You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 wrzeÊnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1017 — z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu „Wis∏a — 2020”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6793 1018 — z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie post´powania spornego przed Urz´dem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6794 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1019 — z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wielokrotnoÊci prognozowanego przeci´tnego wynagrodzenia oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozosta∏ych cz∏onków samorzàdowego kolegium odwo∏awczego i pracowników biura tego kolegium  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6795 ROZPORZÑDZENIA: 1020 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagaƒ b´dàcych podstawà przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   .   .   .   .   . 1021 — Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej rzeczników patentowych   .   . 1022 — Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na list´ maklerów gie∏d towarowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1023 — Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treÊci i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkni´tego niepodlegajàcych obowiàzkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartoÊç nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza ni˝ równowartoÊç w z∏otych 40 000 euro   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1024 — Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1025 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu paƒstwowych muzeów martyrologicznych, do których wst´p jest bezp∏atny   .   .   . 1026 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1027 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie „Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzàdzeƒ Elektrycznych w Budownictwie «Elektromonta˝»” w Warszawie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1028 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1029 — Ministra Ârodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegajàcych ochronie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6796 6831 6833

Nr 92

6835 6838 6840 6840

6844 6844 6846

1017
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu „Wis∏a — 2020”. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu „Wis∏a — 2020”, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”. 2. Pe∏nomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Ârodowiska.