You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 grudnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1127 — z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6070 UMOWA MI¢DZYNARODOWA 1128 — Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporzàdzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6076 1129 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 24 paêdziernika 2000 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6090 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1130 — z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji bud˝etowej dla samorzàdów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasa˝erskich   .   . 6090 1131 — z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad organizowania regionalnych i mi´dzywojewódzkich kolejowych przewozów pasa˝erskich oraz trybu wyboru przewoêników   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6091 ROZPORZÑDZENIA: 1132 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów Êwiadectw, dyplomów paƒstwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowaƒ i wydawania duplikatów, a tak˝e zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicà oraz zasad odp∏atnoÊci za wykonywanie tych czynnoÊci   .   .   .   .   .   .   .   . 1133 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkó∏ oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do innych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1134 — Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1135 — Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów 1136 — Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej rolników z tytu∏u prowadzenia gospodarstwa rolnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1137 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1138 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad obni˝enia wp∏at pracodawców na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1139 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegó∏owych warunków nadawania uprawnieƒ zawodowych oraz dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1140 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 14 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego   .   .   .   .   .   .   .   . 1141 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏aty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego   .   .   .   .   . 1142 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 10 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wyró˝nieƒ oraz post´powania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1143 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Granicznej   .   . 1144 — Ministra Ârodowiska z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów ponoszonych w zwiàzku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagaƒ ochrony Êrodowiska  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1145 — Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupe∏niajàcych oraz wysokoÊci odp∏atnoÊci za leki uzupe∏niajàce   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1146 — Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie recept lekarskich . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1147 — z dnia 27 listopada 2000 r. sygn. akt U. 3/2000 . . . . . . . . . . . .

Nr 107

6093 6094 6094 6095 6096 6097 6098

6098 6104 6104 6105 6106 6110 6115 6116

. 6126

Related Interests