DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 listopada 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 1509 — z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 10481 ROZPORZÑDZENIA: 1510 — Ministra Nauki z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi   . 1511 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia poÊrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleƒ bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1512 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podj´∏y zatrudnienie, sta˝ lub szkolenie poza miejscem sta∏ego zamieszkania   .   .   .   . 1513 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie powo∏ania Komisji Heraldycznej   .   .   .   .   .   .   .   .

Nr 134

10494

10495 10495 10496

1509
USTAWA z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne. Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 i 1370) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 21: a) w ust. 1: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kwoty otrzymane z tytu∏u ubezpieczeƒ majàtkowych i osobowych, z wyjàtkiem: a) odszkodowaƒ za szkody dotyczàce sk∏adników majàtku zwiàzanych z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub prowadzeniem dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody sà opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1, b) dochodu otrzymanego z tytu∏u inwestowania sk∏adki ubezpieczeniowej w zwiàzku z umowà ubezpieczenia zawartà na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej — w przypadku ubezpieczeƒ zwiàzanych z funduszami kapita∏owymi, o których mowa w art. 30 ust. 1b,” — skreÊla si´ pkt 5, — pkt 19 otrzymuje brzmienie: „19) wartoÊç Êwiadczeƒ ponoszonych przez pracodawc´ z tytu∏u zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania,” — w pkt 52 na poczàtku dodaje si´ wyrazy „odsetki i”, — skreÊla si´ pkt 54, 56, 57 i 69, — pkt 67 i 68 otrzymujà brzmienie: „67) wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ okolicznoÊciowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w ca∏oÊci ze Êrodków zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych lub funduszy zwiàzków zawodowych — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej w roku podatkowym po∏owy kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na podstawie od-