DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 listopada 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1088 — z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 . . . . 5733 ROZPORZÑDZENIA: 1089 — Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5767 1090 — Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokoÊci kwoty przychodu podlegajàcego opodatkowaniu zrycza∏towanemu   . 5767 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1091 — z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SK. 18/99   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5768

Nr 101

OBWIESZCZENIE 1092 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 paêdziernika 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5769

1088
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2000. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. Nr 112, poz. 1318 oraz z 2000 r. Nr 23, poz. 292, Nr 38, poz. 421 i Nr 76, poz. 868) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 w ust. 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu: „7a) B-09 — sprawozdanie o nak∏adach na budow´ nowych budynków mieszkalnych oddawanych do u˝ytku,”; 2) w § 2 w ust. 4 po pkt 17 dodaje si´ pkt 18 i 19 w brzmieniu: „18) OÂZ-28 — zestawienie zmian zasobów udokumentowanych z∏ó˝ wód leczniczych, wód o w∏aÊciwoÊciach leczniczych i wód termalnych, 19) kwestionariusz o kosztach bie˝àcych poniesionych na ochron´ Êrodowiska.”; 3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia: a) wzór formularza B-07 — za∏àcznik do wykazu budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do u˝ytku otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia, b) wzór formularza B-09 — sprawozdanie o nak∏adach na budow´ nowych budynków mieszkalnych oddawanych do u˝ytku otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia;