You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 sierpnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 858 — z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5902 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 859 — z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru   .   .   .   .   .   . 5902

Nr 80

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 860 — z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5903 ROZPORZÑDZENIA: 861 — Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasa˝erskich   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5903 862 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji sk∏adanych Zarzàdowi Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych przez pracodawców zobowiàzanych do wp∏at na ten Fundusz   .   .   .   . 5906 863 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia rejonów uprawy tytoniu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5921 864 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagaƒ co do jakoÊci chmielu w zakresie wilgotnoÊci, zawartoÊci zanieczyszczeƒ organicznych i zawartoÊci nasion   .   .   .   .   .   .   . 5922 865 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych   .   .   .   . 5923 866 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu za∏o˝enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie 5923 867 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5925 868 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, szczegó∏owych zasad otrzymywania i zwrotu równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . . . 5929 869 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa oraz wzoru odmowy wydania poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5930 870 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏at i wynagrodzeƒ za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, okreÊlonych przepisami Prawa o ruchu drogowym   .   .   .   . 5933 871 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie op∏at za przejazdy autostradami   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5935 OBWIESZCZENIE 872 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rzàdowej w województwie   .   .   .   . 5936

Related Interests