You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 maja 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 439 — z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze   .   .   .   .   .   . 440 — z dnia 16 marca 2000 r. o ChrzeÊcijaƒskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  .   .   . 441 — z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy mi´dzy Stronami Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego o wspó∏pracy w dziedzinie informacji atomowych, sporzàdzonej w Pary˝u dnia 18 czerwca 1964 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 442 — z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zak∏adowych budynków mieszkalnych przez przedsi´biorstwa paƒstwowe   .   .   .   .   .   .   . 443 — z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych   .   .   .   .   .   .   .   . UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 444 — Konwencja o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ alimentacyjnych, sporzàdzona w Hadze dnia 2 paêdziernika 1973 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 445 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ alimentacyjnych, sporzàdzonej w Hadze dnia 2 paêdziernika 1973 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 446 — Protokó∏ w sprawie zmiany Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzàdzony w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 447 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Protoko∏u w sprawie zmiany Konwencji o mi´dzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzàdzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.   .   .   .   .   .   .   . 448 — Konwencja o ochronie dzieci i wspó∏pracy w dziedzinie przysposobienia mi´dzynarodowego, sporzàdzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 449 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Konwencji o ochronie dzieci i wspó∏pracy w dziedzinie przysposobienia mi´dzynarodowego, sporzàdzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r.   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 450 — z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych, które mogà byç przyznane funkcjonariuszom celnym i cz∏onkom ich rodzin   .   .   .   .   .   .   .   . 451 — z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary pochodzàce z Republiki Czeskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 452 — z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów do eksploatacji statków morskich i jednostek ˝eglugi Êródlàdowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 453 — z dnia 15 maja 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at paszportowych   . 2488 2497 2499 2506 2508 2527 2482 2483 2483 2483 2485

Nr 39

2543 2544 2545 2546

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 454 — z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mielno   . 2546 ROZPORZÑDZENIA: 455 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoÊci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoÊci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jednà godzin´ przeliczeniowà, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadaƒ i zaj´ç uprawniajàcych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i ucià˝liwych warunków pracy stanowiàcych podstaw´ przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniajàcych do dodatku za wys∏ug´ lat   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 456 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 10 maja 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk i szczegó∏owych zasad wynagradzania urz´dników i innych pracowników sàdów i prokuratury oraz szczegó∏owych zasad odbywania sta˝u urz´dniczego .   .   . 457 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wyp∏acania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej   .   .   .   . 458 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 maja 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 459 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 460 — Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2548 2551 2553 2554 2554 2559

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 39

— 2482 —
WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:

Poz. 439

461 — z dnia 9 maja 2000 r. sygn. akt U. 6/98   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2559 462 — z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2560

439
U S TA W A z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo o adwokaturze. Art. 1. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 75, poz. 853) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli strój urz´dowy adwokatów bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych, uwzgl´dniajàc uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sàdu i utrwalonej tradycji.”; 2) po art. 8 dodaje si´ art. 8a i art. 8b w brzmieniu: „Art. 8a. 1. Adwokat podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 4 ust. 1. 2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów nie wykonujàcych zawodu. Art. 8b. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Polskiej Izby Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a: 1) dat´ powstania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia, 2) podstawowy zakres odpowiedzialnoÊci zak∏adu ubezpieczeƒ, 3) minimalnà sum´ gwarancyjnà ubezpieczenia okreÊlonà kwotowo, 4) zakres praw i obowiàzków ubezpieczonego i zak∏adu ubezpieczeƒ, wynikajàcych z umowy ubezpieczenia.”; 3) w art. 58 w pkt 12: a) skreÊla si´ lit. e), b) w lit. g) skreÊla si´ wyrazy „oraz uczestniczenia w dochodzie zespo∏ów”; 4) w art. 91 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: „4. Orzeczenie z uzasadnieniem wydane przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji dor´cza si´ stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej.”; 5) art. 91a otrzymuje brzmienie: „Art. 91a. 1. Od orzeczenia wydanego przez Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instancji przys∏uguje stronom, Ministrowi SprawiedliwoÊci, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej kasacja do Sàdu Najwy˝szego. 2. Orzeczenie, od którego s∏u˝y kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego up∏ywu terminu do jej wniesienia.”; 6) po art. 91a dodaje si´ art. 91b—91e w brzmieniu: „Art. 91b. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu ra˝àcego naruszenia prawa, jak równie˝ ra˝àcej niewspó∏miernoÊci kary dyscyplinarnej. Art. 91c. Kasacj´ wnosi si´ do Sàdu Najwy˝szego za poÊrednictwem Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia z uzasadnieniem. Art. 91d. 1. Od kasacji, o której mowa w art. 91a ust. 1, nie uiszcza si´ op∏aty sàdowej. 2. Orzeczenie, od którego wniesiono kasacj´, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji. 3. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na rozprawie w sk∏adzie trzech s´dziów. Art. 91e. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 91a ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego o kasacji, z wy∏àczeniem art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.”; 7) skreÊla si´ art. 95k. Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw nie zakoƒczonych w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie orzeczeniami Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego wydanymi w drugiej instancji. Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski