DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 czerwca 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 579 — z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszoÊci narodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3010 580 — z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym . . . . . . . . . . . 3010 581 — z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych   .   . 3015 UMOWA MI¢DZYNARODOWA 582 — Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicà w sprawach cywilnych lub handlowych, sporzàdzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. . . . . . . . . . . . . 3016 583 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystàpienia przez Rzeczpospolità Polskà do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicà w sprawach cywilnych lub handlowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r. . . . . . . . 3032 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 584 — z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Urz´du Ochrony Paƒstwa, ∏àcznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegó∏owych warunków wspólnej odpowiedzialnoÊci za szkod´ w mieniu tak powierzonym  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 585 — z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 586 — z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeƒ zawodowych kuratorów sàdowych . 587 — z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczenia niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci gospodarczej z obowiàzku uzyskiwania koncesji   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 588 — z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 589 — z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 590 — z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 591 — z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 592 — z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smo∏dzino   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 593 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiàgni´cia w dziedzinie twórczoÊci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokoÊci   .   .   .   . 594 — Ministra ¸àcznoÊci z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ogólnych warunków Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej u˝ytku publicznego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 595 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 596 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia przypadków otrzymywania wy˝ywienia przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach wojskowych podporzàdkowanych Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz norm tego wy˝ywienia   .   .   .   .   .   .   .   . 597 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które pracownicy G∏ównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujàcy zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeƒstwa ruchu kolejowego, sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ . . 3064 3067 3068 3068 3069

Nr 50

3062 3063 3063 3064

3071 3072 3072

3073

3074

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 50

— 3010 —

Poz. 579 i 580

598 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeƒ oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach   .   .   .   .   .   . 3074 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 599 — z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3076 600 — z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3077 OBWIESZCZENIE 601 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo przewozowe . . . . . . . . . . . . 3078

579
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszoÊci narodowych. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszoÊci narodowych, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

580
USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy si´ Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”. 2. W Rejestrze gromadzi si´ dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe, 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono post´powanie karne w sprawach o przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe, 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono post´powanie karne w sprawach o przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe na podstawie amnestii, 4) prawomocnie skazanych przez sàdy paƒstw obcych, wobec których kara lub Êrodek karny wykonywane sà w Rzeczypospolitej Polskiej, 5) wobec których prawomocnie orzeczono Êrodki zabezpieczajàce w sprawach o przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe, 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono Êrodki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono kar´ na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawà o post´powaniu w sprawach nieletnich”, 7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na kar´ aresztu, 8) poszukiwanych listem goƒczym, 9) tymczasowo aresztowanych, 10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. Art. 2. 1. Rejestr prowadzi podleg∏a Ministrowi SprawiedliwoÊci jednostka bud˝etowa pod nazwà „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”, zwana dalej „biurem informacyjnym”.