DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 186 — z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicà, przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 187 — z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre zbo˝a przywo˝one z zagranicy   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 188 — z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adu i zadaƒ Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii oraz szczegó∏owych warunków i trybu jej dzia∏ania   .   .   .   .   .   . 189 — z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra ¸àcznoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 190 — z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu ¸àcznoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 191 — z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i cz∏onków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej   .   .   .   .   . 192 — z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i cz∏onków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 193 — Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urz´dowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemnoÊci jednego litra   .   .   .   .   . 194 — Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie op∏at pobieranych przez organy celne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 195 — Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. sprawie wià˝àcej informacji o pochodzeniu towaru   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 196 — Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie odraczania p∏atnoÊci nale˝noÊci celnych oraz udzielania innych u∏atwieƒ p∏atniczych   .   .   . 197 — Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie deklaracji skróconych i zg∏oszeƒ celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 198 — Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia urz´dów celnych, w których sà dokonywane czynnoÊci przewidziane przepisami prawa celnego w zale˝noÊci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogà byç obejmowane towary w poszczególnych urz´dach celnych   .   .   .   .   .   .   .   . 199 — Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 200 — Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujàcych upowa˝nionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarzàdzania obrotem   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 201 — Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleƒ indywidualnych oraz przedsi´biorców korzystajàcych z zezwoleƒ globalnych i generalnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 202 — Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upowa˝nienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym   .   .   .   .   .   .   . 203 — Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre zbo˝a przywo˝one z zagranicy   .   .   .   . 204 — Ministra Ârodowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie klasyfikacji odpadów   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 205 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie okreÊlenia dokumentów wskazujàcych na mo˝liwoÊç spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zarzàdzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych   .   .   .   . 206 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie okreÊlenia dokumentów wymaganych przy sk∏adaniu wniosku o udzielenie koncesji na dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zarzàdzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 955 955 956 965 966 951 953 953 954 954

Nr 17

950 950

966 968 970 970 971 973 973

973

974

(ciàg dalszy spisu treÊci na stronie nast´pnej)

Dziennik Ustaw Nr 17

— 950 —
WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:

Poz. 186 i 187

207 — z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 208 — z dnia 6 marca 2001 r. sygn. akt K. 30/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . OBWIESZCZENIE 209 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym   .   .   .   .   .   .   .

975 976

976

186
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicà, przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia si´ kontyngent taryfowy iloÊciowy na przywóz towaru wymienionego w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla którego ustanawia si´ obni˝onà zerowà stawk´ celnà. § 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106). § 3. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób sk∏adajàcych kompletne wnioski. § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 19 marca 2001 r. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. (poz. 186)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI¢ KONTYNGENT TARYFOWY ILOÂCIOWY Kod PCN 1209 1209 11 00 0 ex 1209 11 00 0 Wyszczególnienie Nasiona, owoce i zarodniki, siewne: — Nasiona buraków: — — Nasiona buraków cukrowych Nasiona polskich odmian buraków cukrowych reprodukowane za granicà, przeznaczone do uzyskania kwalifikowanego materia∏u siewnego IloÊç

390 ton

187
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre zbo˝a przywo˝one z zagranicy. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Ustanawia si´ plafony taryfowe iloÊciowe w wysokoÊci 500 000 ton na przywóz niektórych towarów, wymienionych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, dla których ustanawia si´ obni˝one zerowe stawki celne. § 2. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosuje si´ stawek celnych okreÊlonych w Taryfie celnej, stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106). § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek