You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 sierpnia 2001 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 89

USTAWY: 967 — z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy . . . . . . . 968 — z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach i zak∏adach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 — z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz ustawy o zawodzie lekarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 — z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dost´pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 — z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorzàdowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 — z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposa˝enie Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 — z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy spo∏ecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 — z dnia 20 lipca 2001 r. o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 975 — z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji . 6469 976 — z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania Êrodkami bud˝etu paƒstwa programów inicjowanych przez organy samorzàdu województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6469 977 — z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie munduru pracowników Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin . . . . . . . . . . . . . . . . 6470 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 978 — z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia stanowisk urz´dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej, mno˝ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó∏owych zasad ustalania i wyp∏acania innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej 6470 979 — z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodr´bnienia sk∏adników majàtkowych dla Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostajàcych dotychczas w trwa∏ym zarzàdzie i u˝ywaniu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji . . 6471 980 — z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6471 ROZPORZÑDZENIA: 981 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . 982 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów pracy, sàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz sàdów pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w sàdach okr´gowych i sàdów pracy w sàdach rejonowych . . . 983 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów gospodarczych w sàdach okr´gowych i sàdach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . 984 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych, w których utworzone zostajà wydzia∏y cywilno-karne w siedzibach tych sàdów oraz zamiejscowe wydzia∏y cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych . . . . . . 6454

6456 6457 6458 6458 6459 6460 6468

6475 6478 6479

6480

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 89

— 6454 —

Poz. 967

985 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sàdów rejonowych prowadzàcych ksi´gi wieczyste . . . . . . . 986 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okr´gowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia zakresów w∏aÊciwoÊci miejscowej istniejàcych kolegiów do spraw wykroczeƒ oraz powo∏ania kolegiów do spraw wykroczeƒ przy Sàdach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu g∏osowania utworzonego za granicà w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach g∏osowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . 991 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu   .   .   . 992 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podzia∏u czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

6481 6483

6486 6486 6488 6489 6490 6515

967
USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy. Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreÊla odpowiedzialnoÊç majàtkowà ˝o∏nierzy za szkody wyrzàdzone przez nich, wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków s∏u˝bowych, w mieniu Skarbu Paƒstwa znajdujàcym si´ w dyspozycji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podporzàdkowanych albo nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do odpowiedzialnoÊci majàtkowej ˝o∏nierzy za szkody wyrzàdzone przez nich wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków s∏u˝bowych, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrze˝eniem art. 17 ust. 1. Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 1) ˝o∏nierzu — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie wojskowej, o którym mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) oraz w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961), 2) uposa˝eniu przys∏ugujàcym ˝o∏nierzowi — nale˝y przez to rozumieç uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym nale˝ne ˝o∏nierzowi w dniu wyrzàdzenia szkody, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 85, poz. 925), po odliczeniu sk∏adki na obowiàzkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe,