You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 maja 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 482 — z dnia 30 marca 2000 r. o ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Porozumienia mi´dzy Republikà Estonii, Republikà Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S „Estonia”, podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.   .   .   .   .   .   .   . 483 — z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 484 — z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Porozumienia dotyczàcego przyj´cia jednolitych wymagaƒ technicznych dla pojazdów ko∏owych, wyposa˝enia i cz´Êci, które mogà byç stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagaƒ, sporzàdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.   .   .   . 485 — z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji za∏àczników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczàcej odprawy czasowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 486 — z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o us∏ugach turystycznych   .   .   .   .   . 487 — z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 488 — z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 489 — z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 490 — Protokó∏ dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporzàdzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 491 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Protoko∏u dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 492 — Umowa mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Ludowà Republikà Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporzàdzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. 493 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Ludowà Republikà Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporzàdzonej w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.   .   . 494 — Zmiany do Konwencji celnej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyj´te przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 495 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Zmian do Konwencji celnej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyj´tych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.   .   .   .   .   .   .   .   . 496 — Umowa o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporzàdzona w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 497 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej, sporzàdzonej w Genewie dnia 13 lutego 1969 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 498 — z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podró˝y oraz zrycza∏towanej diety dla osób wchodzàcych w sk∏ad komisji wyborczych powo∏anych do przeprowadzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   . 2784 ROZPORZÑDZENIE 499 — Ministra Finansów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z akredytacjà, badaniami i certyfikacjà oraz weryfikacjà   .   .   .   .   . 2785 2745 2750 2750 2757 2758

Nr 43

2706 2706

2712 2712 2712 2713 2714 2736

2768 2768 2783