeríteni. nem volt szokás az a magatartás forma.

A kiutazást Sz.oldal) ” Közben Belovai beadvánnyal fordult a csoportfônökhöz:engedélyezze. mû 27-28. hogy Belovai furcsa viselkedése barmiben is érintené Conrad hasznosítását. DE NEM ENGEM Mit ír Mozsik? (Id.267 23 KÉT HELYEN VAGYOK EGYSZERRE. S mindeközben fel sem vetôdött. hogy családjával szabadsága terhére tíz napra Jugoszláviába utazhasson. hogy az Inkvizíciós Bizottság vizsgálata közben) én NEM fordultam Szücs Ferenc altábornagyhoz olyan kéréssel. hogy . Ekkor már augusztus vége felé jártunk. POFOZ A HONVÉDELMI MINISZTER. POFOZ A PÁRTTITKÁR. (Szücs) altábornagy engedélyezte.” Belovai: Mi az igazság? Közben (arra gondol Mozsik.

hogy az olvasót ne hagyjam bizonytalanságban. Megtehettem volna. Tudom. hogy 1984-ben már voltam szabadságon. s mindeközben fel sem vetôdött. Londonba történô visszautazásom függôben volt a vizsgálat miatt. hogy Mozsik miért keveredett már megint saját csapdájába? Mozsiknak tudnia kellene. de errôl késôbb majd részletesen írok. ez soha nem fog Mozsik fejébe menni. vagy a Csoportfônök. És most már azt is tudja az olvasó. de NEM 1984-ben. június 8-tól 1985. hogy az ô parancsára voltam ebben az idôtartamban házi rabságban. hogy én olyan nagy ökör vagyok. Mi sem könnyebb. Olaszországba. hogy lakásomat reggel 1/2 9-tôl délután 5 óráig nem hagyhattam el. hogy a többi stimmel! Nem értem pontosan. ilyen esetben nem engedélyeztem volna külföldi utazást. hogy már augusztus vége felé jártunk (Mozsik szerint ekkor vagyok Jugoszláviában). Mozsik is képes volt ilyen manipulációra. NEM augusztusban. Okos. október 8-ig folytatta. Lesz majd egy Jugoszláviába való utazásom a családommal. Mozsiknak tudnia kellene. NEM tíz napra. de NEM akartam. hogy ha én egyszer házi rabságban voltam. A fenti érveléseket olvasva. valamilyen tudományos manipuláció következtében két helyen volt jelen egyszerre. Magyarországon nem volt gépkocsim sem. Egyébként. hogy egy személy. és augusztus során is érvényben volt. hogy amikor az Inkvizíciós Bizottság velem foglalkozik. A jugoszláviai utazásról késôbb írni fogok. cukrot neki! Mozsik azt írja. tehát már az összes szabadságidôm elfogyott. de mint ismeretes NEM ”pattantam le”. Természetesen ismét nem . hogy Belovai furcsa viselkedése bármiben is érinthetné Conrad hasznosítását. ugyanakkor 10 napot töltöttem Jugoszláviában. ha én lettem volna az Inkvizíciós Bizottság vezetôje. nekem dolgom volt Magyarországon. így természetesen cáfolnom kell a fenti idézetben írtakat. mindenki megértheti. Ismétlem. Nem beszélve arról a csekélységrôl. valóban voltam családommal együtt Jugoszláviában 1985.268 engedélyezze családommal Jugoszláviába történô utazásomat. Elintézte. én nem is kértem semmiféle engedélyt! Megint csak vitatnom kell Mozsik ”operatív gondolkodásának” ésszerûségét. akkor semmiképpen nem tölthettem augusztusban 10 napot Jugoszláviában! Eddig csak a tudományos-fantasztikus filmekben láttam olyan esetet. július 8-ig. a saját hazámban. mert NEM akartam. nem hogy Jugoszláviába. akkor én Jugoszláviába akartam volna utazni? Azt gondolom. minden alapvetô holmink Londonban volt. hogy 1984 augusztusában egyszerre voltam Magyarországon házi rabságságban. augusztus 6-tól 1984. Még Soroksárra sem tudtam volna elutazni. amelynek ô fô hajtómotorja volt. a vizsgálatot 1984. Egyébként. a nagy ökör jelzô ebben az esetben nem engem illet meg. hát el tudta volna képzelni Mozsik. Úgy mégis. hogy én ellenem az Inkvizíciós Bizottság. Tehát nem értem Mozsik újabb agyviharát.

operatív gondolkodása. Azért nem érinthette volna. nem úgy viselkedtek mint én. ugyanis lehet. hogy kapcsolatban állok-e a CIA-vel. hogy az Inkvizíciós Bizottság megalázó tortúrája során kijelentettem. akik hasonlóan mint én. hogy Conradot közvetlenül gyanúsítsák. Természetesen nem arra gondolok. amit egyébként neki hivatalból is tudnia kellett volna. aki lányának udvarolt és akit lakásán többször is fogadott. akkor hogyan tudott volna egy szevezetet eredményesen vezetni? Sehogy! Mozsiknak sem érettségije. Nem rendelkezett ô soha annyi ”spirittusszal” a fejében. recsegô hangú fiatalember. vagy sem. nyugat-német és az olasz elhárító szolgálatok hatalmas erôvel kutattak ugyan azon ismeretlen forrás után. Az igaz. ép elmével nem voltam hajlandó befeküdni a ”bolondok házába?” Talán az. Ami pedig Conrad hasznosítását illeti. tehát én viselekedtem furcsán! Nos. az nem érintette volna Conrad hasznosítását. nekem lehetett volna bármilyen magatartásom 1984 augusztusa folyamán. de azért elmélkedjünk egy pár szó erejéig. ha könyvem kezébe jut. hogy logikai lépések sorozatából kikövetkeztette volna. Így tehát az is teljesen lényegtelen. hogy kiszimatolja: az az agyontetovált. Errôl majd késôbb írok. lehet hogy Mozsiknak az én viselkedésem furcsa. vagy sem! Mozsik teljes sötétségben volt akkor is. sem megalapozott nyelvtudása. hogy a korábbi idôszakban azok a meghurcolt tisztek. Különben is. meg sajnos most is. nem más mint egy többszörösen visszaesô bûnözô. de errôl a Magyar Katonai Hírszerzô Központban rajtam kivûl nem tudott senki.269 fedi a valóságot és az idôpontot a Mozsik un. hogy egészséges ember létemre. amikor az Inkvizíciós Bizottság ellenem vizsgálódott. hogy tudnia kellett volna a CIA-vel tartott kapcsolatomról. benne a fônyomozó Mozsik Imre operatív ezredes. Inkvizíciós Bizottság elôtt álltak. csupán egy rendôrségi fogalmazó színvonalának megfelelô képességgel rendelkezett. hogy neki van igaza.Vajon mi lehetett az én furcsa viselkedésem? Talán az. sokkal hasznosabb lett volna ha Mozsik nyomozói tudását arra használta volna fel. talán megért végre sok mindent. Mozsik saját környezetét nem tudta kezelni. hogy nem vagyok hajlandó visszautazni Londonba? Úgy gondolja Mozsik. ahogy és nem adtam meg magam a bizottság piszkos szándékú intézkedéseinek. mint ahogy a valóságban nem is érintette. mert ekkor az USA. ezek a magatartási formák furcsa viselkedésre vallanak? Lehet. ahonnét a szuper titkos anyagok áramlanak a Magyar Katonai Hírszerzéshez. . innen meg egyenesen a Szovjetunióba. sem katonai mûveltsége nem volt. de fônökeinek ennyi is elegendô volt. én viszont kimondottan büszke vagyok arra. hatalmas ”felhô” tornyosult Conrad fölé. de még nagyon messze voltak attól. hogy Mozsik operatívnak tartott fejében felvetôdött-e valami. Abban bízom. hogy a rám szórt hazug vádakat visszautasítottam? Talán az. hogy az Inkvizíciós Bizottsággal szemben úgy viselkedtem.

négyszeres májnagyobbodásuk van. csak úgy körülnézni. negatív eredményt kaptak. vérképleteim mindegyike negatív volt. dolgoztam vagy két napot. illetve nem egészen egészségesen. az orvos befektetett a belgyógyászatra és alaposan megvizsgáltak. megint megállapították. hogy a májam egy újnyival nagyobb? Hát honnét tudtam volna én ezt? Kérdeztem. ahova saját akaratomból mentem. hogy az iszákos tábornokoknak háromszoros. Megállapították. hogy nem lesz semmi bajom. hogy akaratom ellenére be akartak kényszeríteni a Központi Katonai Kórház Pszichiátriai Osztályára. Kaptam 3 hét beutalót a keszthelyi Katonai Gyógyüdülôbe. Az orvosok megvizsgálták minden szervemet: a májamból mintát vettek. elmentem a Központi Katonai Kórházba. hogy makkegészséges vagyok. mert valamelyik vizsgálaton megállapították. ismét ”rosszul éreztem magam”. ismét megvizsgáltak. hogy nem érzem jól magam.270 Kisebb kitérôt teszek és ismertetem. hogy tudom-e. a kocsit ”bejáratni. Tudtam. Megnyugtatott. hogy ez nem betegség. . amelynek árát a Londonban megtakarított pénzbôl fizettem ki. Az elsô alkalommal a belgyógyász orvos azt kérdezte. ultrahanggal megvizsgálták a gyomromat. Ismét kaptam 2 hét egészségügyi szabadságot. október 9-én ”megbetegedtem”. majd hamarosan ”úgy éreztem”. Megint befektettek. hogy ”úgy érzem” a szívem nem mûködik jól. Amikor 1984. akikre lelkiismeretes és tiszességes munkájukért most is hálával gondolok. majd 1985 január elején újra egészségesen elhagytam a kórházat. eredmény negatív. Elérkezett 1984 decembere. családommal elutaztunk Zakopánéba. beleimet megvizsgálták. hiszen egészéges voltam! Kaptam két hét egészségügyi szabadságot. mint ahogy az igen alapos munkát végzett belgyógyászok. ilyen egészségi állapotban voltam akkor is. kedves olvasóim.” Karácsony elôtt pár nappal érkeztünk vissza. miként ”bosszultam meg” azt. nôvérek és más szakorvosok bánásmódjai után távoztam. Amig a második egészégügyi szabadságomat töltöttem. ahol iszappakolást és masszázást kaptam a nyakamra. talán bajban vagyok emiatt? Azt a választ adta. ismét elmentem a kórházba azzal a panasszal. körübelül két hétig voltam betegállományban. eredmény negatív. ott gond van. Három alkalommal összesen 8 hetet töltöttem a Központi Katonai Kórházban. megint teljes kivizsgálás. ismét befektettek. bementem a Központi Katonai Kórházba. hogy a nyakcsigolyáim közül az egyik ”beszûkûlt” (nem emlékszem már a pontos meghatározásra). de nincs semmi betegségem. amikor be akartak kényszeríteni a Pszichiátriai Osztályra (bolondok háza). ahonnét holt biztos nem olyan egészségesen távoztam volna. az én kis pocakocskámhoz és az én koromhoz már kapcsolódhat némi májnagyobbodás. Nos. szívemet ultrahanggal megvizsgálták. vettem egy Lada-1200-as gépkocsit. Amikor az egészségügy szabadság letelt. hogy kicsivel gyorsabb a szívverésem mint az átlag. eredmény negatív volt.

Viselkedésemet úgy alakítottam.” Volt viszon keret Németh Béla alezredes. Mint az elôbb említettem. Lacházit több alkalommal be akarták szorítani az orosz nyelv tanulására. hogy minden rendben van-e. február 4-én. ugyanakkor sok tisz évek óta várakozott. János ügyeirôl. függetlenített párttitkár 20 éves lánya részére. aki 1963-1965 között századosként fônököm volt. mert hosszú lenne! Nem volt tagja az Inkvizíciós Bizottságnak (ennek nem) Lacházi László ezredes. nem akartam már üdülôbe se menni. így 1985. hogy semmilyen gyanút ne adjak senkinek azzal. hogy valami lakható lakáshoz jusson. Ez a listára való ismételt felkerülésem azt is jelentette. egy kisebb méretû ruhásszekrény méretének felelt meg. hogy valamilyen módon ”kilógjak a sorból. hétfôn jelentkeztem a munkahelyemen. Újra kapcsolatba kerültem a Conrad kémbandától jött anyagokkal. hogy naponta végeztem önellenôrzést. tisztek tömege várt arra. amint korábban említettem a NATO arcvonalon kaptam beosztást. Felkerültem arra a listára. utálták is érte eléggé. mert mondjuk lehet. amíg látókörömben volt. megvizsgáltam a dolog másik oldalát is. ismét kapott egy új lakást. hogy legalább egy lelakott szolgálati lakást kapjon. A Központi Katonai Kórházban. amikor engem mindenképpen tönkre akartak tenni. ôk már kinyírtak a diplomáciai szolgálatból és egyébként sem érdekelte ôket egészségi állapotom. akiknek joguk volt betekinteni a szupertitkos. A páncélszekrény mérete kb. két feleségtôl vált el. akkor mint ”fiatal” házas. én meg hadnagy voltam. ezt az Inkvizíciós Bizottság már nem akarta tudomásul venni. Persze. minden alkalommal hátrahagyva a kiváló helyen és állapotban levô lakásokat (ez szép gondoskodás). Nem mentek tönkre viszont az Inkvizíciós Bizottság tagjai. csak most már nem 2 páncélszekrényben fértek el. de ”nem volt rá keret. Tény. aki gépírónô volt a Központban. hogy a Központban senkinek. Ez az ember.” Ismét nem akartam magam körül semmilyen port kavarni. kapott lakást. Persze. Igaz. . hogy tudnak a kapcsolatomról valamilyen forrásból. A lány. Amikor Tóth G. mindenki tudott Tóth G. hogy kapcsolatban állok a CIA-vel. Nem folytatom a sort. János harmadszor is megnôsült. Ez a téma csak akkor volt fontos és izgalmas. a Londonba való visszautazáshoz szükséges orvosi vizsgálattal együtt NÉGYSZER egészségesnek minôsítettek az orvosok. az Operatív Szolgálat vezetôje. hanem 4 páncélszekrényben. de gyanúm elterelése céljából felvesznek a listára. János ezredes. Nem akartam semmit elrontani. semmilyen gyanúja nincs arról. ugyanis ez a lista tartalmazta azok nevét. Lakásügyekben igen találékonyak voltak a vezetô elvtársak. Így ment ez szerény elvtársi körökben. Tag volt Tóth G.271 Végül beleuntam a Központi Katonai Kórház látogatásába. amelynek fedôneve ”HAVASI GYOPÁR” volt. a Conrad kémbandától jövô anyagokba.

mindenki a helyén volt. Úgy 1978-79 táján. Tóth Tíbor alezredes. a gyomra megbetegedett az ottani ételtôl. nem betegedett meg a gyomra. Lacházi egy nyelvet tanult. Korábban falujában biztos jól tudott bánni a tehenekkel. vagy hamarabb letettük nyelvvizsgáinkat. a kisebb ügyek intézésével. hogy parasztnak született. tenyeres-talpas. hanem hogy az is maradt. Amikor a gép készen állt a repülésre.Mihály alezredes nevét olvasta. ezekkel a nyelvvizsgákkal is érdekes jelenségek jártak együtt. de amikor az 1970-es évek közepén kiküldték szeretett Szovjetuniójába egy tanfolyamra. hogy jelen van. Már csak ilyen a világ. Tóth Tíbor alezredes. a létszámfelelôs névsorolvasást tartott. Volt a Tájékoztató Szolgálatnál egy párttitkár. Szófiában a tervezett várakozási idôtartam alatt lehetôség volt a gép elhagyására. Amikor Tóth párttitkár Nagy II. Mi nem voltunk ”értékes és érdemes elvtársak”. Végre valaki felfedezte. hogy Nagy II. Nem bírta elviselni a szovjet életszínvonalat. az angolt. be nagy kár. akinek még csalánleves sem jutott! Lacházi elvtárs a kapitalista országokban nem panaszkodott az ételekre. Ha valamelyik ”értékes. amit kamasz korában a marhaistállóban tanult. Gondoljunk bele.Mihály alezredes Tóthnak közvetlen munkatársa volt. olyan ravaszdi módon jutott be mindíg külszolgálatra. a gép Szófiában leszállt. amilyen rókaügyességgel bújt ki az orosz nyelv tanulása alól. sôt ô volt megbízva a csoport egybentartásával. kisebb vásárlások végzésére a tranzitváróban. sokan meg nem hagyták el. Rettenetesen. ökrökkel. Alapkiképzése politikai tiszt volt. de még annyit sem mondott nekünk senki. A nevek említésekor az illetô jelezte. a Tájékoztató Szolgálat párttitkára. Aztán.272 de olyan ravaszul kibújt minden iskolakezdés után pár héttel. gondolom üzemanyagfelvétel céljából. Igen. akkor onnan egyszerûen hazaszökött. A csoportból sokan elhagyták a gépet. hogy fapapucs. nagyon de nagyon szerette a Szovjetuniót. nem az a baj. Egyébként Nagy II. hanem határidôre.” Bizony. a csoportba beletartozott ez a Tóth is. azt a módszert alkalmazta elvtársaival szemben is. érdemes elvtárs” 10 év tanulás után (5 év helyett) végre le tudott tenni egy államvizsgát valamelyik nyelvbôl. nagyon remélem az idôk folyamán letette a felsôfokú államvizsgát is. akkor dícséretképpen havi fizetésének megfelelô jutalmat kapott derék munkája elismeréseként. hogy azt tanítani kellett volna! Természetesen. statisztikai adatok. nem tíz évig tartó nyögés után. Ez a Tóth. Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál. alezredes jelen . mi egyszerûen a többiek voltunk. hány magyar ember halt meg szovjet fogságban éhség következtében. na meg Lenin elvtársat. Én és több társam. vulgáris beszédû parasztgyerek volt. egy drabális. Budapestrôl repülôgépen utaztak. valamilyen jutalmazási programban többen utaztak jutalomtúrára a Szovjetunióba. senki sem válaszolt. Tóthra tökéletesen illenek Arany János szavai: ”szép öcsém. Másodszori szólításra sem válaszolt senki. Mozsikkal tanult együtt a Sztálin Politikai Akadémián. azok egyikébôl sem szökött haza egyszer sem.

amit egyszer berúgott állapotban . mert az nem válaszolt az ô felszólítására. csak mélyen alszik az egyik ülésen. drabális. én úgy tudom egy pofon volt. Mihály alezredeshez. lett is az egészbôl egy nagy párttaggyûlés. Mihály alezredest. Nagy II. Néhány gerinctelen kommunista hozzászólásával már majdnem úgy alakult a helyzet. felrántotta az ülésrôl (írtam. egyébként is! Havas elmondta. hogy Tóth Tíbor alezredest. aki nyugdíj után az MTI Katonai Csoportjánál dolgozott. Persze. Mihály azt mondta a taggyûlésen. hogy egyszer Czinege Lajos vezérezredes. hogy neki igaza volt. aki még mindíg aludt (a gépet el sem hagyta. Tóth párttikár azt bizonygatta. ô is kiszállt a gépbôl és alkoholizált). Nosza. A csoport visszaérkezése után pár nappal. hogy egy tiszt egy másik tisztet megpofoz minden következmény nélkül. mint a többiek egy része) és megragadva a mellén a zakót. és ô nagyon is helyénvalónak tartotta a kapott pofonokat. de volt ott egy Máté László ezredes. akinek erkölcsi felfogásával (és persze még sokunkéval) nem volt összeegyeztethetô az. de az tombolt. kitört Tóth párttitkárból az istállóban ráragadt modor. idôsebb volt mint 50 éves. Említettem már. Természetesen a közelebb levô tisztek próbálták csillapítani Tóthot. Nem tudom adott-e neki másikat is. Megáll az ész. Hozzászólt az ügyhöz egy Havas Ferenc ezredes. Nagy II. honvédelmi miniszter adott neki egy pár pofont. aki késôbb katonai attasé lett Finnországban. kollegájának egy nagy pofont. útszéli hangon barmolta kollegáját. egy 53 éves embert. mert ez nevelô célzatú pofon volt. Végül igen heves viták után.273 van. csak elôjött a pofozkodási ügy. csak látszólag símult el ez az ügy. tenyeres-talpas volt ez a Tóth. hogy megpofozta Nagy II. hogy ô már megbocsátott Tóthnak és hát nincs köztük semmi harag. azt bizonygatta. majd hatalmas mancsával lekevert Magy II. párttitkárt fenyítésben kell részesíteni és meg kell fosztani párttitkári beosztásától. Amikor kapta a pofonokat Czinegétôl. Na. Na. hogy a pártalapszervezet folytasson vizsgálatot ebben az ügyben és az eredményt terjesszék a taggyülés elé. Ez megtörtént. odarohant Nagy II. kérve. valahogy lecsillapodtak a kedélyek és látszólag még az út során el lett símítva ez a pofozkodási incidens. Incze Jutka (apja nagykövet volt Londonban) nem tudta tovább magában tartani Tóth Tíbor alezredes párttiktár útszéli viselkedését és jelentést tett a pártszervezet vezetôségének a pofokozkodási ügyrôl. annak idején megpofozta Tordai Tíbor ôrnagyot is. Mihály alezredesnek. Mihály alezredest. mert az úgy volt helyes. hogy Tóth Tíbort a pártvezetôség nem is fogja felelôsségre vonni. egy alezredest nevelô célzattal megpofozni! Meg úgy. hogy nem kell ezt a pofon ügyet olyan komolyan venni. Tóth nem volt tovább párttitkár és nem állt fenn tovább az a fenyegetés. hogy Czinege nagyon tudta osztogatni a pofonokat. A csoport egyik hölgy tagja. a párttaggyûlés döntô többségû titkos szavazással olyan javaslatot támogatott.

Ezek úgy viselkedtek. hogy voltak olyan emberek. hogy Czinege Lajos vezérezredes nagyon erôs ember volt. Az meg egszerûen elképesztô. kovácssegéd képesítésû Czinege Lajos honvédelmi miniszternek a fia Puja Frigyes. talán még meg is köszönték. ugyancsak gyorshajtás miatt összetörte a cég kocsiját. A fiatal Czinege kisebb sérülésekkel megúszta a karambolt. senkinek nem kellett elszámolni.274 a Központ udvarán üvöltözött. Egyik alkalommal egy honvédségi Mercedes gépkocsival ment valamilyen vadásztársasági összejövetelre. ugyanis 1989-ben a Róbert Károly körúton éjszaka gépkocsijával belerohant egy villamos sín karbantartó jármûvébe. azonban könyvem kerete ismét nem teszi lehetôvé Czinege további ügyeinek ismertetését. Így voltunk mi a pofozkodások területén (és milyen pofozkodási esetekrôl nem tudunk még). Az 1970-es évek vége felé Czinege lányának Vorinkó (?) hadnagy udvarolt. hogy a másik elvtársat megpofozzák. nagyon régen. Érvényesült az ôsi mondás. hogy a Mercedes kirepült a mûútról és össze-vissza tört. pontosan úgy mint a feudális urak tették. Czinege és Kádár elvtársék örültek. Ha már a pofozkodásoknál tartunk. egyik beszélgetô partnerem is elmondta a gépkocsivezetô megpofozásának esetét. a vége az lett. ha a Felderítô Szolgálatnál egy operatív tisz. Vorinkó hadnagy édesapja Czinege Lajos vezérezredesnek volt régi ismerôse volt. hogy fôszakácsuk életben maradt. valamikor a jobbágyokkal. volt külügyminiszter lányát vette el feleségül. suba a subához. A Czinege gyerek ismét megnôsült. addig én nem megyek külszolgálatra. guba a gubához. Szücs Ferenc altábornagy sem. Itt az USA-ban a magyar emigráció egyik központjában beszélgettünk Czinege vezérezredes tetteirôl. A házasság nem tartott hosszú ideig. mint a török császár udvarában azok a kegyelmet kapott udvaroncok. de elmondott még sokkal többet is. . Kocsiban volt terhes felesége. a gépkocsivezetô nagy sebességgel hajtotta az autót. Megjegyzem. egyes elvtársak jogot formáltak maguknak. mert a fiatal Czinegén kitört apja durva természete. bizony az utolsó fillérig behajtották rajta az okozott kár értékét. A gépkocsikárt soha. A gépkocsivezetô súlyosan megsérült. Ilyen volt a rendszer! A négy általános iskolát végzett. mert Havas Ferenc ezredesen és Tordai Tíbor ôrnagyon felül megpofozta még gépkocsivezetôjét is. majd végül elváltak. megemlítem. A Kádár Vadásztársaságban Szücs volt a fôszakács. akik saját nyálukon hasoncsúszva kúsztak oda a császárhoz és hálából megcsókolták a lábát. akit ezt követôen leszereltetett a honvédség állományából. Szücsnek semmi baja nem lett. az útviszonyok a nagy sebességet nem tették lehetôvé. feleségét ütötte-verte. akik a vezetô elvtársak szó szerinti pofonjait megtûrték és eltûrték. aki a helyszínen meghalt. Nem lógott ki a duhajkódó fôelvtársak közül a Katonai Hírszerzô Szolgálat fônöke. hogy amíg ô lesz a párttitkár. de ez sem volt hosszú életû.

. miféle érdekes dolgokat hallott az apukájától. mert olyan személyekkel tartottak kapcsolatot. majd az ô kocsija is lefulladt.” Czinegééknél ilyen ”veszély” nem állt fenn! Így voltak egyesek egyenlôbbek másoknál. hogy minket fellazítsanak és amúgy meg elcsábítsanak minket. Vorinkó hadnagy. a munkások kizsákmányolójának. a honvédelmi minisztertôl. az egyik éjszaka gépkocsijával hatalmas tarolást végzett az egyik utcában. vagyis a munkásosztály valamelyik derék fiatal tagja legyen a férje. a parkoló autók közül 8-10 gépkocsit megrongált. Egyes hírek szerint. hogy lányának az uralkodó osztály. Inkább odaadta a lányát egy kapitalistának. egy gazdag embernek. arról. vagy csak mert éppen berúgott. de arra sem törekedett Czinege vezérezredes. hogy milyen is az élet ott a pártelvtársak legfelsô köreiben. Czinege és társasága habzó szájjal tiltották. Brüsszelben Vorinkó hadnagy egy hölggyel tartott kapcsolata során a CIA hatáskörébe került. Minket a Katonai Felderítô Szolgálatnál mindíg azzal riogattak (minden évben dörgedelmes miniszteri parancsot olvastak fel nekünk). hogy ne legyen eljárás. hogy messze kerüljük el a kapitalista. vagy valakinek a lánya NATO országban élô férfihez menjen feleségül. méghozzá egy gazdag görög fiatalemberhez és az 1980-as években Görögországban éltek. vagy szerelmi bánatában (továbbra is tiltva volt a Czinege lánytól). lehet. hanem Magyarországról is.275 így került a fiatal Vorinkó kapcsolatba a Czinege lánnyal. hogy NATO országokba tartozó lányt vegyenek feleségül. akik külföldi állampolgárok voltak. a Brüsszelben mûködö Katonai Attasé Hivatal titkárának. hogy a fiatal Vorinkó hadnagy uvarolt lányának. Vorinkó hadnagy ellen a hatalmas károkat okozó ütközéssorozat miatt semmilyen eljárás nem indult. elgondolkodtam azon. nem adta a lányát oda Vorinkó hadnagynak. alig egy év elteltével. de a lányát nem adta hozzá. Mi lett a sorsa a Czinege lánynak? Férjhez ment. aki az agresszív NATO katonai csoportosulás egyik országához tartozott. külszolgálatát megszakították és végleg hazarendelték Magyarországra. vagyis Czinege vezérezredes még azt is elintézte. hogy lánya egy NATO tagországhoz tartozó emberrel él és mint feleség a férjének nemcsak a magyar fakanalak mûvészi faragásáról fog beszélni. mert ezek veszélyeztették volna a ”szocialista haza biztonságát. hogy most is ott élnek. hogy vajon Czinege miniszter hogyan tudta összeegyeztetni a szocialista Magyarország biztonságát azzal. mer azok csakis azért jönnek Magyarországra. a munkás-paraszt hatalom derék tisztjének. imperialista országokból jött személyeket. vagyis amit szabad volt Jupiternek. Bizony. és még ki tudja kitôl. NEM engedélyezték a Magyar Néphadsereg fiatal tisztjeinek. Ezt követôen Vorinkót leszerelték. azt NEM volt szabad az Ökörnek! A Katonai Felderítô Szolgálatnál több hírszerzô tisztet eltávolítottak az 1960-as évek végén. gyorsan elintézte. Czinegének nem tetszett. hogy Vorinkó hadnagyot küldjék ki külszolgálatra Belgiumba. Hát igen.

ahol én is jelen voltam. Apukája hiába is próbálta volna elintézni. de azt gondolom a jelenség érzékeltetésére elegendô az említett két példa. egyik alkalommal meglátogatta Kikó alezredest is a lakásán. Nos. Márpedig a gyereknek egyetemet kell végezni. szép tokba téve. A Czinege gyerek több ”diákcsínyt” is elkövetett. hogy amikor Szíriában Czinege látogatást tett. Gondolom a Czinege gyerek ekkorra már jól tudhatott arabul is. 1979 táján. Czinege gyakran tett látogatást a szír hadügyminiszternél. Izrael elleni gyûlöletében széles körû és mély baráti kapcsolatokat alakított ki Szíriával. mindketten a hideg vizzel telt fürdôkádban pancsikoltak. akinek fô feladata az ott tanuló Czinege gyerek pátyolgatása. majd meghívta a szír hadügyminisztert magyarországi látogatásra. Nem is tudom. ilyen elôzmények után került sor arra. hogy a diáknak ne legyen semmi bántódása. persze a megfelelô sleppel. Ekkor Czinege elmondta.276 Így azonnali hatállyal leszerelték Gölöncsér József ôrnagyot. . majd hogy lehûsítsék magukat. aki ilyen gálánsan megajándékozta Czinegét. A katonai attasé Kikó Imre alezredes lett. elôbb-utóbb kibukott volna. kimondottan kiváló kapcsolatokat épített ki Izrael ellen (gondolom mondanom sem kell. Kikó alezredes küldetése lejártával a Központban kapott beosztást. Meglett a megoldás! Honvédségi ösztöndíjat kapott! Czinege Lajos vezérezredes. Czinegének ezt a magatartását a szír katonai vezetés nagyra értékelte. mindennapi életfeltételeinek biztosítása volt. Ha már Czinege vezérezredesnél tartok. elmondta. hogy Czinege fia Szíriában. Sorolhatnám még az eseteket. a tanulás úgysem ment volna. aki egy svájci (magyar származású) hölgynek udvarolt. pedig ôneki csak az volt a ”bûne”. hogy mindezt a dolgozó magyar nép pénzén). Aleppóban kezdte meg egyetemi tanulmányait. magas rangú szír tiszteknek. hogy felvegyék. Czinege a pisztolyokat meg is mutatta Kikó alezredesnek. hogy fiát az 1970-es években nem vették fel Magyarországon egyik egyetemre sem. hogy találkozott egyik volt iskolatársával. Ennyi ok elég volt a leszereléshez. illetve a szíriai katonai vezetéssel. hogy a szír hadügyminisztertôl baráti ajándékként kapott két pisztolyt. több hírszerzô tisztnek. tábornokoknak gyakori üdülési lehetôséget biztosított Magyarországon. ugyan milyen ajándékokat vihetett Czinege a szír hadügyminiszternek. mert nem érte el a kívánt felvételi pontszámot. és mindekettô aranyból volt. meg kell említenem. Egyszóval. A nagy hôség miatt lenge öltözetben voltak. Szintén eltávolították a szolgálattól és leszerelték Kovács (?) hadnagyot. aki pár évvel korábban disszidált és visszatért Magyarországra látógatóba. így Kikó alezredesnek gyakran közbe kellett lépni. Szíriában hamarjában létrehozták a Katonai Felderítô Szolgálat alárendeltségébe tartozó Katonai Attasé Hivatalt. Amíg Czinege fia Szíriában tanult. hogy az ügyeket elsímítsa. az apja többbször talált okot arra. hol hivatalos látogatásra Szíriába utazzon. hogy hol baráti.

hogy milyen színû csempékkel legyen a disznóol kifutójának fala kirakva. hogy az egész betonozást fel kell szedni és úgy kell kialakítani az egész belépési feltételt. vagy ne ? Ha leköpi.277 A pisztolyok nem arannyal futttatottak voltak. hogy milyen kétes ügyletekben játszott szerepet. Lett is nagy felfordulás! Elrendelte. Sem Czinege. A Czinege gyerekrôl a Kapu c. 1970-1973 között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia nappali tagozatán folytattam tanulmányaimat. vajon Czinege. majd felkapott egy rövidebb vasrudat és dühösen kezdte leverni a már felragasztott csempéket. az udvar felôl levô egyik ajtó küszöbét át akarta lépni. mint sorkatonák dolgoztak a különbözô munkákon. hát a lába beleakadt az egyébként alacsony küszöbbe. az az ajándék. meg mindenkit. sem más fôelvtársak. mint amilyet ô korábban meghatározott. Nos. így nem tette meg. Amikor a földszinten. az a magyar nép pénzén lett véve és nem Czinege pénzébôl. úgyis ôt zárják be. . havi folyóirat 1990. Miután jól kitombolta magát. ismét volt hadd el hadd! Czinege tisztességesen letolta Suri Imre századost. A módosítást késôbb a sorkatona munkások elvégezték. Suri Imre százados. Könyvem keretébe nem fér bele. mert nem olyan színû volt a csempe. a Czinege gyerek elvégezte a valamilyen egyetemet szíriában. Suri Imre százados igen nagy önmérsékletrôl tett bizonyságot. novemberi számában hosszú elemzést olvashatunk arról. aki tudta. hogy megszemlélje a munkálatok elôrehaladását. miután visszaérkezett Magyarországra. Suri az osztály közössége elôtt elmondta. milyen fegyvercsempészési ügyletei voltak és miként hasznosítja ”az arab kapcsolatot” saját piszkos ügyei intézése során. a kapott ajándékokat beszolgáltatta-e a Kormány Kincstárának. hogy Czinege Lajos honvédelmi miniszter semmit sem fizet a honvédség kasszájába a sorkatonák által elvégeztetett munkákért. mi is legyen a sora a nagy értékû ajándéknak? Mert csak megemlítem. van neki egyetemi végzettséget bizonyító diplomája. hogy ott elbírálják. hogy ott a lába neki többé ne botoljon bele a küszöbbe. soha NEM szolgáltatták be a kapott ajándékokat. leköpje-e Czinegét. amit Czinege vitt a szír hadügyminiszternek. egyik osztálytársam Suri Imre százados volt. azon gondolkodott. Azt sem tudom. Ugyancsak ez alkalommal ellenôrizte Czinege a disznóolat. hogy milyen ”élményei” voltak a Budapesthez közel levô Leányfalun a Czinege villa építése során. Czinege vezérezredes két kirohanása után. Saját tulajdonuknak tekintették. meghatározta. de amikor meglátta az ól kifutójának falait. hanem színtiszta aranyból készültek. Egyik alkalommal megérkezett Czinege vezérezredes. Még egy pár sor Czinegével kapcsolatban. A villa építkezésén a Magyar Néphadseregbe szolgálati idejük letöltésére behívott fiatal emberek. Csendben eltették. hogy ezen utóbbi kérdésekkel is foglalkozzam.

Nos. a salátát. hogy ”ezek” a rádiósok hogyan merészelték közzé tenni a rádióaktív sugárzásra vonatkozó valós adatokat. és Czinegéné különbözô kisállatainak ápolása is rájuk hárult. április 26-án megtörtént a csernobili atomerômûben a robbannás és rádióaktív anyag került ki a levegôbe. ilyen proletár . ahogy Apám mondta az 1950-es években: a proletárból lett kommunista úrnál nincs úrhatnámabb úr! Czinege Lajos igen sokoldalúan tudott kapcsolatba lépni a magyar társadalom különbözô csoportjaival. akkor a magyar újságírók. de nem is kell ezen sokat töprengenünk. addig Magyarországon NINCS rádióaktivitás. ¨büszkék lehettünk”. hogy van rádióaktivitás. hogy az ország jó része sugárfertôzött.” Amint írtam. Czinege aztán tudott kapcsolatot tartani a társadalom különbözô csoportjaival. amíg ”oda nem küldök néhány harckocsit és szét nem lövetem azt a kócerájt.Biológiai és Vegyvédelmi Központja tudatosan egy szót sem nyilatkozott a rádióaktivitásról. Ha pedig a Központ nem nyilatkozta. hogy mint testôrök védjék Czinege elvtárs villáját és a benne lakók igen értékes és drága életét. a nyugati importôrök nem veszik át a különbözô tavaszi primôrtermékeket. hogy honvédelmi miniszterünk drága élete biztonságban van otthon is. csak vigyék. a Magyar Rádió munkatársai különbözô (NEM SZOVJET) forrásokból beszerezték a rádióaktivitásra vonatkozó adatokat és azokat a rádióban közölték a magyar néppel. Úgy igaz. a hazai piacon viszont szinte ingyen adják a retket. Társadalomhoz való közeledése tovább ”fokozódott”. így élenjáró lett a pufajkások által elkövetett kegyetlenkedésekben. ezen a téren fôleg akkor szerzett gyakorlatot. Amikor 1986. a felhôk meg elhordták kis hazánk fölé is a sugárzó részecskéket. mûvelni a kertet. hiszen a nép egyszerû gyermeke. Így végre mindenki megtudhatta. A testôrködés helyett Czinegéné háztartási munkálataiban kellett segíteniük. de nem ezt a feladatot látták el. mind a külföldi zsoldosok támadásait. hallota a hírt Czinege is a rádióból. ott vannak a testôrök. Czinege harciassága a késôbbi években sem csillapult. Több példát soroltam fel a vezetô elvtársak pofozkodásairól. majd esôvel és anélkül a részecskék szépen beborították a fél országot. aki készen állnak elhárítani mind a belsô osztályellenség. amikor 1957 januárjában a párt megbízta a Munkásôrség szervezésével. amikor a Magyar Néphadsereg Atom. amikor 1954-ben a Központi Bizottság Adminisztratív Osztálya vezetôjének helyettese lett és aktívan résztvett az akasztófára vezetô koncepciós perek kidolgozásában. akiket Czinege Lajos vezérezredes Budapesten levô villájába vezényeltek. rettenetesen felbôszült. kínzásokban és gyilkosságokban. Bizony. Czinege az egyik újságnak adott nyilatkozatában igen feldúltan kijelentette: a Magyar Rádióban össze-vissza beszélnek.278 Ugyanígy nagy önmérsékletrôl tettek bizonyságot azok a honvéd tiszthelyettesek.

hogy a választásokon a kommunisták nem fognak gyôzni. A CONRAD KÉMBANDA ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK. hiszen 1945. Ennek pedig a következô a története. mert a kommunisták elsöprô gyôzelmet fognak aratni. A pofozás nemcsak a fent említett elvtársaknál fordult elô. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA . tapasztalt elvtársaktól. Látjuk tehát. Ebben az idôben Magyarországon tartózkodott Kliment Jefremovics Vorosilov. november 4-ére demokratikus választásokat írtak ki. Rákosi azt mondta Vorosilovnak. 24 KAPCSOLATBA LÉPEK LONDONBAN A CIA KÉPVISELÔJÉVEL. A kommunisták lemaradása miatt Vorosilov marshall igencsak feldühödött. ismét magához hívta Rákosit és szóbeli felelôsségrevonás közben megpofozta Rákosi Mátyás elvtársat. Vorosilov marshall magához hivta A Szovjetunió magyarországi vazallusát Rákosi Mátyást és annak az aggodalmának adott hangot. hûségesen ôrizték. magukévá tették és tovább fejlesztették elôdeik forradalmi proletár erkölcseit és azokat alkotó módon alkalmazták. mind Czinege Lajos honvédelmi miniszternek volt mit átvenni a régi.279 egyszerûséggel próbálta a nyáj némelyik eltévelyget bárányát a szigorú és magasabb rendû proletár erkölcsre nevelni. Megtörténtek a demokratikus választások. vagyis nem szerzik meg a parlamenti mandátumok többségét. Magyarországon 1945. november 7-én Vorosilov marshall is megpofozta Rákosi Mátyást a Magyar Kommunista Párt vezérét. hogy mind Tóth Tíbor párttitkárnak. aki a Szövetséges Ellenôrzô Bizottság elnöke volt. hogy csak legyen teljesen nyugodt. a Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt mögött harmadiknak futott be a Kommunista Párt. Mivel a választásokat demokratilusnak hírdették meg.

hogy csak néhányat említsek. mert mélyen elkötelezettek voltak a Szovjetunió iránt. Durván taroltak.. akik korban vagy beosztásban alattuk voltak. élén Szücs Ferenc altárbornagynak esze ágában sem volt semmiféle ideiglenes szüneteltetés vagy netalán az egész kémkedési mûvelet leállítása. mert féltették pozicióikat a . hogy szóba sem került a nekünk dolgozó amerikai kém pihentetése. az USA európai szarazföldi ereje nukleáris eszközeinek alaklamazási terve. Ezek a vezetôk már csak azért sem akarták leállítani a Conrad kémbanda tevékenységét. mert gyomra nem tudta bevenni azt a diktatórikus vezetési stílust. Mozsik két állításása közül az az igaz (lám Mozsik tud igazat is írni).” A fenti kisbetûs idézetben viszont az szerepel. hogy elpusztítsák a kapitalista Nyugatot. melyik állítást akarta valójában írni. amit Mozsik gyakorolt alárendeltjeivel szemben.oldalán: ”Az igazsághoz tartozik. Kiváló példája ennek az.” Mozsik két állítást tálal olvasói elé. ha elôzôleg eldönti. valamint a különbözô NATO gyakorlatok terve és dokumentációja. az Atlanti Szövetség katonai szervezetébe nem integrált francia fegyveres erôk bevonására vonatkozó elképzelések. a NATO háborús alkalmazási terve.. Mozsik és társai erkölcse azon a bolsevik nézeten alapult. Iyen vágyak tüzeltek Mozsikban is. kevésbé értékes anyagok mellett. amelyekhez akkor még a szovjet hírszerzés is csak rajta keresztül juthatott hozzá. hogy Kovács Ferenc százados azért ”menekült el” 1983 nyarán a Mozsik-féle operatív osztályról vissza a Tájékoztató Csoporthoz. Nos. akik keményen támogatták az egypártrendszert. felléptek az emberi jogok ellen. egyéb más. úgynevezett *Cosmic Secret* (ez a NATO legtitkosabb minôsítési fokozta) anyagot adott át. hogy a magyar katonai hírszerzés vezetésének. Conrad összesen több mint 30. Mozsik KÉT alapvetô okot emleget a fenti idézetben.” Belovai: Mi az igazság? Mozsik azt írja mûvének 12. Mozsik és hasonszôrû társai igazi bolsevikok voltak. Elôször is Conrad egyre értékesebb katonai dokumentációkat szállított.000 oldalnyi titkos. üzemanyag és olajvezeték rendszerének. dokumentácót és katonai tervet. hajtotta ôket az internacionalizmus szelleme és annak vágya. hogy ”ELÔSZÖR”. hadosztály harckészültségi terve. majd aztán egész könyvében sehol sem található a MÁSODSZOR. szigorúan titkos és a legmagasabb titkossági fokozatú. Conrad átadott több száz katonai szabályzatot. hogy ”.szóba sem került a nekünk dolgozó amerikai kém pihentetése. Olyanokat. mû 29. neki is kezd a magyarázathoz azzal. hogy a magyar katonai hírszerzés vezetése tett kisérletet Conrad tevékenységének ideiglenes szüneteltetésére. Ezek között szerepelt a 8. illetve védelmének a terve. így például a szólásszabadság ellen is. amely szerint gátlástalanul és erôszakosan tarolni kell azokat a hírszerzô tiszteket.oldal) ” Legalább két alapvetô oka volt annak.280 Mit ír Mozsik? ( Id. jobb lett volna...

Ez nem számít Mozsiknál mert amint fentebb olvashattuk. elérkezett a nyugdíjazás ideje. Ezt a módszert is szovjet elvtársaiktól tanulták. így csak a páncélszekrény ”mértékegységnél” tudok maradni.” Mozsik csak úgy. . mert ilyenek nincsenek! Vannak viszont Cosmic Top Secret. szeptember 1-jén nem azért ment nyugdíjba. Ez az aljas magatartás. csalni. 1979 ôszén azt a feladatot kaptam. 1985 tavaszán összesen 4 páncélszekrény volt tele a Conrad kémbandától származó titkos anyagokkal. hogy szüneteltesse tevékenységét. vagyis kozmikus szigorúan titkos minôsítésû anyagok. Egyébként így sem kerülte el a letartóztatást. 1981-ben ”csak” két páncélszekrény volt tele. hagyta ügynökét elesni. hogy informáltam a CIA-t a Conrad kémbanda mûködésérôl. hogy az én 1984 augusztusi viselkedésem (habár mint emlékszünk rá. a maga fantáziája szerint belevágott ”Conrad pihentetése” témájába. ezt pedig onnét vezette le. mert szülôfalujának. Conrad 1985. akkor nagyon durva számot mondanék. de ha oldalszámot kellene mondani. Bugyinak lelkes kutatója volt) vegyem át az akkor még részemre ismeretlen forrásból származó anyagokat. Ilyen anyagok NEM jöhettek. Követték Lenin útmutatásait! Helyesbítésre szorul Mozsik azon írása is. akit a német hatóságok letartóztattak és most is tölti életfogytig tartó büntetését. Én ugyan közvetlenül foglalkoztam a Conrad anyagokkal. hogy az ügynököt ki kellett volna vonni Németországból és hamis papírokkal valahol a világ másik táján letelepíteni. Magára hagyták ügynöküket. az erkölcstelen kommunista gondolkodás szerves velejárója. hogy Conrad több mint 30 ezer oldalnyi anyagot adott át a Központnak. semmilyen. nem mentik. holott tudjuk. Mozsik és elvtársai ”kommunista erkölcse” az ô Lenin elvtársuk erkölcsén alapult. amely szerint lopni. hogy Kovács József alezredestôl (a Bugyi kutató Kovácsról van szó. hanem azért. egyszerûen nem értesítik (ha van rá mód. Természetesen a Katonai Hírszerzés vezetôi NEM tettek semmit a szuper kiváló ügynök mentésére. a leghalványabb gyanúja sem volt. Igen általános megfogalmazás az. nem volt semmilyen viselkedési gyanú) okot adhatott volna a kém pihentetésére. hazudni a ”komunista erkölcs” elfogadott kategóriájába tartozó cselekmény. mûvelt generációval szemben. hogy én kapcsolatba állok a CIA-jel. ha az veszélybe került. A mentés azt jelenti. és Conrad esetében volt rá mód). Van azonban itt egy kis ”bibi. hogy ekkor senkinek. zömében írott anyagokkal. Nagyon. amikor engem letartóztattak 1985-ben. hogy saját ügynököt. Ezt a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat NEM tette meg.281 felnövekvô fiatal. mert a magyarok szóltak neki. de nagyon aktuális lett volna Conrad pihentetése és mentése akkor. Conrad pihentetése már 1984 augusztusában SZÓBA SEM KERÜLT. ezek tömegesen áramlottak a Központba. amikor már Központban tudták. mert szolgálati ideje lejárt. miszerint a Conrad kémbandától ” Cosmic Secret” anyagok is jöttek.

amerikai hadtest ”TIGER”. amerikai páncélos felderítô ezred hadmûveleti terve. 11) A NATO gyorsreagálású erôinek hadmûveleti tervei. A CONRAD KÉMBANDA 1980 KÖZEPÉIG AZ ALÁBB FELSOROLT NATO ÉS AMERIKAI BIZALMAS. hiányzó részeinek megszerzésére). ellencsapási tervei. atomtöltetû tûzérségi lôszerek szállításának. így a mintegy 150 db írásos és térkép anyagot már könnyû volt kezelni. ôrzés-védelmének. Az átvett anyagok nem voltak semmilyen rendszerbe csoportosítva. a Perzsa-öböli háborúban ilyen hadmûveleti tervet alkalmaztak az amerikai erôk. hogy az anyagok az amerikai Clyde Lee Conrad ôrmestertôl és kémbandájától származnak. 7) Atom robbanófejek. SZIGORÚAN TITKOS ÉS KOZMIKUS SZIGORÚAN TITKOS MINÔSÍTÉSÛ ANYAGOKAT SZOLGÁLTATTA I. Emlékeztetôûl. így elôször nekiláttam rendszert csinálni a rendszertelenségben. . ezek alatt 40 alcsoportot képeztem. 10) A NATO gyorsreagálású csoportjába tervezett erôk felsorolása. amerikai hadtest hadmûveleti tervei (ez még nem volt a teljes anyag. harcitöltet ellátó tüzércsoport hadmûveleti tervei. 9) A Vicenzában (Olaszország) állomásozó Dél-európai Alkalmi Harci Kötelék alkalmazásának hadmûveleti tervei. 2) V. A Corad anyagot kilenc kategóriába csoportosítottam. 6) VII. ¨HÓVIRÁG” fedônevet viselte és csak 8-10 hírszerzô tisztnek volt betekintési joga az anyagokba. stb.282 Késôbb vált ismertté. CSOPORT . és a 203. ”PANZER”. amerikai hadtest hadmûveleti terve. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA. 5) V. amerikai gépesített hadosztály és alárendelt alakulatai hadmûveleti tervei. 8) Az 1980-as évekre vontakozó NATO és amerikai új elgondolások a védelmi hadmûveletek tervezett végrehajtására. TITKOS. 3) 11. 4) 8. beleértve az Európában állomásozó amerikai erôket. Amikor az anyagokat átvettem. Conrad feladatot kapott a hadmûveleti terv további.HADMÛVELETI TERVEK 1) NATO erôk Központi Hadseregcsoportjának hadmûveleti terve.

17) Amerikai és német hadászati vezetési pontok rendszere. az alkalmazás hadmûveleti tervei.HADTÁP ÉS UTÁNPÓTLÁS 1) A NATO hadászati hadtáprendszerének üzemanyag csôhálózata. CSOPORT . megatonnák és a csapások kívánatos epicentrumai. A szovjetek részére ezek voltak a legnagyobb jelentôséggel bíró hadászati értékû adatok.283 12) A NATO különleges ejtôernyôs csoportjainak európai hadszíntéren tervezett alkalmazásának hadmûveleti tervei. 2) A NATO fegyveres erôk fô anyagraktárai.KÖZPONTI HADSEREGCSOPORT ATOMFEGYVEREI ALKALMAZÁSÁNAK HADMÛVELETI TERVEI 1) Az V. Földetérési körletek ismertetése. földrajzi koordinátái. A dokumentáció összesen 128 atomakna adatait tartalmazta. a kilotonnák. amerikai hadtestet Németországban. alkalmazásának teljes dokumentációja. alkalmazásának hadmûveleti tervei. 14) A Nyugat-Németországban állomásozó 2. . az objektumok helyei. 15) A NATO légierejének parancsnoki-vezetési-hírközlési rendszere és a légi csapatok együttmûködési tervei. amelyek az amerikai szárazföldi és légierô világméretû elhelyezését tartalmazták. CSOPORT . 16) A Hawk légvédelmi rakétarendszer objektumai NyugatNémetországban. 2) A NATO és az USA atomcsapásainak tervei a Szovjetunió ellen. az üzemanyagraktárak. Az atomcsapások cépontjai. Szövetséges Harcászati Légierô repûlôalakulatainak elhelyezkedése. hogyan tervezik alkamazni a VII. II.AZ AMERIKAI ERÔK ELHELYEZÉSE Ezek az anyagok voltak azok. amerikai hadtest sávjában telepített atomaknák telepítésének. 3) Az amerikai honi erôk átszállítási és alkalmazási tervei. III. IV. CSOPORT . 13) Néhány anyag arra vonatkozóan.

3) Az atomlövedék kilövésére alkalmas 152 mm-es tarack atomrobbanófejének biztosítási kódrendszere. nyugat-német hadtest és az V. amerikai hadtest . Az amerikai erôk feladatai.NYUGAT-NÉMET ERÔK ALKALAZÁSÁRA VONATKOZÓ HADMÛVELETI TERVEK 1) Európában alkalmazásra tervezett amerikai és nyugat-német fegyveres erôk együttmûködési terve. atom harcitöltet ellátó tüzércsoport alkalmazási tervei. VI. CSOPORT . 3) A 32.KATONAI/POLGÁRI MOZGÁSOK HÁBORÚ ESETÉN EURÓPÁBAN 1) Európában elôfordulható katonai/polgári mozgások háború esetén. A NATO és amerikai erôk hírrendszerének kódjai háború esetére. Az amerikai erôk várható feladatai az egyes országokkal kapcsolatban. A mozgások ellenôrzésére vonatkozó tervek.HADITECHNIKA-TECHNOLÓGIA 1) Amerikai katonai technológia új kutatási eredményei és tervei.284 V. 4) Az Amerikai Szárazföldi Erôk hosszú távú katonai technológiai kutatási tervei. mint például a 152 mm-es taracké. 2) Értékelések az egyes európai országok várható magatartására háború esetén. VIII.HARCKÉSZÜLTSÉGI TERVEK 1) A Központi Hadseregcsoport vezetési és híradó rendszere. 2) Új amerikai. ezek alkalmazása új fegyverek gyártására. atomrobbanófej kilövésére tervezett lövegek alkalmazásának ismertetése. VII. 2) A NATO és amerikai atomfegyverek alkalmazásának tervei. CSOPORT . Az atom robbanófejek kiszálításának rendje az elosztópontokra. 2) A 2. 4) NATO Gyorsreagálású Erôk hírközlési-riadóztatási kódjai. Az atomtöltetek élesítéséhez való hozzáférési kódok. CSOPORT . CSOPORT . 5) Új anyagok ismertetése.

A hivatal tervezett háborús mûködési rendje. de ebben nem vagyok biztos. harckészültségi tervei. És ha jól emlékszem. Rengeteg anyag volt. WINTEX-CIMEX fedônevû gyakorlatok. amely az Európában állomásozó V. CSOPORT . Ezen nem is csodálkozhatunk. atom robbanófej hordozására alkalmas rakéták) hadmûveleti tervei. IX. hírközlési kódjai. Letartóztatásom után az anyagok tovabb áramlottak a katonai hírszerzéshez. de feltételezem. A Conrad anyagok közül kiemelkedô jelentôséggel bírt az a dokumentum. különös tekintettel a Nyugat-Németország területére tervezett gyakorlatokra. nyugat-német Pershing hadmûveleti-harcászati rakétadandár (Pershing-I.285 együttmûködési tervei. USA hadtest védelmi sávjában telepített 128 db atomakna koordinátáit tartalmazta. az anyagok két páncélszekrényben fértek el. aki kiszolgáltatta a LIONHEART fedônevû elencsapási tervet is. nevek telefonok teljes listája. Erre az idôpontra az egyes atomaknazárak eredeti. Nyilván jelentôs mennyiségû anyagot szállított a Magyar Katonai Hírszerzés részére Kelly Therese Warren kisasszony is (1997-ben tartóztatták le). Amikor 1985 tavaszán tájékozódtam a Conrad anyagokról. az atomaknák dossziéinak száma tovább gyarapodott a Magyar Katonai Hírszerzés Központjában levô páncélszekrényekben és a Szovjet Katonai Hírszerzésnél is. akkor volt az anyagok között egy JAEGER fedônevû ellencsapási terv is. nem tudok mindegyikre részletesen emlékezni. a Conrad kémbanda igen nagy létszámú volt. teljes dokumentációját tartalmazó dossziéiból 25-30 darab már nálam volt. Mint említettem. a kémbanda mûködését Szücs altábornagy nem állította le. parancsnokivezetési rendszere. vagyis 1980 közepéig. 4) A nyugat-német Alkotmányvédô Hivatal teljes rendszerére vonatkozó minden dokumentáció. mint a REFORGER. . 2) Az amerikai haditengerészet világ tengerein tervezett gyakorlatainak idôrendi listája. Úgy emlékszem mintha ez az ellencsapási terv is kezemben lett volna a TIGER és a PANZER tervekkel együtt.GYAKORLATOK 1) Az amerikai fegyveres erôk Európában tervezett gyakorlatai. a résztvevô erôk felsorolása 1980-1991 közötti évekre. késôbb Pershing-II. 3) Az 56. Késôbb nem foglalkoztam közvetlenül a Conrad anyagokkal. mert mint olvashattjuk könyvemben. amikor én kapcsolatban voltam a Conrad anyagokkal. Címek. ekkor már négy páncélszekrényben voltak az anyagok.

hogy egy harcjármû át tudjon rajta haladni. a robbantás fizikai hatásai a hatósugáron belül. csík marad. majd a tiszt készített róla egy fényképfelvételt. Kiemelkedô jelentôséggel bírt az a leírás. ellencsapásokkal tettek volna kisérletet az eredeti helyzet visszaállítására. ezen szerepeltek az atomakna mûszaki adatai. A NATO csapatok egy ilyen helyzetben sem lettek volna képesek további. hogy a Conrad kémbanda meg tudta szerezni egy-egy atomakna teljes telepítési dokumentációját. A mûszaki ellenôrzés befejeztével egy amerikai katona odaállt az atomakna telepítési pontjához. mint objektum. amely azt tartalmazta. amikor a sugárhelyzet már eléggé kedvezô. hogy egy váratlan szovjet támadás esetén. pont a titkosirodán dolgozott. A dossziéban volt egy fôtáblázat. Ennek magyarázata a következô. én meg parancsra elküldtem egy példányt a szovjeteknek. a terepen milyen szélességû sáv. ahol az atomakna befogadására szolgáló betoncsô építmény volt. a telepítési hely koordinátái. hogy az atomtöltet felrobbantása után. maga az aknabefogadó betoncsô. tudjuk. tehát azt a pontot. annak környezete. Az atomakna mûszaki ellenôrzése után a régi dossziét az ellenôrzô tiszt leadta az illetékes Titkosirat Ügykezelési Irodára azzal a ráírt megjegyzéssel. . végsô védekezésképpen felrobbantsa. kezében tartotta az ”ADM-36” (Atomic Demolition Munition-36. Az atomakna telepítési helyét. az atomtöltet rombolási sugara. hogyan volt lehetséges. nagy mélységû támadó hadmûveleteket végrehajtani.286 Az olvasóban felvetôdhet a kérdés. egy idôben pontosan az én kezembe. amely csupán arra alkalmas. mint már. hogy meg kell semmisíteni. akik elhozták Magyarországra. Egy atomaknáról volt ugyanis két-három eredeti dossziénk is. Csak gondoljunk bele. Ennek a kis sávnak a pontos ismerete (persze ebbôl a 128 db akna esetén volt bôven). meghatározott ellenôrzési rendszerben évente többször is ellenôrizte az arra illetékes tiszt. nem is készültek rá. az épségben maradt sávokon áthaladva. mert erre nem volt erejük. figyelembe véve a szomszédos atomakna egyidejû felrobbantását. Így a fényképen szerepelt az atomakna telepítési helye. A Conrad kémbanda. az atomakna dossziékat nem semmisítette meg. Így ment ez. az atomtöltett robbanóértéke kilotonnában kifejezve. a NATO páncélos csapatok ellenlökésekkel. a NATO. vagyis a 36-os számú atomaknatöltet helye) táblát. attól 1-2 méterre. a szovjet katonai vezetés részére hadászati jelentôséggel bírt. Minden atomaknának volt egy dossziéja. az atomakna száma és az ellenôrzés dátuma. saját hadászati védelmi rendszerében ezt az atomaknazárat azért hozta létre. ezzel a keletkezett fizikai akadályokkal megakadályozza a szovjet csapatok további elôretörésének képességét. hanem átadta a magyar katonai hírszerzés ügynökeinek. majd harci alakzatot felvéve. majd az atomrobbantás után.

hogy milyen hatalmas társadalmi-politikai-gazdasági-értékítéleti válságban voltak az emberek a Vörös Birodalom területén. mert ismerve a két atomaknarobantása között éppen maradt sávokat. alkalmazásukról. Valamerre ki kellett volna törniük. majd új csapatok harcbavetésével rövid idôn belül elfoglalták volna egész Nyugat-Németországot és a többi kis államokat. hogy idôben megállítottuk ôket. nagy sebességgel haladhatttak volna át a sávokon. Nyugat-Németországban a koblenzi tartományi fôtörvényszéken bíróság elé került. A szovjetek így jutottak hatalmas elônyhöz a NATO-val szemben. Ez volt a bûnöm! Milyen magyar érdekeket ”árultam” én el? Semmilyet! A ”HÓVIRÁG” anyagok feldolgozása és vele kapcsolatos munkáim elismeréséért. a sugárszennyezett terepen történô néhány perces áthaladás során. A NATO vezetôi is tudták. más szovjet csapatok meg valószínûleg már az Atlanti-óceán partjainál lettek volna. Csak gondoljunk bele. Ferdinand Schuth indoklásában a következôket mondta: ”Clyde Lee Conrad olyan adatokat adott át a magyar titkosszolgálatnak. persze az még rémálmukban sem fordult elô. amelyek miatt a Varsói Szerzôdés csapatainak támadása esetén a NATO parancsnokainak szinte azonnal fel kellett volna adniuk az NSZK védelmét. egyszerû oszlopmenetben. A hírszerzési adatot rendszerint nem azért szokták megszerezni. 1990. a páncélozott harcjármûvekben levô személyi állományt. idézi a Heti Világgazdaság 1997. Ezekrôl a tényekrôl adtam én tájékoztattást az amerikaiaknak. ha a szovjetek áthaladtak volna az atomaknazáron. Emlékszünk még. a szovjeteket ez nem zavarta volna elôretörésükben. Jó. A szovjet csapatok átérve az atomakanarobbantás néhány száz méter mélységû szakaszán. egy hírszerzési adat milyen hatalmas jelentôséggel bírhat. hanem azért. nem érte volna az egészséget és a harckészséget túl károsan érintô hatás.287 Értelmét vesztette a sok milliárd dollár költségen létrehozott atomaknazár. harci alakzatot felvéve. A fenti ismertetôt az atomaknákról. ha a NATO felrobbantja az atomaknákat. június 6-án. A szovjet utánpótlás az ismert és most már kitaposott sávokon megállás nélkül zúdult volna elôre. hogy azokat eldugják a fiókok mélyére. hogy mi lett volna. hogy azt a szemebenálló fél leküzdése érdekében használják. hogy az olvasó értékelhetô képet kapjon. képesek lettek volna a NATO csoportosításait felszámolni. 1978-1980 között kaptam egy ”Haza Szolgálatáért” arany . hogy a szovjetek kezébe kerülhetek az atomaknazár dokumentációi. a következményekrôl. az állásfoglalásokról azért ismertettem kissé részletesebben. Amikor Clyde Lee Conrad. ezért akartak a magyar elvtársak mindenképpen meggyilkoltatni. megállás nélkül. vagy atomfegyvert kellett volna bevetniük” . augusztus 2-i száma. az ítéletet hirdetô bíró. A szovjet elvtársak pedig már nagyon használni akarták. mert a szovjetek ismerték a legfôbb titkot: hogyan lehet áthatolni az aknazáron.

az ország nemzeti érdekeivel nem kellôen számoló politikája részének tekinti azt az ügyet.. s azt velük egyetértésben folytatta. mivel Ivasutyin hadseregtábornok. ..* (. a jelenlegi külügyminiszter.” Belovai: Mi az igazság? Úgy igaz. és ebben az értelemben a magyar vezetés számára politikai értékû. Mit ír Mozsik? (Id. még miniszterhelyettesként mondott az Egyesült Államok budapesti nagykövetének: *A magyar kormány a korábbi politikai és katonai vezetés hibás.. annak beláthatatlan következményei rendkívül súlyosak lehetnek a Magyar Népköztársaság külpolitikájára. annak alátámasztásául érdemes ismételten feleleveníteni azokat a mondatokat. hanem a kormányfôt és magát Kádár Jánost is tájékoztatta Conrad hasznosításáról. mû 31-32. Nem fogalkozom azzal a ténnyel.. én magam is egyik fogaskereke voltam a Szovjet Katonai Felderítô Szolgálat kiszolgálásának. hogy a Conradtól átvett nagy mennyiségû katonai dokumentációnak alig volt köze hazánk biztonságához. hogy a Conradtól származó anyagok szép nagy tortát jelentettek a szovjetek részére. Kádár János. a szovjet katonai hírszerzés fônöke minden évben elküldte köszönôlevelét személyesen Kádár Jánoshoz. (Szücs) altábornagynak saját politikai karrierje egyengetéséhez. hanem magát a tortát. Ô azonban nem kockáztatott. ahogy Mozsik írja. hogy ha a Conrad-ügy egyszer nyilvánosságra kerül. mert mint tudjuk a mindenkori miniszterelnök mindenkor báb volt Kádár kezében.288 kitüntetést és négy alkalommal jelentôs pénzjutalomban részesítettek.habár készültem arra. Ezek a dokumentációk viszont rendkivül fontosak voltak a szovjet politikai és katonai vezetés számára.) A kémtevékenység súlyának megfelelôen Sz. amelyeket Kovács László. hiszen tisztában volt azzal. ebben az idôszakban . hogy az USA vezetését valamilyen módon értesítem az ismeretlen forrrásból áramló anyagokról . így a szovjet hadászati tervezés részére is. akkor Szücs Ferenc altábornagynak is leesett valamilyen. aki a magyar nép történetében a legnagyobb hazaáruló. a ”feudális úr” elismerését. saját hazám ellen folytattam kémkedést a szovjetek részére. Hogy Conrad tevékenysége mennyire nem a magyar nemzetbiztonság érdekeit szolgálta. hogy az akkori miniszterelnök is tudott az ügyrôl. diplomáciai tevékenységére. Tehát. Nem is maradtak hálátlanok. Conrad ilyen méretû és minôségû hasznosítása *szövetségi érdek* volt. Ez jó volt Sz. (Szücs Ferenc) altábornagy nemcsak közvetlen elöljáróit.. Pontosan tudta. mivel az ezekbôl a dokumentációkból megismert akkori fô ellenség. az Egyesült Államok Európában állomásozó fegyveres erôi ellen a Magyar Néphadsereg katonailag semmit vagy jóformán semmit sem tudott volna tenni.oldal) ” A szovjetek számára átadott anyagok nemcsak a * habot jelentették a tortán*. Amikor Kádár megkapta Ivasutyin köszönôlevelét. leggyakrabban nem csupán erkölcsi elismerés. dagadó kebellel vette Ivasutyin hadseregtábornok dícséretét.

Szücs az 1950-es években megtagadta szüleit is. Magyarországon az elsô hír Conrad lebukásáról 1988. majd le is tagadta az egész hazafias fellobanását. lapban is. sem Kádárnak sosem volt szívügye a haza sorsa. Németh errôl nem is akart tudni. és amikor már több újság írt terjedelmes cikkeket a Conrad ügyrôl. és mélyen hallgatott. de mivel azt hitte. hogy ez a botrány egyszer valóban be is fog következni. lapban jelent meg. A magyar újságok arról is írtak. Németh Miklós a kommunista uralom utolsó miniszterelnöke csak ekkor határozta el magát. erôl írtak a német újságok és megjelent egy cikk a Párizsban kiadott International Herald Tribune c. akkor az nagyon súlyos következményekkel jár Magyarországra nézve. Szücs Ferenc hithû kommunista tudta ezeket. Ez történt a Conrad ügyben is. Logikus következmény. Mondjuk. négy hónap telt el. hogy az. hogy Conrad kémkedésének megszakítója én voltam. amikor már feketén-fehéren állandóan az orruk alá dörzsölték az ügyet. hogy megtagadta saját hazáját is. aki én voltam. hogy csak akkor ismertek el bármit a nemzetközi diplomáciában. hogy kormánya nevében elhatárolja magát a Conrad ügytôl. hogy a már széltében-hosszában ismert ügyrôl Németh Miklós nem vett tudomást. Nem. mivel az elhárító szervek az én információim alapján göngyölítették fel a Conrad kémbandát. akkor nekem valamilyen kedvezô elbírálásban kellene részesülnöm. Még hogy Szücs altábornagy. hogy az ô kommunista rendszere és uralma örök. hogy a magyar haza érdekeit NEM szolgáló Conrad kémbanda tevékenységét meg kell szakítani. Kádár János pártvezér fôszakácsa bármiféle aggodalmat felvessen Kádárnak a Conrad ügy esetlegesen bekövetkezhetô csapásairól Magyarországra nézve? Ugyan kérem! Sem Szücsnek. mert azok kulákok voltak. a bizonyítékokat. hogy a Conradtól származó anyagoknak semmi köze Magyarország biztonságához és azt is tudta. Szücs próbálkozott 1956-ban egy kicsit magyar lenni. szeptember 23-án a Reform c. hogy Németh Miklós miniszterelnök. Természetesen nem kell csodálkoznunk azon. maga mélyen ”elítélte” a Conrad ügyet. de arról egy szót sem szólt. A Conrad ügy kipattanásától kb. hát nem nagyon gondolt arra. azt megszakította. Ezekrôl a Szücs-féle ”hôstettekrôl”korábban írtam már. hiszen a szovjet érdek elôbbre való volt mint a magyar érdek. . hogy ha ez az ügy egyszer kirobban.289 Szücs tudta. aki Magyarországot oly hátrányosan érintô kémtevékenység ellen fellépett. A Conrad kémbanda tevékenységére 1988 ôszén derült fény Németországban. Megemlítem. már 1978-ban gondolkodtam arról. de az sem tartott sokáig. hogy szabadítsanak ki a börtönbôl! Hiszen én a Németh kormány magára találása elôtt. ugyanis a kommunista mentalitásra jellemzô.

hogy egy Gerô László nevû régi kommunista titkosszolgálati ügynöknek (aki több hír szerint 1963-ban vezetôje volt annak a csoportnak. hogy a haldokló magyar tudományos kutatásra is fordítsanak. vagy nem is akarja tudni hol van a pénz befektetve? A kommunista Németh Miklós pénzszóró tevékenységérôl az Új Magyarország c. amely Bécsbôl elrabolta és Magyarországra hozta Ábrányi Aurél újságírót. az MSZMP KB osztályvezetôje személyesen járta ki Gerônek.szeptember 9-i számában többek között ez olvasható: ”. Hát. amikor az utolsó kommunista kormány. Ez a Gerô a BM titkosszolgálat fedésében összesen 120 millió dollárt kapott. nemzetközi kommunista ügynökért Németh Miklós hajlandó volt lépéseket tenni.. ezt meg sem Németh. hogy amikor Németh Miklós átadta a leltárt az új miniszterelnöknek.” Ne csodálkozzunk. kiutalt 10 millió dollárt. ugyanakkor mind Németh. ô már csak tudja. sem a kommunista vezetés többi tagja NEM méltatta semmire. Persze Németh is azt hitte. lap 1995. Nos. hogy milyen információkat illik adni ennek a Banknak. aki már elvert a magyar nép pénzébôl több mint 110 millió dollárt és Németh kijárt még neki további 10 millió dollárt. hiszen az MSZMP KB Gazdasági Osztályának vezetôje volt és mint miniszterelnök. hogy a kommunista rendszer örök. akkor az ország külföldi eladósodása már 24 milliárd dollát volt. sem lépéseket tenni értem. mielôtt Grósz Károly pártfôtitkár miniszterelnököt csinált belôle. az utolsó 10 millió dollárt Németh Miklós késôbbi miniszterelnök. amely összeghez Németh Miklós is hozzájárult. egy Gerô László. Én csak akkor szabadultam ki a börtönbôl. majd késôbb véglegesen eltüntették). mind elvtársai igen nagyra értékelték Gerô László nemzetközi kommunista ügynök személyét. lám! Nem volt ilyen közömbös Németh Miklós. de senki sem tudja.. Magas osztályvezetôsége alatt tötént az. Ezt produkálta a kommunista vezetés. mert vezetô állást kapott a londoni székhelyû Közép-Európai Fejlesztési Banknál. Németh vezetésével távozott a Parlamanetbôl. akkor már nem volt hajlandó sem ismerni. A választások után Németh Miklós nem sokáig maradt munkanélküli. . ezt aktatáskában kapta meg. amikor az MSZMP KB osztályvezetôje volt. így is viselkedett. Szent ég! Csak nehogy valaki ráfogja Németh Miklós volt miniszterelnökre. kijárni neki 10 millió dollárt. A ravaszabb elvtársak a rendszerváltozás elôtt megszimatolták. így már jó elôre hatalmas dollár összegeket menekítettek ki maguknak külföldre. csak egy töredéke a kisíbolt hatalmas összegeknek. Igaz én csak a hazát próbáltam menteni. hogy mindazok az információk.290 Lám. Amikor rólam volt szó. Arra viszont nem volt dollár. szintén ismerte az ország pénzügy-gazdasági helyzetét. külföldön befektette. Így ment ez magas elvtárséknál annak idején. Ez a Gerô-féle 120 millió. hogy a kommunizmus hamarosan megbukik.

hogy ez a bank alkalmazta Bod Péter Ákost is. nem vett részt a hatalmas adósságok elôidézésében. mert a fent említett bank ôt is alkalmazta. mint a kommunista párt kedvence. aki az 1990 ôszén zajló taxis blokád idején Antall miniszterelnök távollétében a kormányt képviselte a tárgyalásokon. az igazság az. a tárgyalások legintenzívebb szakaszában.291 amelyeket munkaadójának és megbízóinak elmond Magyarországról. azok kémadatoknak minôsülnek. aki az Antall kormány alatt pénzügyminiszter volt. ôk meg a nemzet szolgálata! Ha Magyarországon ismét kitörne valamiféle kommunizmus. Miután az MDF csúfosan megbukott az 1994-es választáson. mindketten a Közép-Európai Fejlesztési Banknál kaptak állást. Magam részérôl csak a legmagasabb elismeréssel tudok szólni a KözépEurópai Fejlesztési Bank személyügyi munkájáról. sem Bodnak eszébe sem jutott. Németh Miklósról azt is írták. de nem sokáig. hogy ”kiváló szaktudásukat” Magyarországon hasznosítsák a haza javára és ne Londonból adogassák a tanácsokat az otthoniak részére. Persze. majd leváltása után bankelnök. Nos. Józsi bácsi viszont. Ô volt az a miniszter. Németh az utolsó kommunista miniszterelnök. jól meg tudják találni a megfelelô személyeket. Bod Péter Ákos az Antall kormány volt pénzügyminisztere. hogy az USA-ban a Harvard Egyetemen végzett. Bod Péter Ákos a tanácskozás résztvevôienk bejelentette. meg kell említenem. a halasi pusztáról. ha újra kellene írni az önéletrajzot . Ákost nem érdekelte az utcán sztrájkolók ezrei. Ha én vagyok a bank elnöke. ameriaki ösztöndíjjal vett részt 6-8 hónapos tanfolyamon a Harvardon. majd ott dolgozott. Egyik alkalommal. adataik voltak és vannak. volt kommunista miniszterelnök. hogy ezért van szükség rájuk az említett banknál? Magyarország külföldi eladósodása 1995-ben: 32 milliárd dollár! E hatalmas deficit elôidézésében az említett két személy is vastagon résztvett. mindegy hol. Bod Péter Ákos a kriptokommunista. én is így tettem volna. Jó információik. a normális életet minél elôbb helyre kell állítani. Bod Péter Ákos is munkanélkülivé vált. Egyébként Németh a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen tanult és végzett. neki dolga volt! A sztrájkolók meg végezzék el a dolgukat az utcán. hogy tartsanak szünetet. Megjegyezem. addig az ország béna. hogy Németh. Nos. mert neki elemi szükségletei is vannak. jó pénzért. Németh Miklós a kommunista párt volt gazdasági osztályvezetôje. Aztán. hogy amíg nincs megegyezés. Ha már a Közép-Európai Fejlesztési Banknál tartok. csak vezetô állás legyen. Ô csak elszenvedi a következményeket. sem Némethnek. hogy aktív szerepet vállaljanak. Vajon olyan kiváló szakemberek ôk. karöltve rohannának haza Londonból. Gondoljunk csak bele.

A szovjetek az atomrobbanófejeket Császár. mert az évente érkezô Ivasutyinköszönôlevél olyan adut szolgáltatott számára. Mit ír Mozsik? (Id. sôt még Japánt is és akkor a felvett kölcsönöket a proletár internacionalizmus nevében nem kell visszafizetni. amivel kivédhette azokat a szovjet követeléseket. Figyelmen kívül kell hagynunk Mozsik fenti gondolatait. mû 32-33. mi maradjunk csak a realitások talaján. Végül tán még meg is sajnáltatnák magukat. ugyanis azok nem Kádár gondolatai. hogy milyen megpróbáltatásokon és tortúrákon mentek át a klasszikus kapitalizmus hazájában. Csakis ezzel lehet magyarázni.” Belovai: Mi az igazság? Nos. Tótvázsony és Tab térségében . (Szücs) altábornagy miért nem rendelte el Conrad pihentetését még akkor sem. ahogy ezt Lenin elvtárs tanította.oldal) ” Jó volt a sztárügynök léte Kádár Jánosnak is. hogy le kell igázni más nemzeteket. Amikor engem letartóztattak. akkor Magyarország külföldi eladósodása 22 milliárd dollár volt. hogy az a jó. szándékainak megismerésére. hogy a szovjetek atomfegyvereket és hozzájuk tartozó hordozóeszközöket telepítsenek hazánk területére. Conrad tevékenységével Kádár bizonyíthatta. vagyis vegyen minél több és minék korszerûbb szovjet fegyvereket. Franciaországot. 1985. hiszen a hamarosan bekövetkezô Harmadik Világháborúban majd felszabadítjuk Németországot. mire volt jó Conrad sztárügynök tevékenysége Kádár fôpárttitkárnak? Mozsik szerint arra. Kádár nem akart kivédeni semmilyen szovjet követelést és már az 1960-as évek elején hozzájárult ahhoz. amikor már nyilvánvaló volt. hogy Magyarország fokozza katonai erôfeszítéseit a Varsói Szerzôdés védelmi (valójában támadó) képessége erôsítése érdekében. hogy a szakmailag rendkivül felkészült és igen nagy tapasztalatokkal rendelkezô Sz. talán még a ”felszabadított országok” fognak tartozni nekünk azért. hogy a kém biztonságát veszély fenyegeti. Ezzel hazánk a NATO Nukleáris Tervezô Csoportja részére atomcélponttá vált. akkor leírnák. szerda délután 3 óra 30 perckor.292 (ahogy ez Magyarországon lenni szokott). hogy Magyarország fokozza katonai erôfeszítéseit a Varsói Szerzôdés védelmi képessége erôsítése érdekében. Ezt az összeget a kommunista társaság Fekete János vezényletével olyan elgondolás alapján hozta össze. Micsoda undorító gondolkodás. de így volt! Megint az a bolsevista gondolkodás uralkodott. hogy a magyar katonai hírszerzés komoly anyagi áldozatokat is kívánó hírszerzô erôfeszítéseket tesz az USA európai haderejének és a NATO katonai képességének felderítésére. azokat kirabolni. ha minél több és nagyobb hiteleket vesz fel Magyaroszág. július 10-én. javaikat elszedni. vagyis Kádár hazánkat atomcélponttá változtatta. mert a béketábor országai felszabadították ôket. hanem Mozsik ”szárnyaló” gondolatai. hogy Kádár kivédje azon szovjet követeléseket.

a volt illegális osztályvezetôk és azok az operatív tisztek. (Tóth G. lehet hogy Mozsik nem olvasott róluk. a magyarok illegális tevékenységét dokumentálva. akik részt vettek a találkozók lebonyolításában. Marosán György pék segéd. Apró Antall szobafestô és mázoló segéd. hogy háború esetén errôl a helyrôl vezessék a szovjet csapatokat az olasz hadászati irányba. annak ellenére. Czinege Lajos kovács segéd. mintha Magyarországnak bármilyen megbosszúlnivaló vagy rendeznivaló ügye lenne az USA-val és ehhez felderítési adatokra lett volna szüksége. hogy a magyar katonai hírszerzés komoly anyagi áldozatokat is kívánó erôfeszítéseket tesz az USA európai erôinek felderítésére. Egyébként jó ha tudjuk. de mi mégis kémkedtünk Németország. Ezekrôl a tényekrôl 1991 április 29-én a magyar újságok is részletesen beszámoltak. az USA és minden NATO tagország ellen. A hordozórakéták Baj. A Conrad kémbanda tevékenységével Kádár azt is bizonyította. Rákosi Mátyás szatócs segéd. Kádár János mûszerész segéd vol. Biszku Béla lakatos segéd.293 tárolták. Számukra ez kitüntetéseket. Így NEM igaz az. A szovjet Déli Hadseregcsoport (békeidôben Mátyásföldön állomásozott) részére szintén Kádár beleegyezésével Pápa közelében levô Nagytevel település szomszédságában földalatti hadászati vezetési objektumot építettek abból a célból. Közös határunk nem volt a NATO egyik tagországával sem. A felderítési adatokra azonban NEM nekünk volt szükségünk. biztosításában és az anyagátvételben. mû 33-34. János . hogy Magyarországot a szovjet uralom alatt segédek vezették. De valljuk be ôszintén: egyúttal izgalmas. Olszország. hogy idônként elemi hibákat is elkövettek. Mit ír Mozsik? (Id. dícséreteket és nagy összegû jutalmakat jelentett. Például külföldön elveszítették utazási okmányaikat. Anglia. Amint a történelembôl tudjuk. s persze gyakori külföldi kiutazásokat. hogy elérjék céljaikat. Értékelésem szerint a Conrad kémbanda mûködtetésére a Kádár-féle kommunista vezetés 5-7 millió dollárt fordított a magyar nép pénzébôl.oldal) ” De volt egy másik szempont is. T. A Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat. és bizony mindegyik egy-egy adatot jelentett.a szerzô megjegyzése) ezredes. Dombóvár és Szigetszentmiklós térségében voltak. valódi hírszerzô operatív munkában való részvételt is. de folytathatnám a felsorolást. természetesen az ügynök minél alaposabb hasznosításában voltak érdekeltek. Ezek az okmányok azután nyilvánvalóan az adott ország biztonsági szolgálatának kezébe kerültek. hogy azokat ellopták tôlük. Kádár elárulta és eladta hazánkat a szovjeteknek Záhonytól Hegyeshalomig. az operatív szolgálat akkori fônöke. világméretû hírszerzést folytatott. valutájukat. Franciaország. sôt elôfordult. hanem a szovjet elvtársaknak. hogy az ügynöki akciókban . mint egy világhatalom. hogy Kádár a szovjetek bármilyen katonai követelését ki akarta védeni. Péter Gábor szabó segéd. Nagy hiba volt az is. érdekes. Ezek a tisztek valóban megérdemelték az elismerést.

hogy a Conrad kémbandával kapcsolatos operatív akciók során a piti hibák olyan sorozatát követték el az operatív tisztek. de azonos fizimiskával illegális akciókban vett részt külföldön. hogy én már 1983-ban kapcsolatban lehettem a CIA-vel és már árnyékot vetettem Conrad lebukására (ami ekkor még természetesen NEM volt igaz). jöttek jelzések. Az akciókban viszont fedônévre kiállított diplomata útlevéllel vettek részt. mivel a diplomáciai gépkocsikat nem ellenôrzik a határokon. hogy a Conrad kémbandával kapcsolatos operatív akciók során az elemi hibák sorozata a legdurvábban veszélyeztette a kém biztonságát és kitették a lebukás veszélyének. az operatív fônök. Az is érdekes. a Conradtól jövô anyag átvételére külföldre utazó tisztek között leggyakrabban mindíg volt olyan fônök személy. hogy miközben Mozsik könyvének előző oldalain azon morfondírozik. ami Conradot . de az ügynöki akciók biztosításáért felelôs tiszt részérôl érkeztek is észrevételek. aki a kém tartója volt. a határon símán átjutott. sôt úgy fogta fel mint a *legálisok* írigykedését.” Belovai: Mi az igazság? A fenti Mozsik idézetbôl kiderül. Ebben az esetben is a nemzetközi jog . amely leggyakrabban diplomáciai rendszámmal ellátott gépkocsival érkezett az elôre meghatározott találkahelyre. Nála az írásáért vállalt erkölcsi felelôsség kérdése fel sem merül.294 részt vevô tisztek egy csoportja korábban már nyílt diplomata vagy katonai attaséhivatali beosztásban teljesített külszolgálatot. elsôsorban az osztrák fôvárosba telepített. amikor azt hiszi. Ez a nyugati elhárítás teljes lebecsülését jelentette. ezredes nem akarta vagy nem volt képes érzékelni azt a veszélyt. hogy már felelôtlenül lehet mindenféle zagyvaságot és rágalmat összehordani. azt csak azután írta meg. sem az illegális osztály vezetése nem kezelte súlyának megfelelôen. Hát miért nem emelte fel szavát Mozsik elvtárs? Beosztásánál fogva megtehette volna! Mégsem szólt egy szót sem. A Conrad kémbanda mûködtetésében valóban sok operatív hírszerzô tiszt vett részt. Emiatt a legális rezidentúrák.(Tóth G. az esetleges lebukás minden politikai és diplomáciai következményeivel együtt. mint ahogy én értesítettem a CIA-t. majd ezt követôen egy találkahelyen átadta az anyagokat annak a csoportnak. hogy a nyugati elhárítás nem jutott el hamarabb Conradhoz.fenyegette. amikor a nyáron külföldi diplomáciai beosztásból hazatért tiszt ôsszel már más névre kiállított diplomata -útlevél birtokában. és komolytalanná tette a konspiratív ügynöki akciókat. de ezeket sem T. benne diplomata útlevéllel rendelkezô hírszerzô tisztek voltak. hol Ausztriában elôször az a hírszerzô tiszt vette át. hogy szinte kész csoda. saját néven. T. azon egyáltalán NEM morfondírozott. amikor már elment nyugdíjba. aki részére az utazás egyben jutalmat is jelentett. hallgatott mint hal a fûben. János) ezredes. A Conradtól jövô kémanyagot hol Németországban. Volt olyan eset. Az anyag átvétele után a diplomáciai rendszámmal futó gépkocsi irányt vett Magyarország felé.és Magyarországot . Amiket könyvében leír.

hogy a sztori a pénz ellopásáról kerek legyen. hogy a pénz NEM veszett el. Az okmányt nem vitte el. az életében elôször külföldre utazó János bácsi és felesége a halasi pusztáról NEM követtek el annyi ostobaságot és nem voltak annyira szétszórtak. hogy magyar katonai hírszerzôk lépnek Ausztria területére és miért lopták el az útiokmányokat és a pénzüket? Az elhárítási logika szerint miért nem követték ôket. akkor honnét tudták. Ilyen esetben az operatív tiszt a Rezidenstôl szerzett még egy kis pénzt a további bevásárlásokra. vagy a stricije elemelte a páciens pénzét. valahová eltüntette az útiokmányát is. hogy a Központban általánosan elfogadott terminológia volt az ellenséges elhárítás aktív tevékenysége. amilyen balek volt némelyik operatív tiszt. majd bement a követségre és a Rezidensnek elmondta. hogy a továbbiakban legyen pénze. Ilyen esetben a Rezidens kiutalt neki valamennyi pénzt. bûzlik ez az egész így. igen gyakran elemi hibákat követtek el a nyugati országokban történt portyázásaik során. csak gondot okozott volna. hogy az operatív tisztek döntô többsége nem rendelkezett önfegyelemmel. így a külföldön . ezek a szuper operatív tisztek . Az operatív tisztek elvesztették utazási okmányaikat.akik minket tájékoztató és más tiszteket ”okítottak¨ operativitásra . akkor az elsô útjuk a kuplerájba vezetett. Ha ez így történt volna. sôt az is elôfordult. valutájukat. Megjegyzem. mert minek az neki. A megtörtént esetek bizonyítják. mintha ellopták volna tôle. Amikor ezek a tisztek kiszabadultak valamelyik nyugati országba (de leggyakrabban Ausztriában zajlottak az operatív mûveletek). Csak nem azt akarja mondani Mozsik. Volt olyan helyzet is. Mi is történt valójában? Bizony. vagy országon belül levô speciális területen az operativ helyzetet. dolgaikat állandóan szétszórták. nem rendelkeztek általános ismeretekkel sem az adott országról. hogy mit akarnak tenni Ausztriában? Nos. A tiszt meg. mert a diplomáciai mentességet élvezô gépkocsit kémkedésre. nem ismerték az adott ország. ahol a ”speciális operatív mûvelet közben” vagy a hölgy. kémanyagok szállítására használták fel. hogy mikor lépnek Ausztria területére és így felvetôdik egy sor kérdést. akkor az azt jelentette volna. hogy mi történt vele. Nos. hogy ellopták tôlük okmányaikat és pénzüket. hogy az osztrák elhárítás pontosan tudta kik a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat operatív tisztjei. Teljesen hamis Mozsiknak az a beállítása. hát szépen átverték ôket.. mint a kémanyagok átvételére utazó. de már azt is kellett tudniuk. amely szerint az operatív mûveleten résztvevô tisztektôl az osztrák elhárítás tudatosan lopta el az útleveleket és pénzüket. Inkább arról volt szó. csak úgy adta elô. hogy az osztrák elhárítás totálisan be volt épülve a katonai hírszerzés központjába? De ha nem voltak beépülve. speciálisan felkészített operatív hírszerzô tisztek.295 szenvedett csorbát.

azokon a vidékeken. A kitalált és valódi lopások ”áldozatai” a Központban kártérítést kaptak. amikor az ”x elvtárs” arra a legilletékesebb! Az operativitást meg vigye az ördög! A zsebtömés volt itt a lényeg! Vajon Mozsik hányszor utazott álnéven. Nem említi Mozsik. hiszen korábban nekik ”veszett el a pénzük”. vezérkari fônök is. hogy az operatív tisztekre jellemzô szertelen. az ilyen eset nem volt más. hanem a a Katonai Hírszerzô Szolgálat teljes névsorát is. hogy talán ez a hölgy is hozzásegítette az osztrák elhárítást. vagy éppen katonai attasé volt pár hónappal korábban. egyik gépirónô. hogy ”felszabadítsák Ausztria és Olaszország lakosságát” az elnyomás alól. Csak nem gondolta volna valamelyik ”retkes lábú”. az önfegyelmet nem ismerô. Ami pedig az olyan eseteket illeti. ugyanis pontosan tudták mirôl van szó. de sokszor még a fedôneveket is. hát ilyen egyszerû ez az egész. Meg kell említenem. (akit az elhárítás nem ismerhet. amely a sorozatos kudarcokat okozta. Az elhárítás ”ilyen” tevékenysége elôfordult Londonban is. amikor már ismerték a nyugati országokban diplomáciai szolgálata kapcsán? Széles körben ismert volt Mozsik kapzsisága. Amikor Olaszországban az egyik szállodában megszálltak. hiszen ôk az ”ellenséggel közvetlen harcérintkezésben” voltak. amikor a sajnálatos eset elôfordult. majd fedônévvel látták el. az önmaguk nagy operativitásának téves tudatában élô gondolkodásmód és gôg volt az. esetleg valóban tálalhatta az osztrák elhárításnak nemcsak az Operatív Csoport tisztjeinek teljes névsorát. Lám. . persze ott is fedésben. mint a kiváltságok habzsolásának egyik formája.296 elveszített. de elvitték azokat a szigorúan titkos okmányokat is. amikor egy hírszerzô tiszt elôzôleg nyílt diplomáciai szolgálatot látott el. amikor operatív akción voltak valamelyik NATO országban. hogy mindíg megtalálták a magyar hírszerzô tiszteket. hogy felfrissítsék magukat. ahol a majdani nagy támadó hadmûveletek során a Magyar Néphadsereg kijelôlt harci alakulatai tevékenykedni fognak azzal a célal. A gépkocsit feltörték. saját fizimiskával az útlevélben. amely nem ismert határt Az 1970-es években szokásossá vált. hiszen elég sokszor legépelte ôket. Nem írt Mozsik arról a lehetôségrôl. majd írok róla. A Központban a fônökök elfogadták ezt az indoklást. az értékeket elvitték. de az utazás kudarccal végzôdött. hogy az Operatív Csoporttól az 1970-es évek közepén Ausztriába disszidált és ott élô. mert még nem is volt külföldön) hogy ô utazik külföldre. Ebben a programban tájékozódási utazást tett Oláh István altábornagy. adtak neki erre a névre kiállított útlevelet és így utazott valamilyen operatív akcióra. hogy a Magyar Néphadsereg vezetô tábornokai (akik ezt megérdemelték) nyugati felderítô . vagy elvert pénzt hamarjában ráfogták az elhárítás tevékenységére.tájékozódási utazásokon vegyenek részt Ausztria és Olaszország területén. a gépkocsiban hagytak minden okmányt.

aki a gépkocsit vezette. Aztán kiderült. hogy értesítik a rendôrséget Lits eltûnésérôl. szeszesitalt igen mérsékelten fogyasztott. Kalmár meg szédelgett a piabûztôl. hogy a vezérkartól két jelentôs tábornok és feleségeik résztvettek egy felderítô . és meglátta az egyik utcában. hogy az út hátralevô részében üljön a hátsó ülésre. Mire Bécsbe értek. A BMW gépkocsit Kalmár József alezredes vezette. azt fontolgatták. hogy milyen téren parkolt le és így három órán át bolyongott Bécs utcáin. Olah altábornagy utazása után történt. . hogy az okmányokat a rabló névtlenül eljuttatta a rendôrségre. meg ne szólaljon és a tábornok vezette a gépkocsit. a tábornokok és a feleségek mértéktelenül itták a barackpálinkát. hogy hol van a Magyar Nagykövetség. Oláh megfenyítette. A fenti eset után történt. majd állandóan külszolgálatra küldték. vagy ki tudja mi történt velük. érthetô módon már mindenre gondoltak. hogy Lits. hanem a pálinkásüvegekkel voltak állandó érintkezésben. hogy egy diplomáciai rendszámmal ellátott BMW gépkocsival vigyen két tábornokot felderítô-tájékozódási utazásra a már említett országokba. Kalmár alezredes fegyelmezett ember volt.persze útközben a tábornokok szintén ittak. eltelt már 3 óra idôtartam is. aki eredetileg tájékoztató tiszt volt és tüzértiszti képesítése volt. nagyon valószínû.tájékozódási utazáson. nem azonos azzal a Kalmár József ezredessel. Az eredmény az lett. hogy az egyik tábornok elindult keresni Litset. Lits úgy került elô. Kalmár vezette a gépkocsit. amikor elment tájékozódni. amikor megérkeztek Bécsbe. rendben vissza is érkeztek Magyarországra. Ebben az esetben nem lehetett elénekelni a szokásos mesét az elhárítás tevékenységérôl. Amikor Bécsbe értek . aki eredetileg politikai tiszt volt és a HM Politikai Fôcsoportfônökségérôl úgy csempészték be a katonai hírszerzéshez. hogy a Tájékoztató Csoport állományába tartozó Lits Gábor alezredest bízták meg. Aztán. a katonai attasé villájában jól kipihenték magukat és folytatták útjukat Olaszország felé. azt elfelejtette megjegyezni. hogy itt egyszerû gépkocsifeltörés történt. a tábornokok és kedves nejeik jól bepityókáztak. Nem tudni ki rabolta ki a kocsit. mert annyit Oláh is felismert. hogy azt a hírszerzô tisztet. Ezt követôen a tábornok parancsot adott neki. Lits alezredes leparkolt egy téren és azt mondta a tábornokoknak.297 amelyeket Oláh altábornagy magával vitt. A tábornokok NEM azzal foglalkoztak. Megjegyzem ez a Kalmár József. Lits viszont nem -. hogy a majdani támadó csapatok hogyan fognak elférni és milyen terepfeltételek között kell majd harcolniuk a Duna-völgyi Hadmûveleti irányban. hogy csak annyi történt. amint éppen ismét tanácstalanul álldogált. hogy visszataláljon a térre és a gépkocsihoz. hogy elmegy tájékozódni. de Lits sehol! Hol lehet? Mi történt vele? A tábornokok. Na.

hogy Lits Gábor alezredes elvégezte az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Földrajz Szakát. tartalékai nem alkalmasak arra.” Belovai: Mi az igazság? A Conrad ügynek NEM volt semmilyen Mozsik által említett mellékhatása abban az értelemben. de az már a handabanda csúcsa volt. hogy a Conrad anyagból tudták meg. A NATO csak védelemre volt berendezkedve.oldal) ” A Conrad ügynek különben volt egy nem szándékolt *mellékhatása* is. Mert ha a NATO szándékai nem támadóak és katonai doktrinája és csoportositása is ezt támasztja alá. Na. amelynek ellenséges szándéka veszélyezteti Európa biztonságát és békéjét.298 Az eltévedési eset pikantériája az. hogy Európában támadó hadmûveleteket hajtson végre. mû 34-35. amikor Kovács János vezérôrnagy a Katonai Felderítô Szolgálat kommunista fônöke 1990-ben azt magyarázta a . hogy a NATO NEM támadó katonai tömb. hogy a Conradtól származó dokumentumokból tudta meg mind a magyar. Megjegyzem. rendelkezésre álló erôi és eszközei. (Szücs) altábornagyot. de Bécs térképe kifogott rajta. amelyek alátámasztják azt a szovjet feltételezést. akkor a Varsói Szerzôdésbe tömörült országok fegyveres erôi. Sz. ismernie kellett volna térképet. hogy ez a Mozsik-féle ”nem szándékolt mellékhatás” nagyon is kapóra jött a magyar politikai vezetésnek. amikor azt magyarázták nyugati partnereiknek. A NATO NEM jelentett fenyegetést sem Európa keleti felére. hogy miért kell állandóan szorosabbra húzni a nadrágszíjat. minden ellenkezô állítással szemben. bizonyították. beleértve a magyarokat is. ha volt nekik egyáltalán. hogy a NATO nem támadó jellegû katonai tömb. védelmi csoportosítás volt. mind a szovjet politikai-katonai vezetés. hogy a NATO *imperialista támadó katonai tömb*. Ezt igazolták a NATO nukleáris eszközeinek alkalmazását taglaló legtitkosabb katonai szabályzatok is. A NATO agresszivitására vonatkozó demagógiát csak a szovjet propaganda hangoztatta. Ez egyszerûen nem igaz! Évek óta tudtuk. A szovjet katonai vezetés azonban nem erre a következtetésre jutott. és a fejlesztésükre fordított pénz a nemzeti erôforrások felesleges elherdálását jelentette. meg a bugyigumit. rossz ellenség ellen* készültek. na meg a Béketábort. jó. Ivasutyin hadseregtábornok például arra ösztökélte magyar partnerét. hogy Conrad révén olyan katonai dokumentációk beszerzésére is törekedjék. Ha pedig ez így volt. hogy a NATO nem akarja megtámadni Magyarországot. megmagyarázva Ivánnak és Tatjánának. Az ôrmester által megszerzett dokumentációk a magyar poltikai és katonai vezetés számára. ez a szöveg elmegy civileknél. *rossz idôben. hogy a NATO európai erôinek csoportosítása. sem a Szovjetunióra. Mit ír Mozsik? (Id. akkor ugyan mivel lehetett volna indokolni a túlméretezett szovjet katonai erôfeszítéseket.

hogy a CIA elhárító szolgálata nem azonos a CIA hírszerzô szolgálatával. Azt a tényt. akitôl jöttek az anyagok. mert én nem ismertem a forrást. de ilyen hazugságra Szücs Ferenc altábornagy nem vállakozott. így Mozsik is csupán elereszti feltételezését. hogy a NATO csoportosítása védelmi csoportosítás és nem alkalmas arra. hogy én 1984 nyarán-ôszén már kapcsoltban voltam a CIA-jel. Egy kommunistának hazudni egy pillanatig sem probléma. én is csak 1989. vagy valamelyi újságnak tett nyilatkozatomból tudhatja. Tudta Ivasutyin szovjet katonai felderítô fônök is. hogy olyan adatokat szerezzen be. akkor nem lehetett más állítani. Tôlem lehetett volna akár egy csinos német nô is. amely a NATO támadó szándékára utal. Conrad ôrmestertôl jönnek. mert nem volt ügyünk egymással. de nekünk tudnunk kell. hogy mikor találkoztam elôször a CIA képviselôjével Londonban.299 sajtónak. a fenti Mozsik idézethez ismét hozzá kell szólnom. szeptember elején tudtam meg az International . akkor 1972-1973-ban már ”felvilágosult volt”. Mozsik a BM Vizsgálati Osztály jegyzôkönyvébôl. hogy bejövô anyagok katonaszemélytôl.oldalán ezt írja: ” Egy biztos: 1984 nyarán-ôszén a CIA elhárító szolgálatának. Ezeket az információkat Kovács a Katonai Felderítô Szolgálat által kiadott tájékoztató anyagból tudta. Mindhiába. azt a tényt. ugyanis azt oktatta. mert még a BM Vizsgálati Osztályon sem mondtam meg vallatóimnak annak dátumát. Mielôtt azonban leírnám azt a dátumot. Elôször. Mozsiknak ismét tudnia illenék. de arra ösztökélte hû vazallusát. pedig ô a szovjetek igen hû szolgája volt. hogy a NATO nem támadó csoportosítás. hogy a katonai hírszerzéshez beözönlô anyagok katonai forrásból származnak. hogy amikor a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a Felderítô Tanszék állományába tartozott és mint tanár tevékenykedett az Akadémián. Megint keveredés van a szezon meg a fazon körül. ha egyszer az objektív tények azok voltak amik. csak mire vezérôrnagy lett. Harmadszor. Belovai révén már birtokában van az az információ. Mozsik könyvének 35. hogy mikor kerültem elôször kapcsoltba Londonban a CIA Washingtonból érkezett képviselôjével. hogy a magyar katonai hírszerzés amerikai katonai forrásból milyen jellegû és titkossági fokozatú dokumentációkhoz jut hozzá. illetve hogy ezek az anyagok azután a szovjetekhez kerülnek. hogy nagy mélységû támadó hadmûveletet hajtson végre az európai potenciális hadszíntéren. Másodszor.” Mozsik ismét csak találgat. hogy a magyar katonai felderítés a Conrad anyagból tudta meg. elfelejtette. Hazudott! Kovács már azt is elfelejtette. hogy a NATO NEM készül támadásra. én soha NEM voltam kapcsolatban a CIA (Mozsiknak a MUMUS) elhárító szolgálatával. hogy a propaganda a NATO-t agresszív. támadó csoportosításnak nevezi ugyan. a CIA semmiképpen NEM tudhatott tôlem olyat.

a sárkány eddig levágott fejei mellé sorakozni fog a többi levágott sárkányfej és mind inkább világossá válik nagyon sok kérdés. Richard C urral 1984. május 19-én. a már korábban kijelölt lakásban. A koordináló pontokat én terjesztettem elô és tartalmát tekintve a jövôbeni együttmûködés elveire vonatkoztak. Sajnos nem ért még véget Mozsik könyvében szereplô néhány további képtelenség helyretevése. mert nem lett volna biztonságos. Néhány esetben háttéreseményeknek számító történeteket is írtam. július 10-én a magyar elhárítók letartóztattak. azt akartam. besötétíteni. Találkozni ezen a napon nem tudtam vele. azonban ezek némelyikérôl az is kiderül. Értesítettem Richard C urat. hogy szombaton délután találkozzunk. hogy miért vettem fel a kapcsolatot a CIA-vel. 1985. hogy az együttmûködés gördülékeny legyen és én mindíg biztonságban legyek. lesz még további ”sárkányos mese”. lapban szerepelt Conrad ôrmesterrôl 1989. hogy a szovjetektôl származó információk alapján. megbízható tagja átállt a szovjet KGB oldalára és az általa ömlesztett információk között rám is voltak adatok a CIA Magyarországon tervezett tevékenységére vonatkozóan és ebben én is érintve voltam. akivel korábban már hónapokon át mindent egyeztettem. majd az elsô magyar nyelven írt hír a Reform c. Biztonságom helyzete csak Magyarországon került veszélybe. majd sorra került a konkrét munka. szerdán az USA-ból megérkezik Londonba Richard C úr. kritikusan vizsgáltam Mozsik minden leírt szavát és mondatát és csakis lelkiismeretemre hallgatva tettem meg észrevételeimet. hogy a hírszerzésben nem járatos olvasó is megértse és átlássa az események egészét. amikor 1985 tavaszán az amerikai Aldrich Ames.300 Herald Tribune c. és részletesen ismertettem indokaimat. hogy Mozsik milyen arcátlanul hamisítja meg a tényeket. a határokon belül képet ad a vizsgált idôszakban a Magyar Hadászati Katonai . amit Mozsiknak sikerült teljesen elferdíteni. hogy sokszor nem is voltak ezek háttéresemények. Jelzést kaptam arról. kérem ôt utazzon Londonba. május 3-án értesítettem az USA Nagykövetség egyik diplomatáját. mert találkozni akarok vele. Elôzetesen közösen megegyeztünk néhány nagyon fontos koordináló pontban. hogy értesítse Richard C urat az Egyesült Államokban. 1984. a CIA régi. oldalig jutottam el. Az Amerikai Egyesült Államok és a CIA képviselôjével. hogy az értesítés megtörtént és Richard C úr jön. Tisztelt olvasó. szombaton találkoztam elôször. néha fôeseménynek számítottak.. egy biztonsági lakásban. 1984. dátumokat és persze a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálattal kapcsolatos adatokat. Az eddigi Mozsik sorokból világosan kiderült. Európában megjelenô lapból. Írásom kordokumentum is. Nem akartam semmit sem a véletlenre bízni. Mozsik ”mûvének” elemzésével a 36. Ennek lett az eredménye. május 16-án. nagy gondot fordítva arra. szeptember 23-án. az USA kormánya és a CIA képviselôje.

a rendôrség letartóztatta. A hírszerzési adatokra a Szovjetuniónak volt szüksége. aki a katonai hírszerzés ügynöke volt. hogy hazudni felettébb csúnya dolog. oldalig. ”Gilbertet nélhány hónappal késôbb egy amerikai katonai bíróság néhány évi börtönbüntetésre ítélte. sôt erkölcstelen.301 Hírszerzô Szolgálatról. Rám vár a feladat. hogy az eseményeket. annyira hiteltelen az is. Szmolka János fôtörzsôrmester (természetesen az amerikai elhárítás utasításai szerint) elküldte azt a képeslapot a megadott magyarországi címre. . amit át akar adni. de Mozsik kommunista erkölccsel van felvértezve. akirôl a katonai hírszerzés azt hitte. Csak ismételni tudom. amit késôbb ír. A következô történetet csupán azért veszem nagyító alá. de Németországba való visszatérésekor azonnal jelentette. Elvárható lett volna Mozsik Imre ezredestôl. amely azt jelentette. hogy a vele folytatott beszervezési akció sikeres volt. és sokéves külszolgálata során igen csak megtömte zsebeit dollárral. majd távozása után pár lépést megtéve. oldalain ír Szmolka Jánosról. aki az USA szárazföldi erejéhez tartozott és 1981-ben Nyugat-Németországban teljesített szolgálatot. holott jól tudjuk Magyarországnak semmilyen vitás ügye nem volt az USA-val. Szmolka. Mozsik szokása szerint most sem ad teljes képet egy ügyrôl. Helyette a történetet én kerekítem gömbölyûre. amelynek ô oszlopos tagja volt. hogy legalább tisztességes hangon és az igazat írta volna (a kereteken belül) arról a szervezetrôl. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat kezei milyen messzire nyúltak. Szmolka Jánost. így a hazugság nála alpvetô éltetô elem. Mozsik könyvének 37-48. hogy ismételten rámutassak arra. Szmolka látszólag belement a kémkedésbe. magyar pénzen. hogy mi történt vele. Mielôtt Szmolkát visszahelyezték az USA-ba. nem volt hajlandó új hazája ellen kémkedni. hogy Szmolka jelentette a beszervezést saját hatóságának és kezdettôl fogva orránál fogva vezette a katonai hírszerzést. kommunista mentalitás. Az anyag átvételére Gilbert Ottó Attila magyar származású amerikai állampolgárt küldték. április 17-én találkozott Szmolka fôtörzsôrmesterrel. Szmolka. megígérte kapcsolattartójának. úgy ahogy valójában megtörténtek. ezzel szemben az történt. hogy az USA-ban. Amilyen hiteltelen Mozsik írása a 36. december elsején. majdani szolgálati helyén szerezni fog titkos anyagokat és azokat átadja a katonai hírszerzésnek. magyar származású amerikai állampolgár. Na. hogy hatalmas mennyiségû titkos anyaga van. Gilbert 1982.írja Mozsik. Az USA-ban is folytattunk ügynöki hírszerzését. miközben Magyarországon édesanyját látogatta meg 1977. a katonai hírszerzés tisztje Perlaki Lajos környékezte meg és tett ajánlatot arra. hogy kémkedjen az USA ellen. amerikai állampolgárságot kapott. állításokat hitelessé tegyem. tôle átvette a titkos anyagokat.” . aki 1957-ben gyerekként került az USA-ba és megbecsült tagja lett a társadalomnak.

majd újra fizetni a visszautazás költségeit. felbontották. a Katonai Hírszerzô Szolgálat tisztje Perlaki Lajos a zsarolás módszerével ”szervezte be”. A BM Levélellenôrzô Szolgálat átküldte a Katonai Hírszerzô Szolgálathoz azokat a leveleket. Szmolka édesanyja Budapesten élt. ahogy Mozsik írja. a külföldrôl jövô leveleket elfogták. a leveleket kézzel válogatták.302 Perlaki Lajos hírszerzô tiszt 1981-ben találkozott Szmolkával Bécsben és 16 tekercs nem titkos adatokat tartalmazó filmtekercsért kifizetett 3000 dollárt Szmolkának. majd a gépek megléte után az egész mûvelet villámgyorsan ment. amikor Gilbert Ottó Attila bíróság elé került és megkapta az ítéletét a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat javára végzett kémkedésért. hogy ki ír kinek. Szmolka nem kap beutazási engedélyt. akkor az anyagokért átadott neki 4000 dollárt. akkor édesanyjának ilyen. ha fegyverekre és rejtjelzô rendszerekre vonatkozó titkos anyagokat hoz. azonban a megzsaroltak döntô többsége új hazájába való visszatérés után azonnal jelentette a zsarolási-beszervezési kisérletet a rendôrségnek. akkor nem ”néhány évi börtönbüntetésre” ítélte a bíróság. Ezeket a leveleket az 1960-as évek elején a katonai . stb. Amíg nem voltak meg a Magyar Postánál a THOSIBA Optikai Levélosztályozó gépek. Magyarország eladósodása meg napról-napra növekedett. hanem 15 évi börtönbüntetésre. Vajon honnét tudták meg a katonai hírszerzésnél. hiszen Gilbertet elôször Budapestre kellett hívni a New York állambeli Forrest Hills-ben levô lakásáról. nem volt ott semmilyen határ. hogy milyen hatalmas összegeket kellett kiadni Gilbert utazási és szállás költségeire. Szmolka Jánost. hogy amikor Gilbert találkozott Szmolka fôtörzsôrmesterrel. április közepe táján utazott ki az USA-ba. hogy meglátogassa édesanyját. Bizony gondoljunk bele. ki kicsodája kinek. Mozsik ”elfelejtette” írni. vagy az elhárító szolgálatnak. hogy Gilbert Ottó Attila 1982. hogy egy külföldön élô magyar származású személy egyáltalán van és potenciálisan megkörnyékezhetô lehet? A módszer igen egyszerû volt! Mûködött a BM Levélellenôrzô Szolgálata. csak a csillagos ég. Ezt az aljas módszert széles körben alkalmazták más személyek esetében is. és ha fia nem hajlik a kémkedésre. hogy találkozzon Szmolkával és átvegye a remélt titkos anyagokat. Figyeljük csak. Ilyen módszerrel megtudták. Ezen a találkozón Perlaki Lajos felajánlott Szmolka Jánosnak 100 000 dollárt fizet. milyen nagyvonalúan ajánlották fel a 100 000 dollárt. Végül. amelyek a katonai hírszerzés érdekkörébe estek. dokumentálták. feldolgozták. majd a szállás költségek. milyen érzékeny pontok vannak. amelybe bele lehet kapaszkodni és meg lehet kezdeni a célszemély beszervezési mûveleteit. meg olyan kellemetlenségei lehetnek. Mozsik azt írja.

akik a megelôzô öt-tíz évben beutaztak Magyarországra vagy aktív magyar . a tönkre ment gáztûzhelyeket. ha a lakást ráíratja az általa megnevezett személyre. mert operatívék munkaidô után is dolgoztak) és elôadta neki. akirôl az ezredes beszélt. stb. soha nem régi lakásba költöztek. Budapesten. Egyik kiemelkedô eset a következô. valamint azokra az amerikai katonai személyekre. Az ezredes elment a hölgy lakására (munkaidô után. a másolatok elkészítése után. fizettük a szerelési költségeket. mert volt cserealapjuk. történetesen az ezredes gyermekére. Ha már a lakásoknál tartok írnom kell arról is. a panelházakban 4-5 év után saját pénzünkön vettük a csaptelepeket. Mi meg. ráíratta a lakást annak nevére. Megértette viszont. hogy hajlandó elintézni a kitelepítési engedély megkapását. aki a felbontogatott levelekbôl megtudta. hogy engedélyezzék kivándorlását az USA-ba fiához. illetve megismerte a hölgy kivándorlási szándékait. a WC tartályokat. Belovai riasztása után az ellenôrzést elsôlegesen a magyar származású amerikaiakra terjesztették ki. Mit ír Mozsik? (Id. hogy gyakran változtassanak lakást. hogy a magasabb beosztású operatív elvtársak. Conradhoz azonban az amerikaiak nem jutottak el ilyen könnyen. Zsarolás! A Katonai Hírszerzô Szolgálat egyes magas beosztású tisztjei a zsarolás finom módszereivel szép lakásokhoz is jutottak. hogy hol laknak. Na. akkor nincs kivándorlási engedély! A megzsarolt hölgy megadta magát. közelebbrôl Budán a Kapás utcában élt egy idôs hölgy. Jó volt neki. A gyakori lakáscserét azzal indokolták. A párttitkárok ugyanilyen indokkal kapták a gyakori új lakásokat. sok tisztnek ugyanis még lakása sem volt. akik a szárazföldi haderônél teljesítettek szolgálatot. amit 4-5 év alatt sikerült lelakni és már valami pénzt kellett volna kiadni javításokra. mert ilyen magas és kiváltságos elvtársaknál ilyen piti kérdéssel már nem foglalkoztak. akit az ezredes megadott. Ja. mintha nekünk lett volna több pénzünk és nem a magas operatív.oldal) ” Gilbert tehát bukott. Legyártották tehát a legendát és ennek megfelelôen kapták a mindíg legújabb lakásokat. Nem engedélyezték! De volt egy szemfüles katonai hírszerzô ezredes. nehogy az ellenség felfedje. A hölgy nem így tervezte a megoldást. hanem vadonat új lakásba. akinek fia 1956-ban hagyta el az országot. megkapta a kivándorlási engedélyt és talán azóta is együtt él fiával az USA-ban. meg párttitkár elvtársaknak. Abból a lakásból. ha nem íratja a lakást annak a nevére. akik a többiek voltunk. ô a lakást el akarta adni. mû 49.303 hírszerzésnél egy külön munkacsoport bontogatta és ragasztgatta vissza. meg a párttitkárok 4-5 évenként mindíg új lakásba költöztek. A hölgy többször fordult a Belügyminisztérium illetékes részlegéhez. hogy fontos operatív személyiségük biztonsága megköveteli. de nem is a cserealap számított.

amelyet 1985-ben a budapesti Szovjet Katonai Attasé tisztje. és a katonai hírszerzés tisztje vagy ügynöke (kapcsolattartó. részben magáncéllal (ennek így semmi értelme). mert vannak személyek. Márpedig ez nem volt kis szám. maximálisan az ügynök kívánságai szerint járjanak el. Arról van szó. Nos. sokkal nagyobb hatású volt az a jelentés. Vlagyimír Vaszilejev adott a CIA-nek. És talán nem is jutottak volna messzire. Conrad ugyan többször járt Magyarországon. Mozsiknál többször elôfordul az a megfogalmazás. hogy 1985-1986-ban Moszkvában a CIA egyik ügynöke is rendelkezett információval és jelentette. hogy Conradot diplomáciai mentességû gépjármûvel. nem köt semmilyen titoktatási kötelezettség. tehát errôl nem írhatok. és Sz. akiket nem akarok kitenni a nyilvánosságnak. több alkalommal áthozták az osztrák határon. Conrad többször járt Magyarországon. (Szücs) altábornagy két alkalommal személyesen is találkozott vele (mindkét esetben kifejezve neki a magyar felsôvezetés köszönetét és elismerését). hogy mit írok. de ez mindannyiszor nyomtalanul történt. részben hivatalosan. ha az egyik Moszkvában élô ügynökük útján nem kaptak volna jelzéseket. anyagátvevô. amelyek a még ismeretlen forrásból származtak. csak saját lelkiismeretemnek tartozom elszámolni arról.” Belovai: Mi az igazság? Clyde Lee Conrad és kémbandája felderítésérôl és megfogásáról részletes ismereteim vannak. A magyar katonai hírszerzô szolgálatról írhatok bármit. Hozzá csak akkor jutottak volna el.304 ismeretséggel remdelkeztek. Azt gondolom. hogy valamelyik ügynököt vagy ügynök jelöltet mindenképpen el akar utaztatni valahová. mintha annak az ügynöknek lenne a legkönnyebb a helyzete az ide-oda utazgatásra és nem azon törték a fejüket a magas operatív elvtársak. részére fantázianévre kiállított diplomata útlevéllel. Ezek a beutazások kiváló alkalmat szolgáltattak arra. de a továbbiakban sem írok a katonai hírszerzéssel kapcsolatos nagyon sok eseményrôl. A szovjetek szintén az Aldrich Amestôl származó információ alapján Vaszilejevet letartóztatták és 1986 nyarán Mozskvában kivégezték. hogy hol volt pár napig. hogy milyen további anyagokat kívánnak tôle. így nem maradt semmi nyoma papíron. hogy anyagokat látott. hogy az ügynököt segítendô. Hatalmas erôfeszítéseket igényelt az amerikai biztonsági szolgálatoktól minden egyes ember ellenôrzése. Megtudjuk hát. de mint amerikai állampolgárt köt a titoktartási kötelezettség. ha valamelyik magyar tiszt *operatív ügyetlensége dekonspirálja* ôt. Írásom során már eddig sem. ha tetten érik. részben magáncéllal. hogy a Központ hírszerzô tisztjei személyesen mondják el Conradnak. hiszen a magyar hírszerzés után a Conradtól jövô anyagokat Magyarországon Krasznyikov ezredes és Vaszilejev látta másodiknak. feladat megszabó ügynök) . részben hivatalosan (hát ez meg mit jelent?).

akik ki is végezték ôket. Conradnak azon meg egyáltalán nem járt az esze. Elôször. Ez az információ rendkivül fontos volt a Központi Hírszerzô Ügynökség elhárító szolgálata számára. Pyrrhus nem volt. hogy kész csoda. ahol Szücs Ferenc altábornagy a dollár milliók mellé erkölcsi támogatást is adott Conradnak és még a legfelsô vezetés köszönetét is tolmácsolta. hogy milyen veszélynek teszi ki Európa népeit. Ames-nek a keresztneve NEM Richard. de volt PYRRHIC. amely a magyaroktól került oda. amivel a magyar katonai hírszerzés nem számolt. vagyis a név helyes írása Aldrich Hazel Ames. ez volt Oleg Gorgyievszkíj fedôneve. de miért mindíg a magyar hírszerzésnek dolgozó ügynök bôrére ment az egész? Mozsik legszívesebben még a kommunista pártba is beléptette volna az ügynököt. Csak azért nem buktak meg. Mit ír Mozsik? (Id. helyesen TICKLE. Aldrich Hazel Ames árulása következtében NEM lett kivégezve. Amint korábban is szó volt róla. hogy Conrad úgy érezte. az operatív tisztek annyi szerencsétlen lépést követtek el a Conradtól származó anyagok akciói során. Másodszor. ha az hagyta volna magát ilyen idétlenségre. Mozsik nagyon jól ismeri saját szolgálata tisztjeinek jellemét.305 utazzon a nekik dolgozó ügynökhöz és ne fordítva. hogy ô nagyon fontos ember lett és soha nem fog lebukni. Mozsik fenti írásának néhány részét helyreteszem. mû 49-50. a sztárkémnek.” Belovai: Mi az igazság? Mielôtt egyéb részleteket vizsgálnék. (Nem sokkal késôbb. aki az 1980as évek elején a KGB londoni rezidense volt és hosszú éveken át dolgozott az angol hírszerzô szolgálatnak. Ticklish nem volt.oldal) ” Volt azonban még egy veszély. nem is számolhatott. Látjuk. de volt TICKLE (csiklandozást jelent). és számolatlanul utalta ki a dollár milliókat a kémbanda részére. DANDY (Piperkôc). hogy nem buktak meg. éppen ennél a szolgálatnál a szovjet alosztályt vezetô Richard Hazen Ames mind a négy ügynököt elárulta és kiadta a szovjeteknek.) Az amerikai elhárítás ezután a 8. Conradot becsempészték az országba. a világbékét. hadosztályra összpontosította felderítô tevékenységét. Nem csoda. mivel ennek birtokában leszûkíthették a *magyar forrás* felderítését. hogy Szücs altábornagy milyen ízléstelen módon gazsulált Conradnak. Harmadszor. PYRRHUS vagy TICKLISH (Csiklandós) fedônevûek közül valamelyik jelezte a maga központjának. hanem ALDRICH. szempont volt a biztonság is. hogy a szovjet katonai hírszerzés birtokában látta az amerikai 8. Igen. gyalogos hadosztály harckészültségi tervét. Mozsik által említett TICKLISH. hanem most is vidáman él . mert a szerencse és a véletlen megmentette ôket. Az adott idôszakban a CIA Moszkvában levô négy legtértékesebb ügynöke: BLIZZARD (Hóvihar).

ezt követôen már csupán aprómunka volt megfigyelni hol helyeznek el valamit. amikor egy csomagot éppen fel akartam venni egy rejtekhelyrôl. Igen valószínû. akik a Szovjetunióban és az akkori szocialista országokban tevékenykedtek. A csomag elhelyezésére vonóatkozó információt természetesen a szovjet BM-es elvtársak szolgáltatták a magyar BM-es elvtársaknak. mert nála talán senki sem buktatott le több ügynököt. ezen CIA ügynök neve eljutott Mozsikig is. Ügyosztály) és Aldrich Ames terelte rá a gyanút. az amerikai 8.10-1990. habár ezt a legnagyobb titok övezte. ha Ames nem küldi el a szovjet KGB-nek azt az adatot. hogy valaki egy bizonyos helyen csomagot fog felvenni és ezt a csomagot a CIA egyik ügynöke fogja elhelyezni. a hírszerzô szolgálathoz mindíg eljutott a hír. hanem gyaloghadosztály (hagyománynév). július 19-én eltûnt a figyelôk szeme elôl. Ames 1985 márciusától 1994. A TICKLE fedônév Oleg Gorgyievszkíjt takarta. így feltételezem. július 10-én akkor tartóztatott le a BM elhárítása. Negyedszer. Két nap múlva már Angliában volt. A börtönben a vezetôk és a BM opertív tiszt Kovács János ôrnagy igen idegesek voltak. hogy ”csak” három fôrôl van szó. hogy ebben az idôszakban történhetett meg az említett magyar ember kivégzése a szokásos helyen a Kisfogházban. Amikor börtönben voltam (1985. hadosztály hagyományneve NEM gyalogos hadosztály. a valóságban azonban a hadosztály természetesen gépesített. hogy engem Magyarországon soha nem tartóztattak volna le. Ennek eredményeként 1985. Ötödször. Aldrich Ames szovjetek részére adott információi hatással voltak az én sorsomra is. Hiába voltak a legtitkosabb ügyek is.09. NEM tesz viszont említést arról. Valószínû.). Tehát . amikor mesteri módon átverte a KGB figyelô szolgálatát és 1985. aki 11 éven át dolgozott az angol hírszerzô szolgálatnak. Nos.07. Ames az USA-ban megjelent újságok hírei szerint pár nap híján 8 éves kémkedése során több mint 150 CIA-nek dolgozó ügynököt buktatott le. közülük a Szovjetunióban sokat kivégeztek. 1987 Karácsonya elôtt két nappal kivontak a munkából és zárkán kellett tartózkodnom (a zárkát nem is hagyhattam el. A szóban forgó személy valószínûleg a Belügyminisztérium állományába tartozott. feltételezem. Vajon erre fény derül-e valaha is? Talán a kivégzett ember családja csak keresni fogja egyszer (vagy már kereste is) hiányzó hozzátartozóját. február 21-ig szolgáltatott adatokat a szovjet KGB hírszerzése részére. az MI6-nak (Military Intelligence 6. hogy az angolok ügynöke. erre külön vigyáztak). Gorgyievszkíj Moszkvában már megfigyelés alatt volt. ez is sok). hogy a hírszerzés és kémkedés történetében Aldrich Ames viszi a pálmát. Mozsik említést tesz arról.306 Angliában.07. hogy szintén Aldrich Ames áldásos tevékenysége következtében egy magyar embert is kivégeztek Budapesten. egész 1988 január végéig. hogy a fenti négy fôt a szovjetek kivégezték (most már tudjuk.

) Úgy tûnik. Volt olyan *szigorúan titkos* anyag . Amint írtam. Miután leszerelt az amerikai haderôtôl. Ez pedig növeli a lebukás veszélyét. és hosszabításra nem volt lehetôsége. Conrad megkörnyékezte és beszervezte utódját. hogy ugyanazon anyagért két *ügyféltôl* vette föl a jutalmat. mivel katonaidejét letöltötte. 1985-ben kikerült a hadosztály hivatásos állományából. amelyekért nagy összegeket kapott. az eredeti dokumentációkat áthozta az egyik európai semleges ország területére. Elôször. mivel addigra már egyedül a magyar katonai hírszerzéstôl kapott jutalmak összege megközelítette az egymillió dollárt. sôt a Csehszlovákia javára végzett hírszerzéssel is kiegészítette. Stephen Gregory ôrmestert. a WINTEX vagy a FALLEX tervezete és lefolyásának teljes dokumentációja . de NEM épült be a katonai hírszerzés sem. Ezt vagy ô végezte el. A hírszerzésben a mohóság a kötelezô éberség tompulásához vezet. vagy ha nem tudta a másolatokat elkészíteni. többet akart akár azon az áron is.” Belovai: Mi az igazság? Fejlôdés van Mozsik írásában. Természetesen a legtöbb anyagot le kellett másolni azért. hogy az eredeti anyagokat vissza tudja vinni a titkos irodába. De ô maga is bejáratos volt régi munkahelyére. hanem csupán arról volt szó.amelyet eredeti. még fel nem bontott csomagolásban adott át magyar kapcsolattartójának. Conrad vérszemet kapott attól a lehetôségtôl. aki az anyagot az ország fôvárosában lévô magyar nagykövetség épületébe vitte.például a minden második évben megrendezett NATO hadgyakorlat. majd Jeffrey Rondeau ôrmestert. és talán ez is hozzájárult lebukásához. a . Ezeket a tényeket és összefüggéseket világossá kell tennem az olvasó részére. hogy kémkedéssel nagy összegeket. hogy a magyar belügyminisztériumi hírszerzés valamiképpen behatolt Washingtonban a CIA fôhadiszállására. NEM így történt! A magyar BM hírszerzés NEM épült be egyetlen USA hírszerzô vagy elhárító szervezetbe se. kezd közelíteni a valósághoz. hogy a szovjetek az Amestôl kapott információk alapján adtak tájékoztatást a magyar BM-nek. korábbi szolgálati helye közelében Kaiserslauternben telepedett le feleségével. Kémtevékenységét azonban a magyar katonai hírszerzés számára tovább folyatta.oldal) ” Conrad idôközben. mû 50-51. Van azonban néhány kiegészítô megjegyzésem. ugyanis voltak olyan hangok is. átadta kapcsolattartójának. Conrad nyugdíjbavonulása után is Nyugat-Németországban maradt. (Egyébként magyar kapcsolattartóját nem tájékoztatta csehszlovákiai tevékenységérôl. hogy Conrad az eredeti anyagokat másnap reggel vissza tudja szállítani tárolási helyükre. egy vagyont is lehet keresni. vagy netalán Budapesten beszervezett ügynökei lettek volna az USA Nagykövetségen és rólam így szereztek volna tudomást (ha ott egyáltalán valaki is tudott rólam). és viszonylag könnyen hozzájuthatott azokhoz a dokumentációkhoz. Mit ír Mozsik? (Id. hogy a BM azért tudott engem letartóztatni.307 nem arról volt szó. Conrad mohó lett. mert saját erôivel és eszközeivel derítette fel a készülô akciót. A másolást ott készítették el még aznap éjjel.

akkor is hosszadalmas és bonyodalmas. ahol a 8. errôl lentebb hamarosan írok. de még egy harmadik személyt is. rendfokozata NEM ôrmester hanem fôtörzsôrmester. hogy hány határon kellett volna átkelnie oda-vissza. hogy a NyugatNémetországban levô Bad Kreuznach nevû város. hanem JEFF E. annak 11 éves fiával és két fogadott gyermekével. az összekötô átadta a kívánságlistát Conradnak. volt a kezemben olyan anyag. És végül Rondeau keresztneve helyesen Jeffrey S. hanem még aktív korában. volt olyan anyag. eredeti példányokban két nap múlva az iróasztalomon voltak. rendfokozata NEM ôrmester hanem FÔTÖRZSÔRMESTER. a legnagyobb képtelenség lett volna. holott nyilván volt annyi a pénze a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatnak. eljuttattam az Operatív Csoprt illetékes osztályára. Conrad nemcsak a fent említett két személyt szervezte be a kémbandába. Ramsay ôrmestert. mondván. és nem nyugdijbavonulása után. hogy vegyen egy 300 dolláros másológépet Conradnak. hogy a Mozsik álatal említett idôtartam alatt Conrad soha az életben nem tudott volna gépkocsival elérni Bécsbe. Gregory keresztneve NEM Stephen. kitéve magát az esetleges alapos vámvizsgálatnak és akkor kész a lebukás. amely másológéppel lett másolva. az kihozta az . hogy az anyag nagyon sürgôs. amely mikrófilmfelvételrôl volt másolva. ez a Mozsik által emlegetett semleges ország fôvárosa azonban elôfordult a Conradtól származó anyagok átvétele során. ha Conrad az anyagot másolás céljából áthozta volna az egyik semleges ország területére és ott a követség épületében történt volna a másolás. Conrad ezt hogyan tudta volna megtenni? Abból kell kiindulnunk. hogy melyik anyagokra tart igényt és azt szerezzük be Conradtól. a legközelebbi semleges ország fôvárosától. Másodszor.308 német származású Antjével. az ezredes meghatározta. Felesége nem tudott Conrad kémtevékenységérôl. Idôben ez igen rövid idô volt. így azt kell feltételeznem. ezen gyakran rajta volt Conrad egyik kezének hüvelykujja is.gépesített hadosztály állomásozott és amelynek titkos irodájáról kerültek ki az anyagok. Bécstôl olyan távolságra van. Harmadszor. ott megvárni a másolási mûveletet. A kért anyagok. mert Krasznyikov ezredes vár rá. Nem tudom belátni. Én megírtam a feladatot. Amikor én kezeltem a Conrad anyagot a HÓVIRÁG fedônév alatt. amely nem egy-két oldal lehetett. Ha Conrad repülôgépen tette meg az utat Bad Kreuznach és Bécs között. Mozsik már megint az ügynököt utaztatja a legképtelenebb variációban. hogy a kért anyagok listáját a Központ leadta táviraton a Kölnben székelô Rezidentúrának. Egyik alkalommal. Továbbá. Rondeau. majd visszaautózni Bad Kreuznachba és reggel vidáman visszavinni a kilopott anyagokat a titkos irodára. és amelynek közelében Conrad lakott. esetleges vámvizsgálattal egybekötött utazás lett volna. Nos. 1980 tavaszán Krasznyikov ezredesnél tett anyagbemutató során. Most arról nem is szólok. de zömében eredeti anyagok voltak.

vagy ha közben Magyarországról megérkeztek a diplomáciai gépkocsival a Központ hírszerzô tisztjei Bécsbe. átadta a Kölni összekötônek. Szabó Zoltán gyakran írt levelet szüleinek és rokonainak. kerületben levô Edvi-Illés Aladár utcában lakott egy szép villában. Felvették. Szabó ugyanis nem volt egy ”tanulós típus. Szabó Zoltánnak volt egy Mercedes 200-as típusú gépkocsija. a Központban székelô szovjet helytartónak. és néhány év múlva megkapta az USA állampolgárságot. a villa berendezéseit. de ismerve az USA szárazföldi erejénél meglevô szigorú követelményeket. 1974-ben az USA szárazföldi erejének tiszthelyettese volt. hogy az anyagok két napon belül megérkeztek és személyesen mutattam be Krasznyikov ezredesnek. 1984-ben vagy 1985ben Szabó Zoltán elvette feleségül Szabó Ilona énekesnôt. Szabó Zoltán az USA szárazföldi erejében letöltött szolgálati ideje alapján nyugdíjba ment. késôbb . mind Jugoszláviában. A szomszédok és a környéken levô többi villában lakók mind magas rangú rendôrtisztek és más magas beosztású pártelvtársak voltak. Innen kezdve a katonai hírszerzés közbelépésével megadták Szabónak a Magyarországra történô beutazó vízumot és 1964-ben a katonai hírszerzés egyik tisztje zsarolások és ígérgetések módszerével beszervezte kémkedésre. A lényeg az. Mielôtt Szabó és felesége elhagyta volna az országot. leveleit a BM Levélellenôrzô Osztálya rendre elfogta és átadta a Katonai Felderítô Szolgálatnak. amikor már erôsen dübörögtek a társadalmi változások elôszelei Magyarországon. nem valószínû./ Szabó Zoltán.” Egyébként a Conrad kémbanda mindegyik tagja tiszthelyettes volt. hogy Szabó Zoltán a fôtörzsôrmesteri rendfokozatnál magasabbra vitte. vagy az egyszerûbb módot választva. aki vagy azonnal futárpostán elhozta repülôgépen Magyarországra. felesége Ilona pedig egy Renault-5-ös típusú gépkocsit használt. Conrad beszervezôje. 1989 tavaszán. aki jól ismert volt mind Budapesten. Egyes magyar újságok Szabó rendfokozatát ôrnagynak említik. Szücs Ferenc altábornagy a Katonai Hírszerzô Szolgálat fônökének utasítására Szabó Zoltán gyosan felszámolta háztartását és feleségével együtt Ausztriába távozott. képeit és minden nagyobb darabot az egyik bizományi árúházban eladták. majd Németországban jelentkezett az USA szárazföldi erejénél katonának. Az alábbiakban ismertem a Conrad kémbanda tagjait 1.309 anyagokat és vagy saját maga vitte el Bécsbe és ott átadta az összekötônek (ez a Mozsik-féle hátrányos változat). Szabó 1956ban a forradalom leverése után hagyta el Magyarországot. Magyaroeszágra költözött és 1982-1989 májusáig Budapesten a XI. akkor azok hozták el Magyarországra.

kisebb hegyek övezte Bergholz településen (Ohio állam). Kôbányán. 2. kapta a valutát számolatlanul. Hát nem nagy túlélô ez a Szabó? Bizony. kapott 10 hónap felfüggesztett börtönt Ausztriában. Pedig hány és hány magyar embernek volt vágya. Ebben az idôpontban én még bilincsben voltam a Budpesti Fegyház és Börtön Gyûjtôfogházában. aki NEM tudta megbecsülni új hazáját. az! Világosan láthatjuk tehát. az osztrák hatóságok 1989. aki az egész Conrad kémbandát beindította. A rengeteg kivándorolt magyar között csak igen elvétve található olyan személy. a Conrad kémbandától jövô anyagok pedig ömlöttek a szovjetekhez. a szárazföldi erôben munkát kapott. de a bizományisnak feltûnt. Conrad. hogy a Conrad kémbanda fô megalapítója. az USA szárazföldi erejének tiszthelyettese élte világát Magyarországon a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat részére végzett kémkedéséért és beszervezô tevékenységéért. megbecsülték./ Clyde Lee Conrad 1947-ben született a Sárga-patak partján épült. szeptember 29-én bíróság elé állították és 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.310 az ezekért járó pénzt a katonai hírszerzés két ügynöke akarta felvenni. Azt hiszem. hogy kivándorolhasson az USA-ba. ha meg kiérkezett. hogy Szabó Zoltán. ha USA felségterületre lépne. a dolgozó magyar nép pénzén! Kapta a forintot. hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya erôs nemtetszésének adott kifejezést a magyar kormánynál. hogy a Szabó Ilona névre kiállított igazolványban szereplô kép nem hasonlít arra a személyre. mint Szabó Zoltán.hadtestének . Miután Szabó Zoltán feleségével viharos gyorsasággal elhagyta Magyarországot és Ausztriába letelepedett. nem járok messze az igazságtól. Csak gondoljunk bele! Szabó Zoltán. amit Amerika adni tud. Szabó Zoltán megkapta az USA állampolgárságot. az Európában állomásozó amerikai szárazföldi erôk V. mint amerikai állampolgár Magyarországon húzza meg magát. amerikai állampolgár. Szabó Zoltán Magyarországról való eltávolításának az adott lökést. mert külföldi ország hírszerzô szolgálata részére kémtevékenységet folytatott. aki kémkedésének idôpontjában Bad Kreuznachban (akkori Nyugat-Németország). ha azt tételezem fel. hogy az Egyesült Államok hatóságai igen nagy érdeklôdést tanúsítanának Szabó Zoltán iránt. mind azt. aztán szépen elárulta új hazáját. Ismét az Operatív Szolgálat tisztjei idétlenkedésének vagyunk tanúi. Ekkor a két ügynök gyorsan távozott az üzletbôl. hogy megkapja az amerikai állampolgárságot. akkor hánynak volt vágya. aki az igazolványt felmutatta. meg a többiek nagyon súlyos fegyházbüntetéseket kaptak és büntetésüket 1997-ben is töltik. Conrad mint az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi erejének ôrmestere.

Rondeau fôtörzsôrmester segítségével Conrad továbbra is tömegesen hordta ki a szupertitkos anyagokat./ Roderick James Ramsay az Amerikai Egyesült Államok ôrmestere. gépesített hadosztály Hadmûveleti Osztályán teljesített szolgálatot 1983-1985 között. Ramsay-t Conrad szervezte be kémkedésre. vagyis civil volt. amikor is nyugdíjba vonult. így feltételezhetô.7 millió dollár megtérítésére. Nyugdíjazása után is bejárt volt szolgálati helyére. Ramsayt 1992.311 alárendeltségébe tartozó 8. Hírek szerint. Felesége nem került bíróság elé. Ramsay ôrmester mintegy 20 ezer dollárt kapott az általa megszerzett anyagokért. ez azonban nem a reális pénzmennyiség. Az újságok azt írták. Roderick J. hogy adja el a magyaroknak és a cseheknek.2 millió dollárt kapott. amelyek az USA Európában telepített harcászati atomfegyvereire vonatkoztak (ezek azonnal mentek tovább a szovjetekhez). Ramsay ôrmester olyan dokumentumokat is adott át a magyar katonai hírszerzésnek. mint . Értékelésem szerint a Conrad kémbanda fenntartása a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatnak 5-7 millió dollárjába került. vajon mikor tudja majd felvenni kémkedésének díját? 3. hogy Conrad 1. mint titkosroda vezetô teljesített szolgálatot 1975-1985 szeptember 1-ig. augusztus 28-án 36 évi fegyházra ítélte egy bíróság az Egyesült Államokban. ezt Conrad adta át neki. aki a 8. augusztus 23-án letartóztatták. majd ezeket átadta Conrad ôrmesternek. Ramsayt az FBI 1990. továbbá adott át a katonai híradásra vonatkozó anyagokat is. Conrad adott el szupertitkos anyagokat a csehszlovák hírszerzésnek is. az 1. és a korábban általa beszervezett Jeffrey S. majd 1990. a videókamerát. aki 1983-1985 közötti idôpontban segített Conradnak a kémanyagok kiválogatásában és továbbításában. Clyde Lee Conrad ôrmester beszervezte kémkedésre Roderick James Ramsay ôrmestert is. hogy Conrad sokkal többet kapott a magyaroktól és a csehektôl együttvéve. ekkor már nem volt tagja a szárazföldi erônek. Ramsay ”alkotó módon” alkalmazta a korszerû adatrögzítô eszközök egyikét. további jövedelemre téve szert. június 6-án Németországban. Conradot 1988. gépesített hadosztály állományában. német bíróság életfogytiglani fegyházbüntetést mért ki rá és kötelezte 1. amelyeket a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálatnak továbbított. Videófelvevôvel a hadmûveleti tervek és más dokumentumok sokaságáról készített felvételeket. júniusában 8-án tartóztatta le Tampában (Florida állam). Conradnak több mint egymillió dollárja valamelyik svájci bankban van.2 millió dollárnál többet kapott.

majd az anyagok ismét a szokásos módon. a légierô és a NATO védelmi hadmûveleti terveihez is. Gregory fôtörzsôrmestert 1993./ Jeffrey S. nemcsak a 8. gépesített hadosztálynál teljesített szolgálatot. gépesített hadosztálynál teljesített szolgálatot. a többi már a kereslet kérdése volt./ Kelly Therese Warren kisasszony. Vagyis ez azt jelenti. Jeffrey S. áprilisában 15-én az USAban a Szövetségi Nyomozó Hivatal. Mit lehet erre mondani? Már a kémerkölcs sem a régi! 4. az FBI ügynökei 1997. vagyis a Hadmûveleti Osztályon. Rondeaut fôtörzsôrmestert ugyancsak Conrad ôrmester szervezte be kémkedésre. Gregoryt a bíróság 18 év börtönre ítélte. Gregory fôtörzsôrmester az USA szárazföldi erô állományába tartozott és 1984-1986 között a 8. Rondeau fôtörzsôrmester az USA szárazföldi erô állományába tartozott. Warren kisasszony az osztályon adminisztrációs. titkárnôi feladatokat látott el és résztvett az elkészült titkos és kozmikus szigorúan titkos kiadványok címzetteknek történô eljuttatásának elkészítésében. gépesített hadosztály hadmûveleti tervei. Rondeau fôtörzsôrmestert az FBI 1992. ahol Conrad ôrmester beszervezte kémkedésre. Gregory jelentôs mennyiségû kozmikus szigorúan titkos anyagot lopott ki a titkos irodáról és adta át Conradnak. korlátlanul. szintén a 8. Az osztályon készültek a 8. aki aztán a szokásos módon továbbította az anyagokat a magyaroknak és a cseheknek. hogy ô kezelte a sokszorosítógépet. Jeff E. Kelly Therese Warren kisasszonyt. A hölgy a hadosztálytörzs ”G-3 Szekciójában” teljesített szolgálatot. az FBI letartóztatta. 5. aki 1986-1988 között NyugatNémetországban. gépesített hadosztály titkos irodáján teljesített szolgálatot. Az pedig volt. aki már nem tartozott az amerikai szárazföldi erô kötelékébe./ Jeff E. mentek tovább a magyar hírszerzéshez. amelyek tartalmazták az atomfegyverek valamint a vegyifegyverek alkalmazásának rendjét. június 10-én tartóztatták le a . 6. és szintén a 8. kiképzési programjai és fontos tervek. g. Ezek szintén hadászati értékû adatok voltak a szovjet hadászati tervezés számára. Warren kisasszonynak a munkahelyén. Rondeau sok NATO-ra vonatkozó anyagot adott át Conradnak. október 22-én letartóztatta. hadosztályt érintô titkos anyagokhoz volt hozzáférése. hogy az érintett példányból egy-két példánnyal többet készített.312 amit átadott Ramsay ôrmesternek. a bíróság 18 év börtönre ítélte. Azt a módszer választotta egy-egy titkos kiadvány megszerzésénél. hanem az amerikai szárazföldi erô.

g. és lehetôség lett volna a mentésükre. hogy engem letartóztattak. amikor hírét vette. 31 éves korában letartóztatták és a szupertitkok kiszolgáltatásáért életfogytig tartó fegyháznak néz elé. Warren kisasszony. Logikusan ki lehetett számítani. ezért változtatta nevét az eredeti NAUGHTON-ról CHURCH-re. és már el is ítéltek az elvtársak.02. Mozsik ugyanis azt írja ” Kercsi”. amely az eredeti neve. még korábban Kelly Therese NAUGHTON volt./ Kercsik Sándor és testvére Kercsik Imre orvosok. A futárfeladatra a Gôteborgban (Svédország) élô. hogy a Conrad kémbandát felszámolták. hogy ô hiába változtatja nevét akárhányszor. el akarta rejteni magát a hatóságok elôl. .313 Georgia állambeli Warner Robins kis településen.21-én írom e kiegészítést. korábban a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat által telepített Kercsik testvéreket használták fel. élen Szücs Ferenc altábornaggyal tudták. Ez meg is történt. majd végül WARREN-re. akkor az FBI körözést adott volna ki ellene. alakulataira vonatkoznak. a kémek sorban ”hullottak” az elhárítás hálójába. akkor nem tettek semmit. hogy az amerikai és német elhárító szervek a tôlem kapott információk alapján rövidesen zárják a kört az akkor még ismeretlen Conrad körül. Fent olvashattuk.1. ho. A Conrad kémbanda által megszerzett anyagokat természetesen el kellett juttatni Magyarországra. aztán vagy megtalálják. Ha pedig ”eltûnt volna”. hogy a CIA-nek elmondtam. Warren kisasszonyt tehát megtalálták. nos helyesen KERCSIK. hogy Warren kisasszony 1986-tól kezdve teljesített szolgálatot a 8. ismét helyre kell tennem a Mozsik mû 52. (2002. sôt az amerikaiaknak azt is elmondtam. hogy az anyagok szinte CSAK az V. hogy Kelly kisasszonyt 1999. hagyták ôket a maguk sorsára. vagy nem. A kommunisták (akiknek ugye magasabb rendû erkölcsük van mint a kapitalistáknak) által vezérelt Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat örök szégyene marad. ha nem tud új Társadalombiztosítási Azonosítási Számhoz jutni. Megjegyzem. Ez a település alig néhány kilométerre van a USA légierô Robins repülôterétôl. utoljára Warren kisasszony. amerikai hadtestre és alárendeltjeire. Kelly Therese kisasszony neve korábban Kelly Therese CHURCH volt. g. A magyar katonai hírszerzés vezetôi. oldalán szereplô név helyes írását. de amikor azok feje felett gyültek a veszélyes viharfelfôk.09-én 25 év fegyházra ítélték. Hagyták ôket ”elesni”. akkor ôt a születésekor kapott számon úgyis megtalálják. ho. milyen anyagok áramlanak a Katonai Hírszerzô Szolgálathoz. hogy nekik dolgozó kémeiket csak kizsákmányolni voltak képesek. köztük a 8. ennek ellenére NEM állították le a Conrad kémbanda tevékenységét. tehát azt követôen. Hadmûveleti Osztályán. 7. Vajon miért nem gondolt Warren kisasszony arra.

szállítván a Conrad kémbandától átvett anyagokat. Kercsik Sándor telepítése nagyon sokba került. kis kitérôk után eljutott Svédországba és ott letelepedett. illetve illegális találkozón való akciókban vegyen részt.314 Kercsik Sándor Budapesten honvédségi ösztöndíjjal elvégezte az orvostudományi egyetemet. Kercsik Imre. de ôt már egyenesen Svédországba testvéréhez. a rövidhullámú rádió-vevôkészüléket és mind azokat a feljegyzéseket. vagyis egy nem NATO országban. Azért kaptak csak 18 hónapot fejenként. így fejenként 18 hónap börtönbüntetéssel megúszták az egész futárügyet. akit azért és csakis azért telepítettek a semleges Svédországban. hiszen csak az történt. A Katonai Hírszerzô Szolgálattól kapott pénzen megalapozott és beindított orvosi rendelôjüket továbbra is fenntartják. a svéd nyomozókat nagy meglepetések érték. hogy rendelôt nyisson. A felderített 40 futárút jelzi. mert tevékenységükkel nem ártottak a semleges Svédországnak. Az ilyen esetet könnyû volt elfogadtatni Kercsik Sándornak és öccsének Imrének abban a környezetben. . A Kercsik testvérek luxus kényelemmel berendezett lakásában a svéd rendôrök megtalálták a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat által részükre adott rejtjelzéshez szükséges kódkönyveket. nem beszélve azokról az anyagokról. egyszóval Kercsik Sándorból rövid idôn belül ”befejezett embert” csinált a Katonai Hírszerzô Szolgálat. amelyeket a magyar hírszerzô tisztek közvetlenül vettek át Conradtól Bécsben. A Katonai Hírszerzô Szolgálat biztosította részére a pénzt. a Katonai Hírszerzés ügynökévé vált. hogy mikor végeztek futárutakat (legalább 40 alkalommal) Magyarországra. A Kercsik testvérpár részletes. amelyet Magyarországra szállítottak a Kercsik testvérek. illetve ismerôseik körében. apjuk szintén velük él Svédországban. csupán ”idegen állam ellen irányuló illegális hírszerzô tevékenységért” kellett felelniük. Sándor öccse szintén elvégezte az orvostudományi egyetemet. Amikor a Conrad kémbanda ügyének nyomozása során a szálak elvezettek Gôteborgba Kercsik Sándorhoz és Kercsik Imréhez. beismerô vallomást tett. azt a kor színvonalának megfelelelôen berendezze. vagy valahol Németországban. A Kercsik testvérpár már régen szabadult. ahol éltek. hogy különbözô futárfeladatokat hajtson végre. hogy a kommunista rendszerbôl megint sikerült kiszöknie egy magyarnak. ennek éppen a testvéréhez. Az ilyen történetre mindenki megértôen bólintot. Az 1960-as évek közepe táján a Katonai Hírszerzô Szolgálat rendezésében disszidált Kercsik Sándor. disszidáltatták ôt is. annak berendezésére. Kapott pénzt lakásra. mekkora mennyiségû lehetett az az anyag. Nincs hír nôvérükrôl és beteg édesanyjukról.

hogy ôket a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat elôzôleg kiképezte. sok koraszülött megvakult. amikor is azt állították. lett volna nagy politikai felhajtás. Egy korszerû oxigénadagaló készülék ára darabonként kb. hogy miként került 5-7 millió dollárba a Conrad kémbanda mûködtetése. hogy korszerû mûszerekkel berendezett orvosi rendelôjükre a pénzt a katonai hírszerzéstôl kapták. de ebben az esetben ez nem lett volna célszerû. A fenti sorokból megérthetjük. Ez a legenda jól hangzik. mert az 1960-as években az én fiam is lehetett volna koraszülött.2 millió dollárt kapott (ennél többet kapott). mert ezek a futárok. mert futárfeladatra olyan ügynökökre volt szükség. hogy ha nem állank kötélnek. rendfokozatot adott részükre. ott Svédországban. továbbá a kémgyûrû többi tagja is súlyos dollárezreket kapott. Hát nem undorító politika volt? Ez az oxigénszabályzó nagyon a begyemben van. A 20 dollárba kerülô oxigénszabályzó hiánya miatt megvakult gyerekeket (azóta már felnôttek).315 Megállapítom. hogy még most is futna. Csak megint megemlítem. amint a felsorolt Conrad anyagokból is láthatjuk. hogy ôket a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat szervezte be és azzal fenyegették ôket. a magyar nép számlájára sok millió dollárt kiadjon Kádár kommunista bandája. de nem igaz! Ha ugyanis a valóságban a Kercsik testvérpár valamelyikét. akkor büntetésük nem 18 hónap lett volna fejenként. túladagolta az oxigént. Az ilyen kiemelkedôen fontos feladatokat zsarolt személyekkel nem lehet végeztetni. A katonai hírszerzés széleskörben gyakorolta ugyan a zsarolás módszerét. Azért nem lett volna célszerû. tervszerûen. hogy a szovjet imperializmus érdekében. hogy a Kercsik testvérpár nagyon ügyes legendát adott elô a svéd vizsgálóknak. hogy Magyarországon a kórházak koraszülött osztályain a koraszülött csecsemôk oxigénsátrában az oxigén adagaló készülék adagólója rossz konstrukció volt. megbízhatóak voltak. hogy Conrad 1. hatalmas értékû és jelentôségû anyagokat szállítottak. akkor azt bármelyik testvér úgy elhajtotta volna valahova. Ennek így kellett lenni. akik tulajdonképpen a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat tagjai voltak. hogy ezt Conrad-féle kémbandát futárokkal. rendfokozatuk volt. hanem arról is szó van. lakásokkal és más jelentôs juttatásokkal el kellett látni. És nem is végeztették soha. tudatosan telepítette Svédországba. vajon ki fogja kárpótolni? Talán a Kádár banda letûnt kommunista fôszereplôi? . NEM VOLT RÁ PÉNZ. LETTEK A VAK GYEREKEK!! Arra volt pénz. Hát kellett volna ez a katonai hírszerzésnek? Ugye nem. még a liberális svéd törvények esetén sem. beszervezési szándékkal megközelítette volna a katonai hírszerzés valamelyik ügynöke. Ha a svéd vizsgálók megtudták volna. bántódása eshet Magyarországon maradt nôvérüknek és beteg édesanyjuknak. Itt nem csak arról van szó. szerencsére nem volt az. Azonnal a sajtóhoz fordulhattak volna. 20 dollárba került.

25 . .két fô 18-18 év fegyház. . fiatal operatív tisztjeink szakszerû munkát végeztek. ô hagyta jóvá az 5-7 millió dollárt a Conrad kémbanda részére is. holmi. A Conrad kémbandának összesen nyolc tagja van. ez az anyag 48 órán belül a kezeimben volt.316 Talán a szülôk. Szabó magyar származású és két magyar állampolgár. persze ezzel támogatva (mint én is) a szovjet agressziós törekvéseket. . Kiváló. Ô az. Megemlítem. köztük egy nô. akik orvosok. hiszen az ô utasítására folyt a világméretû hírszerzés a szovjetek javára a magyar nép pénzén. Így nem a Kercsik testvérpár hozta az anyagot. vagy az érintettek perrel élhetnének Szücs Ferenc altábornagy ellen. a kommunizmus eszméihez való ideolgiai vonzódásnak még nyoma sem lelehetô fel. ha a Kercsik testvérek nem voltak svéd állapolgárok letartóztatásuk idôpontjában. Nemzetiségét tekintve hat amerikai állampolgár.egy fô életfogytig tartó fegyház. hogy a Conrad ôrmestertôl érkezett kémanyagok mindíg rövid idôn belül az asztalomra kerültek. hanem a Katonai Hírszerzô Szolgálat operatív tisztjei hozták Ausztriából Magyarországra az anyagot.egy fô 36 év fegyház. aki beindította a Conrad kémbandát.két fô 18-18 hónap börtön Svédországban. Az ítéletek: . a dollárokon.egy fô (Warren kisasszony) várhóan életfogytiglani fegyház. 1980 tavaszán történt. kivéve a Kercsik testvéreket. hogy egy kozmikusan szigorúan titkos anyagot kértem Conradtól. Erre nincsenek adataim. Mindegyik személy katona volt.egy fô 10 hónap felfüggesztett börtön (Bécsben). . A tagok mindegyike kizárólag pénzért végezte kémtevékenységét. .

mû 56. HORN GYULA HADBÍRÓSÁG ELÉ AKARTA ÁLLÍTTATNI SZÜCS FERENC ALTÁBORNAGY KÉMFÔNÖKÖT Mit ír Mozsik? ( Id. Álljunk csak meg egy pillanatra! Horn Gyula. Ebben az idôpontban Kádár még él. úgy el tudom képzelni. a Conrad kémbanda ügye a magyar kommunista kormányt sem hagyta megrázkódtatás nélkül. Egyébként Tóth G. Erre ugyan nem került sor. augusztus 23-a után rövid idôvel. Ha ilyen képtelen feljelentést tett volna Horn Szücs ellen. János. hanem egyszerûen azért. hogy Horn Gyula Szücs ellen akart tenni. mert a Conrad-ügy erre kényszerítette. hanem azért. a színtiszta kommunista Horn Gyula hadbíróság elé akarta volna citálni a színtiszta kommunista Szücs Ferenc altárbornagyot? Én nem tudom elképzelni. ugyanis ekkor még nem is volt Conrad ügy.” Belovai: Mi az igazság? Kétségtelen. mert 1989-ben elérkezett a nyugdíjkorhatárra. ahogy volt. Szücsöt bíróság elé akarta állítani? Egy olyan fôkommunistát. Grósz uralja a hatalmat. altábornagyot és T. operatív fônököt a következô évben nyugdíjazták. Horn Gyula külügyminisztériumi államtikár bírósági eljárást akart kezdeményezni Szücs Ferenc altábornagy. János ezredes operatív fônököt nem azért nyugdíjazták 1987-ben.317 CONRAD ÔRMESTER LETARTÓZTATÁSA NÉMETORSZÁGBAN. akkor a szovjetek megtorolták volna Hornon. Horn Gyula akkori külügyminisztériumi államtitkár bírósági eljárást akart kezdeményezni Sz. hogy Sz. a Katonai Hírszerzés fônöke ellen. a katonai hírszerzés fônöke ellen a magyar külpolitikának okozott súlyos kár miatt.a szerzô megjegyzése) ezredes.a szerzô megjegyzése) altábornagy. Ezt a fontos tényt Mozsiknak ismét illene tudnia. mert a Conrad-ügy kirobbant . Amint nem tudom elképzelni. oldal) ”A Conrad-ügy a magyar kormányt sem hagyta megrázkódtatás nélkül. hogy Horn Gyula miniszterelnök 1997-ben támogat engem rehabilitációs kérelmemben. (Tóth G. mind a szovjet pártvezetés bizalmát? Ez a Horn-i gondolat úgy volt képtelenség. ha Szücs ellen mert volna tenni. mert elérte a nyugdíjkorhatárt.ahogy Mozsik állítja -. hiszen . Eredményét meg fogjuk látni. El tudta volna valaki képzelni. aki élvezte mind Kádár. hogy 1988. de tény. amikor a Conrad-ügy nyilvánosságra került. (Szücs Ferenc. a szovjetek szilárdan Magyarországon vannak. Szücs Ferenc altábornagy nem azért ment nyugdíjba.

illetve a moszkvai amerikai ügynök információi. tegyük lehetôvé. hogy 1988 novemberében Svédországban ”katonai titkok Magyarországnak történt kiszolgáltatása miatt” börtönbüntetésre ítélték a Kercsik testvérpárt. Volt az ügynek egy negyedik szereplôje is. akinek személye és kémtevékenysége elôttem ismeretlen. amely még akkor is az amerikai-magyar kapcsolatok tehertétele volt. összefoglaló jelentést terjesztettem fel a Conrad-ügyrôl. mû 57-58.) altábornagyhoz intézett táviratomban ugyanakkor javasoltam: adjunk tájékoztatást az amerikai biztonsági szolgálatnak azokról a kényes. . A Conrad-ügyhöz tartozik még. Két társát.a szerzô megj. mint a katonai hírszerzés sikere és bukása. január 27-én kapott sajtónyilvánosságát. akik segítették a Magyarország és Csehszlovákia javára folytatott kémkedésben. Bizonyosan így is történt. Bollobás Enikô tájékoztatásomra azt a megjegyzést tette. Clyde Lee Conrad volt ôrmestert egy amerikai katonai bíróság a Német Szövetségi Köztársaságban életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. titkos.” Belovai: Mi az igazság? Mielôtt részletes elemzés alá venném Mozsik fenti állitásait. amikor Zwack Péter újonnan kinevezett nagykövet és Bollobás Enikô elsô beosztott kiérkeztek Washingtonba. szigorúan titkos és ” Cosmic Secret” minôsítésû anyagokról. az Egyesült Államokban egy katonai bíróság 18-18 évi börtönbüntetésre ítélte. ugyanis az igazság megértéséhez és feltárásához ez elengedthetetlen. az amerikai vezetés szinte bizonyosan kifejezi Magyarország iránti jóindulatát. mert a bíróság méltányolta együttmûködésüket az amerikai biztonsági szervekkel. hogy az ügy végleges lezárására vonatkozó kormányjavaslatot megkapta és aszerint fog eljárni. amelyeket a magyar hírszerzôk követtek el a kapcsolattartás. amelyek végül is a kém lebukásához vezettek. amelyeket a szovjetek is megkaptak. 1990 végén. az esetleges veszélyek elhárítására.318 szeretett fônökérôl van szó. sem késôbb. Megítélésem szerint a két ôrmester azért kapott enyébb büntetést. oldal) ”Jómagam véderô attaséként és az Egyesült Államokban mûködô katonai hírszerzés vezetôjeként. mint a kettôt tájékoztattam a Conrad-ügyrôl. Ezek között kétségtelenül legfontosabbak voltak Belovai. hogy a két fent említett hazaárulót nem a kirobbant Conrad-ügy miatt nyugdíjazták. A Conrad-ügy. Magyarországon elôször 1990. hogy az amerikai kormány intézkedéseket tehessen az Egyesült Államok nemzetbiztonságán esett sérelmek és károk felszámolására. hogy a Conradkémüggyel összefüggésben egy katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. de ha azt akkor a magyar kormány a magáévá tette volna. hogy javaslatom szokatlan volt. de súlyosan estek latba azok a hibák is. Tény. (Szücs. a hasznosítás folyamatában. Mit ír Mozsik? (Id. ismételten el kell végeznem a szöveg általános vizsgálatát. Annyit tudok róla. Stephen Gregory ôrmestert és Jeffrey Rondeau ôrmestert. Sz. Ez azonban nem történt meg sem akkor. s abban amerikai forrásokból szerzett értesülések és információk alapján elemeztem azokat az okokat. Ezzel is bizonyítva jószándékunkat. Tudom.

Mozsik nem volt olyan fej. félt attól. Magyarországról származó információm szerint. a nyugdíjas Szücs altábornagy szóba állni sem hajlandó a szintén nyugdíjas Mozsik ezredessel. aki politikailag rendelkezett volna olyan elôrelátással. mert úgy gondolta volna. így fejezvén ki egyet nem értését a vele kapcsolatban írt dolgokért. Ezt a tettemet mind Mozsik és hasonszôrû társai. hogy az akkor még erôsen ellenségnek számító Amerikai Egyesült Államok vezetése részére átadták volna azokat a kozmikus szigorúan titkos anyagokat. hogy az amerikai biztonsági szerveknek a magyar katonai hírszerzés adjon tájékoztatást azokról az anyagokról. akkor Szücs altábornagy hamarosan végleg hazarendeli Washingtonból. hogy a Conrad által szállított anyagokról az Egyesült Államok kormányának adott tájékoztatás nem lett volna kémkedés. amelyeket a magyarok átadtak a szovjeteknek. Egyébként. szovjeteknek átadott kémanyagok listáját a magyarok adják át az amerikai biztonsági szolgálatnak. hogy Mozsik olyan javaslatot tett volna Szücs altábornagynak Conrad lebukása után. június 19-én vége lesz. én tájékoztattam az amerikaikat azokról a legfontosabb anyagokról. hogy a Conrad-féle. Mozsik az ilyen tetthez túl gyáva volt. Gondoljunk csak bele. mind a Belügyminisztérium kémelhárító szolgálata az én számlámra kémkedésnek minôsítette. senki sem sejtette. ha Mozsik mégis küldött volna egy olyan táviratot Szücsnek. amelyekkel a szovjetek rendelkeztek egy Európában megvívandó háborúhoz. miért gondolta. erôsen kétlem. Tovább gondolva Mozsik lázas elgondolását. akkor sem történt volna meg ez az aktus. egy ilyen tetthez mit szólt volna Kádár. vagy Grósz pártvezér. . nem beszélve Gorbacsovról. és akkor vége az oly végtelenül imádott külszolgálatának. vagyis a lényeg náluk volt. miután a Mozsik könyv megjelent. így vállalta volna a ”veszélyt” és az általa említett táviratot elküldte volna Szücs altábornagynak. amely alapján megsejtette volna a szovjet uralom magyarországi összeomlását. Ismerve az 1988-1989-es évek magyar belpolitikai és külpolitikai helyzetet. milyen tett lett volna az. amikor is az utolsó szovjet megszálló katona is elhagyta hazánk területét. hogy a szovjet uralomnak Magyarországon 1990. hogy valami zavar van Mozsik fejében. Ha Mozsik ilyen javaslatot tett. Pedig mindketten sárosak. a hadászati fontosságú anyagok mindegyikét megkapták a szovjetek. amelyeket a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat átadott a szovjeteknek. A Mozsik-féle javaslat idôpontjában a Szovjet Birodalom még erôsen állt a lábán. Aztán. mert Szücs altábornagy nem tette volna ki magát olyan veszélynek. ha ilyen tartalmú táviratot terjeszt fel. hogy az eseményrôl a szovjetek tudomást szerezzenek és akkor Szücs karrierjének vége lett volna.319 Elôször.

Ez természetesen nem történt meg. hogy Szücs altábornagy íziben tegyen határozott lépéseket a pártvezetésnél. a Conrad-ügy Mozsik által nem ismert szereplôje Roderick James Ramsay ôrmester. bizony. Lám. ez az igazság. nem beszélve a forráskutatásról. mibôl lesz a cserebogár. Mozsik az USA-ban kétszer teljesített szolgálatot. hogy ”megítélésem szerint a két ôrmester azért kapott enyhébb büntetést. Szolgálata 1990 ôszén járt le. lapban. vagy 1989 elején már ilyen felvilágosult és elôrelátó volt. Harmadszor. magyar állampolgár tartozott. Hatodszot. A Washingtonban mûködô Hírszerzô Rezidentúra 1985 elôtt és után is igen intenzív felderítô tevékenységet folyatatott az Amerikai Egyesült Államok ellen politikai. az nem lett volna kémkedés? Mivel én tettem. A magyar értelmezés szerint ”vádalku” jött létre a bíróság és a vádlottak között. Másodszor. A Conrad-ügy Magyarországon elôször NEM 1990. Mozsikot letartóztatásom évében. Bizony. katonai. hanem ezt megírták az amerikai újságok. Gregory fôtôrzsôrmester. az már kémkedés. Negyedszer. mert a bíróság méltányolta együttmûködésüket az amerikai biztonsági szervekkel. Beosztottjaitól hasonló ideológiai álláspontot . mint kémkedésre történô felbújtás és kémkedésre történô felajánlkozás az Amerikai Egyesült Államok javára. hogy a Conradféle kémanyag listának az amerikaiaknak történô átadásával egyidôben engem is engedjenek szabadon a fegyházból. Ha Mozsik valóban felterjesztette az általa említett táviratot Szücsnek. akkor annak tartalma nem volt más. hiszen más módon szabadultam ki a rácsok mögül. Ha Mozsik 1988 ôszén. remélem.” az Amerikai Egyesült Államokat. felesleges volt azt írnia Mozsiknak.320 Hát akkor hogy van ez? Ha Mozsik meg Szücs tette volna azt amit én tettem. Rondeau fôtôrzsôrmester. Ideológiailag gyûlölte a ”világbéke legfôbb veszélyeztetôjét. szeptember 23-án a Reform c. ezekkel Mozsik állandóan hadilábon áll. Stephen Gregory ôrmester neve és rendfokozata helyesen Jeff E. Ötödször. 1985 ôszén küldték Washingtonba külszolgálatra. ezek a fránya dátumok. alárendeltségébe két hivatásos hírszerzô tiszt és több külszolgálatos.” Ez nem Mozsik megítélése. Ezt kellett volna írnia. mindkét esetben vastagon kivette részét az USA elleni kémkedésben. Mozsik Washingtonban a Hírszerzô Rezidentúra vezetôje volt. gazdasági és tudományos téren egyaránt. hogy a felterjesztett táviratban a kémkedésre való felajánlkozáson túl erôsen hangsúlyozta azt is. január 27-én kapott nyilvánosságot. Jeffrey Rondeau ôrmester neve és rendfokozata helyesen Jeffrey S. az amerikaiak ezt a tettet Magyarország jószándékú lépésként értékelték volna. hanem 1988. hírszerzô ügynök.

mikor. Ha igaz. hogy a katonai attasé külön jelentést tegyen bármilyen. Természetesen. Amikor Magyarországon a rendszerváltozás kezdetét vette. annak megfelelôen fog eljárni. Bollobás Enikô honleány meg valahol máshol állt ellen. hiszen bigott kommunista nézeteitôl nem tudott ô olyan rugalmasan megszabadulni. az ellenállás és utálat kezdeti jeleit mutatta a kommunizmus ellen. akkor 1990 ôszén Mozsik tájékoztatta mind Zwack nagykövetet. magában pedig gondolt egyet. felbújtatva Bollobást. a sûrûn befüggönyzött ablakok mögött összeszorította ökölbe mindkét kezét. Jeszenszki Géza vezetésével. Egyébként. Zwack Péter diplomáciai szolgálata nem volt hosszú életû. ahogy ôket felettes szervük a Külügyminisztérium utasította. amikor már nyugdíjba ment és és nem kell megtorlástól tartania. hogy javasolta Szücs Ferenc altábornagynak a Conrad-féle anyagok döntô részének átadását az USAnak. addig én végeztem a magam munkáját. aki a sok undorító intrika után lemondott tisztérôl. a Katonai Hírszerzô Szolgálatot érintô kérdésben a nagykövetnek. a könyvében. soha. habár ezt nem mûveli bigott módon. hogy a Conrad-ügy kapcsán . semmilyen információt nem olvastam arról. sehol. Éppen ezért tûnik érdekesnek Mozsik azon állítása. Logikai úton kikövetkeztethetô. de azt is halkan. Miközben Antall József a Kádár rendszertôl kapott kitüntetésével. hanem aszerint. jelentôs lépéseket téve azért. aki az Orvostudományi Egyetem Könyvtárának vezetôjeként. egyébként meg soha nem volt szokás. Gondolom Bollobás is úgy állt ellen a Kádár-féle diktatúrának mint Antall József. Érdekes ismét Mozsiknak ez a hirtelen dörgölôdzése Bollobáshoz. hogyan kell a hazáért dolgozni és annak javát szolgálni. Az Antall kormány Bollobás Enikô nevû hölgyet nevezte ki követségi elsôtitkárnak. közben áttételesen hozzásegítettem a fenti két személyt a hatalombakerüléshez. csak papíron. Bollobás válasza az volt. Tény viszont. A két említett diplomata úgysem annak megfelelôen járt volna el. mind Bollobást a Conrad-ügyrôl. hogy neki van erre vonatkozóan utasítása. az elsôtitkárnak meg különösen nem. az USA washingtoni nagykövetének Zwack Pétert nevezték ki. mert a Demokrata Forum külügyminiszterének. aki a Demokrata Forum és Antall miniszterelnök szerint egy igazi ”népi-nemzetkeresztény-szittya magyar gerincû honleány” volt. akitôl nagyon sokan példát vehetnek. mint aki már 1988 ôszén megvilágosult. Ez az ember kiváló magyar ember. aki ugye nem kommunista.321 követelt. hogy könyvében úgy tünteti fel magát. hogy Magyarország ne váljon ismét hadszíntérré. az egyetemi könyvtár valamelyik sûrûn lefüggönyzött irodájában állt ellen a Kádárféle diktatúrának. miként állt ellen a Kádár-féle diktatúrának. amit Mozsik mondott. aki izraelita vallású. hogy a Bollobás Enikô nevû honleány hol. egyszerûen megbuktatták Zwackot.

Nem nyugodtam bele semmibe! Végsôkig harcoltam a Bányász-féle hazugságok ellen. mert ilyen értelmû utasítást kapott a kezelôtisztjétôl. csak nem abban az értelemben. milyen könnyen belenyugodott Belovai. megaláztak és bocsánatkérés után engedélyezték volna Londonba való utazásomat. pedig én is népi-nemzeti-keresztény-szittya magyar gerincû legény voltam. Mit ír Mozsik? (Id. hogy engem sérelem ért. Aztán az is kérdés. hogy Mozsik. inkább az ellenem felhozott rágalmakat részesítette elônyben velem szemben. 1984 augusztusában én igenis keményen harcoltam azért. és emiatt nem engedik vissza Londonba. . mû 59. Utólag feltételezem. Az ellenem felhozott Bányász-féle rágalmak alaptalannak bizonyultak. hogy a történtek után nem vagyok hajlandó visszautazni Londonba. ahogy ezt Antall meg Csurka tolmácsolta. mert így a CIA részére hasznosabb voltam Budapesten. ami pedig nyilvánvalóan kihatással lehet majd további karrierjére. Fejezetben részletesen írtam. hogy semmiféle ”könnyedén belenyugodott” cselekményem nem volt.322 Bollobás fegyházból való kiszabadításom érdekében semmit sem tett. Ugyanakkor valószínûleg lebeszélték Belovait a további ugrálásról. Úgy tûnt nekem. hogy én azért viselkedtem úgy. A CIA számára Belovai Budapesten értékesebb ügynök volt. honnan tudta a CIA ”kezelôtiszt”. Ha ezt az önvádaskodást tovább hangoztatta volna. éppen az ellenkezôje igaz. mintha Londonban marad. aki tagja volt az Inkvizíciós Bizottságnak. hogy nem folytathatja külszolgálatát. Én azon csodálkozom. Mozsik ismét nem emlékszik jól. de ez szélmalomharc volt. A vizsgálat során én jelentettem ki Nagy vezérôrnagynak. Belovait minden ezzel kapcsolatos kérdés közömbösen hagyta.oldal) ” Jól emlékszem. nagyon jól tudja. Errôl a 22.” Belovai: Mi az igazság. megrágalmaztak. Pedig ekkor még csak a gyanú sem fogalmazódott meg ellene. akkor esetleg saját magát keveri gyanúba. hogy azért viselkedett így. ennek ellenére az Inkvizíciós Bizottság nem vonta le azt a tisztességes következtetést. Végül azért nem utaztam vissza Londonba. mert teli lett a hócipôm az Inkvizíciós Bizottság velem szemben tanúsított magatartásával. nagyon csodálkoztam. ahogy viselkedtem és azért nem mentem vissza Londonba. hogy kémkedéssel vádolják. hogy nem megyek vissza Londonba. hogy én saját magam jelentettem ki. Mozsik természetesen ismét rosszul tételezi fel. mégis mást ír. Mozsik úgy állítja be ezeket az eseményeket. Rajta keresztül ugyanis a CIA behatolt a magyar katonai hírszerzés központjába. Ez nem történt meg. hogy engem megrágalmaztak. Ô ugyanis volt munkatársai körében arról panaszkodott. nehogy dekonspirálódjék. Az Inkvizíciós Bizottság egyszerûen nem akart mellém állni. hogy visszatérhessek Londonba.

hogy egyes hülyeségeket egyszerûen nem bírtam szó nélkül hagyni és az ezekre való reagálásomat ”ugrálásnak” minôsíti. mert hiszen a -suk. Londoni tartózkodásom során és késôbb sem. Nekem senki nem adott semmilyen utasítást. hogy én ugráltam akár Londonban. hogy miután Lacházi László százados 1964-ben kioktatott arról. hanem ”leellenôrizni” (ettôl a leellenôrizni fônévi igenévtôl minden magyarul tudó ember hátán feláll a szôr). ismeretekkel és tapasztalatokkal.323 mintha én a CIA-jel Budapesten reggelente megbeszéltem volna. hogy a vizsgálat alatt mi legyen. Aki netalán ezt neki megemlítette. én akkor megfogadtam. írja Mozsik. hogyan. a CIA ügynöke azokat a szempontokat fogadta el. mikor történt a szóban forgó lebeszélés? Mi a tartalma az ugrálásnak? Látható. hogy mikor.” Mozsik úgy emlékszik. még ô maga sem tudja. hogy hát ugráltam én elôzôleg? Ha arra gondol Mozsik. vagyis a Tájékoztató Csoportnál. hogy egy objektumot nem ”ellenôrizni” kell. Felvetôdik a kérdés. Rendelkeztem azzal az intelligenciával. hogy egy kapcsolat így is alakulhat. akár Magyarországon? Aztán mégis.” Sajnálatos volt ez annál is inkább. Fájt hallani. de ”nem vettem észre. amelyek alapján magam döntöttem percrôl-percre. hogy soha többé nem fogok ”ugrálni”. az ”ugrált. hogyan viselkedjem a velem szemben folyatatott hadjárat során. John nekem soha nem adott semmilyen utasítást. hogy nekem a CIA-tôl nem volt visszaút. Tény azonban. Londonban John. Hát miért kellett volna nekem észrevenni minden nyilvánvaló hülyeséget? Szomorú volt hallani a beszélt magyar nyelv megalázását. ez nehezen érthetô Mozsik részére. hogy volt munkatársaim körében. sük használatban ô mindíg jeleskedett. amelyeket én javasoltam. Tudjuk korábbról. Természetesen. hogy miféle ugrálásról van szó? Kik beszéltek le? Honnét gondolja Mozsik. Akkor meg minek a visszaút? Valószínüleg lebeszéltek a további ugrálásról. és még egy sor más idétlenséget. de tudomásul kell venni. arra panaszkodtam. Mozsiknak ezt tudnia kell. Bolond lettem volna egy szóval is azt említeni. Tudom. mit akar mondani. hogy engem . lehet hogy van benne valami. hogyan viselkedjem. hogy Mozsiknak az a kényszerképzete. Mozsik ismét lebecsüli képességeimet. nekem a CIA-tôl nem kellett visszaút. Ezt követôen szó nélkül hagytam minden ”suk-sükölést”. hogy Mozsik ismételten egy igen zavaros fogalmazást eresztett el. Nem érthetô. mert nagyon sokan tanultak valamilyen idegen nyelvet. hogyan viselkedjem. hiszen a szervezettel én magam kezdeményeztem a kapcsolatot. hogy engem kémkedéssel vádolnak (kik vádolnak?) és ezért nem engednek vissza Londonba. a nyelvtani szabályok figyelmen kívül hagyását. miközben magyarul sem tudtak helyesen írni és beszélni.

AHOGY MOZSIK ÍRJA Mit ír Mozsik? (Id. mert a Bányász-féle rágalomfeljelentésen kívül semmilyen terhelô adat nem szólt ellenem.324 kémkedéssel vádol bárki. amíg nem tartóztattak le. Bányász hazugságai arra viszont kiválóak voltak. amelynek segítségével Belovai eljuttathatta jelentéseit a megadott Központba. mert nem voltam hajlandó elismerni a hazugságokat. mû 59-60. május 19-e óta kapcsolatban állok a CIA-vel. Nem merült fel a gyanú. Magyarországon senki sem tudta. hogy a leghalványabb gyanút is magamra tereljem. Egyébként. még a gyanú sem merült fel. hogy a megváltozott helyezetre való tekintettel új feladatokat fog kapni. A . hiszen a feljelentôlevélben foglalt hazug vádak egyike sem igazolódott be. a Bányász-féle feljelentés is kudarcba fulladt. A CIA-tiszt beszámoltatta Belovait helyzetérôl. Mivel kapcsolatom élt a CIAvel. ahová azért kellett mennie. hogy kapcsolatban állok az Amerikai Egyesült Államok Központi Hírszerzô Ügynökségével. hogy mint potenciális kémet emlegessenek. 26 SZEPTEMBERI AGYVIHAROK. nyilvánvalóan vonalrejtjelzô rendszerûvel. hogy már 1984. AZ ELHÁRÍTÁS LETARTÓZTAT. meghurcoljanak és végül fenyítést kapjak a csoportfônöktôl. hogy az Inkvizíciós Bizottság egy ideig eljátszadozzon velük. mindaddig. várható beosztásáról. még a gyanú sem merült fel. NEM ÚGY ÉS NEM AKKOR. nem ment el az eszem. majd arról tájékoztatta. Mint korábban írtam. Késôbb rádióval is el akarták látni. Jugoszláviában az elsô napokban a CIA egyik eligazító vagy biztonsági házában laktak. vagy bármilyen szervezet.oldal) ”Szeptember elsô napjaiban utazott ki Belovai a családjával együtt Jugoszláviába. ahol zavartalanul lehetett vele beszélgetni. hogy szeptember végén egy rejtekhelyre anyagot fognak letenni számára. Tudomására hozta. DE NEM OTT. Természetesen. hogy ott biztonságos körülmények között találkozhassék CIA kapcsolattartójával.

2. Szovjetunióra vonatkozó adat. hogy ilyen operatív tiszt is elôfordult a Magyar Hadászati Katonai Hírszerzô Szolgálat állományában. de a Mozsik könyvben velem és a CIA-jel kapcsolatos adatok szélsôséges elferdítése. a jelenlegi Katonai Felderítô Hivatal tisztjei írásaikban tisztelik a dátumokat. Remélem.” Belovai: Mi az igazság? Korábban említettem. Ismét felmerül a kérdés. Korábban említettem azt is. ez a tény meg. akkor az legyen igaz és korrekt. majd néhány nappal a tervezettnél korábban visszautazott Budapestre. hogy választ adjak a Mozsik-féle rágalmakra és a koncepciós tálalást megfosszam koncepciójától. miért hazudik ez az ember? Mozsik írásáról az jut eszembe. mint Mozsik. majd utáni koncepciós perek koncepciós jegyzôkönyveinek megfogalmazásában és ügyészségnek való felterjesztésében. a pontos adatokat. s ha lehetséges. hogy nem volt szándékom magyar nyelven emlékiratot írni. De ha valamelyik mellett kitart. ha rendelkezik egy rendôrségi fogalmazó képességeivel. 3. dokumentáció. tisztelet azon operatív tiszteknek. vagy szar mellett sírni. megnevezése. hogy ennek a Mozsiknak a jelentéseit a felette levô vezetés elfogadta. A magyar katonai hírszerzés részére kémkedô amerikai katonai forrás felderítése. a vezetést minôsítette. ennek ellenére kiválóan ért ahhoz. akkor olyan bohóc helyzetbe kerülhetnek. hogy szerzôje egy rendôrségi fogalmazó gyenge képességével rendelkezik. A magyar katonai hírsszerzés felderítô törekvései az Egyesült Államok és a NATO szövetségesei ellen. Mozsiknak el kellett volna döntenie. hogy nem mindegy: sír mellett szarni. nyilvánvaló hazugságok sorozatának publikálása arra késztetett. most az én jugoszláviai utazásom) koncepcióktól hemzsegô rémmesét tálaljon olvasóinak. 1. Minden. A fenti idézetben olyan mélyenszántó hazugságokat sorol fel Mozsik. Mozsik valószínûleg nem vett részt (nem tudok róla) az 1956 elôtti. azonosítása. információ. akik ennél magasabb tudással rendelkeztek. Szomorú tény az is. hogy egyszerûen szégyellem. folytatta jugoszláviai túristaútját. igaz. Belovai és családja. Más szóval rendületlenül hazudik. mert ha nem. hogy melyik mellett tart ki. hogy egy valós témát körüljárva (sokadik téma után. hogy egy magyar operatív tiszt kiválóan megfelel feladatának. amihez hozzá tud jutni. miután a megbeszéléseket befejezték.325 CIA-tiszt a megbeszélésen három fontos feladatkört határozott meg Belovai számára. A fenti idézetben szereplô szöveg azt bizonyítja. . különös tekintettel a szovjetek által igényelt hírszerzési feladatokra.

Hatodszor. mindíg az jut eszébe. mivel nem volt semmiféle megbeszélésem semmiféle CIA tiszttel Jugoszláviában. részére továbbra is Mumus. de ez a CIA. nyilvánvalóan vonalrejtjelzô rendszerûvel. A fenti idézetében ismét szerepel a ”CIA-tiszt” kifejezés. Tizedszer. folytatta jugoszláviai túristaútját. ahogy az a fegyveres erôknél szokásos. Megjegyzem. hogy ott találkozzam a CIA bármelyik tagjával. az igeragozást már az általános iskolában is tudni kell. A CIA szervezetében nincsenek rendfokozatok. hogy ott van-e a volna szócska. olyan mint CIA tiszt NINCS. (Central Intelligence Agency = Központi Hírszerzô Ügynökség. miután a megbeszéléseket befejezték. hanem kettô. majd néhány nappal a tervezettnél korábban visszautazott Budapestre. Ismét érzôdik a Lacházi-féle ”nyelviskola” hatása. Bizony. Kétszer teljesített szolgálatot az USA-ban. sem késôbb semmiféle eligazító vagy biztonsági házban. Jugoszláviában nem laktunk sem az elsô napokban. mint Móricka azzal az izével. Nyolcadszor. A CIA.” mondatot helyesen a következôképpen kell írni. a ”Késôbb rádióval is el akarták látni. Nekem szeptemberrôl Petôfi Sándor. én nem szoktam Magyarországról kiutazni. miután a megbeszéléseket befejezték. a CIA és én jutok eszébe. Ötödször. mint már korábban is említettem. Elôször. ”Szeptember végén” címû szép verse jut eszembe.326 Mielôtt részletesen elemezném Mozsik fenti írásrészletét. Másodszor. Mozsik abszolúte tájékozatlan a CIA szervezetét illetôen. Bizony. Belovai és családja. a ”Belovai és családja. szeptember (melyik év?) elsô napjaiban nem utaztam sehova. a már szokásos módon néhány észrevételt teszek. hogy szeptember végén (melyik év?) egy rejtekhelyre anyagot fognak letenni. nem mindegy. Késôbb rádióval is el akarták látni. Harmadszor. Negyedszer. Kilencedszer.” mondatnak helyesen a következôképpen kell kinéznie. A CIA-jel Mozsik úgyis úgy van. majd néhány nappal a tervezettnél korábban visszautaztak Budapestre. Szeptemberrôl Mozsiknak Jugoszlávia. hogy ”Belovai és családja” nem egy alany. a magyar . Ismételten rá kell mutatnom. nem azért utaztam Jugoszláviába. és még most sem rendelkezik a CIA-jel kapcsolatos elemi ismeretekkel. hanem elutazni szoktam volt. amelynek segítségével Belovai eljuttathatta jelentéseit a megadott Központba. folytatták jugoszláviai túristaútjukat. így nem határozhatott meg részemre sem egy. sem több feladatot. Hetedszer. engem senki nem számoltatott be Jugoszláviában. Gondolom könnyen belátható. nyilvánvalóan vonalrejtjelzô rendszerûvel. amelynek segítségével Belovai eljuttathatta volna jelentéseit a megadott Központnak. nem hozta senki tudomásomra.

hanem mint ügynök. . Jugoszláviából sem léptem le. Mozsik azt állítja. hogy egy hírszerzô tiszt megbízható volt külszolgálatra. A latin eredetû ágens szót meg minden ember ismeri Magyarországon. hogy ugyanis Iván véres harcok árán elfoglalta Berlint.” akkor már kétségek merültek fel megbízhatóságát illetôen. Jelentése: hírszerzô. hogy 1985 márciusában kértem engedélyt Szücs altábornagytól. így ezt a témát nem tudta elferdíteni. hajóval bármikor átmehettem volna Olaszországba. hanem azért mert Portugália nyugati országnak számított és ilyen országba való utazásra részünkre korlátozás volt érvényben. titkos ügynök. stratégiám más volt. pedig igen könnyen megtehettem volna. hogy Jugoszláviában az elsô napokban (mintha errôl a képtelenségrôl a legcsekélyebb adata is lenne) a CIA egyik eligazító vagy biztonsági házban laktunk. hogy ott biztonságos körülmények között találkozzam CIA kapcsolatommal. milyen csodálatosan hazug legendát tudott volna összehozni. annak határát csak a helyi rendôr engedélyével hagyhatta el. Közismert volt a Katonai Felderítô Szolgálatnál. de miután hazatért falujába. Az viszont igaz. Valahogy ez a nyugatra történô utazás hasonlított egy kicsit ahhoz a gyakorlathoz. mert ismertem a játékszabályokat. ha errôl a kérelmemrôl Mozsik tudott volna. hogy a felségem által kapott szakszervezeti beutalóval családommal Portugáliában nyaralhassak. ahol zavartalanul lehetett velem beszélgetni. Ismét alapvetô gond van Mozsik szakmai tudásával. mert netalán kémgyanús lettem volna.) személyi állományába tartozó hírszerzô megnevezése ÜGYNÖK. ágens. Az angol nyelvben ügynök = agent. akkor sem léptem volna le. hogy ilyen hiányos operatív szakmai felkészültségû ember osztályvezetôig vihette a szolgálatnál. Az indoklást el is fogadtam.327 nyelvben inkább elfogadott Központi Hírszerzô Hivatal megnevezés. de elôsorban nem úgy mint hírszerzô. Ha megkaptam volna az utazási engedélyt Portugáliába. Nem azért nem kaptam meg. hogy a CIA soha nem szervezett semmilyen találkozót. Mozsik írása szerint azért utaztam szeptemberben Jugoszláviába. hogy hova és miért akar menni. Zadarban nyaraltunk. Az engedélyt nem kaptam meg. vagy titkos ügynök. persze ha alaposan megindokolta. Mivel a velem kapcsolatos ügyekben szokásosan tájékozatlan. Mozsik szerint tehát én szeptemberben utaztam családommal Jugoszláviába. mert tervem. közvetítô. mert ezt az országot az amerikaiak kommunista országnak tekintették. mint ami a Szovjetunióban. Egyébként életem során soha nem utaztam külföldre szabadságra szeptemberben. a világ legszabadabb országában volt érvényben. kiképzést meg fôleg nem Jugoszlávia területén. de ha már önállóan akart elutazni egy ”imperialista országba. Nálunk is úgy volt. Ismét rámutatok. Vajon melyik év szeptemberében? Mozsikot üldözik a dátumok. Lám.

Mozsik azt is elfelejtette. hogy az én feleségem nem volt kábítószer fogyasztó de még alkohol fogyasztó sem. új feladatokat fogok kapni. Az alábbiakban leírom jugoszláviai utazásom igaz történetét. Nem akarom ezeket ismételni.” de mint látjuk csak a rágalmazás megy jól Mozsiknak. Nos. Ezen utóbbi állításomat is bárki ellenôrizheti. ami soha nem történt meg. holott errôl szó sem volt. még jó hogy amikor letartóztattak. ez nagyon csúnya rágalom. Lásd a ”Recsegô” gúnynevû. hogy egyáltalán melyik helységben volt ez a fantom CIA találkozó? Sokkal jobban hangzana a hazugság. Az olvasó elôtt ismét nyilvánvalóvá válik Mozsik Imre ezredes szavahihetôségének teljes hiánya. akkor nem jelenkezett Mozsik ezzel a rablómesével. többszörösen büntetett elôéletû személlyel kapcsolatos korábban írt soraimat. hogy mind a feleségem. hogy az anyagot le fogják tenni és nem fel fogják tenni. mondjuk egy fal tetején levô lyukba.” így megrövidítette Jugoszláviai fantom nyaralásomat és visszautaztatott Budapestre. akkor azok valós tényeken alapulnak. hogy fiam sem élt olyan züllött életet mint Mozsik lánya. Nyilvánvaló. a szakmai terminológiát még tanulnia kell. Micsoda blôdség! Vajon miért nem írja Mozsik. Bizony. hogy Mozsiknak.” Honnét tudta Mozsik. Mint olvashattuk a Mozsik-féle idézetben. az eligazító házban (vajon miért éppen házat írt és miért nem valamilyen bérlakást?) tartott fantomtalálkozón a CIA tisztje beszámoltatott helyzetemrôl. ha éppen nincs szabad lábon. hogy ”anyagot fognak elhelyezni. aki köztörvényes bûnözôkkel tartott kapcsolatot. hogy nekem szeptember végén ”egy rejtekhelyre anyagot fognak letenni. a rendôrök jobban hittek volna Mozsik ezredes terhelô vallomásának. fényt derítve a Mozsik-féle sötét elôadásra. mármint hogy ”anyagot fognak letenni. hiszen ezek is mind a fantázia szüleményei. mind a fiam az én CIA kapcsolatomban szervesen résztvett volna. hogy szeptember végén (vajon melyik szeptember végén?) egy rejtekhelyre anyagot fognak letenni számomra. amikor mocskolódó írását rólam készítette. ”Recsegôt” bárki. Mivel Mozsik kitalálta. Van itt aljasság bôven. mert ennek alapján feleségemet és fiamat nyugodtan bebörtönözhették volna. a kitaláción belül ez is egy kitaláció. arról már nem is beszélve. mint operatív tisztnek azt kellet volna írnia.328 Mozsik ezzel az állítással aljas módon azt is állítja. amelyet családommal tettem. majd a megváltozott helyzetre való tekintettel azt mondta. A CIA tiszt tudomásomra hozta. mint feleségem és fiam tagadó válaszainak. nem úgy mint az ô felesége. . Én ha valamit állítok. a CIA három feladatot határozott meg részemre. olyat kellett volna tagadniuk. Megjegyzem. arról nem beszélve. Nyilvánvaló. bizonyára megtalálja valamelyik börtönben. semmi közük a valósághoz.

mert lehullott a gonosz sárkánynak egy újabb feje. milyen összefoglaló írást tudott készíteni olyan témáról. Jugoszláviából 1985. akkor az elsô nyári szabadságunkat jugoszláviában fogjuk tölteni az Adriai-tenger partján valamelyik üdülôhelyen. Ha egy kicsit tájékozott lenne. Feleségem és fiam néhány héttel korábban vizsgáztak gépkocsivezetésbôl és kapták meg jogosítványukat. semmilyen nyomát nem észleltem annak. Ismét világosabb lett. nem számolt a valós tényekkel. Az Isten mentsen meg minden hírszerzô szolgálatot az ilyen Mozsik-féle alakoktól. Mozsik csak álmodott. bármilyen CIA találkozó nélkül. hogy valaki követett volna. így a néhány nap híján négyhetes nyaralást ebben a városban töltöttük. ha letelt külszolgálatunk. magyar nyelven rendelkezésére áll. mint Meseországban. amelyhez minden adat. Erre a manôverre azért volt szükség. Mit ír Mozsik? (Id. hol fiamnak. hogy nem Splitbe megyünk. Mozsik. mert ha hazug jelentéseket ír az ilyen személy. hogy meggyôzôdjek arról. akkor nagy bajok származhatnak az ilyen hazug jelentésekbôl. de nem az. amelyre igen hiányos adatok álltak rendelkezésre és nem is magyar nyelven. a Központ pedig ellenôrzési lehetôség híján kénytelen elfogadni a jelentetteket. mû 60-61. amely szintén az Adriai-tenger partján van. Amikor az Adriai-tenger partját elértük. vajon a katonai hírszerzés vagy a BM elhárítás rendelkezik-e valamilyen ”szaggal” arról. hogy gyakorolják a gépkocsivezetést. tájékoztattam családomat. július 8-án. Ez az igaz története magam és családom jugoszláviai utazásának. hanem Zadarba. Munkahelyemen azt híreszteltem. ezt eleinte családom is így tudta. Zadarban egy magánházban találtunk szállást. egy olyan témáról sem tud tisztességes összegoglaló írást készíteni. Amikor Londonban tartózkodtunk családommal. Utunk során többször végeztem önellenôrzést. többször emlegettük. akkor képzeljük csak el. Ilyen esetben nem tett mást. így az egész út során többször átadtam a vezetést hol feleségemnek.329 1985. hogy családommal Splitben (Adriai-tenger partja) fogok nyaralni. hétfô hajnali egy órakor érkeztünk haza budapesti lakásunkba. akkor ezeket az adatokat megtalálhatta volna a Katonai Hírszerzô Szolgálat dokumentumai között. hogy kapcsolatom van a CIAjel. a tengerhez igen közel. oldal) . szombaton hajnalban indultam családommal gépkocsival Budapestrôl Jugoszláviába nyaralásra. mint koncepciót költött egy aprócska valós tényhez és ezt terjesztette fel a fônökségnek jelentésként. vagy a magyar újságok valamelyik rólam szóló írásában. június 8-án.

ami korábban is jellemezte. július 10-én. amikor Jugoszláviába utaztam. a rejtekhely ürítésének idôpontja. rámutatok a valódi tényekre. február 4-én. mígnem eljött az a bizonyos szeptemberi nap. hogy kémtevékenységében is jelen volt az a *kompenzálási kényszer*.330 ”Beosztást ismét a Tájékoztató Szolgálatnál kapott. Gyûjtötte az információkat. viszont egyre többet mozgott. méghozzá 1985. amely eseményeinek nyomon követésére egy gyakorlat-figyelô csoport lett alakítva. összesen alig három hónap idôtartam állt rendelkezésemre. a felderítô ügyelet helyiségében. ennek én is tagja voltam. hogy Mozsiknak halvány fogalma sincs arról. hogy mit csináltam a munkahelyemen. Megjelent a legális hírszerzést irányító osztály körletében. hogy korábbi munkahelyemen. Elôször. 24 órás váltásban teljesítettünk szolgálatot.” Belovai: Mi az igazság? Mielôtt elemzés alá venném Mozsik újabb fantáziaszüleményét. hol ott tûnt fel.1985. Ebben a hónapban kezdôdött a NATO WINTEX-CIMEX (téli katonaipolgári gyakorlat Európában) gyakorlat. hogy a Mozsik által felsorolt ”kémkedési” mûveleteket elvégezzem. Ekkor fejezôdött be az Inkvizíciós Bizottság ellenem folytatott vizsgálata. június 8-án Jugoszláviába utaztam.1985. hogy mi is történt velem és milyen idôpontokban. . . Emlékezetem szerint a .1984.1985. majd az operatív technikai osztálynál. . A dátumokból világosan kiolvasható. Igyekezett megbízásának a lehetô legnagyobb mértékben eleget tenni. hétfôn. Hol itt. néhány tájékoztató dátumot ismertetek: . ennek ellenére megírta. Ismét rámutatok. Korábbi önmagához képest azonban most már kevesebbet szorgoskodott közvetlen munkahelyén. Úgy tûnt. a Tájékoztató Csoportnál (nem szolgálat) kaptam újra beosztást. hogy 1985. a már szokásos módszerrel megfosztom sallangjaitól a Mozsik-féle handabandát.00-kor visszaérkeztünk Jugoszláviából. július 8-án. reggel 1/2 9-kor. a személyügyi osztályon. október 9-tôl ”megbetegedtem”. Errôl a magam kreálta betegeskedési manôverrôl korábban már részletesen írtam. amikor is ”betegségem” után újra dolgozni kezdtem és 1985.1985. mert beleuntam már a ”betegeskedésbe”. tehát ettôl kezdve munkahelyemen bent sem voltam. amíg a gyakorlat tartott. való igaz. hajnali 01. A következôkben. február 4-tôl. . délután 3:30-kor a rendôrök letartóztatnak. június 8-a között. február 4-én kezdtem ismét dolgozni.

természetesen megjelentem a felderítô ügyeleti szolgálat helyiségében. hogy ottani barátaim közül Mozsiknak valaki is azt mondta volna. persze hogy megjelentem a legális hírszerzést irányító osztály körletében. sem tudtak volna nekem ott semmilyen olyan információt adni. akikkel korábban is többször találkoztam. . a WINTEX-CIMEX gyakorlat miatt is kötelességem volt az ügyeleti helyiségben jelen lenni. én kaptam azt a feladatot. hogy az osztályon különbözô ügyek intézése céljából jelenjek meg. ami eget rengetô lett volna. Most csak az a kérdés. Továbbá. Ezek a látogatások nem voltak intenzívebbek. másrészt voltak ott kollegáim. miközben más szolgálati elfogalaltságaim is voltak. hiszen parancsban oda voltam vezényelve több alkalommal 24 órás szolgálatra. amelyet Mozsik fentebb említett. Negyedszer. ha a Mozsik-féle fenti állítások nem igazak. Egyébként. mert több tiszttel szakmai kérdésben kellett együttmûködnöm bizonyos kérdésekben.” Igaz. hogy bármilyen kérdésben mélyebb érdeklôdést mutattam volna mint korábban. ugyanis nem igazak. az Operatív Csoport Technikai Osztályán azért kellett megjelennem. Másodszor. Ebben az idôpontban tehát nem volt nekem idôm bárhova is járkálnom az épületen belül. Csak nem tettem volna ki magam valami piti kérdezôsködéssel bármilyen csekély gyanúnak is? Természetesen nem tettem ki magam. Mozsik azt írja ”Gyûjtötte az információkat. hogy majd késôbb továbbítsam a CIA részére. Nem hiszem. Harmadszor. akkor az már gyanús lehet. mint korábban voltak.331 gyakorlat március elején befejezôdött. de NEM így történt. elvileg így is történhetett volna. hogy ha valaki. mint ahogy ôk is meglátogattak engem az én irodámban. Miután a NATO hadgyakorlat befejezôdött. nem volt idôm a Mozsik-féle elôadás szerinti járkálásra ide meg oda. amelyet már korábban is emlegetett. a személyügyi osztályon azért jelentem meg. akikkel korábban is tartottam a kapcsolatot. hogy feldolgozzam a gyakorlat eseményeit és tapasztalatait. készítsek írásos összefoglaló jelentést. de én direkt NEM tettem feltûnôen gyakori látogatást a legális hírszerzést irányító osztályon és NEM kérdezôsködtem ottani kollegáimtól. Ezt a munkát végeztem. hiszen egyrészt parancsot kaptam. amelyet valóban gyûjtöttem. valami iránt az általásosnál nagyobb érdeklôdést mutat. mert a hírszerzésben közismert. Mozsik továbbra sem tud megszabadulni a nekem tulajdonított ”kompenzálási kényszer” kifejezéstôl. mert ott nekem jó barátaim voltak. korábban is meglátogattam ôket irodájukban. egyike sem abból a forrásból származik. Ötödször. Tehát nem magamtól mentem. Az a pár információ. hanem valamelyik fônököm utasítására. Mozsik nem tudja.

.mígnem eljött az a bizonyos szeptemberi nap. Az elhárítás azután követte Belovait egészen a tiszti lakótelepen lévô lakásáig. amint megközelíti a rejtekhelyet. ki tudja milyen forrásból és milyen módszerrel (ez az ô titka és maradjon is az). titkosíráshoz használható önírótoll és pénz volt. hogy mikor is történt a rejtekhely ürítése. Ismételten levágtam a sárkánynak egyik bûzlô fejét. ellenôrzés alá vonták. a precíz adatok közlésétôl. annyira szerencsétlen az egész szituáció. Az embernek ezen már nevetni sincs kedve. és amikor az Magyarország területére érkezett. Csapdát állítottak neki úgy. Belovai pedig semmit sem vett észre a csapdából.” Nos. Megfigyelték a rejtekhely töltését. TV mûsort. Az elhárítás nem alkalmazta a tettenérés módszerét. volt munkatársam és fônököm NEM tudja. hogy közben TV-rögzítôkamerát is alkalmaztak. amelyet Belovai használhatott. hogy Mozsik Imre betegesen írtózik a tények pontos és hiteles tolmácsolásától. majd ott a katonai kémelhárítás bevonásával letartóztatta. majd felkészültek a rejtekhely ürítésére érkezô személy fogadására. felderítette. amit Mozsik elôad. Az elhárítás megfigyelte Belovai érkezését. Ellenôrizték tehát. TV kamerán rögzítette. Idôközben a belügyi elhárítás. akik annak idején nézték a Panoráma c. kiüríti és eltávozik onnan. azonnal arra gondoltam. amelyben utasítás. Micsoda blamázs! Csak Mozsik Imre ezredes. operatív tiszt. mert ha egy . Azok pedig. Az elhárítás tehát várta a futárt. részletes adatokat olvashattak a velem kapcsolatos eseményekrôl. Az elhárítás a bizonyítékokat lefoglalta. a rejtekhely ürítésének idôpontja. hogy a CIA illegális futárt tervez Magyarországra küldeni. de átkutattak minden olyan. amint a futár megközelítette Budapest egyik elegáns kerületében. Igen blamázs ez a Katonai Hírszerzô Szolgálat egészére is. olvasták az újságokat. a rejtekhely ürítésének idôpontja. hogy mikor volt ama bizonyos rejtekhely ürítése. mû 60-61. Mit ír Mozsik? (Id. a házhoz tartozó mellékhelyiséget is. oldal) ”. Bizonyítottam ismét. Erre vonatkozóan a hírközlô szervek percnyi pontosságú adatokat közöltek. a Normafa közelében lévô rejtekhelyet. hogy mikor is történt a rejtekhely ürítése..” Belovai: Mi az igazság? Amikor a fenti Mozsik elôadás részt elolvastam. Megtalálták nála a rejtekhelyrôl felvett anyagot. Belovai lakását alaposan átkutatták. az olvasó már jobban tudja mint Mozsik. rejtekhely töltésére. szoros és konspiratív figyelés. hogy mekkorát nevethettek a Belügyminisztérium elhárítói ennyi sületlenség olvastán. hogy ”mígnem eljött az a bizonyos szeptemberi nap.332 akkor mi van a ”kompenzálási kényszerrel?” Ebben az esetben hogyan tudtam megbizatásomnak lehetô legjobban eleget tenni? Végül elsüti Mozsik a nagyágyút. arról is.

NEM vonták szoros. amikor az igazi rejtekhelyet ürítettem. nem igaz. amint megközelítettem a rejtekhelyet. Tizedszer. hogy a Magyar Katonai Hírszerzô Szolgálat hírszerzô tisztjeinek zömére nem az jellemzô. Harmadszor. Az igaz. Kilencedszer. hanem a valós rejtekhelyen. Alkalmazta. Negyedszer. Másodszor. Hatodszor. Késôbb errôl is írok. hogy az elhárítás nem alkalmazta a tettenérés módszerét. ahol a rejtekhely valóban volt. a belügyi elhárítás NEM derített fel semmiféle illegális CIA futárt. de NEM ott. az elhárítás NEM várta az illegális futárt. amelyrôl hamarosan írok. nem jött el semmilyen szeptemberi nap. megnyugtatom az olvasót. hogy másik helyen. Nyolcadszor. De észrevettem a csapdát a valós rejtekhelyen. Hetedszer. mert mint említettem a rejtekhely NEM ott volt. Errôl is írok késôbb. hogy én a nemlétezô rejtekhelyet kiürítettem és eltávoztam onnan. . hát akkor milyen lehet a hitele a többiek írásának? Nos. a nemlétezô rejtekhelyen nem vettem észre semmit a csapdából. mert ilyen nem fordult elô. nem figyelhetett meg senki olyat. az elhárítás valóban megfigyelte. és amikor a nemlétezô futár Magyarország területére érkezett. mert a vólóságban. mert a valós rejtekhely nem is ott volt.333 ezredes tollából ilyen. Az tény viszont. meg konspiratív ellenôrzés alá. az elhárítás NEM követett a lakásomig és nem tartóztatott le otthon. hogy végre szépen és világosan ragyogjon mindenki számára. ott az elhárítás megfigyelhette a rejtekhely töltését. de nem a Mozsik-féle fantom rejtekhelyen. hogy csapdát állítottak nekem. Ötödször. NEM figyelhették meg a rejtekhely töltését. Tizenegyedszer. természetesen. A valós helyzetben viszont a helyszínen letartóztatott az elhárítás. ahol Mozsik elôadja. mint ismeretes. Kezdem tehát a sötét égbolt további megtisztítását. Eljött viszont egy másik nap. ahogy Mozsik ír és ahogy figyelmen kivûl hagyja a valós tényeket. Elôször. a valóságot teljesen nélkülözô írás jelenik meg. mert ilyen NEM volt. hanem a valós rejtekhelyen. de nem a Normafánál. mert ugye ott ilyen nem volt. engem ott a helyszínen letartóztatott az elhárítás. Ilyen írásstílus és a valóság meghamisítására jellemzô írások csupán Mozsik és hasonszôrû társai körében lelhetôk fel. a fantom futár NEM közelíthette meg a Normafa környékén levô rejtekhelyet.

hanem egyszerûen arról volt szó. amikor felemeltem a konténert. A magyar elhárítás ezért adta az akciónak a HOMÉROSZ fedônevet. hogy ki fog menni a konténerért. hogy én megmondtam. Végül én lettem HOMÉROSZ. Értékelésem szerint. mert a belügyi elhárítás valami szuperakcióban megszerezte a konténer érkezésére és elhelyezésére vonatkozó adatokat. ekkor az elhárítás a helyszínen letartóztatott. a valós helyzetben hiába kutatokodtak. Ezt a csomagot (szaknyelven konténer) én 1985. amelyeket én használhattam. Egyébként. A szovjetek értesítették a magyar elvtársaikat a tervezett akcióról. mi a valóság? A valóság a következô. ez az elhárítási akció nem azért ment végbe olyan sikeresen. hogy a CIA Magyarországon konténert helyez el valaki számára. szerda délután 3 óra 30 perckor akartam magamhoz venni. hogy a vizsgálók átkutattak minden olyan helyiséget. hogy személy szerint én fogok menni a konténer felvételére.334 Tizenegyedszer. annak . illetve mellékhelyiséget. de nem ebben az akcióban. hogy napról-napra valamelyik elhárító kutatgasson a lakásomon. mert ismeretlen volt számukra. majd késôbb ezek a bizonyítékok elegendô kielégültséget szereztek a vizsgálóknak és nem háborgatták tovább feleségemet esetleges vádakkal. majd a konténer elhelyezését. Még véletlenül megtalál olyan anyagot is. sajnos a felvételen nen látható a kettôs villanyoszlop. az ott levô kettôs villanyoszlop tövébe. Másodszor. több lényeges. amit Mozsik elôad. A többi már aprómunka volt. Errôl a tényrôl könyvemben fényképet is mellékelek. Elôször azért. többek között az is közte volt. Ezt kettôs célból ismertettem a vizsgálókkal. A valóságban az igazi rejtekhely ürítése után. mivel mind gyakrabban éreztem azt. hogy a feleségemet mindenképpen bele akarták vonni és vádolni az én ügyemben. mert így kiküszöböltem. hogy az elhárítás alapos figyeléssel felderítse a rejtekhely keresésének folyamatát (ha nem volt már elôre kiszemelt rejtekhely). július 10-én.” Tizenkettedszer. Akkor hát. az igaz. már korábban gyûjtött anyagot csak úgy találták meg. hogy hol található. az anyagok lakásomon levô rejtekhelyének ”bevallásával” felszabadítottam a nyomás a feleségemrôl. vagyis tettenért. így a magyarok sem tudták. az ott található kövek alá. hogy az Amerikai Egyesült Államokban 1985 márciusában a CIA állományába tartozó Aldrich Ames magas beosztású ügynök átállt a szovjet KGBhez és ömlesztett formában átadott a szovjeteknek egy vagonnyi annyagot. Azt a szovjetek. hogy a kezükbe kerüljön. az elhárítás azonnal elvette tôlem az ”anyagot. Részemre a CIA elhelyezett egy csomagot Kelenföldön a Kôvirágsor és a Zsurló utca keresztezôdésében. a rejtekhelyrôl felvett anyag soha nem volt az én lakásomon. Amint már korábban említettem. amit aztán igazán nem akartam.

elôhívni a láthatatlan írást és elolvasni az üzenetet. Ez azt is jelenti. miként alakultak az események a kettôs villanyoszlop tövében és a továbbiakban. azaz Jugoszláviába történô elutazásunk elôtt 2-3 nappal helyezte el a Kôvirágsor és a Zsurló utca keresztezôdésében levô kettôs villanyoszlop tövében. A CIA. július 8. A Zsurló utca nem keresztezte a Kôvirágsort. mert nem ismeri a valós tényeket.335 valószínûsége. hanem csak a letartóztatásomat megelôzô két héttel korábban. hogy a valós tények és Mozsik között a legsûrûbb homály tengere terül el. így közelítettem a Zsurló utca felé. és ne gépkocsival menjek a rejtekhelyre. szerdán. A rejtekhely környékére érve. A CIA levelében azt javasolta. kerületben levô Kelenföldre a Kôvirágsor és Zsurló utca keresztezôdésébe gépkocsival. Errôl a tényrôl én nem tudtam.) vettem ki a levelesládából. meg az én letartóztatásom kapcsán. július 10-én. mert senki sem jelentkezett a csomagért. 1985. ha a konténer kibírta 4 hétig úgy a rejtekhelyen. hogyan tettem kisérletet a CIA által részemre küldött konténer felvételére. lógott az esô lába. akkor és a konténerért nappal megyek. az ég felhôs volt. a kôdarabok alá. A szerencsétlen véletlenek összejátszása következtében. a csomag már akkor a rejtekhelyen volt. a Kôvirágsor utcában úgy haladtam gépkocsival. mert miért is mondta volna meg nekem az igazat? Információját tehát feltételesen fogadom csak el. majd több mint négy héten át a rejtekhelyen volt. A konténer elhelyezésérôl tájékoztató levél valószínûleg elutazásunk napjának délelôttjén került a postaládámba és csak Jugoszláviából történt visszaérkezésünk után (1985. hogy a vasúti sínek nekem jobbkézre estek. hogy a szovjetek az amerikai Amestôl kapták az én csomagom elhelyezésére szolgáló információt. A vizsgálótiszttôl származó információt nem tudom hitelesnek elfogadni. megálltam a villanyoszlopnál. Részletesen ismertetem. mert . majd végre én feltûntem. hogy egyedül voltam és ki tudtam nyitni a levelet. Meleg volt. a részemre küldött csomagot 1985. 99%. hogy arra senki sem akadt rá. majd elértem a Zsurló utcát. június 8-a elôtt. Késôbb. megpillantottam a kettôs villanyoszlopot. hogy a csomagot nem az elhelyezés elsô pillanatától figyelték. a börtönbôl történt kiszabadulásom után az egyik belügyes vizsgálótiszttôl megtudtam. azért handabandázott össze-vissza az ”anyag felvétele” körül. hogy hol van a részemre érkezett konténer elhelyezve. Én úgy értékeltem a helyzetet. A fenti rövid beszámolóból megérthetjük. délután 3 óra körül érkeztem a XI. hogy a kettôs villanyoszlop figyelését két hét után fel akarták adni. és csak 10-én voltak olyan körülmények otthon. igazságtartalmának valószínûségét 1 %-ra értékelem. hogy a konténert éjszaka vegyem fel. amikor én elindultam Jugoszláviába. gépkocsival és magamhoz veszem azt.

a sínek továbbra is jobbkéz felé estek. kiszálltam a kocsiból és kezdtem keresni a konténert a kövek között. Kiszálltam a gépkocsiból és odamentem a kettôs villanyoszlop tövéhez. csak egy munkásember. Elôkerült a pár perccel korábban látott gépkocsi és azzal bevittek a Belügyminisztérium hírhedt Gyorskocsi utcai Vizsgálati Osztályára. Kiértem egy magasabb rendû útra. majd ismét balra fordulva visszatértem a Kôvirágsor utcába. Elhatároztam tehát. beszálltam és lassan tovább haladtam a Kôvirágsor utcában. Mozgás nem volt. ebben a pillanatban a környezô házakból. ez a gépkocsi. itt fel . amikor észrevettem. hogy most már teljesen mindegy. Errôl a megbilincselt állapotról az olvasó szíves figyelmébe ajánlom a könyv hátulján található. Arra a következtetésre jutottam. hogy felvegyem a konténert. Továbbá. de elálltam attól a szándékomtól. A következô utcában befordultam balra. vagyis felém. hogy videókamera volt ráállítva a kettôs villanyoszlop tövére a közelben levô egy-két ház valamelyikébôl. sem gyalog. az egyik ház kertjének nagykapuja teljesen kitárva. megbilincseltek. sem gépkocsival. kaszával a vállán a Kôvirágsor felé. akkor a villanyoszlopnál. vagy sem. Megállapítottam. lassan haladtam továbbra is.336 csak a Kôvirágsorig ért az utca. ezt a helyzetet ábrázoló fényképet. felemeltem. hogy a Zsurló utca felsô része irányából egy ember közeledik. nem vettem észre semmi gyanúsat. nem repdestem az örömtôl. hogy felveszem-e a csomagot. a kertben egy Lada típusú gépkocsit láttam. Amikor megtaláltam. Miközben gépkocsival haladtam. mert ha az elhárítás jelen van. de nem találtam semmi gyanús mozgást. A kb. utánam senki sem jött. amelyen a kettôs villanyoszlop is volt. hogy ez az ember valahogy nem illet bele a képbe. Az idôpont délután 3 óra 30 körül lehetett. mert ott már a vasúti sínek voltak. Lehet. A kettôs villanyoszlop tövében éppen matattam. tovább nem folytatódott. a környezô házakban ott várakoztak bevetésre az elhárító tisztek. eközben feltûnés nélkül figyeltem körbe-körbe. Megbilincseltek. ott balra fordultam. Úgy értékeltem a helyzetet. vagy korábban már biztos felírták a kocsim rendszámát és ennek alapján bármikor megtalálnak. hogy mindenképpen felveszem a konténert. az utca azon oldalán. hogy nem volt elhárító tiszt. meg a hozzá tartozó soffôr az elhárításhoz tartozik. A házakban levô figyelôket természetesen nem lehetett felfedezni. Pedig utólag kiderült. egy fiatal férfi felém sandítgatva babrált valamit a szélvédô környékén. Lassan visszaballagtam a kocsihoz. félóráig tartó út alatt gyorsan átgondoltam helyzetemet és kialakítottam elgondolásomat további magatartásomat illetôen. kerestem a kövek alatt a konténert. a kamera mögött meg ott volt egy elhárító tiszt. de fôleg a villanyoszlop másik oldalán levô házból elôjöttek az elhárító tisztek és letartóztattak. Odahajtottam a kettôs villanyoszlophoz.

hogy értesítsék feleségemet. A házkutatásról jegyzôkönyvet készítettek (egy példány birtokomban van). hogy ezt a vállakozásomat nem úszom meg élve. hogy vajon ki. Természetesen találtak feljegyzéseket néhány témáról. Tettem az elvtársak uralmát veszélyeztette. Ezt csupán azért említem meg. Mozsik könyvének 18. Persze akkor még nem tudtam azt. nem tudok érte menni. mert nem kaptam semmiféle ilyen jellegû kiképzést. oldalán szereplô írásrészt. hogy munkahelyére elébe megyek és együtt megyünk haza. amelybôl most a gyorsabb hozzáférés céljából megismétlem a . Feleségem úgy tudta. hogy én Londonban kiképzést kaptam a konténerben levô eszközök kezelésére. ne várjon. július 10-én. 19:30-kor vette kezdetét. ebben felsoroltak mindent. hol követte el a hibát. Tudtam én ezt akkor is. hogy hazánkat a magyar hazaáruló kommunista banda a szovjetek oldalán bele akarta vinni egy háborúba. amelyeket azért készítettem elô. mondtam az egyik rendôrtisztnek. Természetesen. Az elsô pillanattól kezdve tudatában voltam annak. A konténerben levô tárgyak mindegyike új volt részemre én is akkor láttam ilyen eszközöket elôször. Fejezetben idézem. de már sokkal nagyobb volt az utálatom az egész kommunista hazaáruló banda iránt. mert ellentétben néhány okossal. Nagyon a begyemben volt. hogy ezektrôl tájékoztassam a CIA-t. Pedig annak idején Londonban nagyon lelkére kötöttem John-nak. akik azt állították. amit megvizsgáltak és amit bûnjelként felhasználhattak ellenem. rohadt egy helyzetben voltam. akkor tanultam volna meg menetközben az eszközök kezelését. magamban meg káromkodtam jó nagyokat. Fiam délután 6 óra körül ment haza. hiába várt engem.337 nem sorolt ok miatt. mert holmi piti hiba miatt nem akarok lebukni. alig fértek el egymástól. akkor ugyan miért is adnék alapvetô információkat meggyilkolásom elôkészítôinek? Bizony. hogy engem az elhárítás letartóztatott. hát le kell hûtenem ôket ismét. de elmentek a munkahelyére és hazavitték. hogy legyenek nagyon körültekintôek. Ha megkezdtem volna tevékenységemet. a kezdeti legalább 24 órában gazdálkodnom kellett az idômmel is. az én könyvemben a 18. mint a félelemérzetem. A jegyzôkönyv felvétele során. Magatartásomat ennek megfelelôen terveztem alakítani. Ezt nem tették meg. amikor kapcsolatba léptem a CIA-jel. az ilyen cselekményt kegyetlenül meg szokták torolni. menjen haza. annak tartalmát szemem láttára jegyzôkönyvbe vették. mint amennyit ma már tudok és ezt le is írom könyvemben. A lakás átkutatása 1985. a 60 négyzetméteres panellakás tele volt rendôrrel. hogy túlélem az egészet és nem tudtam annyit. Vagyis ha úgyis meg fognak ölni. A Vizsgálati Osztályon az egyik irodában a konténert felnyitották elôttem.

hanem azért. . mert az említett országok megfejtett táviratainak tartalmát akartam megadni a CIA-nek. marad a Mozsik-féle rágalom.sz. Nem találtak meg néhány fontos dokumentumot sem. tételei alatt szerepelnek azok a lakásomon talált dokumentumok. A rendôrök hatósági tanúnak is olyan személyeket alkalmaztak. Magyarországról kapott tefonkönyvbôl néztem ki. hogy errôl a tényrôl értesítsem a CIA-t. A házkutatás során a rendôrök nem találták meg a két tartalék címet és egy tartalék telefonszámot. hogy azok tartalmát ismertessem majd a CIA-jel. Tel: 142-0090 Megjegyzés: Wadmann Gábor telefonszámát. mint ismeretes. hogy a katonai hírszerzô központ rejtjelmegfejtô osztálya több európai. Logikus tehát. Waldmann Gábor Létesítményfelelôs 1146 Budapest Erzsébet Királyné útja 2. a CIA talán még most sem tudná. 27. magammal is hoztam ôket.338 következôt: ”Belovai azt is kiadta. A hatósági tanúk a következô személyek voltak: Név Serák István Foglalkozás Átvevô Személyiszám 1 560622 0071 1 591210 0139 Lakás 1076 Budapest Thököly út 19. sz. A házkutatás végeztével feleségemet letartóztatták és bevitték a Vizsgálati Osztályra vallatásra. A házkutatási jegyzôkönyv 26. amelyek a török és az olasz kódok megfejtéseit bizonyító információkat tartalmazzák.. Bizony. A házkutatási jegyzôkönyv szerint két hatósági tanú volt jelen.. hogy nem azért gyûjtöttem ezeket az információkat. hiszen éppen azért gyûjtöttem ilyen jellegû információkat. amikor elhagytam az országot. a valóság meg ott szerepel a házkutatási jegyzôkönyv felsorolt tételei alatt. ha Mozsik nem írta volna ezeket az információkat könyvének 18-ik oldalán. letartóztatásommal ez sem történt meg. 28..sz. Csoportfônökség ügynökei voltak. De.” Nos. Vagyis. nem adtam én ki a szóban forgó információkat. tehát nekik elkötelezettek voltak. hiszen tevékenységükért pénzt kaptak. és 29. köztük NATO tagország rejtjelrendszerét is megfejtette. ezek a BM III/III. hogy nagyszerû rejtjelmegfejtôink ilyen sikereket értek el. akik a BM besúgó hálozatába tartoztak..

anyja letartóztatva. vagyis semmirôl nem tudott semmit. így a legnagyobb bizonytalanságban voltam családom sorsát illetôen. apja. Fiam reggel hét órára dolgozni ment. de természetesen nem találtak semmilyen terhelô bizonyítékot. és figyelték a lakást is. Fiamnak is feltettek néhány kérdést. ahol szintén kutatást tartottak. de úgy viselkedett ahogy korábban megbeszéltük. Feleségemet július 11-én. az egyik Csabdin. A fiamnak a rendôröket el kellett kalauzolni a telkekre. Szerencsére ebbe belenyugodtak a kíváncsiskodók. 27 . hogy a CIA nem fog ügynököt küldeni sem a feleségem munkahelyére (nem is tudták hol dolgozik a feleségem) és nem fog ügynököt küldeni lakásomra sem. Budapesttôl 20 kilométer. a másik Mogyoród határában.339 A fiamat nem tartóztatták le. viszont 10-én egész éjszaka. illetve 11-én hajnalban az elhárítók rendelkezésére kellett állnia. Budapesttôl 36 kilométer. Ezt követôen állandó megfigyelés alatt tartották a munkahelyén. Én persze ezekrôl az eseményekrôl nem tudtam. Volt két telkem. Az elhárítók nem tudták azt amit én. délután 5 órakor szabadon engedték a Vizsgálati Osztályról.

Hát igen. olyan pocsékul néztem ki benne. Amikor kihallgatóim elé kerültem. Elszedték fehérnemûimet és adtak egy kritikán aluli alsónadrágot és egy teljesen gombhiányos inget. Amikor felöltöztem az ”új szerelésbe. Vessék csak össze tettüket azokkal a bánásmódokkal. De miért voltak aljasabbak a magyar vizsgálók a magyar politikai letartóztatottakkal. A román pribékek tudták. megalázásához. hogy testemben nincs elrejtve semmilyen támadó-szabadító fegyver. hogy az ingemen nem volt gomb. ezen a téren is elkalkulálták magukat a vizsgálótisztek. mert én rugalmasan álltam a csavargó öltözethez és nem sokat törôdtem azzal. ahol a befogadó részleg volt. adjanak nekem normális alsónemût és inget. egy rendôr lekísért az alagsorba. nadrágomat meg tartani kellett. miután a konténer tartalmáról felvették a leltárt. 50 éven keresztül. ahogy akkor kinéztem. hanem az ôvéké. hogy a vizsgálatra összpontosítsam figyelmem és ne a ruházatra. így az ô szempontjuk érthetô. Aztán rájöttem menetközben. hogy ha rab vagyok is. Ez is hozzátartozott az ember megtöréséhez. Szégyelljék ôk magukat. de nem helyeselhetô. ha nem akartam hogy leessen. a Gyorskocsi utcai BM Vizsgálati Osztály akkori kommunista vizsgálóié. mint a .) de a nagyhatalmú rendôr fôtôrzsôrmester nem méltányolta kérésemet. kértem rendes inget (Mozsik szerint ez már ugrálásnak számít. Meztelenre kellett vetkôzni. azonnal szóltam nekik. legalább kultúráltan.” hát majdnem hanyatt estem. van miért. Saját nadrágomat. szalonképesen nézzek ki. miniatûr neutronbomba. hogyan bántak magyar ember létükre magyar emberekkel. nemcsak énmiattam. mert hát hogy nézek ki! A vizsgálótisztek nem méltányolták kérésemet. Emlékezzenek csak vissza. alapos vizsgálódás után megállapították. egy csavargó azért elegánsabban nézett ki mint én. nekik az volt a fontos. A BM Vizsgálati Osztály elvtársai sokszorosan felülmúlták román börtönpribék elvtársaikat. derékszíj nélkül viselhettem. és arra szólítottak fel. hogy maguk a vizsgálók sem akarták. Elszedték órámat és cipôfûzôimet. Nem az én szégyenem az. hogy pusztítani kell a magyart. hogy mihamarabb értékes vallomást tudjanak kapni a gyanúsított személytôl.340 LETARTÓZTATÁS ALATT A BELÜGYMINISZTÉRIUM GYORSKOCSI UTCAI HÍRHEDT VIZSGÁLATI OSZTÁLYÁNAK ”VENDÉGEKÉNT” A Vizsgálati Osztályon. amelyekkel Romániában a bebörtönzött magyarokkal a románok bántak. nekem meg az adott helyzetben a ruházat. hogy intézkedjenek. hogy ezek a darabok nem szalonképesek. Mint egy csavargó! Azt hiszem azonban. meg adják vissza a cipôfûzôimet meg a nadrágszíjamat. Persze. Azonnal reklamáltam. persze a nadrág mindíg le akart esni.

amelyet lakásomon találtak. Joga volt nem mondani semmit. Hogyan nézett ki a dolog a szocialista törvényesség alapján mûködô Vizsgálati Osztályon? Saját tapasztalatomból tudom. mert az olvasó már eddigi írásom során megismert. A szempontok a következôk. mert nem engedték. illetve ne vigyék ôket bíróság elé. hogy ne tartóztassák le ôket. ha a legszigorúbb rendszabályokat is alkalmazzák az adott személlyel szemben. a vádakat így nem tudták alátámasztani. vagy csökkenteni a vádak súlyát. mert letartóztattak. milyen szempontokat tartottam fontosnak a vizsgálókkal szemben alkalmazni. Mint korábban említettem. Ellenem csupán a konténer volt és az a pár titkos feljegyzés. Szovjetunióhoz való szolgai hûségüket minden lehetô módon nyilvánosságra hozták. Meg kell említenem azt is. kidolgoztam magamban azt a stratégiát. vagy az nincs jelen. hogyan tudom megmenteni feleségemet és fiamat attól. amíg védôügyvédjével nem beszélt. Talán említenem sem kellene. hogy egyáltalán nem roppantam össze. Hát csak ennyit a szocialista törvényesség alapján álló Vizsgálati Osztályról és kommunista vizsgálóiról. hogy miként tudnám túlélni az egészet. különösen meg volt gyôzôdve. Az elvtársak szilárdan hitték.341 romának a magyarokkal szemben? A magyar köztörvényes bûnelkövetôk élete a politikai vádlottakkal és elítéltekkel összevetve. hanem azonnal azon kezdtem dolgozni magamban. Megemlítem még. . milyen magatartási stratégiát gondoltam ki. A vádlottnak joga volt saját bizonyítékait elôadni. bizonyítani ártalanságát. hogy rendszerük örök. Akkor is vallomást akartak tôlem. hogy nem volt az elsô pillanattól kezdve ügyvédem. hogy 1985-ben Magyarországon még javában élt a Kádárféle kommunista diktatúra. Nem is adtam. a szocialista törvényesség elvei alapján a belügyes elvtársaknál Lássuk hát. a belügynek kedves ügyvédet. amíg a letartóztatás helyszínérôl gépkocsival a Gyorskocsi utcába értünk. amely szerint a kihallgatás során viselkedni fogok. A vizsgálóknak és az ügyésznek kellett bizonyítani. hogy 1985-ben. amely érdemben bármire is felhasználható. Más semmi! Természetesen nem volt jogom saját bizonyítékaimat és érvelésemet védelmembe felhozni. illetve nem vették figyelembe. amikor nem volt ügyvédem. csak 3-4 nap után kaptam egy kirendelt. hogy a gyanúsított ellen felhozott vádak igazak. ha egy kapitalista országban bárkit letartóztatott a rendôrség. ebben a Belügyminisztérium állománya (a belügyes elvtársak). Így ment ez annak idején. A vizsgálók és az ügyész nem tudtak semmi konkrét bizonyítékot felmutatni ellenem. a gyanúsítottnak az elsô pillanattól kezdve joga volt védôügyvédhez. 1) Legalább 20 órán át nem adok semmi olyan információt a kérdezôknek. aranyélet volt.

Ezt megtettem. július 10-én. az elhárítás vezetôi. pár ajtóval arrébb volt a Vizsgálati Osztály vezetôjének irodája. 11-én hajnali 4 óráig) éppen nem mondtam semmi érdemlegeset. hogy sem feleségem. a Szovjet Nagykövetség légügyi attaséhelyettes volt ebben a pozicióban) és a szovjet BMhez tartozó KGB képviselô. Amit . hogy a nekem küldött CIA utasításban milyen konkrét adatok szerepelnek. Attól az irodától. A vezetô kommunista elvtársak. 4) Kigondoltam egy sztorit. hogy engem letartóztattak. A magyar kommunista vezetést mélyen megdöbbentette. a szovjet katonai hírszerzés magyarországi képviselôje. de azt nagyon meggyôzôen. Így is tettem. hogy Belovai István alezredest. hogy a CIA-vel vagyok kapcsolatban. mert a rendôrök továbbra is igen kiváncsiak voltak. a Kommunista Párt Adminisztratív Osztályának vezetôje.342 2) Azt mindenképpen hangsúlyoznom kell. 25-30 magas rangú és beosztású személy tartózkodott. mi a sorsa feleségemnek és fiamnak. Nem törôdtem az ô kiváncsiságukkal. a belügyminiszter. Elô is adtam. hogy már a CIA is itt van soraik között! Jelen volt Czinege honvédelmi miniszter. Sikerült megtudnom. a Katonai Hírszerzô Szolgálat tagját. valamint sok más fôelvtárs. Én viszont nem mentem aludni. (1982-ben még Mihajlovics Krasznyikov ezredes. amit a kérdezôk bizonyítani is tudnak. várva azt. hogy miként kerültem kapcsolatba a konténerrel. mert csak meséltem és meséltem. Letartóztatták ôket? Megtudtam. 6) A kihallgatás elsô pillanatától kezdve a vizsgálók fejébe kell vernem. Végig futott hátukon a hideg. a katonai hírszerzés és a BM hírszerzés vezetôi. csütörtök hajnal négy óráig. Az ellenem kezdett vizsgálat 1985. hogy mit fogok mondani. volt katonadiplomatát kémkedés vádjával az elhárítás letartóztatta. és tervemnek megfelelôen mindeféle sztorit adtam elô. A magas elvtársak nem kaptak semmilyen lényeges információt. a ”K” vonalakon és szovjet ”VCS” vonalakon szétfutott a hír. ezt elô fogom adni. este 06:00-kor kezdôdött a legnagyobb intenzitással. 5) Valahogy meg kell tudnom. aki a katonai felderítést irányította. amelyben 10-én éjszaka. Miközben a konténerben levô tárgyakról készült a jegyzôkönyv. így szétszéledtek és hazamentek aludni. ahol engem kérdeztek ki. Koszov elvtárs. másnap reggel 04:00 óráig. sem fiam nem tud semmit az én CIA kapcsolatomról. aki a magyar BM-et ellenôrizte és irányította. azaz 11-én. csak azt fogom beismerni. mint a riadt birkák bujtak össze. Ebben az idôtartamban (10-én este 6 órától. szerdán. Ez sikerre is vezetett. 3) Rá kell jönnöm. 7) Felkészültem.

baszd meg a kurva anyádat. alosztályvezetô. és ô ne árulja el a magyar népet és érdekeit a szovjet megszállóknak. amíg a bilicset le nem veszik rólam. a Vizsgálati Osztály vezetôje. de éppen azt akartam. . de felállok és az asztalon áthajolva belevágok a pofájába ennek a nyegle. hogy bilincsben ülök ugyan a széken. Igaz. nyeszlett ficsúrnak. Aztán rájöttem arra. a kötelet nem kerülhetem el. Egyébként azt gondoltam magamban. hogy egy levelet találtam a levelesládámban. Azt mondtam. Ismerve a kommunista uralom rémtetteteit történelmünk során.” Persze azonnal megmerevedtem és azon gondolkodtam. alosztályvezetô-helyettes. hogy bassza meg Zalai Péter az ô kurva anyját. vizsgálótiszt. Érdemes megjegyezni ezt a Zalai nevet. . az egész procedúra jó sok idôt vett igénybe. hogy hol található egy csomag. hogy teljesen mindegy mit mondok. Idôhúzás céljából elmondtam egy mesét. Hogy ne maradjak bizsonytalanságban. berontott abba az irodába. egyértelmû volt részemre. az biztos. . hogy a vizsgálat után meg fognak gyilkolni. ennek semmi értelme. A vizsgálat kezdetén meg voltam bilincselve. leninistakommunista beszéd. elárultad az elvtársainkat. hogy csak hadd múljék az idô. ahol a kihallgatásom folyt és magából kikelve üvöltözött velem: ”Te piszkos hazaáruló. Ismertem az ilyen ügyek végeredményét. ha a csomagot felvettem volna. Letartóztasom elsô napján.343 mondtam jegyzôkönyvbe vették. többet ésszel mint erôvel. Zalai ôrnagy kijelentette: lógni fogok.Kacsóh József rendôrszázados. mert akkor engem ezek azonnal levernek a sárgaföldig. akik most temiattad életveszélyben vannak. mert bizony az elvtársból a rendszerváltozás után hamarosan úr lett és a Demokrata Fórumos. az enyém ugyanis nem volt az.Juhász Jánosz rendôrfôhadnagy. pedig mi a harmadik emeleten voltunk. (július 10. ügyvédbôl belügyminiszterré avanzsált Horváth (konyak) Balázstól magas rendôrbeosztást kapott. akkor azt kibontás után elvittem volna a .Zalai Péter rendôrszázados. milyen motivációkat hozok fel tettem indoklásául. abban az szerepelt.Gönczöl István rendôrezredes. A Belügyminisztérium Vizsgálati Osztályának ügyemben tevékenykedô vizsgálói a következô személyek voltak: . Levették. a Zalai féle kirohanás után kijelentettem.) úgy este 9 óra körül Zalai Péter rendôr. Jó. hogy addig nem szólok egy szót sem.

meg ôrnagy. Ezt a mesét is jegyzôkönyvbe vették. hogy ezeknek én nem hiszek semmit el. hogyan tudom megtalálni a nekem küldött konténert. hogy küldjek át neki pár papírzsebkendôt. hogy milyen gyógyszereket szedek. Vertem a fejükbe. hogy lássam és beszéljek vele. Már megkezdtük a CIA-tôl kapott levéllel kapcsolatos vallomásom jegyzôkönyvezését. csütörtök hajnalban úgy 3 óra körül megtudtam. hiszen kommunisták. A házkutatás során találtak néhány gyógyszeres dobozt a lakásban. Az elôhívó tabletták megjelenése a kihallgatás színpadán azt is jelentette. hogy feleségem is le van tartóztatva és a mellettem levô szobában folyik a kihallgatása. hogy a CIA-vel vagyok kapcsolatban. kérdezôsködtek tôlem. Az elôhívó tabletták az egyik gyógyszeres doboz aljában voltak elrejtve. amíg a feleségem le van tartóztatva. húztam vele az idôt. Azt is mondtam. Engedjék meg. hogy nem hatódtam meg attól. Megkérdezték tôlem. amelyek láthatatlan írás elôhívására szolgáltak. Persze. vagyis 11-én. hiszen több mint 27 éve katona voltam. felettük egy álcázó fedôréteg volt. mindenemet elszedték. Alapállásom viszont az volt. tényleg nem volt letartóztatva. hogy feleségem le van tartóztatva. és az elôhívó vegyszert tartalmazó tabletták egyikével hívtam elô a láthatatlan írással írt levelet. de a másik szobában levô feleségemtôl hoztak egy pár soros írást. úgy nézek ki mint egy csavargó. ha megvizsgálták a dobozok tartalmát. meg századosok sürgölôdtek körülöttem. papírzsebkendôimet viszont meghagyták. Erre a hírre durván támadtam a kihallgatókat és mondtam. ô nincs letartóztatva. addig nem szólok egy szót sem. Feleségem nem tudta. hogy én már át vagyok öltöztetve. hol van a fiam? Talán ôt is letartóztatták? Azt mondták. akkor teljesen nyilvánvaló. amit elôzôleg vallottam. mint szokták.344 rendôrségre. Éjfél után. nem hiszem el. nem hittem nekik. Feleségemnek átküldtem néhány papírzsebkendôt és egy darab papíron egy rövid üzenetet. amely . de a feleségem letartóztatása miatt sztrájkba léptem és nem voltam hajlandó további vallomástételre. hogy ki kellett jelentenem. Tervembe illôen elmondtam. ismertem többféle beszédstílust. a jegyzôkönyv tartalma nem felel meg a valóságnak. Kérdeztem. az mind nem igaz. hogy megtalálták azt a három darab tablettát. Ezt nem tették lehetôvé. Gondoltam. hol. Hazudnak. amelyen az állt. majd ennek tetején voltak a valódi gyógyszertabletták. A levél tartalmazta azt az utasítást. Utólag aztán kiderült. semmit nem tud az én CIA kapcsolatomról. hogy ezredes. Megfelelt viszont az én célomnak. a CIAtôl kaptam levelet. az egész eltartott úgy 11-én (csütörtök) hajnali egy óra környékéig. hogy a feleségemnek az égvilágon semmi köze nincs az én ügyeimhez. A kihallgatáson volt egy elônyöm.

hogy ez az információ csakis a konténerbôl származhat. akkor ô biztos átadta a rejtjelkódokat az amerikaiaknak. akkor soha ne higgye el. a félszavak félszavából is megértettük egymást.USA Hadtestre. Nagyon is kóstólgatták. Hadtestrôl és alárendelt alakulatairól jön a kozmikus szigoruan titkos információk zöme. Ebben a pillanatban tudtam. hogy ô nem tud semmit az én CIA kapcsolatomról. Hadtestet római számmal. hogy ô is tud mindent az én kapcsolatomról a CIA-vel. hogy igen rövid tartalmú. szabadon engedik. mintha azonos hullámhosszra kapcsolt volna mindkettônk agya. vagyis. A kihallgatók feltettek egy olyan kérdést. mert ez soha nem fog megtörténni. a külön-külön nekünk feltett. csak késôbb. illetve arról. amelyikben szerepelt az Európában állomásozó 5. Ezért kerülgették ezt a témát olyan nagyon. és soha nem fogok ilyet mondani a rendôröknek. Tudtam. hogy ne aggódjak. hogy az onnan származó szigorúan titkos anyagoknak a Katonai Hírszerzô Szolgálathoz történô áramlásáról tájékoztatást adtam a CIA-nek. Másrészt. USA Hadtest is. amikor már a fegyházban voltam. de mind feleségem.345 így szólt. Még jó is volt ez a 10 %-os különbözôség. Eredeti írásban az amerikaiak az 5. Egyik téma a fiam volt. hogyan kerültem kapcsolatba a CIA-vel. hosszú mesetéma lett. a feleségemet nem gyanúsítják. nálam minden rendben van. hogy mivel ô volt a londoni rezidentúrán a rejtjelzô. ezt én akkor nem tudtam még. igen forró kérdésekre. de errôl majd késôbb írok még. Ezt megértette. ”Ne sírj. . mind én ügyesen eltereltük a rendôrök figyelmét róla. az évek múlásával már szemvillanásból. amikor már rendôrök és lehallgatókészülék nélkül tudtunk beszélni egymással. mert Londonban információt adtam a CIA ügynökének. arra kényszerültem. Egyrészt tartotta magát ahhoz a korábbi utasításomhoz. kerülgették a feleségemet. ehhez tartotta magát. mert így igazán hihetôk voltak az adott válaszok. Ha valaha letartóztatnának. mert mindenképpen azt akarták kihozni. hogy egy konkrét adatot közöltek velem. Arra viszont még mindíg nem adtam részletes választ. ha a rendôrök azt mondják neki. de hosszú lére eresztett vallomást tegyek az 5. A feleségem az én hihallgatószobám mellett levô másik kihallgatószobában kiválóan megállta helyét a sok rendôrrel szemben. de addig több hónap múlt el. hogy a férje már mindent bevallott. hogy az 5. Ez késôbb egy szép. nincs ellene vád. Most. Persze az egészet nem hittem el. mindketten 90 %-ban azonos választ adtunk. Végül azt mondták a rendôrök. V. Hadtest formában írják. hogy a konténerben levô utasításban az 5. USA Hadtest azért szerepel. Johnnak. mert meghúzom a szoknyád szélét!” Ez a következôt jelentette: ”Ne aggódj. Feleségem kiválóan szerepelt a rendôröknek. csak te vigyázz!” Húsz év óta voltunk házasok. egymás gondolatát.

Mondjuk. aki megbilincselt és felkísért a kihallgatószobába. reggel 5 órától 8 óráig valami témában helyesbítô jegyzôkönyvet írtunk. alig csuktam be a szemem. az mindíg olyan volt. 8 óra körül megjelent Zalai Péter rendôr és önkényesen elkezdte jegyzôkönyvbe diktálni ”vallomásomat. én egy éjszakai gyakorlaton vettem részt. A tégla összegyûjti a tôlem származó információkat és azt elmondja a vizsgálóknak. amelyeket nem mondtam el a vizsgálóknak. láttam. aki lehet. hogy ez a személy a ”tégla”. hogy az 1990-es utcanévváltozások után a Mártírok útja neve változott-e. hogy egy bíróság megfelelô . emelet 1. Ennek a téglának az lesz a feladata. mert folytatódik a kihallgatás. Jött az ôr. aki vizsgálat alatt van. Nem tudom. Jött ám a fogdaparancsnok. Azt is tudtam azonnal. csak most azt a szerepet játsza. csak annyit. eléggé komoly téma ahhoz is. Úgy gondoltam. hogy nem kelek fel. ilyenkor jár a szükséges pihenôidô.” amelynek az volt a lényege. sôt azt akartam. Válaszom az volt. Falfelé fordultam és aludni akartam. hiszen éppen most feküdtem le. mert meg akarom dönteni Magyarországon a politikai rendszert és be akarom vezetni az angol mintájú polgári demokráciát és az angol típusú parlamenti rendszert. sem elesve. hogy politikai okokból azért vettem fel a kapcsolatot a CIA-vel. ennek a téglának nem mondtam soha semmi olyat. hogy éhes is vagyok. Mártírok útja 25/b. hogy ô is rab. jobbra az elsô volt. hogy 5 órára kisérjenek fel. hogy elôszólított egy rendôrt. Amit mondtam neki. tehát nekem jár az alvás. menjek lefeküdni. Természetesen. Nem tudott semmit tenni. parancsa van. Mondtam neki. hogy ne nehezítsem meg a helyzetét. csütörtökön hajnali 4 óra utánig. magában teljesen összeroskadt emberbôl” kiszedje azokat az információkat. 04:30 volt. de még kétségbe esve sem. hogy ott már van egy lakó. hogy mondja csak el szépen az ôt megbízó vizsgálóknak. hacsak ô maga is nem vizsgáló. jól hangzott ez a szöveg. Egy rendôr megbilincselt és lekísért a földszinten levô egyik cellába. Amikor beléptem a cellába. 11-én. amit nem akartam. mert tegnap dél óta nem ettem. hogy kelljek fel.346 Folyt a kötélhúzás 11-én. III. Ekkor azt mondták. ha szembenállunk az irodával. amit akartam mondani neki. majd kétségbeesésemben neki fogom mondani. majd reggel folytatjuk a kihallgatást. hogy tôlem.. ez a fogdaparancsnok irodája mellett. Csütörtökön. úgy emlékszem ez a konténer rejtekhelyre történt értesítôlevéllel volt kapcsolatos. Amikor lefeküdtem. megszólalt az ébresztôcsengô. az ”elesett. Én nem keltem fel. mert egész éjszaka ébren voltam.sz. mivel nem voltam én sem összeroskadva. hogy egy hivatásos vizsgálótiszt. A tégla neve és címe: Tóth Béla 1024 Budapest.

Ez tartalmazta azon diplomaták neveit. azt felelték. 11-én délután 02:00-tól ismét megkezdôdött a kérdezôsködés. Csütörtökön. inni viszont annyi vizet adtak. A naptár egyes dátumainál volt valami korábban bejegyezve. hogy így kiváló. hogy azok valós adatok. Gondoltam. akik egy-egy követséghez tartoztak. A vizsgálóknak viszont azt mondtam. ha el is veszítettem volna a naptárt vagy eltûnt volna valami rejtély folytán. majd késôbb egy másik jegyzôkönyvben tiltakozni fogok Zalai önkényes elôadása ellen. de ez a feladatot technikailag nem lehetett megoldani. Emlékeztem egy névre. hogy szedjék le a festéket és állapítsák meg. amely napra be voltak jegyezve. mert itt ôk kérdeznek és nem én. Azt mondtam a kihallgatóknak. hogy ne tudjam azt. hogy feleségemet szabadon engedték-e már. Lakásomon a rendôrök megtalálták a Londonban használt zsebnaptáraimat. Alá is írtam a ”Zalai-féle vallomásomat. majd 2 órakor ismét kezdôdött a hajcihô. hogy jó ez így. ahogy szoktak. de a bejegyzéseket fehér. Délután egy óráig enni nem adtak. csak csinálja. Arra a kérdésemre. Így. csak én tudtam eligazodni rajtuk. Ez hihetônek tûnt. mint ahogy a rendôrök sem tudtak eligazodni.347 súlyúnak tekintse. Természetesen hazudtak megint. mi van írva a festék alá. akkor bennyúltam a jobb nadrágzsebembe és odaadtam a gyufát. Kérdezte tôlem Zalai. William Horward ”Bill” névre. erre szükségem is volt. hogy ô volt a CIA képviselôje és vele tartottam a kapcsolatot. ahogy diktálja? Azt válaszoltam neki. melyik zsebemben mi van. amennyit kértem. hogy mikor kerültem kapcsolatba a CIA-vel. Letartóztatásom óta eltelt 22 1/2 óra. még azt is . Nem úgy tettem. Elmondtam. amire én ezt az idôt tartalékoltam és húztam. az adatok így természetesen nem fedték a valóságot. hogy állítsam le kérdezôsködéseimet. mert a belsô izgalomtól bizony állandóan kiszáradt a szám. A feljegyzések nem azt a tartalmat fedték. amit akartam. akkor senki sem tudott volna eligazodni a naptárban levô adatokon. Londonban volt egy kis könyvecske. A vizsgálók nem sokra jutottak velem. Ha valaki kért tôlem egy szál gyufát. míg végül felszólítottak. A rendôrök elküldték a naptárakat a laboratóriumba. így nem voltam valami fürge állapotban. feleségemet csak csütörtök délután 5 óra körül engedték szabadon. Délután egy óra körül elkísértettek a cellába.” közben ismét értékes idôt nyertem. A jegyzôkönyvezést a naptárba beírt kódolt adatok alapján írtuk. ezek kódolt adatok voltak. hogy már otthon van. Éjszaka nem aludtam. Igen sokat kezdtem kérdezni mindenféle témát illetôen. mint nagyon sokan teszik. bennük a különbözô feljegyzések. ott adtak ebédet. a vizsgálók el is fogadták. Egyébként életemben soha nem voltam olyan szétszórt természetû. íráseltüntetô festékkel lefestettem. mert utólag megtudtam. ez elegendô idô volt arra. amelyet a diplomáciai testületek részére adott ki a brit külügyminisztérium. hogy elkezdik végigtapogatni az összes zsebüket.

vagyis friss levegô beengedése céljára szolgált. Mivel az egész fogdasor zárt volt. meg én is dohányoztunk. A vizsgálók. A tégla is. Az ablak legfelsô része nyitható volt. hanem én fogok meghalni. fel fognak akasztani. kijelentették ismét. amelyben ketten voltunk. a zuhanyozás luxusát azonban nem adták meg. nemcsak nálam. fent a jobbsarokban egy szerkezeten egy doboz volt. (persze az igazságra) engem meg nagyon nem érdekelt. Este már jobban volt idôm. hogy késôbb sikerült ”beszerveznem” a váltásparancsnokokat és szinte naponta kaptunk zuhanyozási lehetôséget. A vizsgálók 11-én délután hat óráig megkapták tôlem azokat az alapvetô kiinduló adatokat. amely állandó megfigyelés alatt tartotta a cella lakóit. Válaszom az volt. Ha belül a cellában szemben álltam az ajtóval. Mondtam nekik. most már nemcsak Zalai rendôr. Ezen jellemzôimet csupán azért említem. Életem során eddig összesen egy zsebkendôt és egy sálat hagytam el. Mi mást tehettek volna? A vizsgálók azt sem tudták. Ezt az ablakot sûrû. amit mondtam. hogy nem kerülhetem el a kötelet. az általam adott információ 90 %-a nem fedte a valóságot. Megemlítem. tavaszi melegben. Az sem volt jellemzô rám. vagyis veszítettem el. hogy személyes dolgaimat elhagyjam. akkor szemben velem egy ablak volt. hogy ugyan ne aggódjanak már ôk az én életemért. kürülnéztem a cellában.348 amelyik nincs. Végre 11-én este 06:00-kor elvezettek a cellába. Ha megfordultam és az ajtó mögöttem volt. Ôk nagyon kíváncsiak voltak. végre meg tudtam mosni fogaimat. A zsebkendôt a bal nadrágzsebemben levô cigarettásdobozzal kirántottam. a cella szinte légmentesen szigetelt volt. azon a kis nyíláson alig jött be egy kis friss levegô. de már Kacsóh rendôr is ráhangolódott az akasztásomra. hogy a kapott információból valójában melyik az a egy százaléknyi. amelyet másnaptól elneveztem ”lakosztálynak”. amely takarja a valóságot. hogy ôk nagyon kiváncsiak. Márcsak ilyenek a játékszabályok ezen a téren. hogy az olvasóval érzékeltessem. erôs drótból font drótháló borította. és elfújta a szél. Egy selyemsálat. nem mondtak újat. . ez csak minden héten egyszer járt. Az ellenkezôjét soha nem tudták bizoníytani. így bizony volt ott néha akkora füst. hiszen tudatában vagyok az ilyen esetben alkalmazott módszereknek. hanem máshol is. vagy elveszítsem. így azt kellett elfogadniuk. Kaptam vacsorát. nem ôk. kigombolt kabátban. akkor az ajtótól jobbra. de most sem tudják. majd végül a harmadik tapogatás után megtalálják a gyufát valamelyik zsebükben. amelyek alapján mát tudtak jelenteni az igen nagy izgalomban levô magas elvtársaknak. aztán visszatérnek ahhoz a zsebükhöz. Természetesen. séta közben valahogy kifújhatta a szél kabátom alól. kereszthuzat nem volt. elveszett. mindíg tudtam hol vannak a dolgaim. amelyiket már korábban megtapogatták. alatta meg egy TV kamera. amelynek elején egy át nem látszó mûanyag borítás volt. át nem látszó üveggel.

Vacsora után kikérdeztem a téglámat. hogy Tóth Béla nem valószínû. De ki törôdött akkor az ilyesmivel. illetve lifttel felvitt a harmadik emeleten levô kihallgatószobába. hogy a cellában semmi olyat nem mondhatok. hogy a CIA-levélben az is benne volt. hogy a csomag felvétele után. Volt már máskor is börtönben. de akkor nem tettem említést róla. mi ô és miért van elôzetes letartóztatásban? A téglám intelligens ember benyomását keltette és késôbb kiderült. akkor is csalási ügyben bukott meg. már egy év hat hónapja nem dohányzom és azt hiszem nálamnál senki nem utálja jobban a cigarettafüstöt. Erre a reggelire nem emlékszem. 42 év dohányzás után eldobtam a cigarettát. hogy annyira el vagyok bódulva. darált töpörtyûvel kent kenyér. Ehetetlen tôpörtyûk. Erre mi történik? Ide tesznek mellém egy embert. Észrevettem azonnal. aki ellen pótnyomozás folyt. Évekkel késôbb ez is bebizonyosodott. hogy én alezredes vagyok és hogy kémkedéssel gyanúsítanak. akik arra kényszerülnek. A TV kamera. hogy ki ô. de Tóth Béla biztos tégla szerepet tölt be mellettem. mint Krúdy Gyula ”Szinbád” c. Most azonban még itt vagyunk a cellában. szelet szalonna. mert ez szigorúan titkos és nem akarják. hogy nem is fogom észrevenni az ellentmondást. Nos. A kihallgatóknak ”elfelejtettem” megmondani. ez szintén a balfelsô sarokban. mit csinált a balkéz. Most tudom csak igazán átérezni. Elmondta. megbilincselt és felvezetett. na és a feketekávélötty vagy tea. péntek reggel 07:00 óra körül kaptunk reggelit. hogy ôt tegnap délután hozták a cellába. nehogy egy szóval is említést tegyek az ôrség bármelyik tagjának. a lehallgató készülék. Másnap. de lehallgató készülék is volt elhelyezve. mert pótnyomozást folytatnak valamilyen csalási ügyében. amit a vizsgálók felhasználhatnak ellenem. hogy inkognitóban levô vizsgáló. vagy nem tudta a jobbkéz. hogy mit szenvedhetnek azok. a tégla jelenléte arra figyelmeztetett engem. hogy mit adtak. A cellában nemcsak kamera. még mûvelt is volt. 12-én. Késôbb erre is sor került. letartóztatásom második napjának estéjén. büdös ruszki halkonzerv. Elôzetesen azt a következtetést vontam le. Most 1997 júliusában. hogy mások füstjét szívják a tiszta levegô helyett. Budapesthez közel esô egyik városban . vagy egyszerûen azt hitték a vizsgálók. Az egyik fogdarendôr 8 óra elôtt néhány perccel bejött. regényében az aranyló zsírkarikák. Micsoda különbség tud lenni zsírkarika és zsírkarika között. amikor ezeket a sorokat írom.349 hogy tényleg vágni lehetett. A vizsgálók nekem a lelkemre kötötték. a fogadósné ízletes tyúkhúslevesén. de a hosszú idôn át ”felszolgált” reggelik tartalma felért egy kínzással. az ottlevô dobozban volt elhelyezve. adag disznózsír. amelyek tetején állandóan ott úszkáltak a zsírkarikák. hogy kimenjen a hír.

élenjártak a gyilkolásban a kommunisták. mert lassan elhullunk. hogy 1956 után már nem ütötték-verték és agyonütötték az ôrizeteseket. ismertem. hogy valami baj van velem. Élenjártak a gyilkolásban a nyilasok. Folyt a magyar vér. fiam pedig csak 30 vagy több nap után tudott meglátogatni.350 egy meghatározott helyen (egy bizonyos helyre) június 15-ig egy jelzést kellett tennem. a CIA tehát júlis 15-tôl tudta. akit a Vizsgálati Osztály jelölt ki számomra. hogy meglátogasson. szombaton találkoztam egy ügyvéddel. Írni fogok errôl is. a Gestapo. magyar ember pusztította a magyar embert. A rendôr elvtársak ugyancsak meszemenôen gondoskodtak arról. Természetesen a jelzést nem tudtam elhelyezni. azzal a különbséggel. aki a kommunista rendôröknek politikailag megbízható volt. hogy ez a rendszer. az ügyvédnek soha nem mondtam olyan információt. hogy a fent említett idômennyiségek 99 %-ban a valóságot tartalmazzák. valami nem stimmel. Sajnos nem volt lehetôségem papíron rögzíteni a dátumokat. pedig nincs is háború. hogy micsoda bestiális módon kínozta a hitleri Gestapo az ellenállás harcosait. Ha ezt valami oknál fogva nem tudtam volna megtenni. július 13-án. hanem a magyar belügyes börtönök vízelvezetô csatornáiban. de arra határozottan emlékszem. hogy a hitleri Gestapo. akkor azonnal elôveszik valamelyik nekik dolgozó ügyvédet. jelezve. a ”láncos kutya” Jugoszláviában politikai ellenfeleinek likvidálását. minden rendben van. illetve ezen módszerek alkalmazásával miként folytatta Tito. meg a jugoszláviai ”láncos kutya” kisiskolások voltak a magyar belügyes elvtársakhoz képest a karmaikban levô magyar állampolgárok kínzásában és pusztításában. ami fontos lett volna. július 15-ig lett volna. ölték a magyar embereket. A magyar kommunista belügyes vizsgálati rendszer ugyanazt a módszert követte mint a hitleri Németország poltikai rendôsége. hogy a konténert felvettem. hogy a ”vendégnek” minél komfotosabb ellátást biztosítsanak. A házkutatásnál eleve az ô ügynökeik vannak jelen mint hatósági tanuk. akkor a tartalék idôpont egy hónappal késôbb. Feleségemnek letartóztatásom után 20-25 nappal engedték. Elég volt már abból. vértôl csepegô történeteket az újságokban arról. Ha ügyvédre van szüksége a kedves ügyfélnek. A patakvér nem Titoéknál folyt. Aztán az 1956-os forradalom során és után nyílvánosságra került. aki hajlandó ”védencét” kiszolgáltatni a rendôröknek és még más aljasságok elkövetésére is kapható. így ennek semmi jelentôsége nem volt. Letartóztatásom után a negyedik napon. Minek? Úgyis elmondta volna a kihallgató rendôröknek. hogy magyar gyilkolja a magyart. 1956 elôtt sokszor olvashattunk elrémísztô. A kommunista belügyes elvtársak 1956 elôtti gyilkolásaikról és a magyar nemzet . Ez olyan ügyvéd volt. kivéve néhány esetet. Tudtam.

Nekem azonban teljesen mindegy volt. Tény azonban. már nem volt divat a letartóztatásban levô. hogy a forradalom utáni megtorlások során. Tóth intelligens ember volt. Errôl késôbb írok. ”a szocialista törvényesség alapján” 400 körüli azon embereknek a száma. tanulmánykötetében. Azt is tudjuk már. hogy az én téglám nem valószínû. igen nagy sietséggel összepakoltatták a holmijait és a Gyorskocsi utcai. amelyeket a gyanúsított nem mondott el a kihallgatóknak. A belügyes elvtársak követték a hitleri Gestapo módszereit. hogy férkôzzön a célszemély bizalmába és szedje ki belôle azokat az információkat. de velem szemben mégsem váltották be igérgetésüket. hogy nehogy megmondjam az ôröknek. az én téglám már ott volt. az emberi hiszékenységet kihasználó csaló. Tóth Béla megadta címét is: 1024 Budapest. meg mivel gyanúsítanak. nem a Vizsgálati Osztályhoz tartozó másik részlegrôl áthozták abba a cellába. Amikor elôször beléptem a cellába. 1994-es kiadásban. ”a nép ellenségei” címkézésû magyar embereket. akit csalási ügyben tartottak fogva. az ítéleteket végre is hajtották. TV kamerát is elhelyeztek. hogy a rabot éjjel-nappal ellenôrzés alatt tartsák. hogy 1956-ban már csak néhány esetben ütötték-verték. A vizsgálók azt mondták nekem.. vagy bárkinek. Természetesen a téglámnak el is mondtam. Említettem. hanem egy többszörösen bûntetett. agyonütötték és agyonlôtték a belügyes elvtársak a karmaikba került. sôt mint kiderült mûvelt is. aki így akart bizalmamba férkôzni.sz. gyanúsított politikai személyek bántalmazása. hogy a hír kijusson a Vizsgálati Osztályról. A szintén szocialista törvényesség alapján mûködô ügyészségeknek a ”nép ellenségeire” vonatkozó bizonyítékokat a belügyes elvtársak szolgáltatták. Az 1956-os forradalom megtorlásának állít emléket elemzô és tényfeltáró mûvében Berki Mihály a ”Pufajkások” c. hogy a vizsgálók valamelyike. vagyis letartóztatásom estéjén. Téglát helyeztek el a gyanúsított cellájában. amikor én voltam a belügyes elvtársak karmaiban. Ezen áldozatok számának felderítése még 1997-ben is folyik. Elmondta. Pár nap után levontam a következtetés. hogy a . vagy sem. hogy egy kicsit gonoszkodjon. Úgy nézett ki.351 soraiban végzett tarolásairól kiváló dokumentum könyvet írt Dr. hogy 10-én este. Berki Mihály nyugalmazott vezérôrnagy ”Az Államvédelmi Hatóság” címmel. mert nem akarják. hogy 1985-ben. hogy én katonatiszt vagyok és kémügyben vagyok letartóztatva. azzal a céllal.emelet 1. ahova én voltam tervezve lakónak. hogy a hír kijut-e. III. hogy ki vagyok. illetve haladva a korral. Az én téglám Tóth Béla volt. Fel-feléledt azonban némelyik vizsgálóban a vágy. akiket a Kádár-féle megtorló bíróságok halálra ítéltek. a cellában lehallgatókészüléket helyeztek el. Mártírok útja 25/b. 1993-as kiadásban.

Az egyik ôr az épület udvarán át kísért az ügyvédi beszélôre. hogy a betét alsó széle kissé besûlyesztve érintkezett az ablak alatt levô falanyaggal. Amint az ablakra ránéztem. 10-12 cm átmérûjû. hogy akár el is tehetnék egy másik cellába azt az embert. már elôttem egy órával megjelent náluk és elmondta. hogy a hang átmenjen rajta. A belügyes elvtársak nagyon vigyáztak arra. hogy az ablakban levô beszélôbetétben mikrofon van beépítve. hogy amikor a feleségem meglátogatot. semmilyen értékelhetô információt nem adtam. az már nem érdekes. Aztán másnap azt mondta. amikor a vizsgálók teljesen elakadtak. de ez a beszélôbetét úgy volt beleépítve az ablaküvegbe. amely középen fallal el volt választva. azonnal láttam. de ô nem tudott róla.) még szempillantásunk se találkozhasson ellenôrzés nélkül. hogy a téglámnak mindent elmondtam magamról. Mintha nem tudta volna. ôk pedig ezt nem akarják. két centiméter vastagságú betét. Az ablak alsó szélén. középen volt egy kb. Ezeket a védôket természetesen sem a belügyes vizsgálók. hogy itt ismét vigyázni kell. mert csapda van. mi lesz akkor a titoktartással? Azt mondta. amikor azt mondtam Juhász fôhadnagynak. de még a bíróságok sem . Ez a vizsgálatnak abban a szakszában volt. könyökmagasságban volt a falban egy ablak. meg reggel mirôl beszélgettünk. hogy legyen. sem az ügyészek. és most már ott is fog maradni. mert a hang nem megy át. ahol a hangrögzítôeszköz. követve hitleri Gestapos elôdeik módszereit. akik védtek politikai elítélteket és NEM tartoztak a belügyes elvtársak ellenôrzése alá. annak vezetéke pedig az elválasztófalban halad oda. Voltak olyan ügyvédek is. hogy én nem egyedül vagyok és van valalaki velem a cellában. kb. rendelkeztek olyan ügyvédekkel. mert még véletlenül megtudja. hogy én ki vagyok. így az ügyvédnek soha.352 jobbkéz nem tudta mit csinál a balkéz. a magnetofon van. legalább is egyik alkalommal úgy tett Juhász János fôhadnagy. Ezt én természetesen tudtam. Kérdeztem. Az üvegfalon át beszélni nem lehet. Azt mondta utána fog nézni a dolognak. Ez eddig rendben is lett volna. A belügyes elvtársak. amelynek helyszíne egy olyan szoba volt. bennük megbízni nem lehetett. ezek tisztességesen látták el védenceik érdekeit. nyugodtan beszélgessek csak a cellatársammal. Ezek az ügyvédek a kommunista vizsgálók hû kiszolgálói voltak. pedig én nem is kértem ügyvédi beszélôt. hogy ügyvédi beszélôm van. aki ott van velem. mielôtt engem vittek kihallgatásra. hogy az elmúlt este. A téglám minden reggel. akiket a politikai gyanúsítottak ”védelmére” használtak fel. Már jó pár hete folyt a kihallgatásom. (akkor is csak néhány perc találkozást engedélyeztek. holott nem lenne szabad. amely lyukacsos volt. nem tudtak semmi konkrétumot kihozni belôlem. Világos tehát. a nyilvántartás szerint valóban ott van az a másik ember. hogy az lehetetlen. Juhász fôhadnagy elôadott egy mûcsodálkozást. Máskor meg arról értesítettek.

a vizsgáló úgyis tudott mindent. Ilyen ügyvéd volt Dornbach Alajos.6308. mert a beszélgetést lehallgatták és hangszalagon rögzítették. aki bevetette erre az újabb aljas feladatra és elmondott neki mindent aprlólékosan. II. Mintha nem tudták volna. 1143 Budapest. Ez az ügyvéd. hogy ismét semmire sem tudnak menni az ügyvédnek adott. mélyen erkölcstelen. hogy kb. amit tudott. a legocsmányabb módon kizsarolt belôle mindent. Tulajdonképpen arra folyosóra jutottunk ki. Nem tudom. hogy nem mondtam én neki semmi olyan új dolgokat. ajtó. amely alatt az ügyvédi beszélô szobája van. Miután az ôr bevezetett az ügyvédi beszélôre szolgáló szobába. magamra hagyott. kihasználva miattam való aggódásából eredô kétségbeesett helyzetét. nagy telefonkagylóhoz hasonló lapos betétben levô mikrofon vezetékei tehát ide jöttek fel. hanem egy rövidebb utat választott és az alagsorban. A falba épített üvegablakon levô kerek. amelyeket ne mondtam volna már el a vizsgálóknak. Persze. a kapuügyelet felé és ott látom Gönczöl István rendôrezredest és Kacsóh József századost. hogy halálra fognak ítélni) és kér. A vizsgálók által kezdeményezett ügyvédi beszélôrôl a rendôr fogdaôr nem azon az úton vitt vissza. vagy inkább mélyföldszinten levô szobából feljutottunk arra a szintre. szinte földbegyökeredzett a lábuk. hogy a lifthez menjünk. nyálas alaknak a beszélôn való szereplését. Érthetô. Felmértem. Mondtam nekik. de az tény. A beszélô után. Népstadion útja 55. A belügyes elvtársak kegyelt ügyvédjének neve és címe: Mály József. Az ügyvéd kijelentette. Telefon: 183. hogy engem mindenképpen meg akar menteni a halálraítéléstôl (aha. Egyszercsak megláttak engem. amelyik a földszintnek felel meg. Nem akarom hosszúra nyújtani ennek a gerinctelen. Végül felocsúdtak dermedtségükbôl és elindultak felém megkérdezték tôlem.353 szerették. amelyben az ügyvédi beszélôszobában elhelyezett lehallgatókészülék hangrögzítô készülélkei vannak. balra néztem. aljas magatartást tanúsított feleségemmel szemben. elhallgattak. hogy mondjak el minden olyat.. amelyen jöttünk. amit a vizsgálóknak nem mondtam el. hogy a nagy gesztikulálásokkal éppen azt vitatták meg. majd pár perc múlva belépett a szoba másik oldalán az ügyvéd. aztán ôk tovább haladtak. tehát tudja. Feltehetô. hogy mirôl beszéltünk. hogy merre jártam és hova megyek. semmire se jó információimmal. azon a ponton álltak a folyosón. ahol az ügyvédi beszélô is volt. alatta van az említett alagsor. ahol a kapuügyeleti szolgálat is mûködött. hogy hol voltam. nem álltak az elvtársak ellenôrzése alatt. igen erôsen gesztikulálva beszélgettek.sz. Amikor kijutottunk a földszinti folyosóra. a kommunista belügyes elvtársak hû kiszolgálója volt. Ez az ügyvéd nem az én érdekeimet védte. amelyik a Fôutcára nyíló fôkapuhoz vezetett. tehát valószínû abból a szobából jöhettek ki. emelet 2. úgyis elment ahhoz a vizsgálóhoz. az engem kísérô .

a lenini emlôkön nevelkedett belügyes elvtársakat nem érdekelte az. hogy tudjanak mindent. hogy amiket a gyanúsított elmesélt. nem fordulhatott volna elô. Tudták a vallató szovjet rendôrök is. Természetesen nem is tudtak meg mindent. szintén elôzetes letartóztatásban levô személlyel. hogy ha a feleségem is le lett volna tartóztatva. elegáns. a jegyzôkönyvet egy csinos. csak annyit. mert ôk továbbra is úgy tekintették vallomásaimat. senkivel sem találkozva. A kihallgatás. az már olyan szép lett volna a vádirathoz. én meg nem akartam. én meg megláttam a két fôvizsgálót a lehallgatószoba elôtt. a vizsgálók meg akartak tudni mindent. de az ô szempontjukból érthetô is volt. akkor a liftbôl kilépett a kisérô rendôr. hogy engem kivitt a folyosóra. amikor visszavontam vallomásaimat. Letartóztatásom után 4-5 nappal mondtam a vizsgálóknak. A folyosókon történô közlekedés egy börtön-KRESZ szerint történt. kigyulladtak a figyelmeztetô lámpák. amikor egy alkalommal visszavontam egy sor vallomásomat. nekik is hozniuk kellett a tervet. de mivel hozni kellett a tervet. hogy ne rakják reggelente rám a bilincseket és ne úgy kísérjenek fel a cellából a kihallgatószobába. Olyan szitiuáció alakult ki. megnyomott egy villanykapcsolót. ôk meg az általuk csodált és gyûlölt Gestapotól vették át ezt a módszert. hát egyszerûen NEM voltak hajlandóak az igazságot tudomásul venni. vagy börtönzsargonnal szólva. bizonyos más dolgok miatti összefüggések miatt. én meg csak úgy visszavontam mindent. az nem igaz. Amikor lifttel felértünk a harmadik emeletre. Persze. Méltányolták kérésemet és nem rakták rám a bilincseket. akkor véletlenül összefutottunk volna a folyosón. ekkor a folyoson leállt a közlekedés és csak mi ketten haladtunk. amelyeket soha el nem követett. Tehát. Nos. Persze késôbb. hiszen olyan gyönyörû mesekönyvet írtunk. regényben volt. . hogy ugyan rendeljék már el. hogy én visszavontam vallomásomat. hogy nem találkozhattunk más. az én vizsgálóim sem voltak hajlandóak az igazságot tudomásul venni. Ez a senkivel sem találkozva azt jelentette.354 rendôr milyen elmarasztalásban részesült. amennyit én szükségesnek láttam. hogy bilincsben kell közlekednem. vagy haladhatott. hogy a letartóztatott gyanúsított olyan önvallomást tett olyan cselekményekrôl. Az én kihallgatásomat fôleg Juhász János rendôr fôhadnagy végezte. mint a szovjet belügyes elvtársak vizsgálati módszerét leíró ”Sötétség Délben” c. zsinnyegtetés kezdettôl fogva nagy ütemben folyt. középmagas 35 év körüli hölgy gépelte. ilyen módszert alkalmaztak a szovjet belügyes elvtársak is. Hát ilyen indulatosak voltak. nagyon megharagudtak és ismét elrendelték. Jól ki volt ez gondolva. ahol mindenki láthatott engem. A folyosón csak mindíg egy elôzetes letartóztatott tartózkodhatott. mert ennek semmi logikus alapja nincs. hogy azok igazak.

vagy filmek átadását kihagytam. a vizsgálóknak azt mondtam. a dekódoló könyvet is lefényképeztem. vagy . mégiscsak elkerült a kódkönyv a CIAhez. hogy a dekódoló könyvet nem fényképeztem le? Már ha ilyen szépen felkészültek a témában. sôt fokoztam még az egészet azzal. így hát ô átadhatta a rejtjelzôeszköket a CIA-nek. ezt tudták a munkahelyemen is. akkor megkapják a dekódoló könyvet. úgy döntöttem. Persze. hogy ha egy férj valami politikai ügyben gyanúba keveredett. hogy azt mondtam: átadtam néhány gamma tömböt is a CIA ügynökének. Történt. vagy a fiamat vették célba. egymáshoz való ragaszkodásunk és tartozásunk közismert volt minden ismerôsünknek. hogy az egyes kifejezésekhez rendelt ötjegyû számcsoportokat a számok növekvô sorrendjébe rendezik. vagyis hamis vallomásokat tettem. már a feltételezés is helytelen volt. de a bejövô táviratok megfejtésére szolgáló dekódoló könyv lefényképezését és a film. mert a kódkönyveket nem lehet átadni senkinek.355 Hogyan alakult ki az a helyzet. hogy ha a kódolókönyv adatait beviszik számítógépbe és olyan programot készítenek. ha mi a feleségemmel olyan nagyon jól megértjük egymást. Ismertem azt a gyakorlatot. hogy feleségemet letartóztassák. amikor a vizsgálók a feleségemet. hogy a rejtjelzésre szolgáló két kódkönyv közül csak a kódolókönyvrôl állítottam. megkérdezték hát. Mindenképpen gyanús volt a feleségem a vizsgálóknak. akkor a feleséget úgy tekintették. hogy eltereljem a feleségemre irányuló gyanút. a vizsgálók mindjárt felfrissültek. mint a tûzérségi pergôtûz lövedékei csapódtak a vizsgálók gyanúi. amelyek nem fedték a valóságot? Voltak a kérdezôdösködéseknek forró pontjai. Tehát. mert azt is tudták. tehát a feleségem segíthetett nekem a Rezidentúra kódkönyveinek a CIA-nek történô átadásában. Ez nagyon jól hangzott. Abból a célból. hogy olyan vallomásokat tettem. Ez a gamma tömb arra szolgált. egymás szeretete. hogy mintegy fôkönyv mutatta. mert akkor hiányozna a leltárból. mint az ügyben egy lehetséges következô gyanúsítottat. hogy két kódkönyvnek kell lenni a Rezidentúrán. Még el is mondtam a vizsgálóknak. hogy a vizsgálók mind gyakrabban kezdték emlegetni. hogy ugye. hogy milyen rendben jönnek be. hogy a feleségem volt a londoni Rezidentúra rejtjelzôje. hogy feleségemmel nagyon jó viszonyban voltunk. akkor mi ketten együtt bármire is képesek vagyunk. nem akartam. Muszáj volt így járnom el. hogy átadtam a róla készült filmeket a CIA ügynöknek. ilyen esetekben én azonnal harcbavetettem magam és hozzákezdtem az elterelô mesék elôadásához. A vizsgálók tájékozódtak arról. mert feleségemre. Valahogy nem is figyeltem. hogy a Rezidentúra rejtjelzésre használt kódkönyvét lefényképeztem és a filmet átadtam a CIA ügynökének.

illetve számcsoportjaival azonosította a kimenô és bejövô táviratokat. Ezt a fenti kódkönyvek lefényképezése és átadása sztorit késôbb visszavontam. mondván. cserébe mondjak már valami használható vallomást. Szóval. de nem jutott vele semmire. azzal jár dolgozni is. hogy ad nekem valamilyen kedvezményt. hogy igaz és így is terjesztették az ügyész elé. elmondok. hogy félrevezessenek. ahogy lehetett hazudtak nekem. hogy ne kapjak halálbüntetést. hogy a kocsimat nem adták át a feleségemnek? Juhász elkezdte bizonygatni. amit én nem is kértem. Az élénkszemû Kacsóh százados még azzal is megtoldta. illetve az ügyész úgy írja meg a vádiratot. hogy alapállásom az volt: ezeknek semmit nem elhinni! A belügyes vizsgáló elvtársak emberséges. nem hiszem egy szavukat sem és ajánlatuk nem más mint a Farkas mosolya. megnyugtassanak. láttam a kocsimat. én meg nem szóltam nekik. Egyszer kérdeztem valamelyik vizsgálót. ha mindent bevallok. Egyébként Juhász fôhadnagy. hogy az enyhe büntetés során gondoskodnak arról. hogy mi van a gamma tömbökkel. hogy volt egy ügyvédi beszélôm. Ezeket a gamma tömböket megint nem lehet odadni senkinek. együttérzô hangon is közelítettek hozzám. hogy mi van a kocsimmal. amikor huncutkodott. Na. hát hittem is meg nem is. hogy ugyan miért nem mondták meg az igazat. hogy feleségemrôl elterelôdött a gyanú. Mondtam neki. hiszen az akasztófához teljesen mindegy. Ez még a feleségemmel történt elsô találkozás elôtt történt. Azt felelték. hogy bizony a kocsimat átadták. akkor úgy írják meg a jegyzôkönyvet. Másnap mondtam Juhász fôhadnagynak. nekem meg teljesen mindegy volt. de a vizsgálók erre már nem figyeltek fel. Amikor letartóztattak. hogy Farkaska. ôk úgy tekintették vallomásomat. akkor ”letartóztatták” a kocsimat is. hogy ott van a kocsim. és a fogdarendôr engem az udvaron át kísért a beszélôszobába. Ismertem a közmondást: a disznó az mindíg disznó marad. mert hiányozna a leltárból. remélem azt átadták feleségemnek. hogy menjen csak le az udvarra és látni fogja. nyilvánvalóan a nagy cél érdekében. hogy jó cellát kapjak. Hát ilyenkor mondtam én. elnézte. hogy behúzzon engem a csôbe? Megértettem. tehát nem adták át feleségemnek. A lényeg az. hogy ügyeskedett. hogy ez így nincs jól. de vizsgálóim nem fogadták el. hát szabad ilyen fondorlatos módon azzal próbálkozni. Még jó.356 mennek ki a táviratok. és élelmezésem is jobb legyen az átlagnál. Amikor az udvaron haladtunk át. . hogy néha Farkaskának szólítottam olyan esetekben. hogy a kocsim már régen a feleségemnél van. amelyik egy Lada 1200-as volt. Mondtam nekik. Említettem. mielôtt bekapná Piroskát. sôt enyhe büntetést fogok kapni.

Budapesten több helyen voltak Delicatesse édesség és csemegeüzletek. mert tájékoztatni akart arról. a rendszer létét veszélyeztetô lépést. majd az elsô adódó alkalommal ismét corpus delicatesse-ét mondtam. Az zavarta a vizsgálókat és nem ment a fejükbe. a jugoszláviai üdülés során Zadarban. hogy az ellenem szóló ”corpus delicti. hogy az elhárítás rajta van. az nem corpus delicti. Ôk meg bosszankodtak. Megköszöntem neki a kiselôadást. de én ennek ellenére. A Vizsgálati Osztály és a Katonai Ügyészség vezetôi a kommunista rendszer elkötelezett hívei voltak. sem én nem voltunk otthon.357 Egyik alkalommal Juhász fôhadnagy valamelyik tárgyi bizonyítékra azt mondta. pont ebben az elég késôi idôpontban jött el hozzánk Tiszai Gyula ôrnagy. Elterelô manôverekbe kezdtem akkor is. hogy öröknek vélt uralmuk hamarosan végéhez közeledik. azt tapasztalta. Képes volt megkérdezni.” Azonnal rávágtam. amikor mindenféle sürgôs dolgom volt. hogy nem tudom. ha szóba jött. kézben tartották a dolgokat. hogy nyugodtsága és megfontolt viselkedése mögött valami takargatnivaló van. szépen. hogy olasz nyelvismeretem ellenére nem tudok különbséget tenni a latin delicti és a francia delicatesse között. fel sem vetôdött bennük. 1985-ben az elvtársak uralma még szilárd volt. és sem a fiam. amikor a fiamat vették célba a vizsgálók. Hazudtak és visszaéltek hatalmukkal. a hivatali titkárunk. és ô is ott volt a repülônapon. vagy ígért. amíg a Vizsgálati Osztály vendége voltam. tartalmasan adta elô. hogy tudom-e mit jelent a corpus delicti? Azonnal azt feleltem. hogy ôt a brit elhárítás állandó ellenôrzés alatt tartja. Juhász komolyan vette. hogy téved. Tiszainak már hosszabb ideje az volt a kényszerképzete. Különben sem volt szabad semmit elhinni. most . és kértem mondja meg mit jelent. hanem másnak is a corpus delictit direkt corpus delicatesse-nek mondtam. megtoroltak mindenféle. hanem corpus delicatesse. hogy a delicatesse az nem egyenlô a delicti-vel. mert fiam nyugodt viselkedését azzal magyarázták. Juhász ismét elkezdte magyarázni. Na. nem hisztériázott. Aztán kibujt a szög a zsákból. illetve azt tételezte fel. nem csak neki. hogy nem tudom mit jelent a corpus delicti. hogy fiam a letartóztatásom hírére nem omlott össze. A fiam ebben az idôpontban 20 éves múlt. Egyszerû volt a válaszom: ilyennek lett nevelve. hogy miközben valamelyik London közelében levô amerikai légitámaszponton az USA légierô repülônapot tartott a polgároknak. Juhász belebonyolódott a corpus delicti tartalmának magyarázásába. Londonban. az Adriai-tenger partján levô egyik hangulatos étteremben ünnepeltük meg születésnapi évfordulóját. amit egy kommunista vizsgáló mondott. meg mit tudom én mit kellett volna csinálnia a belügyes elvtársak szerint. hogy ebbôl a szép latin jogi szószerkezetbôl ilyen gúnyt csinálok.

hogy ”tudom. hogy mit tapasztalt Tiszai. ahogy ô elképzelte. de már engem is vádolni kezdett . kérjék a brit elhárítást. ezt nem mondhattam meg Tiszainak. Ebben az idôpontban Esztergomi ezredes Magyarországon szabadságon tartózkodott. amikor megyek szabadságra és viszem a futárpostát is. Másnap megkaptam a választ. hogy ôt nem csak a brit.358 belépett még az amerikai elhárítás is. Úgy viselkedett mint egy nagyon kíváncsi gyerek. De ennél is izgalmasabb volt az a kérdés. ha nem . hogy az elhárítás vasárnap rajta volt. sem elôtte Tiszai Gyula személyével. hogy az amerikai bázison az elhárítás tagjai demonstratív módon állandóan rajtuk voltak. hogy minden valószínûség szerint. Azt hiszem még arra is biztattam. hogy ott is tudják. Elmondtam neki. Persze. hogy amíg az én mûveleteim folynak.persze úgy utólag lett ô olyan okos. másnap Tiszai elmondta. sem a britek nem foglalkoztak sem vasárnap.” A 7-8 éves kisgyerekek szoktak ilyen módon viselkedni játék közben. hogy írja meg a jelentését az elhárítás tevékenységérôl. de már az amerikai elhárítás is követi. hogy küldjön egy rövid táviratot a Központba. csak nem akartok elôjönni. hogy mégis miért gondolta Tiszai. valóban nem voltunk otthon a fiammal. kitalált valamit. az amerikai elhárítók voltak és a bemutató után gépkocsiját hazáig követték. Nem voltam otthon. vagyis Tiszai körül. beszéltem Johnnal és rosszallásomat fejeztem ki. ha van lehetôségük. Nos. addig véletlenül se legyen semmilyen zavaró jel részükrôl a magyar követséghez tartozó bármelyik személlyel kapcsolatban. miután már letartóztattak. csak azt nem tudtam megérteni. Még aznap este. hogy egy ideig ne háborgassák semmiképpen a magyar kolónia tagjait. Ezt Tiszai szépen elénekelte valami jelentésfélében és azt állította. hogy miért háborgatnák Tiszait. Érdekes volt amit Tiszai mondott. hogy nincs csend a magyarok körül. hogy másnap Tiszai a hivatalban majd bôvebben tájékoztat engem. hogy szerinte én akkor otthon voltam. Lám. Azt mondta. aki hazaérkezésem után errôl tájékoztatott azzal. Arra is kértem Johnt. amikor az elhárítási téma ügyében eljött a lakásomra. hiszen mire is mennének vele? Tiszai nem volt olyan információhordozó akire érdemes volt felfigyelni. Tiszainak ebben az idôben annyira megbomlott az agyrendszere. mintegy mondva. hogy már nem csak az elhárítás víziója lebegett állandóan szeme elôtt. hogy miért háborgatták volna Tiszait. csak az nem ment a fejembe. amikor határozottan kértem és meg is egyeztünk. Igen. akkor viszem magammal az ô jelentését is a futárcsomagban. pedig nagyon késôn volt már. hogy ott vagytok. csak bent voltam a fiammal az egyik belsô szobában és ott valamit csináltam titokban. Tiszai feleségével és két gyermekével volt a légibemutatón. az amerikai elhárítás tevékenységét elmondta feleségemnek. így azt mondtam neki. sem az amerikaiak. Johnnal a CIA ügynökével. Aztán. és mert nem úgy volt.

rámutatott egy padlón levô csikkre és halkan mondta: mindenki maradjon csendben. mert azok mérete fiamnak nem volt megfelelô. ez az idegileg tönkrement tiszt egyszer csak csendre intette a többieket. Ezt a tisztet hamarosan idegi alapon leszázalékolták és nyugállományba helyezték. mert valamelyik szobában mi titkos ”kémtalálkozót” tartottunk. hogy amikor ment be a Központba. hogy én csak ne tegyek észrevételt Gyulát. Munkatársai több alkalommal követték reggel. hogy maga Gönczöl ezredes kérdezett ki a ”pulóvercsere” ügyben. akkor is követték. hogy az általa feltételezett gyerek tényleg nincs ott és az anyukája majd verje meg azt a gyereket. de ô azt mondta. . Gondoltam. hogy hol voltunk fiammal. ha fônöke Esztergomi ezredes nem látja. a fiamat a továbbiakban nem gyanúsították semmivel. mert az Oxford Streeten levô egyik ruhaárúházba visszavittünk egy vagy két pulóvert. de ha tudta volna azt. én viszont nem így láttam. vagy legalább is nekem nem mondták. hogy vigyázzon. hogy én nem mentem vissza Londonba. mint néhány évvel korábban az egyik katonai attaséhelyettes. külön-külön is egyformán mondtunk el mindent. Ezt az epizódot olyan fontosnak tartották a vizsgálók. hogy idegileg magyon megviseli a külszolgálat. akinek teljesen megbomlasztotta az idegrendszerét a lebukástól való állandó rettegés. akkor gyorsított idegösszeroppanást kapott volna a Trafalgár-tér közepén. A valóság meg az. akkor elfut az anyukájához panaszkodni. A vizsgálókban viszont Tiszai felébresztette a gyanút. A feleségemet is kikérdezték ebben a pulóver ügyben és pontosan azt mondta el. amit én is mondtam. hogy a fiammal tényleg dolgunk volt valahol és ezért nem voltunk otthon. de a vizsgálóknak azt a történetet adtam elô. a kapott válaszokkal meg volt elégedve. amit a kis fej