You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 grudnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1615 — z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oÊwiaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego   .   .   . 11465 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1616 — z dnia 19 paêdziernika 2001 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i znakowania produktów w∏ókienniczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1617 — z dnia 19 paêdziernika 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoÊci oraz sposobu znakowania zabawek   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1618 — z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Informacji Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1619 — z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie w∏aÊciwoÊci organów i trybu post´powania w sprawach o odszkodowanie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne przys∏ugujàce z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu oraz w razie Êmierci ratownika odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´ w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1620 — z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11526 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1621 — z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11527 1622 — z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11528 11467 11522

Nr 144

11524

11525

1615
USTAWA z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oÊwiaty oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego. Art. 1. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404) w art. 42 w ust. 3 w tabeli w lp. 3 w rubryce 2 wyrazy „szko∏ach zawodowych, szko∏ach zawodowych specjalnych” zast´puje si´ wyrazami „szko∏ach prowadzàcych kszta∏cenie zawodowe, w tym w szko∏ach specjalnych”. Art. 2. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) profilu kszta∏cenia ogólnozawodowego — nale˝y przez to rozumieç kszta∏cenie w zakresie okreÊlonej dziedziny gospodarki,”; 2) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) programy nauczania uwzgl´dniajàce podstaw´ programowà kszta∏cenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego — równie˝ podstaw´ programowà kszta∏cenia w profilach kszta∏cenia ogólnozawodowego, a w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe — równie˝ podstaw´ programowà kszta∏cenia w danym zawodzie,” b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku szko∏y prowadzàcej kszta∏cenie zawodowe — kszta∏ci w zawodach okreÊlonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1,