You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 stycznia 2001 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 52 — Protokó∏ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki, sporzàdzony w Madrycie dnia 4 paêdziernika 1991 r.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 53 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 12 paêdziernika 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Protoko∏u o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki, sporzàdzonego w Madrycie dnia 4 paêdziernika 1991 r.   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 54 — z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk∏adania na raty sp∏at nale˝noÊci pieni´˝nych, do których nie stosuje si´ przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 55 — z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Geodezji i Kartografii   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . OBWIESZCZENIE 56 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu   .   .   .   . 396 396 345 392

Nr 6

393

52
PROTOKÓ¸ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki, sporzàdzony w Madrycie dnia 4 paêdziernika 1991 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 4 paêdziernika 1991 r. zosta∏ sporzàdzony w Madrycie Protokó∏ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad PROTOKÓ¸ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie Antarktyki Preambu∏a Paƒstwa-Strony niniejszego protoko∏u do Uk∏adu w sprawie Antarktyki, zwane dalej Stronami; przekonane o koniecznoÊci zwi´kszenia ochrony Êrodowiska Antarktyki oraz zale˝nych od niej i zwiàzanych z nià ekosystemów; przekonane o koniecznoÊci umocnienia systemu Uk∏adu w sprawie Antarktyki w taki sposób, aby Antarktyka zawsze w przysz∏oÊci u˝ywana by∏a wy∏àcznie w celach pokojowych i nie sta∏a si´ scenà lub przedmiotem sporów mi´dzynarodowych; bioràc pod uwag´ specjalny prawny i polityczny status Antarktyki oraz szczególnà odpowiedzialnoÊç PROTOCOL on environmental protection to the Antarctic Treaty Preamble The States Parties to this Protocol to the Antarctic Treaty, hereinafter referred to as the Parties, Convinced of the need to enhance the protection of the Antarctic environment and dependent and associated ecosystems; Convinced of the need to strengthen the Antarctic Treaty system so as to ensure that Antarctica shall continue forever to be used exclusively for peaceful purposes and shall not become the scene or object of international discord; Bearing in mind the special legal and political status of Antarctica and the special responsibility of