You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 paêdziernika 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1363 — z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1364 — z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej zakazu i natychmiastowych dzia∏aƒ na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyj´tej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.   .   .   .   .   .   . 1365 — z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy dotyczàcej inspekcji warunków pracy i ˝ycia marynarzy, przyj´tej w Genewie dnia 22 paêdziernika 1996 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1366 — z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo ∏owieckie   .   .   .   .   .   .   . 1367 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1368 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1369 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne   .   .   .   .   .   .   .   . 1370 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1371 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1372 — z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1373 — z dnia 23 paêdziernika 2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w bud˝ecie paƒstwa na rok 2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9792 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1374 — z dnia 29 paêdziernika 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9796 ROZPORZÑDZENIA: 1375 — Ministra Finansów z dnia 18 paêdziernika 2001 r. w sprawie okreÊlenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i op∏atach lokalnych   .   .   .   .   .   . 9796 1376 — Ministra Finansów z dnia 25 paêdziernika 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach   .   .   . 9796 WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 1377 — z dnia 22 paêdziernika 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9799 1378 — z dnia 23 paêdziernika 2001 r. sygn. akt K. 22/2001   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9799 9685 9689 9689 9689 9692 9710 9763 9764 9765 9788

Nr 125

1363
USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. Art. 1. Ustawa okreÊla zasady zak∏adania i prowadzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich. Art. 2. 1. Tworzy si´ krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzàt gospodarskich, zwany dalej „systemem”. 2. System zak∏ada i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencjà”. Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomoÊci rolne b´dàce w posiadaniu tego samego podmiotu,