DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 marca 2001 r.
TREÂå: Poz.: USTAWY: 166 — z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców oraz ustawy — Ordynacja podatkowa — w zwiàzku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 167 — z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 168 — z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina   .   .   .   .   .   . 169 — z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej   .   .   .

Nr 16

918

919 920 922

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 170 — z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych  .   .   .   .   .   .   .   . 171 — z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu og∏aszania o przystàpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania   .   .   .   .   .   . 172 — z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 173 — z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ce∏ od niektórych towarów   . 174 — z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 175 — z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodr´bnienia akcji w spó∏kach stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeƒ z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzielonych przez Skarb Paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 925 927 927 928 937

938

ROZPORZÑDZENIA: 176 — Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie okreÊlenia warunków i trybu rozliczenia podlegajàcych umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 177 — Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   .   .   .   .   . 178 — Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Paƒstwowego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, nieb´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 179 — Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji sk∏adanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajàcych z d∏ugów celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 180 — Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz w´gla pochodzàcego z Republiki Czeskiej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 181 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu sàdowym   .   . 182 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, trybu i szczegó∏owych zasad przyznawania i wstrzymywania Êwiadczeƒ dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy   . 183 — Ministra Ârodowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek op∏at za udost´pnianie informacji o Êrodowisku i jego ochronie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 184 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

938 940

943

943 944 944

945 945 946

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 185 — z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 947