DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 264 — Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w mi´dzynarodowych transakcjach handlowych, sporzàdzona w Pary˝u dnia 17 grudnia 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w mi´dzynarodowych transakcjach handlowych, sporzàdzonej w Pary˝u dnia 17 grudnia 1997 r. . 266 — Protokó∏ nr 6 do Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, dotyczàcy zniesienia kary Êmierci, sporzàdzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. . . . 267 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u nr 6 do Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, dotyczàcego zniesienia kary Êmierci, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. . . . 268 — Protokó∏ o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji ¸àcznoÊci Satelitarnej EUTELSAT, sporzàdzony w Pary˝u dnia 13 lutego 1987 r. . . . . . . . . . . 269 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji ¸àcznoÊci Satelitarnej EUTELSAT, sporzàdzonego w Pary˝u dnia 13 lutego 1987 r. . . . . . . . . . 270 — Porozumienie ogólne w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporzàdzone w Pary˝u dnia 2 wrzeÊnia 1949 r., oraz Protokó∏ dodatkowy do Porozumienia ogólnego, sporzàdzony w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r. . . . . . . . . . . . . 271 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporzàdzonego w Pary˝u dnia 2 wrzeÊnia 1949 r., oraz Protoko∏u dodatkowego do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporzàdzonego w Strasburgu dnia 6 listopada 1952 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 — Akt wycofania przez Rzeczpospolità Polskà zastrze˝enia z∏o˝onego do artyku∏u 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 paêdziernika 1979 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolità Polskà zastrze˝enia z∏o˝onego do artyku∏u 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o mi´dzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 paêdziernika 1979 r. . .

Nr 23

1690

1704 1706

1709 1717

1735

1738

1750

1752

1752

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 274 — z dnia 22 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1753

ROZPORZÑDZENIA: 275 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawodowych   .   .   .   .   .   .   . 276 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego ˝o∏nierzy zawodowych   . 277 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej   .   .   .   .   .   .   . 278 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 20 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej   .   .   .   .   .   .   .

1753 1755 1759 1767