You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 marca 2000 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 14

OBWIESZCZENIE 176 — Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 913

176
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 1. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawà z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442), 2) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), 3) ustawà z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341), 4) ustawà z dnia 30 pa˝dziernika 1992 r. o ochronie topografii uk∏adów scalonych (Dz. U. Nr 100, poz. 498), 5) ustawà z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), 6) ustawà z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202) — uj´tych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416), 7) ustawà z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 646), 8) ustawà z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), 9) ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy — Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419 i z 1995 r. Nr 5, poz. 25), 10) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547), 11) ustawà z dnia 21 pa˝dziernika 1994 r. o podatku od sprzeda˝y akcji w publicznym obrocie (Dz. U. Nr 123, poz. 602), 12) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 1994 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 6 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 626), 13) ustawà z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25), 14) ustawà z dnia 26 pa˝dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654), 15) ustawà z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), 16) ustawà z dnia 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395),