DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 sierpnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 736 — Umowa dotyczàca statusu Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu mi´dzynarodowego, sporzàdzona w Ottawie dnia 20 wrzeÊnia 1951 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Umowy dotyczàcej statusu Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu mi´dzynarodowego, sporzàdzonej w Ottawie dnia 20 wrzeÊnia 1951 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 — Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli paƒstw trzecich przy Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sporzàdzona w Brukseli dnia 14 wrzeÊnia 1994 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli paƒstw trzecich przy Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sporzàdzonej w Brukseli dnia 14 wrzeÊnia 1994 r. . . . . . . 740 — Umowa mi´dzy Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporzàdzona w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . 741 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Umowy mi´dzy Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporzàdzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. . . . . . . . . . . . . 742 — Umowa Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporzàdzona w Brukseli dnia 19 paêdziernika 1970 r. . . . 743 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Umowy Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporzàdzonej w Brukseli dnia 19 paêdziernika 1970 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 — Umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczàcych obronnoÊci, w przypadku których zosta∏y z∏o˝one wnioski o udzielenie patentów, sporzàdzona w Pary˝u dnia 21 wrzeÊnia 1960 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczàcych obronnoÊci, w przypadku których zosta∏y z∏o˝one wnioski o udzielenie patentów, sporzàdzonej w Pary˝u dnia 21 wrzeÊnia 1960 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 — Protokó∏ dotyczàcy statusu mi´dzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sporzàdzony w Pary˝u dnia 28 sierpnia 1952 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Protoko∏u dotyczàcego statusu mi´dzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sporzàdzonego w Pary˝u dnia 28 sierpnia 1952 r. . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 748 — z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytu∏u wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokoÊci oprocentowania kredytów i odsetek   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 749 — z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeƒ zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a tak˝e sposobu rozliczeƒ z tytu∏u wykupienia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 750 — z dnia 28 lipca 2000 r. w sprawie okreÊlenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach paƒstwowej sfery bud˝etowej mogà byç wyp∏acane ponad ustalony poziom wynagrodzeƒ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 751 — z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki S∏owenii i Republiki Bu∏garii   . 752 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej   .   .   . 753 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydz´ przywo˝onà z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu   .   .   .   .   . 754 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywo˝one z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeƒstwa paƒstwa, policyjnych i obs∏ugi granicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 755 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Nr 64
3934

3946 3947 3950 3951 3956 3957

3964 3965

3969 3970 3980

3980

3998 4004 4006 4007 4009 4009 4010

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 64

— 3934 —

Poz. 736

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 756 — z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozosta∏ych cz∏onków samorzàdowego kolegium odwo∏awczego i pracowników biura tego kolegium   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4012

736
UMOWA dotyczàca statusu Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu mi´dzynarodowego, sporzàdzona w Ottawie dnia 20 wrzeÊnia 1951 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 20 wrzeÊnia 1951 r. w Ottawie zosta∏a sporzàdzona Umowa dotyczàca statusu Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu mi´dzynarodowego w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad UMOWA dotyczàca statusu Organizacji Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu mi´dzynarodowego Paƒstwa-Sygnatariusze niniejszej umowy, bioràc pod uwag´, ˝e dla wykonywania swoich funkcji i realizacji celów niezb´dne jest, aby Organizacja Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, jej mi´dzynarodowy personel i przedstawiciele Paƒstw-Cz∏onków uczestniczàcy w posiedzeniach Organizacji posiadali status okreÊlony w niniejszej umowie, uzgodni∏y, co nast´puje: Cz´Êç I. Postanowienia ogólne Artyku∏ 1 W niniejszej umowie wyra˝enie: (a) „Organizacja” oznacza Organizacj´ Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego, sk∏adajàcà si´ z Rady i jej organów pomocniczych; (b) „Rada” oznacza Rad´ ustanowionà zgodnie z artyku∏em 9 Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego i Rad´ Zast´pców; (c) „organy pomocnicze” oznacza ka˝dy organ, komitet albo s∏u˝b´ ustanowione przez Rad´ lub na podstawie jej upowa˝nienia, z wyjàtkiem tych, do których, AGREEMENT on the status of the North Atlantic Treaty Organization, national representatives and international staff The States signatory to the present Agreement, Considering that for the exercise of their functions and the fulfilment of their purposes it is necessary that the North Atlantic Treaty Organization, its international staff and the representatives of Member States attending meetings thereof should have the status set out hereunder, Have agreed as follows: Part I. — General Article 1 In the present Agreement, (a) ”the Organization” means the North Atlantic Treaty Organization consisting of the Council and its subsidiary bodies; (b) ”the Council” means the Council established under Article 9 of the North Atlantic Treaty and the Council Deputies; (c) ”subsidiary bodies” means any organ, committee or service established by the Council or under its authority, except those to which, in accordance with CONVENTION sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international Les Etats signataires présente Convention, ∫ la

Considérant qu’il est nécessaire que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant ∫ ses réunions bénéficient du statut ci-apr¯s, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission, sont convenus de ce qui suit: Titre I. — Généralités Article 1 Dans la présente Convention, (a) ”l’Organisation” désigne l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord se composant du Conseil et des organismes subsidiaires; (b) ”le Conseil” signifie le Conseil prévu ∫ l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil; (c) ”organismes subsidiaires” désigne tout autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, ∫ l’exception de ceux