You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 marca 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 268 — z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania administracyjnego oraz ustawy o administracji rzàdowej w województwie . . . . . . . . . . . . 269 — z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 — z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 — z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebezpieczny . . . . . . . . . . . 272 — z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw . 273 — z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej . . . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 274 — z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia przedsi´biorstw paƒstwowych oraz jednoosobowych spó∏ek Skarbu Paƒstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki paƒstwa . . 275 — z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzoru wykazu nieruchomoÊci i mieszkaƒ do narodowego spisu powszechnego ludnoÊci i mieszkaƒ . . . . . . . . . . . . . 276 — z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie kryteriów obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych ze spisem oraz wysokoÊci i zasad przyznawania dodatków spisowych i nagród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 — z dnia 28 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 — z dnia 28 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Tureckiej . . 279 — z dnia 28 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzàcej z Republiki W´gierskiej . . . . . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 280 — z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych warunków organizowania i prowadzenia szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349 281 — z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Urz´dowi Kultury Fizycznej i Sportu . 1352 ROZPORZÑDZENIA: 282 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏aty wnoszonej przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyj´cie na studia wy˝sze w roku akademickim 2000/2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci op∏aty wnoszonej przez osob´ ubiegajàcà si´ o przyj´cie na studia w paƒstwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2000/2001 . . . . . . . . . . 284 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Wy˝szej Szkole Zawodowej w Legnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 — Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegó∏owego trybu i warunków sk∏adania przez funkcjonariusza celnego oÊwiadczenia o stanie majàtkowym oraz wzoru oÊwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 — Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomoÊci informacji o wolnych stanowiskach s∏u˝bowych w S∏u˝bie Celnej . . . . . . . . . 287 — Ministra Finansów z dnia 27 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at pobieranych przez organy celne . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu dzia∏ania kolegiów do spraw wykroczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie okreÊlenia wykroczeƒ, za które funkcjonariusze organów administracji morskiej sà upowa˝nieni do nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upowa˝nieƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 291 — z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99 . . . . . . . . . . . . . . . 1364 1343 1344 1347 1348 1348 1348 1322 1322 1324 1332 1339 1343

Nr 22

1353 1353 1353 1354 1356 1356 1357 1359

1364