You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 lipca 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 784 — z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów udzielanych na w∏asne mieszkanie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5518 785 — z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5523 786 — z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . 5524 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 787 — z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przej´cia przez ministrów funkcji organu sprawujàcego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urz´dów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5524 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 788 — z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za przeprowadzenie post´powania sprawdzajàcego przez s∏u˝b´ ochrony paƒstwa oraz za wydanie Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 5525 789 — z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo . 5526 ROZPORZÑDZENIA: 790 — Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu post´powania wierzycieli nale˝noÊci pieni´˝nych przy podejmowaniu czynnoÊci zmierzajàcych do zastosowania Êrodków egzekucyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 791 — Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszcz´cie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 792 — Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania niektórych Polskich Norm   .   .   .   .   .   .   .   . 793 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad ewidencji materia∏ów bibliotecznych   .   .   .   .   .   .   . 794 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, dzia∏ania i finansowania warsztatów terapii zaj´ciowej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 795 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie okreÊlenia wielkoÊci progowych dla niektórych towarów rolnych przywo˝onych z zagranicy   .   .   .   . 796 — Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porzàdkowania materia∏ów wy∏àczanych z paƒstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 797 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk s´dziowskich w sàdach powszechnych   .   .   .   .   .   .   . 798 — Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kas´ Chorych   .   .   . 799 — Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materia∏ami medycznymi przekazywanych przez apteki . . . . . . . . . . . . . . 800 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu post´powania w zakresie nieodp∏atnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaÊnieƒ i komunikatów Paƒstwowej Komisji Wyborczej zwiàzanych z zarzàdzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiàzujàcymi przepisami prawa wyborczego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Nr 74

5527 5543 5548 5558 5559 5559 5578 5589 5590 5591

5603