You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 paêdziernika 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1379 — z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1380 — z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1381 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1382 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych   .   .   .   .   .   .   .   . 1383 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1384 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach  .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1385 — z dnia 30 paêdziernika 2001 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sta∏ych komitetów Rady Ministrów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9871 1386 — z dnia 31 paêdziernika 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz pszenicy pochodzàcej z Republiki W´gierskiej   .   .   .   .   .   .   .   . 9871 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1387 — z dnia 31 paêdziernika 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9872 ROZPORZÑDZENIA: 1388 — Ministra Finansów z dnia 26 paêdziernika 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9872 1389 — Ministra Finansów z dnia 31 paêdziernika 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9874 1390 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomnoÊci oraz zakresu i sposobu jego realizacji   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9875 9801 9804 9811 9845 9849 9857

Nr 126

1379
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Art. 1. 1. Tworzy si´ Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Urz´dem”. 2. Prezes Urz´du wykonuje zadania przy pomocy Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 3. Organizacj´ i funkcjonowanie Urz´du okreÊla statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia. Art. 2. 1. Prezes Urz´du jest centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach oceny jakoÊci, skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa: 1) produktów leczniczych w zakresie okreÊlonym ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), 2) wyrobów medycznych w zakresie okreÊlonym ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380), 3) produktów biobójczych okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 2. Na czele Urz´du stoi Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Prezesem Urz´du”.