You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 91

ROZPORZÑDZENIE 1016 — Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu zamieszczania informacji dotyczàcej identyfikacji nawozów, sposobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartoÊci sk∏adników nawozowych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania próbek i metod badania nawozów mineralnych oraz wartoÊci zanieczyszczeƒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6573

1016
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu zamieszczania informacji dotyczàcej identyfikacji nawozów, sposobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartoÊci sk∏adników nawozowych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania próbek i metod badania nawozów mineralnych oraz wartoÊci zanieczyszczeƒ. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. OkreÊla si´: 1) szczegó∏owy sposób zamieszczania informacji dotyczàcej identyfikacji nawozów, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo˝eniu, zwanej dalej „ustawà o nawozach i nawo˝eniu”, oraz sposób pakowania nawozów umo˝liwiajàcy ochron´ ich jakoÊci i zapobieganie niekorzystnemu wp∏ywowi nawozu na zdrowie ludzi i zwierzàt oraz na Êrodowisko, 2) dopuszczalne tolerancje zawartoÊci sk∏adników nawozowych, wynikajàce ze zmiennoÊci parametrów produkcji, 3) sposób pobierania próbek i metody badaƒ nawozów mineralnych na potrzeby kontroli jakoÊci, zapewniajàce odzwierciedlenie parametrów fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów oraz wartoÊci zanieczyszczeƒ. § 2. 1. Informacja dotyczàca identyfikacji nawozów powinna byç zamieszczona na ka˝dym opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do nawozu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku nawozów luzem — w zbiorze dokumentów towarzyszàcych; informacja powinna spe∏niaç wymogi podane w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o nawozach i nawo˝eniu. 2. Informacja dotyczàca danych o zawartoÊci sk∏adników nawozowych powinna byç podawana jako procent masowy wyra˝ony liczbà ca∏kowità, a je˝eli jest to wskazane, dane nale˝y podaç z dok∏adnoÊcià do dziesiàtych cz´Êci procenta, z zastrze˝eniem ust. 3. 3. W przypadku nawozów zawierajàcych mikroelementy, iloÊç miejsc po przecinku powinna byç zgodna z dok∏adnoÊcià podanà w za∏àczniku do ustawy o nawozach i nawo˝eniu; dopuszcza si´ podawanie zawartoÊci ca∏kowitej lub rozpuszczalnej mikroelementów w mg/kg i mg/l. 4. W nawozach mineralnych: 1) zawartoÊç azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, sodu i siarki powinna byç wyra˝ona w formie pierwiastka: azotu (N), fosforu (P), potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg), sodu (Na), siarki (S) lub (z wyjàtkiem azotu) w formie tlenku: pi´ciotlenku fosforu (P2O5), tlenku potasu (K2O), tlenku wapnia (CaO), tlenku magnezu (MgO), tlenku sodu (Na2O), trójtlenku siarki (SO3) lub w obu wymienionych formach, 2) przy przeliczaniu formy pierwiastkowej na form´ tlenkowà stosuje si´ nast´pujàce wspó∏czynniki przeliczeniowe: a) fosfor (P) = pi´ciotlenek fosforu (P2O5) x 0,436 b) potas (K) = tlenek potasu (K2O) x 0,830 c) wapƒ (Ca) = tlenek wapnia (CaO) x 0,715