DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 306 — z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1554 UMOWA MI¢DZYNARODOWA 307 — Umowa (w formie wymiany not) mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii, podpisana w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniajàca Umow´ mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r. 1559 308 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii, podpisanej w Wiedniu dnia 29 kwietnia 1999 r., zmieniajàcej Umow´ mi´dzy Rzàdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzàdem Zwiàzkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiàzku wizowego z dnia 18 lipca 1972 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1561 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 309 — z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji ˝ywnoÊci dla osób b´dàcych na diecie bezglutenowej   .   .   . 1561 ROZPORZÑDZENIA: 310 — Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem tych pojazdów   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1562 311 — Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1568 312 — Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie komisji opiniodawczej   .   .   . 1568 313 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy r´cznych pracach transportowych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1569 314 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przeznaczenia Êrodków z Funduszu Pracy na realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z restrukturyzacjà gospodarki narodowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1574 315 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sàdy, komorników sàdowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1574 316 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu dzia∏ania Paƒstwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich cz∏onków 1575 317 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania policjantów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1576 318 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1577 OBWIESZCZENIE 319 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolnoÊci sumienia i wyznania   . 1577

Nr 26