You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 lipca 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 838 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Ciechanowie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5802 839 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Che∏mie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5802 840 — z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalaƒskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Nowym Targu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5802

Nr 79

ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 841 — z dnia 27 lipca 2001 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra ¸àcznoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5803 842 — z dnia 27 lipca 2001 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu ¸àcznoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5803

ROZPORZÑDZENIA: 843 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piàtej godziny obowiàzkowych zaj´ç wychowania fizycznego   .   .   . 844 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 845 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treÊci dotyczàcych wiedzy o ˝yciu seksualnym cz∏owieka, o zasadach Êwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoÊci rodziny, ˝ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i Êrodkach Êwiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta∏cenia ogólnego   .   .   .   .   .   .   .   .   . 846 — Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzeda˝y detalicznej   .   . 847 — Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia banków spó∏dzielczych w∏aÊciwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegó∏owego zakresu sprawozdania sporzàdzanego przez te banki   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 848 — Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom spó∏dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie pó∏rocze 2001 r   .   .   .   .   .   . 849 — Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs∏udze i konserwacji urzàdzeƒ technicznych   .   .   .   .   .   . 850 — Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej   .   .   . 851 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejÊç granicznych . . . . . . . . . . . . . . 853 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegó∏owych zasad wynagradzania pracowników izb morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5803 5804

5806 5806 5807 5851 5851 5853 5855 5857 5858

OBWIESZCZENIA: 854 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zwiàzkach zawodowych   .   .   .   .   .   .   .   .   . 855 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o stowarzyszeniach   .   .   .   .   .   .   .   . 856 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzàdowych kolegiach odwo∏awczych   .   .   .   . 857 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5862 5872 5879 5889