DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2000 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 72

USTAWA 839 — z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej . . . . . . . . . 4334

ROZPORZÑDZENIA: 840 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad organizowania kszta∏cenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajàcych za granicà, wspomagania nauczania historii, geografii i j´zyka polskiego wÊród Polonii oraz zakresu Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicà . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4335 841 — Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów . . . . . . . . . 4336 842 — Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego w imporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4337 843 — Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4338 844 — Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru zg∏oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zg∏oszenia, wzoru zg∏oszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us∏ug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego . 4338 845 — Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia podmiotów do sieci ciep∏owniczych, obrotu ciep∏em, Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4342 846 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wspó∏pracy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z ubezpieczonymi i p∏atnikami sk∏adek w zakresie ustalania kapita∏u poczàtkowego . . . . . . . . . . . . . 4351 847 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4352 848 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podró˝y oraz zrycza∏towanej diety dla cz∏onków komisji wyborczych powo∏anych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . 4356 849 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaÊwiadczeƒ o prawie do g∏osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4357

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 72

— 4334 —

Poz. 839

850 — Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie znaków i sygna∏ów drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4363 851 — Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wykazu podstawowych Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materia∏ów stomatologicznych . 4363

839
USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Art. 1. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obowiàzkowy wymiar zaj´ç wychowania fizycznego dla uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów wynosi 5 godzin lekcyjnych, a dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych — 4 godziny lekcyjne, w ciàgu tygodnia, z zastrze˝eniem art. 61.”; 2) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art. 20. 1. W celu kszta∏cenia m∏odzie˝y o szczególnych uzdolnieniach sportowych oraz odpowiednich warunkach zdrowotnych mogà byç tworzone klasy lub szko∏y sportowe albo szko∏y mistrzostwa sportowego, realizujàce programy szkolenia w okreÊlonych dyscyplinach sportu. 2. Programy szkolenia, o których mowa w ust. 1, dopuszcza do u˝ytku szkolnego minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”; 3) art. 61 otrzymuje brzmienie: „Art. 61. 1. Przepis art. 19 ust. 2 stosuje si´ od dnia 1 wrzeÊnia 2003 r. 2. Tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego dla uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów, a tak˝e dla uczniów klas pierwszych i drugich dotychczasowych szkó∏ ponadpodstawowych oraz uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych wynosi w okresie: 1) do dnia 31 sierpnia 2001 r. — co najmniej 3 godziny, 2) od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. — co najmniej 4 godziny. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury fizycznej i sportu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczalne formy realizacji 4 i 5 godziny obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego, majàc w szczególnoÊci na wzgl´dzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfik´ ich zainteresowaƒ sportowych, warunki realizacji zaj´ç wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego Êrodowiska lub szko∏y.” Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 sierpnia 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski