You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 grudnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1725 — z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owego trybu dzia∏ania Krajowej Rady Sàdownictwa oraz post´powania przed Radà . . . . . . . . . . . . .12378 ROZPORZÑDZENIA: 1726 — Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych . . . . . . . . . . . . . . .12383 1727 — Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzorcowego planu kont dla banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12387 1728 — Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporzàdzania skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych holdingu finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .12394 1729 — Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania przez jednostki inne ni˝ banki i zak∏ady ubezpieczeƒ sprawozdania finansowego jednostek powiàzanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12416 1730 — Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ systemu oceny jakoÊci produkcji materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . .12431 1731 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleƒ na wykonywanie krajowych i mi´dzynarodowych przewozów drogowych osób . . . .12432 1732 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci uposa˝enia zasadniczego policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz ustalania wys∏ugi lat, od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝enia zasadniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12445 1733 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddzia∏ów Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . .12456 1734 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiàzku uzyskiwania zezwoleƒ oraz sposobu rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . .12457 1735 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich iloÊci, dla których nie ma obowiàzku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które mogà prowadziç uproszczonà ewidencj´ odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12459 1736 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów . . . . . . . . . . . . . .12461 1737 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy s∏u˝àcych do sporzàdzania i przekazywania zbiorczych zestawieƒ danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12465 1738 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dost´pu do wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania odpadami .12471 1739 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporzàdzania raportu wojewódzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12472

Nr 152

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 152

— 12378 —

Poz. 1725

1740 — Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezb´dnego zakresu informacji obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania odpadami .12479 1741 — Ministra Ârodowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia przypadków, w których jest konieczne sporzàdzenie innej dokumentacji geologicznej . . . . . . .12496 1742 — Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaênych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego post´powania ze zw∏okami osób zmar∏ych na te choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . .12497 1743 — Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki to˝samoÊci oraz zasad post´powania w razie stwierdzenia braku tych znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12498 1744 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogà zagra˝aç fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepe∏noletnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12499

1725
ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owego trybu dzia∏ania Krajowej Rady Sàdownictwa oraz post´powania przed Radà. Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082) zarzàdza si´, co nast´puje: DZIA¸ I Tryb dzia∏ania Krajowej Rady Sàdownictwa w sprawach ogólnych Rozdzia∏ I Postanowienia ogólne § 1. Krajowa Rada Sàdownictwa, zwana dalej „Radà”, wykonuje czynnoÊci przewidziane w ustawach i w trybie okreÊlonym w niniejszym rozporzàdzeniu. § 2. 1. Przewodniczàcy Rady, zwany dalej „Przewodniczàcym”, reprezentuje Rad´ oraz organizuje jej prac´, a w szczególnoÊci: 1) zwo∏uje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem, 2) podpisuje w imieniu Rady pisma, 3) wykonuje czynnoÊci zlecone przez Rad´. 2. Wiceprzewodniczàcy Rady: 1) w czasie nieobecnoÊci Przewodniczàcego wykonujà w jego zast´pstwie czynnoÊci wymienione w ust. 1, 2) wykonujà ponadto inne czynnoÊci z upowa˝nienia Przewodniczàcego. 3. Podzia∏ czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, mi´dzy wiceprzewodniczàcych Rady wynika z przyj´tych w tej sprawie ustaleƒ i mo˝e mieç charakter sta∏y lub czasowy. 4. W razie nieobecnoÊci Przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcych, posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje w imieniu Rady pisma najstarszy wiekiem cz∏onek Prezydium Rady. 5. Prezydium Rady, zwane dalej „Prezydium”, wybierane na okres 2 lat, kieruje jej pracami oraz jest organem zapewniajàcym w∏aÊciwe funkcjonowanie Rady w czasie mi´dzy posiedzeniami plenarnymi. Prezydium w szczególnoÊci przygotowuje porzàdek posiedzeƒ plenarnych Rady. 6. W nag∏ych przypadkach, wymagajàcych podj´cia dzia∏aƒ mi´dzy posiedzeniami plenarnymi Rady, Prezydium mo˝e w jej imieniu podejmowaç czynnoÊci niezastrze˝one ustawowo do kompetencji Rady.