You are on page 1of 114

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

Tªn líp

6A1
6A2
6A3
6A4
6A5
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
7A6
8A1
8A2
8A3
8A4
8A5
8A6
9A1
9A2
9A3
9A4
9A5
9A6

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

THCS Yªn L­
1
2010-2011
Danh s¸ch líp s¸ng
VÞ trÝTSHS Ch­¬ng tr×nhPhßng
§T
TT
1
50 CO BAN Cã

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO

BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN


Tªn líp

Danh s¸ch líp chiÒu
VÞ trÝTSHS Ch­¬ng tr×nhPhßng
§T
TT

L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

M

N

M· gv

Tªn gi¸o viªn

Quý
Quý
Oanh Oanh
Thuû T Thñy T
Th­¬ng Th­¬ng
Thoa Thoa
Nhung(S)
Nhung(S)
H.PhÈmH PhÈm
M¹nh M¹nh
Quúnh Quúnh
Minh Minh
Thanh Thanh
V
Thu V
T×nh T×nh
§iÖp
§iÖp
Ban
Ban
§øc
§øc
ThuËn ThuËn
Toµn Toµn
Thóy Thóy
Tùa
Tùa
Thu
§. Thu
T.H¶i T.H¶i
LËp
LËp
H»ng H»ng
H¶i
H¶i
Khiªm Khiªm
N¨m
N¨m
Ng©n Ng©n
HiÒn HiÒn
Chinh Chinh
V©n
V©n
Duy
Duy
DÉn
DÉn
Duyªn Duyªn
P.H¶i P. H¶i
§.Hµ
§ Hµ
Hång Hång
D.L©m D L©m
Lan
V Lan
H­íng H­íng
Huyªn Huyªn
Vò L©mL©m hp
HuÖ
HuÖ
H­êng T. H­êng
N.H­êngN H­êng

O

P

Q

R

Danh s¸ch gi¸o viªn
Giíi tÝnh Ngµy sinh
§iÖn tho¹i Email
Nam
1/1/1975
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam

Nam


Nam


Nam
Nam
Nam
Nam

Nam

1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975
1/1/1975

S

§Þa chØ

T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

U

M· m«n

Anh
CN
GDCD
Ho¸

MT
V¨n
Sinh
TD
Tin
To¸n

Nh¹c
§Þa

V

W

X

Danh s¸ch m«n häc
Tªn m«n
Sè phßng
HÖm«n

Anh
300
C«ng nghÖ300
GDCD
300
Hoa hoc 300
Lich su
300
Mü ThuËt 300
Ng÷ v¨n 300
Sinh häc 300
ThÓ dôc 300
Tin
300
Toan
300
Vat ly
300
¢m nh¹c 300
§Þa
300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A
1
2
3
4
5
6
7
8

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

D

E

6A1

6A2

6A3

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Thêi khãa biÓu líp
Cã gi¸ trÞ tõ ngµy

9

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

10

2

V¨n-N¨m

Anh-H»ng

Nh¹c-HuÖ

3

V¨n-N¨m

CN-Toµn Sinh-Nhung(S)

12

4

CN-Toµn

To¸n-Duy

CN-Thu

13

5

14

1

MT-Chinh

Sö-§iÖp

V¨n-N¨m

15

2

Anh-H»ng

Sinh-M¹nh

V¨n-N¨m

3

V¨n-N¨m

Anh-H»ng

Sö-§iÖp

17

4

GDCD-V

V¨n-N¨m

Anh-H»ng

18

5

19

1

V¨n-N¨m

TD-DÉn

Lý-H¶i

20

2

TD-DÉn

To¸n-Duy

V¨n-N¨m

3

To¸n-V©n

V¨n-N¨m

TD-DÉn

22

4

CN-Toµn

§Þa-N¨m

To¸n-V©n

23

5

24

1

Sinh-Nhung(S)

TD-DÉn

Anh-H»ng

25

2

Lý-H¶i

To¸n-Duy

To¸n-V©n

3

To¸n-V©n

Anh-H»ng

§Þa-Duyªn

27

4

Anh-H»ng

Lý-H¶i

TD-DÉn

28

5

29

1

Anh-H»ng

V¨n-N¨m Sinh-Nhung(S)

30

2

To¸n-V©n

V¨n-N¨m

Anh-H»ng

Sinh-Nhung(S) CN-Toµn

V¨n-N¨m

11

16

21

26

31
32

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

3
4

§Þa-N¨m

To¸n-Duy

To¸n-V©n

Thø 6

A

B

C

D

E

33

5

34

1

TD-DÉn

MT-Chinh

GDCD-V

35

2

To¸n-V©n

Nh¹c-HuÖ

MT-Chinh

3

Nh¹c-HuÖ

Sinh-M¹nh

To¸n-V©n

37

4

Sö-§iÖp

GDCD-BÐ

CN-Thu

38
39

5

36

Thø 7

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8

6A4

6A5

7A1

7A2

7A3

9

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

10

GDCD-Toµn

V¨n-Thu

To¸n-Lan

V¨n-§iÖp

Tin-Minh

11

To¸n-Duy

V¨n-Thu

Anh-H»ng

V¨n-§iÖp

Tin-Minh

12

Anh-H»ng

§Þa-Duyªn

V¨n-Thanh

§Þa-M¹nh

TD-Ban

14

Sinh-Nhung(S)

Anh-H»ng

Nh¹c-HuÖ

Sö-Huyªn

Sö-Ban

15

Nh¹c-HuÖ

V¨n-Thu

Sinh-Nhung(S)

V¨n-§iÖp

MT-Chinh

16

V¨n-Thu

Sinh-Nhung(S)

MT-Chinh

Tin-Minh

Anh-Thóy

17

CN-Thu

Sö-§iÖp

§Þa-M¹nh

MT-Chinh

§Þa-Ng©n

19

Anh-H»ng

CN-Thu

Sö-Thanh

To¸n-Lan

Anh-Thóy

20

CN-Thu

To¸n-V©n

Anh-H»ng

Tin-Minh

V¨n-§iÖp

21

V¨n-Thu

GDCD-Toµn

V¨n-Thanh

TD-Tùa

To¸n-Lan

22

To¸n-Duy

Anh-H»ng

To¸n-Lan

GDCD-Thanh

GDCD-HuÖ

Lý-Toµn

Anh-H»ng

CN-§øc

13

18

23
24

Lý-H¶i

MT-Chinh

To¸n-Lan

TD-Tùa

Anh-Thóy

25

Sinh-Nhung(S)

Anh-H»ng

CN-§øc

To¸n-Lan

Lý-Toµn

26

TD-H¶i

TD-DÉn

§Þa-M¹nh

Sinh-Nhung(S)

To¸n-Lan

27

To¸n-Duy

To¸n-V©n

TD-Tùa

Lý-Toµn

Sinh-Nhung(S)

Sinh-Nhung(S)

Anh-H»ng

§Þa-Ng©n

28
29

TD-H¶i

CN-Thu

Tin-Minh

V¨n-§iÖp

To¸n-Lan

30

To¸n-Duy

Lý-H¶i

Tin-Minh

Sinh-Nhung(S)

V¨n-§iÖp

31

§Þa-Duyªn

To¸n-V©n

Anh-H»ng

To¸n-Lan

TD-Ban

32

Anh-H»ng

Sö-Huyªn

Nh¹c-HuÖ

Sinh-Nhung(S) GDCD-Thanh

F

G

33

H

I

J

Sö-Thanh

Anh-H»ng

Sinh-Nhung(S)

34

V¨n-Thu

Nh¹c-HuÖ

V¨n-Thanh

To¸n-Lan

V¨n-§iÖp

35

V¨n-Thu

TD-DÉn

V¨n-Thanh

§Þa-M¹nh

V¨n-§iÖp

36

Sö-§iÖp

V¨n-Thu

To¸n-Lan

CN-§øc

Sö-Ban

37

MT-Chinh

To¸n-V©n

TD-Tùa

Nh¹c-HuÖ

To¸n-Lan

38
39

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8

7A4

7A5

7A6

8A1

8A2

9

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

10

V¨n-V

To¸n-§.Hµ

GDCD-§øc

TD-Khiªm

V¨n-T.H¶i

11

§Þa-Ng©n

GDCD-§øc

To¸n-§.Hµ

Sö-H­íng

V¨n-T.H¶i

12

To¸n-§.Hµ Sinh-Nhung(S)

Sinh-HiÒn

Anh-Th­¬ng

Lý-Oanh

13
14

Anh-Thóy

Anh-Th­¬ng

V¨n-V

Sö-H­íng

MT-P.H¶i

15

Sö-Huyªn

§Þa-Ng©n

V¨n-V

V¨n-T.H¶i

Anh-Th­¬ng

16

V¨n-V

Nh¹c-HuÖ

Sö-Ban

Sinh-N.H­êng

V¨n-T.H¶i

Sinh-HiÒn Sinh-Nhung(S)

Nh¹c-HuÖ

CN-Hång

Sinh-N.H­êng

19

Sö-Huyªn

TD-Khiªm

To¸n-§.Hµ

To¸n-Thuû T

Anh-Th­¬ng

20

TD-Ban

V¨n-Thanh

TD-Khiªm

Nh¹c-Quý

V¨n-T.H¶i

21

GDCD-§øc

To¸n-§.Hµ

Tin-Minh

V¨n-T.H¶i

TD-Khiªm

22

To¸n-§.Hµ

CN-§øc

V¨n-V

TD-Khiªm

To¸n-Thuû T

23

Tin-Minh

Sö-Thanh

Anh-Th­¬ng

24

Lý-Toµn

§Þa-Ng©n

Tin-Minh

Sinh-N.H­êng

TD-Khiªm

25

MT-Chinh

Anh-Th­¬ng

TD-Khiªm

To¸n-Thuû T

Sinh-N.H­êng

26

Tin-Minh

Lý-Toµn

Anh-Th­¬ng

Ho¸-HiÒn

To¸n-Thuû T

27

§Þa-Ng©n

Tin-Minh

MT-Chinh

Anh-Th­¬ng

CN-Hång

28

Anh-Thóy

MT-Chinh

Lý-Toµn

Lý-Oanh

Ho¸-HiÒn

29

Anh-Thóy

V¨n-Thanh

V¨n-V

V¨n-T.H¶i

To¸n-Thuû T

30

To¸n-§.Hµ

Anh-Th­¬ng

Sinh-HiÒn

V¨n-T.H¶i

Nh¹c-Quý

31

Nh¹c-HuÖ

Sö-Thanh

Anh-Th­¬ng

To¸n-Thuû T

§Þa-H­íng

32

V¨n-V

To¸n-§.Hµ

Sö-Ban

Anh-Th­¬ng

Sö-H­íng

17
18

K

L

M

N

O

33

V¨n-V

Tin-Minh

To¸n-§.Hµ

GDCD-Oanh

Anh-Th­¬ng

34

TD-Ban

To¸n-§.Hµ

CN-§øc

To¸n-Thuû T

Ho¸-HiÒn

35

To¸n-§.Hµ

TD-Khiªm

§Þa-Ng©n

§Þa-H­íng

To¸n-Thuû T

36

Sinh-HiÒn

V¨n-Thanh

To¸n-§.Hµ

MT-P.H¶i

Sö-H­íng

37

CN-§øc

V¨n-Thanh

§Þa-Ng©n

Ho¸-HiÒn

GDCD-Oanh

38
39

P

Q

R

S

T

1
2
3
4
5
6
7
8

8A3

8A4

8A5

8A6

9A1

9

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

10

To¸n-LËp

V¨n-ThuËn

CN-Hång

Ho¸-H­êng

MT-P.H¶i

11

To¸n-LËp

V¨n-ThuËn

TD-Khiªm

Sinh-N.H­êng

Ho¸-H­êng

12

Sinh-N.H­êng

Anh-Thóy

To¸n-LËp

TD-Khiªm

V¨n-Quúnh

14

V¨n-T.H¶i

Sinh-N.H­êng

Ho¸-HiÒn

V¨n-ThuËn

Ho¸-H­êng

15

§Þa-H­íng

Anh-Thóy

Sinh-N.H­êng

V¨n-ThuËn

V¨n-Quúnh

16

Sö-H­íng

Ho¸-HiÒn

§Þa-Quúnh

CN-Hång

Sinh-M¹nh

17

Anh-Th­¬ng

Sö-H­íng

Anh-Thóy

§Þa-Quúnh

Sö-Ban

13

§Þa-Duyªn

18
19

V¨n-T.H¶i

V¨n-ThuËn

To¸n-LËp

To¸n-T×nh

V¨n-Quúnh

20

To¸n-LËp

Sö-H­íng

Anh-Thóy

21

Anh-Th­¬ng

To¸n-Thuû T

GDCD-Oanh

Anh-Thóy

Lý-BÐ

22

Nh¹c-Quý

Anh-Thóy

V¨n-ThuËn

Sö-H­íng

TD-Tùa

GDCD-Oanh To¸n-D.L©m

CN-H¶i

23
24

Ho¸-HiÒn

To¸n-Thuû T

To¸n-LËp

To¸n-T×nh

GDCD-§øc

25

CN-Hång

Lý-Oanh

To¸n-LËp

Anh-Thóy

TD-Tùa

26

To¸n-LËp

TD-Khiªm

Lý-Oanh

Ho¸-H­êng

To¸n-D.L©m

27

TD-Khiªm

Ho¸-HiÒn

Sinh-N.H­êng

Lý-Oanh

Anh-Thóy

28

Anh-Th­¬ng

CN-Hång

MT-P.H¶i

Sinh-N.H­êng

Sinh-M¹nh

29

Sö-H­íng

Sinh-N.H­êng

V¨n-ThuËn

TD-Khiªm

Lý-BÐ

30

Sinh-N.H­êng

TD-Khiªm

Sö-H­íng

V¨n-ThuËn

Anh-Thóy

31

V¨n-T.H¶i

Nh¹c-Quý

Ho¸-HiÒn

To¸n-T×nh

Tin-Minh

32

V¨n-T.H¶i

To¸n-Thuû T

Anh-Thóy

Nh¹c-Quý

Tin-Minh

P

Q

R

S

T

33

Ho¸-HiÒn

§Þa-H­íng

Nh¹c-Quý

Anh-Thóy

To¸n-D.L©m

34

Lý-Oanh

MT-P.H¶i

V¨n-ThuËn

Sö-H­íng

V¨n-Quúnh

35

MT-P.H¶i

GDCD-Oanh

V¨n-ThuËn

To¸n-T×nh

V¨n-Quúnh

36

GDCD-Oanh

To¸n-Thuû T

TD-Khiªm

V¨n-ThuËn

To¸n-D.L©m

37

TD-Khiªm

V¨n-ThuËn

Sö-H­íng

MT-P.H¶i

§Þa-Duyªn

38
39

U

V

W

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8

9A2

9A3

9A4

9A5

9A6

9

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

10

Sö-Ban

Anh-Thóy

V¨n-Quúnh

Lý-BÐ

V¨n-H.PhÈm

11

V¨n-Huyªn

To¸n-Thuû T

V¨n-Quúnh

§Þa-Duyªn

CN-H¶i

12

GDCD-§øc

Lý-BÐ

TD-Tùa

CN-H¶i

Ho¸-H­êng

14

Tin-Minh

V¨n-H.PhÈm

V¨n-Quúnh

Sinh-Ng©n

Sinh-M¹nh

15

Tin-Minh

Sö-Ban

§Þa-Duyªn

Ho¸-H­êng

V¨n-H.PhÈm

16

§Þa-Duyªn

Sinh-Ng©n

Anh-Th­¬ng

V¨n-Huyªn

MT-P.H¶i

17

V¨n-Huyªn

Tin-Minh

MT-P.H¶i

§Þa-Duyªn

Ho¸-H­êng

18

Anh-Thóy

Ho¸-H­êng

Sinh-Ng©n

Tin-Minh

Anh-Th­¬ng

19

TD-Tùa

GDCD-§øc

Sö-Ban

Tin-Minh

Lý-BÐ

20

V¨n-Huyªn

To¸n-Thuû T

CN-H¶i

TD-Tùa

Anh-Th­¬ng

21

To¸n-D.L©m

CN-H¶i

V¨n-Quúnh

To¸n-T×nh

V¨n-H.PhÈm

22

Lý-BÐ

V¨n-H.PhÈm

To¸n-T×nh

Anh-Th­¬ng To¸n-D.L©m

23

Anh-Thóy

V¨n-H.PhÈm

Lý-BÐ

V¨n-Huyªn

Sö-Ban

24

MT-P.H¶i

§Þa-Duyªn

Anh-Th­¬ng

Ho¸-H­êng

Sinh-M¹nh

25

Sinh-M¹nh

MT-P.H¶i

Ho¸-H­êng

Sinh-Ng©n

Tin-Minh

26

TD-Tùa

Anh-Thóy

Sinh-Ng©n

To¸n-T×nh

GDCD-§øc

To¸n-T×nh

MT-P.H¶i

§Þa-Duyªn

13

27

To¸n-D.L©m To¸n-Thuû T

28

Ho¸-H­êng

Tin-Minh

§Þa-Duyªn

GDCD-§øc

To¸n-D.L©m

29

V¨n-Huyªn

V¨n-H.PhÈm

V¨n-Quúnh

Anh-Th­¬ng

TD-Tùa

30

V¨n-Huyªn

V¨n-H.PhÈm

Ho¸-H­êng

To¸n-T×nh To¸n-D.L©m

31

To¸n-D.L©m

TD-Tùa

Lý-BÐ

V¨n-Huyªn

V¨n-H.PhÈm

32

Ho¸-H­êng

Lý-BÐ

To¸n-T×nh

TD-Tùa

V¨n-H.PhÈm

U

V

W

X

Y

33

CN-H¶i

Ho¸-H­êng

GDCD-§øc

Lý-BÐ

§Þa-Duyªn

34

§Þa-Duyªn

TD-Tùa

Tin-Minh

V¨n-Huyªn

Lý-BÐ

35

To¸n-D.L©m

§Þa-Duyªn

Tin-Minh

V¨n-Huyªn

TD-Tùa

36

Lý-BÐ

Sinh-Ng©n

TD-Tùa

To¸n-T×nh

Tin-Minh

37

Sinh-M¹nh

To¸n-Thuû T

To¸n-T×nh

Sö-Ban

To¸n-D.L©m

38
39

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Thø 2
3

4

5

1

2

Thø 3
3

4

5

1

2

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Thêi khãa biÓu gi¸o viªn
Cã gi¸ trÞ tõ ngµy

1

Quý
Oanh
Thñy T
Th­¬ng
Thoa
Nhung(S)
H PhÈm
M¹nh
Quúnh
Minh
Thanh
Thu V
T×nh
§iÖp
Ban
§øc
ThuËn
Toµn
Thóy
Tùa
§. Thu
T.H¶i
LËp
H»ng
H¶i
Khiªm
N¨m
Ng©n
HiÒn
Chinh
V©n
Duy
DÉn
Duyªn
P. H¶i
§ Hµ
Hång
D L©m
V Lan
H­íng
Huyªn
L©m hp
HuÖ
T. H­êng

2

8A2
9A3
8A1
6A3 7A5
9A6
7A2
9A4 9A4 9A1
7A3 7A3
7A1
7A4
7A2
9A2
7A6
8A4
6A4
9A3
6A5
8A2
8A3
6A2
8A1
6A1

7A2
7A3
7A5 9A2
8A4
6A2 6A1
8A4
9A4
6A5 6A3
8A2
8A3 8A5
7A1 6A4
9A6 9A5
8A5 8A6
6A1
7A4
7A6

Thø 4

8A1
8A6
8A1 9A3
7A5 8A2 9A4 8A3 9A6 8A2 9A6
6A4
9A3
9A6
9A4
9A2

7A1
9A6
6A2
9A1
9A2

7A6 7A6
6A2 7A2
7A3 9A3
8A6 8A6

6A5 7A5
9A1 7A1
8A5 8A6
9A1
7A2 9A3 9A5 9A5 7A2
7A1 7A5
7A4 6A1
8A6
6A3 6A5
7A3
7A6 9A1
9A4 7A4
9A3
8A4

7A4 8A4 7A3 8A5 9A2 7A3
9A2
6A5 6A4 6A4
6A5
8A3 8A1 8A2
8A3
8A5
6A5 6A1 6A2 6A3
6A4
6A3
7A5
6A3 6A3 6A1 6A2
6A1
9A5 7A5 9A3 7A3 9A4
8A5
8A4 7A4
6A1 7A3 7A1 7A2

6A5
6A2
6A2 6A1

6A4 6A2
9A5 6A5
9A1
7A5 7A6 7A4
8A5

8A5
9A5
6A4
8A2
8A3
7A1
9A4
7A6
6A3

8A2

9A4 9A2 9A5 9A1
9A6 9A4
7A6
8A6 8A1
9A1

7A1

7A2
8A1
9A2

6A3
8A6 9A1 9A6

8A1 8A3 8A3 8A4
7A2 7A4 9A5 9A2
7A1 6A4 7A5 7A6
9A1 9A5
9A6 9A3

8A4
7A4 9A2

A
54 N H­êng
55 BÐ

B

C

D

E

8A6 8A3
9A5
9A3

F

G

H

I

J

K

L

8A4 8A5 8A1 8A2
9A6

M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

Thø 4
3

4

5

1

2

Thø 5
3

4

5

1

2

Thø 6
3

4

5

1

Thø 7

8A3
8A2 8A4 8A6 8A5
8A5
8A4 8A5 8A6 8A1
8A1 8A3
8A4 8A2
8A4 8A1 8A2 9A3
8A2
8A1 8A4
8A1
8A3 9A5 7A6 9A4 7A5 7A6 8A1 8A3 9A5 7A5 7A6 8A1 8A2
6A1 6A4 7A2 7A3 7A1 6A3
9A3
9A6 9A2 7A1
9A1
9A4
9A4
7A6
7A4 7A6 9A6 7A4 7A5 9A3 7A1
7A1 7A2 7A5
7A5
7A6
7A6
9A5 9A4
8A6
9A5 9A4
7A2
9A6
7A4 7A5 7A3 9A1 7A1 9A6
9A5
8A5
8A5
6A5 6A1 7A1 7A4 7A3 7A5 7A2 7A6
8A6 8A4 9A2 7A3 8A6 9A3 9A1 7A4 7A4
7A2 9A1
7A2 9A1 9A2 7A1
9A6
6A4
6A5
8A1
8A1
8A5 8A5 8A3
6A5 7A2 6A3 6A5 6A2 6A1 7A2 6A1
9A3
9A1 6A4 6A1 6A4 6A2
6A4
8A2 8A1
8A2 7A6 8A4 8A3
8A6
6A2 6A2
6A2
7A5 9A5 9A4 7A4 7A3
8A3
8A1 8A4 8A2
6A5 7A4
7A6 7A5
6A1 6A3
6A3 6A1 6A5
6A4
6A2
6A4
6A3
6A2
6A5 6A3
9A3
6A3 9A6 9A4
9A2 9A3
9A5 8A5
7A5 7A4
8A3
8A2 8A4
9A2 9A6
9A1 9A2 9A6
7A3 7A1
7A1 7A2 7A3
7A3
8A6
8A3
9A5
9A2
9A6 9A3 9A3

7A2 6A1 6A5 7A3
9A3 9A6 9A6

7A1 9A1 9A1 7A5
7A5 7A1 7A1
7A4 7A4
9A5 8A6 9A4
7A3
7A3 7A6
9A4
8A6
6A2
9A1
8A5 8A6
9A3 9A5

9A2

7A3
7A4
7A6
8A5

9A3
6A4

8A1 8A3 8A3
6A3 7A1 6A4 7A2
6A5
9A2
8A4
6A2 6A3 6A1
7A6 8A5

8A3 8A2
6A2

6A1 6A5 6A3
6A4
6A2
6A1
6A4
9A6 9A2
8A4
7A4
7A5 7A6 7A5
9A6 9A2
9A1
7A2
7A2
8A5 8A2 8A2 8A4 8A6
9A2 9A5 7A2
9A5

7A3
9A5 9A4 8A6

9A1
9A4
7A1
6A3

9A4

7A4 7A3
6A5
9A2 9A3

N
54
55

O

P

Q

R

8A1 8A2
9A1 9A2 9A4

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

8A5 8A6 8A4 8A3
9A1
9A4 9A3 9A5 9A6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

AB

AC

AD

AE

2

Thø 7
3

4

5

8A4 8A3 8A2
8A2 8A4 9A3

7A2 6A2 9A2
9A1
9A4 9A6
7A1 7A5 7A5
8A6 9A5 9A4
7A3 6A4 6A1
7A3 9A5
7A2 7A4
8A5 8A6 8A4

9A6 9A4 7A1
6A4 6A5 6A3

7A5 8A5 8A3
7A6 9A3
7A4
6A3
6A1 6A3

7A6
8A1
6A4
6A5

6A5
9A3
9A1
8A3 8A1 8A6
7A4 7A6
9A2 9A1 9A6
7A1 7A3
8A1 8A2 8A5
9A5
6A2 6A1 7A2

AF

AB
54
55

AC

AD

9A2 6A2

AE

AF

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

2

Thø 2
3

4

5

1

2

Thø 3
3

4

5

1

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Thêi khãa biÓu gi¸o viªn tæng hîp
Cã gi¸ trÞ tõ ngµy

Gi¸o viªn

Quý

Buæi d¹y

1

Thø 4

S¸ng
ChiÒu

Oanh

8A2

S¸ng
ChiÒu

Thñy T

9A3

S¸ng

8A1

ChiÒu

Th­¬ng

8A1

S¸ng

7A5 8A2 9A4 8A3 9A6 8A2

ChiÒu

Thoa

S¸ng
ChiÒu

Nhung(S)

6A3 7A5

S¸ng

6A4 7A1 6A5 7A5

ChiÒu

H PhÈm

S¸ng

9A6

9A3 9A6

ChiÒu

M¹nh

7A2

9A6 6A2 9A1 7A1

9A4 9A4 9A1

9A4 9A1 8A5 8A6

7A3 7A3

9A2 9A2 7A2 9A3 9A5 9A5

S¸ng
ChiÒu

Quúnh

S¸ng

9A1

ChiÒu

Minh

S¸ng
ChiÒu

Thanh

7A1

S¸ng

7A1

ChiÒu

Thu V

S¸ng

7A4

7A6 7A6 7A4 6A1

ChiÒu

T×nh

8A6

S¸ng
ChiÒu

§iÖp

S¸ng

7A2 7A2

6A2 7A2 6A3 6A5

ChiÒu

Ban

S¸ng

9A2

7A3

7A3 9A3 7A6 9A1

9A4

ChiÒu

§øc

S¸ng

7A6 7A5 9A2

9A3

ChiÒu

ThuËn

S¸ng

8A4 8A4

8A6 8A6

8A4

ChiÒu

Toµn

S¸ng

6A4 6A2 6A1

ChiÒu

Thóy

S¸ng

9A3

8A4

7A4 8A4 7A3 8A5 9A2 7A3

9A4

9A2

ChiÒu

Tùa

S¸ng
ChiÒu

§. Thu

S¸ng

6A5 6A5 6A3

6A5 6A4 6A4

6A5

ChiÒu

T.H¶i

S¸ng
ChiÒu

8A2 8A2

8A3 8A1 8A2

8A3

A
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

LËp

B
S¸ng

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

8A3 8A3 8A5

M

8A5

ChiÒu

H»ng

S¸ng

6A2 7A1 6A4

6A5 6A1 6A2 6A3

6A4

ChiÒu

H¶i

9A6 9A5

6A3

8A1 8A5 8A6

7A5

S¸ng
ChiÒu

Khiªm

S¸ng
ChiÒu

N¨m

S¸ng

6A1 6A1

6A3 6A3 6A1 6A2

6A1

ChiÒu

Ng©n

7A4

S¸ng

9A5 7A5 9A3 7A3 9A4

ChiÒu

HiÒn

7A6

S¸ng

8A5

8A4 7A4

ChiÒu

Chinh

6A1 7A3 7A1 7A2

S¸ng
ChiÒu

V©n

S¸ng
ChiÒu

Duy

6A4 6A2

S¸ng
ChiÒu

DÉn

6A2

S¸ng
ChiÒu

Duyªn

9A5 6A5

S¸ng

9A4 9A2 9A5 9A1

ChiÒu

P. H¶i

S¸ng

9A1

8A2

9A6 9A4

ChiÒu

§ Hµ

S¸ng

7A5 7A6 7A4

7A6

ChiÒu

Hång

S¸ng

8A5

8A6 8A1

ChiÒu

D L©m

S¸ng
ChiÒu

V Lan

S¸ng

7A1

7A2

ChiÒu

H­íng

S¸ng

8A1

8A1 8A3 8A3 8A4

9A2

7A2 7A4 9A5 9A2

ChiÒu

Huyªn

S¸ng

7A4

ChiÒu

L©m hp

S¸ng
ChiÒu

HuÖ

S¸ng

6A3

7A1 6A4 7A5 7A6

8A6 9A1 9A6

9A1 9A5

ChiÒu

T. H­êng

S¸ng

9A6 9A3

ChiÒu

N H­êng

8A6 8A3

S¸ng

8A4 8A5 8A1 8A2

ChiÒu

S¸ng
ChiÒu

9A5

9A3

9A6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

2

Thø 4
3

4

5

1

2

Thø 5
3

4

5

1

2

Thø 6
3

4

5

8A1

8A3

8A2 8A4 8A6 8A5

8A6 8A5

8A4 8A5 8A6 8A1

9A3 8A4 8A2

8A4 8A1 8A2 9A3

8A1
8A2

8A1 8A4

9A6 8A3 9A5 7A6 9A4 7A5 7A6 8A1 8A3 9A5 7A5 7A6 8A1 8A2

6A1 6A4 7A2 7A3 7A1 6A3 7A2 6A1 6A5 7A3
9A6 9A3 9A3

9A3 9A3 9A6 9A6
9A6 9A2 7A1

9A1

9A4

9A4

7A2 7A6

7A4 7A6 9A6 7A4 7A5 9A3 7A1 7A1 9A1 9A1 7A5

7A5 7A1 7A2 7A5
7A6
9A5 9A4

8A6

7A5

7A5 7A1 7A1

7A6

7A4 7A4

9A5 9A4

9A5 8A6 9A4

7A3

7A2 7A3

7A4

9A6

7A3 7A6

7A4 7A5 7A3 9A1 7A1 9A6

9A5

8A5

9A4
8A5 8A6

6A5 6A1 7A1 7A4 7A3 7A5 7A2 7A6

6A2

8A5 8A6 8A4 9A2 7A3 8A6 9A3 9A1 7A4 7A4 9A1
9A5 7A2 9A1

7A2 9A1 9A2 7A1

9A6

8A5 8A6
9A3 9A5

6A4 6A4

6A5

8A2 8A1

8A1 8A1 8A3 8A3

N
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

O

P

Q

8A3

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

8A5 8A5 8A3

7A1

6A5 7A2 6A3 6A5 6A2 6A1 7A2 6A1 6A3 7A1 6A4 7A2

9A4 9A3

9A1 6A4 6A1 6A4 6A2

6A4 6A5

8A2 7A6 8A4 8A3

8A6 8A4

7A6 8A2 8A1
6A3 6A2 6A2

9A2

6A2 6A2 6A3 6A1
7A5 9A5 9A4 7A4 7A3
8A3

8A1 8A4 8A2

6A5 7A4

7A6 8A5

8A3

7A6 7A5

6A5 6A1 6A3

6A3 6A1 6A5

6A1 6A5 6A3

6A2

6A2

6A4

6A4

6A1 6A3

6A4

6A2

6A5 6A3

9A3

6A3 9A6 9A4

9A2 9A3

6A4

7A4
8A3

9A1 9A2 9A6

7A1 7A2 7A3

9A6 9A2
7A3

8A6

9A2

7A5 7A6

8A2 8A4
9A1 9A2 9A6

7A3 7A1

9A6

9A5 8A5

7A5 7A4

8A4

6A2

9A1

7A2

8A3 8A5 8A2 8A2 8A4
9A5

9A2 9A2 9A5 7A2

7A3

7A4 7A3
9A5 9A4 8A6
8A1 8A2

9A1 9A2 9A4

9A2

9A4

9A2 9A3

8A5 8A6 8A4 8A3
9A1

9A4 9A3 9A5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

AB

AC

AD

AE

AF

1

2

Thø 7
3

4

5

8A3 8A4 8A3 8A2
8A1 8A2 8A4 9A3

7A2 6A2 9A2
9A1 9A1
9A4 9A4 9A6
7A1 7A1 7A5 7A5
6A3
8A6 9A5 9A4
7A3 7A3 6A4 6A1
7A4

7A3 9A5

7A6

7A2 7A4

8A5 8A5 8A6 8A4

9A3 9A6 9A4 7A1
6A4 6A4 6A5 6A3

AB
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

AC

AD

AE

7A5 8A5 8A3

7A6 9A3 7A6
8A2

7A4 8A1

6A2 6A3

6A4

6A1 6A3 6A5

6A1 6A5
9A2 9A3

9A1

8A4 8A3 8A1 8A6
7A5 7A4 7A6

9A2 9A1 9A6
7A2

7A1 7A3

8A6 8A1 8A2 8A5
9A5 9A5

6A5 6A2 6A1 7A2

9A6

9A2 6A2

AF

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2

Thø 2
3

4

5

1

2

Thø 3
3

4

5

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Thêi khãa biÓu phßng häc tæng hîp
Cã gi¸ trÞ tõ ngµy

Phßng häc

Buæi häc

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

Thø 4
3

4

5

1

2

Thø 5
3

4

5

1

2

Thø 6
3

4

Thø 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AA

AB

AC

AD

AE

AF

5

1

2

Thø 7
3

4

5

AG

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

D

E

Thø 4

Thø 5

THCS Yªn L­
1
2010-2011
Gi¸o viªn

Quý

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14
15
16
17
18

8A1-¢m nh¹c

8A3-¢m nh¹c

Gi¸o viªn

Oanh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

19

1

20

2

8A6-GDCD

8A4-Vat ly

21

3

8A5-GDCD

8A5-Vat ly

22

4

23

5

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

8A2-Vat ly

8A6-Vat ly
8A1-Vat ly
Gi¸o viªn

Thñy T

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

1
2
3

9A3-Toan

4

Thø 4

Thø 5

8A1-Toan
9A3-Toan
8A4-Toan
8A2-Toan

8A4-Toan
8A1-Toan
8A2-Toan
9A3-Toan

5
Gi¸o viªn

Th­¬ng

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2
1
2
3
4
5

8A1-Anh

Thø 3

Thø 4

Thø 5

7A5-Anh
8A2-Anh
9A4-Anh
8A3-Anh
9A6-Anh

8A2-Anh
9A6-Anh
8A3-Anh
9A5-Anh
7A6-Anh

9A4-Anh
7A5-Anh
7A6-Anh
8A1-Anh
8A3-Anh

A
46
47
48
49

B

C
Gi¸o viªn

D

E

Nhung(S)

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

50

1

6A4-Sinh häc

6A1-Sinh häc

51

2

7A1-Sinh häc

6A4-Sinh häc

52

3

6A3-Sinh häc

6A5-Sinh häc

7A2-Sinh häc

53

4

7A5-Sinh häc

7A5-Sinh häc

7A3-Sinh häc

54

5

55
56
57
58
59

7A1-Sinh häc
Gi¸o viªn

H PhÈm

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

9A3-Ng÷ v¨n

60

1

61

2

62

3

9A6-Ng÷ v¨n

63

4

9A3-Ng÷ v¨n

64

5

9A3-Ng÷ v¨n

65
66
67
68
69

Thø 5

9A6-Ng÷ v¨n

9A6-Ng÷ v¨n

Gi¸o viªn

M¹nh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

70

1

9A6-Sinh häc

9A6-Sinh häc

71

2

6A2-Sinh häc

9A2-Sinh häc

72

3

9A1-Sinh häc

7A1-§Þa

73

4

74

5

75
76
77
78
79

7A2-§Þa

7A1-§Þa
9A1-Sinh häc
Gi¸o viªn

Quúnh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

9A4-Ng÷ v¨n

9A1-Ng÷ v¨n

80

1

81

2

9A4-Ng÷ v¨n

9A1-Ng÷ v¨n

82

3

9A4-Ng÷ v¨n

8A5-§Þa

9A4-Ng÷ v¨n

Thø 5

A

B

C

83

4

9A1-Ng÷ v¨n

8A6-§Þa

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

5

100

1

7A1-Lich su

101

2

7A5-Ng÷ v¨n

102

3

7A1-Ng÷ v¨n

103

4

104

5

Gi¸o viªn

E

Minh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2
1
2
3

7A3-Tin
7A3-Tin

4
5

Thø 3

Thø 4

Thø 5

9A2-Tin
9A2-Tin
7A2-Tin
9A3-Tin
9A5-Tin

9A5-Tin
7A2-Tin
7A6-Tin

7A6-Tin
9A6-Tin
7A4-Tin
7A5-Tin
9A3-Tin

Gi¸o viªn

7A4-Tin
Thanh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

105
106
107
108
109

Thø 3

7A1-Ng÷ v¨n

Thø 4

Thø 5

7A2-GDCD
7A5-Lich su
Gi¸o viªn

Thu V

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

7A6-Ng÷ v¨n

110

1

111

2

112

3

7A4-Ng÷ v¨n

113

4

6A1-GDCD

114

5

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

D

7A4-Ng÷ v¨n

7A6-Ng÷ v¨n

Gi¸o viªn

7A6-Ng÷ v¨n

T×nh

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2
1

Thø 3

Thø 4

Thø 5

8A6-Toan

8A6-Toan

9A5-Toan
9A4-Toan

9A5-Toan
9A4-Toan

2
3
4
5

A
126
127
128
129

B

C
Gi¸o viªn

D

E

Thø 4

Thø 5

§iÖp

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

6A2-Lich su

130

1

131

2

7A2-Ng÷ v¨n

7A2-Ng÷ v¨n

132

3

7A2-Ng÷ v¨n

6A3-Lich su

133

4

134
135
136
137
138
139

5

140

1

141

2

142

3

143

4

144

5

7A3-Ng÷ v¨n

6A5-Lich su

Gi¸o viªn

Ban

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

145
146
147
148
149

9A2-Lich su

Thø 3

Thø 4

7A3-Lich su

9A4-Lich su

9A3-Lich su

7A4-ThÓ dôc

Thø 5

7A6-Lich su
7A3-ThÓ dôc

9A1-Lich su
9A6-Lich su
Gi¸o viªn

§øc

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

9A3-GDCD

9A1-GDCD

150

1

151

2

7A6-GDCD

152

3

7A5-GDCD

7A4-GDCD

153

4

9A2-GDCD

7A5-C«ng nghÖ

154

5

155
156
157
158
159

7A1-C«ng nghÖ

7A3-C«ng nghÖ
Gi¸o viªn

9A6-GDCD

9A5-GDCD

ThuËn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

160

1

161

2

8A4-Ng÷ v¨n

162

3

8A4-Ng÷ v¨n

Thø 3

Thø 4

8A6-Ng÷ v¨n

8A4-Ng÷ v¨n

8A6-Ng÷ v¨n

Thø 5

A

B

C

D

E

8A5-Ng÷ v¨n

163

4

164
165
166
167
168
169

5

170

1

171

2

6A4-GDCD

172

3

6A2-C«ng nghÖ

6A5-GDCD

7A5-Vat ly

173

4

6A1-C«ng nghÖ

6A1-C«ng nghÖ

7A2-Vat ly

174

5

7A1-Vat ly

7A6-Vat ly

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Gi¸o viªn

Toµn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

7A4-Vat ly
7A3-Vat ly

Gi¸o viªn

Thóy

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2
1
2

9A3-Anh

3
4

8A4-Anh

5

Thø 3

Thø 4

Thø 5

7A4-Anh
8A4-Anh
7A3-Anh
8A5-Anh
9A2-Anh

7A3-Anh
8A5-Anh
8A6-Anh
8A4-Anh
9A2-Anh

7A3-Anh
8A6-Anh
9A3-Anh
9A1-Anh
7A4-Anh

Gi¸o viªn

Tùa

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

190

1

9A2-ThÓ dôc

7A2-ThÓ dôc

191

2

9A5-ThÓ dôc

9A1-ThÓ dôc

192

3

7A2-ThÓ dôc

9A2-ThÓ dôc

193

4

9A1-ThÓ dôc

7A1-ThÓ dôc

194
195
196
197
198
199

5

200

1

201

2

6A5-Ng÷ v¨n

6A5-Ng÷ v¨n

6A4-C«ng nghÖ

202

3

6A5-Ng÷ v¨n

6A4-Ng÷ v¨n

6A4-Ng÷ v¨n

203

4

9A4-ThÓ dôc

Gi¸o viªn

§. Thu

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

6A5-C«ng nghÖ

6A3-C«ng nghÖ 6A4-C«ng nghÖ

Thø 5

A
204
205
206
207
208
209

5

210

1

211

2

212

3

213

4

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

5

240

B

C

D

E

Thø 3

Thø 4

Thø 5

8A3-Ng÷ v¨n

8A3-Ng÷ v¨n

8A2-Ng÷ v¨n

8A1-Ng÷ v¨n

8A2-Ng÷ v¨n

8A2-Ng÷ v¨n

8A2-Ng÷ v¨n

8A1-Ng÷ v¨n

Gi¸o viªn

T.H¶i

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Gi¸o viªn

LËp

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

1
2
3
4

8A3-Toan
8A3-Toan
8A5-Toan

Thø 4

Thø 5

8A5-Toan
8A3-Toan

8A5-Toan
8A5-Toan
8A3-Toan

5
Gi¸o viªn

H»ng

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

6A2-Anh
7A1-Anh
6A4-Anh

6A5-Anh
6A1-Anh
6A2-Anh
6A3-Anh

6A4-Anh
7A1-Anh
6A5-Anh
7A2-Anh

6A3-Anh
6A5-Anh
6A2-Anh
6A1-Anh
7A2-Anh

Thø 4

Thø 5

1

6A3-Vat ly

6A4-Vat ly

241

2

9A4-C«ng nghÖ

6A1-Vat ly

242

3

9A6-C«ng nghÖ

9A3-C«ng nghÖ

6A4-ThÓ dôc

243

4

9A5-C«ng nghÖ

244

5

245
246
247
248

1
2
3
4
5

Gi¸o viªn

H¶i

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

6A2-Vat ly
9A1-C«ng nghÖ
Gi¸o viªn
Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng

Khiªm

A
249

B

C

D

E

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

7A5-ThÓ dôc

8A2-ThÓ dôc

250

1

251

2

8A1-ThÓ dôc

7A6-ThÓ dôc

7A6-ThÓ dôc

252

3

8A5-ThÓ dôc

8A2-ThÓ dôc

8A4-ThÓ dôc

253

4

8A6-ThÓ dôc

8A1-ThÓ dôc

8A3-ThÓ dôc

254
255
256
257
258
259

5

260

1

261

2

262

3

263

4

264
265
266
267
268
269

5

270

1

9A5-Sinh häc

7A5-§Þa

271

2

7A5-§Þa

9A5-Sinh häc

272

3

9A3-Sinh häc

9A4-Sinh häc

273

4

7A3-§Þa

7A4-§Þa

274

5

9A4-Sinh häc

7A3-§Þa

Gi¸o viªn

Thø 2

Thø 3

Thø 4

6A3-Ng÷ v¨n

6A1-Ng÷ v¨n

6A1-Ng÷ v¨n

6A3-Ng÷ v¨n

6A3-Ng÷ v¨n

6A1-Ng÷ v¨n

6A1-Ng÷ v¨n

6A2-Ng÷ v¨n

6A2-Ng÷ v¨n

6A2-§Þa

Gi¸o viªn

Thø 5

Ng©n

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

275
276
277
278
279

7A4-§Þa

Thø 3

Gi¸o viªn

Thø 4

Thø 5

HiÒn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

280

1

281

2

282

3

283

4

284

5

285
286

N¨m

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng

7A6-Sinh häc

Thø 3

Thø 4

Thø 5

8A5-Hoa hoc

8A3-Hoa hoc

8A4-Hoa hoc

8A1-Hoa hoc

7A4-Sinh häc

8A4-Hoa hoc
8A2-Hoa hoc

Gi¸o viªn

Chinh

A
287
288
289

B

C

D

E

Thø 4

Thø 5

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

290

1

6A1-Mü ThuËt

6A5-Mü ThuËt

291

2

7A3-Mü ThuËt

7A4-Mü ThuËt

292

3

7A1-Mü ThuËt

293

4

7A2-Mü ThuËt

294

5

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

7A6-Mü ThuËt
7A5-Mü ThuËt

Gi¸o viªn

V©n

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

6A5-Toan
6A1-Toan
6A3-Toan

6A3-Toan
6A1-Toan
6A5-Toan

1
2
3
4
5
Gi¸o viªn

Duy

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

6A2-Toan

6A2-Toan

6A4-Toan

6A4-Toan

1
2
3
4

6A4-Toan
6A2-Toan

5
Gi¸o viªn

DÉn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

6A2-ThÓ dôc

320

1

6A2-ThÓ dôc

321

2

6A1-ThÓ dôc

322

3

6A3-ThÓ dôc

323

4

324
325
326
327
328
329
330
331

5

6A5-ThÓ dôc
6A3-ThÓ dôc

Gi¸o viªn

Duyªn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

2

Thø 4

Thø 5

9A3-§Þa

1

9A4-§Þa

A

B

C

332
333
334
335
336
337
338
339

3

9A5-§Þa
6A5-§Þa

9A2-§Þa
9A5-§Þa
9A1-§Þa

340

1

341

2

342

3

9A6-Mü ThuËt

343

4

9A4-Mü ThuËt

344

5

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

4
5

Gi¸o viªn

E

6A3-§Þa
9A6-§Þa
9A4-§Þa
P. H¶i

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

8A2-Mü ThuËt

Thø 5

9A2-Mü ThuËt

9A1-Mü ThuËt

9A3-Mü ThuËt

9A5-Mü ThuËt
8A5-Mü ThuËt

Gi¸o viªn

§ Hµ

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

2
3
4

Thø 4

Thø 5

7A6-Toan

1

7A5-Toan
7A6-Toan
7A4-Toan

7A5-Toan
7A4-Toan

5
Gi¸o viªn

Hång

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

1

8A5-C«ng nghÖ

8A3-C«ng nghÖ

361

2

362

3

8A6-C«ng nghÖ

363

4

8A1-C«ng nghÖ

364

5

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

D

8A2-C«ng nghÖ
8A4-C«ng nghÖ

Gi¸o viªn

D L©m

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

1

9A1-Toan
9A2-Toan
9A6-Toan

2
3
4
5
Gi¸o viªn

V Lan

9A1-Toan
9A2-Toan
9A6-Toan

A
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

B

C

D

E

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

1
2

Thø 4

Thø 5

7A2-Toan

7A1-Toan
7A2-Toan
7A3-Toan

7A1-Toan
7A3-Toan
7A1-Toan

3
4
5
Gi¸o viªn

H­íng

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

390

1

8A1-Lich su

391

2

8A3-§Þa

392

3

393

4

394
395
396
397
398
399

5

400

8A1-Lich su

Thø 4

Thø 5

8A4-Lich su

8A3-Lich su
8A4-Lich su

Gi¸o viªn

8A6-Lich su

Huyªn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

1

7A2-Lich su

7A4-Lich su

401

2

7A4-Lich su

9A2-Ng÷ v¨n

402

3

403

4

404

5

405
406
407
408
409
410
411

9A2-Ng÷ v¨n

Thø 5

9A5-Ng÷ v¨n
9A2-Ng÷ v¨n
9A5-Ng÷ v¨n

Gi¸o viªn

HuÖ

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

7A1-¢m nh¹c

412

1

413

2

414

3

7A5-¢m nh¹c

415

4

7A6-¢m nh¹c

416
417
418

5

6A3-¢m nh¹c

6A4-¢m nh¹c

Gi¸o viªn

7A3-GDCD

T. H­êng

Thø 5

A
419
420
421

B

C

D

E

Thø 4

Thø 5

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

422

1

423

2

8A6-Hoa hoc

424

3

9A1-Hoa hoc

425

4

9A6-Hoa hoc

426

5

427
428
429
430
431

Thø 3

9A1-Hoa hoc

9A5-Hoa hoc

9A5-Hoa hoc

9A4-Hoa hoc
8A6-Hoa hoc

9A6-Hoa hoc
9A3-Hoa hoc
Gi¸o viªn

9A2-Hoa hoc
N H­êng

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

432

1

8A4-Sinh häc

8A1-Sinh häc

433

2

8A5-Sinh häc

8A2-Sinh häc

434

3

8A6-Sinh häc

8A1-Sinh häc

435

4

8A3-Sinh häc

8A2-Sinh häc

436

5

437
438
439
440
441

8A5-Sinh häc
8A6-Sinh häc

Gi¸o viªn

Cã t¸c dông tõ ngµy
Buæi s¸ng
Thø 2

442

1

443

2

444

3

445

4

446

5

Thø 3

Thø 4

9A6-Vat ly
9A5-Vat ly
9A1-Vat ly
9A3-Vat ly

9A2-Vat ly
9A4-Vat ly

Thø 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F

G

Thø 6

Thø 7

10

8A2-¢m nh¹c

11

8A4-¢m nh¹c

12

8A6-¢m nh¹c

13

8A5-¢m nh¹c

14
15
16
17
18

Thø 6

Thø 7

19

8A3-Vat ly

20

8A4-GDCD

21

8A3-GDCD

22

8A2-GDCD

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

8A1-GDCD

Thø 6

Thø 7

8A2-Toan
8A1-Toan
8A4-Toan

8A1-Toan
8A2-Toan
8A4-Toan
9A3-Toan

Thø 6

Thø 7

9A5-Anh
7A5-Anh
7A6-Anh
8A1-Anh
8A2-Anh

F

G

46
47
48
49

Thø 6

Thø 7

50

6A3-Sinh häc

51

7A2-Sinh häc

52

6A1-Sinh häc

53

6A5-Sinh häc

54

7A3-Sinh häc

55
56
57
58
59

Thø 6

60

9A3-Ng÷ v¨n

61

9A3-Ng÷ v¨n

62

9A6-Ng÷ v¨n

63

9A6-Ng÷ v¨n

Thø 7

64
65
66
67
68
69

Thø 6

Thø 7

70
71

7A2-§Þa

72

6A2-Sinh häc

73

9A2-Sinh häc

74
75
76
77
78
79

Thø 6

Thø 7

80

9A4-Ng÷ v¨n

9A1-Ng÷ v¨n

81
82

9A1-Ng÷ v¨n

F

G

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Thø 6

Thø 7

7A1-Tin
7A1-Tin
9A1-Tin
9A1-Tin
7A5-Tin

9A4-Tin
9A4-Tin
9A6-Tin

Thø 6

Thø 7

7A5-Ng÷ v¨n

7A1-Ng÷ v¨n
7A1-Ng÷ v¨n

101
102

7A5-Lich su

7A5-Ng÷ v¨n

103

7A1-GDCD

7A5-Ng÷ v¨n

104

7A1-Lich su

105
106
107
108
109

Thø 6

Thø 7

110

7A6-Ng÷ v¨n

6A3-GDCD

111
112
113

7A4-Ng÷ v¨n

114

7A4-Ng÷ v¨n

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Thø 6

Thø 7

9A5-Toan
8A6-Toan
9A4-Toan

8A6-Toan
9A5-Toan
9A4-Toan

F

G

126
127
128
129

Thø 6

Thø 7

130

7A2-Ng÷ v¨n

7A3-Ng÷ v¨n

131

7A3-Ng÷ v¨n

7A3-Ng÷ v¨n

132

6A4-Lich su

133

6A1-Lich su

134
135
136
137
138
139

Thø 6

Thø 7

7A4-ThÓ dôc

140
141
142

7A3-ThÓ dôc

7A3-Lich su

143

7A6-Lich su

9A5-Lich su

Thø 6

Thø 7

144
145
146
147
148
149

7A6-C«ng nghÖ

150
151
152

7A2-C«ng nghÖ

153

7A4-C«ng nghÖ

154

9A4-GDCD

155
156
157
158
159

Thø 6

Thø 7

160

8A5-Ng÷ v¨n

8A5-Ng÷ v¨n

161

8A6-Ng÷ v¨n

8A5-Ng÷ v¨n

162

8A6-Ng÷ v¨n

F

8A4-Ng÷ v¨n

163
164
165
166
167
168
169

G

Thø 6

Thø 7

170
171
172 6A2-C«ng nghÖ
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Thø 6

Thø 7

7A4-Anh
9A1-Anh
8A5-Anh
8A6-Anh

Thø 6

Thø 7

9A6-ThÓ dôc

9A3-ThÓ dôc
9A6-ThÓ dôc

191
192

9A3-ThÓ dôc

9A4-ThÓ dôc

193

9A5-ThÓ dôc

7A1-ThÓ dôc

194
195
196
197
198
199

Thø 6

Thø 7

200 6A5-C«ng nghÖ

6A4-Ng÷ v¨n

201

6A4-Ng÷ v¨n

202

6A5-Ng÷ v¨n

203

6A3-C«ng nghÖ

F

G

204
205
206
207
208
209

Thø 6

Thø 7

210

8A1-Ng÷ v¨n

211

8A1-Ng÷ v¨n

212

8A3-Ng÷ v¨n

213

8A3-Ng÷ v¨n

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Thø 6

Thø 7

Thø 6

Thø 7

6A1-Anh
6A3-Anh
7A1-Anh
6A4-Anh
7A2-Anh

Thø 6

240

6A4-ThÓ dôc

241

6A5-Vat ly

242
243
244 9A2-C«ng nghÖ
245
246
247
248

Thø 7

F

G

249

Thø 6

Thø 7

250

8A6-ThÓ dôc

251

8A4-ThÓ dôc

7A5-ThÓ dôc

252

8A5-ThÓ dôc

253

8A3-ThÓ dôc

254
255
256
257
258
259

Thø 6

260

6A2-Ng÷ v¨n

261

6A2-Ng÷ v¨n

262

6A3-Ng÷ v¨n

263

6A1-§Þa

264
265
266
267
268
269

Thø 6

Thø 7

Thø 7

270
271

7A6-§Þa

272

9A3-Sinh häc

273

7A6-§Þa

274
275
276
277
278
279

Thø 6

8A2-Hoa hoc

280
281

7A6-Sinh häc

282

8A5-Hoa hoc

285
286

7A4-Sinh häc
8A1-Hoa hoc

283
284

Thø 7

8A3-Hoa hoc

287
288
289

F

G

Thø 6

Thø 7

290

6A2-Mü ThuËt

291

6A3-Mü ThuËt

292

6A4-Mü ThuËt

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Thø 6

Thø 7

6A1-Toan
6A5-Toan
6A3-Toan

6A1-Toan
6A3-Toan
6A5-Toan

Thø 6

Thø 7

6A4-Toan
6A2-Toan

Thø 6

Thø 7

320

6A1-ThÓ dôc

321

6A5-ThÓ dôc

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Thø 6

Thø 7

9A2-§Þa
9A3-§Þa

F
332
333
334
335
336
337
338
339

G

6A4-§Þa
9A1-§Þa
9A6-§Þa

Thø 6

Thø 7

340

8A4-Mü ThuËt

341

8A3-Mü ThuËt

342

8A1-Mü ThuËt

343

8A6-Mü ThuËt

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

Thø 6

Thø 7

7A4-Toan

7A5-Toan
7A4-Toan
7A6-Toan

7A5-Toan
7A6-Toan

Thø 6

Thø 7

Thø 6

Thø 7

9A6-Toan
9A2-Toan

9A2-Toan
9A1-Toan
9A6-Toan

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

9A1-Toan

F
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

G

Thø 6

Thø 7

7A3-Toan

7A2-Toan

7A2-Toan

7A1-Toan
7A3-Toan

Thø 6

Thø 7

390

8A3-Lich su

8A6-Lich su

391

8A5-Lich su

8A1-§Þa

392

8A2-§Þa

8A2-Lich su

393

8A2-Lich su

8A5-Lich su

394
395
396
397
398
399

8A4-§Þa

Thø 6

Thø 7

400

9A2-Ng÷ v¨n

9A5-Ng÷ v¨n

401

9A2-Ng÷ v¨n

9A5-Ng÷ v¨n

402

9A5-Ng÷ v¨n

403

7A2-Lich su

404
405
406
407
408
409
410
411

Thø 6

Thø 7

412

6A5-¢m nh¹c

413

6A2-¢m nh¹c

414

7A4-¢m nh¹c

6A1-¢m nh¹c

415

7A3-¢m nh¹c

7A2-¢m nh¹c

416
417
418

419
420
421

F

G

Thø 6

Thø 7

422
423

9A4-Hoa hoc

424
425

9A2-Hoa hoc

426

9A3-Hoa hoc

427
428
429
430
431

Thø 6

432

8A4-Sinh häc

433

8A3-Sinh häc

Thø 7

434
435
436
437
438
439
440
441

Thø 6

Thø 7

442

9A1-Vat ly

9A6-Vat ly

444

9A4-Vat ly

9A2-Vat ly

445

9A3-Vat ly

6A2-GDCD

446

9A5-Vat ly

443

A
1
2
3
4
5
6
7
8

Tr­êng

B

C

D

E

F

Anh
Khoi 7
Khoi 8

Khoi 9

Khoi 6

8A1(3),
8A2(3),
8A3(3)

9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

G

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Häc kú
N¨m häc
B¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y

Buæi s¸ng

Khoi 6

9

Quý

10

Oanh

11

Thñy T

12

Th­¬ng

13

Thoa

14

Nhung(S)

15

H PhÈm

16

M¹nh

17

Quúnh

18

Minh

19

Thanh

20

Thu V

21

T×nh

22

§iÖp

7A5(3),
7A6(3)

C«ng nghÖ
Khoi 7

A

23

B

C

D

E

F

G

Ban

24

§øc

25

ThuËn

26

Toµn

27

Thóy

28

Tùa

29

§. Thu

30

T.H¶i

31

LËp

32

H»ng

33

H¶i

34

Khiªm

35

N¨m

7A1(1),
7A2(1),
7A3(1),
7A4(1),
7A5(1),
7A6(1)

6A1(2),
6A2(2)

7A3(3),
7A4(3)

8A4(3),
8A5(3),
8A6(3)

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2)

6A3(2),
6A4(2),
6A5(2)

6A1(3),
6A2(3),
6A3(3),
6A4(3),
6A5(3)

7A1(3),
7A2(3)

A
36

Ng©n

37

HiÒn

38

Chinh

39

V©n

40

Duy

41

DÉn

42

Duyªn

43

P. H¶i

44

§ Hµ

45

Hång

46

D L©m

47

V Lan

48

H­íng

49

Huyªn

B

C

D

E

F

G

A
50

L©m hp

51

HuÖ

52

T. H­êng

53

N H­êng

54

B

C

D

E

F

G

H
1
2
3
4
5
6
7 nghÖ
C«ng
8
Khoi 8

I

J

Khoi 9

Khoi 6

K

L

GDCD
Khoi 7
Khoi 8

9

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)

10

11

12
13
14

15
16
17

18

19
20
21

22

6A1(1),
6A3(1)

7A1(1),
7A2(1)

M

Khoi 9

N

O

Hoa hoc
Khoi 8
Khoi 9

H

I

J

K

L

M

23

7A4(1),
7A5(1),
7A6(1)

24

25

6A4(1),
6A5(1)

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1),
9A6(1)

9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1),
9A6(1)

N

O

H

I

J

K

L

M

N

36

8A1(2),
8A2(2),
8A3(2),
8A4(2),
8A5(2)

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)

O

H

I

J

K

L

M

N

O

8A6(2)

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

50

7A3(1)

51

52

53

54

6A2(1)

P
1
2
3
4
5
6
7
8

Khoi 6

Q

Lich su
Khoi 7
Khoi 8

9

10

11

12
13
14

15
16
17

18

7A1(2),
7A5(2)

19
20
21

22

6A1(1),
6A2(1),
6A3(1),
6A4(1),
6A5(1)

R

S

T

Khoi 9

Khoi 6

U

V

Mü ThuËt
Khoi 7
Khoi 8

W

Khoi 9

P

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

Q

7A3(2),
7A6(2)

R

S

9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1),
9A6(1)

T

U

V

W

P

Q

R

S

T

U

6A1(1),
6A2(1),
6A3(1),
6A4(1),
6A5(1)

7A1(1),
7A2(1),
7A3(1),
7A4(1),
7A5(1),
7A6(1)

V

W

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)

9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1),
9A6(1)

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

7A2(2),
7A4(2)

8A1(2),
8A2(2),
8A3(2),
8A4(2),
8A5(2),
8A6(2)

P
50

51

52

53

54

Q

R

S

T

U

V

W

X
1
2
3
4
5
6
7
8

Khoi 6

Y

Z

Ng÷ v¨n
Khoi 7
Khoi 8

AA

AB

AC

AD

Khoi 9

Khoi 6

Sinh häc
Khoi 7
Khoi 8

6A1(2),
6A3(2),
6A4(2),
6A5(2)

7A1(2),
7A2(2),
7A3(2),
7A5(2)

AE

Khoi 9

9

10

11

12
13
14

9A3(5),
9A6(5)

15

6A2(2)

16

9A1(5),
9A4(5)

17

18

19
20

7A1(4),
7A5(4)
7A4(4),
7A6(4)

21

22

7A2(4),
7A3(4)

9A1(2),
9A2(2),
9A6(2)

X

Y

Z

23

24

8A4(4),
8A5(4),
8A6(4)

25

26

27

28

29

6A4(4),
6A5(4)
8A1(4),
8A2(4),
8A3(4)

30
31

32

33

34

35

6A1(4),
6A2(4),
6A3(4)

AA

AB

AC

AD

AE

X

Y

Z

AA

AB

AC

AE

9A3(2),
9A4(2),
9A5(2)

36

7A4(2),
7A6(2)

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

AD

9A2(5),
9A5(5)

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

50

51

52

53

54

8A1(2),
8A2(2),
8A3(2),
8A4(2),
8A5(2),
8A6(2)

AE

AF
1
2
3
4
5
6
7
8

Khoi 6

AG

AH

ThÓ dôc
Khoi 7
Khoi 8

AI

AJ

AK

AL

Khoi 9

Khoi 7

Khoi 9

Khoi 6

7A1(2),
7A2(2),
7A3(2),
7A4(2),
7A5(2),
7A6(2)

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

Tin

9

10

11

12
13
14

15
16
17

18

19
20
21

22

AM

Toan
Khoi 7

AF

AG

AH

AI

7A3(2),
7A4(2)

23

24

25

26

27

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

7A1(2),
7A2(2)

28

29

30
31

32

33

34

35

6A4(2)

7A5(2),
7A6(2)

8A1(2),
8A2(2),
8A3(2),
8A4(2),
8A5(2),
8A6(2)

AJ

AK

AL

AM

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

36

37

38

39
40

41

6A1(2),
6A2(2),
6A3(2),
6A5(2)

6A1(4),
6A3(4),
6A5(4)
6A2(4),
6A4(4)

42

43

44

7A4(4),
7A5(4),
7A6(4)

45

46

47

48

49

7A1(4),
7A2(4),
7A3(4)

AF
50

51

52

53

54

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN
1
2
3
4
5
6
7Toan
8
Khoi 8

AO

AP

Khoi 9

Khoi 6

AQ

AR

Vat ly
Khoi 7
Khoi 8

9

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)

10

11

8A1(4),
8A2(4),
8A4(4)

9A3(4)

8A6(4)

9A4(4),
9A5(4)

12
13
14

15
16
17

18

19
20
21

22

AS

AT

AU

Khoi 9

Khoi 6

¢m nh¹c
Khoi 7

AN

AO

AP

AQ

23

24

25

7A1(1),
7A2(1),
7A3(1),
7A4(1),
7A5(1),
7A6(1)

26

27

28

29

30
31

8A3(4),
8A5(4)

32

33

34

35

6A1(1),
6A2(1),
6A3(1),
6A4(1),
6A5(1)

AR

AS

AT

AU

AN

AO

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

9A1(4),
9A2(4),
9A6(4)

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

6A1(1),
6A2(1),
6A3(1),
6A4(1),
6A5(1)

7A1(1),
7A2(1),
7A3(1),
7A4(1),
7A5(1),
7A6(1)

50

51

52

53

54

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

1
2
3
4
5
6
7
¢m nh¹c
8

9

AV

AW

Khoi 8
8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)

Khoi 6

AX

AY

§Þa
Khoi 7
Khoi 8

AZ

Khoi 9

BA

Tæng sè

6

10

12

11

16

12

21

13

0

14

16

15

10

16
17

7A1(2),
7A2(2)

12
8A5(1),
8A6(1)

12

18

24

19

14

20

10

21

12

22

13

BB

AV

AW

AX

AY

AZ

BA

23

14

24

15

25

12

26

12

27

21

28

16

29

14

30

12

31

8

32

21

33

13

34

16

35

6A1(1),
6A2(1)

14

BB

AV

AW

36

AX

7A3(2),
7A4(2),
7A5(2),
7A6(2)

AY

AZ

BA

14

37

14

38

11

39

12

40

8

41

8

42

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)

6A3(1),
6A4(1),
6A5(1)

15

43

12

44

12

45

6

46

12

47

12

48

49

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1)

16

14

BB

AV

AW

AX

AY

AZ

BA

50

0

51

12

52

14

53

12

54

13

BB

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

THCS Yªn L­
1
2010-2011
Ca häc

M«n

Quý

Gi¸o viªn

S¸ng

Oanh

S¸ng

Thñy T
Th­¬ng
Thoa
Nhung(S)
H PhÈm

S¸ng

¢m nh¹c
GDCD
Vat ly
Toan
Anh

M¹nh

S¸ng

Quúnh

S¸ng

Minh

S¸ng

Thanh

S¸ng

Thu V

S¸ng

T×nh

S¸ng

§iÖp

S¸ng

Ban

S¸ng

§øc

S¸ng

ThuËn

S¸ng

Toµn

S¸ng

Thóy
Tùa

S¸ng

§. Thu

S¸ng

T.H¶i
LËp
H»ng

S¸ng

H¶i

S¸ng

Khiªm

S¸ng

N¨m

S¸ng

Ng©n

S¸ng

HiÒn

S¸ng

Chinh

S¸ng

S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng

S¸ng

S¸ng
S¸ng

Sinh häc
Ng÷ v¨n
Sinh häc
§Þa
Ng÷ v¨n
§Þa
Tin
GDCD
Lich su
Ng÷ v¨n
GDCD
Ng÷ v¨n
Toan
Lich su
Ng÷ v¨n
Lich su
ThÓ dôc
C«ng nghÖ
GDCD
Ng÷ v¨n
C«ng nghÖ
GDCD
Vat ly
Anh
ThÓ dôc
C«ng nghÖ
Ng÷ v¨n
Ng÷ v¨n
Toan
Anh
C«ng nghÖ
ThÓ dôc
Vat ly
ThÓ dôc
Ng÷ v¨n
§Þa
Sinh häc
§Þa
Hoa hoc
Sinh häc
Mü ThuËt

A
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

B

C

V©n
Duy
DÉn
Duyªn
P. H¶i
§ Hµ
Hång
D L©m
V Lan

S¸ng

H­íng

S¸ng

Huyªn

S¸ng

Toan
Toan
ThÓ dôc
§Þa
Mü ThuËt
Toan
C«ng nghÖ
Toan
Toan
Lich su
§Þa
Lich su
Ng÷ v¨n

L©m hp

S¸ng

HuÖ

S¸ng

T. H­êng
N H­êng

S¸ng

S¸ng

S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng
S¸ng

S¸ng

GDCD
¢m nh¹c
Hoa hoc
Sinh häc
GDCD
Vat ly

D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

D¹y cho líp

8A1(1),
8A1(1),
8A1(1),
8A1(4),
7A5(3),

8A2(1),
8A2(1),
8A2(1),
8A2(4),
7A6(3),

8A3(1),
8A3(1),
8A3(1),
8A4(4),
8A1(3),

8A4(1),
8A4(1),
8A4(1),
9A3(4)
8A2(3),

8A5(1), 8A6(1)
8A5(1), 8A6(1)
8A5(1), 8A6(1)

6A1(2),
9A3(5),
6A2(2),
7A1(2),
9A1(5),
8A5(1),
7A1(2),
7A1(1),
7A1(2),
7A1(4),
6A1(1),
7A4(4),
8A6(4),
6A1(1),
7A2(4),
7A3(2),
7A3(2),
7A1(1),
7A4(1),
8A4(4),
6A1(2),
6A4(1),
7A1(1),
7A3(3),
7A1(2),
6A3(2),
6A4(4),
8A1(4),
8A3(4),
6A1(3),
9A1(1),
6A4(2)
6A1(1),
7A5(2),
6A1(4),
6A1(1),
9A3(2),
7A3(2),
8A1(2),
7A4(2),
6A1(1),

6A3(2),
9A6(5)
9A1(2),
7A2(2)
9A4(5)
8A6(1)
7A2(2),
7A2(1)
7A5(2)
7A5(4)
6A3(1)
7A6(4)
9A4(4),
6A2(1),
7A3(4)
7A6(2),
7A4(2)
7A2(1),
7A5(1),
8A5(4),
6A2(2)
6A5(1)
7A2(1),
7A4(3),
7A2(2),
6A4(2),
6A5(4)
8A2(4),
8A5(4)
6A2(3),
9A2(1),

6A4(2), 6A5(2), 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A5(2)

6A2(1),
7A6(2),
6A2(4),
6A2(1)
9A4(2),
7A4(2),
8A2(2),
7A6(2)
6A2(1),

6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)
8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
6A3(4)

8A3(3), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)

9A2(2), 9A6(2)

7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 7A6(2), 9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)

9A5(4)
6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)
9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
7A6(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
8A6(4)

7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
8A4(3), 8A5(3), 8A6(3), 9A1(2), 9A2(2), 9A3(2)
9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
6A5(2)
8A3(4)
6A3(3), 6A4(3), 6A5(3), 7A1(3), 7A2(3)
9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)

9A5(2)
7A5(2), 7A6(2)
8A3(2), 8A4(2), 8A5(2)
6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)

D
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

6A1(4),
6A2(4),
6A1(2),
6A3(1),
8A1(1),
7A4(4),
8A1(1),
9A1(4),
7A1(4),
8A1(2),
8A1(1),
7A2(2),
9A2(5),
7A3(1)
6A1(1),
8A6(2),
8A1(2),
6A2(1)
9A1(2),

6A3(4),
6A4(4)
6A2(2),
6A4(1),
8A2(1),
7A5(4),
8A2(1),
9A2(4),
7A2(4),
8A2(2),
8A2(1),
7A4(2)
9A5(5)

6A5(4)
6A3(2),
6A5(1),
8A3(1),
7A6(4)
8A3(1),
9A6(4)
7A3(4)
8A3(2),
8A3(1),

6A5(2)
9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
8A4(1), 8A5(1), 8A6(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)

8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
8A4(1)

6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1), 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)

E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

F

G

Tæng1 Tæng2 Tæng3
6

6

6

12

12

16

16

16

21

21

21

0

0

16

16

16

10

10

10

12

12

12

12

24

24

14

14

10

10

12

12

13

13

14

14

15

15

12

12

12

12

21

21

21

16

16

16

14

14

12

12

12

8

8

8

21

21

21

13

13

16

16

14

14

14

14

14

14

11

11

6
6

8
4
10
2
24
2
4
8
2
8
12
5
8
10
4
6
9
12
4
2
6

6
8

6
2
5
16
12
2
6
8
10
4
11

E
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

F

G

12

12

12

8

8

8

8

8

8

15

15

15

12

12

12

12

12

12

6

6

6

12

12

12

12

12

12

16

16

14

14

0

0

12

12

14

14

14

12

12

12

13

13

12
4
4
10
1
11

1
12

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tr­êng
Häc kú
N¨m häc

B

C

THCS Yªn L­
1
2010-2011
Buæi häc

Quý

Anh

S¸ng
ChiÒu

Oanh

S¸ng
ChiÒu

Thñy T

S¸ng
ChiÒu

Th­¬ng

S¸ng

7A5(3), 7A6(3)8A1(3), 8A2(3), 8A3(3)9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)

ChiÒu

Thoa

S¸ng
ChiÒu

Nhung(S)

S¸ng
ChiÒu

H PhÈm

S¸ng
ChiÒu

M¹nh

S¸ng
ChiÒu

Quúnh

S¸ng
ChiÒu

Minh

S¸ng
ChiÒu

Thanh

S¸ng
ChiÒu

Thu V

S¸ng
ChiÒu

T×nh

S¸ng
ChiÒu

§iÖp

S¸ng
ChiÒu

Ban

S¸ng
ChiÒu

§øc

S¸ng
ChiÒu

ThuËn

S¸ng
ChiÒu

Toµn

S¸ng
ChiÒu

Thóy

S¸ng

7A3(3), 7A4(3)8A4(3), 8A5(3), 8A6(3)9A1(2), 9A2(2), 9A3(2)

ChiÒu

Tùa

S¸ng
ChiÒu

§. Thu

S¸ng
ChiÒu

T.H¶i

S¸ng
ChiÒu

LËp

S¸ng
ChiÒu

H»ng

S¸ng

6A1(3), 6A2(3), 6A3(3), 6A4(3), 6A5(3)7A1(3), 7A2(3)

A
H»ng
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

B
ChiÒu

H¶i

S¸ng
ChiÒu

Khiªm

S¸ng
ChiÒu

N¨m

S¸ng
ChiÒu

Ng©n

S¸ng
ChiÒu

HiÒn

S¸ng
ChiÒu

Chinh

S¸ng
ChiÒu

V©n

S¸ng
ChiÒu

Duy

S¸ng
ChiÒu

DÉn

S¸ng
ChiÒu

Duyªn

S¸ng
ChiÒu

P. H¶i

S¸ng
ChiÒu

§ Hµ

S¸ng
ChiÒu

Hång

S¸ng
ChiÒu

D L©m

S¸ng
ChiÒu

V Lan

S¸ng
ChiÒu

H­íng

S¸ng
ChiÒu

Huyªn

S¸ng
ChiÒu

L©m hp

S¸ng
ChiÒu

HuÖ

S¸ng
ChiÒu

T. H­êng

S¸ng
ChiÒu

N H­êng

S¸ng
ChiÒu

S¸ng
ChiÒu

C

D
1
2
3
4
C«ng nghÖ
5
6
7
8
9
10
11
4(2), 9A5(2),129A6(2)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
37
38
39
40 6A1(2), 6A2(2)
41
1(2), 9A2(2),429A3(2)
43
44
45
46 6A3(2), 6A4(2), 6A5(2)
47
48
49
50
51
52

D
53
54 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

GDCD

8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)

7A1(1), 7A2(1)
6A1(1), 6A3(1)

7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)

6A4(1), 6A5(1)

53
(1), 9A5(1),54
9A6(1)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
(1), 8A5(1),78
8A6(1)
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 7A3(1)
91
92
93
94
95
96 6A2(1)
97

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 9A6(1)
A4(1), 9A5(1),
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

F

Hoa hoc

F
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92 8A6(2)9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
93
94
95
96
97

G
1
2
3
4
Lich su
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 7A1(2), 7A5(2)
27
28
29
30
31
32 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)
33
34 7A3(2), 7A6(2)9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

G
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
85
86 7A2(2), 7A4(2)
87
88
89
90
91
4(2), 9A5(2),929A6(2)
93
94
95
96
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
349A6(1)
4(1), 9A5(1),
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

H

Mü ThuËt

H
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(1)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

I

J

Ng÷ v¨n

Sinh häc

6A1(2), 6A3(2), 6A4(2), 6A5(2)7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A5(2)
9A3(5), 9A6(5)
6A2(2)9A1(2), 9A2(2), 9A6(2)
9A1(5), 9A4(5)

7A1(4), 7A5(4)
7A4(4), 7A6(4)

7A2(4), 7A3(4)

8A4(4), 8A5(4), 8A6(4)

6A4(4), 6A5(4)
8A1(4), 8A2(4), 8A3(4)

I
J
53
54
55
56
57
58 6A1(4), 6A2(4), 6A3(4)
59
60
9A3(2), 9A4(2), 9A5(2)
61
62
7A4(2), 7A6(2)
63
64
7A5(1), 7A6(1)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
9A4(1), 9A5(1),
9A6(1)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 9A2(5), 9A5(5)
87
88
89
90
91
92
93
94
8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
95
96
97

K
1
2
3
4
ThÓ dôc
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
167A5(2)
2(2), 7A3(2),
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 7A3(2), 7A4(2)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 7A1(2), 7A2(2)9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
45
46
47
48
49
50
51
52

K
53
54 6A4(2)
55
56 7A5(2), 7A6(2)8A1(2), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(2), 8A6(2)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 6A1(2), 6A2(2), 6A3(2), 6A5(2)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

L
1
2
3
4
Tin
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 7A1(2), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(2), 7A5(2), 7A6(2)9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
449A6(2)
4(2), 9A5(2),
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
568A6(2)
4(2), 8A5(2),
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

L

M
N
1
2
3
4
Toan
Vat ly
5
6
7
8
8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)
9
10 8A1(4), 8A2(4), 8A4(4)9A3(4)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
9A4(2), 9A5(2),
9A6(2)
25
26
27
28
29
30 8A6(4)9A4(4), 9A5(4)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 8A3(4), 8A5(4)
51
52

M
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

N

6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)

6A1(4), 6A3(4), 6A5(4)
6A2(4), 6A4(4)

7A4(4), 7A5(4), 7A6(4)

9A1(4), 9A2(4), 9A6(4)
7A1(4), 7A2(4), 7A3(4)

9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)

O
1
2
3
4
¢m nh¹c
5
6 8A1(1), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8A6(1)
7
(1), 8A5(1), 88A6(1)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
(1), 7A5(1),40
7A6(1)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

O
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6A4(1), 6A5(1)7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7A5(1), 7A6(1)
91
92
93
94
95
(2), 9A5(2),96
9A6(2)
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 7A1(2), 7A2(2)
21
22 8A5(1), 8A6(1)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

P

Q

§Þa

Tæng sè

6
0
12
0
16
0
21
0
0
0
16
0
10
0
12
0
12
0
24
0
14
0
10
0
12
0
13
0
14
0
15
0
12
0
12
0
21
0
16
0
14
0
12
0
8
0
21

R

53
54
55
56
57
58 6A1(1),
59
60 7A3(2),
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 6A3(1),
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 8A1(1),
85
86
87
88
89
90 7A6(1)
7A4(1), 7A5(1),
91
92
93
94
95
96
97

P

6A2(1)
7A4(2),

6A4(1),

8A2(1),

Q

0
13
0
16
0
14
0
14
7A5(2), 7A6(2)
0
14
0
11
0
12
0
8
0
8
0
15
6A5(1)9A1(2), 9A2(2), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(2), 9A6(2)
0
12
0
12
0
6
0
12
0
12
0
16
8A3(1), 8A4(1)
0
14
0
0
0
12
0
14
0
12
0
13
0

R

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tr­êng

B

N¨m häc

THCS Yªn L­
1
2010-2011

6A1
6A2
6A3
6A4
6A5
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
7A6
8A1
8A2
8A3
8A4
8A5
8A6
9A1
9A2
9A3
9A4
9A5
9A6

Anh
H»ng(3)
H»ng(3)
H»ng(3)
H»ng(3)
H»ng(3)
H»ng(3)
H»ng(3)
Thóy(3)
Thóy(3)
Th­¬ng(3)
Th­¬ng(3)
Th­¬ng(3)
Th­¬ng(3)
Th­¬ng(3)
Thóy(3)
Thóy(3)
Thóy(3)
Thóy(2)
Thóy(2)
Thóy(2)
Th­¬ng(2)
Th­¬ng(2)
Th­¬ng(2)

Häc kú

C

D

C«ng nghÖ GDCD
Toµn(2)
V(1)
Toµn(2)
BÐ(1)
Thu(2)
V(1)
Thu(2)
Toµn(1)
Thu(2)
Toµn(1)
§øc(1)
Thanh(1)
§øc(1)
Thanh(1)
§øc(1)
HuÖ(1)
§øc(1)
§øc(1)
§øc(1)
§øc(1)
§øc(1)
§øc(1)
Hång(1)
Oanh(1)
Hång(1)
Oanh(1)
Hång(1)
Oanh(1)
Hång(1)
Oanh(1)
Hång(1)
Oanh(1)
Hång(1)
Oanh(1)
H¶i(1)
§øc(1)
H¶i(1)
§øc(1)
H¶i(1)
§øc(1)
H¶i(1)
§øc(1)
H¶i(1)
§øc(1)
H¶i(1)
§øc(1)

E

F

G

Hoa hoc

Lich su
§iÖp(1)
§iÖp(1)
§iÖp(1)
§iÖp(1)
§iÖp(1)
Thanh(2)
Huyªn(2)
Ban(2)
Huyªn(2)
Thanh(2)
Ban(2)
H­íng(2)
H­íng(2)
H­íng(2)
H­íng(2)
H­íng(2)
H­íng(2)
Ban(1)
Ban(1)
Ban(1)
Ban(1)
Ban(1)
Ban(1)

Mü ThuËt
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
Chinh(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)
P.H¶i(1)

HiÒn(2)
HiÒn(2)
HiÒn(2)
HiÒn(2)
HiÒn(2)
H­êng(2)
H­êng(2)
H­êng(2)
H­êng(2)
H­êng(2)
H­êng(2)
H­êng(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

H

I

J

K

L

M

Ng÷ v¨n
N¨m(4)
N¨m(4)
N¨m(4)
Thu(4)
Thu(4)
Thanh(4)
§iÖp(4)
§iÖp(4)
V(4)
Thanh(4)
V(4)
T.H¶i(4)
T.H¶i(4)
T.H¶i(4)
ThuËn(4)
ThuËn(4)
ThuËn(4)
Quúnh(5)
Huyªn(5)
H.PhÈm(5)
Quúnh(5)
Huyªn(5)
H.PhÈm(5)

Sinh häc
Nhung(S)(2)
M¹nh(2)
Nhung(S)(2)
Nhung(S)(2)
Nhung(S)(2)
Nhung(S)(2)
Nhung(S)(2)
Nhung(S)(2)
HiÒn(2)
Nhung(S)(2)
HiÒn(2)
N.H­êng(2)
N.H­êng(2)
N.H­êng(2)
N.H­êng(2)
N.H­êng(2)
N.H­êng(2)
M¹nh(2)
M¹nh(2)
Ng©n(2)
Ng©n(2)
Ng©n(2)
M¹nh(2)

ThÓ dôc
DÉn(2)
DÉn(2)
DÉn(2)
H¶i(2)
DÉn(2)
Tùa(2)
Tùa(2)
Ban(2)
Ban(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Khiªm(2)
Tùa(2)
Tùa(2)
Tùa(2)
Tùa(2)
Tùa(2)
Tùa(2)

Tin

Toan
V©n(4)
Duy(4)
V©n(4)
Duy(4)
V©n(4)
Lan(4)
Lan(4)
Lan(4)
§.Hµ(4)
§.Hµ(4)
§.Hµ(4)
Thuû T(4)
Thuû T(4)
LËp(4)
Thuû T(4)
LËp(4)
T×nh(4)
D.L©m(4)
D.L©m(4)
Thuû T(4)
T×nh(4)
T×nh(4)
D.L©m(4)

Vat ly
H¶i(1)
H¶i(1)
H¶i(1)
H¶i(1)
H¶i(1)
Toµn(1)
Toµn(1)
Toµn(1)
Toµn(1)
Toµn(1)
Toµn(1)
Oanh(1)
Oanh(1)
Oanh(1)
Oanh(1)
Oanh(1)
Oanh(1)
BÐ(2)
BÐ(2)
BÐ(2)
BÐ(2)
BÐ(2)
BÐ(2)

Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)

Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)
Minh(2)

N

O

¢m nh¹c
§Þa
HuÖ(1) N¨m(1)
HuÖ(1) N¨m(1)
HuÖ(1) Duyªn(1)
HuÖ(1) Duyªn(1)
HuÖ(1) Duyªn(1)
HuÖ(1) M¹nh(2)
HuÖ(1) M¹nh(2)
HuÖ(1) Ng©n(2)
HuÖ(1) Ng©n(2)
HuÖ(1) Ng©n(2)
HuÖ(1) Ng©n(2)
Quý(1) H­íng(1)
Quý(1) H­íng(1)
Quý(1) H­íng(1)
Quý(1) H­íng(1)
Quý(1) Quúnh(1)
Quý(1) Quúnh(1)
Duyªn(2)
Duyªn(2)
Duyªn(2)
Duyªn(2)
Duyªn(2)
Duyªn(2)

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Tr­êng

B

C

D

E

THCS Yªn L­
1
2010-2011

Häc kú
N¨m häc
B¶ng PCGD
Cã gi¸ trÞ tõ ngµy
Gi¸o viªn

Quý
Oanh
Thñy T
Th­¬ng
Thoa
Nhung(S)
H PhÈm
M¹nh
Quúnh
Minh
Thanh
Thu V
T×nh
§iÖp
Ban
§øc
ThuËn
Toµn
Thóy
Tùa
§. Thu
T.H¶i
LËp

Buæi häc

Khoi 6

S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu

8A1(1),
8A1(1),
8A1(2),
Khoi 7
Khoi 8
8A2(1),
8A3(1),
8A2(2),
8A4(1),
8A3(1),
8A5(1),
8A6(1)
8A3(2),
8A4(1),
8A1(4),
8A4(2),
8A2(4),
8A4(4)
8A5(1),
8A1(3),
8A5(2),
7A5(3), 7A6(3)
8A2(3),
8A6(1), 8A3(3)
8A6(2)

S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu

6A1(2),
7A1(2),
6A3(2),
7A2(2),
6A4(2), 6A5(2) 7A3(2), 7A5(2)

S¸ng
ChiÒu
S¸ng

6A2(2)

7A1(2), 7A2(2)

ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng

8A5(1), 8A6(1)
7A1(2),
7A2(2),
7A3(2),
7A1(1),
7A4(2),
7A1(3),
7A5(2),
7A6(2)
7A1(7),
7A2(1),
6A1(1), 6A3(1) 7A5(2),
7A4(4), 7A5(6)
7A6(4)

ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng

8A6(4)
6A1(1),
6A2(1),
7A2(4), 7A3(4)
6A3(1),
7A1(1),
7A3(2),
6A4(1), 6A5(1)
7A2(1),
7A3(4),
7A3(1),
7A4(2),
7A6(2)
7A4(1),
7A4(2),
7A5(1),
8A4(4),
7A1(1),
7A5(2),
8A5(4), 8A6(4)
6A1(2),
7A2(1),
7A6(1),
7A6(2)
6A2(2),
7A3(1),
6A4(1), 6A5(1)
7A4(1),
8A4(3),
7A5(1),
7A3(3), 7A6(1)
7A4(3)
8A5(3), 8A6(3)
6A3(2),
6A4(2),
6A4(6),
6A5(2), 6A5(6)

7A1(2), 7A2(2)

8A1(4),
8A2(4), 8A3(4)
8A3(4), 8A5(4)

A

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

LËp
H»ng
H¶i
Khiªm
N¨m
Ng©n
HiÒn
Chinh
V©n
Duy
DÉn
Duyªn
P. H¶i
§ Hµ
Hång
D L©m
V Lan
H­íng
Huyªn
L©m hp
HuÖ
T. H­êng
N H­êng

B
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu
S¸ng
ChiÒu

C

D

E

6A1(3),
6A2(3),
7A1(3), 7A2(3)
6A1(1),
6A3(3),
6A2(1),
6A4(3),
6A5(3)
6A3(1),
8A1(2),
6A4(2),
8A2(2),
6A4(3), 6A5(1) 7A5(2), 7A6(2)
8A3(2),
6A1(4),
8A4(2),
6A1(5),
8A5(2), 8A6(2)
6A2(4),
7A3(2),
6A2(5), 6A3(4)
7A4(2),
8A1(2),
7A5(2), 7A6(2)
8A2(2),
7A4(2),
7A6(2)
7A1(1),
8A3(2),
6A1(1),
7A2(1),
8A4(2), 8A5(2)
6A2(1),
7A3(1),
6A3(1),
7A4(1),
6A4(1),
6A5(1)
6A1(4),
7A5(1), 7A6(1)
6A3(4), 6A5(4)
6A2(4), 6A4(4)
6A1(2),
6A2(2),
6A3(2), 6A5(2)
6A3(1),
6A4(1), 6A5(1)

8A1(1),
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
7A4(4),
8A5(1),
8A6(1)
8A1(1),
7A5(4), 7A6(4)
8A2(1),
8A3(1),
8A4(1),
8A5(1),
8A6(1)
8A1(2),

8A1(3),
8A2(2),
8A2(3),
8A3(2),
8A3(3),
8A4(2),
7A2(2), 7A4(2)
8A4(3),
7A1(1),
8A5(2), 8A6(2)
6A1(1),
7A2(1),
6A2(1),
7A3(1),
6A3(1),
7A3(2),
6A4(1), 6A5(1)
7A4(1),
8A6(2)
8A1(2),
7A5(1), 7A6(1)
8A2(2),
8A3(2),
8A4(2),
8A5(2), 8A6(2)
6A2(1)
7A1(4),
7A2(4), 7A3(4)

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Khoi 9

9A3(4)
9A4(2),
9A5(2), 9A6(2)

9A3(5), 9A6(5)
9A1(2),
9A2(2), 9A6(2)
9A1(5),
9A4(5)
9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2), 9A6(2)

9A4(4), 9A5(4)
9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A1(1),
9A4(1),
9A2(1),
9A5(1),
9A6(1)
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1), 9A6(1)

9A1(2),
9A1(2),
9A2(2),
9A3(2)
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2), 9A6(2)

F
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

9A1(1),
9A2(1),
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1), 9A6(1)

9A3(2),
9A4(2), 9A5(2)

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A1(1),
9A4(2),
9A2(1),
9A5(2),
9A6(2)
9A3(1),
9A4(1),
9A5(1), 9A6(1)

9A1(4),
9A2(4), 9A6(4)

9A2(5), 9A5(5)

9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2),
9A6(2)
9A1(2),
9A2(2),
9A3(2),
9A4(2),
9A5(2), 9A6(2)