DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 grudnia 2001 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 151

USTAWA 1686 — z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12151

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1687 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12151 1688 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywo˝one z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . .12186 1689 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywo˝one z zagranicy do celów wojskowych . . . . . . . . . .12213 1690 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej .12218 1691 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Chorwacji . . . . . . . . .12231 1692 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki S∏owenii i Republiki Bu∏garii . . . . . . . .12238 1693 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz blach powlekanych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . . . . . . .12294 1694 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . .12296 1695 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki W´gierskiej . . . .12298 1696 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . .12304 1697 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . .12310 1698 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Paƒstwa Izrael . . . . . . . . . . .12312 1699 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Tureckiej . . . . . . . . . .12329 1700 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Wysp Owczych . . . . . . . . . . .12345 1701 — z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12348 1702 — z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia powiatów (gmin) zagro˝onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym . . . . . .12349 1703 — z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12353 1704 — z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia rodzaju i liczby nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych, jakie mogà byç pobrane na rzecz obrony w 2002 r. . . . . . . . .12353 1705 — z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków bud˝etu paƒstwa, które w 2001 r. nie wygasajà z up∏ywem roku bud˝etowego . . . . . . . . . .12354

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1706 — z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12358

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 151

— 12150 —
ROZPORZÑDZENIA:

1707 — Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12358 1708 — Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany . . . . . . . . . . . .12359 1709 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12360 1710 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne . . . . . . . . . .12362 1711 — Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujàcych . . . . .12362 1712 — Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12365 1713 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12365 1714 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12366 1715 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . . . . . . . . . . . . . . . .12366 1716 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12367 1717 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki W´gierskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . .12367 1718 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz pszenicy pochodzàcej z Republiki W´gierskiej . . . . .12367 1719 — Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre towary rolne pochodzàce z Republiki W´gierskiej . . .12368 1720 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju . . . . . . . . . . . . . . . .12368 1721 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju . . . . . . . .12369 1722 — Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie op∏at ponoszonych przez szko∏´ piel´gniarskà i szko∏´ po∏o˝nych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu . .12375 1723 — Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu Êwiadczeƒ ponadstandardowych . . . . . . . . . . . . . . . .12376 1724 — Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zakresu niezb´dnych danych gromadzonych przez Êwiadczeniodawców, szczegó∏owego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udost´pniania kasom chorych, Prezesowi Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym tak˝e rodzajów wykorzystywanych noÊników informacji oraz wzorów dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12376