DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 wrzeÊnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 899 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujàcych z upowa˝nienia wojewody zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej   .   . 900 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 1 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie placówek opiekuƒczo-wychowawczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 901 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 wrzeÊnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach g∏osowania utworzonych za granicà w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   . 902 — Ministra Ârodowiska z dnia 1 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz Êrodków przymusu bezpoÊredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Paƒstwowych i nadleÊnictwie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . OBWIESZCZENIA: 903 — Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o w∏asnoÊci lokali   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4731 904 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych   .   .   .   .   . 4739 4717 4718 4728 4728

Nr 80

899
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujàcych z upowa˝nienia wojewody zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody wykonujà czynnoÊci nadzoru pedagogicznego nad placówkami opiekuƒczo-wychowawczymi oraz oÊrodkami adopcyjno-opiekuƒczymi, powinny posiadaç nast´pujàce kwalifikacje: 1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierunkach: pedagogika lub psychologia, lub politologia (w zakresie resocjalizacji dzieci i m∏odzie˝y), 2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa, lub w zakresie resocjalizacji, 3) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej. § 2. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody sprawujà nadzór nad domami pomocy spo∏ecznej i kontrol´ tych domów, powinny posiadaç nast´pujàce kwalifikacje: 1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie na kierunkach: politologia (w zakresie: polityka spo∏eczna, praca socjalna) lub socjologia, lub psychologia, 2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy w jednostkach pomocy spo∏ecznej, 3) specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej. § 3. Osoby, które z upowa˝nienia wojewody wykonujà pozosta∏e zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej, powinny posiadaç nast´pujàce kwalifikacje: 1) ukoƒczone studia wy˝sze magisterskie lub wy˝sze zawodowe, w szczególnoÊci na kierunkach: prawo, ekonomia, organizacja i zarzàdzanie, politologia (w zakresie: polityki spo∏ecznej, pracy socjalnej, resocjalizacji), psychologia, pedagogika, socjologia, lub ukoƒczone studia wy˝sze w wy˝szej szkole zawodowej o specjalnoÊci „praca socjalna” oraz specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej lub trzyletni sta˝ pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy spo∏ecznej albo 2) Êrednie wykszta∏cenie, specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej oraz pi´cioletni sta˝ pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, albo