DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 listopada 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1514 — z dnia 19 paêdziernika 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoÊci  .   .   . 10497 1515 — z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wy∏àczenia stosowania op∏aty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10501 ROZPORZÑDZENIA: 1516 — Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szko∏y i placówki krajoznawstwa i turystyki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1517 — Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wysokoÊci mar˝y bankowej dla kredytów eksportowych obj´tych Programem DOKE   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1518 — Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny byç do∏àczone do wniosku   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1519 — Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia cen urz´dowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej 1520 — Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1521 — Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i us∏ug oraz podatku akcyzowego w imporcie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1522 — Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiàzku pobierania op∏aty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1523 — Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na niektóre zbo˝a przywo˝one z zagranicy   .   .   .   .   .   .   .   . 1524 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 paêdziernika 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonywania niektórych zawodów filmowych   .   .   .   . 1525 — Ministra Zdrowia z dnia 15 paêdziernika 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz paƒstwowych uczelni medycznych i paƒstwowych uczelni prowadzàcych dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà w dziedzinie nauk medycznych w∏aÊciwych do przej´cia uprawnieƒ organu za∏o˝ycielskiego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Nr 135

10539 10542 10543 10548 10549 10550 10551 10552 10552

10556

1514
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 paêdziernika 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoÊci.

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie reguluje szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomoÊci i jej kontroli oraz rodzaje i wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu taksacji.

§ 2. Artyku∏y powo∏ane w rozporzàdzeniu bez bli˝szego okreÊlenia oznaczajà artyku∏y ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami. § 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 1) strefie taksacyjnej — nale˝y przez to rozumieç stref´, o której mowa w art. 166 ust. 1, stanowiàcà cià-