DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 831 — z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim . . . . . . . . . . . . 832 — z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” . . . . . . . . . . . . . . . . 833 — z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 834 — z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wynagrodzenia i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urz´dów konsularnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 835 — Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupe∏niajàcych oraz wysokoÊci odp∏atnoÊci za leki uzupe∏niajàce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4294 836 — Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprz´tu jednorazowego u˝ytku, które ze wzgl´du na te choroby mogà byç przepisywane bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub cz´Êciowà odp∏atnoÊcià . . . . . . . . . . . . . . . . . 4300 837 — Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprz´tu jednorazowego u˝ytku, wydawanych ubezpieczonym bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub za cz´Êciowà odp∏atnoÊcià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4304 OBWIESZCZENIE 838 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych . . . . . . . . . . . 4319 4269 4280 4283 4288

Nr 71

831
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (Dz. U. Nr 88, poz. 397 i z 1997 r. Nr 28, poz. 155) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.”; 2) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: „1. Ustanawia si´ «Katowickà Specjalnà Stref´ Ekonomicznà», zwanà dalej «strefà». 2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzchni 863,00 ha, po∏o˝onych na terenach gmin Godów i Paw∏owice oraz na terenie miast Dàbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrz´bie-Zdrój, Sosnowiec, Tychy, ˚ory, Cz´stochowa i Bielsko-Bia∏a.”; 3) w § 2 w pkt 1: a) lit. a) i b) otrzymujà brzmienie: „a) na zakup i monta˝ fabrycznie nowych maszyn i urzàdzeƒ przyj´tych przez przedsi´biorc´ do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów