You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 lipca 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 655 — z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji . 656 — z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych olejów przywo˝onych z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 — z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartoÊciowych na niektóre maszyny i urzàdzenia przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego i telekomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 — z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartoÊciowych na niektóre artyku∏y chemiczne przywo˝one z zagranicy dla przemys∏u elektronicznego i telekomunikacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 — z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych iloÊciowych na towary przywo˝one z zagranicy na potrzeby przemys∏u hutniczego . . . . . . . 660 — z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych wartoÊciowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywo˝one z zagranicy dla zak∏adów opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 661 — Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2000 r. w sprawie sankcji ekonomicznych za wprowadzenie do obrotu wyrobów podlegajàcych oznaczeniu znakiem bezpieczeƒstwa, a nie oznaczonych tym znakiem lub nie spe∏niajàcych innych wymagaƒ, a tak˝e za wykonanie us∏ug nie spe∏niajàcych odpowiednich wymagaƒ . . . . . . . . . . . . 662 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i form wspó∏dzia∏ania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecznej . . . . . . . . 663 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymiany praw jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . 664 — Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepieƒ ochronnych przeciwko chorobom zakaênym . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 665 — z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 12/99 . 666 — z dnia 10 lipca 2000 r. sygn. akt SK. 21/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3447 . 3448 3397 3399 3401 3404 3408 3412

Nr 55

3416 3417 3436 3436

655
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 500 i Nr 46, poz. 532) po § 23a dodaje si´ § 23b w brzmieniu: „§ 23b. 1. Agencja mo˝e udzielaç dop∏at do oprocentowania kredytów bankowych zaciàgni´tych w 2000 r., zwanych dalej „dop∏atami”, na: