You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 19

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 217 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywo˝ony z zagranicy na potrzeby przemys∏u tekstylnego . . . . . . . . . . . 1130 218 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywo˝one z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 219 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzàce z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . 1159 220 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzàcych z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 221 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Czeskiej, Republiki S∏owackiej, Republiki W´gierskiej, Rumunii, Republiki S∏owenii i Republiki Bu∏garii . . . . . . . . . . 1176 222 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzàcych z Republiki S∏owackiej . . . . . . . . . . 1227 223 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Estoƒskiej . . . . . . . . . . . 1229 224 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Paƒstwa Izrael . . . . . . . . . . . . 1235 225 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Republiki Tureckiej . . . . . . . . . . . 1252 226 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzàcych z Wysp Owczych . . . . . . . . . . . . 1268 227 — z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegó∏owego trybu ustalania wartoÊci celnej przywo˝onych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1272 228 — z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i sk∏adów wolnoc∏owych . . . . . . . . . . . . . . 1276

ROZPORZÑDZENIA: 229 — Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych . . . . 1279

230 — Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu post´powania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz powrotnym wywozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294 231 — Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia rycza∏towego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te mo˝na stosowaç, a tak˝e sposobu okreÊlania wysokoÊci zabezpieczenia rycza∏towego . . . . 1294

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 19

— 1130 —

Poz. 217

232 — Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych . 1297 233 — Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu i warunków czasowego sk∏adowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310 234 — Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci w wolnych obszarach celnych i sk∏adach wolnoc∏owych, wypadków, w których organ celny mo˝e wprowadziç zakazy lub ograniczenia dotyczàce tej dzia∏alnoÊci, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i sk∏adach wolnoc∏owych . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 235 — Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych Êrodków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od c∏a przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny . . . . . . . . . . . 1319 236 — Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleƒ na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 237 — Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325 OBWIESZCZENIE 238 — Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu b∏´du . . . . . . 1328

217
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywo˝ony z zagranicy na potrzeby przemys∏u tekstylnego. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kontyngent taryfowy iloÊciowy na len przywo˝ony z zagranicy, wymieniony w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla którego ustanawia si´ zerowà stawk´ celnà, z zastrze˝eniem § 5. § 2. Obni˝one stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje si´ po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami okreÊlonymi odr´bnie. § 3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106). § 4. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób sk∏adajàcych kompletne wnioski. § 5. 1. Pozwolenia na przywóz towarów obj´tych kontyngentem taryfowym, ustanowionym rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywo˝ony z zagranicy na potrzeby przemys∏u tekstylnego (Dz. U. Nr 12, poz. 97), zachowujà moc do dnia up∏ywu terminu ich wa˝noÊci. 2. Do wniosków o przydzia∏ kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporzàdzeniem Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do dnia 19 marca 2001 r., stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia. 3. WielkoÊç kontyngentu okreÊlona w za∏àczniku, o którym mowa w § 1, ulega pomniejszeniu o wielkoÊç kontyngentu rozdysponowanego na podstawie pozwoleƒ okreÊlonych w ust. 1. § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 19 marca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek