DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 320 — z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami . . . . . . . . . . . . . 2109 ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 321 — z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zadaƒ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111 322 — z dnia 20 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej 2112 ROZPORZÑDZENIA: 323 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych . . . . . . . . . . . . . 324 — Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . 326 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie czasowego zamkni´cia niektórych przejÊç granicznych na zachodnim odcinku granicy paƒstwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejÊcia . . . .

Nr 29

2120 2151 2153 2164

320
USTAWA z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy — Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami. Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu: „Art. 6a. 1. Do zadaƒ Inspekcji Sanitarnej nale˝y równie˝ wydawanie opinii co do zgodnoÊci z warunkami sanitarnymi okreÊlonymi przepisami Unii Europejskiej przedsi´wzi´ç i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze Êrodków pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej. 2. Opinie, o których mowa w ust. 1, sà wydawane na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o pomoc finansowà.” Art. 2. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w art. 4: a) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu: „4) podejmowanie innych dzia∏aƒ okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w szczególnoÊci w zakresie regulacji rynków rolnych.”, b) skreÊla si´ ust. 4; 2) w art. 8 w ust. 2: a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) procedury dzia∏alnoÊci interwencyjnej, w tym dotyczàce organizowania i przeprowadzania przetargów,”