You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 wrzeÊnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 1050 — z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7166 1051 — z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7171 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1052 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2002   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7172 ROZPORZÑDZENIA: 1053 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odp∏atnoÊci za kontrolne badania antydopingowe   .   .   .   .   .   .   .   . 7173 1054 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkó∏ oraz przechodzenia z jednych typów szkó∏ do innych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7173 1055 — Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç sieci gazowe   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7179 1056 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç plan operacyjno-ratowniczny sporzàdzony na wypadek wystàpienia nadzwyczajnego zagro˝enia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatujàca instalacj´ mogàcà spowodowaç nadzwyczajne zagro˝enie Êrodowiska posiada tytu∏ prawny   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7191 1057 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na w∏asnym terenie dzia∏aƒ na wypadek nadzwyczajnych zagro˝eƒ, oraz szczegó∏owych zasad jego weryfikacji   .   . 7193 1058 — Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç raport bezpieczeƒstwa, oraz szczegó∏owych zasad jego weryfikacji   .   . 7195 1059 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urz´dów celnych, w których przeprowadza si´ granicznà kontrol´ fitosanitarnà   .   .   .   .   .   .   . 7196 1060 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej   .   .   .   .   .   .   . 7199 1061 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych op∏at i wynagrodzeƒ stosowanych w nasiennictwie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7202 1062 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7206 1063 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia∏ania rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych   .   .   .   .   .   .   . 7207 1064 — Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zg∏aszania podj´cia lub zakoƒczenia dzia∏alnoÊci lekarza lub piel´gniarki wykonujàcych zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracujàcymi oraz trybu przekazywania tych zg∏oszeƒ   .   .   . 7211

Nr 97

Related Interests