DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 maja 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 476 — z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3018 477 — z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3024 ROZPORZÑDZENIA: 478 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w KroÊnie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3032 479 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekszta∏ceƒ w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Tarnowie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3033 480 — Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dop∏at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spó∏kom przemys∏owego potencja∏u obronnego   .   .   . 3033 481 — Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom realizujàcym program zwiàzany z udzielaniem po˝yczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze Êrodków Funduszu Hipotecznego terminów wp∏at zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3034 482 — Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przed∏u˝enia bankom udzielajàcym po˝yczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wp∏at zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3035 483 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogà byç nabywane bez certyfikatu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3035 484 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa˝nika mieszkaniowego, przys∏ugujàcych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta∏ych i najemcom lokali mieszkalnych 3040 485 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk  .   .   . 3041 486 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà dla niektórych pracowników cywilnych wi´ziennictwa   .   .   .   .   .   .   . 3044 487 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia rodzaju prób, zakresu badaƒ i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych wyst´powania zaka˝eƒ zwierzàt oraz pozosta∏oÊci chemicznych, biologicznych, leków i ska˝eƒ promieniotwórczych w tkankach zwierzàt, mi´sie, Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego i niejadalnych surowcach zwierz´cych 3047 488 — Ministra Ârodowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzàt ∏ownych oraz okreÊlenia okresów polowaƒ na te zwierz´ta   .   .   .   .   .   .   . 3049 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 489 — z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3050

Nr 43