You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 listopada 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1072 — z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r.   .   .   .   .   .   . 5645 ROZPORZÑDZENIE 1073 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wr´czania i sposobu noszenia   .   .   .   .   .   .   .   . 5687

Nr 99

1072
U S TA W A z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. Rozdzia∏ 1 Termin i zakres spisu Art. 1. Powszechny spis rolny, zwany dalej „spisem”, b´dzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 21 maja 2002 r. do 8 czerwca 2002 r., wed∏ug stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godzinie 2400. Art. 2. Spisem zostanà obj´te: 1) indywidualne gospodarstwa rolne, 2) dzia∏ki rolne, 3) osoby fizyczne b´dàce w∏aÊcicielami zwierzàt gospodarskich, nie posiadajàce u˝ytków rolnych lub posiadajàce u˝ytki rolne o powierzchni mniejszej ni˝ 0,1 ha, 4) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie majàce osobowoÊci prawnej, których podstawowym rodzajem dzia∏alnoÊci jest prowadzenie upraw rolnych, warzywnictwa, ogrodnictwa, chów i hodowla zwierzàt, dzia∏alnoÊç us∏ugowa zwiàzana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlà zwierzàt, z wyjàtkiem dzia∏alnoÊci weterynaryjnej, gospodarki ∏owieckiej, hodowli i pozyskiwania zwierzàt ∏ownych ∏àcznie z pokrewnà dzia∏alnoÊcià us∏ugowà, 5) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie majàce osobowoÊci prawnej, które niezale˝nie od rodzaju dzia∏alnoÊci podstawowej sà u˝ytkownikami u˝ytków rolnych o powierzchni przekraczajàcej 1 ha lub prowadzà chów zwierzàt gospodarskich. Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 1) gospodarstwie rolnym – oznacza to grunty rolne wraz z gruntami leÊnymi, budynkami lub ich cz´Êciami, urzàdzeniami i inwentarzem, je˝eli stanowià lub mogà stanowiç zorganizowanà ca∏oÊç gospodarczà, oraz prawami i obowiàzkami zwiàzanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 2) indywidualnym gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne b´dàce w∏asnoÊcià lub znajdujàce si´ w u˝ytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób, o powierzchni u˝ytków rolnych przekraczajàcej 1 ha, 3) dzia∏ce rolnej – oznacza to gospodarstwo rolne b´dàce w∏asnoÊcià lub znajdujàce si´ w u˝ytkowaniu osoby fizycznej lub grupy osób, o powierzchni u˝ytków rolnych od 0,1 ha do 1 ha w∏àcznie, 4) osobie fizycznej b´dàcej w∏aÊcicielem zwierzàt gospodarskich – oznacza to osob´ fizycznà nie posiadajàcà u˝ytków rolnych lub posiadajàcà u˝ytki rolne o powierzchni mniejszej ni˝ 0,1 ha, posiadajàcà zwierz´ta gospodarskie: byd∏o, trzod´ chlewnà, konie, owce, kozy, drób, króliki i pozosta∏e zwierz´ta futerkowe oraz pnie pszczele, 5) u˝ytkowniku indywidualnego gospodarstwa rolnego lub dzia∏ki rolnej – oznacza to osob´ fizycznà lub grup´ osób majàcych w faktycznym u˝ytkowaniu grunty rolne i leÊne, niezale˝nie od tego, czy sà w∏aÊcicielami, dzier˝awcami czy u˝ytkujà je z innego tytu∏u i niezale˝nie od tego, czy grunty te sà zlokalizowane w jednej czy w kilku gminach. Art. 4. 1. W ramach spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych b´dà zebrane nast´pujàce informacje o: 1) powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego i jego po∏o˝eniu,