You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 lutego 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 73 — z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Repatriacji   .   .   . 74 — z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Rodziny   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 75 — z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Miko∏ajki Pomorskie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIA: 76 — Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamian´ zobowiàzaƒ Skarbu Paƒstwa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 77 — Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierajàcych azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny   .   . 78 — Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleƒ indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego   .   .   .   . 79 — Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poÊwiadczenie oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika   .   . 80 — Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów   .   .   .   .   .   . 81 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzoru informacji o zasi∏kach, Êwiadczeniach lub wynagrodzeniach z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, wyp∏aconych przez p∏atników sk∏adek, oraz sposobu jej sporzàdzania, przekazywania i korygowania   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 652 649 650

Nr 10

653 654 655 671 671

673

73
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Repatriacji. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Repatriacji, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”. 2. Pe∏nomocnika ustanawia si´ w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji. § 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y podejmowanie dzia∏aƒ niezb´dnych do realizacji przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. nr 106, poz. 1118), zwanej dalej „ustawà”, ze szczególnym uwzgl´dnieniem repatriacji z azjatyckich terenów by∏ego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a w szczególnoÊci: 1) zapewnienie wspó∏dzia∏ania organów administracji rzàdowej w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy, 2) zapewnienie wspó∏dzia∏ania organów administracji rzàdowej z organami samorzàdu terytorialnego w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy, 3) zapewnienie przep∏ywu informacji dotyczàcych procesu repatriacji mi´dzy organami realizujàcymi zadania wynikajàce z ustawy,

Related Interests