You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1268 — z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw . . . . . . . . . . 6898

Nr 120

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1269 — z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkoleƒ i egzaminów dla kandydatów na cz∏onków rad nadzorczych spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeƒ cz∏onków rad nadzorczych tych spó∏ek . . . 6942 1270 — z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia powiatów (gmin) zagro˝onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym . . . . . . 6943 1271 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6947 1272 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych towarów 6948

1273 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywo˝one z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . 6952 1274 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzàce z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . 6979 1275 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6990 1276 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki S∏owenii i Republiki Bu∏garii . . . . . . 6994 1277 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . 7049 1278 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . 7055 1279 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Paƒstwa Izrael . . . . . . . . . . . 7057 1280 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Tureckiej . . . . . . . . . . 7074 1281 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Wysp Owczych . . . . . . . . . . . 7090 1282 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania op∏at wnoszonych przez wojska obce w zwiàzku z udost´pnieniem im poligonów wojskowych . . . . 7094 1283 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia zakazu wywozu g´si ˝ywych i jaj g´sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7095 1284 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za sk∏adowanie odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7095
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 120

— 6898 —

Poz. 1268

1285 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku . . . . . . . . . . . . . . . . . 7130 1286 — z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich . . . . . . . . . . . . . . 7131 1287 — z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za szczególne korzystanie z wód i urzàdzeƒ wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . 7131 1288 — z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za wprowadzanie substancji zanieczyszczajàcych do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów . . 7135 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1289 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urz´dowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 7144 1290 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Urz´dowi Regulacji Telekomunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7158 1291 — z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zast´pców Prezesa i pracowników Urz´du Regulacji Telekomunikacji . . . . . . . . . . . . 7159

1268
USTAWA z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi Êrodkami ˝ywienia zwierzàt (Dz. U. Nr 63, poz. 419, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dla poszczególnych rodzajów pasz: 1) cechy zepsucia, 2) dopuszczalnà procentowà iloÊç zanieczyszczeƒ i domieszek szkodliwych dla zdrowia zwierzàt, 3) najmniejszà procentowà iloÊç sk∏adników od˝ywczych istotnych, 4) dopuszczalny procent zawartoÊci wody — majàc na uwadze zdrowie zwierzàt oraz ich potrzeby ˝ywieniowe.”; 2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jakie dane, poza wymienionymi w ust. 1, powinny byç umieszczone w napisie na opakowaniu Êrodków chemicznych i roÊlinnych, majàc na wzgl´dzie zapewnienie identyfikacji pasz i utrzymanie ich wartoÊci od˝ywczej oraz nale˝yte informowanie odbiorcy o cechach produktu.”; 3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby dokonywania analiz Êrodków ˝ywienia zwierzàt, jak równie˝ sposoby pobierania próbek oraz ich wielkoÊç, majàc na wzgl´dzie rodzaj paszy oraz zakres i tryb ich pobierania i analiz.”; 4) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Nadzór nad jakoÊcià Êrodków ˝ywienia zwierzàt nale˝y do powiatowych lekarzy weterynarii.” Art. 2. W dekrecie z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 6. 1. Chorzy po odbyciu kuracji zaleconej przez lekarza majà obowiàzek poddawania si´ badaniom kontrolnym stanu zdrowia. 2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki poddawania si´ badaniom kontrolnym przez chorych po odbyciu kuracji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres przeprowadzanych badaƒ oraz terminy ich wykonania.”;