You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 423 — z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii Sztuk Pi´knych w Katowicach   .   .   . 2727 424 — z dnia 15 marca 2001 r. o zmianie ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej   .   .   .   . 2727

Nr 37

ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 425 — z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeƒ s´dziów sàdów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sàdowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2728

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 426 — z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Nysie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2730 427 — z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w PrzemyÊlu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2731 428 — z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Sanoku   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2731 429 — z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Zawodowej w Tarnobrzegu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2731 430 — z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2732

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 431 — z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2732

ROZPORZÑDZENIA: 432 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie okreÊlonych dyscyplin sportu . . . 2733 433 — Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2736 434 — Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania op∏at za czynnoÊci zwiàzane z obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów, akredytacjà i notyfikacjà . . 2737 435 — Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia sk∏adu wolnoc∏owego na terenie Mi´dzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw∏a II w Krakowie-Balicach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2739 436 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci   .   .   .   .   .   .   . 2740
(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 37

— 2726 —

437 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2742 438 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2743 439 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2745 440 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2747 441 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2749 442 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2750 443 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie S∏upskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2752 444 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2754 445 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2756 446 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wis∏osan”   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2758 447 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2759 448 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Wa∏brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2761 449 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Warmiƒsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2763 450 — Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec”   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2765 451 — Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przeprowadzania badaƒ lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeƒ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2766