You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 401 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci stawek dotacji przedmiotowych dla ró˝nych podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó∏owych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji   .   .   . 2193

Nr 35

401
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci stawek dotacji przedmiotowych dla ró˝nych podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó∏owych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji. Na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) zarzàdza si´, co nast´puje: Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç stawek dotacji przedmiotowych na jednostk´ us∏ugi lub produktu dla podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó∏owe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania tych dotacji, z uwzgl´dnieniem równoprawnoÊci podmiotów. § 2. Dotacje, o których mowa w rozporzàdzeniu, sà wyp∏acane na zadania w ramach Êrodków bud˝etowych okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na dany rok. Rozdzia∏ 2 Dotacje na dofinansowanie post´pu biologicznego w produkcji roÊlinnej oraz zasady i tryb ich udzielania § 3. 1. Podmiotowi, który realizuje zadania w zakresie: 1) hodowli roÊlin rolniczych i ogrodniczych, 2) prowadzenia sadów zraênikowych i nasiennych, sadów i plantacji elitarnych, 3) uzyskiwania i utrzymywania szkó∏karskiego materia∏u wyjÊciowego roÊlin sadowniczych wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych, 4) ochrony zasobów genowych roÊlin – mo˝e byç udzielona dotacja, stanowiàca dop∏at´ do us∏ug kalkulowanych wed∏ug stawek jednostkowych. 2. WysokoÊç dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w hodowli roÊlin rolniczych i ogrodniczych jest okreÊlana jako iloczyn wspó∏czynnika znaczenia gospodarczego gatunku, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartoÊci jednego punktu, okreÊlonych w cz´Êci I za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia. 3. WysokoÊç dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala si´ jako iloczyn: 1) liczby hektarów sadu lub plantacji elitarnych i stawki dotacji na 1 hektar, okreÊlonej w cz´Êci III pkt 1—3 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia — na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych sadów, 2) odmian i stawki dotacji za odmian´ materia∏u szkó∏karskiego, okreÊlonej w cz´Êci III pkt 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia. 4. Na wykonanie zadania, o którym mowa w ust.1 pkt 4, mo˝e byç udzielona dotacja w wysokoÊci okreÊlonej w cz´Êci II za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.

Related Interests