You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1249 — z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych oraz niektórych innych ustaw   .   .   .   .   . 1250 — z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw   .   .   .   . 1251 — z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych   .   .   .   .   . 1252 — z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu si´ i bankach zrzeszajàcych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1253 — z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej   .   .   .   .   .   . 6827 1254 — z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoƒ nie przetworzony przywo˝ony z zagranicy   .   .   .   .   . 6828 ROZPORZÑDZENIA: 1255 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1256 — Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1257 — Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu rozliczeƒ udzia∏ów gmin i województw we wp∏ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majàcych osobowoÊci prawnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1258 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1259 — Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego   .   .   . 1260 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierzàt   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1261 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1262 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy, sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz sàdów pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w sàdach okr´gowych i sàdów pracy w sàdach rejonowych   .   . 1263 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste  .   .   .   .   .   . 1264 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych, w których utworzone zostajà wydzia∏y cywilno-karne w siedzibach tych sàdów oraz zamiejscowe wydzia∏y cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych   .   .   .   .   . 1265 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz oÊrodków zamiejscowych prokuratur   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1266 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg 1267 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia zakresów w∏aÊciwoÊci miejscowej istniejàcych kolegiów do spraw wykroczeƒ oraz powo∏ania kolegiów do spraw wykroczeƒ przy Sàdach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6810 6811 6820 6820

Nr 119

6828 6830

6850 6850 6851 6885 6886 6887 6888

6889 6891 6893

6895