DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 279 — Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczoÊci bud˝etowej 1769

Nr 24

279
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczoÊci bud˝etowej. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarzàdza si´, co nast´puje: Rozdzia∏ 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ bud˝etowych z wykonania bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych: a) jednostek bud˝etowych, b) zak∏adów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝etowych, Êrodków specjalnych jednostek bud˝etowych, c) funduszy celowych, d) szkó∏ wy˝szych b´dàcych jednostkami sektora finansów publicznych — w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeƒ, 2) rodzaje i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ w zakresie paƒstwowego d∏ugu publicznego oraz por´czeƒ i gwarancji sektora finansów publicznych, 3) jednostki obowiàzane do sporzàdzania poszczególnych rodzajów sprawozdaƒ finansowych, w tym bud˝etowych, których mogà dotyczyç szczególne zasady rachunkowoÊci, terminy sporzàdzania tych sprawozdaƒ oraz odbiorców sprawozdaƒ. 2. Rodzaje, formy, terminy i zasady sporzàdzania sprawozdaƒ bud˝etowych: 1) z wykonania planów finansowych, 2) w zakresie paƒstwowego d∏ugu publicznego oraz por´czeƒ i gwarancji — pozosta∏ych jednostek sektora finansów publicznych posiadajàcych osobowoÊç prawnà, okreÊlajà odr´bne przepisy. § 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 1) ustawa o finansach publicznych — ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, 2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych — ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324), 3) ustawa — Ordynacja podatkowa — ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166), 4) placówka — jednostk´ bud˝etowà majàcà siedzib´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 5) samorzàdowa jednostka bud˝etowa — odpowiednio gminnà, powiatowà lub wojewódzkà jednostk´ bud˝etowà, 6) przewodniczàcy zarzàdu jednostki samorzàdu terytorialnego — odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starost´, marsza∏ka, przewodniczàcego zarzàdu zwiàzku, 7) dysponenci Êrodków bud˝etu paƒstwa — dysponentów okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu wykonywania bud˝etu paƒstwa i szczegó∏owych zasad obs∏ugi rachunków bankowych bud˝etu paƒstwa oraz zakresu i terminów sporzàdzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu paƒstwa w ramach obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335), 8) klasyfikacja bud˝etowa — klasyfikacj´, o której mowa w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032) oraz w rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688), 9) rok bud˝etowy — rok kalendarzowy, 10) koniec okresu sprawozdawczego lub dzieƒ koƒczàcy rok sprawozdawczy — równie˝ dzieƒ poprzedzajàcy zmian´ formy prawnej, dzieƒ zakoƒczenia dzia∏alnoÊci oraz dzieƒ zakoƒczenia likwidacji.