You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 993 — z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla wypadków drogowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6518 994 — z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6518 995 — z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6518 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 996 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu ∏àczenia, podzia∏u, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych   .   .   .   .   .   .   . 997 — z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materia∏ów jàdrowych  .   .   .   . 998 — z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu zawieszania sp∏at po˝yczek i kredytów osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz cz∏onkom ich rodzin   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 999 — z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu zaliczania wartoÊci nieruchomoÊci pozostawionych za granicà na pokrycie ceny sprzeda˝y nieruchomoÊci lub op∏at za u˝ytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartoÊci tych nieruchomoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1000 — z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie op∏at zwiàzanych z ochronà wynalazków, wzorów u˝ytkowych, wzorów przemys∏owych, znaków towarowych, oznaczeƒ geograficznych i topografii uk∏adów scalonych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 1001 — z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urz´du Ochrony Paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6535 1002 — z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Bia∏ym Borze   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6537 ROZPORZÑDZENIA: 1003 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad podzia∏u cz´Êci oÊwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorialnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1004 — Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2002   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1005 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udost´pniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   .   .   .   .   .   . 1006 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyÊcigów konnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1007 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleƒ na kierowanie stajnià wyÊcigowà, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo˝enie) koni oraz pe∏nienie funkcji s´dziego wyÊcigowego   .   .   . 1008 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyÊcigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnià wyÊcigowà i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powo˝enie) koni, a tak˝e pe∏nienie funkcji s´dziego wyÊcigowego oraz za rejestracj´ barw wyÊcigowych i zg∏oszenie konia do wyÊcigów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1009 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokoÊci i szczegó∏owych zasad ustalania kosztów post´powania w sprawach nieletnich   .   .   .   .   . 1010 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów Êrodowiskowych o nieletnich   .   .   .   .   .   . 6519 6522 6527

Nr 90

6527 6529

6538 6539 6540 6541 6558

6559 6561 6562

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 90

— 6518 —

Poz. 993, 994 i 995

1011 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy op∏at sàdowych od wniosków o wpis do ksi´gi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1012 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania w sprawach o nadanie Medalu za Zas∏ugi dla Policji, sposobu wr´czania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyró˝nionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów   .   .   .   .   . 1013 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1014 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1015 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

6563

6564 6568 6569 6570

993
USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla wypadków drogowych. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji o prawie w∏aÊciwym dla wypadków drogowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

994
USTAWA z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej. Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

995
USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym. Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz.1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639 i Nr 80, poz. 858) w art. 33b: a) w ust. 3 w zdaniu wst´pnym po wyrazach „równie˝ zawieraç” dodaje si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem ust. 3a,” b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç z∏o˝one tylko raz w okresie obowiàzywania umowy. OÊwiadczenie to sporzàdza si´ jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawieraç elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3,