You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 wrzeÊnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 855 — z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka˝dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeƒ i ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece   .   .   . 4409 856 — z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki   .   .   .   .   . 4413 857 — z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny   .   .   .   .   .   .   .   . 4414 ROZPORZÑDZENIA: 858 — Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia norm iloÊciowych lub wartoÊciowych towarów, których przywóz z zagranicy jest wolny od c∏a, oraz ograniczenia uprawnieƒ do korzystania ze zwolnieƒ od c∏a na niektóre towary przywo˝one przez osoby przekraczajàce wielokrotnie granic´ paƒstwowà   .   . 4420 859 — Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze Êrodków pochodzàcych z dop∏at do stawek w grach liczbowych, trybu sk∏adania wniosków oraz przekazywania Êrodków i ich rozliczania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4421 860 — Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie minimalnego procentowego udzia∏u sk∏adników pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umo˝liwiajàcego uznanie tego produktu za krajowy   .   .   . 4421 861 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwalniania ˝o∏nierzy z zasadniczej s∏u˝by wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powo∏ywania poborowych do odbycia zasadniczej s∏u˝by wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4422 862 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakoÊcià dzia∏aƒ oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4422 863 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie homologacji pojazdów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4424 864 — Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zak∏adów opieki zdrowotnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4425

Nr 74

855
U S TA W A z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka˝dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeƒ i ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece. Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady ochrony nabywcy, który na podstawie umowy, zawartej na co najmniej trzy lata, uzyskuje od przedsi´biorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka˝dym roku oraz zobowiàzuje si´ do zap∏aty przedsi´biorcy rycza∏towego wynagrodzenia. 2. Przez nabywc´ rozumie si´ osob´ fizycznà, zawierajàcà umow´ poza zakresem prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej. 3. Przepisy ustawy stosuje si´ do wszelkich umów, o których mowa w ust. 1, bez wzgl´du na natur´ sto-