DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 maja 2000 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 418 — Umowa o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzàdzona w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2390 419 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie Umowy o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzàdzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2390 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 420 — z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania w∏asne gmin zagro˝onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym . . . . . . . . . . . . . . 2391 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 421 — z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 . . . . . . 422 — z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej . . . . . . . . . . 423 — z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 — z dnia 8 maja 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 425 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Elblàgu . . . . . . . . . . . . . 426 — Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji auditorów . 427 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie pomocy udzielanej ˝o∏nierzom zawodowym pobierajàcym nauk´ poza Si∏ami Zbrojnymi oraz warunków jej otrzymywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery bud˝etowej dzia∏ajàcych w ochronie zdrowia . . . . . . . . . 429 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk . . . 430 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadaç stra˝acy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych, oraz etatów stopni s∏u˝bowych dla poszczególnych stanowisk . . . . . . . . . . . . . . 431 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . 432 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego dla typowych stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, jego wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat oraz szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci dodatków do uposa˝enia . . . . . . . . . 433 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ socjalnych przys∏ugujàcych funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej oraz cz∏onkom ich rodzin . . . . . . . . . . . . . . . . 434 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie . . . . . . 2436 2436 2437 2438 2440

Nr 38

2391 2431 2434 2435

2445 2455

2465 2466 2467

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 38

— 2390 —

Poz. 418 i 419

435 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 maja 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków otrzymywania przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad wyp∏acania . . . . . . 2470 436 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za przeprowadzenie badaƒ technicznych pojazdów . . . . . . . . 2473 437 — Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej . . . . . . 2476 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 438 — z dnia 8 maja 2000 r. sygn. akt SK. 22/99 . . . . . . . . . . . . . . . 2480

418
UMOWA o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzàdzona w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 25 listopada 1995 r. zosta∏a sporzàdzona w Lublanie Umowa o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu. Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà umowà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e: — zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych, — jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona, — b´dzie niezmiennie zachowywana. Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 9 lutego 1996 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski L.S. Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati (Tekst umowy stanowi oddzielny za∏àcznik do niniejszego numeru)

419
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie Umowy o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzàdzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy o akcesji Republiki S∏owenii do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporzàdzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r., wesz∏a ona w ˝ycie z dniem 31 marca 1999 r. Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝szej umowy, sk∏adajàc dokumenty ratyfikacyjne lub notyfikacje w ni˝ej podanych datach: Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Republika S∏owacka Republika S∏owenii Republika W´gierska — dnia 1 marca 1999 r., — dnia 9 lutego 1996 r., — dnia 16 lipca 1996 r., — dnia 29 sierpnia 1997 r., — dnia 29 listopada 1997 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek