You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 paêdziernika 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 938 — z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 939 — z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie rodzin zast´pczych . . . . . . . . . . 940 — z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie uprawiania sportów motorowych . . . . . . 941 — z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzàcej z Republiki W´gierskiej . . . . 942 — z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 943 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraênych zast´pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko∏ach prowadzonych przez organy administracji rzàdowej, a tak˝e w sprawie dodatku motywacyjnego i s∏u˝bowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagajàcych kwalifikacji pedagogicznych w urz´dach organów administracji rzàdowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okr´gowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujàcych nadzór pedagogiczny   .   .   . 4901 944 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 paêdziernika 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4906 945 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 wrzeÊnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat oraz szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci dodatków do uposa˝enia policjantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4907 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 946 — z dnia 3 paêdziernika 2000 r. sygn. akt K. 33/99 . 947 — z dnia 4 paêdziernika 2000 r. sygn. akt P. 8/2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4918 . 4918 4875 4878 4880 4880 . . . . . . . 4873

Nr 83

938
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik historii. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Bochni´ — kopalni´ soli”, po∏o˝onà pod miastem Bochnia w województwie ma∏opolskim. § 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wyjàtkowoÊç uk∏adu przestrzennego, wartoÊç technicznà, walory przyrodnicze oraz ca∏kowità autentycznoÊç, kopalni soli jako obiektu górniczego, czynnego nieprzerwanie od po∏owy XIII wieku, którego wyrobiska górnicze i urzàdzenia techniczne w pe∏ni obrazujà rozwój sztuki górniczej na przestrzeni wieków. § 3. 1. Wyrobiska kopalni obj´te ochronà obejmujà dziewi´ç poziomów eksploatacyjnych po∏o˝onych na g∏´bokoÊciach od 70 m do 289 m. Wyrobiska te, obejmujàce ∏àcznie oko∏o 60 km chodników i komór, rozciàgajà si´ na d∏ugoÊci 3,5 km wzd∏u˝ osi W—E i na szerokoÊci maksymalnej 250 m wzd∏u˝ osi N—S i wchodzà w ca∏oÊci w sk∏ad nast´pujàcych poziomów: poziom I poziom II poziom III poziom IV poziom V — — — — — Danielowiec, Sobieski, Wernier, August, Lobkowicz,