You are on page 1of 1

1

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 marca 2000 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 20

ROZPORZÑDZENIA: 242 — Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, og∏aszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartoÊci celnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1218 243 — Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu, warunków, okresu zwolnienia od c∏a, norm iloÊciowych oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od c∏a rzeczy stanowiàcych mienie niektórych osób fizycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1218 244 — Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1219 245 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏cania, likwidacji, organizacji, zarzàdzania i kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej  .   .   .   .   .   .   .   . 1222 246 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1223 247 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego ˝o∏nierzy zawodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1229 248 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy niezawodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1232 249 — Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 21 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1234 250 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1239 251 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia listy odpadów, których przywo˝enie z zagranicy nie wymaga zezwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1240 252 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 marca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w stosunku do stacji kontroli pojazdów   . 1243 253 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego za deputat w´glowy dla pracowników kolejowych pobierajàcych emerytur´ lub rent´ kolejowà   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1244 254 — Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia, urzàdzenia i sprz´t medyczny, s∏u˝àce wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1245 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 255 — z dnia 21 marca 2000 r. sygn. akt K. 14/99   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1251

OBWIESZCZENIE 256 — Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii   .   .   . 1251