DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA BUD˚ETOWA 246 — na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1369

Nr 21

246
USTAWA BUD˚ETOWA NA ROK 2001 z dnia 1 marca 2001 r. Art. 1. 1. Dochody bud˝etu paƒstwa ustala si´, zgodnie z za∏àcznikiem nr 1, na kwot´ 161.065.257 tys. z∏. 2. Wydatki bud˝etu paƒstwa ustala si´, zgodnie z za∏àcznikiem nr 2, na kwot´ nie wi´kszà ni˝ 181.604.087 tys. z∏. 3. Deficyt bud˝etu paƒstwa ustala si´ na kwot´ nie wi´kszà ni˝ 20.538.830 tys. z∏. Art. 2. Ârodki pochodzàce ze êróde∏ zagranicznych, niepodlegajàce zwrotowi, oraz wydatki nimi finansowane okreÊla za∏àcznik nr 3. Art. 3. Ustala si´ przychody bud˝etu paƒstwa na kwot´ 160.944.645 tys. z∏, a rozchody bud˝etu paƒstwa na kwot´ nie wi´kszà ni˝ 140.405.815 tys. z∏, z tytu∏ów wymienionych w za∏àczniku nr 4. Art. 4. èród∏em pokrycia po˝yczkowych potrzeb bud˝etu paƒstwa, w tym deficytu bud˝etu paƒstwa, sà Êrodki pozostajàce na rachunkach bud˝etu paƒstwa w dniu 31 grudnia 2000 r., przychody z tytu∏u sprzeda˝y skarbowych papierów wartoÊciowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytu∏u kredytów i po˝yczek zagranicznych oraz przychody z innych tytu∏ów. Art. 5. 1. Przyrost zad∏u˝enia na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. z tytu∏u emisji i wykupu skarbowych papierów wartoÊciowych na rynku krajowym, wed∏ug wartoÊci nominalnej, nie mo˝e przekroczyç kwoty 30.000.000 tys. z∏. 2. Przyrost zad∏u˝enia na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów i uzyskanych po˝yczek zagranicznych oraz z tytu∏u emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynki zagraniczne nie mo˝e przekroczyç kwoty 9.400.000 tys. z∏, w tym z tytu∏u emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynki zagraniczne, wed∏ug wartoÊci nominalnej, nie mo˝e przekroczyç kwoty 4.700.000 tys. z∏. 3. Limity okreÊlone w ust. 1 i 2 nie majà zastosowania do kredytów i po˝yczek zagranicznych oraz emisji skarbowych papierów wartoÊciowych na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych przeznaczonych na przedterminowy wykup lub zamian´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa, a tak˝e na sp∏at´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa wynikajàcych z ustaw, orzeczeƒ sàdów lub innych tytu∏ów, z wyjàtkiem sp∏aty kredytów i po˝yczek zagranicznych oraz wykupu skarbowych papierów wartoÊciowych, z zastrze˝eniem ust. 4. 4. WartoÊç nominalna nowo zaciàgni´tych zobowiàzaƒ na cele, o których mowa w ust. 3, nie przekroczy kwoty 65.000.000 tys. z∏. Art. 6. Por´czenia i gwarancje mogà byç udzielane przez Skarb Paƒstwa w 2001 r. do kwoty 15.000.000 tys. z∏, w tym gwarancje naprawienia szkód — do kwoty 1.000.000 tys. z∏. Art. 7. Ustala si´ w 2001 r. limit ∏àcznych zobowiàzaƒ Korporacji Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A. z tytu∏u ubezpieczeƒ eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, które sà gwarantowane przez Skarb Paƒstwa — w wysokoÊci 3.400.000 tys. z∏. Art. 8. Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw finansów do udzielania ze Êrodków bud˝etu paƒstwa: 1) kredytów i po˝yczek rzàdom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i us∏ug — do kwoty 2) po˝yczek Korporacji Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych S.A. — na wyp∏at´ gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa odszkodowaƒ z tytu∏u ubezpieczania kontraktów eksportowych — do kwoty 3) po˝yczek funkcjonujàcym w Rzeczypospolitej Polskiej bankom, okreÊlonym w umo-

1.142.971 tys. z∏,

129.312 tys. z∏,